Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 21, 1919, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Kí TV
RYČ § BOLESTI !
U 1U A I 1
ll jl LÍIllS ksililn llii(lt (IMIOII # til
H jrl I l I IM-
" )-tlll wllllfilli
?AIN - EXPELLER
# ntil'i! ! I k i I ( l'Hi- t ní t l
tM i I O" S t t !- I (
I-S '' '' ' -S !-►♦ fc I tfc ►t(lfl
4 tf
li t 1 ntil ) ) l " imii1 '
1 In A H r0- Ml-tlWf
ijté ! „ kn U St ' !'
r AI) RKHHR I (0
I
DrJ5TílOY3 ANY
v
V'Pokrok Západu"
rtmufiiirn wrEiuY
ntrJ tl tli Pint tUtoe nt Uiniilm
Kihr n ms-iiinl cIank id ml tinilďr
tohlUliiM ty pnkmk I'iiIiIIkIiIi$í Co
1417 II II Ho Illli Nt i (Umu lul Soli
iilin-rítliiii liy lnuli ♦-"'I ) ' r ti r
YIAVATi:t-HltA HI'()I„ poKliOKU
OMAHA NK
Xic BtiroA L 0 HiircS nmJltolA
'PMi-Intifl
!l)o KhiiiiIv
MM im nik
i ♦1171 ii n fiik
" roKitoK zArADU
I Unlnn Depot Tofiln Btutlnn
OMAHA NFB
maha Ncbr 21 kvřtna 1919
r
(4
o+f í Hit IMMiM }H f 1i 'i
( ZOMAHY NEB
l Úmrtí krajana
(r V rod i in p A X)vi'i("kfiV(" liy
dlfrí v v II K) (!iii l'i'lil ulíi'c in
hontil w knil' ziinnulcli nclioi' v
potlilřlí V í) liodill VCrci liji j''-
uílio knihu tift ít rwi nou mnrtí vy
ViVrtfin ini1ni'nn' ťilnt lriiíiin linu
Antiiiiín VhvmVIí Xiiiinlil m
př'tl filt Idy v NaliiiiňiiiiTli okn-K
l ! ! mii
vwinifii nu ni mu i- n t i " i'ii
ř Af-i H llllllll'lkoi II llílklllll! ll'l
' Amerik v Osud vmhU um ihmhi
ArYil nly innlil ho uvrtil fiidiiiuii
7ÍIJ v klidu n HiMiknjcMrtMli 1'íin
írtvíook so přod : loty víímm mi
té í I í I t 4 r
iicnirtiii ii imi to iiniiy nyi loinor n
Bfavióiu tipouláii tm hVko nSflřn
Vit ti jun pořlivo vóriinu olinlí
flocnynii uil kunu n l hvi mu
skonu Nil l rak ví Joho Iriíchli
'manželka pnut Anna Novnókiivň
%ynfa Knrol dno Kndolf Fnmk
Ilnliott TiiiiiiíS ilanmlav a Vliidi
Infr a dcora Anna Vo hiv( v h i
kli zaiioolialí niiinžel' Xnvííéknvi
při hvAu iidjozdii Hyna Aiil'ui!na h
manželkou a ffoini dilkami Aiť
♦ onín liyl po vypuknuli vdky po
volán do rakousko nnnfidy n ro
liéo dohldli O liéni: pouze jedinou
lpravn h lniod v prvním roce
tr liii1l t IÍ vulI lil lllilil'
lla vňnk posud nikin osliituíeli
I Biíílinuýoli potvrzena Pohřeb pii-
hia A Novřiřkit odbýval ho vo
jufřodn vo 2 hodiny odpoledne z
Violirobniokelio zil Vodil Koimko
i íratři na Tenký Národní hřbitov
) Itirmoiiooriň wdinrt vyHlovujeuie
[nojiiříiiinřjHÍ ihihÍ Hoiintcant
5lavn0Bt na Ccskťin
Národním hřbitove na
den Zdobení hrobů
Hřbitovní spolek f'esk'ho Nil
Vodního hřbitova kónu přípravy
k ílóntojn'' oibivř dno "dohoní
brobn" která iixpofidtua hudo
na ('nW-m Nirodním hřbitov'' v
ried'lí dno eervna o ií hodin
odpoledne Krajané dotví se
n jísí4 v hojnAii poétn na nií
hřbífov oby vínovnlí vzfiouiínku
oHfinlým příbuzným a přítclntn
a vynleohlí ziroveo protfiiifi) kto
rý lííbítovní spolek k přílezíloxti
líto ohystá
Z ČK3KOBRATR3KĚ1IO 0I1ORU
duho nbyéejiió tak i lelni tin'!i
joiie cdfifilioi slaviiosl tm pure-t
lllliíiell llllll'l Msltililljí lulio b
Jejiell pťlieo Mtallil II nliěl II Vnsl
byly 01'Oin'ny jojieli díl Kami 1 1
da t mimu ioltnloiil které pubrďi
v nit mat kalni! Když básné dť
trk rpév sleéeil II pťoslot p V
Cejiiara no ibtkonéily tuidoNla pro
shot' tlfileitá a ťadiislliá ebvilo
ledeiiácl liov'eh řleiiň blo při
jato do eírkve V případném
proslovu nový tu elonfiin blo Ire'
ně připomenulo že jo' naňe sna
lni nbyehoui kráéeli v "lépojíeh
naí nékdy slavné (''eskobnitrské
Jednoty Zpravodaj
Dr Manninp poděko
val se z úřadu jako
zdravotní komisař
Městský zdravotní koniiiař dr
Iv R Miiiiníiiiř ve nt ředit' ráno o
dal koiuÍHiiíi liinifenivi hvojí re
sÍkiiiioí jež byla přijala a v plať
Most vejde dueni 1 ěervuil 1!M')
IvomÍHiiř l{iner ředitel polieoj
nílio 11 zdravotního odboru bodl i
1111 uprázilnéiié iiiíhIo doponiéit a
iiManovil podpltikovníka ! I1'
KdwardMo velitele sanitaéníbo od
horu v Camp MilN N V dřtvéj
Sího zdravot nílio koiniHiiře v Pil ti
hiirtfhu a svého óiimii výponioené
ho zdravotního koinlxiiřo v New
Vorku
Potvrzení iiHtaiiovení podpln
kovtiíka KdwardNo jest patrné ji
stým ježto vflfihia komisařfi svo
lila upustit od předmidku který
až poHinl zavládni proti zaměsl
tiútií iieobyvalelc města do důle
žilého městského úřiidii
' I)r ManuiiiK z úřadu svého po
děkoval se na zaklíní toho h se
ehee věnovat soiikroméniit provo
zování prakoo
Pude li di Ivlwards ustanoven
jeho služné bude olmáňet nejméní
fi(HK roérié Dr Maniiintf do
stával MIM) od města a ii2(Whi
od Řkolního distriktu
y 6 ItojT kožní nemoce"
U bytný! pro Vi íttM n ivríb
l uhry tkvrny i vyrikií % Jiné kožní
I now Méh tmn i IwpTil r UMk
V kArnl n 3 V nb t $lw vliííi vIIoij
( ihv KylDpfAvol tiMnbvUnlpy-
l hVttmm ty mM Uítut vyfiií
fi i A íiAt lt tkf iUUM kLf VlU
W 11111 IlUll íl"(l 'V ra ' " w wn
1 lhhm th htii nutrii cim iim
t láilíMnii luiUt 0jf Ki4 í jl dun
g Uirtl #Jtíí ll (llUfi
H yv tím Kv-4 v
Omrtí krajana
Ve středu v H hodin voěor zo
mřel v Niehobm Senu iiomoeniei
:(7 letý krajan píin Mmll dan Mu
ly majitel pěkné zřízené farmy 11
Srhiiyler Nebe Pan Malý oolui
ravěl před 7 měsíei a slav jeho se
nolepňíl n léknří o t1éj za pří
sětií élenfi rodiny vřomoíínS po
ěovali Z té příéiuy přijel nemoo
ný krajan do Omaliy a uebýlil si
do zmíněné nemoeuieo doufaje w
iod dozorem' gdbornýeh lékařři
nabijdo bývalého zdraví Ohiiu
vsak rozhodl jinak a pan Malý
byl v nojlepňíiii věku vyrván no
uprosnoit smrtí z kruhu rnilujhd
rodiny
Pan Kmil Jan Malý narodil se
v r v Colfax okresu Nebr
Za neobává po sobě zarmoueenoii
ehof pí Anastiizíí Malou a tři dít
Vy J2leého Kmila 10 lei 011 Vln
slu a f bdého fambertflj před
éasného skonu jeho dálo želí ro
díěo manželé Jim ji FrantíSka
Malýeb žijíel na famil 11 fíelmy
ler Nebr tři sesťy jd Vr Jo
dlíékovň pí ('hus Jedliékovi 11
pí Frank Šindelářová a fada db
Říeb pokrovníeb f osobnídi přátel
KRAJAN NA POROTÉ
Vnti John fíbsl majíleJ známé
ho střížního obehodii na VI n VK
líam nl vylosován byl jako ěo(
iiniv ťtirílítnílin soudil Iteií
svolána byla v pondžlí k prvírmi
zasedání
Utni t J krajanky
V iilrtý dne kv'tm řtinfo
I 1 v ib lniř ť diety pnld S V
MiMíioé v iii MitMhí íil
trnjniiVa pani 1'iauliikrt Mmnmn
biň tlxídíl e 10 lhidni'b
i ku ! b I 7 H'M A rt U did
m mlik pilb i stiré vlit
li pful H rl) a dhoiloot ibdi
dl Plrtttvimiilli Nibr bdi
ti'4ibl e hy řslonetiA iietA
tiWitostl KihJ jt pfed ilosrl
oy retnře) lliiliiMHlý lllallíel od
strlmvnbt so do linii ho iněstn kd
bydlela 11 v li dei r blet é peti
vtly víi tiio?iie n ilinluni iiialiěkr
o uwiMy so řpíí jiiiinitl jí léin stí
II Nud lnkí stnfiéké krujnnkN
Ituehll Mi t John Sk'illlllid doe
r 1 pftní Anna Hedekerovrt pnul
) Iv Murtaová a f mni don !
llidiovA lijíel vesměs v Oma"
dálo 'Jl' vinici 11 utuěky a 2 pra
Vltlll'1
PftRKVAPENKA
V útulné residenci inntifccln l''r
Iliisknliivýi h v cis 'Jilil'i již VI
nl konala se včera večer malá í
eo nlo za to líni srdoěnřjší rodin
km sin vnos) Nu tento den připa
dly Inlíž narozeniny paní líosko
lově a za tou příčinou dostavily
se ku pozvání hI Kleaimr Kosko
lové rodiny liejbližslcll sousedu
aby oslnveiikynl projevily svá
blahopřání Paní líoskotnvá ne
měla ani tušení o chystaném "pře
pádu" takže "překvapení" ni
jak náleží vydařilo Přichystané
občerstvení šlo dobro "lul odbyt "
a večer uplynul v přátelském ho
voru "jako vodu" Přítomni by
li: Pan u paní Frank líoskotovi
pan a pí Joe Kuželoví pí Jiimow
llaliizová pí Mad Kclečavová
pí lirižciui Práeheiislui sl Hožo
na !i'iialová sl Kleními' Woskolo
vá Marie Práeheiiská liřina K'o
školová Kiiniílii a Kliškn Haluzo
vy Mařenku Kuželová Frank
Koskot JarotiM lliduz 11 Karlík
Kužela
Paní Adolf Kapková
se vážně zranila
Pniií Ad! Kapková manželka p
Adolfa Knpkn majitele pekařské
ho obchodu na Pl 11 Center lili
cích odvedla vo ětvrlek ráno své
ho 7 Jetého synáčku Antonínu do
Lincoln školy Na zpáteční cestě
klopýtla nenadálo na 12 a (Vnler
ulicích a upadla přes železný plot
při čemž ntrpěla vážné pohmoždě
niny na hlavě Dítky hnijící si
ještři na prostranství koleni jme
nované školy byly svědky nebo
dy jež krajanku stihla -a zavo
laly učitelku která se postarala
aby so raněné paní dostalo ofio
tření Povolaná policejní limbu
hrnce dopravila pnní Kapkovou do
jejího domova
VEČÍREK NA POČEST
JMENIN VLDP J VRANKA
IW "DENNÍ nZJ)llH)
POKROK" má ns prodaj Aonini
kář p víeiof Duistko n Wil
Jífím ufíe - Vt-niii Pokrok 2e
IhiWrti 5 wdí -
V čtvrtek večer uspořádána
byla v místnostech katolické ňko
Iv zdařilá přek vápenka na počest
jmenin vldp Jana Vránka div
choviíího správeo katol osady sv
Václava Jmeniny jeho připiuja
ií na dncHiií den' (svátek sv Ja
na Nepom) a pořadatelé si při
spíšili aby jejich vážený duebov
uí správeo hyl na svfij svátek ji
v předvečer připomenut Poně
vadj! místnosti Akolní by nepo
stačily pojmout! všecky osadní
ky bylí ku slavnosti pozvání pou
ze úřednicí a ňřodtiiea osadnícb
spolku klefí ho dostavili v plném
počtu
Aby překvapení oslavenec by
lo tipl uč vyzval jej pun Jos
Hrníček z večera ku krátké auto
mobílové projížďce a když se
vrátili byl vblp Vránek zaveden
no skoIV K'ie naiezi 17 cie noro
máždčfd radostné jej vítající J
ko mílí- hosté přítomní bylí dp
íeopold ítlashko n dp Ant Fol
li
Profram večírku zsliájíla paní
Františka IJřmáiiková která
nroíevílí nslaveneí jménem osa
dy srdeční blahopřání k jmění
nám a odevzdala tnu čestný dar
osudních spolků a skvostnou ky
ticí Zásluhy duchovního pastýře
o osadu ocenil y obsáhlí fčí p
V Jelínek íialáíml čísly pro
frtnu byly přednesy písní osad
ního níveckébn sborn krátké
proslovy předšed (i a předsedkyň
KVfPÍ 1P
ldmilliýi h 'pdkA btiM lm
dtbid i'ili p í irtbioli in hoi id
tiudfhldel irx piáviilkn p In-
Volu vy a pťbv pi Anny
tího lir piní bjl llid pm
yiiit nl -oln' in blp dni ViA
Ink hliď-ii i- pitmnl piidkiid #i
ševkv pioji' ii níiliii piin1
idé bilion li o n-#í slnt iiMd
luky lési P' ť' byli piíloinní vi
osi'iÍ llilltlIMlil Ifikll-k) II to
nniidlVlii i ti 'rtndm n m iti
jeslé nějakou bílí V dnířin' řú
baě
KVĚTINY VE PROSPĚCH
RUSKÝCH SIROTKŮ
Pnní iui-ln?i- llin?diro Ú
mntclkn p llniM llniMiry t ě
Hl'i Willinm nl pokusila se í
skali riuiěliějsl iibtins vo piu
spěch liisliýih lirolkfi a M tínl
účelem opati ila iiiiinž-lv[ řeť
sivých k vél In jež měly být i v
ěiyrlek mt 11 1 i ' f fit města rozpon
iláuy Z čelných dám jichž sou
činnost hvla při dobročinné aki-i
lélo očekávána loslaí!y so polt
zo s Sl lulio siěničková nl Sl
mánková sl Vaková a pí Novnl
mi které so s paní llriizdirovoii
vviuistiužily zo všech sil aby do
cílilv úspči-hu en licjvětsího V
celku dařilo so jim dobře O vý
sledku však nemůžeme podali
určitou zprávu neboť milodary
hly sbíraný do uzavřených kra
bic které večer odevzdány byly
prostřednictvím Drn llolovlchino
m 'příslušnému výboru jenž vý
sledek sbírky hiiiu oznámí
Hltn
V???T£t''tTr$ s
Zvláštní volby
budou 24 června
nebo 1 července
Vydání hondú v obnosu i)í:III()i
01)0 na vydláždění cest v okresu
Doiilas bude poplaluíkfím při-ib
loženo ke schválení vo zvláštních
volbáeh buď 21 červili) nebo už
I července
Okresní komisaři sejdou se
příští úterý za příčinou stanoví'
uf íirčitcho dno Pakli volební
komiiuiř llarley (I Moorhend
hudo moci volební místa zinkat v
Pasa pro dřívější datum volby
buduilami dog 21 června prohlá
šeny jinak nlo by so až dno 1
íiorvoiiře koulily -
Klinr okresních komisaří'1 ln
tmi v pálek zvláštní yebřizi vi
které byla kotnisařfím doručena
petice nesoucí Jména muŽfi kto
í-í zaplatí výlohy s volbou pakli
vydání Jmndú nebudu poplatníky
1 # v 1 1
Uos a cenou ve sinou seiivaieii o
Podle nového zákona zvlást ni
volhy musí být i oziiámeny im tři
cet dní ku předu
VÁŽNÝ ÚRAZ KRAJANA
Pnu F J Pros známý obcbnd
nik na FI u Alias ulicích zajel
si dnes ráno do jatek v South O
maze za účelem nákupu masu -t
když chystal se na zpáteční cestu
potkala joj zlá nehoda (!htél uvé
sti v pohyb svfij iitomobíl ale kli
ka na spouštění motoru se um vy
smekla a přerazila mu pravou ru
ku Pan Pros vyhledal ihned lé
kaře který mu zranění ošetřil
Potrvá to ovšem delší dobu než
bude p Pros moci rukou vládnou
ti doufáme však že poranění tio
zanechá zlých následků
Narození
Pnu Joe Nepodal bydlící v čin
:0l1 jižV II ul7 jest od pálku ve
zvlášť výteční náladě neboř toho
dne obdařila joj manželka pnní
Oljpi Nepodalová novorozenou
Jceriiškoii Malinka I nová 'prut
ezita' Jou zdrávy (Ira! ulil je
me !
zakysid-mii žaiiidkd
nyní uyciiij:
iiu:vi:no
I :V I I lidi' i!!!' tl Í)
ll I 1 I I 11 i 1 M í I I
(ll I I I 1 I I 111 II l II ítt I ll lili
iiiilťii ít ! n jille illi'i'ř 1 4
iil S l-iLuti i'nl l M s r !'
H II ÍMÍl I I 1' K j ll l lnřHÍ S
MIIpiM liMlili I ntili-f juř nH
11 Si — -l(ll'S
V i'U % I il )i u ! ! 11
I iiií I s - nnii rlitv
TVIUITKV i:i' i -1
Híilii-I iiIi-mi mle íim h li' lilo tu
Inli-i 11I1Í1 rn-miil n fíiiv jiiif
ti! 1'lirlnii il li i! II
tis hmi vi blil V liililillil ni
fiiiill linp" liiiinl s plvh NMiiili'
l íi-t í lnňlí Í11I11I I jik !
liihlrlK řliiiM-ni lnilill 1 ílit
Mm In lolllrtld fi ml I ftíiii-h
I111I11I1 nin' 11 i ' ii ri
ťkClII f ltlllMlI Ji' (fli 1 0 řlltlllcti
i tl M ! ll f 1 li Mt1 ( l Urlí lll-j
li-il Ir-liiilnli niiniil rdliiiiie
Miinř-lvi iflniil ilomiii K i"rh
íllIllili-iUld ll llllllf l Mllfllllléitl
illlilo'' tinliMil liluv i no -'i-rliiirt
iImIhii-I n-Mliiil lomil lňmňlil I
lili-i ll linlimli v lillii fplv
UlllMiiii'ii tlili v illlilkn m
Iritl snli-e II iln"n iiilil um
Imil hVlI slnin Any if iniii k iřfi
ll V'il'lllll íllllhllll
VyHlo-jli iilnt iiiiM
ii mi i' i- i!t t I' ! řitn-t
I ( „!' 1 ' Iiml V 1 v 11 il
i'ii ' I 1 I i nl 1 111 hl
i 1 1 11 - - I! n 1 I 1l1l
l'tiíiilť fitli tlVin 11
li n- ( i ( Kfiti- i tí s m
I l I jl ) - 1 1 M " lii lU I 11
iiin iin ii 1 at ii:i'
l n tu hi iťr-i-l in' ť tl
at ti I iiť S I ' -l-tt I ' min
I iili Hlt í 1 rll'l Alll I M
1'ii li- lfii nim n 1 1 IU111
l u"tmi řnlii lliii j Hiiiin nl'
nll ilii iouiii'ii!ti Im M-nu Ink
lilo' VmM t-i'lllUI mtlAvil ii'kiilul
li' tl iiiíiil'' kíM''' "ii'li )i-ř li(
li- 11IV iiilliio til" PSČ M
„iii ťiii Iimp 11 řlm lui Ani l''li"J
In'- m { lť
Pnl ll I li' llpi ll i iltou Imu 1I11
Im nliiili'i nl nlilíří iii'lm i-i'i''"iii
i'ir i ii!ii- liii'ili iťi-li lul rtilni
llVi hl T- jfl í'"-l llldlltiVli c#
nliijl 1 Iin'i ll I " ilnllnill i- lili-
mi '1 1 í ii-nii tnillliiinl pln liilli'li'i
lllii lm sl ilnsliinli' Itlíllili kil řll
imIo' i'ii-n iliilliii' Iiim-iiiIii ne
lil llmlíl li V l'ltlÍMIMl'l 0l'ill'
In i-hi'ii'- iiiiliiiiíkv innlily 1 y
i'iin iikIuhIíI Iiíkii-iiiíii Ji1 ji"lí
i- iiamíi iai'm:in' IMiii
M i iw i'u Ii-l II l l 1'iti"
IhiikIi I 'i'Miiu
LAACARIN TABLKTKY N
I mi ZÁCPĚ A ŽALUDEČNÍM OBTÍŽÍM £
E b
~6
jilm otee l ( ' Pallorsotui f- do
dnnu nebyla a následkem toho u
činila slcčtia v Praze jen králkou
zastávku načež jela dále do Pa
říže a odtud vydala se do Ameri
ky — Má přijeti dno LN května
do New Yorku a má se za to že
iidcliéřc se opět do Sibiře lihy 1 Ml
stoupila lani opět úřad oSelio
vnlclky
BEDNY K ZÁSILCE DO ČECH
hnilo míli pnu llroniek on 1i n
Wíllinm nl ve sl ředil lUndou
sláli každá ty2X inimo pobili
Ve člvrlck nejdéle v pálek rá
no musí být i bedny buď poslány
jednotlivci expressem aneb dodá
liydo prázdného obchodu vedle
"Nové Doby" na PI ulici Tam
11111 i-dý 'čtvrtek n pálek pan do
scf Mik který přispěji- každému
při iiili-cHMváiií hoden a vyplněni
průvodních lislfi Odlaml-ud si
expressní spnlečiiosl bedny odve
o
KuŽdý musí vyplatit zásilku do
New Yorku jíž zde v Oniaze a zá
roven složit H ( Ifi za každou
lihni váhy plné bedny za zásilku
z New Yorku do ("Voli v čemž za
hrnulo jest i pojišléní
loď vyjede 11 května dle to
leííťiiťiekého oznámení které od
p Vosky v neděli voěor do Onni
liy došlo Zásilky ledy musí hýli
poslány odtud v pátek 2d„ aby
přišiv V Čas do New Yorku ke
složení a naložení nu loď
Na bedně někdo v rohu musí
být i na pNánn-adresa zasílatel"
dálo adresa příjemce v (''echách
a konečně slněí nnlepilí adresu
knneelářo v New Yorku i Fnited
(Izeehoslovak ítelief 1:112 — -2ud
Ave New York' City Kinty s tou
to adresou bude míli pan Mik po
hotově a na každou bednu je pří-
Vařte své PIVO doma
Zíhliiiiil almlliiii talířku IilIhi líh tu ni' lli-nr-hriT
tiOii-t i-liiilnil min4 irínlul lilnt
liHíliini tm Bili nhl rliiiiiU lmlu "Vlnliirlu"
ff hlriilm nl illil im ' li ll vvhn lun fi li rpn! H tuiVi"
Ir i r 1 1 1 1 ii v M I Jiliiinliil Kiť-iit nim rtunm
IViii Ir nit I li nu li (iluiill mfilílm MtkV i% ml
llllll (lillluf ii l IMI li'
ikIIiIiiI imli hn rlniliiii iln mAlA (ir„llliřiil li
11 iit Hul l iluiím Jiní ln-řlll mil lil I'íi
' I 1 1- iilimm li illi 1 lu (ilnllltu nnlm-Mit IřiHuMt
i'illnlili-"i linii"!
virTosiA susrív ro„
UM I Mm lun DiiiIiIIik Nw Vrk
lepí
Každý musí míli pohotově pro
p Mika podrobný neznám obiahu
kaiídó bodný nehni' so musí nu
zvláštní průvodní lisl napsali
Zlmžl krabicové hotové k tomu
to úi-cln nui na luco pan llroiiieh
na Hi a William ul
To ko jsmíuií
'Me lo možné? Na severní' toč
ně je prý pouzi' jodna světová
sírami"
"To se žínění Až se hnu dosla
nou ('Vši bude t m ni hned slrau ví
eo
V nynějřií nouzi o byty
Domácí "Já vám tu fial nemo
hu pronajmout poněvadž máto dě
li'" Pnu voný a dopálený rentýři
"Džiiniuy ! Tuk jí pronajměte lěiu
mým děleni ty posud žádných
dél! nemají"
hV UPOZORNĚNU - Dělní
ei aneb jakéhokoliv oboru řemesl
nící jste li bez zaměstnání armb
chcete své postavení si zlepňiti
napíšlo si malou oznámku a po
sicie nám ji s přiloženým obno-
sem no MirJi"
TELE" k uveřejnění (Vsi o do
slávámo dotazy zdadi nevíma o
někom kdo by chtěl za výhod
ných podmínek buď jako díl ní k
nnch řemeslník práci přijmout i
— Pokrolc Publlabinf Company
14174419 So 13 St Omaha Neh
SI Pattcronova e
vrací již z Prahy
Hh-cna Kuiřeníe Fstlersonnvá
omažskA ošetřovatelka jež strá
vila několik měsíeft v nemoenlcí
Vlidívosloku s nomoenvni sbo
rem Terveného kříže vrací ho do
svého domova vykonavší cestu
kolem avěla Jak jsme jíž dříve
oznámili měla sl Putffu-sonová
strávili jistou dobu jako oAefřo
vatelka v PraA v rhá h a
tíai (iftUm tiodníkla rentu % Via i
dívostokti do Kvropy V fíímí mílí
jí býtl doručen kabelogram jímžj
dáno jí bylo dovolení k delšímu i
pobytu v Praze víak zjiráva fa
jí tó-poehybní — dle náhledu je
CENY ráfů sníženy
ZA $16000000 RÁF0 BUDE PRODÁNO
POD CENU
ťplnó riovó ró-fy — Žid ní obtmvetní — Úplné nové ráfy
2Sx'l
fllflt1
30xT
aixaví
ntv%
''AxVt
ioxi
IIIXl
3i!Xi
3'lXl
íílxl
íjrxi
33)rl"i
íi4
m%v%
mvt
'M M
07X5
V?
11075
11075
i:ifa
II 175
11001 M
11991
$'!005
12023
fV2ftí
l'43
12070
12772
'
t'HM
11214
11147
$'1507
13383
i
1
V tiiiiiln iiiiifiilinliiém fiiztřblčnt iiií
te líli'ílfit iiši-KÍIÍ icnle ri tuku
v v'l MiVeslnýi'b výioticlili rCiffi jiilm
jsou liiiii'i'iiil ťiillaiiii 1'Miioiiniitil
Cniligc Mni-iitlioii (liKiHricli Hdtuvln-
Pircnnnii' M''ílriiv Nerivwlli Momoi
lii-řiiiiMC Hnvi(e VVnrco Kryntmie
Niitiímiil Hn-eill (''ífcslone Curft
Vín 'lriliin Kelly Hirířielil 1Oc
Hiioniiicl Melčiní Neweiistle Victor
řiřiii)ř-lil ''imkioku r'i-il")l Mním
aťl
Vyntthnm UM ermk a
U m svolí fil)Jiívkoa OprAvňnJ
vAj k íWMtnl 2' ntitf Unit ř
Uk st po $irrn V O D právnai
pnlilidkr
Midwest Tire Corporation
25th Avenue and Farnam Stf Omaha Neb
% i