Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 09, 1919, Cast Redakcni Editorial Section, Page 3, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i!
m
i 1 1
1 t r JISTOTA si
VhTUAcr: vnpmi
JjyCK$M RAKOUSKU
nbyvu pudy v lundo
1 1 r VÍrfm nhyvulrlstvu
Vl'li'11 !t ilitliiiit Zit uotnui
'II potoční 1 n ti - t U A ihihtlillll
flíbí lt v niodnč pud v v km i
h Uru'- IuimVhiv i tni ! fi
4
'IIH'1'MIM Kiilinihseni Nni'll
'VVnli I t il j- lakového dluhu
Vrtšimi lieshitlfoviihl liV V ko
li K i í
) {'7 1 ' ' " J IVOIIIIU MIIIIHMI
TřJIK II J" IH 1'1'll lMII llllllU Vl
ich xtntkiiíú v liiiiiifiii ku jmwii
mim bývalí inknihké físe V to
í ' ilňvotlii děleni iíiilv mhiknlo
J Vť 11'ítiú ft'lllltJll l-ll I Hlll l t Ull1tl
Vily kletí vedle lohit hlas! se v"i hí
lni li i'Mliiiiho HiM iiihil Mrnne
jsilll tlldíž nlinilll'
v: f
i- i
Illiliscrvil
iirv-f
li
!)alš!eh 10 nrocenl obvvulell vn
'V'Víb ví místech ii rnzdťliMio je
ivnnim-rtic mi líhly mesiánské n
I ' I Idy ili'lnn'1'i' f chi o dvacet
j( l'occlit dělníku pul většinou tb
j mí k straní sociálně ilciinikmli
zastupující olejní' zúudy ja
i Nlrima většinových socialistu
ílticcku Nou í rt i mi dvě frakce
lelnlbitícké sírany klen' nnklo
CtlV JSOU lUlllllllllMIIIII lHOll 1o
icziriárodní miciálitl rovnlueioiiá
K uiiiiri'li'nli('kvini tendencemi n
i(!z'uiiroiIní komunistickú strana
tcrň přijala bolševickou pliif for-
m ii pokoušela šířin tyto il rk
Víny mezi lilni ulc bcj valného
ntiíchu ieýto ri'imililm'i Mociáliii'
I Viiiokriitická Htninii nIuví m ivo-
m rínlikúliiíni {iroiuliiiii
A l'í!tfiiiiiili k(mli'nl v ! j'i 1 í i roz
loiliiiitn m-ďvnti nu kí ('! 1 1 í 'fst
je iioilporovÍHiii vřliíínoii f i m k 1 1 n
I ftcvíížiioii vřlMÍímu (I('Iim'1io
tirí' hí iivřiloimijc }c ňsoliy
uvili Ínoi W('i'i'híiMV ii icilíiii
řl' ' ' II" ' " lt I ť ti
iťliriinii )ih'( liladovřiiíiu ji- po-
oi' Ameriky Ale tento Mnv ví-
liyl yiiíďlié puriheii pOHleilníiiii
1iloHtllli V ťliráeli které zřejmí
epŇily vyhlídky Itryjníeh nnli
du kteít iiepřetiilé mvoIiiviii
Itňze a vyz(víijí lidoví iiiiimnv k
ríeenf fiřítoiiiiiélni Mieliliillio po
'niku Tyf o whíizc jiou iinviití
rivtiiv velikíiiii xÍHiiipy lulii t
jíell VllV e JI plil-lloVUll VI'
eel tMáeli lidu luk e ilfívíjíl
Ximr k líidHevííiliill liení jí tuk
1 Vnlnvený l-ídí Ziiémiijí noinlit
i' I rimPi íufill Itil 'Aít IWIHO
ni lyti iiíími f nz Hf Htniif co
div
Vích to že polní viny jsou již
II _ ! I I 1 ! Iři '
llVHZeiiy pravmeiiie mezi ueini
ífnií a třei In niií vrsf vn mi ohy-
itelslvii je iniiolio kladu 1'řediil
řídélv iiotrnvíii iiedostaíují Nu
i Izíeli není pobavili Xení žAdiií
i ' inasa vnjee ii fukň Vítíína
deonkíeli reHfniicaiitu lyla zn
i t
iciill l teto lieMpoKOienosM f
"dkeiu Spíitliýeh liOHpoiliřHkyeli
iuhh pfíwjiíviijf príííny polil í-
lld jVeiiieeNíhfi Juikoiitkn
niýiílí íc noví KoiiHední tíly
priH ily na mri kíivyy O-
k1 nímeekycli íihIÍ i eeh n ly-
I je Ktilf předmílPtii jediiAfií n
hrizíel) n fo jenom zvy5ujf řif
lid lidu
Vlidrií kruhy zřejmí jeví olm-
tf tuš t t
y pieii zinf-noii HiiVHleii? ikih
fíijí za in fa komiiníítlí niliývfljí
n fa ve vhodní dolií modli fiy
pokusili i píevmř po prolni
v((efi ulierikyeli kflmir'lu
trptiblíkán Tliompson
zvítězil v Chicagu
riiíi'iijo lil '5 dnlma IMe rt-
(liiélio rieóřciJníliií vnledkil oíit
ikeh voli l olidižel kflfi'lílít pro
úřiid umyorn řejnidlíkíi Tli'mp'
m 2r7XHH Idaii ilemoknit
Hneitzi-r liliinfi a lieodví
ý diinokrt ííoym 1I0ÍW Mhhh
ThorijníonovA vítííiiíi j J7WW
hhtt Vroťt odutrnníní Jiottíiifu
IdHfíVflln 2W29 rniilA 121711
pna eelkfifi WIUM Vrt trh
Viní honfineři fi7707 mu! h 7f!
oerítř delegáti
( žádají o republiku
[ NVw York V V„ % Anhn —
m thsk 2 Kjkífi') %[hiH v Jit
f Afrkn del-peí jíořfft kfíí
liíríjí m do IsHuiýim a '}tnJ nu
'li pfJ ífjek'íl VlftíllJ lOJff
on Viitiferwi voje fiAroky ri
(rávo M-Stt nrhuS % iíttí Hfintvi
U tniuUiky
HNUTÍ MONARCIIb
STO V NrMFCKU
ISKAVA NA SIIF
Jrilifií'' Spali iikovri k li
tinu udfxír vřrm Rnn
liun mnnat hUt u
KndiiH 1 iliiliim - l'oiirvml
IdiVt m dolili kdy pndlIiíiili N lidi il
I I ltl pfetlit)i'Mt NíllMi k H Je tli)
ni 'iimimiiiI í po-liivriil tií
in'1'kí vlioh pl IImiiiih' didrí 11 ml
Mi lé pluli lil pnieiijí Ni-pm li
ní l'lif tnvil % I I a riiNldiie v ne
dle pil tílk dlolllnl llllV pndi pHalu
piiillliíliky mífil pi'tiřinl lieidiee
'iidlu'i jilni slhllm ř 1 ' 1 1 ihlpovíil
tm I 7n piijmuit iliktiivnmlin in!
Ml lile piiormntelí pninécu v Ní
liierkll hlindilji' ie Vtiáliledll fa tlil
udiví ie iÍÍIÍh 1 1 tnuli o
Není liiíelio co liv íxkávalil té
In vliídí prálele Nikdo o lii lie
I Mni 11 iloldiiiee si' xdii že nikdo M'
ileiljiiiiií O to o íeni jedná se lni
Hiinidiilni Mlíioniádíní ve '(vnia
III SpíŇe j''( ie iřYijeni o to jak
II I 1 1 I H 1 t 1
1 olinu in 11 m' rneť ova viatin
proti vŇein sílútii které se mim1! jí
podkopali pudu pod iiolinuia l'ad
ne li lihertovii vláda jsou toliko
ilve veei iiioih'! vilei IhmIIo
Spaťlakovei ntielio liionai'eliití
Olu mílo liy pro Mpojrnee liejvá
llíjsl ilňsleilky
Není o tom poeliylinontl fa vede
1 in 1 ě 1 1
se uiiet v íM'inecKii roztanul Kini-
pan zu iVeletn olinovení inonar
eliie Nikdy tato kiunpaíi Vede m
otevření u jindy ziihalení Denní
možno íítli v iiínieekíni tisku jak
pfelm národu bude uražena ztra
tí li Níineeko 10 íí Olio MIllVÍ Ke
0 élriiíieti liodeidi [irexidenhl Wil-
slinu jakoby v nieli bylo níeo o
en by m niobii Nímei opírat i ve
tvýeli unabáeli po zneliránmf celí
liívalí říAc a I011I0 zdánliví ne-
víiiiinii atíitaeí iro zaeliování
IÍhIvonIÍ ííe je ale mialui po obliO
vení nítneekílio národiiílio iluellU
Slnupeiiel moiiareliÍMiiiu ne domy
ílejí ž' obnoveni liaeionállií pý
eliy níuieekí znamenalo by při
kloiiíuÍHe národa k iimiiiiiitIiÍhiimi
Olázkn (lilarmka přiAbl jím jako
mi zivoláuí () (IdaliNkil (iřínáMe
jl íliHopíty ileiiní níkolík hloupen
mluví m n této olázee na veřej
nell Nelifizíeh 11 vubee vímle kde
lidí ne Neházejí Moniirehlstí Hiia
í se z otázky títo pro tiebe vylloii
e eo liejvíee kapílálil Nejnoii do
posud tak Milnými aby mohli ki
poklátili o iřevrat alo híIii jejích
dále roníc V ncdíli doAlo v Her-
líník význační royalmliekí ile-
moiiHlriiei jíž nelze přehlížet Vlá
la rietnaží hi nbmezítí tyto mo
iiarchÍKtíekí rejdy Jenom tkk
Spirtakovefí bíjo na buben putr
ní v ohaví fa momirehÍHtí mohli
by je připni vití o dídíetví po E
berloví vláilí
Karel iíailck jo opílní nu hvo
mdí v jícrlíiié rřevrat v 1'hráeh
iiíineckí koíiiiiiiUly naplnil nový
mi liadíjeioí — Jhoii lidí kteří
předpovídají Že Hpartakoveí brzy
vyvolají novou revoluci
fttrim fl
hr"" "V y"
Američtí vojáci vztý
čili rudou vlajku
IlmiHfoii Tex 2 dubna - De-
monttniee ve pronfiíeli požadavku
o okamžití propuňtíní ze vzdueho
pbiveekí služby kterou iitpořoli-
í vojáci na Kllírijirtonoví avíntíe-
kím polí floNtoniílH xvího vreho
if (iří tehňzí ve htánku V M (' A„
když jeden fniižíi ne ehopil rudí
vlajky a volal "Kdo jMc bolíc
VÍeí následujte mněl" J'ik iiio
íidán byl prřivod kntárnamí ka
detu po avííitíckím polí dle udí
ní dopisu vojíia tohoto tábora
záftídé potvrzeního plukovní
kem lí Dniníerii vidíeíiu dú
Ntojníkem '
Vancíff ádala o
šestnáct bíllionů
í'říž 2 iliibřiH — J'reí!en!
WihtOfi jiremíeří Kraneíe An
tflírt n ířalíe jednilí v poMedníeh
Ivou konferencích blvn it ú
náhrdy íkod JVenícr íloyft
Oeorge jak bylo zjíiítíno uííníl
míhrfJní ukvrh ' plín írmwm
M ilelcsď iW kterího náhrado
nt řVuneíj byU wfam m t
ie( bíllíoof) (UMarfí Praví ne fa
prwiíďjnt WiIo 11 LUtyi (faorit
pn)nelí nkhel fa falnt$t Án
nfi přflíf HiiifM ltio bylo do-
tmy ni hýli 25 už M hWUmti
UMnrft %1k m m fo fa y ttio ú
'ht(ftií tiniftt ml dohody t
vAlky tur 11
1'oKkrm a Nnirrkrin
II 1 lin '? AAut Ní mtilA
I (iHijdil ol iioiu- ku n inuje
diníl t llíll'lll lll'llíiř!lil li"! b
pul IÁ Míjktl m 11 llilliln
ItXlil po láhft lií pikou jlionl retno
01 í pliM (idineho K váliiílil de
n)MU'ilnirl Ji nlipnNí í Itl ibtMit
Mil lloí Ve V) hnu 11 e Ninli-li
11 tl ldinku KMiiiírvn'ÍVt' lilu
I io1ie lili lil povolí li li'l
poi lirlilil Nílllri kil koliilM' pln
plilllílí llIlUllbl lib V iohlul Vlij
-kli Vjlolíllíl lit lil V Alílíní lli
í llllebo KhíloVel lliUto lliblll
diii NViiul V I Id J n ku f rtilitn4u
jí fa pieilťHÍ hi Ml odpor knMí
nae po připojení jejich liieilii
1'nl ku 1'iil ik í ivrl lul ill lilu
dfuiií je piý plíptaviii k trvollí
a prohlášení iní un ta pol dí jak
mile vojsko jjciieiála llallera bii
doii vyloděna Mohlo by dojili ki
k literní Vtilee kdbV 1'obíej po
kutili mc umocnili mísili Armáda
polního miUNálka vmi iliudenhui1
ia na poKkí fronlí má asi lólltHHI
muu 1'olárí mají tu nrniádii o
mnoho tílnéjsi ale n lo Némei
mají lephí vypravení 11 lepší zku
icnoM na vedení války
Finannu komise ne-
nntele vn rrnncii
Paííž !l dubna — Nínieeká fi-
Haněni komise přijela veern do
Pont Sainle Mnxenee nsl palnái-t
mil jihozápadní od Compicoie
l'b'fioví této kombíc jeli mitomo-
bileni do zámku rletsiut Villette
kde xe ubytllí iThitup k zámku je
zapovízen V vSech příttupri k
zámku liiieliázejí se ttráže I'řed
bížná mírová tinloiiva nebude
předloženi! liímeckýni (lelcfjAtfim
ve Vertaíllíeh dle potlediiíeh jn
rorniaeí Talo mírová smlouva jak
te hdíluje přeillnženii bude učme
kým mírovým delcáiíini v ní
kterém místí dále od 1'nříže jak
bylo zvykem pij vtech Hiiiloiiváeh
od uzavření příměří Jenom kom
éné zasedání pří kterém pod plny
union připojeny ke Ninloiiví bil
le se koulili ve Versnillíeh
Nové protižidovske
nepokoje v Polsku
Iiomlýn !l dubna — Noví pni
lížídovtkí nepokoj' vypukly
Kališi na bývalém pomezí me
1'olskem a Nímeekew v Mušku a
Wíelnmii dle informací jež byly
získány zdejší zionistickou 01 a
nítucí J'raví te fa velký počet
žídfi byl poranili íi žídovKké ob
ehody a domovy byly vypleníny
a poškozeny Mílíee ti vojáci jak
sdíliijii ínformiien chovali ho lho
stejní anebo sami hc podíleli tni
bouřích (iroll žídfim
Míndcnlnirg zadal
o rnír v říjnu
' Stockholm 2 dubnu - Dopin
ptaný' polním marňálkem von llín
dcuburiem !!() října 1!MH bvl
uveřejnín zde v pondílí J)dpi
tento z íátti praví ! "V důsledku
maecdonskí kitíittrořy a nonía
ného tcHliibení západní řrorify-n z
toho vyplývající nemožností na
hradili veliké naše ztráty není
pro nás víee možno vnutili mír ne
příteli Je nutno ustátí v zápase
za řiíefem zaehráníní eentrálních
inocnoslí před zbvfeénými obil
ní í"
NťMťtilí při spou-
Střní lodí na vodu
Drístol 'a 2 dubna - Hedm
mrtvol bylo vyloveno ' vod Děla-
wure a níkolík pátrajících sknjon
pracuje nadále nu prohledávání
vod Hby nalezlo mrtvoly jiných
kteří sřítílí e do vody když plať
formu % které pozorovali spouíií-
ní nákladního partíku Woukflu e
sřítíla IVet pobřeíovflfiýfli od
haduje m lvnnfi't až mmnkH
DvhcH mm osob bylo z řeky za-
tbráfiíno
Osnova o íarnícli Ško
lách byla přijata
Jffjeoln 2 dubna Opravená
osnova jednajM o farních íko-
14'di kterou nenát přijal před tý
dnem přijata byl v pondílí tuk
Itl y fKtlarjkí aomoynA Jak
míl předloha inUt bud podepsí
nA rířediíky oboii fkkoturfkrnýeh
domu )udí fř#dJožfl k podplnu
ivernroví í'Mlob tato oUn
mj tíeehna opatření na kterých
doeííí-no bylo kointrofňisn r Von-
ttrsa'i
Pltiuriiy kniriUiHkt'
r Volum w fí(
' rmil Mfri t diboi 'ii
un i iM" -Ituin o tm iili'iii h
lliílt' h t N il i V)iUi lni 'titlii
V iií lí puMu liíltolik řiďiPe
ilýlll pojiílM Alífllllu' sllpi lin
li lldelil tlio llliílld Hlt -sil Ji jíí
llIflVld l'OI ni litf-uř v l'llieii
V pllihhUeoí pllUi ttdllllrlll 1r
li i' bl ňili t ii ubil 11 jinak K
tán l'o'í ji b I piopic lni a po
ln i' Ulil iiiiilii llt
Vt Rlátnilin stirmu
lilieolll ! ilnlitul — 1'ovolitd
pellé jej pfnibi fihebii bylo ji
irhuilcfin bnty V ci II 11 po lt
neeke Hiiiiinjnv íini jiJ !1till(HI
IHHI cij je o liO pl til íee fie
povoleno bilo lep!Í-dlturoil V l'oee
l!U7 Podiinerká siiimoVnil plo
jednala všechny povoloviiet před
lohy vyjíniiije "vojenskou vyrov
návací předlohu" její navrženu na
žádost Kiivcrpéni Senál schválil
dvaeel dví liehto předloh povo
liljíeích t!l'lfJ(KIO 11 Ziiiníll jeilnil
z nich povolující +(H)f(ii)
Obrazy bývnlélio
císaře vyloučeny
z německých Skol
Merlín ') dubna - Školním
aiilorilám v pruských ilistriklech
bylo nařízeno ministrem nábožen
ského kultu a výchovy llaeni-
ehem aby odsl ranily ze školníeh
niítinoslí obrazy bývalého císaře a
korunního prince K nařízení to
muto došlu následkem události v
jistí ňknle ve Východních Pru
tich kde iiéilel vynesl obraz bý
valého císaře na pudu po revoluci
ale bylo mu nařízeno autoritami
aby jej znovu vyvěsil 1'éilel pro
ti lomu protestoval
Belgický král přijel
do Paříže v aeroplanu
Paříž !l dubna — Mělnický
král Albert přijel předevííretii z
llrilssclii do Paříže v lieroplitiiti
Dorazil na aviatíckí pole nedale
ko Paříže králce po polednňch
Král Albert dle prohlášení caso
pitu lnlrati(íeant přišel do Paří
že aby říinliivíl te za ustanovení
Mriisscln za sídlu svazu národu
LLOYD GEORGE
JEST SHOVÍVAVÝ
VUCI NĚMECKU
Francie a Polsko se obá
vají že Němci ujdou
svému trestu
Paří 4 dubna — Od samot
ného zahájení mírové konference
jevily se obavy mezi národnostmi
jichž hranice sousedí s Némcekcm
zvláňtí ve Francii Polsku a (Vn
kosloveiisku ž" mír bude příliš
snadným pro Nímee a nedošlí bez
pecnýiii pro ní Tyto obavy neto
liko existují do dnešního dne ný
brž Mávají se akutnějšími Došlo
ale k pozorovatelní zmíní v ttn
novískii tíchto národností tfprvu
se obávaly přílišní shovívá VOfif I
presidentu Wilsonn a nyní jest to
hovívnvost íloyibi ííeorjfe klére
se bojí
Nedávní rozpravy mezí pretí
letitém Wílsonem a Moyd ííeor-
íft-m v radí o desíti í lénech te po
užívá za doklad k domníriee že
president Wílsou není do té míry
rozhodnut pro poskytnuli Miadní-
10 míru Nímeckil jako unejícký
iremicr uvio fo pri prileztfOHii
předložení před radu o desíti íle
nech zprávy komise pro tcrrílorí
ální požaďivky Polska Joyd
íteorxe vyslovil te proti tomu by
Polsku jioskytnut byl široký kor
rídor k fldansku v dfialedkii íe
iož níeo přes pňl druhého míllío
nu Nínicfi bylo by pojato do pol
ského ázemí
f Joyd (h-orw stejní vyslovil e
proti jistým požadavkům ('esko-
slovenska Francie přála dl zabez
pečení proti Nímz-eku na dobu hn-
loueí takovou A pravou pomef v
'orýní aby foto nebezpečí bylo
na vždy vyloučeno Jako čósteč
nou náhradu za 4kody VU-rt Ním
ei natropili ve Fratfíí žádíla ir-
val Hanrúý uhelný diVfríkf ale
jak e vyrozumívó ÍJoyd Oeorífe
žádal uby íyio požadavky byly
múrnhy n v dftalírdktj toho u
važovlo o náhradním návrhu dl#
kfrího tni doítatl Francií po-
itiekých a hospodářských práv v
Saarikčm distriktu folíko na ít
ef čilí na tak dlouho pokud n
hada obaovrM wjim'4iiS tížba v
h 1 miHW n 1 1 m i i n h i h-i n-f M! vm h h h-i i mííh
Kažká krupička
jest vaše
v V TI-ITO chvíli jist pťlpraveiiý trh 1111 knždou libru másel
V V učím Inku již luíiícle vyrobili m ceny tak vysoké že je
plíuio zločinem ztiiaiíti i luidoii kriipičku Nyní jesl 1111 čase
zjistili zdali dostáváte veškeru snicianu klernu vaše krávy
poskytnou Nyní jesl dolní kdy Primrose neb lály sinclano
' odstředivku dokáe svoji pravou emm líni že dodá vám ka
ždou krupičkii inátcliiélio tuku a každý eenl zisku který vrtni
právoplatní patří
Každý farmář' jenž dnes kupuje miietaurivoii odstředivku
měl by doslali za své peníze důkladní odtlřeďování illniihnu
výkonnost snadnou úpravu a dokonalou službu Primrose a
Úly odslíedivky poskytují tento zpTisob služby Nebyly do
sud sestaveny zdra volnější uspokojivější a pííriičníjší Hinetn
m ví odslíedivky jež by činily mlékaření výnosnějším každý
ibn v roce Ony mají všecky dobré vlast nosí i odstředivek a
ještí další které 11 jiných odstředivek nenaleznete Nu pří
klad požádejte místního obchodníka aby vám ukázal dva od
toky smetany n jednoduchý způsob k upraveíií hustoty sme
tany nebo pišle nám o Kut filojry vysvětlující tyto u mnohé
jiní vlastnosti jež pro vát znamenají důkladní odstřeďování
International Harvester Company of America
(Iiif orporatod)
CHICAGO U S A
Tliiiln oiiiiiiiiiJI všem řelnýtfi xliirýiii I novým iT f zni vrTi m ta vlast nim
HOTEL "PRAHA"
který Jest iíiliič znovu vypraven vňím vnílíiilin iiíieiilni % I 11M ilo
knriiviii 11 lole knijiiiii iivllnvAl dn iiiniiliy milemin ny ttt íínlmai nli
hIiiImi 11 iiiImiIÍ tu ni'ili'[ihl ('luiliit Jlilla prnvč íckIi kiu'liyní v0il)1
vás iiniiilnjt O přízeň iiilslnteli I viíiiltnviilcli liriijinifi ncllve Mi lá
JOSEF PIVOŇKA
Roli 11 a WllUam til
OMAHA NFBKASKA
Puritan mouka
%Alll'KA Spotřebujie plný pytlík a ncpodařMí hc vám
upéci ncjlcpší chléb jaký jste kdy pekli vral'le prázdný pytlík
svému obchodníku jenž nahradí vám nez námitek vaše peníze
Odborné mletá z nejlopší pšenice v Americe
Všichni jn-oce ríslí ji mají na skladě
WELLS ABBOTT NIEMAN C0„ SCHUYLER NEB
Land & Gattle Co
IIURON S DAK„ BEADLE CO
Olii'iřiiii j pozemky a dobytkem
Kiiinijc li prodává jiocmky fnriny a
dotiytnli
Kdo liy si přál koupili dohrou fnrriiu
v pttltnf' knijiiič iinelio kdo tuh v Honth
liikotč fiiriiiu nit prodej dopíŇt nu
T E MATĚJKA Haron So Dak
1 i I I ři ti ilJiill tlí Vil Cil í lV II (ll lit
II IM IH4W I II l"l ' II n1 !' I lil I I "Mi i' 1
Je příroze10 že fo vyvolalo neli
bost ve francouzském tisku a i ty
časopisy které dříve přátelsky na-
11 1 1 i- 1 -
líioncny oyiy niigucKciiiu prémii'
ru zaujímají vňčí nímu nepf-ízni-
1 ! I
ve smriovisiiu
Revolta proti sovětu
vypukla v Petrohrade
Londýn dubna — Zfirávy
že revoluce propukla proti xovít
skí vládí v Pefrohradé jsou po
tvrzovány úředními rutkýmí jía
krovými depešemi zde zínkaný-mí
hterí sdělují že došlo k vážní
► lávce Železničních zaměstnanců v
petrohradském distriktu fttávka
tato jak se oznamuje jest dílem
meníevíku a sociálních revolueío
nhfh ítuská jiskrová depeš o
znamujej ivtrohraflu není
fMnh dopravy a následovní není
tam chleba MenJSevíej a noeíální
revolucionáři odvolali uvoje Ž'lez
nfíiií zřízena a y d Medku toho
železniční pojení bylo minvno
HtfiiíiUii revolucionáři jvm a
iy ftenikína Kolčaka a pojeiifch
ímpnaliiitfj"
DR KAR H BREUER
opernef 1 žin 1:0 iiniiioie
Dit MILOSLAV J BREUER
diiigiiOHa 1 viiltfnf namoce
ČEŠTÍ LÉKAftl
ťíi iihhÍ ň [min v iič niňiim iloliofifitou
liilíoriitfiť k rozpoznává nf vSeeli nemocí
Mánie neinoeninl Hpnjeuf jiro víccli
ny oierai''iiI a viiílinl připluly nemm-í
f'índovim v jinlmjl f-íslo CKI fwiiilly
M11I1111I fliidovn
Heverovýcliodlií roli 15 li O nlíc V
dniličm pon lnul! v píťdu liíneoln Nuli
Jest více zpúHobii než jeden
kterým ne muže přitpět ku blahu
lidstva My všichni Tienifižeiii'!
delati veliké věci však jeden kaž
dý mříže délalí něco dlft tchoimo
řití a příležílohlí Kdyby každý z
nán tak činil život byl by zábav
nější a příjemný všude A není
tu 'obtížný říko! nalézti něčeho co
by bylo prospěšné naSím spohioli
ěanum a uspokojivé jiro iiáš vlast
ní zájem Nebyla to uspoří rnzpii
čitá otázka pro p Philip Mrambíi
z Mnrkíuch Kask jenž píše
"Převzal jsem jednatelství pru
Ifoboko abych mohl pomoci vým
přátejřim a Kouscdum 1dyŽ hy ti
to dobrého léku potřebovali fíheí
také ukázalí vděčnost m lék jenž
mní navrátil zdraví Hkoro po dví
roky jsem necítil m dobře však
od té doby eo jsem užívaí líoho
ko jsem zaxe chlapík"
Dra IVtra Ifoboko Jík o nímž
zU mluví jest tifarý íawm
vyzkoMÍený bylinný lík jenž s{
dobyl avřtovího jtnni pro jelo
léíM vlastnit i Není k dont1
ní Yt líkámích však j"it dodíváa
lidem mífriímí Jwlnaflí Zajímá
te lí s ifi pííte na Jlr Peter Fa
hrn"r k Homí'o Chtťtipti íil —
Advrtíeroeot
'Ji
- - C" -
0