Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 09, 1919, Cast Redakcni Editorial Section, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Nnsc Beseda f Tu vílí i l 1 pdni piA
inMtt Nu yk e ÍIM ní'
U !dP M UH OVA irUK !ifu lř'(i MUvdu lM
"tVkivU"! ' "''' pítku! 1-nv d
ídóm lt m i Imk pdu hifl j WliřWtn-
VU SP HuinHOil pldplrttťďo VI )
mlý mni t "lYkieV m (V)U hhUt S(l ( #ai
tf Sináni j!5 po M'- kUÍ h(UU V!
lit IVd Vtl n-ky v UM řM vHj„ „„k!- ovímu
krsti-ne m M( h-M IhihmhI nu i „- „„í i „i:!1 i
nnjHtA ťiW tddy )m md! )k ())V -jM)) fyim
nrnv imi
lit iit álk tl íiu0 Í1M I lik '
lnul ji-m o do Mituusoly kum
jsf-ni k pííVeřl HH rtlii0li
% Koltt li' strpío Sťellin ml'il
honí w vir- vscnno nm (((m (lkr„V„-M pfoeně
lí Koupil Jeitt M !W rrt ♦řH sj!(U)) V)jm k (illH
osmdesát aktovou lui-tnu -- mi j(ipm „j!! ví„ jHio!'
11 1 t il ' L„ttt 9iittfil i _ a t
Uihř titiiiiJrlktl k fotím xirimi t A
In? loku múrU luiiř šivliiin ku
kníi'i t(k ř Hi'il m jl lípo
lii liili liln lio jsrltl Ki'll((l Mlť'll
n titk 1 l i'inlV Na jnf
ÍM'ni ihM 'tiiiit i't'i ' +1
Hutá nt MaiuViV H '?1rV(
V MitM ilno :l úwvn 1 !!'
Milv Mttii! piiMlm"' m-
jUpitlťk nrilrřiiř řli'tt(iu a hrliiji
daní Ii-hko iull niOrliD mi hiim jnn jí? v Urn' nu M
iliMwf ilntlm nu o n min' yliy
Vitlo Hnulm lile ípiilní ilopmlhi
liÍNlcdkrni toho h m turu prut
nistn ilnu'l'v konají n tím tmu'
)nált t tolio řliylo Oiloji l ímmii
puk do Montany kdo jnt i-w
rvf 7 IVnni'ii' jMtn vvj'll tlix'
"i 1m! na n ilo Pniliy do (V li jhmio
pií'li lodím tuk mim ti
J rot ii dosti dlouho t rvu ta To si
míUrA pomyslit kdJ jxitu1 pt ii'
I do l(M'lt hor - Alpy to
tuliu iinMiilv ntftiy ii Mulin všiiď'
dral doitiovinti o 1120 ikmh Tinu mí dost tuk iv tiriiiky toho jmn
hIc hlídku tiršívú u jiiiý'h vúló
krt tiim iiťitf li'dn mi ?cli'iiiriiíl'1
trittírli ti tukó jscni ní 1 do Kiiinidy
lín vy"d("lck suijid Proto jsem do
tmiviini (mířit up ) proiliil n odjel
řuw prt do Nflmioky Mám mlc
70 ukrft oseto Žitem o iikrfl při
Jtruvtiji pro kukiiřioii tíelimi ze
hkliiie odvedu jako míjením'' Múj
nyil in tli Ziipňjeil dvíi kolte a tři
jnem si koiiiil a liospodaiMm
letýin hýiiem Jest mís zde tn
kovýeli kolem dvacíti kteří xkti
hilí v nřkoliku státeeh řannaíit
viiehni nlo jNine no urin čpět vrá
tili Tu Nťhnixku j'Nt 'ři'eo je
íintll nojlopíl Pro teiitnkl út do
i koitěítn il piíAté Hilélím n la
hkavými eteniífl ěiistějŇÍ zprávy yi'
Zilejsihi) okolí Ho xťdeěiiýiu po
zdru vi iu itainomím ho -
Aloin Slihoiík
A
WITTP-N HVDAK 'Jti lři'i
Ita Jlllll r- l'U'id "Polírokti"!
Přiložení shledáte předplatné mi
tento ěiiKopU ii zároveií sl ilovnlu
ji ne ěleniifi KihMitl m'jaké imvln
ky ye ilejsílio iákmití Isoil vfiak
Klittiliiélto riii iiiíledkem to
houhiiélio fiděii! řpanělské inChi
Hty ktorA v knih dejníeli nly
vutel osudné wtsáhlu li xiiaénnii
jneeni V řudiíeh liaňieli hplisnhilil
NVjlepsím tolm (irikacm jwni éer
htvmi hlínou pokryté mvy nu
hřlíitoveeh z niehŽ nu kadém se
několik novýeh hmlfi uidéí
Zdálo hy kp jako by tfti vft byl
otrávni n jako by snad ta
vňíkn donti zármutku ncNpnufibi
lit! musela 1'í'ljf (pldemíe in
íltieuzy nhy míru h dovršila
Pamatuji kdy? jsem pfed 2" roky
V ('hieiijřii praetival v jatkách lt
!7 tam řádila chřipka Tehdy hIo
kužilv to oilnesl m trochou rýmy
kdežto nynější liiflimnu nedá hp
h tehdejší chřipkou um přirovnat
jako hy to bylu spise nějaká plic
ní otravu V Suk i nám zemřel eť
ve stáří 27 rokfi nu úpal plic Mí
jiu lo jeden syn byl v té hrom'
vúlep VC l-Yurieii lak že jsme htňh'
tonuli VC slrjieliu UŽ do této do
by zda li též tam někde nepadl
frontě přen élyřl měsíce Nyní
M imlézú okupační armádou v
nul za h o upaeni urmaoou p () (()1„)( vu% Y(l
Německu Hádi bychom jm „ „A „(
i KOU Til V llliur 11 inu"!
dél domu bychom ri po (} kn)U M pam
frehovali nu výpomoc - okolí u A](t (() v(
Vittrn nu věcnost e krajanu ( hu
mlrbraln iubcku llaznkova Pi M fi- pj
Muyukovú po rirune pnvoan f f)f(řj(„)M Mv
Ridíkovdae Kvuunipob J fí (I(fi(ř ()H HH
kov bratr Jos-f Ilyk nus j(ň(í Z((1(J
xef I(au Arp a jf&té několik ví
cp KdyŽ t vzííoncnu juk jM-m
M liMí byl a žádal píísévek pro
řeské vojíny nu Národní daú
KŽdí z nich ochotné ralfcí
nvfij tUr věnoval ly (y rúroty
nemyly hladu h mhyiiuly bídou
níŽ by hiSíli za nedlouho samí
p]# sirotky zsnechujl Vž ko
v# j ffi lídhkjř oud a nikdo trio
nfiiníkto Dovídáni s'' též že iom
!fHíe' v Wiufií-r p- v'- !
ím4!' vyprodul vfij hotř) za h
trtii nmtMkti - W' jiětu'1
féltolík čtvrtí pozrmku zbívá
jitk so ti Mis poktaiMije
PIÍMit l'„ M-M něnw i
hned pocítili ježin ve hruiteu
i jxmo tomu tak nebyli uvykli prn
lože tam pořad jenom pršelo Ale
jak jsme přejeli hory do Itálie
tuk hylo zase pěkné počasí — be
snělni Všude viilcli jsme samé
vinohrady tak že m mí tmu tu'
líbilo Ale byli jsme tam pouc
I dny li puk jeli jsme zase dále
dn Korutan u přes štýrsko do ťc
ských Mudějovie a do maticky
Pruhy Tam jsme byli týden a
poslední neděli jsme měli purádil
při níž president Mniryk nás při
vítal a prohlédl Puk přišel rn
kaz — druhý prapor do Prua a
tu ís liroél lak zde budeme
ilbmlio to neviní Tuk se také
eliei podívat do těch misích vet
nic jak lo tam vho dopadá u p'
li budu psát co je vse nového Ju
kli byla zkuSenií pu te eesté to ki
mříže každý pomyslit že kdyi
min bylo :ió už I'l mužrt v kúře
juk tu vypitdú tuk jako kdU
pantátu posílal do Oitialty ty Slé
tiViáée tak my jsme Jdi taky tak
Ale vřiceliiui ne vydrželo a musí
se vydržet poněvadž jnine Sli za
svobodu bojovut tak se musí ně
ni zkusit A když chce člověk
vidět svět tak iitiisl něco okusit
Sícméné jsem rád že za len cely
riiu se min'' fini Irodiu Spatně ne
udělalo A tuk jo élověk pořad
veselý třeba nic není jenom se
iiiiihÍ zpívat Poměry jaké jmui
zdo to si nifiže každý pomyslit že
jako núm bylo ve Knnieíl tah
nám ticbudo zdo v pechách Im
bvtku zdo není — flitt ton ani
druhý Pouze m ih a tam nějaký
teti kmisek u ten jest ještě li líbe
ný Tak myslím že zde w bude
ino niiisrt nějaký ěui uskrovnil
bez íiiHKH Chléb len juk nám li
dé říkují je led pěkný proti před
třemi neb étyřmí měsíci ule je jo
slé juki trupcí musí vSuk chtít
niit když jo hlad Pivo stojí pul
lite 0 kr n skleíiiéku likéru 7'
kr„ tuk hí jemnil někdy trochu
líznu li musí se pít voda tuk jako
talii V Americe S tahákem to má
m luky tuk Ten zde pekoupíto
ani kdybyste dal zu puklik ÓU K
y 1a I tcž am nek-U 'V }
vi Istrii „ni litu o ne aiv "
" " „ V ii i ismo m vs eli )
i J-II „
" „ž v té naáí Montvém
c h tabák
koupíme ulo zmýlili j"ifif " Teď
hny j'
vím ziiíiinenám no—
Václav Hudiá nok
doHilník - Ji i ('cUt sin
veioký pluk II prapor
'i kuínmd rotu Urno
Moravu
Slávka mHíkVú vy
puklá v Stuttgartů
Mutlifurf dubnu Hlávka
iM-Arákfi byla fu zahájoni
odpové ii4 r-lávku lélníbf) Vět
i'í l ! lli iii v í lii ' Ir
YfA (lioni jej d" pozbytí ním a poťvní službu byld mu
idiof írt vzdf př'ovfll a norovíu pimjořii t plynárnu t ímjiar
4MHlHtHtMH !#
! Z ifikoilovcniké
republiky
iflMUiMiMMIMHlIlMt
tbidy lpuvrtiv hly du Mrt-
lllvMki lllltlií dfl k-e řbVf
uýdt XHÍtv Jťdrn i k A v uhú
Ul 4 H vnítu V iíedtl d
!pub'diM tdftnl 1 di'trtM'11 d t
i o t i
'leilUclny llřinro i-iihh nr
hf mkomu řioimo íe by spiévn
llhiire niň pto dtpnovl
řrtbiivrnVmí UřniAfkvmí xýiob
t v improli tomu tunati nuiixi '
vytopená "Hditelna" naptc-to
není vhodným itiMem pm s hoví
ní řabuveiiého liožl tim "píio
jelikož Hprovlsuěid VtMuvy pruž
ké Inují V tlžnieí sé sklrtdy U
dduditny Vřbudilii věe tálo po
rornovt Nu zakročení u íuspek
toru tríiiice předány suity upro
visiiěniin lísluMÍm Mjlime žo v
usnějSi pohnuté době kdy vs
lystřo pořoroVMtm u kiítísovúno
oÍieeentvťiii jest povinností vy
Itimiitl oe v Semil eo by vrbudibi I
jru ibnněukii — záhadtiosli Sprí
vu tržn iep mělu hy spíše hleděli
vi Skandálního od Vánoc trvající
!in prodeje ryb kde lidé mohoii
piijíti v lluěeniei nejen o majetek
ale o zdraví n život a sihálralého
slavii tržnice do níží prSi painělui
lesky "KrunzeJosera" v prftie
dé Iržniee n růiiýeh Jiuýeh jí pu
I Meleh záležitosti li ponechali Ma
mut o zabavené potraviny - pří
slušným úřadům
Couký lid icbral ve 3 měnících
iont mlllionú korun ilrotkúm po
padlých legionářích — skvělým
dokladem obětavosti našeho lidu
jwiu nbírky ve )nitpěelt sirot po
piidlýeh leifionářích které v dobř
il t iněsíefí přesahuje číslo liOiMI
ii(l korun
Ketftuovúní i domy — Na Král
Vinohradech v Kalvínově ut 1M
jest dťím již jirodaný do páté ru
ky První driiiláel jej prodal Kil
tINK) K II tOil' přiíel do posled
níeh rukou zu MIKIIimi korun no
vý mujitcl ihned po koupi dal
vínu nájemník lim v přízemí u v
parteru výpověď dělá si z bytu
nkladiátě u uineohíře
BodliUt nentydl i brátl výživo
vací podpory — Dnoháejí mim
několiku strun MÍéleuí že v mnu
hýřit místech sedláci vlustiiíct 4d
už Wl koreu pozemkií béřou vy
živovucí podpory na své nyny ač
koliv příjmy jejich jsou takové
žo hy spině sami měli tn-které dul
dáky podporoval Opravdu jed
až noiivřřítclno kinu až sáhá 'i
lrárniiikú liestydatod Ilylo liy
áltodiio veskrré vyživovací archy
rolnickýcli rodin prokoumali Iry
bylo zabráněno okrádání rrpublí
ky nesvedomitýntl lidmi
Pasivní odpor Némcd v Trutno
vé — Vládu Československé re
publiky rozpustila obecní zustupl
lelhfvo trutnovské pro nuslalé ne
srovnulost) jevící se ve správ
města a uložila prostředníci vím
okresního liejtmatiHtvt občanským
drHiiám politickým aby utvořil:
[irávnt komisí it sice r děsili élcnfi
německých oběnnií u pěi obi'uuú
české národiiosii Politické strany
vyzvání tomu také vyhověly a do
lycnoti správní komisi jmenovaly
Avíak po íiotové věcí Néiucí vše
d rozmyslili dotyčnou funkci okr
liejlmanst ví vrátili u prohlásili ív
žádný občan německého národ i
dolyénoii funkcí nepřijme Hpráv
co okresního hejtmanství však Ir
val nu tom žo nařízeni vlády sc
musí dodržet! I přes odpor néme
i-kýci béni'i n pověřil pěl ěcs
kých ěh-nií oprávní komte nhy sc
uchopili správy niřla A tii
dnen nad německým Trul novem
pro odpor svůj vlastní vcď Mní
VII pět clenu éenkého národa
Púné otrok — V narujovské
literární řevní "zívonu" vyjde ja
l-o frvní éíňlo touto levní vydá
vuné knihovníčky ňantícuv pfo
klad Cechových "PÍhiiÍ otroku"
Také v Sofií chystají re vydutí o
lo vzneřné dílo tia lio bá nik u v
hulhurskéni překlade
Příčina ípatné Jakoitt tnouky-
'fa íad yjíiiiéřítnaiidí smluvnícli
mlýnů byl nám zadán obšírný
spi it tom do jakí míry jsou o
právnéiy výtky éinéné výrob
cfím pokud se týče diesuvadnf Ja
kontí wiouky N'eialoii vm u-i
doxuvudní fiilzorni jakosti mlýn
ký( h výrobků není namnož kfi
wlrofáíuí edostífoi zuprc(Hri'
ho ddflirívu a lOfř mlýřnNho
ZtlÍzfií zejmil troj pro Jích
pMy fň ip(4"ni'i'i
Lóíi pír® hrQf
li d kitv mínili vyhrtiuplt i nu pidi iň#in- wrUk mnn
olhhnjtr UL pu kro iiíeu o by knv pie(iidn n inír piičum w
hk vhUHuiuUi Cbvrle li ddiidm Uhu pni kit l'l iir#pominojiO ř'
iSei-rrt' Hinod Piinll l i jil Vi-bni ibdie Hdmý plo snji e ivmi
ihi m dobrmi Jrtku-t lopo uťnje se Nude linu kde tieéitú kli V řpňso
huje v tedy Vjlúřky IlUly loti k y il 'H!y le-t In Nýtrčim skil tm ju
ie kdy zmdátněhst doi'ku piemálni Cenu ♦l'V1 všude v b-kártiňi-li
l-lll 1 Mil lil llllilll "l
i II u n Jimiňill
Svčdivc vyrailiy
nijí li ii-ili iin nili'lMMlí Pftiln IM lun luleí
vliill mi„Iiim '' liiUnm tl'V t illKil knii'ili lul
liuka (liliiílli
gEVEROVU
Mnít na kožní choroby
Sk i ii lloitimniO li iui'' plesMMi i-iii iu
iilmu IiiiiIm i K t i 1 1 1 Mílii IíiIh (IiImiII rnliniiiii M
(f-mili n tun idml k Imiiii ptiy tyiAfka m- lm
lilu n khliri lH I liiiljlu I l-lill "lil ri iilii
Mýdlo na vyrážky
Hlifíe-ti-
n um v mi-
ímIciiiiWiIi titko e "in'lillii' lilrřé lv ltil- l"i
II hit ii 1 1 MriiHu Prutu Inlv kní (mil Hrli1
1-M
lil'llllli'H l'llil' ř HlOllA
gEVEROVO
Lcccbnc kožní mýdlo
(Nfiii li-ln ni 1 řkíii bini0 miih 'nU í nu' ile
ji lm sIiiai iiI imI ii l'lrt ť Hilu iiiilil kdiii Ji-il l
mÚlu Kli In in-lili lo i"li'i ll v hulili iluiiiCe lei
tl k MitfiliiiM I'- i lmy mi ii (iiíIi-ImIiii 1'riin V' it-iiíi
ai
3
?!
Clieele li dohiýili léků údejle výslovné jdi Ncveroých b'kli všude V b kúlliúcli Kde
jji-b ucniaji tm skladě pošlete příslušný obnos s nbjediiávkiui pl dtim lm
VV F SEVERA CO CEDARRAPIDS 10WA
IV
0
S
S3
E
i
ri
etvu a různého nniterlálu který i
zde stoupl nuiiiiioze až o 0(i0 ko
run Nezbytnou podmínkou do
bré jakosli mouky je bevadiuí jit
kost obilí lllužiiii přinali že
čím déle válka trvulu tím více
trpčln zemědělská výlohu a líni
horši byla jiikost vykupovniiéhn
obilí zejména když nu jakost pře
jímaného obilí nemohlo býlí hle
děno u producenti každý šmejd
za plnou cenu zpeněžili Slabé o
bilní zrno nebylo kkoreiu vůbec či
štěné jo samý plevel do mlýini
zudláuu obílí vudné ztudilé plís
néini zamořené il pod Jako kaž
dá jinú výrobu i výrobu výrobků
mlýnských musí se řídili určitými
pni vidi v jež musejí hýli dodržo
vány má li liýti dosužeiio uspo
kojivých výsledku — P L
Dvé stě boUevlukýcli agitátoru
do Cech — Prahu 10 hřezni
Nedělní "('ed(é Slovo" znovu po
tvrztijo Zrňvy které dávno již
kolují v luínisterskýdi kruzích
Píše! "Dnen již jest dokiiiiicntár
níj prokázáno že skupinu (bolše
viekýeh) C'pchosováklí V Kllskii
vyjednňvulu n předáky n h pře l
staviteli ruského bolševici ví
liiodulitách Zll jakých vydá mu iii
200 ugitátorřl li emlsiirfl do Cech
aby tum vyvolány byly bouře n
ho iitespoú ohěuiiské neshody u
třenice jicliž ňěolem bylo by do
snzení bolševického režimu ď
křehel vládních Národní korní
Kariát zuhruiiiéních záležitostí u
jeho pi'ed1nvitel ("'íčr-rin hpolii h
Rudkovém nojcu že jednali h í
skýiní bolševickými cmiwirv nic
poskytli jim i hmotné prostředky
v rnillionovýeh sumách poskvrn-!
iifoli krví tísíeft tisícft nevin
ných kteří již rok u pul pudují
v plen liejSÍlciljšíliiil iliporiuti
sinu dějin iiiiperíulÍHinii bolíevíe
kémil"
Spino vatcl a redaktor F K
HeJda remřel - lSlu truchlívá
zprávu h řpísovalcl u redaktoř
Národní Politiky K K Ilcj-hi z--mřel
Jméno jeho známo j'st ři
rokéinu éteiiář-lvu zvláště" y je
Iio soudních rrfcrálu jež psávul
belletrístíckým Způsobem Jíyly
prodchnuty jemným liumorcni ti
též soucitem trpícími Nupsu)
též několik romáukfi u vydal né
kolik kliíh pO" ídek U eestofiís-
nýeh črt llyi hoiíivým hudeb
níkem V mludýdi létedi ri-díjro-viil
"flalíboru" později psal též
hiiddmí kritiky Pro Nedbula nu
pnul lítretě) k oblíbené pautomíné
"Pi-hádku f líonzovi' Víno
hraibké Mět-ké divadlo prove
dl' též jeho Veselohru Z jižního
vzduší Pyl to ridccný hodný
dovék
WfsmvM Atviún ti'tricuji
í(kýml h(Khy Prdu 10
bfezn4 Oosll n" nám do rukou
tofití fuze romurný lák néme
eký robiov!iý v tisících v
znémenýeh krajích severních
Cfdn "NViurélí vhUn dévu'
ÍU rieuuvšIěvMÍlo ždoé zábuvy
yí njo pofádioy Němci Vjř"
IfVlfj" e v foni fio"níia zuIm
tím j' p'f4'lují uú wpr'l'
výdi iudnicíci ! Kiidé iičinecké
děvče které se věsí na krk mise
mil nepříteli zasluhuje opnvrže
ní " Jak piiehodí německo
naclomíín! iiitátirl u itéiinx-kýcli
inladíkfl tance ' n hudby itiilov
llýcli těžko píedvídut IíoIkhP
ně šuk pohoří ii něžného políbí
ví V Pfiillsluvé jež má ze všedi
tuésl československého slátll hej
vtee iiéineekýcli nbyvatehl byly
vydáviiiiy také tukové výzvy Vy
volaly však pravý opak -
Zákon proti pHutřhovalectvl—
IlOlllŽCll! Hláiuí Slllll-i-illllii-tl [10-
élítek svobodného éoskélio životu
ziisábl hlubocí- í ibi MiilřníliOorii
iiÍhiuii městu Průby ktciá byl' by
tu í zu ruknuského rciími killtni
ním n národním M ředidlem Cech
byla přere hleilísku spriíviíího
městem jirovínciáliiíiii Vlileúský
eeutriilí'UiiiH i železniční pdílík i
usíloviily ruku v nice hy ji po
iiechuly pokud možno mimu rušně
cesty světového obchodu aby jí
zachovaly Idylický- ráz ftijimvoii
revolucí změnily se však poměry
od základu Pruhu stala se iiáhhi
skutečným a živým centrem samo
dufnélm slátu sídleni prrsídi ntu
Núroilnilio hliroméíždéiií iníiiíster
stev vyNlancfi m-ntráliiíclf úřudči
u vrdiiiilio vojenského velitelství
Jako kouzlem proměnil tento pře
vrat 1'iilni! poéula' žití rušněji
světový svobodný' vzduch zaprou
dil V 'jejích ulicích leč převriit
přinesl i svou krlí krini bytovou
Pro nové úřudy nalilo jako by
vy vstávší ze země bylo Iřtbii no
výeh lidí: přišli úřiidníd Z Vidin'
i z venkovu zubruníčiií vojsko
Slováci deinnbílisiiee vrálilu lio
sčetně obyvatel přišli i vyKlancí u
diÍtojnící řáte„kých slálň Pru
ha jíž za dob mkouskýeli liiisté
zalidněná iieiuobíii pojmout i bez
poruchy tetilo nový příliv a (ech
nicky není s to uby stačila stu
vebuíui ruchem nasytili rychlou
potřebu llytovon křísí bude im%
zbytím řešili lib1 bylo by záhod
no omezili 1 j-jí příčiny! ředilo
vůli pevnou rukou přístčlioviil"
eký ruch liudo to uczliytno juk
s hledisku bytové kriM' tak í
vzhledem k orb mně niišdio pní
myshi u obchodu před cíí ínvu
sí í z diívodči politiky vyživova
cí Hylo by dobře uby pro dob i
přVdiodunu byl vydán zákon pro
ti přísléliovulďt ví jcťž hy brú
nil lihovolnéinii tužení ifo Prahy
u omezil je nu míru liulimu v
íprávnídi a státních dúvdří n"-
bof křísí nutri' lééjií nejen v je
jídi následcích nýbrž rudikáliiéj
lenýeh seslriidi Hlnkovýcli dvu
páry českých dvojeni — ledy o
n't světovou ruritu Uudičluím
vede se dobře
Hlokáda Uherska
nelyla zrušena
londýn J dubnu — N ulilo
ib'iu nu tiveřejiiěiMUi zprávu že
hbikádu cciitrálnícli uioeiiuslí hy
lu zrušeni! všeobecně' odbor ziihru
nlčního miníslerst vn pro llnkádu
pmlal vysvětlení - bylu zrušciui
!- blokálu 7lliC('l{étl) HillilMI
sha nikoliv vsuli I 'horská Pudě!
Adriutikii spojenci rušili hlukádu
jíz před nějakou dobou ale ítal
ská námořní hlukádu zíidalu v
idnlnosti už do nmlúvuu
Ccská atmosféra
pro četskc lázně
loiulýn II dubím Český ča
supii Tribunu nu vrliujc nhy če
ská lázeňská místu Karlovy Vary
Muríáiiské Lňjié w PriintiSkovy
luízné byla podrobenu "procesu
ceské proměny" tuk aby liávšlév
níkíiiii ze Hpojcnýi-li Stálil AlUílíe
l'Viicíe h Německu bylo stále pří
iii!nínáiio Že so nalézají mi "či
řlé česká piídé" Jako prostřed
kv pmpapéní nuvrhují se české
divudcliií liry n koucerly tuk
by "meinármlní bosté svělovýdi
lúzeúskýcli míst řítili že se miclní
zejí v přijímací nového če
skosloveiiHkétio sfiítu"
Obchod s EHtonskcrq
a Polskem obnovní
V'ushln:íoii I) („ 't dubna
Obchodní válečná rudu oznámila
obnovení obelindil Polskem i Ks
loňskem jedním zr ětyiech hidli
ckýeh htáiři v severoiípadiiím
Kudiu
Spravedlivý íoudee
Cns proniká vš svým pátracím
švédem a odhalil j všechny chy
by u skvrny pru v5 luk jako zá
sluhy Veřejnost Jest liejpruve
dlivřjším soudcem Trinerovo é
ívé Hořké Víno během pohleď
nich třicet j e( nesěíslllékríifc by
lo podrobeno přísným zkouškám
ti vždy vyšlo (lidi víténé ™
"Trinerovo W-hfi (lořké Víno
jest fiejlrpší lék ioi svélé" priivř
pnu John íílciieb tU 10' H Kaií'
Ktř„ Hayi-p Pu ve (tvém í: f
"í prou Jflll S míní to iipřím-
o
ul protože se přesvěď-íl illt
v jejích příčinách uby vzríid mé indo ék Izp m vždy upoldmoiitj
stu nestal so jeho ehorohoil
pří iuliidečiiíc) bolfutřch iicditj
Dv Páry řrotíých dvojčat rm u jídlu bolení hbtvy ztiáií ener
ložených v tttké pwodriird — Vrjří všVoboen zmuluiiú-lo-ití
itvhUi dnech řoě-lí v ceské zeinřiké t)t iotinel J-k ten ve vích
porodnic} m Větrníku Zíijímuvý
den Narodily s tuiu dvu pár
srosilýeli dvojéúffk které vA1
velebný foíu tA IkV Apolináře ne
pokřllb (M rlviijéálkií lolíž do
(lil se nkolik bodín po poiodo
do líhli h %%n}U fa-JtJ fiiírťi ni"-
zí lébíífeýřjil zviúžtolud v (i
t#viiíirt Winelí Kdd-y zfíluN
ai tr% k4U m'ň ' '-W
lékárnách í npříjímejn
nýeh mipodobeiiín Ktejní po
leblívm lékem 'yt Trínerňv í
řiímeid který skytá jíiton ňícvi
bolcítech rennoitiekýcti t (e
nríltíííckých bob-nř v kříží pd J
Wí4oÍ otdílío'4' ll ptí lii'id
-10 mho pob' 'd #Wpb
'fríner řmpany( JVd :í(í H(
í