Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 09, 1919, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    VKUOK pvp NHVV tm
Omaha postižena
zhoubným tornádem
t i um I
Bouře rtÁ)tl koio tutél fast mfatn jako tmnA
clo o Velikonocích r 1913
Výstavná icíidrnrní čtvrt v Dtmdre utiprln nej
vřlil &kodu na budovách
Žádný uhkf tivol nibyl imufen mnoho oob byla tuk váiní po
uro — Vojíni i Fort Omaliy ůčiutnill te horlivé
tachrannjrch prct
V neděli kláteO pi hodině
večer fHMftw byla Omiilm prinl
koti větrnou bouří provázenou
silným deštěm n krupobitím kle
ní řvIáStě obyvatelům V pOsllZené
části městu živ tm mysl přivedli
upomínky nu děsné okamžiky
prožité o velikonoční neděli r
Pilit kily tornádo způsobilo v
lěchžo končinách skulo xit IIXH)
01 M škody pobořivši úplní HM p
í ástečlič JIHN domů ří čctnŽ ll
bito bylo 110 ii mněno pírs 4n)
OSob
Rouře vypukla v jihozápadní
části mřsf ii li postupovala téměř
tímžo směrem jíiku fHin Itiť volt
konoění tornádo foli k ústn vm
hluchoněmých na "m lil li Hed
ford ave Ncjvětší škoda způso
bena liyla v okwku Cuuiing ul
inri 1ti a VI ul 11 bloek nu sever
-i na jih po Cuming ul Zde bylo
několik (litinu sneseno se základů
a fa d a residencí liyla zlo poškozo
na některé pak úplné zuiá-ny
Telefonní dráty byly namnoze
protrhány a elektrické vedení
přerušeno takže v postižené čtvr
1i zavládla úplná lina která zvý
šila postrach oby vntelsl va Rov
něž i doprava na pouličních kú
rách byla zastavena Jednu z po
uličních kar zahýbající právě na
lít li I )od{e ul Manula naliti'
nebol' bouře vyvrátila několik
hloupil u stromů jež padly na drá
ty elektrického vedení zpřetrha
ly je a od "živých" drátů hrozi
lo velké nebezpečí panikou htie
nýin chodcům a iiutoinobiliHtdiu
Káru 'Vyjela r kolejí a postavila se
na přič' přes ulici Zakročením roz
vážných občanů a policie se však
podařilo udržet! poměrný klid
takže nikdo v té chvíli nepřišel k
úrazu Pouliční doprava západ
nií od P ul po západní loavon
worth ul od -1S ul ua odbočce k
West Iaivvn byla přerušenu po
několik hodin
Na žádost policie vyslal plu
kovník 1 II Wuost velitel ve
IVl Oinno lil čely Vojínů do o
brojeného okrsku v tlumice vo
jiní poskytovali ptvn! poiuoc ra
něným a knnnli hlídky
jtdUÍP ohlašovala svůj příchod
děsným hukotein jehož význam
mnoho lidí ravčiw poelmpilo O
hyvntelé doinli spěchali do skle
pú a lim se mnozí zachránili pře I
možným poraněním
Počet poškozených a zničeným
domů není posud přesně znám
V okrsku ťumiug ul bylo vážně
poškozeno na 4 residencí V o
kulí 4!b u ťnderwood ave bylo
bouří zasaženo asi 12 domu
Dle dosud vydaných zpráv ne
přišel na zmar žádný lidský život
Těžce poraněna byla (Metá Prán
cos Micktenová jež utrpěla zlo
incniiiu v zádech a lékaři v uni
versitní nemocnici se obávají že
zranění svému podlehne Její ma
tka a bratr byli též poraněni a na
lézají 8fi V téže nemocnici v oše
třování lékařů
První poškozenou budovou by
la nepochybní třarᎠna West
Unvn hřbitově jíž byla odneseni
střecha (I a níž stojí na téinŽ mí
stě odkud velikonoční tornádo v
r l!)l:l počalo šířiti zhoubu a
MH ll
Zraněný cli osob jest značné
ninožsLví a stále ještě docházejí
zprávy o nových případech poeti
učni Z té příčiny nelze dosud po
čet jejich udati
Tornádo vzneslo se do výše ne
daleko ústavu hluchoněmých a
bylu následováno krupobitím jez
způsobilo rovněž mnoho Škody
neboť byly nalezeny kroupy i ve
likosti tdcpiěílio Vejce
O půlnoci snesla so nad městem
druhá bouře Křižující se blesky
ozařovaly noční temnotu u příval
krup bušil do střech í do oken
Z Florence Bensoii a Papillion o
zininnije se též prudké krupobití
Kusy ledu padající v I ěchlo mí
stech byly prý v objemu husích
vajec
Turecko má dostateč
né zásoby potravin
('ařibrad (! dubna — Přes vše
ehuy opačné zprávy Turecko je
dobře zásobeno potravinami a přes
to že jsou ceny na Turecko ne
obyčejné vysoké jsou přece je
nom nižší než ty které jsou žádá
ny v balkánských státech a v ně
kterých zemích evropských libra
mouky stojí 'Jli centů libra bram
bor 1 1 centů bobů 1!0 centů ion
sa f() eeuffl a vejce ÍX) centů tu
cet Zeleniny všech druhů jsou
netoliko všude ve velké zásobě lile
poinčrní i laciné ňatslvo a obuv
je možno snadno zakoupili ale ce
ny jsou pravidelně tuk vysoké že
nemajetní nejsou s to si je opatři
li Ceny hotelové jsou nižší než
ve většině evropských zemí u služ
ba je v nich dosti dobrá n není
možno očekávati lepší v zemi jež
probírá se z dlouhé války Aby
potraviny nudily hýli získány i
chudinou americká potravní ad
ministrace prodává nyní bílou
mouku zu deset centů libru a oče
kává se že to bude míH v důslcd
ku snížení cen i jiných životních
potřeb Práce Amrríéanů vyvolá
vá velkou pozornost a značný zá
jem Víeeli léků je velký nedosU
lek a jioii zu nA žádány ceny ne
obyčejné vysoké Vítňiiui stře
disek v Turecku a MhM Asií po
třebuje pomoci v tomto ohledu
Péče o míllion m bo více v bídě
postavených nrménskýcli syr
ských a řeckých uprchlík ů v Kav
kazu a Malé Asií je velkým pro
blémem Odhaduje se že v třeli
lo zmifcli je nejméně pól míllíonij
ílétí bez otců je nutno vykonat!
ihned uho k zlepw ní život
níljo údělu Americký pomocný
výbor tV Wízký Východ převzal
nu icbc t"nfo úkol a maži c vy
!%''iwti lf WbfHhUiíkY poino j po
frfbujW ví co j v j-h iti!é'b
Bessarabie je dosud
v moci Rumunu
Vídeň li dubna — Zprávy o
tom že Rumuni vyklidili Bessara
bii byly prohlášeny zií nepravdi
vé rumunským vyslancem Týž ta
M prohlásil h pověsti o resi(jna
ei ltralianova kabinetu so neza
kládají nn pravdě
Italský transport
potopen byl minou
Paříž (i (lubiift-Italský tram
port Pmbria h 2000 důstojníků a
vojáků uh palubě jedoucí z lie
nátek'do Tripolska narazil ua ml
nu a potopil se dle zpráv z Parí
v Itálií citující časopisy tiuiiiií
N'ěkolik vojáků bylo usmrceno a
100 poraněno Umbria byla lodí
o SIWO tunách
Ruské loďstvo má
napadnout spojence
Londýn (i dubna — leou Tru
cký bolňevický ministr války u
námořnictví nařídil ruskému Bal
liekémii loďstvu nby vyplulo nu
moře a napadlo spojence dle zprá
vy časopisu Mflil V rozkaze pra
ví Že ti námořníci kteří iieupo
sleelinou lohoti rozkazu budou
bez mílosfí zastřeleni
Myši jsou potravou
v městě Petrohradě
Petrohrad 1 dubna — Petro
brad není bezpečným místěni pro
mi id Iíd'5 pobílí jíž vS"ehiia do
ujiW vířatíí psy kočky a koně
b j vrb:' aby méj potnvu Ny
fiy došlo tni mii Zprávy z K vje
li sď lujř ze I tmu ihhí jou cliy
fiy piiprtvevány n potravu
TlZKt STAROSTI
VLÁDY NfcMřXKf
HO RAKOUSKA
Likvidícr iíe I labtibur
kú ppojrna mnohý
mi potllrmi
Ihsdi j (i diibiirt llúnlý I
k'inVť HMii Kan í )e v l i řp i I lid
1 i '
M(iíl NvI'IIKA I Sl- (IMHIIHI
le j tni Vvldtdkx l luibnenikt
piv to nodrtjl e llikteiíik "kíě
Ixníi ládrt niuetki lio {iknn
skrt rnfliodlfl se piipíBM! ěbuij
tiýVnb' rodiny císjilvki" netoliko o
viechuft pt a výsady ale také
o jejii-b majetek neučinil li bý
Valý vládce eeriutřlnté iiiounishíe
nějaké opatřeni pro Apatné ín
buď1 se těMo tím životem pro
tbniknti Nou lidé kteif tvrdí
že mu špatně nelnulo nikdy a h
s' "uspořil" slnštnm hromádku
peněz ide nic Ulčítébo se o lom
nev I
Ze se bý valý císař rakouský loz
hodí npusliti Kakousko nikoho
nepřekvapilo lichoť v poslední do
bě neměl na růžích ustláno Socia
listické časopisy iiepřestidy napa
dat i bývalého vládce a prohlašo
valy zcela otevřené že nekonal ná
ležilč svých povinností ve válec
Mnoho mluvilo se o tom že Karel
jako vvkiOMvalil poslední vůle
zesnulého císaře Krniitiška d ose fa
pamatoval především mi sebe luk
mnoho stiirý císař po xoliČ zane
chal není doposud zjištěno ale
odhady poliv bují se mezi III) až '200
iiiilliony korun Dle jedné zprá
vy císař František dosel' rozdělil
(10 inillionú korun mezi dvě své
dcery (lisclu a Valerii a vnučku
jež se provdala za knížete Win-dischKi-netzo
Zámek Kkertsaii na kterém bý
valý císař žil než odebral se do
Švýcar nebyl jeho majetkem ný
brž vlastnictvím státu spolu s vel
kými statky a proslulou sbírkou
klenotů v dvorním bradě mezi
kterými se nalézá též ťlorciitiiiský
diainiiul jenž je čtvrtým největ
šiin ua svčlč a proslulý perlový
náhrdelník velké ceny Očekává
se c majetek tento bude rozdělen
mezi různé republiky jež povstaly
na troskách bývalé říše už koneč
ná likvidace bude provedena
Rozdělení těchto státních pokla
dů bude obtížným úkolem n může
znamenali i pohromu pro Vídeň
poněvadž celá její existence v bu
doucnosti spořívali bude jak se
za to nuí na toni jak učiní w při
tažlivou pro turisty umělce stu
denty hudby a lékařství n jiné ná
vštěvníky Přestane hýli středi
skem obchodu a politiky a zasta
ven lnuly proud zlata který j
plynul ze zemí jimž byla mace
chou zlou
Pílí tele bývalého císaře Karlu
prohlašují že so stal obětním be
ránkem Všechny hříchy llabs
burku byly vrženy na jeho hlavu
byl prohlášen zodpovědným zu
všechny nešvary a krádeže ve vel
kém v armádě přes to že ti gene
rálové kteří nejvíce brali byli
prý lidmi hez titulů Tak mluví
aristokraté ač není o lom sporu
žo brali všichni urození i neum
zení a koruna všech zlodějů pří
sluší bývalému arcivévodovi IJe
dřichovi který jako vrchní velitel
rakouských vojsk okrádal vojáky
o Nousla a plnil si své bezcílné ka
psy Tito aristokraté jsou jedi
nými kteří želí odchodu Karlova
ale iiikdo'jluý v bývalé říši dvoj
hlavého orla neuroní pro něho ani
slzičky
Američané překročili
pomezí Mexika
Marřa Tcx 1 dubna Po ná
jezdu přes řeku Oramle během
bouře provedeném mexickými'
bandity scliiina K Osmého plu
ku jízdy pod velením kapitána
Mul lucku přemohla bandity a u
smrtila pět z nich Podařilo se jí
zmocnili se všeho ukradeného do-
bvlka a vrátili se na americkou
řilninu beze ztrát dle úřední zprá
vy získané plukovníkem (ícoií'
T fiinKlioriirni Zpráva že Meí
kání překročili pomezí došla sem
po půlnoci na včerejšek Pvlo o
znáioeno že bandité překročili (
ku inej Uuídodn a 'aníebii íii
rkrudlí na okolních roučích znač
né množství hovéího dobytka
koní a přehnuli je zu Imy m bouře
na mexickou strunu Americkému
vojsku blo nařízeno aby bandí
ty proná ledovalo Americká jízd
u( fnínfl vykonala reli špioni
míl lu-ž biudity dopadla ("'
niolibi 4 ií kala zp'H ukialeuý ďi-
ROLSKVICI JSOU
OCHOTNI VYJIT!
NA P0L CESTY
JfnU plipiivrui liíiulti
kuiurjir it nc pro
tíI volby
-
ij i dobou Iidé kleli
OH it iPitleíltusl lftl)('iH'0lí ibl l u
k v't ! o- i ' Inci l lidště A
inlii !i#liOVolV llíMilVloi # lo
ieViikvib Vtídtů priiblriiijí řc
boK-vbi Jmui iielmlnl učinili Vel
ké koHci-se wčiii nby enisonn byla
ho-iUi ská blokiidti kleiá řlnl
mi pro líuskii Velkml pobiiiinu
ixliotid učinili koncese po
kud ři luč lováini a řuíítkov ání
pi iiodnílio bohíitstvl se 'če bn
bvli by i oehotni lihnul i národní
dluhy Kuska Isini pohodni vy
jíl i ua půl cesty ve všem il UVitAo
Vlili o Vseeh pOKiidlIVcíeb Tidiko
V jcliinlil bodě nepovolí Za řád
nýrh okolnosii ncvypíšnii iioVýidi
Všeobecných Voleb
Snad jsou si vědomi ře lid by v
léchio volbách se vyslovil velkou
většinou proti nim Ptýmnií ro
'rnaim a vyrabovaná země by po
užibi této příleilosli aby vyslovi
la se proti bolseviekéniu hospodář
siví které ji přivedlo na pokraj
zkázy Molševici nezdědili po re
žilllit Keretiského clili v ideálním
stavu ale sami stav tento horšili
do té míry že nápravu budo vyža
dovat i úsilovné pníce eolýoli re
ucraeí Vy pověděli odborné síly
ze všech podniků ll chtěli budo
vali nový průmysl a obchod zu po
moci mI nezkušených a neschop
ných Kxperimeiit se nevydařil a
voláno bylo po spolupráci sil od
borných Tu a tiiiu tyto síly se
vrátily alo shledaly úkoly své
značně stíženy rozvratem a nebyly
s to učinili nápravy
Ones není v Rusku práce a není
potravin Městský lid žije v ne
změrné bídě nelituje příležitost k
výdělku Jenom málo továren
pracuje a ty nejsou s to zaměstna
li všechny kdož jsou mi zahálce
Rudá armáda tieiníiže přijímali
všechny ( y kdož se ní z hladil
iinisi íseiliaci jsou nespokojeni
stejně jako městské vrstvy Oče
kávali od bolševiků zlepšení hvýeh
poměrů nle přišli z bláta do louže
Domýšleli so že radikAlisni je s
to napravili poměry spise imž co
koliv jim-lio ale shledali žo spíše
hv In by byla pomohla zlatá střed
ní cesta
Vůdci ruských komunisti1! sice
již slevili mnoho mi svých původ
ních idlťliriulikáluích zásadách
nle nemají důvěry lidu a pníce
tvůrčí se jim nikde nedaří lid
není schopen branného odporu
proti bolSevikůiil a čeká na něja
ký zázrak který zbaví ho režimu
jfiiž se neosvědčil Příslovečná
odevzdanost do osudu význačná
známka široké ruské nátury činí
lidové niassy lhostejnými ku vše
mu —
Tato všeobecná nedůvěru jo pří
činou že so bolševici voleb bojí
Jednou tyto volby bude nutno pro
vést i ale bolševici doufají žo po
daří ho jim zlepšili poměry u n
spoú částečně Fplnili očekávání
lidu Nyní mluvil by proti nim
hlad Teprve až dojde k liasyee
ní obyvatelstva budou moci se od
vážili bolševičtí vůdci k svolání
voleb
Prodávali příliň
I v I M V
ulecly most
l)e Will Neb (I dubna - ť
okresního soudu podánu byla žn
Joba proti hostinský ni Tiodiowské
mu a Ovachovi vo Wilber Wil
Mam Pallovi Rudolfu Mašinoví n
red Mácovi v ('rete kterou jsou
obvinováni z nezákonného vlast
nění lihovin Obžalovaní prodá
vají jenom lihuprosté nápoje u
příčinou těchto nesnází se zdá o
kolnod že moíť který prodávali
stál tak dlouho v sudech že se v
rjčni utvořilo jistá procento ulito-j
liolu
Ravorako vyjednává
8 ruskými holnevíky
Perlín "i dubna Ibivondt'
vláda zahájibi vyjedná vánf o uza
vření allíaiieo n Runkem dle práv
došlých z Mnichova Mnichovský
Volh' Zejtuu!' přiiví že k Mlo k
i došlo nái ledkem folio ofr
vinv pokyfoviič i-pojem í jion
ucfoffeeié n náh-zit n"ZdťU''
oč kdezfu z IíuIm je možno íÍAh
ti obilí
PODMÍNKY MlRU
PRO NFMIXKO RU
DOU ZMÍRNĚNY
Prky vircmrcný mír nuV
i? liyh uřiněn k pie
dejilt kiiíP
Pili li O dutom - PlVeul
WlNoll n pllUHill lle UiiUjje
lluurii iiui a Oilutďl Vi-Uiiťujl
Ve svém jedošíd tile líejmě ne
limililjí lolli luťbo poklidu! V siirt
tf jni uspokojiv t lil rořřišenl Vtí
nýeli prnbb'mA klrré se slvl v co
slil dokončeni tulní Po posled
iuMi deset dul llu "velká ělyf
ku" koná denně risebiid nle
FÍejmě doposud pfintijí Velké h
díly v náhlcdcí h
'li kdoJl llňléziljí se V úkélll
styku s "velkou ělytkotl" plliví
že sil unce siec nelit iřniifidií ie
ples to picco jeiiolil VlUmi ioilě
vadž ážné rozdíly v náhledech
vyskytují ohleilně úpravy západ
iillni pomez! Polsku Jeden t ume
riikýih odborníku který ěnslu Je
volán k pořádáni při různých o
lázkiíeh před rudou prohlásil žo
sil nace je značně vážnou řvláStó
pokud se týče jednání u úpraví
západního poincí Německu Pre
sident WiNoii sám priicuje pro
zmírnění požadavků nn Něnicoku
nhy zajistil podepsán! podmínek
míru německými delegáty
Zatím situace v XěiiiecLil a ve
východní ICvropě stává se vážněj
ší a mluv! se n lom že bude nut
no uzavřít Í mír na všeobecných
liniích aby docíleno bylo výsledků
dříve než dojde ku klisi v Něme
cku Slephell Piehon prohlásil ŽO
předběžná mírová smlouva bude
pohotová před Velikonocemi
Je možné žo potraviny budou
poHlány do liuskn a ťherskn n
uhlí do posléze jmenované země
jako první krok k zastavení síře
ní se vlny bolševické směrem ýA-
padiilm Aiuorióil zástupci v lí
hních sdělují že (lliry učinily by
velká koiicest! Npojeuefím za po
traviny a palivo Oziiiimujf také
žv uherská vláda se nepochybně u
drí Oobrý pořádek vhui pře
vládá Praví se že nuiílieký pro-
mier IJoyd (Jeore je pru poslání
potravin Rusku ježto so domnívá
že lo přispěje k obnovení pořádku
v létu zemi
1'iiříž r dubna - - Í!o "mír bez
vítězství" se může státí skutečno
stí je patrno z koncesí která ěi
něiiy jsou mírovou konferenid zu
líni účelem aby mírové pudiníuky
sluly se pro Německo přijatelný'
mi Hrozby Německu žo zamítne
jakýkoliv mír který lnuli považo
vali zu nespravedlivý přiměly
spojence nby uvažovali lakó o
lom jaká situace by vyvstali)
kdyby Nčniocko skutečně odepře
lo mírové podmínky podepsat i
Americká komise byla první
jež liziiaineiialil nebezpečí jež by
vyvslalo v důsledku zamítnuli mí
rové smlouvy Nénieelteiii V dů
sledku akce Německa hy vyvsta
la vážná situace Žádná zo spoje
nečitých mocností nemůžu poiný
šletl na obnovení války Žádná
ani iieinůžo pomýšleli mi vyslání
silné okkiipační armády do Ně
mecka kdyžlě již několik měsíců
uplynulo od podepsání příměří a
deiiiobílimico je v proudu
Tylo okolnosti zajisté budou u
váženy při jmlnáuí o korridoru ku
(blansku ll o disposici Niuirské u
liclué pánve dvě- otázky jež zdají
sc nejvážněji ohrožovali uzavření
míru
Pilipinci získají
brzy ncoclvislost
Washington O (' IJ dubnu —
Sekretář Haker sdělil řlenfím
zvláštní missio zákonodárný Fi
lipín která přijela sem aby žá
dala neodvisbmt pro ostrovy no
tom základě že zřízena by In taní
trvalá vláda a obyvatchitvo je po
liticky vyspělé že mluvil o léto
záležitosti h presidentem WiLo
není a tento prohlánil že nadešla
vhodná dobu kdy rnií'! hýtí po
volena úplná urodvíhhhl lidu l''í
lípíu
Německo hh povolí
v otázce Gdaňsky
Paříž I tlftiuti - Némeeko tu'
hii'le trvali na hvém odporu (u-otí
použití (ídaiMka polrkýmí uliory
m eeifé IVílcie do 1'olfdui dl''
zpráv kieré íkily pafízké c
vipiiy Al(rífil roen im"Ioi s
te Kpi ď' Vyjedll4Vá IIÍUK
(lmi zá'up'i o oá4''e 0'dííikt
KltftttA A
RUSTl ROLSl-VICI
VYJEDNÁVAJÍ O
SKONČENI BOJ0
Mílový knnuirsi v lom vi
dí píilflitosit k plulo
men( fronty
Pitiií I dubnu P finilivid
věno' toívibv o nekó vlÁdy ml
ffínVro b'iU ncMO pttdpli
přesuli In leidna inn liHíi jí se nv-
ni pied mlnmoi konfei-cnel Kon
IiItuco m lukléí vfndmdnon ln
f olniHt í Kun í KanUký němo
cký (Hiliknl iii iM V Moskvě
n stifiži se dm ilili fovmálnl hIIíhii
co incři Něineekem H Kuskem -llullill
n Melfens jk se vyrozu
mívá přinesli x Ruska informace
h lenln a Troeký pracují v úpl
ném souladu
I eiiin jak so praví jo neholen
povolili samosprávu všem býva
lým ruským územím která chtějí
se odll-huoiltl 01 sovětské vlády
lak se vyrozumívá jo taktéž oeho
tou spojencům slíbili ustali od
propagandy o spojeneckých ze
mích vyoházeje z loho předpo
kladu Že liejlcpší propll)íaildoll
bude úspěch sovětského syslciiiu
S ohledem na tato fakta míroví
delegáti jednají o Rusku více
nežli denní úřední bulet iny nazuti
čují právy které o Rusku po
dali YYillíam llullllt zvláštní a
ifoiit anierické dcloaco a liineoln
Steffeiis spisovatel a privátní vy
šetřovatel jsou nyní předmětem
uvažování Informace jenž nyní
má mírová konference naznačují
žo ruská vláda opravdu funguje
železnice jsou v chodu a pořádek
převládá ve vnitru Země
Holševieká armáda jak so šíle
luje má více jak 1(9()0()() dobřo
vyz-brojených mužů pod schopný
mi důstojníky' kteří snášejí ve
škerá ti1 rponí so všemi občany z
ub'lií'ncjvětší jo nedostatek po
travin Prohlašuji! se žo rozdíle
ní potru vín jo rovnoměrné pouč
vadž bohatství nemůže zakoupili
potravin Pru ví no že jo patrnu i
na ncjvyšSích úřednících žo trpí
bludem stejně jako ostatní obča
né Rozdílení potravin je piáno
váno na několik měsíců předem a
převládá náhled že situace v linu
to ohledu nebude horší
licninův dokument' jest zahalen
tajemnou roíiškou ale 'jo známo
žo nabízí zastavení bojů mezi ru
skou n anglickou vládou Nebylo
možno zjistili jaké stanovisko za
ujímá k Americe Ochota delcgá
lů uvážili nové tyto návrhy so vy
světluje skutečností že poskytnjo
příležitost k prolomení rychlo su
tvořící bolševické fronty — Ruska
a Uherska h Německem Humnu
sko a Krbsko so nalézají v nohou
pučí ('lenové konference- připnu
vlády šlějí žo spojení těchto pěli zemí
bylo by stálým ohrožením evrop
ského míru Kdyby Rusko bylo
odstraněno zmizel by základní
kámen léto stavby
Zprávy došlé naznačují žc epi
demické nemoee v Rusku strašnS
řádí u jeví so obavy aby so neroz
šířily ua západ
Němci odvážejí
stroje ze Slezska
Ženeva íi dubna - Polní řniir
šálek von llhuleiibiirtf s velkým
štábem přijel do Klíwiec v sever
ním Klczsku a proti podmínkám
příméřf nařídil všeobecnou niobí
lisími v léto oblastí dle depeší do
šlýeh časopisu Journal de (jeuo
vii Polská agentura v liiiusaiiiie
praví že Němci systematicky ničí
veškeré industrie v hořejším Klez
skli a odvážejí všechno z továren
Následkem vážnosti situace pol
ský premiér luát Padercwski
odložil svoji cestu do Paříže kte
rou v léchio dnech chtěl naslou
pití lílevská vojska která zmoc
nila se znovu Mítavy jak so sdélu
je nalezla 700 mrl-ol žen a dětí
na ulicích tohoto města
Uherské žaláře jsou
přeplněny boháči
Ib-tlíu 7 dubna — Zprávy z
tíukureští naznnčiijí že lidé pr
chají z města ve velkém počtu —
Jedno Mo a padesát lidí proud
iieniidch druhdy v uherské polití
ce bylo zatčeno zahrnuje v to Jo
ti fn Szlcprenyiho bývalého mini
stra obchodu -a hraběte Jiřího
Karolyího kleíí jiou oba v nebez
pečí že odouzcní bmloit k smrti
Ibirou llanf Hinr míHíouář a inu
jllcj éu:0pínl je ityitl kb-rkni V
ooukřomém podniku jíní členo
vé recify jichž maj'ek byl
kofljjk'1-ía LJedjí uytil pfá-í