Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 09, 1919, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ť i
IMIMMMUII - 4 1 1
LI
4
5
'i
V #
í í
'í
1
4MMÍM MMIMMHHIM
republiky
I M ♦♦" '
tUt v iAmku v Pť4 iWtnvl
tUb tb b W h i U Iv t
i''i ' - k! 1 1 n ku 't v
td i O V ífiikl H' (ti MMIli ' 'i M
1-1 V' li V ll !- 1' W I
klátktl ]UI pV p! ! (
(' Mllil-I inllrt i H I
-i I-I' l 1 no ! ' 1 I i ' l
ÍIM l % Hlitiiiliiitn Ihl stilkué
Vůdce lUnkých follM dr
MlcbtJtU Je fwkym ťrnegiUf m --
MIMské litV iiH'liilUjť I""'''
" Mi ln-jlnxi bylí t vi ii Mi hej
Ií tii il ť polsky ní tipne
Jjyilllllisiu T"'ď }' ilK tl" llťjW-tMIH
nepití hon (Vchu aby pni v ulil
iií iiimt piuvdu ' pul ui itihv i
horší Tillkt
Slvářní gahraníénirh ŠtirnnliMn
v presidenta Masaryku — Prrsi
dentelii republik y pfijttti byli Vt
slyšení žurnalisté Charles Kivriv
tflltlktnf ěasnpisll "TlUlips" Ať
llil ltiiM'1 Kli-lIMl led rasiiplMI
"NYvv Vmk llcrald" Deeker a
1 41' Itll Mli" ITilitktnři ellicaí
-krlni časopisu "hnily 'Us" II
lniii" pťo'í(tlo' (InMiliký V
Piiiiiiiii rnlikliit n sii-iiviili'i
'iíi'!n Dnslcr
Úmrtí spisovatele Vlastimila
Hálka libockého íiiráre — hne
17 úiiufii ('iiiicl nálilť v Lilnici
1'ihu'ii byv mrtvici ve víku r
tiintiicjjši ťiirúř a spisovatel VhiMi
mil llúlck
Holdovací telegramy presiden
tu repxibltky zaslali : školští
])i'iicov)iíci nu Slovťiihku shro
tmížiirMil na první orjriiiiisiičiií
S-ífhflt sílí VtMIskllO SilkdlhtVH v
Žiliiič spdln ni zástupci ťťskc
Olicc Sukulski' se ziiilusií ji by pr
vý svnz sukolskycli jednot mi Slo-
iVIMlhku KIIU"I NC llllzýVHti hokob
hlínu žiijhmi Masarykovou — V
Llptovskrliu Sv Mikuláhc zasláii
lióslndující IcIckiiiiii : Nároilnť'
hhroiiiaždciiic pri slávnohti olvo
ronia liodovlio rcúlnčlio ynuia
sin v Lip Sv Mikuláši posicln
fcvnjniti milení u prezidentovi piv
jav vďiiky zu obeluvú prácu h o
slobodcnic hlovciiskčlu) iiárodn
Hokol pojdi' po Vnňicli ccNtáidi c
bÍHkou ku práci n národu! —
krcKid Národní vylmr v holinním'
zitslnl tidcvrraiu tohoto znčiii: Slo
vutný pintu irchidcnlc Tisícoví
ícskcho lidu tčišínskčlio Kliromáž
dčiií na prvíiii táboru lidu česke
ho v HViliiiuínc vzdíhnjt vújit nr
dcciiý dík za oHVobozcní kvc a tu
lýdi pout u záchranu pfcd záni
koni který nám byl chystán lllá-
(jíme se brd) k ťcpnblici česko-
Hlovrnské a přejeme Vám plný ú
Hpčch tiikA k dalSíniu jejímu ve
drní a hl Hnijeme h iilnoii prací
proHpřjenu1 k jťjímu tipcviímií
'A lirna dosel kabinetu} kanceláři
tento telegram: Slccbet iiéniu
píílcli veliki' FrMiiciu poílá [tro
je v iieidMiiezené úcty první tsehft
yvt AHsoeíiitioii Kraiícaise — Od
borné i(itelhtvo íiiéŇťiitiHkveli
Skol f'eeh ze Hchíiir zastupitel-
HÍ vh ze Zemské ÚHtřeilní jednoty
tiěihdhtvil íiiěhtuiiských Akol de
kuj'! vo Nvm boldovaeím projevu
za nesmírnou práci kterou presí
dent pro te-ký národ domu i v ei
zim vykonal pracuje o díle je
jej vyxvobodilo z pout násilí pře
tvářky u li Své přání vyslovu
jeme slovy Komenského: Kť pa
prnky VhmÍ moudrosti a rozumím
uti rozšiřují své zvrtlo dále ji svítí
zdárné ž do pohledního anii
Protest vydala kon fe roněn zem
kého Zasttpifelst vh Kociálné de
tnokratícké htrany a to protest
jenž ohrazuje w: njvétňí rm
hodností proti prolévání délnickf
krve nii íšloveiisl-ii u Téííutku ja
koŽ í proti obmezování obejiti
hkýeli práv proti ul bičování sv
iody takové spolčovací shr'
Mužirovwí h kojiliéuí ho i-roz'!
mítřlué éeálítiy přeloženo jedná v
fcoetd listinu a to abychom pone
elifdí Téáínsko l'olákiim a Sloven
i-ko Maďarům iníino in jiby
i hrnu dovolili zd" Muiiim a NV-oi
eřim jeSfř zlióubiiéjí řádifí nežli
íádí iú dowiid — dent tiž p-ín'
rvi Že právě" miy utrimy a O'obno
liti které n válečné d"by icjcd
datiéjí uloiižíly Vui'n)ku h íiiií
Jednoii urodvzíly r- protcifovďi
proti prorvání ďdníckí krve
dnes hrají í tm tHftUíly n brojí
j proti Nkovímu wpunkhiKi m
kffiHíii )l ] fX fiflíí v ú'i%n
roKUot: iA'r nrnvv nu
mi'f u ~ ~-firf"
ttiiRiix vi ! it iiihr' dii i m
'li [ f i V k? Jlill) !- M
4 řl!lfltí ptfiiil pt?iHHl
S il rli úpí I i ivťtiii ják i
b UV ikutfnkMl jd
)mH TMibkf Kmrarr Ufve
tnn lr i 10 I tť
' ivl i p} V í ' U iiun i e v
1'ut'iv n íhJhikIC ptftOH d
i fc" (!''—!' ' I Iniili! i k s i ctí
- 11 'li " k VliO- l 'u c V i'l '
[i'i -"-f T i k Ktarai l i
lili (' t r ď lthi IM pH'e(íhn
Vi icsli' [o 'ii(li'b a od'
i'ii ď tu H'i-iHťO
MaMijkrtvi unt?rtlu v Mvnb
boa IftkuHf thrologU-k! — hne
tí ledna MiMivabi e v Nwiod
nfnt ifniiirtíiJ'iií v li Hře o t
ní dnihě Ocskě ítnixermty v b'n
Oastnř má li by ti rfietui bnVn
sbneckmt fukultmi fili hic llhiY
id řeciiík protikbťikálni l{oU'ek
pravil i i nii právo ka)ď
itfkve nliy svit) kněžský ditfiM
vyclmviivala ve svém lasttil'ti
duchu le ať ve tak činí ve btM
ním iicelisli kde budou kleriká
levé xaiiu svobodili Proti khnb
kálniin pnsbiiiefini lilavivda svor
né celá siicmoMia v prvém i dru
liém cteuí Výsledek Idismání
t j íicni "Masarykovy tiuier
sity" s fiikultou právnickou !'
kařskmi přírodo édecktiu a tile
soťicknii přijat byl bouří soubli
sil
Jak by i nami Némcl jednali
kdyby byli v lepšim postaveni—
hostala se nám do rukou infoř
mace zhotovená v kanceláři libe
reckého advokáta Jos Tuiiiwalďi
o tuijeiiiiié Mfdouvf Kalia Zim
mermannu šlc-chtice a majitele
domu s Karlem Daniékein v li
bérci Tomuto prouajimal Zim
meriminu krám h mezi jinými dů
vody k oka tužit ému rozvázání
smlouvy jinnk im deset let uza
vřené se uvádí tyto: "Kdyby se'
nájemce súéastnil české nuitacc
zvláště kdyby posílal své děti do
české Skuly vyvěsil na krám če
ské nápisV podiiVllI ěeská lliláii!
ii Niuidit a jiných úřadu ft pod" —
Tak jednalo se proti nám i v ad
vokátních kancelářích a listinách
Loupeže pod ochranou unifo
JCtn — "Poukázali jsme již
píše "Venkov"—- že český ven
kov zvláště rolnici prožívají loti
dobou okamžiky brfizy jsouce vy
dáni na pospas majetkem i životy
lupičským rotám které se škrabu
skami na obličeji ve vojenských
stejnokrojích a se střelnou zbraní
v ruce přepadají náí venkovské'
lid kradmí za hrozeb smrtí a od
cházejí n bohatým lupem Připo
mínáme loupežnou výpravu M
utužil do statku vdovy Anny dan
dové tni Kriindovskii a nyní za
ziiaiiicnávámc nový zločinný útok
ve Velké Vsi u Vodolky v karlíu
ském okrese Teutňkrňte wstu
pují v stejnokrojích celníku čer-
veiiý-m vyložením a písmenem S j
nu čepicích a střelnou zbraní -i
lak se uděluje přišli před týdnenr
o H hod večer b statku rolníka
Karlu Amidu ve Velké Vi tři mu-]
ži v stejnokroji čet nik íi o pozor-í
nili majitele že jsou zmocněni jej
zat knouti a vykonat i domovní
prohlídku Vykázali-li se píísl um
nými úředními listinami nevíme1
ale jisto jest že v domácnosti za ]
bavili odnesli folojrafický tipu-
rát Rnérovaeí střevíce Iři cíchy'
látky na elvery šaty a na Yr kosil
plátna vše v cenó 1'iOU korun
To jim ovšem ješté neslnéílo ímé'
nem "zákonu" zalkli syna jeho
Váchivu Šmídu a odešlí s ním '
Předboje ho prohledali ti uloupili
mu černou koženou taíku v níž
měl 8'K korun n osvobooVaci
list od vojenské povinností vy
slavený okresním hejtmanstvím v
Karlině načež jfj propustili n %
uloupenými věcmi í penězi zmizeli
v Paští - Lupiči bylí ve věku
tm IiO— :(! roků Dva měli pu
sky třeli byl ozbrojen revolve
rem Neiiod1 íenké dívenky '
Chíedo - Při jireeházení kři
žovatky na J AIIort til byla
0 btá Anna Pdalioutova z čísla
Hl'' Alport id imnhud moloro
vým vozem ř'tďké firmy foeř
fler ÍJutcher Co„ 22'': líamlíu
ve„ řízeným danem Míxou zra
děnu wt pravé Vrané tf-U jakož í
zpíMole no jí vnilřní zranění Pii-
volaný b-Kař tli: Vři vál dal ji
dopravili jet itŘiiiinl do oťreniií
VA rTíly
1 1
Náš volky dubnový výprodo]
wmá
liio jri Mpiudi ) kiriý hnu- pi ipriviivnll po nivsíi e Piu tiitii piíle#il'ns shnunáMili jsim
Za $60000 ráfů ku prodeji pod cenu
6000 "první jakosti" ráfů na zvláštním výprodeji
30x3
30x3
3Gx3'9
30x3'
32x3i
32x3' t
34x3i a
31x1
31x4
32x1
32x4
33x4
33x4
34x4
34x4
35x4
35x4Vá
35x4'3
36x42
36x412
35x5
35x5
30x5
37x5
Idauki' phlUd
UesmekilVi' piaV
hladké pniviď
nesme kuvé pru v
hladké plaveb
in -mekav é prut
hladké pravidi
hllídké pnividi
nesmeká v é prav
hladké praviib
ncmekiiv é prav
hbnlké prnvidi
iiesiuekavé prav
hladké priiviď
nesmeká v é prav
hladké pravidi
hladké pruviib
liesinekavé iriiv
hladké pravidt
nesiiM-kavé [nav
hladké praviď
Uemickavé prav
iicsmekayé prav
iiesnickavé prav
'hol průměrná cena flii Id prodány bez záruky
idelná ptúniériiá cenu +17 li [iiodánv bez záruky
Iná průměrná cena +J 7i prodány lev záruky
iď liiu pi iimeinti rriiu tLILi prndiiny lnv záruky
lnů průměrná cena fHi prodány bez záruky
idelná pi iimérná cena N prodány bez záruky
'boi prmiičciiá cena 4: í-"t prodány bc záruky
lná iiruměrui cena +1l7" prodány bez záruky
idelná piňměruá cena 1(17! pioibíny bez záruky
Iná pťiniiéruá cena +:lii(Mt prodány bez záruky
idelná iiuinérnú cena t:MIMI prodány bez záruky
luá průměrná cena fl77i prodány bez zániky
idelná priiuiěrná cena +:l!l7"i prodány bez záruky
Iná pjmměriié cena if:!!)"!) prodány lev záruky
idelná průměrná cena iMl"" prodány bez záruky
bui príintěrná cena +M5KÓ prodány bez záruky
Iná průměrná cena +"1 l'J' prodány bez záruky
idelná průměrná cena WiS prodány bez záruky
Iná průměrná cena fóYriO prodány bez záruky
idelná průměrná cena ifóMdO prodány bez záruky
Iná průměrná ceim iřtirilMJ prodány bez zániky
idelná príiiiiértiá cena íťli7U-i prodány bez záruky
idelná průměrná cena IKJJO prodány bez záruky
idelná průměrná cena fli!t7" [irodáuy bez záruky
$1148
$1218
'$1501
$1008
$1838
$1078
$2403
$2433
$2373
$2520
$20 00
$2043
$2783
$2765
$2005
$2510
$3708
$30 38
$3885
$4102
$4350
$4708
$4034
$48 83
Tylo ráfy jsou
naprosto
první jakosti
Můžete h kn ipíli lály které
znáte jako naprosto "první Ja
kosti" a můžete li je koupili
bez záruky "mílovneho" a pla
til i n-d celin jako za "sceond"
kmipíle jif Věříme ž koupíte
My poskytujeme váni příležitost
Tyto ráfy jsou
naprosto
"první jakosti"
Aby tisícové našich zákazníku mohli využilkoviiti
ilejníeh dnú a Iwúdý den bude míli nový seznam imv
z našeho hlavního stanu v NYvv Yorku největSího roz
Piiiďle! liozhléduěle se ! l ěiůle svůj výher ihiic
Zvláštní ceny na tovární "seconds"
28x3 - hladké zvláílní prodejní cenil $1075
?flx3 nesniekavé zvlá-šlní prodejní cena $1105
30x3 nesniekavé zvlášliií prodejní cena $1080
30x32 hladké zvlásluí prodejní cena $1250
30x32 liesiuckiivé zvláštní prodejní cena $1475
31x3!) hladké zvláštní prodejní ecuu $1227
31x3'2 neiinckavé zvlášliií prodejní cena $1200
32x3l3 hbidké zvlášlní prodejní cena $1474
32x3V iicsmi lujvé zvládni prodejní cena $1570
31x32 hladké zvlásliií prodejní eeua $1743
34x3ljs nesim kiivé zvlášiuí prodejní cenu $18 54
34x4 hladké zvláštní prodejní cenu $1901
30x4 1 ciiiekavé zvláštní prmlejní eeua $2005
31x4 hladké zvláslní prodejní cena $1091
31x4 nesniekavé zvlášlní prodejní cena $2005
32x4 hladké zvláštní prodejní cena $2005
33x4 hladké zvláštní prodejní eénn $2023
33x4 iMMiukavé zvlášlní prodejní cena $2187
34x4 hladké zv lášlní prodejní eeua $2250
31x4 ncMiiekavé zvlášlní prodejní cena $2540
35x4 hladké zvláštní prodejní eeim $2423
35x4 nesniekavé zvlášlní prodejní cena $2584
33x4'2 nesniekavé zvlášlní prodejní cena $2670
34x4Víí hladké zvláštní prodejní eenu $2772
35x4'!í hladké zvláštní prodejní cenu $2860
35x4la nesniekavé zvláštní prodejní eeua $3250
30x4' hladké zvláštní prodejní reio $2700
3Gx4 ii!'smekavé zvlášlní prodejní cena $3385
37x4'3 hladké zvláštní prodejní cena $4214
ZlxVi ne mekavé zvlášlní prodejní eeua $4432
35x5 hladké zvláštní prodejní cena $3147
30x5 iiesmeťavé zvlášlní prodejní eeua $3303
30x5 hladké zvláštní prodejní cena' $3507
36x5 nesniekavé zv láslní príalejní cena $3732
37'í5 hladké zvlášlní prodejní cna $3333
37x5 nesniekavé zvlášlní prodejní cenu $3495
tělu ú-" ťv potrvá teiilu prtalcj po celý mě-ín dobi'ii líude lo l!'í pro
y rovniilclnýeli lácí Ityly vykonány přípravy k dotlaleéné denní dopni vi!
'SÍlatelskeho střediska rál'1'1 nn světě
d! 1'spnra nabádá k pozorností veškerou vcřejuosl auloiiiobílislickou
Tyto jsou vesinča "úplné nove ráfy" a nikoli
"znova upravené' aneb "obnovené" vrchní
Kumy
V této pozoruhodné distribuci máte příle
žitost tiHctřiti peníze na takových proslulých
výrobcích jako jsou Imperiál Pullman Para
mount Portage Marathon Goodrich Bata
vin Fircstonc McGraw Norwalk Mason De
fiance Savage Warco Kcystone National
Spccdway Fircatonc Cord Ajax Gryphon
Kelly-Springfield Lee Diamond McLcan
Ncwcastle Victor Springficld CongrctiB Fc
dcral GloHe atd
:
Učiňte odjednávku ihned 2 procenta sráž
ky když peníze provází objednávku
V )
MÍDWEST TIRE
CORPORATION
22Gth Avenue and Farnam St
Omaha Ncbratka
ékolák zasažen automobilem
í'hícaí(o - -Jindřich Mazaé )')
eý ákolák z é Ym jín! Hal
slead nl„ hrál n několika jinými
hochy před domem svých rodí'"
když byl zasítžen žlutým automo
bilem řízeným Alfred Kehwart
zem jj zraněn na pravém rameni
Koch ponechán v doimním o
tření
Ceskosloven-
ská republika
V ehícnkýeh "(flily NcW
uveřejnil jjíeli cvrornký doj0
vaM A U Ieck'r j"iiž u tU 11
pi ífiiným 1 píťdetij ěřkolovired
ho nároM V'di'e jasný n tiiumný
'Vlifk a tvolfej e éelOídoveji kě
fpiťli" L[f h'l d éMttyl
řejnoití dobrým vodil kmu a ée
kodoveiiské věcí velice pro-péí-ným
tiífítiiéiiíui proflř' dkeni Pau
Ieckei jiíáe:
ťzemí zahrnuté v hranících ée
kolovciii ké republiky jak bude
l(epiehyblé sttillOVřllO HlíťoVOU
konferencí oleiahiij od IOMX do
étvereéiiícli ViUmUfi
Zahrnuj" íchy v (''echáeli m na
Moravě Slováky un MoravV 11 11H
Klovaéí jakož í NAmeř na braní
cích Nílrteekít a západního Kakoil
ka Mezí "ccby 11 Hlováky jet velí
ee málo znatelných rozdílěj 'té
léjuié jMit "ťV-ehové hy hnéjáí a T
hidnéjáí Hbvákřt # těší #e M
vyiéí úrovní vdélanořlj protože
'fidyťj bylí n ťi bráiulí tskutf rié
oni lozvojj Movukíi v éizmř jimi
o! Ul Jaí 'l4 V i"' j"ji(!y f J
ani odobný rozdíl jako mezí mlu
vou v Conuecliciilij u na Jihu f'e
ikoslovensl á republika jest vétší
inež fbjjirtk" I Vll# Holandsko
Hvýettry Portugalsko ííecko Inl
harko némei ké Ibikouko Po
kud se fýée poélu obyvatebtva
jeti yhřt než í v Norsku J-nnilúf
Hvédhkn Jihoslavíí I liní'íi
zrádný ze starých MÍedoevrup
kých utáléi se nevyrovná éekn
sloverol republice v bohaťdvl
kovu leséj n zcmédébkýeh ozcm
kh tiníž jí pře vj Suje průmyslem
Jedna vée jí víak ehybí moře Ab
oéekává se Je ťitf ředili 'oozeií
j"jí it bojnofcf ví robť Ti překoná i
lito vižfioií překážki
Ceehoib)váej ( jí vejké od
ní dráhy by méý bytí zmezinú
řodněny u uml-m íunaj lebj a
'l ira (W p LtU dt Hirbr
ku jesl zeela lpot řebílejoá pru
chod h touto novou republikou
Iííve byl obeliod po féehfó řekách
u pivn Terst dušen diferenciální
mí dopravními sazbami ukládaný
111Í vládaný rakouskou německou
kleié éíuily ví" možrn aby zbrá
ndy éctkosl'tveutké rfíiti fďtví
-ouléží V SVnie k v rakous kých
a iiuťfarikýi h mhdwU
Aédolív bude fato rcjotbbkt u
imoeefi ajíiko Avýe(isko Idide
(dece od ttvých sousedu Idodvít
Iej'í Mraoíce její budou m ii
týkatí nedmí nebo mui Ntálu Ve
vé elipsovité podobí5 %c buď pro
díratí pu itřcdnl Vrpu 7 Ce
bu tm západě ) Czliorodu un vý
'hode j'í i tak dal' ko jako ÍV
hu do Pal Ur ni bo z Vldn4 do
iUiJťirkn