Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 09, 1919, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    runusiiKD v unurr rritMiT ho im authorixrd by the act or octobrr c iw on rjtn atthk tqkx mmW$XW$M „ R mV Ut
0MAÍU NEAK HNP 0 DUBNA (AMU) líUO %M M-
POKROK ZÁPADU
vřsovaný rimůM saškihs čK&Kfino nmt vAMKRtcits
MSr jWťfHVťV
xtri M IP IW4
řAtOf TŇ R ročník Vn
-7
Mezi delegáty konference je naprostý soulad
Naprostá harmonio převládá
nozi clolegáty mirovó konfe
rence ohledně podmínek míru
Smlouva připravena budek předloženi německým
delegátům o Velikonocích dle prohlá
šení premiéra Lloydn Georfíe
Paříž 7 dubnu - Předběžná
mírová Hinloil vii bude hotovu n Ve
likonocích II Němci lillilull požádá
I - I ' I i
III HIIV pllSII II SIIIIIOIVII poill-piii-
li ke konej iliiliini uucbo počátkem
května dle prohlášení anglického
premiéra Lloyda Oeorge v inter
viewu sr Stcphune Liiuziinciii re
daktorem Mut inu
V odpověď ti ii poznámku jmonn
Váného ri'luktora h nebyly to u
hi tolik odklady které vyvolává-
ly olmvy obcCCHstVil jnko Spíše
zií voj tajemství kterým jednání
bylo zahájeno a předpoklad }
jsou vážné rozdíly tnezi mírovými
delegáty lloyd deorge odpovř
dři :
" Prohlašuji že nebylo žádných
vážných zásadnícli rozdíl ii mezi
vyjednávači ('usto ovšem řídili
technickým obtížím které je mo
žno nroviiiiti toliko pozorném slu
diein vře! Vezměte ku příkludil
otázku náhrady V jádře spojen
ei mají jedno Hpoleéiioil zásadu
kterou již jednou jsem oznařil ti A
fdcdovnř í 'Německo musí pluti i t do
ticjvyWí své platební schopností'
"AU je dostuteřiií vypracovali
pfedlollll II podliti ji nepříteli f Ni
ni nutno abychom žádali zániky
u není nutno ubyehom studovali
podmínky nicthody a formy pro
dloužených splátek? Není nutno1
abychom byli m to ííei svému pro
tivníku ni budí' stěžovali si do
nedostatku zdrojů: 'Ano infizete
jít tak daleko il iiiusítt! to uéiuit'
Zkríitka je možno nbyelioin toli
ko předložili Úéet anebo sebrali
vsecli ny možné peníze' To je vře
kterl vyžaduje prlee poiiuilé II
obtížné priee koinidikovaiiř hku
teřnoslí že leehniélí odborníej
nejvysHÍidi sebopnostl n velkfdi
zkuAcnoHtí nedocílili mezi sebou
dohody buď o metbodíeh likvida-
anebo o (datebníidi zdrojích
"Nebylo žádných vážných ne
Nbod mezi vyjcdnivuéi nieinénř
takové nesh()dy povstivají mezi
odborníky řasto z jedné zemř
Kdo jiný mi rozbodovuti v jejich
sporech než vyjednňvnři a myslí
to la rnohoii to uřiníti vždycky
rydle?"
Inuzanriň podotkl že veřejnost
jiciiifižo pochopili proř N'řinecku
není přdložeu jdný úéet hn o
hl''du n jeho výfti a proř není
wpřítd píiiiuccii uznat i xvfij ú
vflzrk "A kdo praví že Ink neučiní
met" jirohlísíl premiér Iloyd
fíeor'! "Klo praví že jnuie se
tiu tom nerozhodili" Francouzský
redaktor nu to prohlisil: "Nikdo
doponud neřekl že jste ne nu tom
rozhodli"
"Což nemohou lidé řekatí až
dokofiříito' svojí (rAd místo by
kritÍHOvalí nnAV' éiinyslyt" prohlň
sil anglický preřnier "Tato kon
ferencff m sbrofiiáždila aby jed
íiřiln o vřcích za okolností jímž
není rovných v historií Víechny
Ocí jsou k tomu obrAceuy co je
vížnřjAího vrchný utt imslou
chají u klíéové dírky NepíátcNk
uší chvřjí se radostí když wtiH
jnřiMjí nřjnkoii v6hvost Ijf !
ulit ikl pk nlyií n oIo zniotní
jxtvfotl ktřr jsou (mk roziiřová
ii rcM a dalko
"NVmlne jediného dne iby na
byla roíířřna #iíjkí řl"4n4
2prr Netnín ni tM úrrmli
i)n kd nřpíblížím nu k doho
dí NVebť veřejní tnitúh hkk nř
kolík doí Und fo Ifi it soudili
o klh nikoliv toliko povA
ĚltrW
1'rohliíšeiií llovdii tíeol't!e h
míťovři suiIoiimi bude pidiotiivn o
Vclíliiiliocíih podpoťovúno bylo i
jinými cleny mírové honťirence
Ani bolševické nesnázi v Bavor
sku a stanovisko Itálie nemřlo
vlivu na optimistu nučické 'ran
eouzskť n americké dclejjnee
1'erlíu ? dubna Ncodvislí
socialisté n Spartakovci rozhodli
se v sobotu 1001) hlasy proti -V
000 zahájit! Všeobecnou slávku v
Iícrlínř v pondělí Většinoví socia
listé jsnii proti takové iikei lib za
iiiřstnaiíci velkých továren na
stroje a kovopracovníci rozhodli
se jiro stávku značnou vřlsinou™
Vládní vojska v Berlíne budou se
sílena Londýn 7 dubna Depeše
Kvchutitfc lelegniťické kamcláře
sdřlnji b' v ďbé kdy sovětská
republika livlu pridiláscua v Hu
vorsku premiér Hoffmanu nulcznl
Si V Mcllíně 1'ospíAil si zpét do
Mnichovu nb přijel již podé Ba
vorská vojska prohlásila že pro
nřlio nehnou nni prstem
"V nřkolikn dnech IWivoisko
bude ve spárerh občanské války"
prohlašuji korrcspoiident "iionř
vndž se oznamuji' že sedláci z rů
zných distrikt ň se připravují ku
post upři na Mnichov"
V řeči své k mnichovské cen
trální radě president Niekish pro
hlásil že proklamaci' bavorského
ho vři ii hlub mílí účinek nu celé
Nřiuecko a mňže míli za následek
1 vypuknutí svřtové revoluci
Poslanec Hudec
opravuje nepravdy
paříiské "I lutnanité"
Wfishiniíton D CJ dubnu
Československá Tisková Kancelář
Hilřluje: 1'aížská Humanité uve-
fejniji prohlúsv-ní poslance Ná
rodního Shromáždění a redaktora
1'rávu Lidu Josefa Hudce v nřinž
se praví: "Neéctné ojediuřlé no-
pokoji které se udály v nřktcrých
končinách ('cdi indzi jiokládati
za výsledek bolševické propagan
dy nýbrž za následek spatné ho
spodářské situ'ico kterou způso
bila vílku V Crdiádi není bolsi'-
vického hnutí orffiriisovnného ja
ko na příklad v Rusku Což stá
lý výkonný výbor strany sociali
stické ncprohlásil že bolševik Mu
na který s vrátil z Ituska nesmí
v Cechách prováděli svou propa
gandu jako clen strany 1 Jeho
vliv mezí dělníky je pranepatrný
Nemá k ruce žádné orgunísuc po
litické žádného denníku Jc ne-přl-snoslí
prohlaiwiitl že moc u
chvátila buržonsie Vláda i5ská
j vládou koaliční a jct v ní éest
ministru socialístň z níidiž !l jsou
sociální demokraté druzí tří patří
ki strnoé socíalístfj éeskosloven-
ských" Nu to iioslauec ííudcc u-
vádí víecky socialistické požadav
ky které sríémovna již schválila
zmiňuje m o pokrokovém prohra
oni s jakým vláda předstoupila
přH Národní Hhromáždéní a do
kládá "BociilisM obojího od
stínu nemají tudíž proí by toho
ím nepodporovali nynjí vlAdn
a i ní I řikoIovenkon republiku
za níž 5 vítml oHtítnírní politi
ckými nfranarii bojovali IIum
nití tvrdí l v Cchách přmra
vuje novÁ revoluee drem Hro-
ralen jako budoucfni prcuidcriferri
republiky To řieihoduj
skuteřjiO)tí NijÍjí prwidnůt
Amrricka kapela hraje pru Hrlicany vt Viitonu
V - m-H- V " w
-imiii-ii ii n i w ii i iťmitum mnmmm & J
1
1 jiyDí!
U v(íT7í'' i?-V-r' kťř- ™$fit®&wstl
Kupí hi setého péšílio pluku Druhé americké divise hraji' Bclicanruii ve Virloini (ierinaine
Van Vulkcnlici dcera iinsfatuKty ínřsta podává kapelníku velkou kytici s iiiiicriclcou vlajkou uprostřed
Masaryk má úplnou dňvřru vfšlee
rého národa cituje v to sociali
sty neboť jeho city politické jsou
našim cílům velicí? blízké Před
válkou s námi pracoval pro nsku
leřllřllí některých otázek Hepllb
lika československá nemá do bu
doucnosti žádného úmyslu impe-
ťiulistického"
Briuký generál
chválí Čechoslováky
' Wiishiniiloii D C 7 dubna -
Československá Tisková Kiiucdáí
uilělllin Itcithkv' lllIVllI vllcéiu'
slaň předal CcskosloVěíiskcmú níi-
nistiřrstvu války v Paříži následu
jící telegram došlý z Ruska:
Hlavnímu stanu : dici? by mne
těšilo kdyby připojená žádost by
la předána do Paříže a silné Vá
mi podporována Jedná- se o čc
ský oddíl který prokazuje Velkou
službu Hpojcnecké vřcí tím že cle
nové jeho svými vojenskými scho
pnostmi a čestným jednáním dá
vají krásný příklad jiným voj-
skfím zde a zachriiřiují velké zá-io-
by materiálu před zloději a nepřá
telskými agenty svou ostražil ostí
Považoval bych (o za osobní im
vln kdyby řcskoslovenské mini
atďstvo války potvrdilo žádané
povýšení u oddíl byl ponechán u
linie ÍM!ín přesvědčím že t ♦ t o
povýšení jc vidino dobře zaslou
ženo Podepsán briiádní generál
britský vcjllel vojenukých sil na
Hvinř
Polské vojsko bude
vyloděno v Gdaňsku
Paříž 7 dubna — Maršál Koch
tdegraťoval vládám Hpojcnefí že
právo ípojencu k použití Odnnska
k vjdodíní polského vojskn vru
ce jícího se z Francie bylo obháje
no v konferenci h nřmecliými ft-
sliipci cilli (MniiMkH jak nylo
rozhodnulo použito bude také ji
ných prostředku k dopravě pol
ského vojsku jak navrženy byly
německou vládou tak že příjezd
vojska loftžfí býti urychlen připo
juje depcí maršálu Kocha Pro
právo použití přístavu v tídausku
bylo ucinéno opatření ve smlou
vě o příměří 11 listopadu Voj
skům polským dovolen bude vol
ný projezd německým územím
to V desíti vlacích denní Berlín
ská depew- sděluje že doprava
Vojsku Z Frifieie bude uhájenu
dne Vt 'dubna dle dohody dud
lené ve Kpii Doprava tohoto voj
ska jnk c odhdijt bude trvalí
dva tnřiíí'''
Americké posily do
severního Ruska
Londýn 7 dubna — ftwnpih
London Msíl přináší zprávu že
daUí msrld?ý vojunský oddíl po
slán byl do Murmanská na dvou
awprifkýfb krjínícfdi presiden
tem Vií#0UIÍL
VOJENSKÁ SÍTU
ACE SPOJENCŮ V
RUSKU SE LEPS1
Bolševická vojska na
uralské frontě stále
ustupují
Londýn 7 dubnu — Vojenská
situaci' spojeneckých a protibolšc
vických ruských vojsk na rňzných
frontách v Rusku kletá jcAlě před
několika dny byla považována za
krnjnř nepříznivou se rychle lcji
šl - Bolševické vrclnfí vdení zřej
mě bylo zklamáno v očekávání
pokud výsledků současné otVnsi
vy na všech frontách se lýčc
V Pohnili bolševické armády
jsou na ústupu před sbory eston
skými a zpráva Kodaně sděluje
že Ksloúcúin podařilo se zmocnili
se celé řady osad na frontě u
Pskova Na frontě Archangdské
spojenci odrazili několik útoků
bolševických vojsk a způsobil so
větským sborům značné zlrály
Důležitý vývoj může hýli čc
káváu na Murmanské frontě ná
sledkem hrozící vzpoury finského
Vojska dle sdělení časopisu Mail
Praví se že hlavně s ohledem na
lenio nový vývoj americký oddíl
poslán byl na dvou křižnících tm
murmanskou frontu kam dorazí
počátkem tohoto týdne President
Wilsou nařídil aby i námořníci
byli vyloděni na souši bude-li se
toho jevili potřeba Anglické po
sily poslány byly do severního
Ruska na dvou transportech při
pravených k prorážení ledu takže
dorazí na místo svého určení v du
bě krátké Wíiislou Spcncrr
Churdiill anglický ministr války
poslal zvláštní (dcgrain Anglické
mu vojsku nn severu Ruska ve
kterém slibuje jim pomoc
Situace v jižním Rusku zhoršila
se v poslední dubě se spojenecké
ho stanoviska hlavně následkem
nedostatku potravin dle docháze
jících zpráv Není lib třeba mít í
obuv řc vojenské příčiny přinutí
ípojencc ftby vyklidili Odésu Spi
se budí obtíží vyživovali vel
kou sončusnoii urmádu ve mříité a
okolí
Sibiřská vojska udmírála Holén
ka dle došlé sem zprávy doslala
s do styku h oddílem spojenecké
ho vojhka v okolí Archangdska
Také na jiných frontách sibiřská
voj'ik1 docilují úspěchů a v dů
sledku toho postavení omské vlá
dy se upevňuje Sibiřská vojhka
Koléiíkova v minulých dnech za
Ujala mřu to Oshi kde bolševici
strašní řádili Dle zprávy jež do
la i Íiiitik8 viechny intdlígentní
třídy lidu byly povražděny Po
čet zastřelených osob w odhaduje
na 2000
IrkuHk 7 dubna — Ruské
vlajka bvla utržena americkými
vojákm h platformy vlaku na
kterém jd generál Dliérích nkM
nik ífíbii éeskohlovefmkého voj
ska a plukovník Kouaaoviký
protibolscvický velitel v IMinsk
distriktu když projížděl stanicí
ÍVIka v Mundžurii (leiierál (Ira
ves americký velitel poslal plu
kovníku Rmmuiovskéinu tclcerum
v kterém vyslovil politování nad
touto událostí a oznámil že vyše
tření případu toho bylo naříciio
Otázka Rjeky do
pud nerozhodnuta
Paříž 7 dubnu — - N'a dolu o-pnstí-li
liniové mírovou konferen
ci budc-li jim odepřenn Rjcka
Salvnlore Burzilai jeden z ital
ských mírových delegátů prohlá
sil: "K žádnému rozhodnlilí do
posud nedošlo ale je jasné že dc
legáli italšlí cítí se povinnými sic
dovati vůli italského lidu" Pro
hlásil že národní rada ve Rjeee jc
diioinysliiř přijala zákon dle kte
rého italská vlajka slává se vlaj
kou tnřsla Považuje to za ncjlcp
:íí naznačení žc Rjcka přeje si při
pojení k Itálii na základě Wilsono
vy zásady o sebeuróeiií a připojil
že italský parlament jednomyslně
rozhodl že Rjcka má sc stálí sou
částkou královslví Naznačil že
nová vláda Jugoslávie nemá pro
středků aby udržela město v kve
toucím stavu neboť Rjcka již ny
ní je městem jež zatíženo jc dlu
hem v obnosu několiku milliouů
korun
Ukrajina touží po
dohodě se spojenci
Proskurov Pkrajina 7 dubna
— ÍMyajina louží po allianci se
spojenci bez jichž pomoci mohla
by býti přinucena k "nešťastné
mu kompromisu" s bolševiky dle
prohlášení Simona Pctlury náňd
níka vlády n armády ukrajinské
ho státu k americkému korrespon
dciitu ífenerál Pctlura který
doufá se brzy znovu zmocnili Ky
jeva prohlásil že 1'krajinci z to
ho důvodu se chopili zbraní po
něvadž bolševici zmocnili se Kyje
va za pomoci čínských vojsk Po
stavení 1'krajínců dle jeho pro
hlášení je uh takové že be po
moci spojenců Ukrajinci mohli by
býti přinuceni uzavřití kompromis
s bolševiky
Král Albert vrátil
sc z Paříže domů
Paříž 7 dubna — Belgický
král Albert vrátil sc v sobotu do
Bruselu aeroplauem Král jak hc
praví odnášel si tjejlepší naděje
ohlední splnění požadavků vé
zemí po rozhovoru n íleny rňz
ných mírových ddegad Belgický
král poskytl přesní ínformac o
bledni různých otázek Belgie ob
zvláíté pokud nn týé náhrady za
íkody a obnovení hospodářského
života Belgie Král všude přijat
byl pííJiíví a odnáfi! í % PaHž
uojitpAÍ dojroy
VELKÝ NÁPOR DO
FRANCIE BYL ZA
ČAT PftED ROKEM
Atnriická vojska posílá
na budou lychleji do
mu než a moře
Vii biii!tiiii D C„ 7 dubnu -—
(leiiďál Miiiih náčelník iimerie
kťlio gťiiei áluilio šlábll V íeči své
o skulečiiosti že čera b In prá
vě druhé výročí vstupu Ameriky
do álky prohlásil :
"Dnes (i dubna jc druhé výru
či vstupu Spojených Sláln do nví
loé války Před rokem uhájili
jsi in obrovský nápor za účelem
dopravy vojsku do Krtinci Když
jsem nc ujal úřadu náčelníka &lá
lni -I březnu minulého roku shle
dal jsem že v únoru dopraveno
bylo nejméně vojsku do zámoří—
pouze :I0(KI mužů vyplulo
"Budovali jsme lodě kupovali
jsme jc prosili jsme o ně a rekví
rovu 1 i jsmo je u posléze dru? (J
dubna záplava našich vojáků do
zámoří byla zahájena a stále se
zvyšovala až dosaženo bylo ma
ximálního počtu 1110000 mužů v
jednour měsíci Nyní v druhé vý
ročí našeho vstupu do války stojí
mc před velkým problémem pak
přeplavili naše vojáky zpět do je
dí domovů Každý měsíc ukuzu-
jc zvýšení oproti minulému po
kud poctu mužstva dopraveného
domů se týče a učiníme seř bude
me Abychom překonali rekord v
transatlantické dopraví
"Dernobilisace domu bylu ury
hlenu Jeden tábor docílil demo-
bilisiičního rekordu v minulých
lnech kdy 4000 tnužft v jednom
lni bylo propušlřnn n můžeme
nyní propustili ncjvřlAí počet tnu
žů které získíitdné lodě dovolují
nám dopravili přes moře každého
měsíce Každý stál Unie vítá nv
ní vracející se svoje syny — vý
U vři amerického nnužslva čisté a
čile a zasluhující si díků lidu"
Prohlásiv žc híIiiiicc v Arclum-
gdsku s vojenského stanoviska jo
v dobré kontrole pravil generál
Mardi žc jc nemysliidno aby
spojenecká vojska byla zahnána
o moře kýmkoliv Oznámil žfl
bylo plánem odboru války odvo
lali americká vojska z léto řásti
Ruska ke konci řcrvnii Toto pro
hlášení učiněno bylo s ohledem nu
zprávy došlé z Anglie že spojené-
dá a americká vojska bojující
proti bolševikům nacházejí si? v
povážlivém postavení
Není známo ničeho o poduiín-
kádi za kterých americká vojska
budou odvolánu a není taktéž
známo luidou-JÍ doprovázena o
státními sbory spojenců které ny
ní bojují po boku ruského proti
bolševického vojska
Konfiskace majetku
Habsburského rodu
Kodaó 7 dubna — Národní
siiromazdcni Německého Rakou
ska přijalo osnovu zákona dlo
kterého vypovídají m členové ro
uny Habsburské yc zemí u konfi
skuje se jí?jídi mujctek dlo udřle-
ní videřiské depeše Jiné předlohy
pak odstraňují jisté tituly šlechty
u ruší trest NHirtl vyjímají pod
stanným právem
'Irské" krajky při
jdou z Československa
Chicago III 7 dubna — V A
Ocríuger zodpovéduý redaktor
Svornosti jenž jmenován byl U
derálním obchodním kominařcrn v
Československu prohlásil že ba
vlna nioif ocel a amési kovové
hospodářské xtroje nsaeí Hirojo
zařízení úřadoven různé novinky
jíní přodmíty budou plynout! %
Ameriky do noví republiky nepře
tržitým proudem 'A ť!cikosloven
ska pak přiváženy budou do tét
'mí knoflíky "benáfké" akíc
níiií výrobky a "bdgíckí" a "íf
kí" krajky a kokud tbott
r
ř
r
0