Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 02, 1919, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1'ÍDMtNt
WHKO?Kt 15 4
4 tUAht
POKROK Z
ÁPADU
HIM 4íiřřIW6
j pít 1 TI
rui and nmTRinuTrn UNnrn nmr no im AUTiionirrn v tur art or ocTonrn n umí on ntr at thhBit 'omrtMirTTgryKw g iJuVSo ]LTJ™iuma
řAI él-H 1!
ríl KOCNlK 4H
OMAHA NR11R DNtt 2 PUPNA HH9
01MO 37
Biševism je misi p©8tuptL!i v střední
Slav obleženi prohlášen
byl nad přistaveni Rjekou
velitelem vojsk spojenců
Vídeň oznamuje bolševické povstání v Čechách
Generál MnnRin bude řídili operace proti
uherským bolševikům
Poslední íutoimthV Viléma jako rUníe iirmerkého
Hjekll lil bíiVUI Wllli
"lMljilll'1'kÚ'll oj-d pl'ohllisÍ llllll
Kji-koii bývalým rakousksm při
Mlívišlčlll V Adtilllku slav obb
Zení lili' sdílení 1 ihosloVlIUské ll
shové kanceláře
( d podep-ání pi íméí [ vede sc
spor o tento přístav imvi Italy ii
llhnslnviiny IluloVé žádají lib
pfÍMnv 1"Mť) jako iliilxký přírécti
bl jilll lllíloOI slIlloUVOU kili'
to lihoslnvam' prohlašují že pii
sliiv jako píirozený přístup 'film
slovanská l moři pat i í jim NViru
ky upírají tvrzením h' město
ji' v jlídlV cliol'' il t sK '
Před IH'ilávill'111 MllllH'1' llll7i li-
hostovaný a Ilnlv slalu se tak na
pjatou h' Italovi' vydali zákaz I -vozu
potravin pro Jilinshiviiusku
Sinji'in' Státy oznámily Itálii fa
netaví dopnmi pt ia vhl do Hn
li" nebude li ákii tento zrtisen
Vidců lil březnu ( iititauj'
se že v Československu doSlo ku
povstání (Zprávu tuto dlužno
přijati reservou jeio nž dopn
mu 'vSeehny zprávy poměrech
v československé republice vyšli'
z Vidin" i Perlínu ukáaly se tu1'
spolehlivými)
Zprávu o vitézslví bolševiku v
I 'hrách sc ryrlilť roznesla n pra
ví ni' fa revoluční duch v připad
ni Pkrujiné a líuiuiiusku se zvy
šuje Paříž iil března - lluviinovn
zpraviulajnkA iwiiici-lář poviiŽnj''
za jislť' fa tfeneríil Manifin liiidc
(dili npcríiei' proti DirAui n hla
ví i í 1 1 1 Miniem v IJiiiiiiiiiMui a ze pv
iierřil llenryn Mane se velitelem
polských vojsk
) rozšíření pravomoci (rencrřila
Miinpiiia na poNkoii armádu In
de iivaovřino na seliíizec Hpojeiic
ckýcli vojeiinkých autorit dle pro
Idáíeiií rnsopiill Malin ahy docí
leno hylo jediiotiiclio velení na
ťronté od líaltiekélio moře až k
Hjori ( cinemii
holíevieki vojska vykli
dila Kyjey li MoiiMřcďují HVoji po
zornost tia Jíiimiiny dle zpráv do
šlých ze Stanislavova v Hnliéi
Kodaó iil hřeznii — Komiiiií
htiekři vojska uherskií vpadln do
nřmcekýeh západních 1'Iiit ale
hýla ndiíižena po ru'1 kolika nriž
kich domňeíin (diyvalclítvem dle
zprívy t licrlína citující pro
hlíňcní časopisu Vossíselic Zcj
tniij který Nouéasní oznamuje fa
deputace ze západních 1'hcr při
jela do Vidné a ' podala mini
stru zahraničních záležilontí 1'au
eroví zprávu o jnviisi Mnoho ohy
dlí lylo vyphicno a zničeno po
zircin
MiidapeSrský lorreMpoinlcnt ví
dcňskcho caopÍHii Volkzcituiijni
praví h' uhcf-ká vláda nahídln
za Kiojeiiee nnucíď' vládé proli
uiul dle depcíe zde zí skané -T#Utf
raií WollTovy zpravodajsk'
kanceláře ale sděluje fa níéeho
(odohneho není o tmu známo v ři
ředních kruzích v Hyrlíné
(5ern hřezna - Velitel u
krajíut kých vojnl poslal jiskrovou
depeši vlidálil xoj'řicfi v které"
praví že í'krijíoeí j ion pohotoví
vslmipítí do vyjedfiivmí zh řn'"
lem ytil8vcni hojTi proti I'olňkňin
UféMí řipojeneí deřiíllkiíllí Ani
na íkld4 píítotimé! íifevtií fron
ty Vytoký annirícký duMojník 1
j'-ho ílAh l toho fjíivodtj přijel it
HtdsIiVOV dcílifdesát jiho
východní od IVovm hy' vyjed
niíVíl) ihl'fal H UM ítpoj(jfckoU
inK-ií a Poláky a I 'krnjiin-i
l)le prny z nnieekých pniim
no lnďie ická i'c olla v puknuv
ši nedávno v Itcsarahii dospčla
a k lliiimji
Zpráva z Prešpuik u ozniimiiji'
} spojeuei-ká lllissic PildapeAti
udala se na cestu do ličlchnidii
Paříž Iiřeziia l'odatiee
ua Miemoviiii zůstala v zasedaní a z
do jitra v iiedéli uvažujíc o vlá
dní zásadA v Kiisku Ministr za
hraničních záležitostí Pichotn n
pn-dancc con Ahraini zíVlali v
dehalé dlouho pře-i přdnoc
Ministr Piehoii v (irfihélm kvc
řečí prohlásil fa předloží podmín
ky předhéžné mírové smlouvy %
Xcineckem poslanecké sliémliVIlé
v nékidikli dnech
Časopis lnlransijn'aiil nveřej
ňuje zjirávii dle které náhrada
kterou Némccko imisi zaplatili za
Škody ve válce 'zpřrmliciié Mano-
véna hýla na číslici tnezi lóí) až
L'ÓU hilliony rrankíi Výroční splál-
ky mají hýli zvyňovaiiy jak ho
Kpodářský íívot Néliieckn hvde
iduiovovin
Vytrvalé snahy amerických dn
lejřálil podporovaných AiikIÍcu
n a llaly o urychlení mírové
práce méy v důsledku lepSÍ po
krok' héliem posledních dní právě
iiinnlcho lydnc Praví ne ze doeí
eiio hylo héliem pravé uplynulé
ho týdne velmi díiležitýeh výsled
ku zahrnuje v In otázku Monroc
o vy doktríny t náhrad jez" tvoři
ly hlavni kámen úrazu dohotove
ni mírové umloiivv
Ze státního sněmu
Lincoln N'ch 'll hřezna So
holá hýla Šedesátým dnem zasedá
ní poslanecké snémovny Mátni a
současné dnem kdy slunné po
slancům přestalo ae vypláceli dle
starého zvkn (h nynéjSÍ dohy
nisi zákonodárci hudoil pracovali
ua svfij vlastní čas a vydání Zá
konodárci dle opatření konstitu
ce ohdrží ifó'00 n zasedání ve
třech splátkách o dvacíti dnech
což činí detiné za Šedesát dní
Není to tudíž ne mzdou jejich ncj
horší Senát zasedal v pátek pa
desátý čtvrtý den Očekává kc že
ke konečnému odročení Mátni zá
konodárny dojde asi ve dvou tý
dnech Poslanecká Hiéniovna do
posud nepřijala rozpočtové před
lohy pro Mátni vládu v nlmo-ii
+ 10MK) a talo předloha po lč
iinisf do wenátii V roce PH7 po
slanečka suémovna zasedala osm
desát Sesl dní a k orlročení doSlo
až duhna
Padesát Srbů ulo
upeno bylo ve studni
P-élchrad 31 hřezna — Hrhský
lísk (iřináší podrnlmoMÍ MniSIÍ
vých násilností kterých vojska
rakouská německá n Inilhaeská
dopouštěla se ua hezmoeiiéni -rh
kčjn ohyvíiteistvii héheni ÍOVHe
Tto násilnosti vySctciiy hýly
zvláštní komisí jež vypracovala
svojí zprávu k ped)oení vládám
upojeiico V fíCnkovací v M mi
ni pod koNfelem řiAlezcny hyly
mrtvoly fuidesátí ohhutt JJesko
vite Ohavného tohoto činu ď)
pustili %c fJulhflří kteí vázftlí
iivýffi ohétem nohy a ru' po l
do MiihoM Mudnf n vho lílí V
lakovací před válkou řialéza) w
dňlcžitý tuhtký prómynl UhVuít
ul' odtud vyvezli vc4kr Mroje n
továrny zničili
Tuto ťofoinďie jež liepocliyhné je posli-dní podoheukoii 'ílčnia Ilolieiizollcriui Z doliy k V hyl
císařem liémcckýlii hyln puslália Americké ineziliároilní filmové t-lužhé Rohciliou 1 Daltoiiem életiem
iiinerické vojenské uiissie Na řotueriďii této jo možno taktéž spatřili bývalého korunního piincc v tmi
1'iiriiié mih I íhhivuvjch Imsjírrt (j'suř připíná na tomto ohiáku vyznamenáiii jistému vojínu
Nřmci a podepsání
mírové smlouvy
lioll'l'(laui lil hřezrin Ze
víeeh vmds kti''č doiduíeji v [o-
slední rjidié z Nčiiieekil t tonu ve-
škerého iiéincekéliu lísku ti jiných
projevu vořejlieliu Hlinění di se
itmidili h uiiiVHein Nénicií je ne
podepsali iiiírovř smlouvy bude
li v ní iiéíuémi iinnlřcuf iďo vy-
láuí území kleni Némcj považují
za čisté německá n následoviié) zn
neoddělitelná od německé ÍÍSc -
'rolesliií linutí proli vydání tako-
vvch nenieekveli íizeini hylo po
celém Německu inspirováno vlá
Ion klerá w domýšlela že tímto
způsobeni vyvodí tluk nu hpojciice
kleří puk svoje dosavadní piany
podrobí tiové radikální revisi Ale
Ulití Sbi dále než si nciiocli vbllé
vláda přilu lak fa nyní vymyká
i' z Jcii kontroly Hned nu jeho
počátku chopily si' jej kruhy re
ukcíonářMké jako nebcni aoMnrioii
[iříležitoMi k ohrození národního
liieha Némcři Pastuimé k hnuti
liřidáviili h radikálové n pozdéji
i skupiny Mojici dále nu b-vo pez
vláda siiniolná (''asopisy n půlili-
islé obvykle umírněných náhle
líi volají dnes tak hlasité jako
konscrvHtivci ale nikoliv tuk lila
síté aby učiněno hylo zdání že e
icdtiá o tiouhv cIivuhÍ Mnuti fo
to utává M již vládě nepohodlným'
nehol: curi dee laide trvuti tlm
oMřejí budou definovány určité
požadavky které vláda iwioK-ká
Ijchilde (0 heliválíli NVlií li"íc
uá se toliko o (Idifisko n Saar-kon
pánev nýbrž i o valonskou hio
vineií Aldluiedy Vládní hnulí
jednotilo konserviitívee u líidíká-
ly a je jednomyslným mínéním že
řishii j" nyní neiiiožností
Přebytecíjí 7Í8ol)y
ve rrancíi budou pro
dány Evropanům
Paříž 'Sl březím '' ' bny
přcbylcéa' zálohy potcb aoierí
ckc ho (('( icio io voii ka v r Mim-
eíí loŽ'-ié V 1hl'oVÍlý'ch -kbidí
ílíeh bialou odprodány Mvropa-
iiftm budf li MtlviUlHl ff bude to
výhodná jí í i"ž dopiflvítí je pét
do HpojTii?f'H Hlfctfi Toto umhm
ní hylo uttnlnQ líkvídaénf kvrwínf
Mpojných Híitň která kot tu
outo o AUf(M ú huďr ViMh
témíto t(tnMHinl Kvrokí vlády
potřebují nutrií faU ívli
buď' tlMifiMt m it zinkali fftiy v
líc vjfttnnf
SPOJENCI ŽÁDA
JÍ ODSTOUPENI
UHERSKÉ VLÁDY
Volby do národního
shromáždění pod do
zorem spojenců
Londýn dl hřezmi - - Spojen
ci žádají reHÍnaci uherské sovél
ú( vlády dle dcpcAÍ KxcIhiiikc
lelcrilfické kaiieeláři' doSlé pí'CH
1'cťlíu ii Kodaři Žádřiijí aby vol
hy do národního shromáždění by
ly provedeny pod dozorem Kpoje
neckého vojska
Všechnu práce v HudapcHlí by
la zastavenu n vládu pořizuje in
Vetitář dílen ohehodií hank ll lo
váreu Vňeehcn majetek movitý
a nemovitý byl HckvcMrován le
(hioilívé dam v jřevzity hyly vlá
ioii veškeré zluaiié skonl'ísko ú
nv a značný aoéet ohčinuí zatčen
Vedle ilnlskýeh it aiuřlíckých
zřisl iipcři J'rof Philip Provvn z
1'ríiieelonské unívcrsily zastupu
jící Sojciié Státy zaslal v Modu-
pcšlí
Paříž !U březnu - Americká
komise obdržela nepřímo dcpcSi
liiidapeíti která oznuinuje vážné
výtržnosti v tomto tněslé pb-néid
ohcliodi'i konfiskace osobního ma
jetku tt veSkerého Nlříhrného tď
éíllí zřlIllOŽlléjSícll Vrstev
(Vtopít TeiniS sděluje že o vo
jeiských o[ilř'cníf li která mají
hýli iičínéiin k vyvážení nebezpe
čí povstalého v důsledku zřízení
sovélskč vlády v Budapeští dopo
sud se uvažuje mezi zástupci vlád
Hpojcncii dú se hýli jisté podo
týká jmenovaný čatopÍH ž jÍMc
nuioždví loiteríáln a vyiuavcní
podáno bude do ídiaiiuiska
(feiicfál llíeu bývalý náčelník
riiiiiniskéba třeiicrřdního Štábu
prohlásil db dčení éimopíun )'
til 'řirísí"(i c jmenování vi'Mv(t-
lil Mafl!'Í!Wf V'liteel Spojefo
kých vojM v jihovýchodní Cvro
pé potnnje plán který předloží!
vrchnímu řnincmizdiémo velení
ped nějakou dobou Itle tohoto
ilánii lodo dojití h utvoření o
hrliiiiiýidi (' z-i pomocí l't4n
Idiiautekíi C'eko!loveiska Ju
třoihivie proti Sířením holíevímnu
řhduie' pojen'ft v Odéstíj j do
pouml krítlekí Ak pozdních
zpráv doSlř-h i této oblastí Hu
kk ovítká rprhvu zo im Tt fa
tuh otid(iúlH in fMvnji (sovéť
M nrmÍKiy nulhnly w v předtoí
Mích méstj
Premiér ruské oyřlikí vlády
Nikolaj iui poulil iťxb(- U
Mavodáriié komisi náslin návrhu
konstituci) pro 1'hersko dle sřhlé-
lení vídenské depeSe Jioslllllé CU-
rsSským korrespotulentein čaiopí
su Information
Národní shromáždě
ní uherských Kusů
Washington 1) 1)1 březint
- (''cskosloveiiskři Tisková Kam
celář sděluje: V Huslí konalo ho
národní shromáždění uherských
Utihfi a přítomní záslupeí jedno
myiilně vvhIovíIí e pro přísluSiionl
k ('eskoslovenské republice Slilo
máždéní poslalo presidentu Masa
rykovi telegram v kterém se pra
ví "Xármluí Hhromáždčiií uher
ských Kusíníi shroiuážděných dne
'JI ledna v IIuSIÍ zasílá bra Irský"
pozdrav čcskoHlovenskémii náro
du oMvohozenéiuii z cizího jařma
a povzncsSímu hi k saiooslijliičmu
státu" Tce(i-aui podeM(áii byl
Michalem Krasajkem přcďicdoii
národnilio hliromáždéi4 uherských
ííusfiv
Polská vojska byla
vypuzena z Oravy
Vahhiijlon ) ('„ Ul března
("'eskoslovenská Tisková Kon
eelář oziiíiuiuje: Hozknzerit M[ioje
lieekýeh mocnoMÍ pohl((': vojemtké
oddíly které obsadily severní čáíit
Oravské župy lia Slovensku tnu
iy celé toto území opmlit }5yi
Irotí ním vyslána vojenská xíla
československá pod velením kapi
lární Kubáty která zbytky pol
ských vojsk vypudila za hraníce
K srážce nedoíbí žádné Proti
možné další invad m Mrany Po
láku hraníc jsou dobře Mřeženy
Třeba poznamenal že haličské vo
jenské oddíly celou tuto dobro
družnou invazí na Mlovemko pod
nikly litt SVOU pé( n bez vědomí
říM řední pohdíé vlády
Rakouská elemVírií
stávka zakončena
Kodíiá '!( března Zeezníč
ní stávka v némeekéoi J{fkoutku
byla zakončena vyrovnioím ne za
méHtřianeí dle sdílení víď:áaké
dpeí Htivka tato byl proldA
ífna vij Medu í)t-pM % Vídní i
pátku wiíittíllit %távk hyh
ťhhl vyvolání pt ttyfupilhíí it
uherskou rvolief 'ilrfaji via
kň p'itrvíiamí byio hned v? VI
dd poeítéoo H Ut npOebybnA v
dlo k ryeídéíou nrovijání fívky
I ti
HAMBURK A STE-
TIN PŘÍSTAVY CE I
SKOSLOVENSKA
Ochoslovákům dostane
se v obou příííavrch
vláni nich výnad
Pan' lnenu llitnihitrlíi
a Slctín jsiii poMižoniui ll pít-L
rozená obchodí východisku k litn[
ii jun Československo dbt ťozhod-j
mít! jehož dosaženo bylo komisi?
vodních
pln mcinarodiu rezmi
"est iíí-lau a železnic
Talo nkec kletá vyhovuje jmi-''
'ada k um čcskosloveimké deb'(íil-
e na mírové konferenci učiní u?
palřehí bude li schválenu llby i
vá republika léšila se vScm vými-ř
dám pokud ziiliraníčtiílio obehodii
ic tče v obou léchlo iďístiveclií
jako by jí skuleéné náležely
( 'eskoslovcimký obchod přieháv
t I ůi'i s
' ' ' I l'HM'- MM I l III I II MI Ol Cl IDU
I i ! i i- I i i i
po mi o iNire io ioiiicii ji()(i eej"
lioslovenslíoii Vlajkou plovoucích'-
Vedle léchlo říčních hulí bude do[
voleno nové repiihlíee iiby iiiělttl -svoje
vlastní ohelioduí loďstvo núé
mořní Téchže výhod doMttitie Ktí"
Švýcarsku pokud iiiivíikmí Jtýtm
mc týče Slejné liilo zelné budu 0- {
právněnu k vhislníiiiu obchodnímu! -loďstvu
námořnímu I
Jlnmbiirl' leží pří ilMÍ řeky Lu-t:
hc jež vzniká v Krkonmiíeli nof
lak zvané Labské louce n jo uplav-jt"
ua od Mélníku v (''echách ul ktlí
iVéinii ústí Hamburk btfvnl uvo'
- f - ™ - ť'
hodným luiriNOviiíin tiičatern a jed-i'
ním 7 lieJčilejSíeli pMitvft fitt HVi%p'
lé Před válkou měl přeH 7000011 J '
ohyvttei u pro obchod ltíikounka i
hlavně ť'eeh příntiv jelio mři vřt-í
Si vý"nim nežli TcrM JcMt to pro ji '
zené čcukimjovetihká nejvý'liodnfij1'
4Í spojení hk Severním mořem I
Štětin leží při řisií řeky Odrynr
fn i - r (T iiiiiiuii n"'' % fit t l i
vodní cestou se zálívetu Potiiořail-p
N(ýiii v Pnlmlff 1'řel válkou uiřI
přes 2"00() obyvatel u n olilcdetii
ua tntiožslví jiných vý bodných
příst a vři v Pobaltí význam jchoT'
nebyl velký Méslo Mimoliié hyí]
značné získalo kdyby Milo ho píi-h
stavem Československa Iiliivtul J""
pro spojení h Kiiskem a zoiiémí vi '1
l'ohiiltí fudía Odra vzniká tm M
rnvé a ji Hplaviiii od hrttf j í (ku- r
kosloveimpého Málu Ncaofdivbnňifi
v Pohuuiiné ua Moravě zřízeny hy
hyly Kkludy a (loěáfeční HiunknV
pro českoHlovcnské lodí f
Pruhu toébt by přímé upojftií lut $ "
lodích h flnmhurkém ježto Vlta-T'
v iičíiiéuu byla spliivnou od Pra- jV
hy tiž do svého vtoku do Lb f
Čechoslováci ve
výboru pro náhrady
VVialiíriKtOfi I) C 31 břfzrifl i -
chkoHlovcnská TiakovA Kan-í ?
eelář wdéluje Do komÍHf která
má vyprueovatí plán víloéno" ná-
hrady jíž íijiojetieí budou požado-ť
vat od NV-meeka od Mtiďurn fl rO'
koiiitkýcli Némciji za Škody vílkou [
ii ii i 'it 'jut f
i i -mi" ii "' ii'-c ny i n i ji iitiunic
čeMkohloví-imkA dee(ruo' na míro- {
vé konferencí (řidélilu zahraniční
to míniMra Dr Kditarda IteneSott L '
-!„ I AI I AA~m 1
"'ne inu- -IV '1MI l- mii r li : I %nn
lir Afefuia Osiiitkého zrnátného ?
Uovctnlídio bojovníka ('liíefla i
Postavení bolševiků
vážně otřeseno y
Stockholm III března — Lrpří
orné doznání že postavení bol4cví
cké vlády tlalo naprosto icu
držíMdným bylo nnnhut un ne
dávné meziná rodní bolk'VÍekí
konfereuej M íaielmnaríikii ml-uUUt-m
kultu v ovéřkí vlád
dle tíécoí lepe z Ivtrohradn
Ministr dona) "fa 'íalíatfeka
védorof ťéh kriilifi na nkhí hoU
í'vim spočívá Jp soudobné otře
eno" fuebftřftríký UUft pftlU
Mil fr iejvéřííi'1 wpfíuJem UA-
kkd blokáda a 4 tV dftli-ko ♦
přdp0védéj koieř! bolsvíekého
režíoíO Umí U v bíokád jokri'
čováoo
t