Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 26, 1919, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ♦ M í ": ř ť '
D i
OKROK ZÁPAD
lvoiMVť 4mM vna Crshffh) t:nt y a mímcu
U
nmns A anh miminům
- - - l mi iiil in If I'tl1'l ( Ol llMllr)1
vNnrn n:RMir nu im AUTHCRisrn hv tmk act or octobfr a m? on rnr at thi: ros r o t n n u u „ g r n n ftxXMHt
ovmw htm dnf an ttftr?NA um a
Uhersko ppoh
Bolševický režim vládne v
Budapešti a nová vláda se
chystá k válce se spojenci
Nová tihmYtá vláda prohlašuje solidftritu s ruv
hým ttovélem a brannou allinnci proli nri
alokrncii Nhczpeči pro Cechy
n
o vaiKu spojencům
lSudipcsf ''I- fiCnl 1'h'T
sl dilct s hrdičlelil M iclilccl
Kíiroh ini v čele i i'sit(itt ni ii hi
tu lnil lii In prolet jriátu K ni i'i
i'tii 1 1 ih! i pí i' ldy liťaiit Ka
filvi mIMÍI ahim tu n in spojen
eů v li 1 vyziméovidy so nov'
lt ti í' nozi Flirtskcm n Uuinun--V:ftií
Po uvědomění I rnl t Vis
se velitele l'raiiiMiii'iUi'lio vojska
rU u i a 1 1 řlt o (i rozhodnutí 1í íi lUn-'
tu hru In Kumli vzdul se úřadu
Londýn 'JI březli!! NoVÚ
budapešťská vlnila juk si- oznámil-
ji" irx (] lisiljf proklamaci kterou
pl-filllllsllj" Ke Slil V VÚlkV 1111'ZÍ V-
Iirr1(('iii a Hpuji'111't praví depeše
Ke!uiii'' I clfrari-l:i' kanceláře
Vídně bcpeše připojuje že če-kn-lnvriislí
á vládu připravuje se
Wdílti lliobilisliční rozkaz
Paií' '21 1 Ti-xn m Proklama
ce iiiv' uherské vlády zve li'lut
V v íi sedláky v CVeliiiOt Rumun
slii Mrbsliu í Miorvntskn ulty u
Ivoíili lifinuimi olliaiiri proli ni'i
stnkrni ii ♦tntUňrnm n ilynnstiím
9!Mi liikli2 deníky v linkou
skli II X iincli li liy násl'iln Vlili
pííklinlii 1'Iit a přerušili sljky k
paflJfikuu mírovou kuiiIVrcii'! -Nou
vyzýváni nliy MHjili s s
liioskV'lton vládnu li řídili hoViI
kIcoii i-fptililikii li řt-lili se ylraníi
mi v fuif "iinH'iiali-itii'ks'iii
Iiy val i'lú ni"
IVnkliimiifi' praví o vláda Nur
(faiiisiij'' iinnádil ktrrú podepři'
diklátorsl ví priilHariálii proli u
liiTskún htatkáíiini ii knpitnli
Ht ii in riiiiiiuiski' iii'istoki'in'ii a re
k'ni riiHťákfiiii
Dikiiiiiiuil liiní vyzvou idiy
KaMý diMhili ii snllilk priu'Dal m
ú'1'lfiii priidiiki'' niiidiu i I iv vsloii
pil do nriiiády
Kolnři 'JI Iinvna Nuvá u
luThlďi vládu prohlásila solidaritu
h ruskou sn vMhKiiii vládou a lirat
nou iilliiiiu í s prolHariátfMn ln
hka dle di-pťw1 !udap''stiw dato
vaní v Moliolu Di'pi's' tato HiliMli
je fo nová uherská vládu vydala
následující proklamaci :
"1'luTský pro'tariát od dinň
liílio dlH' přejímá liioe do svýeli I II
líou V díísledkii roliodniill pa
ÍÍŽslté konference o oliSítzení IJ
herski yásoliován! po) rnviiiami
revoliiéiiíeli l lier stává e nemož
ností 'n leclilo okolností jedinou
řeí je ulici ski' vliidi' yli vá je
díklálorství proletariál u
ákiniKiliriiii vílioiiiiii a sou
iiiitojílii liude prováděna dik
tátoreui dilniekeh selských a vo
jenských rad liadii revoluční nr
inády zahájí ihned prácí a íjéelcm
lukllll énélií koillllliistiekcliO Koeía
lÍHfrui "IComiiuittc prohlašují kocÍmIÍ
Kiiej víech velkých Mnlkfi dolň
velkých industrií hnnk n doprav
ních linií dále úplnou solidaritu
i ruskou sovětskou vládou a na
hfzí ii' lt říeiií hraioié allíanee
pruh luríiteiu Jíícka"
Novi uherská HOvitKká vláda má
v úmyslu utvořili allíaiiei rim
kýml liolíevíky dle tei-prmu
který' oliilržel z Jliidapeslí hcrlíu
tký korretpondeiit 1nsiisii 1'enlí
o
í)lť toholo íeleíriiiřiu fří ruátl
vynlmuí kteí jou již v Hodu
peítí prolilaáiijí U ruskt rudii jr
iiíídi jy tm linií od lirodň V Hfii
níslayovu a poktupujo k Lvovu
jeíií J? vdálen tí iedindeiif M
HtíU Tf Htiiéih Juk Ndlujc tu
hííriiifj iii khvhua je v llwlnpeiif j
Uh ux (Hukli duí
iluí
Tli"' lhtt i li- kltje tlilo plá II
nic jah lije k ní in důvěru po
i náva je ji jillýlli podnlill lili
rprávaud je v po lední ilolě hý
ly dány do olělm v NVineekn
Mcpeíe liililapesli liltoVMIni
V pátek sděluje )v V té ilohé po
řádek h I udržován vojskem a ná
rodní pardon liná depeše i Bu
dapešti sdělila )o revoluční vlá
da vydala záknz nošení yhrnní n
itaiiovila Irest a porušení tohoto
Iiíilayil pět let vědií nneho po
kutu v oliiio-oi Mtniio korun Jiné
depeše siVdují íe pořádek převlá
dá v iIMrikteeh v ukuli líiidape
sil I indn peáfský korrespondeiii ča
supisii Lokal Aneijíer v licilině
sděluje že nrniáda o "0(1(10 mu
ííeh hýla tajin utvořenu pod ve
lením majoru (leorfeye Korivs
pondeiit připojuje ýe nesoeiulisl i
eké a venkovské ohvvMtcNt yu no
Vnil vládu podporuje
1 Indie JCnrolyi v proklanuiei o
resifrnfiei svého knhinetii zmiňuje
se n rozliodniití mírové koiďereii
ce v Paříži nkkupovili 1'hcrsko a
llicd jiným dle depeše z Vídní
praví:
"Spojenecká luiisie prohláiilli
že má v úmyslu považovali ileiiini'
kaéii! ěáru za politické pomezí -Cílem
další iikkupnee země je zřej
mě učinění riu-r pole operací o
proti ruské sovělNké nrmádě jež
hnjiije na našem pomezí lYida ná
mi vyklizená má hýti nle platem
českému vojsku jímž má hýli ni
sá sovětská armádu překonána
"Jako prozatímní president ii
heiské lídose repidlikV ohlne"lii
se proli paííŽké mírové' konfe-
lenei k prolelariál u světa i hpru
vcillnost a podporu"
Amsterodam 'JI hřezna — l'o
rrsitfiiaei uherského kahinetii v
jehož éele stál hrahě lúiťolyi v
minulém týdnu nová vládní stříl
na sestávající ze socialistu a ko
munistu proklamovala slunné
právo v celé zemi dle depeší z Lit
dapeíti Socialisté a komunisté se
pojili pod jménem "uherská so
cialistická struna" a hudoii spru
vovali zemi
Zvláštní zasedaní
tresti v květnu
kong
Paříž L'l hřezna vlíslní za
sedání ohou zákonodárných domři
liiiierického kongresu nepoeliyhué
hmle svoláno asi uprostřed květnu
kdy president má v úmyslu se viá
tití do Spojených Státu Je miŽ
né 9a senát luidi' svolán ještě dři
ve hudci i tnírovň mulou vil do
sliitcéné pidťroéílá nhy nudila nu
hýli předložena k schválení tak
ahy tato záležitost hyla vyřízena
dříve než jiní1 diíložil'' zále?íto ti
hy hyly dedsevzaty
Farmář uhořel
při poáru stáje
Auilfl In LM h'm Fred S
Moon 1S rokft ftrý fanuiř uho
řel ve nviii domov' iih řiriiiA ilvř
míle im jih odtud kdyl poár zni
éil wlij na jelm hvinh foon před
NtiídHiiíni odehrJ ho do mtáje a zi
chvíli Jeho mfliiielkft uznumeriiilu
ohei Spolu no uyuoin poifida
ku utájí u volflln uvého mnnŽ"lH
ulrt nedostdo n jl (dpovídí Po
uhfisefd jihíArn mrtvola Monoo
vt Mlnauti bylo vu wíUiúíll
OLraknvý lopiívnil k soiu asnym událostem
f %
t
i
1 xíi
?
i
4 1
V ' "í-
- 1 ! V
1 -r?
J - ' ' ' i: '
r — ' ': j jmw -
1 — Třicet amerických pronásledovatelů ponorek opouští Plyinouth v Anplii nu cestě k domovu
2— Americký voják stojící un stráži u velkého skladiště v Areliiinirclsku kde vďKé mmství ovesných
pokriitin je skládáno '{— Děvčata zaměstnaná v amerických opruvkářskýeh závodech v Tmirs ve
Francii kde také je zaměstnáno velké množství německých zajatců
Pro všesvetové
prohibiční hnutí
Washington l C lil hřezna
— Prohihiéiií pracovníci zdejší za
liývaji se smělými plány o vyvo
lání všťsvěloviho firohiliiéiiilin
hnutí a za tím účelem pokusí se
plně využilkovatí soiiěasnýeh ne
příznivých poměrů v riiznýcji ze
niíeli n dokonči' i ehyslunélm kvil
zu nárrtdiV Základy k tomuto linu
tí ni ují hýti položeny nu koiiKre
sil prohihiéiiírh 'nailMeneň který
má liýti zahájen v Paříži v prvním
týdnu mČMee iluhuu Je ale otáz
ka ilostanc-li se (feleiíátfilll kteří
mají hýli posláni na tento kongres
prii vodních listin Před nějakou
doholí požádal o průvodní listiny
Hev I) M (lardier předseda pro
hihiění 1'ederiiee v CiiliCoruii kte
rý měl v úmyslu předložití plány
o všesvětové prohihici před mílo
vou konferenci ale dostalo se mu
nepříznivé odpovědi Po té zmé
nil svoji Milost a přál si dovolí ni
k odjezdu do Skotska ale i in hy
lo mu odepřeno Praví se že Au
vlie je proti posláni proliilďMiíell
agitátorů do Mvropy a stejné sWi
novisko mříže zaiijuioiil i i 1'Vnneíe
Němci proti vydání
Gdaňská Polákům
Koduú L'l hřezna — Berlínské
časopisy protestují ostrými slovy
proti přiřěcní Polsku korido
ru Německem k Baltickému moři
CiisopiM ZeituiiK it in Miltiiří pra
ví 9o je jisté že pokus o vylodě
ní polského vojsku v fJdnnsku na
razí na vojenský odpoť Theodor
Wolff píše v časopise Tuťehliill
že žáduv uěmeekí' deleirét iciněl
hy jiti na mírovou konferencí
kdyhy nemohlo hýli znhránéuo
vyloděni (loNkého vojsku v Cduii-
sku i iisoniH uernumiu nroniasu-
je }o žádná německá vláda iieniů-
} podepsat! mírovou umlouvil v
kleré hvln hv ohsuženu takováto
podmínka
Rakousko vypovědělo
10 eísiře
hývalěl
Koduú IM hřeznii — lÍJikooské
ústuvodáriié shromáždění rozhod
lo že f v viilv efsař Knrel mml o-
pustiti zemi dle mIčIciií víďáské
lepešc právé sem došlé
Velké výtržnosti
v kapitolu Uherska
Kodftň 21 hřeziil — )e[ee i
Budijifíií praví fa duvy lidu m
pudly jioStovní úřadovnu a vojen
ikfi Inidovy a zničily bonvéduké
pomníky Oznujiij fa rdikd
ní wnMt íunjl v úmyslu pro
Llíkiti novDUkou mjAibliku
JEDNÁNÍ O ZMÉ
NACH V ÚSTAVE
SVAZU NÁRODŮ
Situace ve východní Kv
ropě je předmětem vá
žných ohav
Putiž JL hřeziiu — IColuise
mírové konference pro svaz náro
dli ve své sohotní schůzí v ume
riekých úřudovnáeli pod předšed
nietvím presidentu Wilsoua do-
koncilu uvuževáiií o osmi článcích
smlouvy o svazu národů které
jsou tulil o 1'oriiiáliií změnou
Důležitý dodatek ohledné Mou
roeovy doktríny japonský" dodu
tek proli pJemennémii předsudku
u 1'ruiieoiizský ilodalck ohledně
utvoření neiieiáluího šlálui hyly
odloeny do schůze příslí která
hudť zahájena dnes ráno Nciitiá
lové navrhli třicet dodatků ale
jsou (o veskrze dodatky formální
vyjímaje švýcarského dgdulkti o
svrchovanost i
Paříž JI hřezna Mezi dele
Klí ty mírové konference nahývá
vrchu mínění že něco rozhodného
musí hýti učiněno v situaci vý
chodní Evropy 'nemá li zavlád
nout i chnos v Polsku Pkrujině v
zápudiiím Knskii východním Ně
mecku a líakousku hn i v soused
nich krajinách
Prvním krokem svrchované vá
lečné rady v snaze po zahranění
vážným následkům hýlu prohlá
šení příměří mezi Poláky u 1'kra
jinei Druhým krokem pak hude
poslání polských divísí z Francie
do Polsku přes to že NVmicj jsou
rozhodnuti nedovolili jejih vylo
dění v (idanskii
Třetí krok je důsledkem přeni
šetií vyjednáváni a Poláky v Po
znani Němci což rovná se poruíe
ní podmínek přiměří Pomáhá to
hoto třetího kroku nclnlu doposud
zjištěnu Francouzské veřejné mí
nění žádá rozhodné jednání h
Němci v těchto záležitostech Má
se zu to e jinak došlo hy jenom
k sesíleiií iiěiiieckěho odporu
Bolševici ohrožují Odésii ííu
inunsko a Polsko Nčktcé zprávy
udaly že hilševiej mají v plánu
"iničuxiinii ofeiisívil proti Němec
ku a PoNku líné právy naznii
čily } je možná ullíiíliee mezí
holš"VÍky a Némccfíem proti spo
jciieřmi Tuk západní Fvropu hy
hylu vystuvena vpádu holševíe
kých vojsk
Kumunsko připrwvují'5 mc k řc
lení holSevikům požáilnlo Ameri
ku nhy podíytlil jl všecliny pfc
hytcétié unířoriiiy u vypťuvení —
Kumunsko u Polko juk o pra
ví mohou ntvořítl překážku min
zí hoUcvík západní Kvropou
Vultt 'JL hřetm — Mírová
Htfilouvfl jak fi (čckivi hude
pediožn Mwkui k podiájJÍ
ve Versaillícli počátkem diihna
Rozhodnutí ohledně upravení hru
nic Německu hude se nalézali v
předhěžllé smlouvě Jlned po po
depsání přeilhěué mírové smlou
vy s Německem separátní smlou
vy juk se očekává hlldmi přej
loženy líakousku Turecku a Bul
harsku Krise v jednání
mírové konference
Paříž 21 hřezna — - Prohlášení
celé italské delegace že neschválí
žádnou mírovou smlouvu klerá
nehiide iilisahovnti urovnání sporů
mezi Itálií u Jugoslávií o jiřístav
Ujek ii a ostrovy při Dalmácii vy
volalo vážné ohavy mezi delegace
mi jiných národů Ačkoliv svrelio
váná rudu samotná hyla zaměst
nánu iivužováním o otázce úpravy
západních hranic Polsku premié
ři s plukovníkem líouseeiii shro
máždili se uhV nulezli nějaké
vhodné rozřešení prohlému který
utvořen hy! akcí italské delega
ce ( 'elá otázka lato hude předlo
ženu presidentu Wilsonuvi a oče
kává se že tento předloží co nej
dříve nějaký plán k její řešení
Němečtí delegáti
snad ani nepojedou
do Versailles
Berlín 21 hřezna - Néniccká
vládu jak se praví není nakloně
nu k poalá ní zvláštní missie do
Paříže k schůzce h členy spojené
eké mírové konference kdyžlř ne
luide jim dovolenu diskiisso ná
črtku mírové liinloiivy Němečtí
delegáti jak se pruví mují zu lo
že mohou ni uspořili cestu do Pu
líže nehild" li jim povolenu slyše
ní u míslo toho pošlou poslu ahy
přivez! náčrtek mírové smlouvy
do Výmarii
Na Sihiři hrozí
vypuknout revoluce
Vladívoslok 21 hřezna -Stále
vzrůstajíc! neklid nu Sihiři po-
VUŽllje se všeohcctié zu naznačení
že revoluční puklin nůže hýli hr
zy pvovedcii Llira reukcíonářská
síranu uchýlila se k liezoldedllýui
pollučoviicíiu opatřením která vy
volávají rozhořčení mezi radikály
a Aedláky a rozdmýchávají pla
men jíž zažehnutý' MA se zu to že
ke fcehfizec geniirálů Hcmonjovii a
Kalmilíova kozáokých vfldeft v
Pograníčnaju doňlo ohledem na
tylo nesnáze Váeohecrií nu má za
to ?e inť-resovíná utnuty z niehí
některé ficjMou rimlíé nmU zh
hráníti polílické krid Vidite)
pojerrfi připravuji ohhájití ži
voty a mnjiílok aniž hy u podíle
ii un politickíui Lautí
BOLSMVICI ZNO
vuzbuduji a&
RUSKOU MEČEM I
Bolševické armády vítězí
na hojících v jiním
Rusku
Pni í JI htenia Velká hol- Í
l- irkú oli usisíi v jižnim titlsliil I
pok raciije iicpi rt ivil é a docílila J-
ileLii li iisčeui Její střed pres f
oipii- malých rumunských oddílň
lldrMije Beiulery-Tirilspol lJasdel t
iiu ii linie a ohrožuje Odésii Pib f
é křídlo se piihyhuje směrem kil
icee Dněpru a přinutilo ukrajiu
sknii arinádii generálu Petlury a- t
hy uklidila Vinici a ustoupila k
Stanislavovu v Haliči i-
Vc stopách rudé armády Imise
vism síří se všude Výsledkem té- i
to kompuné klíní celou ('krajinu }
téměř vvdiihi V moc holSevickýcli H
vojsk je otevřeni obilních zásob
ukrajinských hlndovícímu líusku
Vedle toho situace lato miYže pí i '
nutit "('krajince kteří bojují pro-
ti Polákům v okolí Lvovu nhy u
zavřeli mír s Poláky lak ahy byli
s lo utvořili jednotnou frontu o
proti bolševikům Kumunsko jest
vážné ohrožováno bolševiky podél '
reky Dněpru kdežto deset uher (
í
V'
vkých divisí čeká nu pomezí Halí-
ve
Nelze déle přcldižeti fakta fo
Troeký znovuliudiije ruskou říši
Bolševici pokračují ve svých líto
cích nu fronto u Arehungelska u
zuiijiili netoliko Ukrajinu nýbrH
ěási ICstoúsku iJtevska a Lotyi
sku Jejich nrmJidu je nyní sil
nčjší vyeviěcni"jší n lépe výpravě
ná než kdykoliv před tím Maji
dostatek uhlí z doneeké pánve že
lezo z Frnlu a střelivo z velkých
dílen Putilovových Bolševický v
generální ulán maiinie ve kon iui r
nl kumpiiíí [
I 1
X lé'0 kiimpuni pravé křídlo
llv !! ! r 1 t I
Dome vicnyen ariiiiui poiuisi nu t
vnadnonti do Finska a levé Iďíillrt í '
do Bcssarnbie kdežto střední část l
urniády sestávající ze 1!Í0()I)0 mu
xi f '? -i ♦ - s r
ii iimii iciiier npine vycvičenými r
nilile vystupovali do Východními [ t
Pruska u pokusí se docílili Npojiv i
ní u Vliliiiilriilii ViiIiiviim( !'
iit n i in i i in n i'irt i jn ii i?
žné v
Mluvě u příloiiini! bolševické ijL Ir
tmící Joiirnul de (lenové nrnvíi
Kdo se neusmíval když Trockf t f
v Brestu Lilevském Ivrdil že zpň '
wolií 1'cvolnei v Německu Mvnt 7 rA-:-
uovev irohJa:íiie že Imdeino ví L
děti ruské gardy v západních ka ?
pitolech Můžome se dosud m& %
a? í
F -
Washington I) (! 21 březnu ř
— Odbor státu obdržel znrávu od
luidvilcii M-istuinu Alexandru iva- y
lovič-Marleiise z New Yorku 2n l'
obdržel pověřující listiny bolšcvi- f '
eké vlády jako vysluuee pro Spo y '
jene htaty ISehylo nnznneeno r
jaké stanovisko k němu odbor Htá
tu zaujme
I
i
Ukrajinská vojska í "
vnikla do Lvova V
Varšavu 21 března — Ukra
jinská vojska obléhající Lvov
vstoupila do tohoto městu po pé
tideiiích prudkých bojích dle ú
lidciinúdi prudkých bojích dle ú
Odior polských vojsk poslaných
ku pomoci obleženým byl zlomen
I krajínci dle této zprávy Doku
ment získaný Poláky ukazuje fa
odměna L(W)i korun a pěli akrfi
půdy byla slíbenu každému ukril
jínskéiiiii vojáku klerý vnilum da
Lvovu
Československá komise
do Spojených Států
Pnříl 2Í března - Vládo re
publiky éofkoilovřřinké uá v (u
myti ii vyslali do Spojených Htk
tíi komisí iby tu utudovala me
thody průmyslové noelální a dra
voliiK-kí M& rt vyilafi rm renta
uhk]y y dubnu