Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 19, 1919, Cast Redakcni Editorial Section, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    čAsr kkdakCní
KDITORlAt SKCTION
POKROK
V MMWÍM ll f-Ul
I A4titent frM Crl
li V 'tVKHOH'" I (itl
TM N1-VVNACNISÍ POSTAVY
MIKOVI- KOM I K1NC li V Aft
jVlNOlM jV klljt-ii )
f M l ! lir ifdjlinm V i telil
Jiiohi li lnii Ikili mníM V
lilku Jii-i ii il lin l liKiji v !' lb
rvbUini l i í i J 1 1 1 f jt-ii k '!"
Im ! h fbojJiuViti f hrdinu 111 Mt
!i iili ťiiMii iiiiťlm polil i i i'm h
pn-lld In linii k lnn! Í i i
šl- u u kil lni lvu pie
slutu' In lnuti II VW VHuUi tulil
průměr ihvče jtV I iinlli-lfiiliň
lllle J?il jilllilli se II jiirl
řiVnlIií historie pui iliD V 1 111
hule iicpiinee ) sh jiriUilmi
že dne lidi' zbonnjí svoje hrdiny
t větším by stiitzrnkeifi o ti jasně-
llějŠílU ohllZellilll lllžli lil stnle-
lí minulých lile 1 1 1 1 s tu je hitu n
dívání ! jiií vroucí
Nebylo duhy v lidské historii
kdy schopné vedení hy inlik nu
tlICHUb jlliU V l]lllli Sllrsl' M lli
liili tuk i' nebyla ilnliii kily myslí
l'í lilii'1 llloli lak hluboké oceněni
plilec svých VŮdcŮ klrfí M í l í ZU
li-iin-ipv# v které imi věří a kt
ti ncsiineeuy pracuji u zlepšeni
blahobytu svrhn liilu i veškerého
lidského pleincue Nikdy pak
liiilnrii nebyla tf 1 1 ťá i ui příležitost
k stiiiliu vynikajících osobnosti
jako při píileilnsti shromážděn
nejhysticjšieh duchů četných ná
rodů na mírové konferenci v I'a
Mži' NehyloI' nikily lakové schii
zky vynikajících 1 1 1 1 1 1 1 celého
světu A tito lidi' rcpresentu ií i1i
mokrat iký sv"t a je málu im-zi
nimi tukových které urozenost n
tichu bohatství hy byly posla vily
nu tuk vynikající iníslo
Velkými hvězdami im firma
ment'' míroví' konferenci jsou pre
sident Wilson Uoyd (leortre n
rlciiieiiceiiii Na jejich výzuntu a
velikost pohlíží svět v pořadu jnk
jsou jmenováni Tak uspím polili
i nu né veřejné mínění Kvrnpy
je li jeho hlas náležilé represento
ván tiskem (''téte ku pííkladn
posudek o posici a vlivu presiden
ta Wilsona v mírové konferenci
známého unjfliťkéhu časopisu Lon
don Times jehož úsudek má zim
énoii váhu (''asopm tento pra ví j
"President AVilson zustanedi v
konferenci litide hrát i dfilezitou
rolli netoliko h oliledem nu svnj
velký úřad nýhrž i proto ýc v ji-i
slém smyslu uéinil vée nové demo
kracie svou vlastní věcí líc je
ho [iředáet ví sut vit HVítz národu zí
skal hy tak vynikající místo na
programu konference jaké nyní
zaujímá kdežto vysoké ideály je
ho étrnácti liodň slouží jako nite
éná prolidávku Hoheckým národ
ním tužháui President je ve sku
tičnosti pres to že těší se toliko
ohmezené podpore iiioené oposié
ní strany ve Hpojenýeh Klálech
považován liherálníiii světem m
jednoho z jeho hlavních vřidefí t
mluvčích"
Toto prohlášení velkého nriffli
ekého listu a jednolio z nejnáiněj
íích světových žiiriiálrt je jisté za
jímavé liyviúy americky uéitc
vychovává svět nyní pro nové ide
ály Hvohody a spravedlnosti A
neudává se prohlásit! kn "vvvole
nýtu třídám lidstva" že musí pro
hlouhiti svoje sympatliic chtějí li
si zachovali jakoukoliv néast a
vliv pří úpravě světových zá'cží
tořií v hiidoiícnosti
V umění vyjadřovacím nemá
president Wilson soupeře mezi
hoiidohým! světovými státníky ~
Ale mýlil hy se fen do hy se o
mýslel h jeho vliký vliv v fa
dách světových je založen na jeho
nepřekonatelní' schopnosti h ja
kou vyhírá slova a kuje je ve vé
ty Pěkná slova a pěkné Jrásc
mají malou cenu v dnešních lnech
- - h-é když se jích používá k vy
jádření dohrýeh a velkých rnyřle
nek Joii to vysoké a podmani
vé ideály kferé poskytly presideii
tu Wílsonoví tak dalekosáhlý vliv
Slouží ni o zajisté k výliodé že
svoje myálenky dovede tak známe
Iiíté firojádřífi H odíti je v tak při
léhavá hIovh Pěkná slova u pěk
né myšlenky tvoří koiuhíuaeí kte
ré tiení možno od lítt
IIKOnV ANTKlCKVril AVUTIKO VK rHANCII
lf-k ře l'll nnern vlfillllí V In liliu !j ďl lilid i'e4n' h-)o h ií-
i 1 I U A l)nřin ň
hfnll vili li'idi'1 i ta f řli?i 11 lil
'in tinvith 'i-( tiili řdidíní lt
I i i ti t in im ( i im i Svtij
ithuin $ i i t m maji Im lni Ii
dl nu Indiu lili f itlinířliýi li K'l
ii' j nu i héiti je h tm imini nn
pl tiin i nu uši tilil i 1 { pnsfiipiiC
vsiiiií e dťi p plijiiui hilu je
dliilll t li{'(iti hí ImÍioHi řtlllllřtll
le plitietn Ji' tiié IVtn riil
hy eitiih tia ili vimr f -1 i
leenliinýrli ifid i Ainilii II stlělini
Ulil lni ilil n-HolU lineni ikoll
faluítta Všeidieetié nlhy y í u
II 1 -
Miniiivjm liallieiiiill i'IUe MII J
slii IIm 11 tiiMii'!i' a tak se um
"idiii do fuelnnati plimipy nově
Im a zajisté jemnil siinuedlivélin
Ulllelll lili y 1 1 licnrire lil v llfll
(lé millislla lilialicí srsl let }
v pukla válka Anglie měla stě
i
liil I VlVllul il kdii nl lít kulík
- jiní mhV Pnlíi diiíi i íin Alnene
w U tlui rriiii liii kiíM tl o l
r u
Wm III 411 f ra lt 4 A ' I " i F" I I
I ' w viJh Vij } k 1 iuV' '"'"' '"' ki ii u
f ) 'T-inhiX 'V ' ti linl IUI -fcilil litl Hnil Hn ti
i WUIP tt! lit tLWVwHr t:T::nt j£ ií-i -did - „ u p„s„mí Ii jei m
:JwiUKlnlrfVXH n- iuie Li siiii v ni-l1(i tohi t
ÍVitl IF-Oiít? P""" " I "I" " """ i ínAstujuik po l
:!lÍ'KvvJVV ' í "V" P'ln„„ý„ V l'-hnliV se „Sleduji
ru iv CrrJJATy: 1 '"-' li H- dniiiiiíia
fKrs? f J I %♦ S-km V'ví--- v"í K - „ rhiu i okem wnii nrnAn
F_rA iT-T NpvW' a s I u h nisi svliiiíi ti netn
rK" 'WWw #4!' -3 Jf ' i y P # imriltV je t piulesurelll iMlinHi 1 -ii
lrxr £ihttM v s„ iv(„ik„ po si' „ r i ]" :huhm r rHl
i-V -V H5 '' lA -T?-!U-AtJ i iií ( i o Mhiste lád vdaill se na V?Vc
i W 11 T£m ' "4 IL'- — V - dn kdy pintine tluimn níka v ' '
V - V:TJ1VCV- „„ ' i „: ' v m nápadný le do
ki
lnli ďijMu! pid tii ili'S
itl diMnillíkít íl iitd Itnl fl-IŠMI
tmi Jnidii Im řni
i tik
juh i-t-i M fM#i u
ť iti I ' in l i ' ' tíi'
li io 1 1 -n v lil ďd
" li mimi pravdu
neiMd liimxi e
'ílni dne i'imI
1 se íe se tnu i
-talie pduil áiií řti ttk pi ilišliml nd
Idoyd (liyivw "prňvtiíéek 1
Walesu" řoÁ m sehou kariéru jíž
v dramatickém zájmu nevyrovt i
s'i kariéra Žádného jiného Mítní
ks ariífliekého ďeho pozoruhodné
wdiopnosfí vynikly teprve y pcú
líhu této války První vstoupí!
do iMíflíckého klínefu jako pro
Mnut ohehodní rdv V tomfo
uřxdř osvědéíl se znamenití n Jr
zy jnwnováR lyl líiíriíiilrem řjft ři
tí že liiuillee Kellě V kliliek'e
hvílieli nacházely se v tak sehop-
nich luknu Movd (1'uii'i uéinil
iluďd iiuliiú iipalícid uliv uprav il
finance národa s nlilrikiii na nu
Vi' a iieiiěekii valu'' policliy Tuto
opatření pak uuiožnilu že kredit
Anejii' přestál Úspeslié ohlnvské
mipjetí jemuž hyl vystaven
Iwhž puk v roce iJlá hylo Ode
dálin ži- záiiihy Mindiclféliii střeli
v a jnit zcela ncdiiMiilcřiié lloyd
(ienre opětné osvědčil se mužem
který dovedl učinili nápravu v lé
to nchepeéné sil unci lako tni
nisir muniční osvědčil se do té mí
ry že jmenován byl ministrem vál
ky po Lordu Kitcheiieinvi - - Na
sklonku roku l!)lli se však svého
úřadu vzdal ježto uchyl spokojen
s neschopným vedením války As
ipiilliovýin kabinetem Ah námi
již zrnil schopnost líloyd (ioníc
ovu a poněvadž ve velkých chví
lích je třeba velkých lidi hyl jih
volnu V illo kiiluuctii zc tato
volba byla hlušinou n tom svéd
í vítězství kterého bvlo docílenu
Ve válce
lako president Wilson tak
tleorjjes ( 'leuienceau "velký inbt
lý muž J'Vnin'i(" jakž charakte
ťisoval líloyd (leoryje toho sedili
ilesál osm roku starého premiéru
iv V lliludýell letech iičilcleni A
o je podivnějšího bilo to V Ame-
rice Kile zakusil ilusti n slravli ii-
ulil učitelského I í 1 1' učitelem
llii dívčí škole v CoilccliciilU Do
Ameriky přijel toho důvodu ž
se mu tu jako oilpurci monarchie
volněji dýchni lako student lé
Miřské fakulty na universit ř v Pa
říži Clemeiieeiiu bral značnou ú
cast na republikánském linutí o
protíilniliéuiii císařství lelio pru
dké řeči vedly 1 jeho ziitéení a u
věznění Po propuštění z vězení n
dehral se do Ameriky
Vrátil se do Francie no svržení
císaře za prusko I raneouské val
ky Mral podíl na jednání národ
ního shromáždění v linrdeuux n jc
jediným živoucím mužem z tech
kdož podepsali památný protest
poslanců z Klsnska a hotrinskn
jiroti uloupení těchto území Něme
ckem V roce JH7C zvolen byl Cle
mcnccnii do poslanecké sněmovny
a zasedal v ní až do roku 1 Mílii -Pyl
vždy radikálem a prudkost
jeho útoků přinesla mu přízvisko
-IÍKi
Na těchto třech mužích spočívá
soudobné velká zodpovědnost
největsí jaká kdykoliv vložena by
la na bedru klerýehkolív slátníkú
Pndoueí mír světa a blahobyt a
rozvoj celých národů spočívá nu
jejích rozhodnutích Til tito VJfl
cí státníci mají obrovský vliv nu
usnášení v Paříži dějích ideály n
minulá ciunosf j zárukou že uči
ní vse co je v jejich sílách aby
opatřili světu spravedlivý n trva
lý mír
ZÁPAS O POMEZÍ
TA hlavních bojištích Kvropy
1
s W 4
II ruby umel bd b avintiků I hleny im Ainé
kleté bily okrášleny ťriiiicuii! ún nbi vateb-lveni
Ve
I Ulll ll
! Hiázka upraven!
I hodni K ropě budí
I nebul' uli Viitck
íiranie e t
leliie ubliž
vn e v él mih'
II přes
sIiiimí
MU liálnilu s IU' šsilil lliluillii
b ni k v iiznvíní spin u jež čas o
čiiMl mulinu povstal i
rpravn piniicí pi j íeee liýnii vpurného lizenií je siiiíšem'
tvmí iiejtvrdší oříšek sicjné jaku i ii'idi itárodiiostníeli hiani
lomu bilo v minulosti kdy o po ni u N'a hranice historické
iinvi v liMito km čin ái li sváděny lit' není inužiio vždy luiii uhle
byly krvavé války (11 smlouvy jdu jeIn časln se měnily u íidíly
verdiuiské uzavřené v ruce N:p tn jak který národ byl
mezi třemi vnuky ( 'hurleuiiiKiie úspěšným nu bojišíi dediiuii lat
po iiiisleilujícíih IU7li let vedeny j va hýlu pánem velkých rozloh ú-
1 I 1 !! i I i ' i
ijs iv spory o nrauiee v icenio mi-jZi-iui lul le l ise MusKalU U Zli a
slech n jakékoliv iiii i-sftií lélu I ukku podařilo si zřídili nadvlii
otázky vždy tzíínccluilo nespokoje jdu v některých krajích 1'krujiri
nust nu některé struné Nu kun jd činí si nároky na kvov kteréž
přesil vídenském v letech 1-SU l"i In město nachází se na území vět
jednalo se o tutéž otázku nle ne- sinou rusíiiskýni čí ukrajinským o
došlu k její lisiokojÍvéinil vyříe-' I Ulekl velu osiizeiičlil íVoV sám
lil seiueeko po llspesue Viilee V
roce 1H71 provedlo novou úpravu
ilb zanechalo otevřenou ránu jež
teprve nyní návratem Flsuskii n
liolriuskii Francii bude ziiliojcnii
Mírová konference v Paříži řešili
bllde'lilto těžkou otázku v zcela
jiném lín ím In ž f " 1 1 házejíl í mi
rové konference a tak je naděje ži
rozřešení její bude Uspokojivé
lilioii palčivou olázkoii je úpni
va lirunie při Adriatikii o niž ji
veden nslrý zájuis inei Itali! a lu
goslavií Itálie ěiní si nároky na
Jistá iizciiií je jsou obydlenu ll
dem sloviiiiskýin problasujiV že
těchto úzcuif potřebuj nulně v
zájmu své ochrany lihoslovnué
naproti tuinii prohlnšiijí že jejich
nároky jsou mnohem oprávněnější
ježto upírají se o právo iiároduosl
ní Ať jakkoliv bude rozhodnuli)
v tomto sporu zůstane jednu stra
na nespokojená a bude tu uclicz
peci nových válek iieliude ll stuh
silný svaz národů zu tímto roz
hodnutím
Nou tu spory mezi Flierskcin n
Jugoslávii ačkoli jich řešení iieiu
příliš obtížné Nesmi Inější hinle
urovnán! spurfi mezi I 'berskciii u
UiimuiiNkciii a mezi ('Vskoslovcu
skem a Flicrskeni Také spor Pni
sku a Československu bude siuul
no k urovnání poněvadž netýká
se území příliš Velkého V to ale
mtiohcin (ibližnější bude řešení
sporů o území jež má Polsko nu
jihu východě a západě Zájmy
Poláků na východě srážejí se kc
zájmy kitvínů a 1'kriijinců a mi
západě puk se zájmy Némcfi kil
vínci i 1'kriijinci stanovili si jí
sté "přirozené" 'hranice klen'
Polsko uznali nechce jakkoliv v
mnohých případech svoje nároky
není s fo podepřít i právem mírnil
nostuíia
má nle převahu polského obyva
telstvu a to otázku budoucí jeho
politické příslušnosti činí značně
obtížnou
Jsou lu vsak i jiné spory l!e
n!c žádá úpravu svých hruuie nu
severu Toho dalo by se docílili
toliko nu úkor lluluinkkit 1 k
kinkkii naproti innm je mzliml
ulito in iZdávali se žádného úe
lili l belgické ll huluildské ěasupí
s mluví o luožnimli války
M írová konference v Paříži nva
'u je o nárocích všech němí n vysí
lá zvláštnf komise na sporná úze
mí aby přesvědčily se o právně
misii nároků té či oné strany Jsou
to otázky těžké k řešení a to jest
příčinu proč jednání mírové kun
1'ci'cuee je tuk pomalé
Žádné mírové shromáždění v bi
sloríi nemělo před sebou lak inno-
io spletitých problémů k vyříze
d Jedná se o novou úpravu celé
Ivropy a to úpravu tukovou nby
o iiraueiiy nyly prieiny k válkům
liiidoiieiiu
srATCČNTiíocii
pin
Mu ees!inslnciskc lirillinl' Se
se svým ovdovělým otcem Teiilu
iMíiziii byl v Kyjevě před válkou
Když I vn flii byla českuslnveiiská
armáda přihlásil e do ní a pnué
vadž iiebvlo nikoho komu bv inoh!
věřili péči o svého synku vzal
jej s sebou Hoch brzy získal si
přízeň vojáků s nimiž společně
snášel všechny útrapy u v jichž
stejnokroj se oblékl Jeho olee byl
usmrcen v jedné bitvě u hoch ne
maje kam se ulinítiti zůstal mezi
li III lí v
J
AX KOITXÍK 1:1 roků slurv
hoch přijel v minulých 'dnech
do Chícupi a vypravoval o sobě
neobyčejné zujíiiiavnu historii
Přes svoje mládí má zu sebmi vá
lečný rekord klerý sloužil by ke
ctí i starému válečníku Hoch po
člyři téměř roky pracoval polem s
československou armádou v Pus
ku patře k iicjmladsíin jejím do
hrovolníkíím
liojoval nu Všech frontách kde
proti iicpříleli sliílu annáda ěes
skosloveiiská Cestoval s touto ar
mádou y Kyjevu v I 'krajině nu Si
biř n podílel se ni její bojích pro
lí bolševikům Němcům a MudV
fSk_-V '-u -o I
tm
j m í n i
V 1 Mfc I -
spěli tnui ale píi lom bvstrv tak
že byl s n ykkali důležité infur
mace I 'trpění pro něho ni ne
znamenalo Snášel je statečně ju
ko pravý voják tuk že In budilo
už obdiv Vypravuje že nu Sibi
ři čiislo byla taková zimu že ne
cítili ani nosit niti prMů n nohou
Jedlími brodil Se přes 1 1 li 1 1 pn
které plovaly ledové kry
Jun je neobyčejné hrdým nu to
že patřil k armádě která na sebe
svou hrdiností upozornili) celý
svět Na obrázku našem niulv hr
dinu telilo je znázorněn jak oble
čen byl po svém příjezdu do San
Fruncisku Nerad loučil se se stej
nokrojem československého vojsku
ruského po svém příjezdu do Chi
cuía I dožil si jej ale nu památ
ku !iby připomínal mu ty strask
né n přece jenom tuk slavné chví-
e iež prožil v řadách českosloven
ského vojska na pochodu Huškem
a na přič Sibiří
potopené: billiony
j:
Hošík h cliloiiboii ukazuje svoje
vyznamenání kterého doslalo se
mu od velitele československého
vojska Toto vyznamenání získal
za neobyčejné smělý čin v době
bojů mezi ěcskosloveiishýiu voj
skem a bolševiky nu Sibiři Jed
noho dne hlásil se na stráž ale byl
ziiinílniit liolševiei a Němci na
lézali se v blízkosti a situi by
la nebezpečná Jun ale dal se na
obhlídku okolí přece Nebylo o
pro něho právě nebezpečné poně
vadž bobíeviei v malém hochu ne-
pudili tušili nebezpečného nepří
tele Jan pustil se do nepřátelských
linií u došel tiž k místu kde nalé
zalo )' dělo nedaleko kteréhož od
počívali dva Němci členové rudé
armády Oba ponořeni byli do
spánku Kolem nich nebylo bolše-
ických yojáků Ti nalézali se o
neendále Jun usmrtil (ba Něm
ee Po té priuřáM kuně nedaleko
rum Dvakráte vazné byl raněn 'se nusoiieíhu k ilčlu n ií) -„
dob měla již dávno dělu a
těžiště všeobecného zjfiu pfenc
slo se k zelenému stolu v Paříži
alf velký znpfii o hrriíc (rvl jií
dále n' nebude hUituhn AHvf do
kud ticbud'! odcpíti VÍflObřirtié
mírová smlouva T''tito ripnn t
irníc j veden po Evropě
od řeky líýtu til po hory VrnUM
líozliodéíni v tomto tipnu bud
mírová kontemic kttrí I pfl nJ
vVtíí o put most I iřbitdft to tjpo
fcojífí národy víchtiy V kdidéto
vymiécní nového pomezí budu ři"-
bezpečí války IiHjUóVJÍ titvon
VOZY HYTÍÍtO KOLUMKOVÝCH NA NÁMřSTÍ SVOJINOSTI V PAftfŽI
„ '4m4VwA £4--!- 'v é- --' - TH!l
'tik! ' i I
91 si s i t ii a '"im+j?m ava i i j ií twswr r vm aew m ví 'mi ir stm r r r v- mr- í#ii i va
"i
7Jiihvn: vozy udruženi ftyf íft Kolumbových naložené v uk rovinkami cigaretami a éftso
písy pro rozdělení mez) eny nuerícfcé okkupaéid armády v Německu projíždjí námosfíni Hvor-
fiostí v Paříží
I i
KUNA č vrt inu obchodních lodí
světu leží nu dně oceánu — líl-
l)"i'l7W tun Před válkou kdy
práce byla lacinější než bude kdy
koliv v budoucnosti a kdy ocel by
la lacinější než je nyní odhadoval
se náklad na budování lodí sedm
desát pět dollarů íih tunu nákladu
Dle toho cen bdí které poslány
byly ke duu mořskému torpédy lí
ného minami aneb dělostřeleckým
ohněm je nejméně 1lL!)0'IVJÍ0
Nové obchodní loďstvo jehož bu
lováiií Amerika zahájila aby bvlu
poskytnutu náhradu za loďstvo
ztracené stojí i)J()() luna — Není
možno za stávajících cen jež za
jisté potrvají delší dobu zbudo
vali loďstvo jež tak bezohledně
bylo zničeno za méně než $1101 0
7r7'JO) Takovou cenu měly toliko zni
čené lodi K zlrálé dlužno připo
čítali také cenu nákladu lakových
lodí Přesné slauovení ceny zni
čeného nákladu není možné a ni
kdo není s to ji naznačili Je ubi
možno naznačili ji přibližné fřek
němé že každá tuna nákladu měla
průměrné cenu ipl'00 což není od
had nikterak vysoký Vypočítá
me tak že potopené lodi i se svý
mi náklady měly cenu 4(1021 í14
100 Tak obrovské holiatství po
sláno bylo ko dnu mořskému
Poklady nu dně mořském láka
ly dobrodruhy od dob nepamět-
nycii Ale nikdy v historii světa
nebyly na dně mořském poklady
lak veliké (Vhí řada lodí byla již
zvednuta z dna mořského a mno
hé z nich znovu budou brázdití vl
ny oceánu Ale až doposud čin
nost tuto obiiiezena byla nu vody
mělké kde nebylo třeba lukovó
námahy a takového technického
důvtipu jako jří zvedání velkých
lodí ve vodách hlubších budí! tře
ba Ab v tomto obdivuhodném
věku inženýrství možno oěckáva
IÍ skvělé výkony v tomto oboru a
je silně možné že většinu těchto
potopených bíllíonů bude zachrá
něna Nemohl to vódét
Katecheta přednášel o všemo
houeiiosfi boží a pravil že všech
no co vidíme na zemí učinil bůh
"Tak pověz mí chlapec kdo dě
lal lesík za naší dědinou T"
"Nevím poúženě prosím my
jsme se sem teprve přistěhovali"
odpověděl chlapce
Výmluvný átkm
Aí "Ty jsi přeci zůstal starým
mládencem jk tedy můžVS tvrdit
h jsi měl u žen ítěštíf"
H: "O VÍein že jsem mé Ž-eil
šféMÍ jakél Vždyť ani jediné o
nepodařilo mne polapit abych si
jí musel vzít za ženu!"