Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 19, 1919, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Eirn
1
'i
♦
U
'I
:f
1
I f
I f
í I
I M I I I I t I i ll I l I M I t I li
5 SOUTH OMAHA i
♦
vj-M i i i i i i i i i t
tr%k'ťli ki uliu
Min I' ji ll'l"b "
t i i ( VtebtV IImIhI lNlllH
V ' I " il I ' i" l tli' '
tkl ti l l tiM' W n 1 ' li i t i)
0 1t 1 ii1iii 1'iiinH 1 1 Kt I í
fi sví j phivliiiie tu f' I K"
pitkln iiui fiyVi lni fiiitni'i'1 v
likili hutnili it 'nk lunn v vbl
pi-i" tiniilil IHijínt se inu
řiui'f'' i'ntliHtii o j" iittHn m
mtú (j' tilu í I" -
ii U ij oit )s[ IW -li mimoni 'I
lii I j tm tiiiMiiili pórem
i ii h lli?'4Hu n 'yi iit"lil
JU ililMlViill lllllllc bllllCIUs i
pťsto m i í ilubvlkii v tčeblu koť
í-imí-b I 'a ( llnliili liMni v
m fi lim jílek li leiitn pln
ili IíImIIÚ si I it lil likli' skoupili
ivcnck il 1 luilé ' li s" V blil i
Sli S{cb prillel lliiiiťl }v Vi' 1'nr
ltlllřclií set kli se i Úspéelicui )
liveliutii lun -lilii' iíi'ili
VŇein ispolklilii kleré tlinji ke
kulici tobolo Intuici' scnii m při
piilliíiUl ji' lívbn libV své íi
SlUpci1 iln ( 'cského Wunilliilio
Silniční 7 volené v poslední vvro
éní srliíii Ui(inrMÍIv h ) jcjidi
]ii)VÍllllli( í Hfllúi IlIlvAlcVdVllI II
na jcilnAiil ťiliiifu iclcsii píiilílii
lni ti Místní (clbočltn r'cMki'lm
Nirmliíího Nitruční rhynlA hc v
iluliiiii UHpoíúiliti mIh vrirmt a rD
lo vŇiclnil ('istiiici jsu iiťnlAni li
ly ic lli) !CÍH'l?ť konat! bllilc
no v piitfk 2$ W7im nríitř Jo-
1 tavili 1'Ml'iirmimf vm-cIi j fint
nu nuí-li cliyultiiiá nIu viiosi nc
tkuti plrivm fhpcclií'iii
— 1'iiní Aloisii' !lti'ibovií Jiiuii
Síclku [i tfiH ňiřrliy iíi4la v téch
to iIimtIi k ImiIcsImciiiii nriiin'iií
tm piHti který ilnstnl m jí při pra
ní do elektřinou Iiiiuih' ýilíinačky
1'iiní fclčrliovl lictnilílu ilnclut
prílomiiost n nt roj ziistivila n pří
volaný fcoiiHeil po li' vňlci uvolnil
nliy nii-lil prst yc siliicho hcvřcní
vyproxlít 1'oriwiřiiý prut livl n'
iI'oiIIcim' (fMcIícii a jc nmli-jtí }'
1'inn'ní íwhinlc míli iluUíi-h nň
NliMlkň 1'ři'ji'iiu' pntií ňtřrlvi'
poilrnvoní v iIoIh' iicjbližíí
— Krujflii p JuNif IVHiu Iy
illíd na Dvnciiti' n ulicích llr
h' od vlio synu kt"rý nhmU v
iiniericUi' linnňili' n nyní v Nřnif
clm nah( iimxkii pmtl utniv
tiýio [ilyfiřnn jnkč vojiíci nívnli
V ňkopcclt li1 in zajíst přkná
pninitku na velkou Hvi-fovnii vAl
lui Puti Tos 1 1'nvlík Npoluina
jitcl firmy KoufKký-1'nvlík odejel
ve Mtřcdu rriiuulélio týiluc lo New
VnKU Minn kde jnko delcfíiít
podílet! budí' ( nit xjezdu Kntoli
ckclio Dřlník jenž fllďgeri lnide
dne H liřeirifl 'aii J'vlík jext
clcoeiri výliorii k prohlédnuli
knih fi 1'iiifiriénílio Mtiivu této Jed
nótv a proto hýlu nutno uhy im
iriÍMo doHtnvíl e o nékolik dní
dfíve
Van H ] lh'V majitel řo
lofiiilíek' dílny v zlatnickém oh
'chdí p Knrla líéloldivk v ří
nJ 2IOÍ5 S ulice hyl po nékolík
duí upoufáii na Ifižko cliorohou
lile pozdravil ne tak dalece }i o
přf nifi' w (tvému povolání véno-vali
1'an Itudolf 1'oncc prodal v
téi lito dnech ohcliodru hudovu jiz
vlanlni! na Dvacáté první a (l nlí
cích a kd(! dříve provozoval řezni
cký ft ttwrrul ohedod
ri Undolř llelier zauiéhiiia
ný v železářském ohcliodé p don
J'ípl zakoupil v léchto dnech o
hydlí a dva loty na Třicáté devá
té a Prexel ulicích v tak zvané
(UUnl
— N'a niv4iévé u éctných výeh
zdejších přátel í[ca zde paní
l'Vařiei' Hláhová i Vart Jode
ií„ w uvoti dcerou Annou Taní
l'láhov4 míla tu k vyřízení zále
Milosti vfl fcpojení h dédíctvím po
zesnulém oíej p Janu Culkoví—
#ejí defra hodlá vstoupilí do né
kleré ip zdejších neruoeníe fihy se
vycvíéila na oíctřovutclkii nemoc
ý'h
- Krajan p J Vrl hydlící
mi ÍUfleáf pevní a I' ulicích ktc
rý minulý td' vyhořH dal m
do opravy vé hudovy Váchou
prácí taříkoi konali známí kon
traktoří Mik Koína i Jfivel
VuuhviM jvi odUriíky ua 1o
vo tutými jdi jím prá' rychle
od mky
— Hiffin ííudíaová ktftk r mí
mdých dnech podrohíU m frH
U hf ót t( míry z mohl již
navrátf do uvého domovu 1'řeje
m jí i %tUn (xuk po4fivřCÍ X
itidií li:jtiii
lij!il I '(!( fll4
ť i t o mu r i u niitilti din1 l'
I tni 'it mih : cdi Ihu
ni ji j S nli M ilit li iilMm A lul
itlul li'l mluinii k lii iitli 'U (iťi
vhiin ! ini nit lV n li l HH ci II
li y''il- li H iďlt i i i i
iiiiďii lirmi hliikv liialíi
mi h lnAil4 uiiindý i h dli' ili
il liVili IIIOlliMIII lll Jlífll Hul
i iilé i'l II' il M lilii'!' ll dle llí
Will Il phlMIIII V iIuIIk' kile Sť
liii tulii Seriifit) Sluli' linii
lili Nu Ihgilflld řiiťiciil iiiiidu
liV tuhi lilOVíitui uáklidil tli
i 'hoj jllH'llQ fllie lil HIV slúl WťU
itii vtjt ji' tifli pMiii s ih i lvím
noliJřtího jeilniňí i ákii'tiik
v
Mini MlíiiH liokMI cihIo
I'! 7 "' M 1 řaluViil pl!prn)
k vi lké jal ní lihil ' y ) hoď'
kiilinll V siihiitii dne L'li dillilil V
SiU inliií "íni K účinku iiní h In
í-kiiim iiiiinú iiniuvii liiidha páiu"
Krnúknv II Il pohlUení ic( tm
ic náleil' iiiiliil'á lni
niiiiiý zednický knnlriiliior
[i fiisef Svuliiiilil íkiil v Hlínu-
lýcli ili li luiiirnKt no i'iliicknu
a phistýrskou práci nu třicíti ď
inccll které st n í se tm- i pivuUl
rem ilcllchivy spuli ciiusli a Til
cúťiil v' Mi II ulicí Ititdoli to dnlll
kv élyřsvéluicové pfu dcluieké K-
iliuy 1'an SvuImhIíi pruí h pni
ci' lato ziiniéstná jej na příštích
šest mésíeíi
Mí-lní odliočka ťeského Ná
rodního Sdružení koiui svoji velni
i v pátek dne '2n lírnn V Ná
rodní síni a je žádoucím uhy vši
chni zástupci n členové se dosta
vili Odbočku má v áuiéru uspo
řádali někdy v duhri slavnost n
O léto hiule se V této schúi jed
nat i SluuuM tuto spojená n ta
neční zábavou mii hýti iičéim no
vým Isou k ní konány již hor
livé přípravy iVovcdcn bude vho
dný pniKriiiii a několik živých o
hruzň které znázorní iieldulcžiléj
ší události z dějin československé
ho lidu Minlc třeba spolupráci
každélio aby slavnost tato setka
la se h plným zdařeni Mnozí h"
domýšlejí že po nsvobociií náro
da československého práce ('eské
ho Národního Sdružení je skoncf
na Ale to je náhled mylný ne
hol' před Národním Sdružením na
lézají se ješlň veliké úkoly jme
liovilé podpora hladovícího lidu ve
vlastech a rodin po padlých na
šicli liyionářícli kteří pro svobo
du národa svého přinesli ubcf nej
větší Sbírky poněkud ochably v
poslední době ale není pochyby o
lom že znovu budou obnoveny nž
přijdou zprávy do jaké míry u nás
doma potřebují naší pomoci A za
jisté této pomoci našim lidem ve
vlasti kteří lolik vytrpěli během
clyř strašlivých let války se ni!
nás doslané led by musel hýli
v naších srdcích kdybychom zfi
slali lhostejni k tomuto velkému
utrpení Hříchy spáchané rakou
skou vládou mi národě liaAcm jsou
přílií velké než aby mohly hýli
napravily v roce anebo ve dvou
a bude třeba ještě další podpory
našich bratří a sester vc vlasti
kteří válkou byli ožebračeni A
proto nebuďme lhostejni k práci
Českého Národního Sdružení V
ská osada naše v osvobozovacím
zápase našcni získala sí krásné
jméno XíiJisté bude snahou kaž
dého krajana a krajanky nby to
to dobré jméno bylo udrženo
— Místní řády Západní Česko
Bratrské Jednoty pracují cíle na
tískávání dítek pro pojištění v té
to Jednotě v ouhlau H usnesením
posledního djezdu Jak nám o
řfiařfiu je přes dítek je již za
psáno h lékařem prohlédnuto a ce
lá řada dalších je přihlášena Čle
nové kanpunního výboru snažili
s rmvštívití všechny éjeny kteří
mají dítky lile je možné že nékle
rého přece vynechali a v takovém
případě' nechť se přihlásí ÍVacii
f m y tomto Kméru po několik tý
dnů a fře to že docílené výslcíb
ky jsou uspokojivé má ne za to
že jcšfé větší poéet dítek muže: bý
ti získán Je ŽAdoiieno také aby
v tomto ohledu více pracovalo se v
(touední (hunfi tak aby pojišté
ní dílek mělo dobrý počátek
-- Vcéřrní íkola pro přišlého
válce zřízená fřed éa em jrí zdej
ší Joritcmafinovň íkolc máže se
rykázafí pozoruhodnými fopéchy
oniíidetát krajflfiú a krajanek
školu tuto navděruji! ft mnozí si
libují ž íkola Uli jím zriaén
prouživí k poznání ariřlíckího ja-
zykx vyiiíování j řízeno oble
ďm n zmdost jednMlivých sku
pin anglického jazyka a tk po
kroAiUjší íácj u)htn zdržování—
5írzí přišlí do Ékoly h jikéko
lír znalostí Ařiíílíkého jazyka a
'iu'% jíí dmáon vAitQrtdfM Ml-
n f mi
Iinc ii niuil) liť ui'ul l'iill
kl 'r šeilieelií (lint'ii jc
Uki hni npriVln vpÍHi'ii'"i u
lul ptttlťhiMidculii privpli V
pil i 0111111 1iili)'lililin e
Unie !! In"t t'li kleté rplVitlIV
b pKlic lilliel i' kě l I sl ť Vi
ciliJl Ho I ř-hllill pllllc ll C li ií
!i ll I It iit ln lil p' 1 k V (pl
ili II l l ni I ni " In li' il 'il 1 ! I
k' il I illi'ilji ř i I 1 j i
lpí IlllliMI illihll ílll'th'!nl In' p(
umí 1 pilné i tip' livi a In iii
iiti 11 'obi- c ř'n ni nu ii -'i bii
štvaní lurjtrckcho tisku
Í!el'wduVi'Híiká vlnila ihyitA
fíktoeill
1 W'
1 1 ii K "1 Cl K 1
I clúl I
V ivhinuiiil ! C lii liiivmi
- 'láda éeskosliiveiiské repilblí
kv instavila se ml rněálku nu sta
novisku naprosté svobody a v dů
sledku I ))) poskiuvala Inkrki
lienllieželmli svnliodll pldjeVU sbl
clil i tiskem ně Všude e svétě
tíikuvé projevy jsou ouicuvány
pokud l vyžaduje ájcui státu
Vláda československé republiky
předpokládala hlavně že denní
tisk bude chápat svobodil jako
svobodil a 110 jako liekácn a zú
myslné rozvracení cí ejin-ho po
řádku Předpokládalo že tisk
budu si vědom že svoboda nezna
mená právo pobuřovali proti svr
chovanosti státu intetrriié území
státního proti úřadům a zm ize
ním veřejného pořádku proti na
šemu vojsku že tisk bude si vě
dom že svoboda nemimená svá
děti k neposlušnosti ú'i záko
nům a nařízením šířili zmatek
zúnik-slňým' rozšiřováním vylliu
tiýeh tendenčně zbarvených na
neklid vypočítaných zpráv a p
Některé listy zvláště ty klcré
zvykly si za rakouského režimu
na jedné straně h podlízavou ú
lisností poilkiířnvati rakusiické
vládě na dnilu (l iitiiicoviití Ce
chy a všechny jiné protivníky 1110
narebie hlavně jislá éási lišku v
řeči německé ncuiúží' pochopili
svobodu lískovou jinak než zlo
volným zneužíváníni tisku ku pro
padací rozvratu ncHvárfi nepoko
je Listy (nkové na př tvrdí že
zákony československého státu ne
jsou závazné pro německé obyvi
cvo (''ech (Uoliemin 'JC lednn
}c volbě do německo rakouského
národního shromáždění dlužno vy
konat i i přes zákaz československé
vlády (IMicmiii 1 února) vy
hrožují nepřímo branným odpo
rem proti mirizerum a opalieniiii
vlády hlásají že úřední nařízení
o soupisu branců se netýká Něm-
cíl poněvadž prý nejsou poddá
nými československého stáhl
(Kreihcít v Mostě '_'! ledna ) Vů
bec se uveřejňují články obsahu
smyšleného v nichž pravda jest
buď zkroucenu ii"bo stavěna na
hlavu a fakta přeházena jen pro
to aby bylo buzeno n rozdmycho-
ráno záští proti československému
slátu 11 rozséván bez příčiny 11"
pokoj v lidu Pražský německý
pondřlník ze dne íl února dokon
ee se odvažuje prohlásiti : Něme
cký národ v ("'echách jest již syt
českého hojiOlářství n rád by vy
vázl z drápů tohoto vzorného stá
tu —
To vše děje se soticawié kdy
zpravodajové dohodového a ne
utrálního tisku líčí poměry v ('(
ehách ve světle doí-cla jiném a sa
mí vytýkají tisku shora uvedenou
naprostou neloyálnost a nepocho
pení svobody tiskové Žádný stá'
na světě nemohl by sírpétí (ako
vého zlomyslného zneužívání svo
body tiku namířeného přímo
proti existencí slátu a jeho bez
peénosfí Vládu mladé českoslo
venské republiky jež vyrůstá n:t
rozvalinách xturého Itakouska
budovaná za nej větších obtíž?
způsobených vykořisťováním a
doslovným rabováním kterého e
dopouátél vždy dříve a hlavně po
dobu eeé války starý rakouský
režim nesmí v zájmu vřejnéh'
pokoj a řádu v zájmu míru 1
bezjwčnoslí státní nečinné příhlí
že(l ku nezřízeným útokům a pod
rCvurní Zíiinitilí nil vřtitiičhi lí
nkii lí- jet odhoJláiia proti vfcm
tfanto týstřednostem a zneužívání
(Ukoví svobody zkročítí a vcíke
roii fifímmU m základ platných
ákong
Míoífcf rtvo vnitra ydlo ji
tlHtMlMlMIIIKIIIIIM
OMAHV :
I
1 1 1 I - I I I I I ' I
KAKřt í-rHOUH
V OlíCMOUNl KOMOkr
Ve sljislu V tiiltO bl p
t 1'el i'b I dipliilmilii k řá'!op
ie Ceskdsltveitki' Upnldlkv vcs
1
(il lll Iei l liviillll d elOKťlli
pil lule h nlill V llli-Mín l i i lliíil
ni lilu hodní kniimiy k'ei líni Ju
lnPi se t IííIiiíIhi leku lim ?'
vdlb' ib ii-IVii jílu ImVMn' ii(fmi
sien pudili li se lul In' lil stálili si
luilnii e svými iiiiiiiřeH iiini a
ii)ieí IiiÍUHÍ ě''4é kolnlile Pili
Win !viii'š iim'I na siíiiuiii p[i
pravřié ptáie a h'illil ' SViIim u
holil --kvťle
Plili Pel er u lli''llil JCV ll t
v sliloliiážilčiié spnlivnosti cy
ájeiii při d-liivcu bv I p lloward
II ltildi iirciii a nvíláii uadšeiiým
potlevkcm V kriitké ale véenc
své řeči vylíčil p Pciirler luivé
Československu jakn pevnost svo
body v l!vropé 'vlíi-ív llěllicek ''
11 maďarské intriky píibíl 11 1 pni
liýř všechny tylo snahy po oéer
nčiií dubiélui jména nového slá
tu Němci z Vídně volali do své
la že Československo neposkytli
je jim potraviny a uhlí Potravi
ny jim nová republika nebyla s (
poskv tnout i poněvadž rakouská
vládu připravila o ně české země
během čtyřleté války Plili d
Vídně bylo ale posíláno nepřetr
žité a německá Vídeň ml vdéčo va
la se za to tím že posílala Něm
cům v ("'echách zbraně aby se
I čelilo dolů zmocnili Palo tak'
prohlašováno do světa že Ceši
jsou nepřáteli židů zutím co v Če
skoslovensku zavládla naprostá
náboženská tolerance a dva židé
jmenováni do kabinetu nové re
publiky V dalším pak poukázal p Per
pler na velké obchodní příležito
sti v (''echách fl přimlouval se zi
liaváání obchodních slvkfi Ame
riky s novou republikou Sdělil
že již nyní je připravenu v (V
cluieh liWI železničních nákladů če
ských sklářských produktů které
ve světě mají skvělé jménu a jež
inarně Japonci snažili se napodo
bili Mluvil o hospodářské síle
českých zemí klcré v minulosti
vydržovaly téměř celé ostatní 1 ín -kousku
Československo- potře
buje celou řadu amerických pro
duktů a tuk je možno navázali
obchodní slyky které pro obě ze
mě budou It prospěch 11
"Obdivujeme autflo-saský zvyk
spořádaného pokroku" pravil p
Prrifler "a mám za lo že nemůže
mé následovali lepšího příkladu
než váš velký experiment v demo
kracií Nezapomeneme nikdy na
podporu kterou Amerika poskyt
la pří zřizováni naší republiky 11
dotifáiue že Ameriku nikdy ne
bude litovali pomoci Herou nám
poskytla
"Není pochybnosti o tom že
narazíme na překážky při budo
vání naší vlády ale podobné pře
kážky měla i Amerika (''lánky
konfederace byly následovány ú
ta vodárnou konvencí bylo tu
Shay-ovo povstání Novoaniílieko
hrozilo se odtrhnout! v roce
a bojovali jste občanskou válku
než trvalá vláda mohla hýli lnic
ena Amerika' bude míli trpěli
vost s námi a bude i dobročinnou
bude-li toho potřeba jak jsem
přesvědčen"
ficč p Pcrjflerova sledována by
la velkým zájmem jmenovitě
když mluvil o německých intri
kách aby naznačil že Němci od
podepsání příměí se nezměnili
Po feéi přicházeli k diplomatické
mil zástupci Ceskoflovenska sená
toři a obchodnicí aby mu (rrat li
tovali ku skvělé íeěi a doznávali
že dověděli e mnoho nového a h
bylo jim mnohé vysvětleno řemii
dříve nerozuměli
Pan Pertrlcr později promluvil
pře) Společností přátel umění ve
Ponlcnellc hotelu o "Novém na
cionalismu" I lato přednáška se
setkala se skvělým úspěchetn a
měla v důsledku že množství A
mcríéfliift h jejích dam přišlo i ni
českou pMnáíku do Sokolovny
Pan PertflT jc provázen avým se
kretářem p T Cípkem ml y
fífm p Tomííe Čapka % New
Yorku
— "' 11 1 — i ' ' 'V ""'
k v nAiftrrkrm U
kuuOvd tiskli priilfť
Plihii C 1l m reVu b
Viiiký míníš!! filiHinl lř IÍmmo
slčltl ctil' tii kéiinl kirr ' ntib'i(lil
c sluli' Htdoiisk'1 bv li dusULVui
ři' i heliu prliěři pít tu r diVn
v piiibiliu války hviy iiim ší ti v
ibbe luíliivé ItvU i pění?" pil
pirnvc kťrviii Itaknno iittcd
in Hi tolik kulil pul'bnVili lo'
uhlíře ji' se tm tu Je ti# j-iii tii i 11
MlHcrnv II fa tlikuvá plrdse hlt
kolicí' bud" ninliii tudí linnii ni ku
Uistríďu Vo Vídni byly Mmiv
tv hlé I ikaf v liV kli té 1 bíli
li hi-uMáluU puuitii JiapitoVývl
n m' Ti lito ji hh níivnlo e 1 o
Vidk v v vhrndiie Siíibtné pnue
iiebvly I pitíifií n o řlité tuliv
In ani dýcháno T'o lisliiíki'
lisV liiilézaly se ve- liidiii biiďivé
Ve Vídlii ll když teVnlnei' plnplik
la umést minei pracující u siru
jfi ve matku prchli Stroj líze
llý elektřiliuil pikračoMil v ''in
nuslí a mkiln nebyl k liabeu!
kdn by jej byl ustavil Vytiskl
veliké množství pciié db' prohlá
šeni écskiisluvenskélin luinislra li
llllieí než komusi se podařilo jej
oslavili hozením kladiva do me-
clialiisiiiil Mlslcilltcm licpev llVell
válečných financí za dollar je mu
žio získali nyní dvacet korun —
Slintečná cenu kuriinv j1 oilhadď
vána nv ní na !l cent v
'" " ul" ! ' ""' ""
I 1 V4"l nl'1'í t Nl
lili VAUIJIVH
ridíhi 11 t ťu
H řl-
!l
(- II
I „1 M I
I 1 l„ li (1 u
n 1 (t I nSwe I-
e 1 t
1 ni 1 1
ř ll ' ''Ví '
I N It
i 1 ' I
I iV 11 I li-H- ( S
I 1 V i k I í
Adresář českých spolků
TAl Jednota Sokol OumbA
ollií vú vá piDvlildné SťLúe I10ŽI011
Irulioii ilfřdn v aifnifl veiJer ve iví
mírnosti tU Hu ltli Ht řUaro
nlu hinJ ll'Mflla biiinMck 1'iauk
Hurloi tujřDíiiík U Kanl Hu2 Ho
li Hl futrilk tan ři fíílm 7?2 I)or-
cui Ml iiukluiluil ti Kuutili Vý-
)r iiiajellui K hinlek Vfn' límHlt a
I r IWk
Túbor Myrtn t H22 li N A
imÚ vé r (t v iili-lné st-liCir ku'liii
ilií ncilí-li v nudící V Kliliilirlií ulili
IJIi 'jiní l'l iiliic Vytliiutlii pl-ch
Jisi'l'i Mirini li'iUei(kli Mdlil! V
riilyliivi llii'j H 17 Hl iiiÍHliiih"N
íuIíiiki líyilil' tnluiil':i rtJ-k u Ulij
kiui Iti ii-lniiic' A liliu l lilrlini úím 6
UM? VViIIíiiiii SI iiIiImÍi IiH'I':i
wiijiirknv i liiiilMky JÍMrluuH Hni-
lni li V HliuliuiliiiViii Mulini si rúk) lir
M Mríiilie i vciikeviil slrářlyn A
neřku ťaternrí výlmr majetku A A 1
Innimi VI KuiicšiivA u 'lr Ilyiníl n-
ui i fiiiiuiMv l l ui iir iuiiis nvniiuit
Sbor Tél Jednoty BokoUk Tyii '
I lilliVVU jl HVť (iluVÍill-Illí siiů
lliU llivli'lní il KH' kuMiiU liull liCiK-li
V HiikdluVIK! IIU jiílii 11 ulici VVilim
žili ililieilkii Aiiiin Vm'ikiiv! j # 1
si-lk i V iií Ki PiriinvA Itfln jiJní 1 uli
té iiftiitiistkl Mine Diihriivoliiii tu-
ieainii-e Mttiíi- IturejŇÍ HMW jiul l
iilii1!- úěeliil Mnritf Novotní J
VVillimii ni okln'liil I' KuicInvA lu
nrkyiií AIoíhíi' Knlálovi vlior mi
ietku Annu Aíternví Joh Uclilá a
lliuiiiiia 1'uiirkovA i íi''i-liii ' Antiiu'o
tVAilnvA iioltiAčeliiiee Maric Aíntlo
vi ilo iiiiií)hi lil ni ii Antiiile Ináí
lovli M Mmie (šiilhná Akulnl vdmi
Murie Hulej! H Alnieie KollUdvA '
iV N7iriilníliii Kilriieui Inlinnim Hv
lilj
T4bor "Nbriika" tli 4771 MWA
tfilliývi mí (uuviijuluči inlifiu JiOiivk
khMimi Víolí MfcJii v mtríit v Hoka
lovné Kocul OliUr T'elei 101 1
llon-fiK fiíoili'! Frnnk Voík
klerk Otnknr ílíínn 1440 Ho 12 ntr
buukii y ttiJíi prúvoilM i'ruk A
Ulízla fimr míjatkli mi 1 rok A
I' Voriilij vnltnl rH AI Muílřk
venknvnt nUíťá kVifi k Kuxler iVolil
výlmr AI Miinllik a Jcmeř Wlř pro
Uui Hviilxniii a lir Oto Y HiruAnk
iřin-ník Vilc-n Motolkaj Ikuf i Df
i I "! S l Ii-VÍ ll ' -
i ! '!'
i ! 'iiin l'H lli len ll
ii iitn iititt i ln'efi# tivl
i ( tHitnii i1 li cetM íiw krt'' -U
lrc r( ti til r 1 I nl V ' In
hil m-II ni In 11' ' tři" iif#u ii -i
lMl liiAk i In V'k riMnil
M li slnlk Vli' (iilrimli-iii piole
l' n livli fetiM fíl tňitie 1 ni i tel
iln i-1 :iln tini t 'in Iii i íi í i
lilM 'tvl
JI I i rlml slir In cm ii I' li le
'i i euu ť'r ln h v l'l I III i
i -i i llii'li í(h1mIiI i'nljH u
il lell l'i ii'l I n li l in hnl (eni li
liiilllii Hul ly i V Iv lliili elilel
I IV r illlili i'lil i liuliiliv lč I
Zinilkv ikikiivk řl-kfijí ptrfilii iln
liNkilin ii-tiiijl liďlKtiui inlriiMiii li'1
In UelHI lil lil e rnpleineiil !l Inlfoll
i'Mli 'IhIiIIUIII W lll V 11'líllll' lí V llilli'
ftsl V l"tl liltll'lll Víllll(lll nu plinm
Vnli Velkn'!
PliimlV iiiniielii' klknv kli lni le
i liiifnl ti-risl lM lícil I' lieklv iinliili
in- léin jel i-iil jlnúiii fnivneiinl ne
nili'ilky iiviiuny n t tč iiii'iiiy iiejsmi
v It n'iii'i íli h li ml flcv nii !i i'ei
i'i jim liAely
Véliillli llllljí !! In ÍO mllll'l pli
tumiiiist lervi iieiii ii iéinnii inmilii ni'
inkniiiiícti'h plínnliii je jsou pnnrn
!iy e všnk jnii iHi'ítiny Jrikéimni
olrnviiéinii vyiiiéiovřiiii —- vypouštěné
mu červy je jsouc vitleliovúno lo li
troji mviňujo ríiné více méné pnpliiJ
ué nlinleilky
V ptipml'' ilťlt pí itnirinost ílrVmck
nioiii) jidMili t tubo v iKtl trpí éivnl
pornelion jnko klcěnv itýini rÉdivnly
"liíípilein ynliů ii nepokojil' ni spinkeni
ilénivťfiil illrnliy lolestail v Jivotě
nemlolntcliioil cliutl k jlllu Kvrln"iilin
ně í 'iosii n prstu a lik iliilc Je tnliA
itilili" kilyž rniliěe ilitéle trpíillm nň
ii lken llerélmlioliv pleilMiílojii ilin
iiín:iku iniiil své rolio)iiiilf illíve
f t r-1 1 ( piikroí k ríivéni h ilílě iih'i
ifilnili'liii-i -H-lni vinllié o ii finelio jel
'pilině iinlni'tié i pnpiiilliv ř fil' iií trpí
iiiImi ne nihlclkeiii ncMeréto pfiinlni
ill f ioiíll(l' fl VI Vili! 1 11(111'! li
ťili li jef některý ze sLoin nveli'
nf i li piíniiliň putini" in íiin liii ili ti
m' ililé chrit en ť m n Humle nfn )ti jn
1'lni' ili lejiiielin iliiviiilti licím vlríi
i ! ii mu! vilnr liojiič slriivé ples In
'e jiníik ilí e li(ti i-cla iinriiiMniiii
toni vkcinoiié ne pliriňte vynnléti
ulili ilílé m ní červy souzeno To moí
nn nlivéejfiň iirřltl Jeilnlm e tet pfmn
ti1 Ncjlifieéiiéhl JchI nlijevenl vy
i Cil nčlio červa nelm červ íi lnul" řivíeli
cilm liyniilrli linou nfunkoii jen!
pMlniiinoiil nfilioiiiinlénélio éleiim ve
výlřilceli kd-iý (ilyéejiié Ire shleilfifi
o kriliěkc priililílee pninii'1 vf Uovu
Um kl'i v pinlolié ilroliniuikfeh yArnl
kf červa l)nl4í lleli piisoli ačkuliv
ne tak rnlioifaf píeee nic eeniiý! Ten
to pnňxlóv ň v pnikytoVAiil liDďitrinii
1'iik lí červa hIi'iví zvč-tšené infieHtvI
ivilélio iinii tulili le ionifiv'it n
)-lepen_ nliiv illlélc luile niílií
iiCnnkoii piciilihho léčeni
Na upravení nuilpíílišné kysolodi ia
poilporoviWií píípfisolení vpímýilt
l:'ilek poitň poirnvy n na poVíeetuié
upraveni rnHv in li li činlfojí li pnslupné
plemčiiy lunte Iruenrin xlileiltín niiliří
}'m icnriOn
rwiMitrx
)'rnlfivín výliřiulné jen
LAXOARIN PE0DUCT8 CO
Dpt B-13 Flttsburtcn Penna
''KNA — kraliičlui jilcii ilollar (lliií
léčení SchI krabiček pět ilollnrfi
liiini rnslíny iď tou vyplíieeué jo ob
ďení holovýi-h penér poítovnfi li
poiikticli nelm rnimek -- Nit
liřiuky umní bft oiliiuléiiV
71ofo 7Ílo PíStSI - Zaplatla až se vyléčíte
# I I l #111 "inltvl nťh lun tiH Ui-u tilu
1 U LU JJJIMLft e"i'l li" "'i"i nriiiinr kuik-m ďi
fih ni I inmti ÍMiit rlilumCirK
ti nttt) Hni iii'I iudni tf niiulrt v
jr il)l e" niiKřirtlul Ht'it l l' - nplll
líir iil'l-
iil utiwut iiil ftl'#n I'li 4 litu knih ui -
ním ( iti i mm fniltill nul duli wn if( i'ín
DB Z B TAREY 'M Be BM OMAHA NEB
fřř' "DEKWl KEDfLMÍ
P0K&0K" tuk n rf(Ul dontní
kíř o kHi ium u wn
v (- příémř kyny polříznýmilmm ulí'' — lennl pokrok 2e
(thAtm -'Nedílní 5 fitnth
Union State Bank
ČEftlU BANKA
Rob 10 Dod ul„ Prtl poíV OMAIU NEB
Zakládal UHtál 120000000
Vklicly jon rmtnf bankovním atítuíw íoiclem pro ten UM ra
Wítiuýin (Mí úřďliiíl oihotn rMI obdloiiH aví krajany a uM
jím fíiiHočnf raHy
F C HOBÁCEK jetet h M MIELENZ k!r
JAK HOBAfEK mMo[Mi EMIL KAVALEC výp kislř
- I T - ř fl" IT I T r
LIVE 8T0GIÍ H ATICÍ] AL D Af ][l
loh U i K tůle
Vní fipory v iiMitrn ipcířítelním oM'lní jatu
úplní hwiMny
Vo] dozorem vláJy fípojTicb Htitft
f'inrM Vfrlfho JI'i#ivoíbo runkovního H-Hťinu
Celkcrvi Jmn( $1000000000 U nál ll mluví tuky
""""