Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 19, 1919, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ?ADl CHYSTAJÍ
SE K STEHOVÁN!
iontste tiiij{ mílovou
konferenci o usnaď
nřnl atřlmvání
( iU'Vik Miluj- h- ltUí
L i in till Ani iitlut ilii n i ml
DO PALESTINY
M UkhIim' hIi h I Mhu yth
Mim Peldkv !'hU Miska lm
illti nV(l lvhy iiťkv I i
Jiihm' hii 1 IM II llli-Ull ill
ífv'trj n Hnnuliilii naěin' ittítty
u 1 1 in li 1'nliii'i i1i(i'!ili liili
Míltdei Stedeiskfl II ItydhnW Ní
no-i ke llloky lul ( uill
bytí HillilMiV in ildlikil Milihil
ÍU Nelili i till lli li IHI MlkoV 0 US
Uli llii I V pnljtdl Polkil ij-kn
II pohnul lokalit! milice Hiiiilil
Hluk belllci kyi i(iti-iiniiii kýcb
slinili IHI lllejnVH pole V DiilllliliiW
ku Ve SleUtu
t lfcíliti MiMiuuini
#llllll ll'l MOllA I I kil J'
Pií
mnu mi filřini Palestiny v niiini
biblických hlHtlíe I 1 nillIHIlH!
Alt(ilit ll Vitt liíl'mft Polský
i Sokolov n mluvil nnttllckilio
idoMVi Wrllilifltin lirrV lul
loti vyslechnuti niďovnii kottfe
letící kterou pojádiijt ii llsnitdné
lil MrlnVlit (Mdu ď Palestiny n n
V maiopMilé
" Promiúie 1111111' ale
v v
Jilki
píllfellt llllllcrilllll kil ílllldoVíílI
dolllOVU II ZÍle! CIMIIÍ''!' IhUi Ik ll!ilH lllllilc ill spii-klícll
promyslového slutu i "AI jrk bych mé jinnk tmi
OliI lito zástupci Židli sdělili rtiM1'"'' ""b-clio 111''li lfi špičkách?"
íil'llV jsilll V pl'OIdll pm elléj "Dvšell lili- lllllil' M l -yi-l
Měhnválií im t Polska kde oby i" " '" ''"" #
Vill'll Ntlllť Vystupuji l'ol
ním iicpíátcKkv t I n vy Pkraji Polehčující okolnoiit
nv Kmmi íik itmrlio Idu vi ' Mnlkii (k dceríh "Nil toho é
stěhuje m těchto kmjín je í'f '"MI'''I"' li ' ii'MniVHli T
ku liatuiěili ni'1 prohlašuje si i'
1'OKKnK UMÍ U irV lH
MHIMHHMIIMIMMHH
í ZOMAHY NEB !
4
lt)IMHIHIMIllMIMl
Oimlí krajanu
linií Imilfii uliv hi Im filn Kaž
Iv ťťuH kti'i's vyilřlii liiiťil pru
liiji"
li'i'rd: "Air inaiiiihku wilvl
nu tolni iiiiuiliii ncvVilvlii "
_
Néžný pokyn
Mll : " 1'illilMlilji'i ne jeHlř i
liiiAkn před líinti) kleiinlniekýiii
kníiiiein Jhihi' si miiiiIÍ Híviilii
se tinivé luk tuiieliiié na krás
ný lllllinlelll
eim s povieelii'lil : " Ae nno
ll j"sté dnes ho iieiiinin !"
To jo přoco neomylné namoní
Soudce: "A jste pane MrňZnfku
IhhIoii jich hlalislee roiiiNail
ViMSÍini jieli válkou liylil oželirněe
nu lniile imiIiio poskytmiiili ) i in
prostředky nejenom lni eettii ale
i k Kllloelií twUlciiei' V iislílieii'
feini 1'íi'd válkou J'ai'slina oliydle
na lyla 'iSOikki Aniliý n 12'MK) ii
dy ale í o ) i i s f praví e nrnliili
vfidei poěítaje v to einini Heilnzu
hiyzala je nnklohéiin tomuto pro
jektu Mnjf m to fr v nékolik i
Irtr-cli puěet židovského oliyvitel
st vn 1'nlrstiny vzrosle-im líi
étyri niílliony Uéekává se %
přijdou Idnviiř tf zemí kde hli
proliasleiluvaiil ale řtieeiiy poeej jjnt e len elovek hyl opily I
přijde i Ameriky ldnne iue Slráník ! " Ano jsem jisl1
nfH n léknfi
Poláci }X)razili
lolžřviky i Němce
Varšava 17 Iďena I řední
práva polského feneriliíího stá
Soiidee : "Dle rcho lo soudíte?
Slráník: "No -- já myslím
když ělovék na ulici zvedne pří
klop ml "súru" odnese lio doiiiTl
pak ho dá na ťoiifiraf a chce iiafi
hráli to UŽ jent iřei'c dost dohrc
iiamciií h má trochu u) víc v
hlnvc"
ZASlLl-JTi: NA
Wood Brothers
kommissionářskc obchodníky dobytkem
pro ncjvyžsí ceny
t
Omaha Chicago Sioux City South St Pnul
' JOSEF A LÍCI 1NOVSKV kasír
BLISS & SON
komisionářští obchodníci živým dobytkem
SOUTH OMAHA
Hojnost příhracl I lenry Doležal dobrý
Cech váni poslouží Obchod utěšené vzrůstá
Dobře vás obsloužíme
f DVOŘÁK prodav ynpííi JOB nOOD prodtivitfi lu1ytkíi
'l i Ho Tí Hn nv
M roWELÍ ifodvfi ovd
DVORAK COMMISSION CO
Telí fomfjla řiclj mI iiiiu eliiiriln IhvimIIiIiiiIiiiii (nljimcr
Taltfon: H Wfl - Jluom ÍJxtluiíJd KMiS ~ Mo Omuha
prttt k Mílu li I 10 lil liio i
stm I í klidni toilhiln Im řiiiuiii
tnv rďll nwidink klnjm prtil
Iih I Ki ji Slíniiid po dl i
lnlr r td !' II n-v-leň
ll "ddeiH i S llrl pillij V All
il i iuii O iJVJI jií 'I id ( i
1 1 1" A jiosledid doku d Niiiiiild
V ('ecliiíi ti l plni íi c lit :I0 eh
píljc) do Onutliy klel'1111 Hulil M
M tiviilv svůj dolilo v 1'hii Kfejri
řiinecluív A po sohé jineiKU aiton
ďem pnní Víiiřiidi Anderson
ovnii smiv Mnloiin iiiiine
Ludvíku v Nr Volku ii dmuli
jen ln p i mi voiciiiuou sin i n na
linu ní Munici v (ln ul lakes h in
dii osolunVh píálcl inci idoiiA té
řil ve Cď-loiui m' úrlé a liliut
1'ohíelt cesnnlélio krajanu koná
hode V poudélí V II hodili til 1 1 o
lioslidn xv ViíeluMi na luldfoV
ťaniiy Marie a vypraven Imd
pólu olmieky m ÚmIiim iii p l'"rank
lamí v I ole-lal m "p
Vlijeme upííniMoii sotiMrnM
f}rávník J L Padrnos
ln i alem liro vydání
bezcenného checku
1'l'livilík -í i 1'adl'llos jídlu ň
řadovna nalcá se v c I lili ji
lii ul byl ve ctvrlck atecii na
ž 1 1 1 1 1 m t Fninkii MiitniíŇkn jen
praví ív Padrnos dne 'J'J prudin
cm iiodepHnl éek na l r'Hr n)
hy niél postaéiďlný vklad na luin
ku ek byl vysnivi'11 na jnieno
Kréd Huesxer V plitck li
drnos předvolán k přírucínni stál
mim iiavianiiiMo iviiimiovi len
jej propustil mi slili h v'ňe u
Vedený oluios uplatí
Oisobní
Pan Kdward P Mareš inaj
ohclioiltt Hliiíáciiým hoím n spo
liimajilel firmy Miireí Auto Co
V Uber Nelir dlel se svoji
mladou chotí minulý lýdeii v O
lilii Zií Zll oliehoilníliii záleíloslin
Po dolní své luívňlévy hyl p Mi
rcS inilýiii hostem svého lirntra
ilejsího zubního leknřc dra l I1
MiireSe
Naše návštěvy
Mladý pan 'Henry N'oll syi
zdejších Vlížciiýcll lllllllef p 1(11
Xollovýeh hydlících na jižní l'i
i''i jen jako seriiul slouží
ariiuídě při lékařském (mIIhicii v
liemociiiid v Clllip 1 i X NeV ler
scy podíl nás mílou svojí návště
vou v poudélí Sdélíl s iiánii Á
ulélio čtvrtku přijel do Onui
hy iiliy zd1 u svých rndícft strávil
síéní svojí dovolenou N'a o
fizkil jak se inu fen vojenský í
rrd ziinilouvá seriinf N'oIl odvě
til ze došlí dohře- což ostatn"
i jctio zuravy uspokojivý vzliicu
dosvěilciij'' Od iiavřciií příměří
lia válcéných 1'roiilácli ziiučii vňal:
jim přihylo práce s ošetřováníni
velkého porte riinénýidi vojínů
kteří jsou do jejich nemocni""
dále ze zámoří dopravování fřd
h jích tam mají vopat rování u
'tavícné kolem dvou tisíe Sď
aotu Nollovi za návAifvit déku
jeme a přejeme mu ahy s v ro
diuiiéiu kruhu náležité ovéil a
tllold s" potésen posíIlé opél
navrátit na své pfíMihisté
Ve i) ředil Pí hřena za
f -A
x la 4
V'd
AND
ta a him
Wellman
komlsionáfl dobytkem
£ Un% tMi Him k Yo1 Nution
řWTH WfDfl OMAMA WřÁKA
Um ti % tnmUi niii Umiu tnkd
Sh ílwlnf Wifiř niil ř
lftfftf c íliií Hř (r í fii%
i'l) - (jl illiíilhi(il'il zi-liťc
Wttl A MlSřlř iliktrml "
in nit tiiihHiiiinli nim w-hli I'
bulí )'in# miiWifíii jiiMiirft ifnUi
řil("l'(ijili i 11' f'h'( iti fníf
t)' i %túéi't m tmu í 6
l'l i t im WtkMll S ! #i
' 1 ' l% t &t'i iiik frU pif
y tfiň
y
w
I
m V A WKLLMAfí
V liti m ' u-li piul Aldi il S
fiflilivv v Miiuií imvilMil iiU
k řnéiný klřtiiit rttto!l
N-l i kilyl % 4 pu l
pliHué lni "b nni XeiLMid IN-
dl" sdrhl birl jinýev h l 1'
pieliliilisp výtMI iiil tnoliilA t
tlllllln i lisknllpl řl'iih)' U I
iVťli IiIh)ui
Prtli Aloi liilo i Ciiiilin' 101
l" lulliik 1 lttltf i 'i lil pit
ud do lilnl v Honili Oiuwe dc
kňiv oi#lln dnliVlkd II ku
M Mety tnd np"lvijiM'U 1'eiiu
dnitid fotí} Tck na iiliiHis pTe-
í- 4T ' Pii M' liiivštrvr luisi lei
řňvuilii pan Šlclicr uluiovil i
piodplafné na ")eniií m edelnf
Pnkrok" n sdělil luimi Je b'1
půjde prolili-diintili výstavu auto
lllnliiliV jrílo liClllllst s liilMIlIclil
d'illl'1 roMil piílii péi-lnil Před
s" !'i pnu Meelu r nedaleko
Soul It Omnhy pásl dobytek en
lličsiV-itr nVselil od ť'1 doliy poin
ly se míněné mnénili hvn lns
ní ii llodíře pies :nu ii kru pumu
ku který liedhá ani za + HHI akr
proilut
Nemocná krajanka i
Pnul I' Pavelcová manželka
krnínna n l''rauka Pavelce hy
lem mi H a Dominion ul jest jii
di-lsl dolor vážné iicmociia a lin'
její se poéíitkeui Ivdne zhoiíiij
lak že v pondělí hy la zaopa! řena
svátostmi umírajících Celní přrí
lelé její téhí m vsak lllldéjí že lie
mucná paní k radosli manželu i
četné své rodiny se opět pozdra
ví což i my jí e srdce přejeme
Pozdrav z Francie
Pan Váe Hurcš spoluyydava
dl "nenního a Nedělního Pokro
ku '
tutA rrtiu
firii
o
1
pBfl(C)ffi(D)nS(D)
d li h ]J ÚmlU vťř M Hrt l4j VlUh% uíiUid n-ie
tlijtt Mr thi) OMÍliijř tl'U Ulitx luimlmu tliUil HmhI
A iilinhl lvinfthu lUitnif
'íirv I íiníth ililiilituHikH lutHttkA 'jlirt nr
lni jt pi h lť řtu lt ti trplvi k Unlrvi Ml iiiHld ul)N
)! brv I iii t Uhni
CllftJPKV IIEVMATISMU ŽAIUDECnICIÍ
JATHRNlCU a LCDVINOVVCII NEMOCÍ
ÍÍMIU Uk líMmikf J-rt 4t ř"M lUImlml iMlU im
DU PETER FAIMNEY & SONS CO
Sl(i4f WMhlniton DM C1IICACQ ILL h
iv kmiii m íojáí bt tto n
Puritan mouka
Ztl'KA Spoliehujle plný pytlík a liepodiiií li se Víiui
upéci ticjlepŇÍ eldéh juký jste kdy pt kli Mat le prádiiý py llik
svému olielioiluik ii jenž nahradí vám hem ninniiek vaie peníze
Odborné mletá t nojlepňí pscnlco v Americe
'síelini (rroceristi" ji mají na skladě
WELLS ABBOTT NIEMAJÍ C 0 BCHUYLER NEB:
olidrže
ť ramuc mi iciiiio-
lio z "iiiišiidl hochu' - - élciia ne
laoctiiěiíího odvětví niuerieké ar
mády pohlediií lístek s liáslcilu
jícím olistthcm :
Paříž 'J'i únoru Plili
Pan Václav Mircň!
Trávfin tři dui návštěvou v tom
In velkém tncslé a mohli říci ži je
to velkolepé luiječné město Sl'
dcěné všecky zdraví -
Sut 1 J Koral
Pase llospílnl N'o H2
Allier Kxp l''orccs
A P O 71
Tínitu iiiiiiiiiiijl vselii i''i'tiiv'in slnriH I nový in il íiiÍm-úiii ?i vIiinIiiíiii
HOTEL "PRAHA"
Meiy jest i'iiliiě ziidvii vy imveii v iím vuitl alui zul icníin vIiiikiii" !
snnmiii 11 lulii kriijiiné iivilnvňl iln llmhliy iiiiIciiuii nyní liclimii nli
nliihii i(iIhiiII to iiellepitl ''luiliaí Jlilln z u'iivě i'-iwliě l u c h v n ň vilr
Vi'i llMilln jl O n ii l'l nil-lnírli i vi -ukuv uli li lillijlilill ic-tur ř ó 1 1 ii
JOSEF PIVOŇKA
Roh 13 li WUUam ul
OMAHA NEDRA8KA
PŘIJMOU SE MU2I A ZENY
na zastiipováii! nás ve svém domácím mésté lehká éístá a zdra
vá prácy 'eliké výdělky My máme ty nejlepSi léky v trhu
Deset rfiznýcli léku na prodej Všecky leky jsou předpisy pro
sliilých profesoru Měli liy te hlíítiit pnuzi iniiži h ženy cí-f
mohou a přejí si vydělávut pri iiejiuenším $15000 měsíčně
extra DopiSU' řj na lauirarin Products Co„ Pox !l'l(i De
liartiiicnt AA Piilshurjdi Pa - Možno li pisie Mindieky
"WaBWB
Vojín přijel domů
na krátkou návštěvu
Pan Stanislav Jelínek z é ill
lloininíoii ulice vrátil se ve střed
lo svého domova poprvé- po S
iiiéslcích hlrávetiýeli na hojisti v
1'Vancii Pan Jelínek prožil hríi
zy války jako pravý hrdina Mi
titil v'- podzim hvl raněn kouskem
írapiielu kfcfý zasáhl jej do kr
ku ii prolétl zády ven Pan Je
íuck strávil tři niévíce v rliziiých
liemociiieícli evrotiských načež
tyl převezen do Ncvv Vorku nd
illdž dopraven hyl do vojcnski'
iKMiiociilce v Des vloiues k iliilsi
tnu lečem de obdržel H iiciiin
lovolciiou iihv mohl navštívili
svoji matku hrát ry sestry n éct
známe v omaze ro vypršeni
lovolciié musí se jcslě navrátili
lo Des Moines doufá však že za
králko liude z vojenské služhv
csluě propuílén 'clké jizvy na
irku a (ifii prsou jež po celý Život
nidc míli jiko pamálku na svělo
vmi válku jiou dokladem že do
vede člověk mnoho vytrpěli a
řece mříže hýli zachován na živu
( hy hyl pan Jelínek jcílé nyní
lichezpecné ciurav o tom lze váž
né poehyliovalí lichoť prý vzdal
liálcžílý hold prvním "kloná
fini" které po dlouhé dohé opci
v kruhu rodinném okusil
Vrátil
e z vojny
V étvrtek přijel ď Omnhy p
Otto Uíirloi syn pí K Sodíkové
by mj potěšil několik dnu v kru
hu rodinném Vm Mirtoš hyl éi
liftu éefy éeskýeh dohrovoluíku
kferá po vvpovézeoí války Wiae
''k i přihláiíli se do služeh Strý
ce Hama N'a hojíšií ve rVuncíí
prodélwl hubí hílev hyl riuiéu
ncpřálelflkou střelou a dvakráte
01'ill he V fakové slttlíieí ž hyl b
iMiímen tiíiuvfkfw olruviiýiii ply
nem '' hfřclné rány se podra
vil uh plynové otrnvy nemůže
t doňud iplué vzpimtiviifí po
příjezydu ď féfo zemé st (vil ně
jaký Lví v nmocníej v New Vor
kn a pUi b í pójýil do 4oj'i'
ské neiiioeuíee ve l''orl Dodk''' od
kiidž zajid si na králknii dovole
nou do svého domova lile mud
se opět vrátili nliy podroliil se je
šit" dalšímu léěení Přejeme mli
déniu hrdinovi nhy hrzy zavítal
do Oiiiahy zcela pozdrnven
Úmrtí krajanky
rano ze
7'M
V pondělí v 7 hodin
mřela ve svém (lomové v c j
již PJ ul stará zdejší osailnice
paní J Havránková manželka
krajana pana Jakuhn Havránka
Osud jí krutě pronásledoval ně
hot' strávila více než 10 měsíců nu
lůžku stižena jsouc vážnou eho
rolioit kterou ani pečlivá lékař
ská pomoc nedovedla zažehiiafi
Paní Havránková narodila se
před 110 lety na Moravě ll před
cfy příjehi se svým manželem do
léfo země Mfliiželé Havránkovi u
sadili se v Pcnnsvl vanii odkudž
po íi letěni pohytu přijeli do O
maliy ii trvale se zde usadili Ze-
sTiulá krajanka ziinecháva zde
uhoec zarmouceného manžela
Land & Gaftle Co
HUR0N S DAK BEADLE CO
I iIm-IiiiiIiiJii iiizi'iiil(y ll iiiIivIuiii
KiiMije a pruilávA puxcinliy fiiruiy a
ilnliyleli
K-lu In- ul i-lil luiiijiili iliiliimi íitMiiu
v iéliiiě krnjhié ium-Imi lulo mil y Kmitli
liakale fitraiu au hhiIcJ ikijilfilc mi
I' B MATĚJKA Iliiron 8a Duk
DR KAR H BREUER
operme ti řoaMi4 immocd
DR MILOSLAV J BREUER
(ItiiKtioiia h vnlWiif niímoto
ŮBflTÍ LÉKAftl
Při ineí úifnlní iié ituoiiň clokonloii
lubomfní' k roioxijiiviiiil vhpi-Ii iininocf
Miim nTnoi-niénl Mpnii-nl pru víci-h-ny
íiperin'-nl u vnitřní píípinly tinmocf
ť'(nliiV'im v pokoji řítilo 210 Herurífy
M utnul nudo v ii
Hcv crovýcliivlnl ich I- li 'I ulic vi
ilruliěin poiirlinili v pleilu íjlncnln Neb
MALÝ OZNAMOVATEL
FARMA NA ritODEJ — I la lrit
ilnlirě cfnliiv nuslí -I míli- m innto
ťniiioi nliiiii-nu 0 iiKiíi iliibi-ii
Imiky lo akru pimttin linínu-l iliilm
Jíikuha Havránka Ó synfi a 'X' 7"' '""'v'!"" ""'i' T'
i lllll f-'Mi lutr lim lIlMinilfll I' (Cl
eery Všechny dítky jsou za o
patřeny a bydlí v iuimciu městě a"
na jednoho syna který dlí s ume
rickou armádou ve 1'Vancii Pan!
Havránková byla ělenkyní řádu
iška Přemyslovnu XliJ a
sboru Hvězda Nové Hudby JCH
ZDARMA liicloiliy htíeli u prlen
ici n t riil-U inuřcii' inii-li (Kkřřimek ii
r-tcii lalia 'liifiiia fioillliky Viidenm
ii pru mm- roprmlii 'J"i tclkch Hub'
II tienii ll po ph bbi''i'li ťrt rnpfelíi
ní ihU Ii b mí -1 rcit v oIiiiuh JiH ii In
ii křiísmt pri-iiií" i VH-e l'ib- o ni-ei"
11 II I rilIMI'll llllHU '10 ZIIHfMMKV
H)ť líAIITIhlíA f'ipt I'l l'íck V o
1'lilolilfSh TIS lp
NABfOWUTf K HtiATKU: Vdote
dl M nbirf m (třmí dlk'unl z nebí
nřjifililil j" In toliv n iti-ÍMřiříí uchu
b-t pleje ft t biip"' ae- S (id
unii ícnim nvU wl'irti po příiilcK- ři
miifkou ic "lioí m 10 nd a Vc liiV
iMoriik l!- Niifoř Ht Coul
Vfuoi VilwitMi-iimnt T"' 'li'
píe lull I'H Kniiniird Neb —
Ad v Ti:sS
mEDA m 8VBDEK ělovék jenž
mluvil I' V Miitoiiski-m v lioMtifni
luitelu " 1'niliíi ' ' iikí 'Jl pnníiii-c ( In
h len i uJmIi"' piimiitu je Ze ce on h
icliiv Zíkmioid li I'' I' MtibiiiSi-k
-lov ili II nezlí H'l ioei ílovf k lín (flll
Mton'kovt dvofo jmAno llvlo tu ii v
!l tímlín Mi'i'i On Vli ten nť hm phhliMÍ
nivdei rlofiÍH' iiíi: I' I' Miitoiišelí
Sl'i Vdverfíni nu n Tl5 -''-i
HINOEROVY filVt HTROJE ufo
ui podobíen Si-diÍMjle máj olc hiní
dríilióil ie"odpov rdaw lia1''''1'1" MZ
niii"" lei ti1' i) n i-c 4rul ou končit o
IIM MAN n '„ blle Wlllbím ali-e
Omidm -- Adv 'fVA t
rHONOWRAMY VICTOE ti n ku
ťífiv 'iiií ii lilnnu rilio jf ďk rclorď'
liei)i- ne:'iiiii !-r"-Mm ih b'i'l'í
tomto oIioíu en iiiA Vdf koupí
ť lo-r ' hodfiéi o io)'MAS'A iii i
Mi- V- illiiiui" nic Omiliíi- Ssvt
ti--meiit tii I
7K VPJClMU UD}l7M!
Ul řiiront vtprodíia lne") k I"
n tiop olei nickou ifiimiMí'" ř
imU'! h ciliřbilio obi dodu v Albnht
(ld fě Hlí l') 'fO 'tU ifllf í tlO olcVlllk'1
K !éji'iinV v'clv Kaii lot išmiili
P„ ťmlili "omloi ti -AdUř
i„„r nt f'íl'
riANO I- oiiiu i-vic( ioz koii(-i
h if! I piíďle ' pO'ií ěilíít k MOř1
'MMllI en Id bííc Villiioo ob"
liniiihii Ad" '('"" i"
PRODÁM UiH lfiirU( k'4 jo
bf ťloni I a ' i'í l 'ir'oi iujsniiH "U'
ifod upni'!! i'-- dol-rímí utrou h fii
COI IlUft f pjt llíÁí IV
"Y ne 1 1 r:u ''u