Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 19, 1919, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    %i f t I
♦ hWf-l " li
iImP ÉVJr Chov dobytku v
9 '4 — A
npnclní Kaumlé
jc tak výnosným Jako ptslovinf obili
{ r jf -i i i ř - i ' ' i - '- i "" h i"
í — t i
Mťnrk lil $1000 ni fllOOO ki Dolity jxikp
mrk pro pasivu ra innohrm
'♦V' ! i ' I -! ni I- i- i I - % I ni t 1
i a V v" ► t i - k u - t i ► i' - in i-v i i t -i
IT Jf J f f 1 ' i I III i ih I 'lid l !'! I fcll 11 1
JlJ (lkl lílH0 W'U
I 11 kl li '" " '' 'il"": ''' llť'l % Máf
y ijfi I t tm ) i" itt% i !(( h ii t li - z"íri#
i # j ii ! M„m„ tiii i t u ' tife2v
i 1 tM" ř't" i'n aiIm i!iiif )itni' nř aii MJfirvVI
W v MNNtff 'in ttult4lt nl Nik
I l-l ť 11 h II I
I í 'Pokrok Západu"
1 V ruBiiRitrn wkckly
lffr rit Hic Pnul Offiri' nl nmiilili
f n Nrtir n norniiil iliip( in tul rniMir
f ulilinlml liy 1'nkriiK 1'ulill-liinK 'o
l III lllll Ho I II I Hl UhimIiii N 1
i tiliťriitlon y mail
fii) ut yi'ar
J ' VvilAvA:
'YDAVATKlSIvA FloI 1'nKlf iKU
[' OMAHA ni:h
' ('iilntnA ♦'„'Hl lín rok
o Knnmly ♦'I"'! na fl
i ilrcii jlr icliiniliisi':
i POKUOK ZÁPADU
't v Ulitou Dppot Poutal Hlntlon
4 OMAHA NEB
tmalia Neb lnc 19 března 1019
' f i i i i 1 M f t H I H t í
i-
Z BRUNO NEB
V iiiiiiiili'm túliiil kniicřin'
v'fijc ni na Uriiiin fakt' podivní p
I "rank ItaitnŠ Oiniihy h svojí
yJicciuii pii ní 1'Ihihí Mnrpliyovoii
(Ji jejími ilfcriihkami Zn kvi'Im
I ! polivlu livli hosty ťotliny p
'A"ái'lavn r!iitiii'lio a že v toni vnw
IiMiiovhU v Iflmi inia tiyli inicd
i il ponejvííM' zdržovali Ne v Míz-
'['i do Iíiiwooil na návHlřvn k pí
uik lilatin' iihrc vrálili mm p't
)'Ji) Onuiliv tak ž si na nvimii vý
jn' lumlťilkťiu i'lilinlii1 nuiolio
'('poli('Hi'ilovali Nií-iu' li"' ilimla-
ni' yimu lvla f ' nu ureo
jlnlii a — nadrlali jmiic ki Host i i
í'iil luník iicviiii iii( nycnoni w
"
lirovitý? Nuže nebuďte!
JldA Kl toho povšimli — Zahubíš fe k
' Pr EitwardH' ojiv tshibih
0' l'hi(nil nlilirfj nelnuli-' v At ilřlf rii"
J nliiijin-dl iliiHlntlfti' li l iililil( lf Kil
f tinli' Olivě TulilcN hiloildi iiiIii
1 1 v ni' dřili Mit [ni llíivňiti tiililctfli
iii liiilil Vrřcrft
I ' Vvřinli li' fi kn-v i lďvn o jiilni
rif Kilwiirili i Mi ve ThIiIMi iiii'Hiiiii
íiliniíkon ii luiliiiiii l 111'iiímIi'iIii ji' 'it
níi liriiiiH' nul lidlril i ''i' N liill
lir IvlM-nnl' Oliw Tuliďln řlnl tu
ii IhiIiiiiicI konii íi iiiví' tuk iíiiiliíV'(
mÍí-Ii fj'íiinL ('hul iiii1 mířili ri itil(
'A" i Mt ' (prinlliý ii ilrňMivf
1 Nikilii Idu iilvli olivovi1' tiililclliV
iiiiliií iiikily Huifiioii fi'mm ynnín-liď
lUím th'tifw tiiiolí nWiiuiilí "líc-
A lifr$m " I""'''"'"! '"'I'""! nlfioKioi
'''nriiiiil Řjililiioii Mihulím líní M'Mii li
hiovítí olilífj
Ur Cilwiirilť Olivi' Tnhlils ju ii
'' i'ciiíiniv' vliiřek iiiíiii'ii# m olivo
t ! íi liiii'ilň in tm íiiííl'll íAl
i I "' 1' '" i I I' p -I' I
lir KilwnnlN iřOillrl IZ-ln liuví iln'íi'(i
i I M t I íi! I! m IIaU m
TV n 1 1 Aru n Mi pt'íii 1111-1 n n'-T m
LB olíVOVÍ tllhlfllív j"OU M'Kllllril'' llíolli'
fy lll Vfllllkclll
i lflřl ji'illUI inli'1 iHf ltM'llll VI"
rl-lll ill tílll'11 PfCIlVÍillK O IMIfl
ho lí nu řítili' ii vylilířlli' ion n ''("
I riiliíkn V ViWIi líkiřiiíkíl
hýli nli' In- liilu r(i'Nli licím!
Il-ll 1'1'lWllll" V i'li vpolfilMI
Ji" MIM In 11 II II tiv tl'll přiliv
llinlí
V lllilllllrlll l'illi t 1'VlllM'ii'
si' iloinii nu vrátil vojín L l'f n
lni syn p Tomáši' Iďf in-liy a in
liinlálýni svúii pl íjiviďlii nvši in
roilii!' sví' vdini piíjiMiiin' piek va
pil '! fWivilin jclin vhlnlii li'
soiiilili h' m" inl1'lrnni Ui'íiicii
vl poslfilní ilolioii na vojín' ilohíi'
llilíílil Ti' i? se niurálil vojín los
hinový syn p lana lainivřlio
jťii Mi' il o siici Sirfťi' Siiina ilo'
hťovolin' přihlásil IiiiimI po prolilá-
íuiií válkv linioví' hl iiiiihI
lián pri vláilní Mariini Ví'
WiisIiíiikIoii (' pďs tu níi1
liíccc vilal - v lioilnťlio místa a
1 1 1 1 se na vojnu
Mani'lka p 'in' Šťávy nt
iifinolila hi' tak fi musela hýli
ilopravnia ilo iicinocnicc v Oiiuuc
N'a i'1'sli" pí Šrávovoii iloprovácl
(Ir Srh z Dwiifht a jak vyroimií
váni paní Slovová lnuli' niďfiia
poilroliilí Ke iipcriici na zápal sc
[m'Iiii střevu
— Paní A nl (''uniová povila
hezounkou dcerušku Aulou pří
linnně nalézá si' jako vojín ve
Fťlilieii kunt zi' Spoj Slálfl oiljel
v iníniiléiii záTÍ Až Hf iiilinl' tiť
tik nekly v přÍMtíin lélř linvráll
ilomři hnile zajisté iinnejvýác po
leseliy
l''rank Šťasln' jenž sloužil
při iiáinořnílii oilhoni mi Vl át il se
též tiailoliro iloinn AŽ se všieini
linsi poetem asi - iiavrál
iloiuň pak na jfjioll poéesl mpn
řáiláine pékný vcéírek m pi'(ni'ii
lnění a iiiíiuo tu je jak náleží po
lioslíinc V nelé
Václav Hlatiií
ZPRÁVY Z LINCOLN NEHR
A OKOLÍ
— Dne I li t ni nás navít! vil p
IVrtfliT diplomaticky" záslnpei
('VskoslovciiHké líepiihlíky i
Washingtonu jenž niří v Liiienln
étyří iiřeiliiáííiy 1'rviií v jedu
tiáct hodili v niiívcrxité pří enti
Vocntioii líeilnoil Z vécf kleroil
předvedl hýla Že éeská vh'n
hiide chlíli navázali nlvkv mezi
školstvím zdejším a laniiiéjAím
že lnulo posílat Mudeiity do ume
rickýeh universit a eliee iihv na
ňlí Htlidenll též jezdili do ('eei
V poledne iiid pan 1'ertfler před
míňku před (Ihehoduí Koiiiornu
Tentokráte dával doraz na nh
chodili styky mezí námi H ('crhy
Povídal že liiiďí možno pro zdej
Sí oliehodníky ohjednávat iříirtu
od vyriiiílelu v ("echách a že m
nehildeme Kpoléhati fia némeeké
dráhy lodé atd - etyři holí
ny odiolediie nié v zákoiindáriié
přediňíkii íi veéer řeéníl opét v
uníversílé V této přednášce vy
V ř
PRITELVNOUZI!
IJoftiťi liMtniiiVI tTi'lifiilj' U!ill f Uitknbh il leťJ
rni)l f iiIii4iii lulm ' rtlftíii
DUU XVDCIICD r?'
rMiii LArLLLLn
pit f$ tét f4ntál f'ii4 i filfl
imnli iilil hf I (itiii
M krlfm tfnlHlif li lrn
riiiiiliili iwiiMtl IwImiI na
pifiu n arnit a # uml")!
iUnuH H inřll iJtmOnl f
111 kJ iitíulif
S 11
i xfay :
ÓlMMuA1
m h
jí?- i ri'- r i
' ' " " V I ' TV J
Ku'M M pUnil twinýwl iiilml mIIiI) tti)l tkAjl i Mf'flf A M
ii l'Kiill ílK-lm "!(' 'f 'fliitiitk Kometu ' Klř'' lrlu liniC-M- IHlutYiiH
4t i (Alt p l' l ♦ ' Ukkthllf H '' ýl'H' I )ťHIlll
V AU HKMIM OJ 74 - WiMmtň M Nw York ti V
V''ll p til l' 'i lltV ni 'i' ml
t Inlll i'l II í j "'I si hrplvl v t
lil lnul trlnill (Htliiini i jíl
-iiMt lni li ulit I vh In iIimi
dnlil n pli In i i i I j lt ! I i
t - ' (t'M ll Í I t -ulM Jt 1 lil
iiial'iiuil11 i 1 1 lu!! h a V-rik li
in Mi "ii ' Nu in Ido (ni s
Iml i i pl nl Mulíi pt ilm ii
ihile p lliilloniM f lliiulm k dl
Kiiďl II llitiit) e y Nimi tip
liínrtllll S pnl'1 lil l'l I (lil I I 11 í
'' I II je tt i llllil-l piHl t '(lpi It jl
I n la ji iuimK '1 1-nln iiJ nlv pi'i
j''t ni in piiidi ToiiiiU' I apka f
'e Vm i n Ii iiIi hn NeliiiiMt j
llil Ji II tolik plti ' e I luiliid
'VMlI p'"i'lll I Hind j
V liii"olu rjiliiijMiu hi!
hhllli k 'hilirlllí -iii h plťillIH' li
a sire rnie-ity Phire Methany]
Ihneloek N'nninl a ťulleite 'tru i
jiduo 'i' k é inévln 'i'lš( I in '
t ulii a pl ii v se ii I mu ji i Ihti v i
heidiiliiíe lliinll lodi uhájil
I llii hoilní Kliih iiiélit IJiii iilii n nl
iuiny se ndái' že prediněi i !
ellléji Ulili serky vVhlidv cl li ' j
ho niěiii a ni'1'hli'jí míli tak
' oké ihlllé K II pí' I lelihnv a íilm j
leélioil po'lailii velkou luvárniij
II I milionu é oV V llilenek 1 '
inliolív spnleéiiiisl sídli V llive (
loek pieie stále niiamuí adie !
til io laiieiilo leilv oni clili jl
míli V hody velkého města ale
neehlí na né platil Předměstí ale
se neehlí jen Ink Mimino plnivo
lil II Ink se r nviliul Velký huj
Lincoln ehee nhy se hlasovalo o
lom v celku jako e hhnovahi
ttiiiae čímž hy nvíeii) předtuéslí
prohrála noh Mneoln hy jo vdy
přehlasoval Proti lumu ale zase
pracují zástupe! předměstí plno)
silnil ll sire nejdříve nhy víílie"
hlasování u připojení pnMilono iu
hylo a za druhé pakli pieeo po
voleno lnide nhy hlasovalo měsii
Mneiiln zvláílé a každé přeilm'
i i ' i i i i -i
sii uiae zvuisie a pniui nuiie pri
pojení v předmostí poníženo nhy
o hylo ilerinillvní a vzdor lomu
že hy to Lincoln měslu přijalo In
Ulehl píedlliěhl! právu spojení za
vrhnout! Minia o sohě Zápas ji
ziijíinavým a každý čeká jak 'o
dopadne Vňnk í kdyhy spojení
docíleno hylo zásiulé vyhověn
iiidiudiviinh jsou stále v každém
městě lidé kteří chtějí hydleli si
eo vedle velkého města ale ne v
ueui a když jsou předměstí k mé
slu připojena prodají svá ohydlí
a odstěhuj! nu ase za hraníce mi'
sla a lak je to zhvleciié tímto
spfisoheiu přílilililí lidi kteří v
velkém městě nechtějí hvtl ahv
lam tolíž hydleli
FRANCOUZSKÁ IN
TELLIGENCE SLO-
2ILA DAŇ KRVE
Velké mnoství studen
tu učitelů a umělců
padlo v bojích
Pnřiž II hřezua ~ Pařížský
éasopis Intniiisítreanl iíínes po-
zoruhiidiiy článek který nniiaču-
je že ťrllicouzská írilellíyeneo hl)
žila svoji povinnou daú krve v mí
řo překvapující áznamy které
juienovaiiý časopis přínááí oka
zují že (íU'„'7 Kraueouzfi činných
V učitelských povoláních hylo n
umroeno na hojíslíeh
Paříž samolná připojuje tento
časopis ztratila !!!I7k Ktudentfi
rfiznýeli uiiíversíl a kollejí vedle
'ilO žurnalíslři ti Jiteráffi číslice
z venkova není možno doposud zí
skali ale praví ne že jsou ziiaénč
velké Od 2 srpna roku Plil vél
íími francouzských uřílííř hyla té
měř uzavřena ježto jenom málo
slnrsíeh profesoru li ohniezený po
éel mhidíieh k vojenské služlié
netichopiiýeli zAstalo V úřadě učí
lelkém
Francouzská veřejnost žádá a
y Ktinlenlí hylí eo nejdříve pro
fiďítélií Vojenské hlužhv Klejiié
jako učitelé a profesoři ale demo-
hílisaéní hlroj zdá no pracovali po
málu í'Keír jiný denní paříž
ský čflsopii dožaduje m ryehlej
ííeh demolilisiiěníoli tix thod Pro
Idiíuje Že řraneouzk4 kuílura je
ohroženu lémílo průtahy
'íihoiiIh řoivrliiije ňhy prořeno
rdfii n diiideiířCini dohod nalézá
jícím ve vojenské dužlě umož
iiéno hylo přednAíetl n ktudovali
lot Uilvernífáeh n boílejíeh v ÍM
i Nflfiey HtrfiHuhurcii n jíoýeh
fclředíska''!! vědění y nevěrní ťe
verovýrhodoí éáií Krainíe a VA-
Lolríiťk in uí lí možno
je ptiuhil iVimft i
Posecněle
Dobré
Rady!
Knfili'lít ilnft 11) Litr nAvoily ulilnlnf ptilH ortviKvnú íi
plnMiiilhu nl)t e uiluánlll níiketiM SmtMsUe Inlliietiy
I ovin jitk 8 pilčíliiil p lkll (lit ]ii Vitn ťltlloji iihloílihl
I'ouijtk noiiuřiio žALunrCNf
Mi) (:L1T1TLLK A HTHKV KTUtlLA
TOKU V 1'řtll'ADft hVK
NřiLHKř' INFLUKNZY
Mějie t tulí A vžily po rme neJiilcálnřJU řaludlut a krvo fl
ntiirle i tiiijléjip řliámé mlváilerl pl onlÍPilky
Užívejte
LAXCARIM
ŽALUDKU A KRVE CISTITELF TABLETKY
ktoté rychle vyCistí žaludek utřcvii n mimo to nupoinňlmjí za
žívacím orpnftm při vykonávání jejich povinnoulí přivodí do
hrou chuť k Jídlu a regulují žaludek
LAXCAKIN
Prmlávíni )i'':i'lii''' j''ii
LAXCARIN PRODUCTS CO
or:i"f h i:i
Pllliilniryli Ceima
Ci:NA knihli kii JikIimi ilollur ťiplnA hiěiiiil to" knihlcnlt pút ilullurii
Hnitou Kioiliniy poštou vypliuftnrt po nt(trniil hotový tt pum'' po
iitovali li ioiiliii'itk ucho iiiAinuk - Nuhrařliy mim! být oilinrtleny
JL
VYŘÍZENI RUSKÉ
OTÁZKY BYLO
ZATÍM ODLOŽENO
Bud vňak k její řešení
nutno přikrociti dříve
' něho poději
Paříž !' hí'1-ziui -Od pokir
su o rozliišlén! ruské otázky kon
ferencí na Pnnkipo oslrově hylo
upiiáléno Amerika žádala o oh
ňovém pozvání ruským sl ranám
nh' he jakéhokoliv výnledkll 1"
den z auieriekýeh delejrálCt pro!'
(lioree ) Jlcrron odehrál se zpět
do svého domova v lenové ve
Švýcarsku a druhý Willinm AI
Whitc zřejmě ohnovi! svoji
žuriiíilistiekon éinniKit V hotelu
(Vílími kde uhydlena je anieiř
eká delegace nemluví se již limo
ho o Punku Ohnovení holsevioké
avilace v Německu vyvolává vé!
íií zájem než záležitostí ruské
To ovsem neznamená že ruská
otázka úplně hyla zapomenutu I
míve nneiio pozucji opeine se on
jeví na povrchu vňeoheeného zá
jmu Není mrtva nýhrž pouze spí
ii co nejdříve mdže si opětné vy
nutili pozornost veřejnosti !
pravení východního pomezí Polska
a lez severoziipaiiuilio poine-
zí liuiiiunska není možné hez po
Vsmniilí si Puska 1'lidoii lí ty
lo hraníce stanoveny nyní pak
uide iiulno holseviky huďlo užnu
ti do té míry jakou lnulo vyža
dovali jejich ApViliipráee aneho
hode iiiilno fiřehlédnonlí skuteč
nost že jsou vždy dvé strany !u
teresováiiy jedná lí w o úpravu
pomezí Nelnulo lí Kusku popřá
l l příležitost nhy projevilo KVo
jo mínění v tělo záležitostí nyní
jo jisto že učiní tak později a to
hy moklo svélu zpusnhití mnoho
nesnáí
lion jeíié jiné olázky ve po
ji'iii h ruskou situací jako ku p í
Kladu otázka jak dlouho mierí
Oleva od mtibu ll
S'il jiif m vmI iiAi jínyifi
toiih ii'inf( V v inúfeKi míl) (Uiiiii
u vrf'ni )iti'A moIiupIÍ iiii l fj-iit
tu ďoií V liiAt líHrn& tA i'J i 1
tvláH v Ikon 'Ai-vi4 UM
ll' (CfV 0l Utlti l'lflill!'l fIIJ OI
ti tsy l viny tvrdí illny a tmi WA
i'lmt M mlnvoii "A inii M tUlk iuii
uiilrAvk ItliIOM řMOÍ liiiillei
M' l'í'ii'4 1 lfMi lfvi( hluiUťt
tiík l í'i tAiiji itmUili In lín I ) (
14't i]i nt in ShS' unii tilivíi
- 1 1 L V ( ( iUA
iká vojska mají hýli v Pusku n
držováiui Tato otázka Inklé1
dříve líného později inlisí hýli ře
Senu e Z t flint ilflVOilll jisto Že
přes příloniiiý nedoslalck zájmu
spojenci hiuloii nuceni vyiuijíti ně
jnké jiné rozřešení této Hpletité
záležitosti
Aiiiei jčiiné doposud přid'žiijí se
zániyí že nemá hýli pronesen
rozsudek hez slyšení Mluví se o
loni nhy hyla poslána komise do
Puska k slinlování pnměiTi Me
zinárodní Koeialistíeký koiipjreH V
Iteruii jnieiioval Inkovou komisi
ale Američané jmui folio náhledu
že nějaká mezí'pojciiceká komise
měla hy hýli jmenována podohná
těm jež poslány hýly do PoKka
("'eskosloveiiskn a do jiných inhl
Kvropy
Zajatci v Sibiři
v zoufalém stavu
Vladivoslok I I hřezua -— An
ldí oké a kanndské nulorily věnu
jí pozornost zoufalému stavu ne
přátelských zajatců a vracejících
se ruských zajatců Odhaduje se
že v přítomné dnhé nachází se
líflOOOO nepřátelských zajatou a
:i()D(KHl vrátivších se ruských za
jatou v Síliirí Kanadský ('orvcuý
kříž ho iicpochyhně ujme péče o
Ivlo znjaleo ježlo nnilíeký odhor
Červeného kříže pro Sihíř hyl roz
piislén Pět železničních nákladu
potřel hylo posláno zajatcům
Usurští kozáci e
tlohodli 8 Kolčakem
VVishíiitftoi ) ('„ 11 hřezua
Csursií kozáci na velkém sliromá
ždéií se rozhodil uznalí Koh'ako
vu KÍhiřskou vládu v Omsku a do
šli k dohodě í'm ionerálem Se
inonjovem dh zpráv kleré zíkal
odhor tálu
Télesne neschopní
branci obdrí bonus
Podle tolcirnmu který z Wash
ífifcrfoiiu ihdržel podplukovnííí
lloleomli ilozoree pásmové finan
ční úřadovny v ílmaze víichií
hraneí kteří přijeli do táhnííť
pM JI líwtopidem Plt jíž hylí
později hátiledkem tělesné rio
fcehoptiohtl propuSténí jiOii opráv
néoí k iiřiiiíiii CM právě tak jako
mží kteří v činné služhč hylí
Podplukoviík Iloleomh uléluj'
ž" od i hřezw ohdrže) již př"
lllllll žádost í o iylo honiisy Ná
sledkem návalu žádostí do úřn
dnvny výplalěího ve Washínulo
lili lze očekával že-ho odosílnMÍ
poukázek poněkud déle j'iřodloilží
Pro tyle úpravu a trván
HvoHt kiipujt0
rrm n
lil
ťmll II
n ' n m
íáilrjl MílW Oll- IJ'1 ll
llmilllllit o lUyaf Yí'l Bf
lllnlli-ii IlIvdJU W ll tm I ff
lillihmllil tulili' I 1117 Ir
r Maytr Rint JkÍ 11
Strni n (ty I
Mllwmilui Wll lM'1 VA
© l]2
HONORBILTy 1
ry
Vařte své PIVO doma
ZíiImuii nu lli'iii miIIi-Iiii Iii-Ihi Inli v 1 1 ó Iikui-Ih-it
uíliili iIiuimii titlii- liliím'''' limu
iMii ttrn Mimkl ihniilii nlmlii "Vli-liiřiit"
m hioiílin H ill iiiitn li trliiiMiti'li wi-filli Hiii-ii-
illniinll 1'iIiiiuIiiIii iurfim ilm iloinii
IVím lioliiii nu II tmiinu tí-lltii livihu l'l 1
Hl n ť Imllrl ll I! " H-
r 1 1 u I I imíi li Killttklll ll'l Bílili1! l"hllřřllli a
lililiriiiiiiiiil 'it '1'iniii Jil fin-ii kutili I'n-
'Ij-Iv „hnili K llnll?ll illlllul Vlilje-l'll Zltimlllll U$
MllHklUlll llllfl'1
victokia uceir co
im IMirtnn Dulliiiiit Niw York
BABICKJMÍEDELY
ř tu nabytu nic trpčího proti ora!n
krv a nastuzinlaim ncí boltke
Avíik rtiroflávn liorěková hiiIih(
p'ilila a dělala pmliřii nvýiii (ti ínkcni
Nýil inoíiio kikiiií řilevu kleroii Imr
'íiov4 rii'hii)ť skýliila— iújIjíIi a
k piahvřa
'i o dělá řlufttf rol— -Jc to řínté tllé tna
řml dělu né ř liiifěýovětwi oleje ja vé
iki ky n aMvi no lik h dě-li divy a přw
nistělii iiiiiýriji ani (st iii-)i-iiiěj{ kúí
Poii mnibižijjíK WiiHti-rolo loiiiioět
nýaii fiiVknní ii-u'i cla ji-mfií % uhle
'liti Í4k ryi hic úleva jřijilc a jak ítrutviS
holi't mizl
I polMa Munterolo liro Mavý firláii
'iil iu'liiíníi nirfďlll (klípku Ovni
jKiuihu líiihut IiIjvv %tlmin krřV
zíj il ilm liosiei loíit V klli lib IijiiI
9 h'l aí v UV s Mouk' li frztiiáViiiiy
Wiiflé nohy fianiaziiil n ftkh (ěndi
7JI'V 'ipillj M ) W)i 0Oť flá'l(lk4
řií-Miři 1111I hivUihi $250
BSr