Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 28, 1918, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Strana 4
SLAVNÝ DEN V MILLIGAN A
TOBIAS NEBR
Znovu přicházím celé veřejnosti
české podat radostnou zprávu o
výsledku svého zájezdu do osady
ev Václava y Milligan Neb kde
založena nadějná odbočka na
mohutné a stále rostoucí organi
Bace N S Č K
Do této osady zajel jsem na vý
zvu členů a spolubratru odvřtví č
44 Katol Dělníka spolku sv Jo
sefa Xa cestu vydal jsem se v so
lotu 10 srpna ráno Jel jsem po
dráze Burlingtonské na které je
toto městečko Ježto v Lincoln
přesedal jsem há jiný vlak a měl
jsem as hodinú času šel jsem do
úřadovny dra' Breuera kde doď
fal jsem se sejiti s p M F Diví
nem z Belleville Kans naším pří
znivcem který dlí v onom městě v
lékařském ošetřování Šťastně
jsem se s ním sešel a měl radost ho
poznati což přál jsem si již dávno
Pan Divin je skutečně výborný
písmák a jeho dopisy hlavně v ča
sopise1 "Hlas" jsou se zálibou vy
hledávány a s pozorností čteny
Pohovořili jsme si o povšechné
práci Svazu i o tom by již jednou
naši krajané uvědomili si nutnost
založiti ve svých osadách odbočky
N S Č K Rozloučili jsme se krát
ce ale za to srdečně s přáním na
šťastné shledání příští neděli 13
srpna v Novém Táboře Kansas
kam mám zajeti sorganisovati dal
ší odbočku Svazu
Cesta vedla mne většinou po ry
ze českých městečkách neb i smič
Českých jako Crete "Wilber To
biáš Na místo přijel jsem po 6 hodi
ně odpeledne ne snad pro velkou
vzdálenost ale pro špatné želez
niční spojení neb musel jst-m' tři
kráte měniti vlaky a hodinu neb i
dvě na příští vlak čekati V' Mil
ligan očekávali mne a důstp Vác
Šupíkí přišel mně?B8ti a za
vedl mne na pohostinství do váže
né rodiny p Antonína A Hamou
ze kde jsem se měl výtečně Sko
da jen že to dobré trvá jen tik
Jcrátce
V noci pěkně napršelo a vláhy
bylo již silně zapotřebí neb 'krá
lovna Nebrasky' korná místy sil
ně prosíchala Káno jel jsem spolu
s dp Supíkcm do Tobias Ncbr
kde obětována ranní mše svatá
nazpět pak jeli jsme do Milligan
kde byla velká mše svatá Při ká
zání dp Supík oppeloval na své
osadníky by přišli odpoledne dá
schůze a spolu na slova sv evan
gelia onu neděli čteného "Miluj
bližního svého jako sebe samého"
vybízel ku štědré obětavosti pro
prácí Svazu by každý přispěl až
to bolí
Schíize odbývala se za hojné ú
časti mužil i žen v síni pana Kuta
Schůzi zahájil dp Václav Supík
proslovem načež promluvil jsem
ku shromážděným Po řeči bjla
na návrh p Fr Elznice založena
odbočka Svazu Českých Katolíků
t 'následující úředníci zvoleni:
Duchovní rádce dp Vác Supí!
který ač dlí zde od útlého mládí
je nadšeným českým národovcem
Dp Supík je rozen v Nalžovech u
Horažďovic a zde v Americe je od
l-2 roku stáru Správy osady sv
Václava ujal se před několika ro
ky a velmi ji zvelebil Má zuačm
práee ítel) dosluhuje ve správě
dochoval do Tobias a "Wilber Ne
br ask a
Předsedou zvolen p Antonín A
Ilamonz oblíbený osadník a dlou
holetý předseda spolku sv Josefa
místopředsedou zvolen byl p Jo
sef Loreuz tajemníkem p Frank
Elznie jeden z agitátorů a horli
vých spolkových pracovníků po
kladníkem p Fr J Ilamonz a
člen státního odboru p Fr Kra
tina Pánové prominou že Siřeji
nepíši o nich neb není mně čin
nost jejich známa ale jsme jisti
že všichni jsou uvědomělí katolíci
a horlivými pracovníky když o-
statm vyvolni je za sve úřed
ník v-
Pravidelná - schůze : ustanovena
na první neděli v měsíci kdy je v
Milligan obětována velká mše sv
a schůze bude vždy po této mši sv
Odbočka založena je pro obě osa
dy v Milligan a Tobias Členové
vyžádali si sběrací knížky a bu
dou pracovati v ' práci apitačni
pro získání darů i nových členů
Po tomto přikročeno ku dobro
volné sbírce a následující krajané
a krajanky přispěli:
Václav Motis $100 po $-r'0 Jan
Kučera Josef Lorenz a Fr J Ha-
F DVOŽÁK prodavač vepřů — JOB PLOOD prodavač dobytka
Tel: So 3780 Tel: So 1072
AL POWELL prodavač ovcí
DVOŘÁK COMMISSION CO
Telefonujte neb pište nám a obdržíte bezodkladnou odpověď
Telefon: So 607 — Eoom 217 Exchange Bída — So Omaha
mouzj $30 daroval ÍY J Kratina'
po $23 důstp Václav Supík A
A Ilamouz Fr Elznie Václav J
Suda po 15 Fr Rut a Karel
Hádek po $10 sl Marie Kmlo-
va Matěj Viták Jan Jezl po $V
Anton Šlechtický sl Emilie AI-'
brechtova Fr Novák Jindřich
forcnz Karel Novák Jan Čapek a
Fr Lán $2 Josef W Laun a pí
Alžběta Ilonická $1 pí Barbora
Králová j
Dále všickni dali se zapsati za
členy a složili členský poplatek
$100 Spolu pak paní Antonie Ha
mouzová darovala $ó00 a Anna
Hamouzová též pOO a následující
dámy a pani staly se členkyněmi
s odkoupením členských knoflíků:
Koca Václav Koca st Anna Sad
lesák Emilie Albrecht Antonie
Motisová Anna Hamouzová a
Antonie Hamouzová takže celko
vá sbírka obnáší přes $"00
Ještě téhož dne po chutné veče
ři dovezl mne p A Ilamonz do
Fuimont as 2_( mil od Milligan
které město nalézá se na hlavní
trati dráhy JJarlingtonské bych i
se dostal v pondělí ráno do naší
Omahy neb z Milligan bych sej
dostal az někdy pozdě vecer v
pondělí
Spolu s námi by nebylo nám
smutno jeli důstp V Supík Fr
Elznie a p A A Hamouz Syu pj
Ilaraouze Vilém dělal kočího nebi
šoféra a skutečně mladík tento
zná výtečně stroj ovládati což
nejlépe dosvědčil v neděli ráno na
blátivých cestách Krajanům v
Milligan Tobias a okolí platí naše
upřímné díky a zaplať Pán Bůh!
Další-jejich práci a činnosti Zdař
Bůh! S úctou "f
V J Jelínek j
organisátor X S C K
1-109 Garfield Str
D3
6IPireinnio9
velkolepý nápoj na uhašení žízně
Jest zdravý a osvěžující
Jisté se ptejte po "Fremo" kdy
koliv máte žízeň Vyráběné
j a láhvované
I Fremont BeverageGo Fremont Neb
ČECHŮM V OKRESU j
saundePvS nebeaska
KRAJANÉ!
Pomocný Výbor pro Českoslo
venskou armádu v okresu našem
svolává schůze v následujících
místech kde promluveno bude ja
kým způsobem pomoci našim do
brovolníkům a proto nechť se
každý určitě dostaví na své mí
sto t
Schůze konati se budou v celém
Elk precinktu ve Školách Ňo 14
— 1 0 — 1 OG — Si — 83 a sice ve čtvr
tek 22 srpna v 8 hodin večer V
městečku Touhy v pátek večer
23 srmia v síni nana Malého
v Bohemia precinktu ve školách
No 8G— 77— 15 v neděli 25 srp
na odpoledne ve 3 hod Kraja
né přičiňte se aby ani jediný z
nás nescházel neb tím hodně prá
ci Výboru usnadníte
Joe Vlasák tajemník
-
Universita státu Nebraska zahrnuje následující kolleje a školy:
Kollej absolventů
Kollej umění a věd
Učitelská kollej
Hospodářská kollej
Inženýrská kollej
Právnická kollej
Lékárnická kollej
Lékařská kollej
Obchodní škola
Vzdělávací škola absolventů
Škola krásných uměnf
Kollej pro učitele vyšší školy
Hospodářská škola
Nebraská hospodářská škola
(v Curtis)
Telegrafie
Stenografování
VÁLEČNÉ KURSY:
První pomoc Pravidla žití
Domácí ošetřování Obvazování ran
Universita bude pokračovat ve vzdělávání mužů a žen za lé
kaře právníky inženýry učitele farmáře lékárníky obchodní
ky společenské pracovníky atd pro vyplnění množství dodateč
ně uprázdněných míst v industriálních oborech následkem odvo
lání ku vojenské službě
Studenti mohou se zde též u čiti českému jazyku a za české
zástoje obdrží body jakoby sé cokoliv jiného učili
Zápis pro rok 1918 — 1919 ve dnech od 11 do 14 září
O jakékoliv další informace pište na adressu:
THE REGISTRAR
STATION A LINCOLN NEB
MILLIGAN NEBR
BLISS & SON
komisionářští obchodníci živým dobytkem
SOUTH OMAHA
Hojnost příhrad Henry Doležal dobrý
Cech vám poslouží Obchod utěšeně vzrůstá
Dobře vás obsloužíme
Dne 19 srpna 1918
Vlastenky Západu čís 117 Z
0 I J pořádaly zábavu dne 11
července v síni Ladislav Klácel v
North Fork precinktu a čistý vý
těžek byl $6200 kteroužto část
ku darovaly Milliganské Odbočce
Červeného Kříže Tento dárek
byl odevzdán Kateřinpu Kotaso
vou a Marií Zoubkovou a náš
kroužek jej tímto s díky ttvrzu
je v ucte
Mary E Knslova
PRAGUE NEBR
Pomozte zachovat kanadskou úrodu
" až budou naše vlastni požadavky žní dokončeny
SPOJ STÁTŮ? POMOCI i nutné třeba
y' ': ' FfcUMQU SE DŽLNÍCI NA' ŽNÉ '
Vojenské požadavky z obmezeuébo obyvatelstva způsobily takový
aedítatek ťarmerskýclí délaíků v Kanadl 2e íádoít kaaadské vlády ku
vlAdé-SpjesýVBtát4'0 '
POMOC A SXWZEN KANADSKÉ ÚRODY Z ROKU 1918
n4'v dlisjídto apel k veškeré zhkatclaá poxaoci aby vydala ei ra eettu
tak to jak míla bude xŠe vlastní ůrída zaberptíeni
: Jixm&Áy pojeoc6 mmí býti nasyceny proto jest nu tůým aby i
cbéváco byl kaí4é ?rao t úrody na pevaiaé — 'aaerklté a kaaaáské
TimkUU odpoví sa tuto probu dostane se ' ' " '
' 'vřelého uvítaní dobré mzdy dobré stravy a shledají
pohodlné domovy "
Xintek opravňující držitele k azb5 jedea cent za cíli z rriet ta bra
nlcíel Kaa4y db místa nrčení niazpžt ' búd přkytnnt "všm žadato
Ifta' aa ítV ' Eaidi příležitost bode potkytanta ttb připušténl doKa-í
84y i zpét d ípíjetýíb 6titfi Iaíoracc otledai jcly řelejaičaíeb
V f ' r I -
Dne 15 srpna 1918
Cechové v okresu Saundersl
Jest nás dosti kteří částečit
konáme svoji povinnost v dnešní
válečné době však většina nás
dosud lhostejně přihlíží k veliké
mu zápasu národa našeho Naše
československá armáda v Rusku
Itálii a Francii potřebuje pomoci
Obrací se k nám Čechům ameri
ckj-ni o pomoc a my jim jí zaji
sté neodepřeme Československá
armáda jest součástkou armády
spojenců uznaná vládou Spoje
ných Států a jest tedy povinností
naží nejeu jako Cechů ale i co ob
čanft této zemž tuto všemožní'
podporovati Oni dohrovoluf
letují životy' obětují sé'z lásky
svobodě- a k - svému rárodu Co
tedy uděláme my Čechové y o
křesu našem?
Eudeme sbíratí národní daří pro
rok 1918 v naíem okresu a prosí
me Vás přispějte dle možtmt)
vtalc nedávejte almužny! Keleb
me jdeme ke yšera dobrým i
skf ni srdcim a zádam o prlípe-
ves pe tneijfli dpj auy z iohíb
mene Budeme vésti přesný se
znam tčch kteří svůj národ v je
ho velkém zápase neopustili —
Uveřejníme každý dar v místních
isteeh Vše pak oznámíme celé
mu světu české Americe a ma
tičce naší Praze aby i lid náš do
ma zvěděl kolik kdo z nás pro
svůj národ vykonal Připravte
tedy svoji daň svůj dar a zašlete
na pokladníka výboru Rev Alois
Gryce Prague Nebr aneb od
veďte ve schůzi kterou svoláme
ve vašem školním distriktu v do
bě již vám později oznámíme Do
této schůze dostavte se určit? neb
ec jest důležitá a nám práci u-
snadníte kterou konáme ochotně
lásky k veci nám všem drahé a
polečné Pamatujte že vítězství
spojenců jest vítězství naše a vše
o vykonáme ve prospfeh česko-
lovenské armády konáme pro se-
V 0 ~ 1 1
be pro vítězství aemoKraeie nau
německým císařem a jeho lokaj
skými spřeženci S pozdravem
Pomocný Výbor v okresu
Baunders Nebr
James Sklenička předs
Rev Alois Gryc poklad
Joseph Vlasák tajemník
Joh Stuchlík Rev Jar Kuče
ra Frank Hofman Rev Václav
olcorný M Havel
čení války a po tom okamžiku
kdy 'Johny pochodovati bude do-
imV L Merrhveathcr právník
vládní úřadovny válečného risi
ka byl pověřen řízením eelonároď
ního pátrání po těchto dobrodruž-
kucii uouia ze mnono jica uuut:
dopadeno platnost Sňatků zruše
na a vojáci pak získávat! budou o
pčtnč plný plat "Vampfrové ne
věsty" budou obviněny z Tnigamie
a podvodu
Tažení proti "vampi-
rovým! nevěstám'
Co s ruskými "lid-
mi bez vlasti?"
Kde se nalézají
vůdci bolševiků?
Washington D C 25 srpna —
Zprávy z Finska sdělují že Tro
eký nalézá se v Ilelsingforsu a Le
nin bolševický premiér je v bez
pečí na německé válečné lodi je
doucí do Revalu Německé časo
pisecké zprávy na druhé straně
dčlují že Lenin doposud nalézá
se v Moskvě a Trocký na frontě
dle jedněch zpráv na "českoslo
venské frontě" -
Washington Ol C 25 srpna —
Vláda zahájila celonárodní taže
ní proti "vampirovým nevěstám"
jak nazývány jsou dobrodružky
které provdají se více než za jed
noho vojáka a berou od každého
jf j 5 měsíčně a stejný obnos od vlá
dy' Rada takových ženštin byla
již zatčena a nepochybně poslány
budou do federálních vězení Jed
na z ních obvintna byla ze pro
vdala ee za dvanáct vojínů i bra
la měsíčně $360 jel vesele zde u-
trácela s jí rovným! kumpány za
tím co její manželé nalézali se v
cvičebních táborech anebo kdeai
za mořem Každý z manželů této
jinak prý (ortelné ženštiny nosil
její fotografii na jíraou a kdesj ee
ta!o' íe jeden druhému se pocbiU
bil a nett&tf bylo fcotevo $am
řebotf té roTiají i2s 'vsmní-
Washington D C 25 srpna
Více jak 100 ruských armádních
a námořních důstojníků v této ze
mi nalézá se ve více méně zoufa
lém postavení Přišli do Spoje
ných Států v různých hodnostech
vysláni byvše sem starou carskou
vládou připraveni byli ale o své
postaveni současně s její pádem
Jsou nyní "lidmi bez vlasti"
pravém slova toho smyslu ježto
domovina jejich nalézá se ve zmat
ku revoluce a jejich fondy — přes
to že mnozí z nich mají v Ruóku
bohatství — vysychají anebo byly
již vyčerpány Někteří by ne rá
di vrátili domů a někteří by rádi
pomáhali výpravě tpojenců v Si
biři ale vláda o věci této dosud
nejednala Byla však upozorněná
na jejich málo závidění hodné po
stavení a je možné že jim opatří
zaměstnání přiměřené jejich tcho-
pnostem Mezi důstojníky jsou
poručíci plukovníci a major gene
rál Mezi námcirnřcy je několik
komandérů
Ruský lid proti za
tykám důstojníků
Amsterodam 23 srpna- — Tři
advacet tisíc bývalých ruských
důstojníků uvězněných v Alenta-
vových kaárn4ch bylo propuštg-
no dle moskevské depetwí uveřej
něné v Časopwe Rheimsch West-
faelischc Zeituxig Depeée praví
íe bOvětsH vlila byla nucena u
puetiti oi cvécs plánu q zatčení
xhč% bývalých ruských důstojní-
lívP obyvatelova o
Proč nosit
průtržnf pás?
Pouhá mechanická podpora nevy
léčí — obvazkový tlak prohlá
šen za škodlivý
Při nejlepiím průtrini pái je pou
hou pomůckou — nepravá opora proti
řítící se zdí — a nelio oícMvat aby
více pflbobil nežli jako pouhá mecha
nická podpora Obvazkový tlak z&ržu
jo obřh krve čímž olupnje iwlahené
svaly o to íeho nejvíce potřebuji —
výživné Játky „
Víila véak vynašla způsob a kaijy
trpící v zemi jest vyzýván aby ujiníl
zkoušku ZDARMA přímo v soukromí VÍT
avÉm vlastním obydlí STUAET'S Jfif-
rijAfAU-rtu jest cez odporu
ncjvidoítíjším logickým a úspeřným 1
samo iéřenlm průtrže jaké kdy bylo
sv5tu známo Hebké jako samet -
ruadué k přiložení — nenakladoé ? K
upotřebeni když praeujete l kdyf ipjy
tc Je li přiložen tísní k tólu řmekA y
ní nebo sejmutí a místa jest nemožným
nemůže tudíž dřít ani svírat íiixti
páíky přesky nebo pera pfidřlání
jun ozavni protwot e- V
tvor jako příroda olmjíkla ták aby
NEMOHLA protři nejiti Ziílt '
jmíao dnes na Piapao Co BWkSÍOS'
St Louis Mo ro ZDARMA '
ku Plapae a potřebný nlvoť A4- I
vertiseraeiít Ui Vit V
Oíýpky - "Tři mójVti pj- f
íc pt Atna Unonevi j Merriil' 'i
Wis: "míly otýpky riak Dr: ft V
tra Hoboko jim plnř pomohlo V
íe mohly brzy navžtCvovati Sko
In" Tento starý spolehlivý" by f
Jinný lék 3M opravdový' a v j
ným přítelem tisíců rodJn Jř J 1
dává se v lřkáraich tlít? t[ tro
infenrace na Dr Tnúffij i"'