Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 14, 1918, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Strana i
POKROK DM? 14 SRPNA 1918
Francouzi srazili
388 aeroplanů
liriz JU srpna — Zprava vu
léčné úřadovny praví "Během
července celkem 1S4 aeroplany
byly sraženy V stejné době 15-)
aeroplany byly spatřeny klesají
cí bez kontroly v nepřátelském ú
zemí z kteréhožto počtu patnáct
bylo poškozeno ohném našich dél
protivzíluehoplaveckých Tak 33S
nepřátelských strojů bylo zničeno
anebo značně poškozeno Vedle
toho naše aeroplany zapálily čty
řicet devět nepřátelských upou
taných balonů"
Hrob Quentina
Roosevelta nalezen
S americkými armádami ve
Francii 10 srpna — Američtí
vzduchoplavci nalezli hrob poru
číka Quentina Roosevelta který
sražen byl v bitvě ve vzduchu za
německými liniemi než protiofen
siva spojenců byla zahájena —
Hrob označen byl dřevěným kří
žem Nalézá se na okraji Chame
ry lesa asi čtyři míle východně
od Fere-en-Tardenois Urob na
lezen byl poručíkem Wentvvorth
eni členem vzduchoplavecké ška
drony jejíž členem byl mladý
Roosevelt Němečtí vzduchoplav
ci označili hrob anglickým nápi
sem tohoto znění: Poručík Qucn
tin Roosevelt pohřbený Němci 14
července 1918 Po několik po
sledních dní bylo pátráno po hro
bu Hrob bude nyní pozorně vy
značen a ošetřován americkými
vojáky
Teutoni připravují
nápor na Itálii
Washington D C 10 srpna —
Třední depeše z ítíma sdělují že
dle informací získaných ze Švý
carska rakousko-uherské posily u
velkém množství posílány jsou
na italskou a albánskou frontu —
Očekává se že Rakousko pokusí
se o ofensívu na obou těchto
frontách
Sest ruských gubernií
proti bolševikům
Washington D C 10 srpna—
Vyslanec Francis poslal odboru
státu zprávy o nových povsfá
níeh proti bolševikům v severních
oblastech Ruska Ve vládě sever
ní země ruské jsou representová
ny gubernie Samara Vjatka
Novgorod Vologda Archangelsk
a Kazaň Francia sdělil současně
že opustil Murmansko a vrátil se
do Ivandalaska Oznámil součas
né že vyslanecké sbory spojenců
mají v úmyslu vrátiti se do Areh
angelska Anglická vojska vylo
děná v Arehangelsku zmocnila se
dvou těžkých baterií na bolševi-cko-německém
vojsku dle úřed
ní zprávy Jiná zpráva sděluje že
generál Leniken zatlačil bolševic
ká vojska v jižním Rusku do úz
kého pruhu mezi Hamaném a Je
kattěrinoslaví V jeho oblasti bol
ševici mají ve své moci jenom No
vorosijsk Sekretář Baker ozná
mil že japonská vojska která bu
dou spolupracovali s Američany
v Sibiři budou o něco menší než
americká vojska
Bulharský král
odjel do Německa
Londýn 10 srpna — Bulhar
ský král Ferdinand s korunním
princem a princeznami Eudoxií a
Nadešou přijel neočekávané ve
středu do Nauheimu v Německu
dle depeše Exchange telegrafické
kanceláře z Kodaně Král očivid
ně má úmysl zůstati delší dobu v
Neuheihiu kam přijel ineognito
jako "hrabě von Muraiiy" Má
se v informovaných kruzích v
Kodani za to že král opustil Bul
harsko v důsledku neklidných po
měrů tamních Německé časopisy
pak prohlašují že účel jeho ná
vštěvy jest znám v zodpovědných
kruzích
Devatenáct obětí
tropické bouře
Lake Charles La" 9 srpna —
Devatenáct osob1 bylo uimrteno a
dvaeet poraněno Gerstneroyo po
le aviatieké téměřzničebo a 'jiný
majetek poškozen čími způsobe
na byla škoda za tisíce dollarů v
důsledku tropického hurikánu
kterým postižena byla jihozápad
ri LouLsiaria dle irforL-ace je3
i em došla
Dr Fisher a kapitán Vo
ska uvítáni v Paříži
(ČeřkoulovenjkA Tisková kancelář)
Washington D O 12 srpna —
Skvělé přivítání dostalo se v Pa
říži Národní Radou Českou kolo
nií v Paříži a našimi vojíny Dru
L J Fisherovi z Chicaga před
sedovi Českého Národního Sdru
žení a kapitánu E V Voskoví z
New Yorku
Dr Fisher přítomen byl a srde
čně uvítán našimi pluky ve Fran
cii při slavnosti odevzdání prapo
ru 21 pluku presidentem fran
couzské republiky Na jeho po
čest uspořádány také dva přátel
ské večery jeden Národní Radou
druhý Českou Kolonií pařížskou
Na večeru Národní Rakou po
řádaném představen byl Dr Fi
sher gen tajemníkem Národní
Rady Drem Benešem jenž vřele
ocenil práci předsedy Národního
Sdružení amerického a vzdal ú
ctu práci amerických Čechoslová
ků Dr Fisher odpověděl skvělou
řečí dále promluvil kapitán Zde
něk Fierlinger a kapitán Husák
oba hrdinové od Zborova
večeru se sueasuuu také pra
vč přibylí důstojníci naší armády
Ruska a členové Národní Radv
pro nusKO ur Jlaruovie a Dr
htraka večer zakončen zpěvem
národních písní za vedení oper
ního pěvce Boži Uinírcva před
sedy pařížské naší kolonie
Naši pařížští krajané uvítali
pak ještě Dra Fishera a kapitá
na E V Vosku v nových místno
stech České Kolonie v Paříži
7aí Čechy pařížské uvítal naše
pracovníky předseda Pařížské Ko
lonie Boža Umírov za Národní
Radu p Božinov Dr Fisher ve
své řeči zdůrazňoval že je šťa
sten že to byly široké vrstvy če
skoslovenského lidjí v Americe
socialisté a demokraticky smýšle
jící krajané kteří se seskupili ko
lem pracovníků Českého Národní
ho Sdružení a vzali za své heslo
Masarykovo: Mezi českou ideou
a Rakouskem není rnožný smír!
Československá Amerika jde o
chotně za vůdci československé
revoluce neboť přesvědčila se o
jejich zdatnosti obětavosti a po
ctivosti Podobně promluvil ka
pitán Voska jenž vylíčil zajímavě
také začátky revolučního hnutí
našeho
Dr Fisher ve Francii ujal se
ihned práce jako vojenský lékař
a v hodnosti štábního lékaře če
skoslovenské armády odebral se
na francouzskou frontu odkudž
dnes už asi odjíždí na naši fron
tu italskou
Po prostudování poměrů vrátí
se do Ameriky aby sorganisoval
zdravotní službu pro naši armádu
Všude byl vřele vítán zvlášť
srdečně našimi československými
pluky v nichž zařáděni naši hoši
slovenští a čeští z Ameriky
Celá československá Amerika
přeje svému vůdci mnoho zdaru
v jeho velké a zodpovědné práci
pro naši československou armádu
na obou frontách západních
MASARYK DEKUJE SPOJ STÁTŮM
Washington D C 7 srpna — T G Masaryk předsedá
Československé Národní Rady a vrchní velitel vojsk podříze
ných této radě odevzdal včera připiš presidentu "Wilsonovi v
kterém vyjadřuje hluboké díky a uspokojení nad presidento
vým rozhodnutím o pomoei českofclovenské armádě v Rusku
"Vaše jméno pane presidente" končí dopis "jak jest
vám nepochybně známo s jásotem provoláváno je nn ulicích
Prahy Náš národ bude na vždy vděčným Vám a lidu Spoje
ných Států A myvíine jak býti vděčnými"
Kopie tohoto dopisu byly poslány anglickému francouz
skému italskému a japonskému vyslanci
Belgii hrozí nedo
statek uhlí
Graves velitelem
Američanů v Sibiři
Washington D C„ í) srpna—
Major generál Williain Graves
velitel Osmé divise v táboře Fre
mont Cal ustanoven byl velite-
eni amerických vojsk poslaných
do Sibiře dle oznámení generála
Marehe náčelníka štábu Jádro
amerického vojska poslaného na
Sibiř tvořiti budou Dvacátý sed31
mý a Třicátý první pluk pravidel
ného vojska jež nalézají se na Fi
lipínách k těmto pak později při
budou další sbory ze Spojených
Států Žádný vrchní velitel vojen
ské výpravy do Ruska nebyl do
sud jmenován dle prohlášení ge
nerála Marehe
llavre Francie 12 srpna —
Uhlí které před válkou bylo zá
kladnou prosperity v Belgii jest
nyní ne j vzácnějším předmětem —
pro Belgičany Před německou
invasí 23000000 tun těženo bvlo
ročně a doly zaměstnávaly 150-
000 mužů Nyní Německo odváží
veškeré uhlí z Belgie a pro Belgi
cany Tumimle zimného uhlí abv
uchránili se před zimou V denor
tacích belgických dělníků se po
kračuje a to znamená ž nebiuh
dostaek dělníků v dolech aby vy
ěžili přebytečné množství uhlí pro
Belgii Loňského roku v zimě je
vil se veliký nedostatek uhlí a v
důsledku toho bylo nutno uza
vřití školy Lidé shromažďovali
se v ni use jích a veřejných budo
vách aby aspoň trochu se ohřáli
Spor mezi Rakouskem
a Uhry o potraviny
Btiscl Švýcary 9 srpna — Od-
Možnost velké
ofensivy před zimou
Washington D C 8 Hrpna —
Vojenští odborníci vyjadřují ná
hled že je silná možnost zahájení
velké ofensivy spojenců od Solu
ně až po Anglický kanál ještě
před zimou Před touto dobou
spojenci nebudou-li míti převahu
v mužstvu budou míti jistě pře
vahu v materiálu a budou schop
ni na každé části fronty zásadití
mocnou ránu Na italské a bal
kánské frontí armády spojenců
nebyly schopny zahájiti velkou
ofensivu ve spojení s protiúderem
generála Fochu ve Francii násled
kem nedostatku děl střeliva a jU
uého válečného vypravení ale to
muto nedostatku jo rychle odpo
máháno Ze Spojených Států ne-
fv ifs w:_i:i 4__ "v -ť-j-'
ru l Muunaiua pfetržit přijíždějí HOVÍ bojovníci
i iiniiiiMveiiu iiiiuiMi u uva punc
Duch německého
vojska ochabuje
Washington 1) C 9 srpna —
André Tardieu vrchní francouz
ský komisař pro Spojené Státy
vrátil se z cesty po francouzském
území dobytém právě armádami
spojenců ve vybezku mezi Aisne
a Marné a informoval zdejší hla
vní úřadovnu komise o svém uspo
kojení nad tím co viděl "Dne i
srpna odebral jsem se s premié
rem Clemeneeau-em do Soissons a
do celé znovu dobyté oblasti" — -
praví ve svém kabelogramu "Mu
sí býti řečeno že všude jednalo
se o německý ústup vynucený ví
tězstvím francouzským Boje ve
dnech 1 a 2 srnna byl v zvláště
prudké Zajatci získaní během
těchto "'dvou dní sdělili" ze "obdr
želi rozkazy aby udrželi svoje 'li
nie za každou cenu Obrovské hro
mady střeliva které jsme viděli
nejlépe svědčí o zmatku v jakém
Němci ustupovali Němci neměli
času zničiíi mosty a přeříznouti
železnice Soissons dobvt bvl v
noci z pátku na sobotu a v neděli
dojeli jsme tam v automobilu což
nejlépe svědčí o rychlosti němec
kého ústupu Duch německého
vojska zdá se býti vážně otřese
ným Dochází též k sporům mezi
Bavory a Prusy"
folia na obvinění uherského pre
miera hraběte Tiszy že břemeno
vyživování armády bylo vrženo
Rakouskem na Uhersko oznamo
vána je v depeši z Budapešti —
Kníže Windiscbgraetz prohlašuje
a v důsledku toho je možno docí
liti i převahy v mužstvu
Čechoslováci jsou
na stálém postupu
Londýn 8 srnna — Ruská ji-
že rakouská úroda není dosUteč- skrová depeše získaná zdo pra
ná a že učinjl opatření aby Ra- ví "V Arehangelsku bvli vvlodě-
kousko ueslo svou část a aby U-
hry opatřily také část rakouské-1
ho údělu Rakousko za to poskyt- Štáb nalézá so v Odozerskaja 100
ue Chrám odškodnění v surovém mil Jižně" od Arfhnnwlvka — '
igel
ni Angličané a Francouzové Po
stoupili pak podél železnice Náš
materiálu a zboží
Velitel německé
íiii-
vzaucnoiodi usmrcen
Amsterodam 9 srpna — Kapi
tán Strasser jeden z nejúspěšnřj-
šíeh německých škadronovvch ve-
itclň v útocích Zeppelinů který
vedl útok na aaglieké východní
pobřeží v pondělí zahynul když
řiditelná vzducholoď jeho
cosKOsiovenske fronte Leonové se
zmocnili Novo Nikolajevska Jc
katěrinburku a Simbirska Ustou
pili jsme k Poverino Vysíláme
posilné sbory ke Kazani a Simbir-
sku Dnes Čechoslováci stříleli na
Kazaň"
Bolševici prý vyhlásí
Japonsku válku
Londýn 8 srpna — Oznamuje
byla se z Moskvy přes Berlín že bol
Sudí Hamer zemřel
Kearney Neb 12 srpna —
Sudí F G Hamer člen nejvyšší
ho soudu státu Nebraska zemřel
zde v sobotu večer následkem ra
ka v žaludku Byl nemocným po
několik posledních dnů Byl kan
didátem pro znovuzvolení Při
svém skonu byl 75 roků stár a v
Nebrasce dlí od roku 1371
Semonjov porazil
i rudé gardy4 ruské
' AuJteroďara '12' srpna'' — ge
nerál Semonjov protibolseviéky
vůdce za pomocí čínského dělo-
střeleetva porazil ruské rudé gar
dy na čínském pomezí a rozprá
šil je dle moskevského telegramu
časopiiu Rhefoúci Wcílthiliaii
Zeiťang v Essenu
Trocký odsuzuje
nevěrné sověty
Amsterodam 9 srpna — Leon
Trocký bolševický ministr vál
ky praví moskevská depeše do
šlá přes Berlín vydal proklama
ci v které odsuzuje jako zrádce
již zasloží si trestu smrti vše
cky zástupce sovětské moci kte
ří opustili svoje místa aniž by vy
konali vsej co bylo v jejich moci
pro obranu Proklamace tato se
vztahuje na obsazení Archangel
ska sbory spojenců a útěk úřední
ků sovětu Trocký nařizuje oka
mžité zatčení těch členů archan
gelského sovětu kteří mohou bjti
považováni za desertery a nařizu
je jich postavení před revoluční
tribunál
Dobrovolné vstu
pování do armády
suspendováno
Washington D O 10 srpna—
Dobrovolné vstupování do armá
dy a námořnictva bylo suspendo
váno úplně aby zabráněno bylo
poškození industrií až do vyříze
uí předlohy o rozšíření služby vo
jenské pro muže od 18 do 45 let
Sekretář Baker a sekretář Da
niela vydali nařízení aby přihlá
šky dobrovolníků nebyly přijímá
ny až do dalšího rozhodnutí
Německý vyslanec
''} ' pbvolájí z Ruska'
Amsterodam 10 srpna —Dr
Karl Helffcrich německý vysla
nec v Rusku povolán byl do Ber
lína aby podžl podrobnou zprá
vu o situací v Rusku dle berlín
ské depeše zde získané Vydal se
na cesta z lloikvy ve čtvrtek
sražena nad Severním mořem U- ševická vláda v Rusku uvažuje o
řední zf tráva z Berlína o nájezdu prohlášení války Japonsku praví
praví: "V pondělí večer jedna z depeše Exchange telegrafické
našich vzducholodníeh škadron kanceláře t Kndn llí Promiň Tfl
]iz velel kapitán Strasser jenž ča- nin praví depeše až do nřítomné
stokráte osvědčil se ve vedení na- doby byl proti takové akci ale
oicu víuuuiiopjuvecKycn uioku o-tma se za to ze Kusko "bude pří
pětně způsobil značné škody na nuceno prohlásiti válku jakkoliv
vyciiofinim pobrezi Anglie uein- lid je profi jakékoliv nové vá
nymi bombovacimi útoky zvlaste ec
na Bosou a Nonvieh a opevnění
pri usu ílumber he svým fdatec- DENVER COLO
nyní mužstvem nepochybné ale
II LI l_ 1 r tfv i
poumn nrainsKe smrti vseetiny Dne 7 srpna 1918
iwuiiih vzuucuoioui pouucjici se Vážená redakce "Pokroku"!
na uajezuu se vrauiy oez ztrát a Žádáme vás tímto 'uctivě za la-
oez posKozem pres Miny odpor skavé uveřejnění následujícího:
—
Senátor Borah pro
odstranění dynastií
i
Chicago 111 9 srpna — Wil
liain E Borah spolkový senátor z
Jdalia prohlásil že nemůže býti
žádného míru dokud Ilohenzol
lernové a Habsburská dynastie ú-
plně nebudou zničeny v řeči své
pre
lék
frontě bojují pro stejnou věc pro
kterou Washington bojoval a
Lincoln zemřel Sšět je zavázán
presidentu Wilsonovi za jeho pro
hlášení cílů válečných Jeho slo-
Deu 1 srpna byl svátečním
[dnem Cechu a Slováků z Denver
!a okolí Zavítali mezi nás z Oma-
by p Oldř Španiel poručík če
sko-slovenské armády a známý
všem Cechům pracovník Národní
ho Sdružení Dr Sedláček Do
nádraží byli přivítáni výborem v
němž zastoujKmi byli obě zdejší
ho Sdružení Dr Sedláček Na
řed národním sdružením zubních fl odbočku 'Denver' by
ékařů "Naši hoši na západní h mMl PP eťk5ni a
za odboáku (Jolorado pp Halou a
Zemanem Po uvítání odvezl na
še hosty pan Josef Zeman do své
resideuee kdež se odbýval společ
ný oběd Odpoledne vzal milé ho-
va poskytla novou horlivost a je- ty Ian JoSt'f Drayer V 'autom°-
ILJI „ „ „ — „l lí JI — í i „ 1 1 í
tinotnost cílů věci spojenců" „ im i""'111"1 e!ia
eeer o osmé notune se Konaia
veřejná schůze kteráž byla' veli
ce četně navštívena Schůzi zahá
jil předseda N S odbočky Colo
rado který představil naše vzác
né hosty již byli přivítáni bouř
livým potleskem a udělil slovo
panu Dr Sedláčkovi kterýž "ve
velmi pěkné řeči vysvětlil povin
nost nás Cceho-SIováků ku česko
slovenské armádě a povinnost na
ši k nové vlasti — Americe za čež
byl odměněn bouřlivým potles
kem Nadšená řeč pana poručíka
Španiela uchvátila každého Do
jemné jeho líčení cesty přes Ru
sko život a organizace naší armá
dy zanechalo hluboký dojem u
každého Reč jeho byla přerušo
vána bouřlivým potleskem a po
ukončcuí bouře potlesku nebrala
konce Schůze tato byla vzpru
hou a posilou Cechů denverkých
k další práci — k naší věei —
Zvláštní díky vzdáváme panu Ze
manovi a Drayerovi jakož i ce
lému uvítacímu výboru
Ed Alfrey
předseda Č N 8 odbočky
Colorado
Sest sever provincií
ruských spojeno
Kandalaska 8 srpna — Nová
vláda v Arehangelsku připravuje
se zahájiti styky diplomatické fi
nanční a industriální s ostatními
přátelskými národnostmi jako
vláda pro severní zemi ruskou V
cele této vlády nalézají se zástup
ci šesti severních ruských provin
cií a jsou to vesměs Členové stran
které pracují pro obnovení sku
tečné demokracie v Rusku Do
brovolné sbory bílých gard pomá
hají oddílům spojenců v proná
sledování bolševických vojsk smě
rem jižním od Archangelska
Foch nepopřeje
nepříteli klidu
Washington D C 10 hrpna-
Američtí armádní důstojníci víta
li s povděkem zahájení nové fran-ko-anglické
ofensivy v Pikardii
jako naznačení že generál Foch
nemá v úmyslu popřáti nepříteli
klidu a pokračovati bude v úde
rech aby tak plné využitkováno
byLo Mté&tií afront-přivřete
JíanieTlak ' při řkéiinlé búd
udržován zatím 4á'ifová oťeníva
bude otevírjti nově možnosti —
Nepochybně v důsledku nových
postupu fcpojenců nepřítel bude
nucen uvažovati o znovuupravení
celě vé linie oJ moře až po Beneš
Pouze 20 dní do otevření
velkého Ceskoslqyen-
ťskélio Bazaru Svo-'
body '
' Jak mnoho jíl práce vykonáno
a jak mnoho ještě práce ku vyko
nání zbývá napíná a vzpružuje
dělníky pracující na pořádáni Ba
zaru ke skutečné srsveaéí pílí
Na nich záležeti bude aby úsudek
nejen Čechů alo i americké veřej
nosti byl nejlepsí Cílem který hí
sbor ředitelů vytknul jsme jisti
žo se neminou a ten jest: Ten nej-
větší finanční a morální Plán
původní vypracovaný výboremA
při organisaei jest přesné sledo-J
ván a práce postupně vykonává- 4
na vsak při nejlepsí vůli stalo
se i stane ze vše propracováno
nebylo do takových podrobností
jak by si snad někdo myslil Ku
příkladu při obcházení od domu
k domu stane se že mnozí budou
vynecháni n v tom nMnndS ili
" — -— -
dáme ctěné krajany za prominu- í
tť jelikož sbor ředitelů ně hlavní f
zřetel kladl výborům sběracím
by hleděli k tomu aby nikdo vy
nechán nebyl přece stáno se že
opomenutí toíwncb onoho v ně
které části se přihodí A tu žádá
me ty kteří posud navštíveni ne
byli by sami laskavě se přihlásili
Program by do Zlaté knihy kaž
dý zapisoval si vlastnoručně svo-
je jméno musel býti pozměněn a t
sice z toho ohledu že mezi 6 neb 7
tisíci jmény by bylo těžko hledati
toho neb onoho podpis a proto
sbor ředitelů plán pozměnil a sice
že jména zanesena budou do Zlaté
knihy po Bazaru v abecedním po
řádku tak že bude lehce komuko
liv bez velké práce nalézti jmé
no nejen svoje ale i jména ji
nvch Mimo Zlaté knibv wdána
hllfífl lmížlín namátní a nhnnsoTn"A
buď peněžitým neb i darů kterou
kaidý dárce obdrží zdarma na
památku velké práce Čechů O
maiských a Nebraských
Jména dárců i nedárců budou
v této pamětní knize uveřejněna
Až posud při kterémkoliv pod
niku vlasteneckém jména byla o
znamována v českých novinách
ale pamětní vydání posud nikdy
Krajané pomozte přivésti výsle
dek Bazaru Svobody tak vysoko
by mohlo se nejen v Americe ale
i ve Svobodné České Republice ří
ci že Češi Nebraští vykonali nej
větší práci ve prospěch akce československé
VENKOV A JEHO REPRESEN
TACE Až posud bazary pořádány v
některých městech ve státu Ne
braska a všechny g velkým úspě
chein Neměli jsme na zřeteli
snad požadovati lid v osadách
kde bazar pořádán byl ještě o pří
spěvky na nás Bazar Svobody ale
měli jsme na zřeteli tu jedinou
myšlenku a sice doplniti" Audito
rium výstavkami českých rolníků
které zajisté budou poutat velkou
pozornost Bazary pořádané na
venkově navštěvovány pouze
menším kruhem lidí a sice pouze
ve svém okolí Však Bazar Svo
body navštíven bude nejméně 200
tisíci lidmi a proto naše úsilí u
činiti representaci venkova tu nej
větší Na dopisy zaslané na ven
kov dostalo se nám velké haldy
přípisň % některých míst kde vý
bory zařízeny skutečně velmi slib
né a bohaté dary Zvláště v oko
lí Pierce Neb Morse Bluťf Abie
Linwood atd
7A Clarkson Neb sl Marie Bih
káčková přinesla $2500 za ní vě
novaný a obsazený šál a dále slí
bených 200 ručně ušitých zástěr
které zvláště obětavými vlasten
kami pí Foldovou pí Adolf Bu-
káČkovou a sl Marií Bukáčkovou
byly mezi krajankami Clarkson-
skými sebrány Clarksonskéma
výboru a obětavým dárkyním
snb-čné díky
JÍ
Prosba k farmerům ve státě
Nebraska
Sbor ředitelů pro upravení
stánků potřebuje mnoho vécí bý"''"
důstojně byly vypraveny jako:
komu pšenici oves brambory
drůbež jakoukoliv dobytčata ja
ko prasátka ovečky kozy holu
by králíky atd vůbec vše co ku
prospěchu a representaci nám by
pomohlo Dále obrázky farem a
farmerů
Dárky peněžité a jiné zaneseny
budou do Zlaté knihy pode jmé
nem 03adyf kam patří a každé
jednotlivé jméno dárce a obnos
peněžitý a za dárky stržený
Dárky peněžíte laskavě zasílej
te ihned a plodiny drůbež rubni
prače atd od 15 srpna do úřa
dovny ředitele 5 1412 Již 13 uli
ce ~
Dny 6 a 7 září vyhrazeny bu
dou pouze pro venkov- a 8 září
Sokolik' óéu ' " '' '
' SjHjluáčúikováuí každého kra
jana žádoucno
Další podrobuosti uveřejníme
každých několik dní
Karel E fiténíčka
řelítel
f