Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 14, 1918, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Strana 2
lltiid 'iiL
'SJI
Bývalý major v Lincoln
CHARLES W BRYAN
kandidát za guvernéra
Jest proti výdělkářství
Voličům v Nebrasce !
Dal jsem se zapsat jako kancli
dát o nominaci za guvernéra při
demokratických předvolbách po
něvadž věřím že by státní úřední
ci měli býti v úplném souladu í
veřejným náhledem státu v mo
rální zemědělské a národní otáz
ce —
Státní guvernérské mašiny Xe
brasky mělo by býti použito ku
podpoře plánů presidentových ja
ko učinili lide státu Nebrassky
lid přepsal na mužích a penězích
každý požadavek naň vložený
statni vláda však prakticky ne
podnikla žádných kroku na pro
vedení presidentova plánu v ohle
du zabránění výdělkářu kořistit z
prostosrdjeěných vlasteneckých
našich občanů a z otevřených je
jich tobolek
Budu-li nominován a zvolen gu
vernérem Xebrasky použiji všech
zdrojů státu na loyální podporu
každého plánu vrchního velitele
armády aby byla válka vyhrána
Bijdu vymáhat každý zákon toho
to Velikolepého státu
Věřím že lid Xebrasky jest až
do posledního dechu loyálníui
Rychle a přiměřeně trestal bych
každou zjevnou nevěrnost Věr
ně prováděl bych opravdový apel
presidenta Wilsona ze dne 26
července ku všem guvernérům
aby se uchopili iniciativy na za
mezení vlády chátry
Je to vlaseneckou povinností
aby bylo výdělkářství zabráněno
Jako guvernér naléhal bych na
utvoření státní obchodní komise
aby bylo válečným příživníkům
zamezeno vycenit zboží nad roz
umný základ výdělku
Pokusil bych se zastavit výděl
kářství obilních elevatorů spoje
ných s mlýny a obchodem mou
kou zjednáním státního obikiího
komisaře pod zárukou aby chrá
nil farmery při třídění jejich o
bilí a kupování nebo prodávání
jejich výrobků a při kupování ná
hražek za monku
Naléhal bych na ustanovení
státního komisaře pod zárukou
jenž by vedl dohled na živý doby
tek aby zabránil jatkářským zá
vodům používat výhod na pěstite
li a krmiči dobytka když svůj do
bytek prodává anebo na trhu do
bytek pro krmení a chov kupuje
Jsem pro zavedení municipál
meh veřejných trhů municipál
nich jatek municipálních uhel
ných ohrad a municipálních tržišť
na výrobky když toho potřeba
vyžaduje aby byl monopol pře
kažena udrzovati ceny za živ po
třeby dole na' vlasteneckém zá
klade
Jsem pro municipální vlastni
ctví všech veřejných užitečných
podniků na ochranu lidu který
jest nucen je podporovat
Jsem pro zvýšení vodní sílv na
našich řekách a potocích státem
tak aby lidu dodáváno bvlo lev
nější světlo levnější vvtánění
levnější hnací síla a aby 'byly zá
soby paliva a doprava téhož ušet-
Jeny
Vymáhal bych státní zákon v
proti monopolům na obmezování
obchodu a naléhal bych na při
jmutí nových zákonů' potřebných
na zamezení výdělkářství
Jsem pro vedení státní správy
na obchodním základě odstraně
ním nepotřebných povolení pro
snížení daní pro zrušení nepo
třebných rad a komisí
Jako guvernér neustanovil bych
do úřadu žádného výdělkáře
Jako guvernér pokusil bych se
povzbuzovat ku sjednoeennosti
mezí lidmi podněcovat jejich sna
hy na zvýiení výroby potravin a
podporovat všeky válečné ěňmu
fcíl Lid Xebrasky odkazuji na můj
rekord jako nmyora Lincoln při
potírání kontroly monopolu a v
ohledu sniení cen za životní po
třeby zaručuji svoji věrnost
zájmům lidu budu-li nominován
a zvuku guvernérem nasčho stá
tu —
Charles VT Uryau
j j o -
NĚKTERÉ Z VÉCl JEZ VYKO
NAL P CHARLES W BRYAN
KDYŽ BYL MAYOREM V
LINCOLN
Vedl úspěšný zápas o komisní
formu správy a tím umožnil liu-
colnským občanům kupovat elek
trický proud z městského osvětlo
vacího závodu tak že ušetřil li
dem na účtech za světlo a sílu na
$75000 ročně
Vedl úspěšný boj proti udělení
plynární společnosti na 5(J roku
výsady čímž zároveň porazil do
hodnutí na vrácení dluhu lineoln
skému lidu ušetřiv tak veřejno
sti 1100000
Vedl zápas jímž poražena tak
zvaná výsada samosprávy a za
choval městu Lincoln právo abv
vlastnilo podniky veřejnosti slou
žící
Požadoval na lineolnské iilvnár-
ní společnosti aby snížila cenu
plynu z $120 na $100 za tisíc
krychlových stop čímž spotřebo
vatelům plynu ušetřil $56000
rocne
Úspěšně vzdoroval zvýšení jízd
ného na pouličních kárách škol
ním dětem čímž ušetřil asi $15
000 ročně
Docílil na expressníeh společno
stech v Lincoln rozšíření pásma
na bezplatnou do vážku jež zaují
má ve skutečnosti celé město
Zavedl městskou úřadovnu na
obstarávání zaměstnání zdarma
aby tak bylo dělné třídě a za
městnavatelům vypomoženo
Zařídil odbor na poskytování
bezplatné zákonné pomoci kterv
urovnal více nežli šest set přípa
dů pro lidi pracující za mzdu
jimž nebylo možno právníka si o-patřit
Rozšířil městský park do vzdá-
enosti tak aby dělný městský
id mohl do něho pěšky chodit
Mnoho změn a znovuuspořádá-
ní v mě-stské správě v zájmu způ
sobilosti a úspbry bylo přijmuto
za vedeni nebo na doporučení bý
valého mayora Bryana což ulože
né lineolnské denní časopisy po
tvrdí
Lincoln State Journal pochvá
lil p Bryana na konci jeho lhůty
následovně "Jest jedním z ně
kolika mayorů které kdy město
melo jenz mohl postřehnout ia
ká by měla městská správa býti a
mel odvahu provésti své ideál v
tak dalece pokud to mohl s maši
nou jiz mel ku své ruce docíliti
Záznamy o věcech jež vykonal
za poněkud obtížných okolností
jsou dosti významné aby chvbv
zakryly Pan Bryan zaslouží ně-
o více nežli povrchní díky me
ta při jeho odstoupení z úřadu''
Pakli jeho program schvalujete
pomozte za guvernéra jmenovat
CHARLES W BRYANA
při
demokratických předvolbách
20 srpna 1918
—Advertiscment
nou schopností na předložení své
Ko případu neúnavnou snahou
spojenou h bystrost na získání po
zorností docílil slyšení a následu
jící kongresu jednání Až do dnes
ní doby přední autority shodu
ji se ve výroku že nyní jest o 25
ni Wc vepřového dobytka ve
í-poj btatech více nežli by bylo
bývalo kdybv kongresník Slonu
neměl ve své snaze úspěchu Tu-
berkulosa u hovězího dobytka by
la též podstatně zastavena a vy
plývající zisk z tohoto zdroje jest
veliký
Toto jest připravenost a úspora
druhu nejpnispčšnějšího a zemí
nyní shledává že snaha a pokusy
Sloanovy byly uejvětií národní
důležitosti — ' -—
£ A
o 7 rif a uv Míro
MILÁ VZPOMÍNKA
KONGRESNÍKA SLOANA
PROZÍRAVÉ STÁTNÍ CT7Í
V této zemi jest několik lovál-
hích mužů kteří si nepřáli aby-
chom zahaj ui program připrave
nosti dlouho před naším prohláše
ním války Za rok po prohlášení
války byli jsme donuceni připu
stit ze jsme zkratka na svých
vlastních potřebách jakož i na
šich spojenců v ohledu lodí no-
travin a zvláště omastků Bvlo to
uvědomění si tohoto fakta jeř
vzbudilo takovou rozsáhlou sna
hu na zvýšení výroby a šetření
potravinami
Mezi těmi jež lze právem ozna
eiti ze byli v tomto směru vysoce
prozíraví jest kougresník Sloau
ze ctvrteno distriktu nvněiší kan
didát o republikánskou nominaci
za Spoj Států senátora
Pii svém vstoupení do konsrresu
v roee 101 J pan Sloan zahájil co
e osvědčilo býti v zájmu priora
venoxti a setřeni neivřtším hnu
- -
tmi jv předcházelo válku Pod
niknul r kongresu usilovnou kam
paň na národní pozornost a po-
moc na zamezení cholery u vepřo
vého dobytka a tuberkulosí u ho
vězího dobytka na farmách v té
to zemi S malým toliko povzbu-
zeiúa z počátžía serrvai vfcod-
Pan Václav Bureš spoluvyda
vatel '"Denního a Nedělního Po
kroku'' obdržel dnes z Francie
od našeho hocha-vojína v Česko
slovenské armádě poštovní lístek
následujícím obsahem :
Francie 30 června PJltf
Vážený pane Bureši!
Přijměte srdečný pozdrav
dálné Francie ze slavnosti ode
vzdání praporu československého
Byl to veliký den — a napíši vám
o něm jak nejlépe dovedu Byl tu
s námi president F R Poincare —
starosta mčsta Paříže a ministři—
radní — zástupci francouzských
vojsk jakož i vojsk italských an
glických amerických a srbských
Slavnostní přísaha věrnosti vla
síím československým a našemu
praporu československému! —
Byl krásu v den a 'defilování do
padlo co neiléne! — Tisíce a tisíce
nas zpívalo najednou Bývali Ce
chové!" — Jako hromová rána
znělo naše "Zdar!" a "Přísahá
me!" President F R P bvl uča
vován našem i písněmi sborovými
Aerophiny — Válečná oblast'!
Peněz dost ! Vína dost ! — Jídelní
náš lístek: Oběd — Polévka
chléb 7(0 granú: vepřová hovězí
máčka salát bílá káva paštika
svr brarnborv vino: masa
'jrranů denně na muže vína V až
i litru -r Budu vám psát o všem
a moc ! Na zdar!
Čeněk Kostelník corporal
Konseil National — 1 Riu
Bonaparte — Paris France
Armée I I — C M 1
Ctěný příteli! Díkv za milou
vzpomínku a pozdrav! Těšíme se
a zvlaste tisíce našich čtenářů n
vylíčení velkolepé oslavy n přfic
zit ostí odhaleni a odevzdán
skvostného praporu Českosloven
-ké armádě Přijměte i náš po
zdrav s upřímném přáním abv
vás zdar ve válečné oblasti všudt
provázel !
ODJÍŽDÍ NA OB-
CHODNI CESTU
Pan Frank V llodek vydá s
dnes večer na delší obchodní ct:
stu Prvním cílem jeho bude Chi
ca-ro odkud pojede dále na vý
chod aby navštívil továrny s ni
miz Johemian -uusic uo le ví
pojení za účelem -nákupu většího
množství pian Přejeme p Hod
kovi hojně zdaru!
Český konduktér
byl oloupen
Krajan J J Máchal kondukte
na pouliční káře trati Albridit
Bcnsoii byl v pátek v 1 hod rá
no přepaden dvěma černochy tak
náhle že na obranu nemohl ani
pomysliti Lupiči vzali mu slu
žební "pokladnu" s obnosem
a kapesní hodiriky a zmizeli v
tmě Pan Máchal prohlásil že fci
oba černochy dobře prohlédl a
muze je ztotožnili
Willis E Reed
kandidát pro úřad spolkového m
nátora jest jedním z těch mužů
v demokratické straně kteří od
vypuknutí světové války viděli
že naše zem bude vržena do této
vřavy a' protož všmožné se snažil
přesvéděíti vůdce této strany by
chom ne v této zemi připravoval
na boj Pan Reed hned v roce
lUlG v méstf' Valentine jsme lí do
hře informování ve své řeči pra
vil že je nutnosti by tato zem k
nala přípravy na obranu neb prý
je možností že Anglie a Francie
by mohly býti Teutony přemože
ny a pak že by doálo na nás A
býti nepřipraveni v pádu úderu
Naše návštěvy
Ve čtvrtek odpoledne byli
jiiue potěšeni uávitěvou paua Ja
na tialy z BrSmnrd a jeho syna
kteří jedou i g paní Fialovou do
Crete Sev Dakota aby prohlédli
si pnl-sekění farmu' kterou syn
pana Fialy tam koupil Na této ce
stě stavili se v Omaze a neopomně
li aby nas navštívili Pan Fiala
jest dlouholetým naším odběrate
lem a pi l teto příležitosti zase svo
je předplatné obnovil Mezi jiným
též sdělil s námi že následkem
velkého horka které před několi
ka dny postihlo náš stát jest ku
kuřice do značné míry poškozenu
zvláště v okolí Brainard Xebr
Pan Jau Horký rolník od
Fanvell Xebr a dlouholetý čte
nář "Pokroku" když v páíeR do
našeho závodu na několik okamži
ků návštěvou zavítal sdělil s ná
mi že přivezl do trhu v South
Omaze káru hovězího dobytka je
hož však cena jak se přesvědčil
značné poklesla přes to ale se
st i ženou cenou byl uspoko jen Do
trhu jest přítomně zasílána spou
sta dobytka neboť všude jeví s-
nedostatek pastvy a o krmivo bu
de místy též značná nouze Pokud
so týče úrody v okolí Fanvell ta
lest opět jako v loni — slabá
Pšenice sypou od 8 do 15 někte
rým i trochu více bušlů po akru
ovsy jsou velmi lehké a sypou od
10 bušlů výše Kukuřice iest na
tom zvláště bledě a slibuje malou
úrodu jest suchem a posledními
horkými větry tak poškozena že
e snad na některých polích ani
áiuat nebude Xa otázku co jesi
asi v okolí Fanvell nového pan
Horký pravil že novinek tam jest
dosti a nejhlavnější že mnoho
farmerskveh svnů a mladvch rol-
níkíi odchází na vojnu tak že bu
de nouze o pomoc a nezbude jiné
ho nezlí ze budou muset ti staří
otcové opět natáhnout a přidat
páry Sám pak se těší že se ty
poměry zase brzy k lepšímu obrá
tí Za svého pobytu v Omaze p
Horký navštívil též zde bydlící
své bratry — pp Antona a Louise
Horkých
V sobotu 10 srpna v závodě
našem návštěvou poctil nás pan
Jan Saloun známý krajan z Da
vid City a sdělil s námi že do 0-
mahy přijel ve čtvrtek za obchod
ními záležitostmi S panem Sa-
ouneiii jak dále jsme zvěděli při
jel do Oinahy též pan Jos M Po
lický z Bee Xebr se svojí man
želkou Marií jež na radu dra
Srba v Bee který ji v nemoci její
ošetřoval odebrala se do zdejší
nemocnice sv Josefa kde byla v
pátek operována a podle posled
ních zpráv má dobrou naději na
brzké uzdravení Pan Xrdoun ho
rlil se v Omaze zdrzet i do pon
dělí
Tyto dny dlí v Omaze kiajun
pan Anton Pitela z Ithaca Xebr
Vyřídil si zde řadu obchodních zá
ležitostí a zašel si také na něko
lik chvil do našeho závodu od
kudž odebral se do Českosloven
ské kanceláře a odevzdal tam $10
ra tabák našim vojínům Tento
šlechetný příklad měl by nalézt
hojně následovníků
stálo by to mnoho lidských živo
tu které by byly utraceny zbytečně-
a protož je nutné bychom
byli připraveni — Advertiscment
Na jaře dojde k
velkému zápasu
na západní frontě
S pomocí sborů americ
kých gen Foch zasadí
rozhodnou ránu
Je to podivné že katolická církev
v katolickém Kakousk u je tak
málo chráněna v době války Zvo
ny byly vzaty ze všech kostelů a
prodlny jisté firmě v Budapešti
a jeden z nich dokonce dostal w
do zábavní místnosti ve Vídni — :
Veškeré kovové předměty z ko
stelů byly vzaty jakkoliv někte
Wi míita těšila se zvláštní přízni
byla ponechána na pokoji Mů
žeme připojit i že cena placená za
tyto předměty je nízká a kromě
toho církev je šizena i při vážení
těchto věcí '
Generál Foch
maršálem Francie
Washington D C 8 srpna —
Maje v záloze 5000000 americ
kých vojáku polní maršálek Foch
připravuje se vrhnouti proti Něm
cům spojenou svoji vojenskou sí
lu aby přivedl válku k úspěšné
mu zakončení v době co možno
nejkratší Jaro bude svědkem
strašlivého konfliktu který zahá
jen byl již na Aisne-Vesle linii a
bude v plném proudu až Fochovv
armády budou připraveny udeíiti
plnou svojí silou
Takový je dojem získaný čle
ny senátního vojenského výboru)
kteri slyšeli ireiierala Marehei
jenž vysvětloval ve výkonném
zasedání válečného odboru příči
ny jež vedly k požadavku o roz
šíření draťtovního věku Zvěděli
že k definitivnímu rozhodnutí o
zbudování americké armády o 5
OUOOíK) mužích došlo dne červem-
a je v souhlasu s dohodou
ku které došlo v Paříži krátce
před touto dobou
Je význačné že Spojené Státy
rozhodly se zdvojnásobiti svoje
snahy právě ve chvíli kdy gene
rál Foch vytlačil téměř úplně
Aisue-Marne výběžek a uvedl té
měř celou linii německou od Ke
meše až k moři v nepříznivé po-
stavení K zahájení těchto opera
cí došlo 15 července h amcni-ká
vojska se na nich již plně podíle
la )ak se projekt chápe je v ú-
myslu válečného odboru shromáž-
liti ve Francii armádu o 3000-
000 mužů před zahájením jarní
kampaně Tato armáda bude míti
v záloze 2000000 mužů doma již
posláni budou do Francie bude-li
toho třeba Je známo že také An
glie a Francie snaží se zvýšit i sí
lu svoji mužnou ke konečnému u
tkání jež nemůže míli jiných vý
sledku než rozhodné vítězství
spojenců i
Paříž 8 srpna — Ministerská
rada povýšila generála Ferdinan
da Foclin vrchního velitele ar
mád spojenců na západní frontě
do hodnosti maršála Francie Mi
nistři současně udělili vojenskou
medajli generálu Petainovi veli
teli francouzských armád na zá
padní fronlě President Poincaré
předsedal schůzi Premiér Clemen-
ceau promluvil při této přílcžifo-
v t 1 í oi V ' i 1 1 n 1 1 i -i 1 1 i í ! i 1 i i ' I
ní úspěchy protioťeiisivy spojen
ců
Bývalý ministr
Teresčenko zavražděn
Paříž 8 srpna M I Teresčen
ko ministr zahraničních záležito
stí v Kerenského kabinetě byl u
smrcen v Poltavě dle zprávy u
veřejněné v časopise Hamburger
Frenidenblatt a přejaté pařížský
mi časopisy Totožnost útočníka
nebyla zjištěna"
Nový německý
diktátor v Kyjevě
Amsterodam H srpna — Oene
rál hrabě Kirbaeh přijel do Kyje
va a zaujal svoje povinnosti jako
nástupce polního maršálka Her
mana von Eichhorna který usmr
cen byl v červenci dle zpnu do
šlých Berlína
Bolševici dobyli
znovu Jaroslavě
ČESKÁ DÍVKA OPEROVÁNA
Tyto dny přijď do Omahv kra
jan pan Jrank Cech s rodinou z
Wahoo Xebr Hlavní příčiuoi
návštěvy bvlo že dceruška man
žela Cechových byla nucena pod-
robiti se zde operaci která — jal
s dovídáme — se zdařila Pan
Čech vyřídil si zde též razné ob
chodní záležitosti a mezi jíním
nakoupil i značnou zásobu střiž
ního zboží v obchodě ní 1 Líba
love nejeme manželům Cecho
vjm aby se co nejdříve mohl
vrátiti h pozdravenou dceruškou
do svt ho domova
Pozdravuje se
Meena Anna Yunová deeiT
manželu Fr Ywiovvch o níž isme
přinesli zprávu že podstoupila o
pcraci na zánět tleného střeva
pozdravila se do té míry b v pá
tek se morda odebrati do svého
domova k radosti rodičii í vieel
přátel
Rakousko musí
býti roztrháno
tub jinak stálý mír ie nemožno
stí" pravil Willí K Fred ny
nější státní návladní a kandidát
v předvolbách pro úřad anolko-
vého senátora — AdvertUement
Londýn 8 srmia — K írnd-
kemu zápasu v občanské válce v
fíusku došlo o město Jaroslav v
Povolží a zápas tento skončil ve
prospěch bolševiku dle sdělení
moskevských časopisu citova
ných v depeši fiheinisch West
phalian Zeitung jehož výtisk bvl
zde získán z Xěniccka Boje byly
v proinl ii po patnáct dní a město
změnilo svoje pány několikráte—
nevolněni socialisté nalézali se m
vrchu jenom po krátkou dobu a-
le bolševici po té jim způsobili
znacne ztráty Několik set bolše
viekýeh rudých gardistú podpo
rovaných silným dělostřelecf vem
posléze docílilo vítězství a zastře
lili 300 Z 1500 sociálních rcvnln
cionářu kfeří byli zatčeni Uene-
rál Karpov Vorovský nalézal se
mezi term kdož byli popraveni
Rakousko konfiskuje
kostelní varhany
Rím 8 srpna — Tyrolsky ca
sopis Xeue Tirolcr Síimmcii ul
tra katolický a ultra rakouský ča
íopis uveřejňuje projev z kruhu
katolického duchovenstva tyrol
ského který je velice zajímá vý
V projevu tomto se praví: "Jest
všeobcctiě známo že farní kúčží
doposud icobdržeií výnosu vyda
ného neúředně db kterého var-
íany jenom h pěti oktávami jsou
vyjmuty z konfiskace To jak se
zdá nebylo po - chuti některým
výrobcům 'varhan Z toho důvodu
jeden z pánů kteří v době míru
:hteii není přívésti budovatele
varhan odjinud ale styděl se no
té za uvoji neloyalítu k Tyrolsku
odebral sp nedávno do Vídně a
žádal o dovolení řby směl fiekve
trovatí í malé kostelní varhany
Zdá e ie ntkal e výsledkem
neboť po svém návratu sdělil far
ním knéžím ž má kontrakt na
rékvkíci fcovovvch trubek
Americký parník
potopen ponorkou
Washington 1) (' tfPná-H
Německé ponorky opeřujf UvVri ve
dvou od sebe značně vzdálených
místech podél Atlantického po
břeží — !ta mořské routě nedale
ko pobřeží Virginie kde americ
ký parník O li Jennings poto
pen byl v neděli a v kanadských
vodách kde rybářské a jiné men
ší lodě staly se jejich obětí Pří
tomnost nového německého zá-
škodníku ve vodách uprostřed
Atlantického pobřeží vešla v zná
most když námořní odbor ozná
mil potopení parníku a vylodění
1 řičet i až dvaatřiceti členu muž
stva této lodi americkou patrolní
lodicí y Xorfolku V těchto vo
dách v" květnu a červnu potopeno
bylo nějakých dvacet lodí Jediní
záchranná lodice potopeného par
níku s třinácti muži se pohřešuje
Hladová Vídeň
prosí o potravu
Amsterodam 11 wpna-IIlad
panuje ve Vídni dJe zpráv do
šlých z Pudapešti kde mčšfano
sta Hody svolal městskou potrav
ní komisi k zvlištnínm zasedání
a sdělil jí že Vídeň požádala o po
moc a přimlouval se za poslání po
travin bladovícímu městu Měšťa
nova krom toho vydal a ne? W
byvatelstvu a Žádá je aby ode
přelo si jednodenní dávku potra
vin týdně po dva měsíce nbv tíh
desát železničních nákladů rhilí
mohlo býti posláno do Vídně Ně
mecky tisk obviňuje rakouské či
nit elc že snaží se vyvolali opti
mům ohledné zásobování potravi
nami jakkoliv proň není žádnéhn
podkladu Vídeň doufala že do
stane se jí zásob mouky z Ukraji
jiny ale byla zklamána Německo-
poskytlo něco mouk v Vídni a V
vorsko poslalo několik Žr Ir-zni
nich nákladů obilí do Tyrol Ra-
raWy obvinily 7mw
ko že vyrabovalo samo zásoby u-
krajindeé jakkoliv potraviny r
I 'it ri i
1 ttJi ty Míněny nýty prvotné
lakoiisku
Anglická vojska při-
stala ve Vladivoctoku
Sangbaí 8 srpna t- A'-i4ická'
ojka vvloděua byla Viadívo
toku časné ráno v sobotu praví
epesc- z tohoto města Doptalo u
přátfeliksho přijetí