Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 07, 1918, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    atrana i
pokrok xm : srpí a i m 8
VOJENSKÝ VÝZNAM
DOBRÝCH SILNIC
ANGLIČANÉ A FRANCOUZOVÉ V PATÁCH USTUPUJÍCÍM HUNŮM
Jedním z prvých oddílů' ameri
ckého vojska ve Francii byly zá
kopnické sbory s úkolem zbudo
vati nutné a vhodné silnice Týž
úkol jest dnes ještě hlavním u zá
kopniekých sborů amerických
stále na početné sile nabývají-
cicn £e vsecn amezitycn zaiíia
duích a zásobních měst až na bi
tevní čárv Drostírající se nyní ja
ko stužky nové silnice většinou
americkými zákopníky z konkré
tu zbudované Jiné oddílv ameri
ekých zákopníků zbudovaly silni-
ec vedoucí z přístavních měst
cřímo do soustřeďovacích táboru
amerického vojska po jeho příje
zdu z Francie Silnice tyto slou
ží takřka výhradně netrhnoucí se
dopravě zásob a vojsk
Když do Francie přibyl prvý
oddíl amerických stavitelů silnic
skládal se takřka výhradně z mu
žú kteří v občanském životě stá
li na důležitých předních místech
při pozemních stavbách — vycho
vaní v nejlepáíeh amerických uči
lištích a hodící se hlavně k dohlí
žení Jest ovšem přirozeno že ve
směs očekávali že na ně čeká prá
ce podobného druhu v Evropě
Ale brzy se objevilo jak málo by
práce udělala armáda dohlížitelů
kdyby v ní nebylo dělníků a brzy
většina z nich uchopila se motyk a
špičáků a pustila se do práce Je
den mladý inženýr který v Ame
rice stál v čele jednomu z největ
šíeh podniků stavějících podzem
ní dráhu se při tom přesvědčil
jak mnohých ještě postrádá zna
lostí při lámání skal
Byly to těžké doby Tento před
voj zákopníků měl připravovati
cesty pro pohyby amerických
vojsk jež měly do Francie přiby
ti z jara Práce těchte zákop
níků vázla následkem nedostatku
dvojího druhu: Jednak dělných
sil a jednak i surovin a přístrojů
na jaké byli zvyklí z Ameriky
Vypráví se z té doby historka o
jednom inženýru jenž ze zoufal
ství že rráce ide za těchto podmí
nek tak zvolna rychle se rozhodl
a skoupil za $200 různých želez
ných odpadků u nejbližšího ob
chodníka se starým železem a se
strojil z nich prvý drtič štěrku
Tyto těžké počátky byly koneč
ně překonány Z Ameriky začaly
docházeti stroje i příslušníci zá
kopniekých pluků určení ke ko
nání ruční práce Dnes mají in
ženýrské sbory amerického voj
ska po ruce nejlepší stroje jaké
pro ně americká vláda může opat
řiti — výprava to jež vzbudila
netajený úžas v kruzích Francou
zů zvyklých dosud aby všechna
práce při stavbě železnic děla se s
pomoci dělných sil
Francouzi na příklad spatřili
při této příležitosti prvý 'strojní
drtič štěrku s jeho výtahy na hru
bý materiál a samočinně pracují
cími výtahy jimiž jest sterk na
kládán přímo do vozů A eo ještě
více Francouzi viděli také poprvé
americké vozy k dopravě staveb
ního materiálu opatřené rozvíra
cím dnem s jehož pomocí jest vůz
na raz vyprázdněn
Úkol kterému se američtí inže
nýři ve Francii ocitli tváří v tvář
nebyla jen stavba nových silnic
nýbrž i přestavba stávajících sil
nic jakož i často jejich rozšiřová
ní Francie měla sice hojné hlav
ních silnic dostatečně širokých
které před válkou byly pokládány
za vzorná díla svého druhu s
hladkým makadamovým povr
chem Leč mnoho z nich bylo do
slovně přeměněno v prach jednak
přímým válčením a jednak neu
stálou těžkou dopravou tisíců a ti
síců nákladních povozů všeho
druhu od obyčejných "fasuňků
do nejtěžších motorových náklad
nich vozů Náleží tedy inženýr
ským sborům nejen stavětí nové
silnice nýbrž i spravovat! silnice
porouchané
Od těchto sdme vedou éetna
odbočky jež jsou také důležité
pro vojenskou potřebu ale nelze
jich s výhodou pouiívati pro je
jich nedostatečnou šířku kťeíá
obnáší průměrně od 9 do 12 stop
Tyto odbočující silníce musí
býti rozšiřovány na spojovací sil
nice od 13 do 2a stop su-oké aby
jich mohlo býti používáno k do
pravě osobních automobilů a těž
kých děl i nákladních motorových
vozů současně oběma směry —
Američtí inženýři jsou rozděle
ni na divise % divjsljaím velitelem
v čele Divkijní velitelově jsou
zodpovědní vrchníma ředitelovi
tídlícímu v Paříži Většinou jsou
íito kícnjvi ulytovízÁ v VMío-
nyní na všech stranách mluví o
tom že nová divise departmentu
práce bude naléhati na nucení
odvod těch kdož určeni budou
pro práci v dolech uhelných I ji
né průmyslové závody zvláště ty
které se zabývají výrobou muni
ce naléhají na vládu by se jim
postarala stejným způsobem o po
třebné množství pracovních sil o
níž je posud stále veliký nedosta
tek
lito angličtí a traneouzsti vojáci postupuji ku předu za ustunuiíeími NěWi v nfetMvS nn(l'i
- - - -~ J—VV!
padni fronty
sti míst kde právě pracují K to
mu cíli slouží různé druhy uby
tování Pro tlupy pracující ve
skamicli lonieen Pyly znzeny tr
vanlivější dřevěné kasárenské ba
ráky Kde pracují inženýři bud
na stavbě nové silnice nebo na
opravě starých jsou ubytováni
bnď ve stanech na nejbližším
vhodném místě postaveních ane
bo v blízkých francouzských "osa
dách Důležitost zřízení a udržování
nepřetržitých spojovacích pro
středků ve válce jest samozřejmá
Je-li armáda odříznuta od svých
zásobních základen nebo záložních
sborů dobude stejných výsledků
jako kdyby složila 'své zbraně K
tomu byla na příklad donucena
britická armáda v roce 1915 jež
vyčkávala až jí budou obstaráiiv
prostředky k uvedení spoust štěr
ku a hlíny jež kdysi bývaly silni
cí na niž byl každý Francouz
hrdý do sjízdného stavu
Co platí o dobrých silnicích ve
Francií platí ovšem také o spojo
vacích prostředcích ve Spojených
Státech Válka zdůraznila tuto
nutnost která v Americe byla po
tak dlouhá léta zanedbávána
Snad samolibá ubezpečenost jež
zavládala v přemnohých kruzích
amerického lidu že jsou Spojené
jest možno nyní získati u výrob
ců jen se svolením spolkové sprá
vy paliva po dohodě s odborem
pro stavbu silnic při zemědělském
spolkovém odboru Ale často se
stává že státní silniční výbory
musí i v takovém případě mnoho
měsíců na dodávku čekali než je
zase železnicím možno objednaný
materiál dodati Příležitost k do
pravě písku štěrku rnakadainu a
jiného materiálu po železnicích
byla do velké míry zmenšena zvý
šenými nároky jt-ž na železničn
dopravu klade uhelná správa usi
lující o dostatečnou dodávku pa
liva do celé země iiž za letních
měsíců aby bylo zabráněno hro
zici nouzi v zimním case
tuje se však ještě ta obtíž že mno
lio materiálu ke stavbě silnic po
třebného jest pod kontrolou ra
(Iv pro válečný průmysl která o
všem musí v prvé řadě dbáti o u-
spokojeni požadavků kladených
při stavbě a hotovení válečných
potřeb a lodi
Všechny tyto překážky mělv
za následek že se dostavila doba
kdy bylo pravd řpodobno že stav
L _ '1 1 -1 t
ua snnic miae oomezena jen na
sprostředkovací silnice mezi vo
cn-skými tábory a de
středisky Leč brzy potom došlo
k ustavení snolkové tíkIv nm
za
Státy jisty proti každému přepa- stavbu silnic sestávající ze
du se strany ciziny byla příčinou { s1"Icu válečného odboru želez
že nebyla tak dlouho noznána dň-iu'('- uhelné správy silničního ví
ležitost dobrých silnic i v této ze-!f3'1'u zemědělského odboru a rad v
mi Spolková vláda dříve ncmí- pro válečný průmysl'
vala ani zdaní ze by bylo nutno I válečnému odboru záleží do
budovati silnice pro vojenskou po-1 velké míry na stavbě silnic již
třebu A tam kde bvlv ko
sporé pokusy o stavbu silnic ne
bylo nikterak dbáno toho aby na
byly zároveň také nějakého stra
tegického významu
Leč v roce 1916 když čím dá
le tím více pronikalo přesvědčení j
toho ohledu aby bylo zjednáno
dobré spojení cvičebních táborů
s městy kde možno obstarávati
zásoby a dodávku jich pozemní
cestou jakož í s přístavy Mnoho
válečné dopravy a hlavně těžkých
válečných automobilů jest dopra
'C nvprtnnvírí-i lín Irf cvvrV i i í VOVanO nozemni PO(tmt o rinnmV
zcela dobře možným vpád něme-ínutlm železnic a proto jeví ochotu
ckých vojsk do Spojených Států
vybouřilo se veřejné mínění do té
míry k poznání hrozícího nebezpe
čí ze kongres prnal zákon dle
kterého mělo býti věnováno $35-
000000 na stavbu silnic Obnos
tento bude rozdělen na příspěvky'
za uceleni stavby silnic společně
se státy okresy a jinými samo
správnými tělesy Rozdílení pe
něz bylo svěřeno tajemníku země
dělského odboru
Toto opatření vzbudilo do veli
ké míry stavbu silnic po celé ze
mi Stat Texas na příklad má ny
ní rozestavěných 36 silničních
podniků Alabama se ehystá k
výstavbě 29 silnic a Illinois pra
cuje na stavbě silnice v délce 75
mil z konkrétu a makadamu ve
doucí šesti okresy Silnice bude
praeovati společně se státními sil
ničnímí výbory pokud by v prvé
řadě hleděly k stavbě silnic jež
by sloužily též těmto válečným ú
čelům Také zemědělský mi Ur
zaujímá stanovisko rozhodně pří
znivé stavbě silnic a nyní záleží
vše na dohodě jejich se zástupci
ostatních odborů ať je to již rada
válečného průmyslu nebo uhelná
správa nebo správa železnic V
celku nasvědčuje vše tomu že bu-
de dosaženo příznivého výsledku
jenž by všechny strany uspokojoval
ukázal při stále větší spotřeb?
mužstva pro muniční a jiné závo
dy nedostatečným pak bv odvá
děni byli muži až do 40 roku své
ho stáří
Za měsíc červen a červenec od
vedeno bylo 800000 mužů z 1-
000000 mužů kterýžto počet v
kazovan byl první třídou dne 1
června Místní odvodní komise
odbržely pak rozkaz aby pro sr
pen byly připraveny s vysláním
4011000 mužů dalších Do tohoto
početu budou moci býti zařáděni
uladiei a muži kteří se dali regi
itrovati v červnu Místní odvod
ní komise byly upozorněny rov
h"ž na to aby za žádných okol
ností nedávaly nikomu povolení k
vstoupení do marináckého sboru
nebo jakéhokoli' závodu průmy
slového v němž se vyrábí váleč
ný materiál dříve pokud bv se
samy nepřesvědčily že mají po
ruce tolik mužstva by byly s to
vypraviti kvótu srpnovou
Nedávná offensiva ve Francii
otevřela dokořán dvéře propagan
dě která se šíří mezi německým
vojskem Xěmeeký lid má se v
důsledku jejím dovědčti že Snoi
Státy budou mít i ve válce do kon-
e tohoto roku !í500000 mužů a že
hned z jara r 1919 dostoupí no-
čet ten celých 4000000 mužů Za-
ímavo je že ve Washingtone se
Přijel domů remřít
Chicago — V okresní nemocni
ci zdejší zemřel chicagský vojín
který nadýchal bo otravného ply
nu jímž Němci vraždí a mučí vo
jáky spojenecké II Cambrai ve
rraiieii kde američtí žinisti (in
ženýři) pustili se do Teutonů stí
hajících ustupující Uritv pouze
se svými lopatami a rýči byl Ilar-
ry L Keller omumen německým
plynem Xezotavil se nikdy úpl
né z následků toho a byl poslán
domů Nyní fcemřel v okresní ne
mocnici ošetřován jsa až do po
sledního okamžiku svojí matičkou
Keller býval zaměstnán v oce
lárnách v South Chieasu ale zá
hy po vypuknutí války vstoupil
do 17 pluku žinistů který byl se
stavován plukovníkem Charlesem
(1 Dawesem předsedou Central
Trust Co Pluk ten již po delší
dobu nalézá e ve Francii Praco
val právě na
cagu kdo lékaři a ošetřovatelky
činili všemožné aby z tělesného
systému Kclerova ' vymýtili zbyt
ky pekelného plynu Tcutouského
Dnem i nocí matička vojínovu '
seděla u jeho lože ale ani mater-
ské lásce nepodařilo se zmařiti
následky ďábelského 'způsobu ja-
kým Němci bojují Ilarry chřadl
a lekai i' sdělili nutco joho ža sm
musí zemřít i Ona však neodda
la se zoufalství neplakala nýbrž
dále se na něj Usmívala a ujišťo
vala jej že zuse všechno bude do
bře K ošetřovatelkám které se
obdivovaly její statečnosti pro
hlásila že" četné matky musí ztra
tit! své syny tLsíee mil daleko u
ona že proti nim jest ještě šťast
nou ježto může svého hocha oŠe-
třovati-ff hledět niu-ulehčiti-jeho
utrpení V neděli pekelný plyíi
Hunů dokonal své dílo Když
matce bylo sděleno že její syn jo
mrtev oči její zalily se slzami "ale
ústa její přece se slabě usmíva
la když prohlásila: "Byla bych
ráda aby všechny ostatní matkv
vojínů ntčly stejnou útěchu jaké
se mne dostalo když přišla jsem o
svelio svna
Chtěl býti vojákem
Uowling Givcu Ky — Nasta
ueli na zdejším trhu náhlý nedo
statek vajec je toho vinen Pen
son Leiehhardt z Bowlins fireen
zřizování železniční Osmnáctiletí ISenson rozhodl se
tratě blízko za britickou frontou
když Němci zahájili na jaře svůj
nápor kterým se chtěli dostat do
Paříže Britická bitevní čára ne
byla dosti pevnou povážlivě se
kolísala a hrozilo nebezpečenství
že bude proražena Tu oddíly
které pravidelně nebojují posta
vily se jwoti nepříteli Mezi nimi
byli američtí inženýři kteří se
ozbrojili tak jak právě mohli
Někteří měli ručnice ale jiní pou
ze lopaty rýče a jiné nástroje ji
miž do Prušáků bitóili talf stateč
ně že nejen je zastavili ale i na
zpět zahnali Než se mohli Teuto-
ni vzpamatovat! a noví útok pod
niknout] dostavily se spojenecké
reservy a udělaly pevnou hráz
proti Němcům
Četní Američané byli raněni v
boji nebo otravnými plyny omá-
meni Mezi těmito byl i Keler je
hož stav byl povážlivý Zotavil se
sice trochu no něiaké dobS-ule
íplně se neuzdravil Vojenští
san se rozhodli poslati ici naznět
' V ! I
do Spoj Států Byl přivezen do
Chicaga načež se odebral ke své
matce usazené v Xorth Jud-son
Ind Stav jeho se trochu zlepšil
ale za nedlouho zase se zhoršil
tok že bylo nutno dopraviti Vo
nná do okresní nemocnice v Chi-
Ize se neeha naverbovat k loďstvu
Když se- však dostavil do úřadov
ny nebyl přijat protože neměl
žádoucí váhu' Mladík se nenechal
zastrašit a snědl každého dne po
14 dní tři tucty vajec získá v tak
na váze 12 liber a když se znovu
přihlásil do odvodní úřadovny
byl přijat Kodiče mladíka sice
namítali že odvod ten přišel při
nynější drahotě vajec trochu dra
ze — však patriotický syn prohlá
sil že to r(i71l(tdnč utáln '! in
Rmi!iLimiiiiinjiiimttii!ií:iiiiii:iifitJiiiyii:iiiiifiniiiinuiiiifimniiui!iiiir
VT --L— !!!
TheSpintcř'ia i
I 7 MíS -" V
Nové odvodni stáři
Washington D C -- První tří
da těch kdož byli odvedeni zdá
se býti již skoro úplně vyčerpána
i vojenské knihy jou proto pře
státí $1146673 a stát Illinois si!včdčeny jestliže kongres sám
vvžádal k íeií zbofovoní enrIkn- ne:í bližší dob Holičcí nííntá
vého příspěvku ? polovině tohoto (patření ohledné odvfdního stáří
_1 41 íív „_I 31 f
obnosu Ale rychlejší stavbě sil
nic postavily se nepředvídané pře
kážky V mnohých případech
bylo takřka nemožností opatřili si
potřebný materiál ke stavbě ma
kadaraových silnic Příčina toho
spočívá hlavně y úsilí uhelné spol
kové fspravy směřující k ú?oorám
uhlí jakož i dodávky přírodních
olejů pro potřebu loďstva jak vá
lečného tak obchodního Proto
byla do velké raíry obmezna do
dávka théru a přírodních oleífl
— "# ~7
nutných k budovau silnic tohoto
ze dojde k vybírání mužstva ze
tíídy druhé Jak s oznamui(
konala že nedávno v úřadovně
generála Crowdera jenž jc hla
vou odvodního departmentu kon
ference vojenských velitelů při
níž vyšlo na jevo že president
Wilson spolu s tajemníkem vílkv
keřem jest hotov v nejbJíHí
době jití před kcnirres a žádaíi
jej za zvýšení (rozmevÁ) srří
odvodního Oba joa nrí' nro ta
by příši odvodu nodléha'í m!n
díci a muži ve stáří od 20 do m
m m mm m ' mam - qk _
V 15 UJ líh
SVOBODU
i
I 5'LOVCI !
i- "íte
X i
Hlaste se pad volnu svůj
prapor Československý
N m m -
Odvodní kancelář:
i A So iZih Strccfc
druhu Matená! tohoto drulnjraíft Zčfiy y vgaJc rozdá tea
94