Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 07, 1918, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - TÝDENNÍ
sejrozšířenější a
nejlepší český
týdenník na
ZÁPADÍ
PO
ZA
PAD
VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NA&EHÓ ČESKÉHO LIDU V AMERICE'
BEST ADVERTISBtb
MEDIUM IN THE
úREA T NORTHWEST
J
PUBLISHr! i JD DISTRIBUTED UNDER PERMIT NO 150 AUTHORIZED BY THE ACT OF OCTOBER 6 1917 ON FILÉ AT THE POST OFFICE OF OMAHA NEB-A s IJrleson pLtrnSfríaneral
ZALOŽEN V ROČNÍK 43
OMAHA NEBIL DNE 7 SRPNA 1918
ČÍSLO 3-
Tɧ(š)1 li ílil íifipi R říGtAISfl©
Americká vojska zmocnila
se Fismes a spojenci pře
kročili Aisne na postupu
Američané sami zajali 8400 Němců a ukořistili
133 děl — Obě německá křídla byla
obrácena — Velké ztráty Němců
OBRÁZKOVÝ DOPROVOD K SOUČASNÝM UDÁLOSTEM
Londýn r srpna — Německy
ústup na linii mezi Soissons a líe
nicší jo v plném proudu a spojen
ci všude jsou ustupujícím v pu
tách Očividní situace proměnila
kc v závod o dostižení severního
břehu řek v Aisne Němci kteří lv
li vytlačeni ze strategických po
sic řeky resle ve středu linie ja
kož i přímo na východ od Reme
še n snaží se nyní míli řeku 'Aisne
mezi něhou a svými pronásledo
vateli aby unikli dalším velkým
ztrátám v zajatých
Jak velké množství zajatců by
lo získáno spojenci není doposud
známo ale neúřední zprávy z Pa
říže tvrdí že svět bude překva
pen až číslice zajatců získaných
v posledních dnech bude uveřej
něna Generál Pcrshing ve své
zprávě udává že Američané sami
zajali 8400 Něnieú a vedle toho
ukořistili 133 děla
Po prudkých bojích podařilo sé
americkým a ' francouzským sbo
rům zmoeniti se Fismes kde nalé
zalo se velké německé skladiště
střeliva a zásob na železnici me
zi Soissons a Remeší kdežto dá-Jru Spojenci pokračují na svém
zprávě o nedělních bojích získa-
né odborem války
Vojska spojenců v Ajsne-Marnc
výběžku sklidila "plné ovoce ví
tězství" v sobotu "kdy nepřítel
kterého potkala druhá velká po
rážka na Marné byl zatlačen ve
zmatku za linii při řece Vesle"
oznamuje generál Pershing ve své
zprávě Jenom americká vojska
sama zmocnila se S400 Němců a
ukořistila 133 děl
"Nepřítel přes to že utrpěl ve
lice vážné ztráty" praví generál
Pershing "nebyl schopen zasta
vit! postupu našich vojsk bojují
cích pro svobodu po boku fran
couzských anglických a italských
veteránu V průběhu operací 8
400 zajatců a 133 děl bylo získá
no jenom naším mužstvem samot
nym
Paříž 5 srpna — Obě křídla
německých sil mezi Remeší a Sois
sous zdají se býti otočena Fran
couzové překročili řeku Vesle zá
padně od Remeše Jak se oznamu
je silné německé posily přicháze
jí do úseku při Soissons od se ve
JL
t f
'i' '
r i Via
I na výchM francouzské sborv
v několika místech překročily ře-'
ku 'esle a zatlačují nepřítele
směrem severovýchodním — Vý
chodně od Soissons vojska spo
jenců překročila řeku Aisne a
mohou znepokojovat! nepřítele až
pokusí se srovnali svoji linii s o
nou vedoucí směrem severozápad-
Tak rychlý byl ústup Němců y:
středu linie že některým sborům
nepřítele podařilo se dostihnout!
severního břehu řeky Aisne a sou
časně i dopravit! lení svoje těžká
děla V celém výběžku města a
vesnice jsou v plamenech za ustu
pujícími Němci a i kukuřičná po
le byla zapálena aby spojenci ne
mohli skliditi dozrávající obilí
Následkem rozvodnění řeky Ve
sle Němci měli značné obtíže při
její překračování a tak v mno
hých místech se zády obrácenými
k řece svedli bitvu k uchránění
svých životů Většina jich byla
pobita a zbývající zajati Jedním
z nejdůležitějších manévrů se
verně od Vesle bylo proniknuli
francouzskými sbory do vesnice
La Xeuvillettc v důsledku čehož
Němci ztrácejí posici na severní
straně Remeše a odstraňuje se ne
bezpečí pro toto město
postnpny dle posledních zpráv
jakkoliv je nutno zachovávat! ji
sté meze Levé křídlo spojenců se
pohybuje ku předu rychleji nežli
pravé a další postup v oblasti
Soissons mohl by vystavit i je pro
tiútoku nepřítele
Vojska spojenců překročila ře
ku Aisne v několika místech me
zi Soissons a Venizel Německý
odpor slábne na levém křídle po
stupu spojenců stává se ale hou
ževnatějším a zoufalým na křídle
pravém kde Němci doposud udr
žují si posice na jižním břehu ře
ky Vesle mezi Champigny a Jon
chery severozápadně od Remeše
Vojska spojenců pronásledující
ustupující Němce procházejí v
pravém slova smyslu kostnicemi
Mrtvoly mužů koní nalézají se
mezi rozbitými vozy podél skla
dišť slřeliva z nichž některá vy
buchla a jiná jsou neporušena —
Rada německých mrtvých naleze
ných v pásmu mimo dostřel dělo
střelectva naznačuje že aviatiko
vé vyvinuli značnou činnost a ob
těžovali nepřítele na jeho rychlém
ústupu
Počet zajatců získaných v po
sledních dvou dnech až bude u
dán překvapí svět ííeka Vesle
jež byla rozvodněna následkem
Nyní kdy Němci vytlačeni byli posledních silných dešfu zDŮsobi-
tak daleko ze Soussons-Remeš vý-Ji zr)ační obtíže zadním němee
běžku pozornost obrací se k oblá- }'„ Vojfim které nebyly schopny
sti na severozápadě na obou stra- r „f-ebroditi a bvlv nucenv své-
-It -n 'TV
':7 TV Sř i'
4rT rsr jfťfAíu '
i -ar iawf íK- ííWiK-iti re hsxva
iPÉPfÉtóMlw lili l
f
L— Někteří z indiánských zvědů kmene Apačů kteří byli s generálem Pershingem v Mexiku a
nyní konají dobrou práci pro americké sbory ve Francii 2— Mužstvo první divise americké pěchoty do
stává první svůj oběd v bezpečném pásmu po dvacetidenní službě v zákopech na frontě 3— Nová po
dobenka penerála Diaze velitele italských armád
Velký výběžek
v linii spojenci
úplnš odstranšii
Němci rychle ustupují k
Aisne jsouce proná
sledováni spojenci
nácli Amiensu Zde Francouzové
a Angličané udržují svůj tlak o
protí armádám korunního prince
Ruppreehta bavorského á přinuti
li je ve dvou důležitých bodech
1 ústupu
Jihovýchodně od Amiensu ve
starém Montdidier úseku Němci
ustoupili přes řeku Avre na širo
ké frontě kdežto severovýchodně
od Amiensu v oblasti Albertu
podobný zpětný pohyb proveden
byl přes řeku Anen? Německá ú
řední zpráva připouští ústup ne
daleko Albertu prohlaSujo vžak
že manévr tento proveden byl bez
jakéhokoliv obtěžování se strany
Anpličanů
Opětně" k značnó činnosti dožlo
na italské horské front? kde v ně
kolika místech Italové napadli a
porazili Rakušany
Wa&hinffton D C 5 srpna —
"Xfiše vojska zmocnila tm Fismes
útokem a udržují ve své moci již
ní břeh řeky Vesle v této sekci"
praví generál Pershinjj v avé
sti zápas o svoje životy Většina
těchto Němců byla usmrcena a o
statni zajati
Jsou jistá iiaziiťčení dle kte
rých dá e soudili že Němci ne
mají v úmyslu postavili se na tr
valý odpor na březích řeky Aisne
ale že ustoupí až k Ohernin Pes
Dames pohoří jež je jednou z nej-
silnějšícb posic ve Francii kde se
pokusí zastavítí postupující spo
jence zatím eo budou snaziti se
dostatí svoje zásoby do bezpečí
Spojenci již jednou dobyli tohoto
pohoří
Kancléř Avery
půjde na vojnu
Lincoln Neb 5 řrpna — Kan
cléř university htátu Nebraska ř
Avery získal hodnost majora v
národní armádé a požádal radu
universitních regentů aby byla
mu udílena dovolená na dobu tr
vání válkjn
Londýn ú srpna — - Velký vý
běžek mezi Soissons a Remeší na
frontě mezi Aisne a Marné v kte-i
rém prudké boje svedeny byly v
posledních dvou týdnech byl té
měř úplně odstraněn sbory spo
jenců Patroly francouzské jízdy ope
rují nyní podél železnice mezi o
běma těmito městy tvořícími oso
vé body dřívějšího německého ú
st upn Americká vojska mají ve
své moci okraje města Fismes
velké zásobovací základny něme
cké armády kterou nepřítel sna-
žil se udržeti s nasazením všech
svých sil Předvoje spojenců do
stihly jižního břehu řeky Aisne a
současné nápory francouzských
anglických a amerických vojsk
zdají se býti dostatečně silné aby
zatlačily Němec zpět i za řeku
Aisne k výšinám Chemin Pes
Pames kde mocné obrané bude
nutno čeliti
Na výchojdě i západě spojenci v
sobotu zvýšili rychlost svého po
stupu a v některých místech po
stup byl až šest mil Linie byla
nyní srovnána tak že je nyní od
straněno nebezpečí které hrozilo
jižnímu bodu od Soissons Přes
značné obtíže kterým musí čeliti
spojenci dopravnjí na bitevní li
nii svoje děla tak rychle jak od
straňují Němci svoje a všechny
cesty po kterých německé sbory
nst umu jí jsou nepřetržitě bombardovány
Současně i Angličané znovu zí
skali důležitou ptldu západně od
fíky Auere kde nepřítel nalézá
se také na ústupu Spojenci mají
nyní ve své rnoci linii při řece
Vesle od Remeše až po Braisne —
Za tímto městem situace je poně
kud nejasnou ale jc známo že
apojeuei nalézají se na pahorcích
vévodících údolí řeky Vosle k zá
padu a Heverozápadu Ve Venizel
spojenci maji ve išve moci jizui
břeh řeky Aisne a jejich linie roz
šiřují se směrem západním krze
Soissons k Pommiem
Není doposud žádné jistoty že
Němci budou moci použiti řeky
Aíne jako baSty k zastavení po
stupu spojencíL Zprávy i Paříie
naznačují že německé linie sever
l né od řeky nalézají se v nebezpeč
"jné situaci Může býti pokračová
ino v ústupu až nepřítel se opětné
ocitne na liniích severně od po
hoří Chemin des Pames V okolí
města Soissons Němci tanjali sil-
i'uf posice na pahorcích' severně od
řeky Aisne
Ustup Němců proveden byl
schopně a až do čtvrtka zdál se
býti spořádaným A ani od té do
by nedošlo žádných zpráv o zaje
tí většího množství Němců a děl
Je pravděpodobné že německý ú-
stup byl úspěšnou operací pokud
mužstva a děl se týče Za to ztrá
ta střeliva a válečného materiálu
bude značnou
Úspěchem spojenců očividně
zvráceny byly německé kampan
ní plány Silné sbory byly povo
lány ze seerní linie k podpoře ar
mád německého korunního prin
ce a německý ústup přes řeku An-
ere od Albertu směrem severním
na vzdálenost více jak tři míle je
tn považován za naznačení že ne
přítel vzdal se úmyslu používali
te sekce bitevní unie v Pikardu
k ofensivníra operacím
Jsou jistá naznačení dle kte
rých dá se souditi že Angličané
udeří na nepřítele až okamžik k
tomu bude příhodným Tento ú-
tok může býti proveden v několi
ka bodech ranitelných strau ně
meckých výběžků v Pikardii a ve
Flandrech Bude-li porážka Něm
ců jižně od Aisne tak úplnou jak
zprávy zdají se naznačovati An
gličané mohou zahájili nástup ka
ždou chvíli
Na jiných jevištích válečných
není událostí většího významu V
Albánii kde francouzské a italské
sbory tak rychle získaly půdu v
posledních dvou anebo třech tý
dnech Rakušané jak se zdá zna
čně sesílili svoje linie
Obyvatelstvo Archangelska v
severním Rusku připojilo se k li
du při Mnrmanském pobřeží v re
voluci proti bolševikům Bolševi
cká vojska jak Re oznamuje upr
chla z tohoto města
300000 Američanů
v bitevním pásmu
Washington D C 5 srpna —
První americký armádní sbor je
muž velí major generál Hu-nter
Liggett pokračuje v útocích a po-
stupu ve středu německé linie ú
stilpu a dostihl Fismes hlavní zá
sobovací a opěrný bod německých
armád v úseku mezi Aisne a Mar
né dle francouzského oznámení
právě vydaného Generál March
oznámil že Pershing má nyní ve
Francii více jak 1000000 mužu
"ve své vlastní rozloze" Nepo
chybně tím míní se sekce fronty
mezi místem severně od Verdunu
a švýcarskými hranicemi kde a
merická vojska rychle přejímají
linii k obhajobě Kolem 300000 n
merických vojáků nalézá se v bi
tevní linii Během července vylo
děno bylo ve Francii 300000 mu
žů čímž docíleno bylo pozoruhod
ného rekordu Nejvyšším před
cházejícím měsícem byl červen
kdy vyloděno bylo 276000 mužů
Němečtí velitelé
doznávají nezdar
Španělsko nabídlo
útulek Romanovcům
Madrid 5 erpna — Král AI
fous jak 6e oznamuje pozval ro
binu popraveného bývalého cara
ruského aby ' přijela do řpončl
&ka a zijtfila tsm až do konce vál
ky 'bydlíc v jednom t králov
ských polárft Zahraniční mini
str Dato oznámil že španělský
kabinet zahájil vyjednávání za ú-
Kodaň 5 srpna — Polní mar
šálek von Iíindenburg a generá1
Ludendorff přijali německého kor
respondenta dle zpráv sem do
šlých a otevřeně připustili že je
jich strategické plány selhaly —
Tvrdili ale že Němci "dosud jsou
pány situace a že Němci vzdali se
jistých území v souhlase s přija
tými plány Kdyby prý jednalo se
o bitvu na německé půdě pak ne
radi vzdávali by se vesnic ale po
stup nepřítele je bez jakékoli dů
ležitosti a nebude míti vlivu no
výsledky světové války Von Iíin
denburg prohlásil že němečtí vo
jáci se tak snadno přizpůsobí a
merickým vojákům jako přizpů
sobili se černým vojákům
Čechoslovákům se
dostane pomoci od
japonsko a Ameriky
Každá země pošle něko
lik tisíc vojáků k po
moci naší armádě
Washington D C 5 srpna —
Úřední oznámení americké a ja
ponské vlády která byla právě u
veřejněna naznačují že plány ku
poskytnutí vojenské pomoci Ru
sku v Sibiři budou provedeny je
nom Spojenými Státy a Japon
skem za souhlasu ostatních spo
jenců Spojené Státy stejně ja
ko Japonsko pošlou několik tisíc
vojáků do Vladivostoku aby spo
lečně ujali se ochrany města a tak
chránili týl československé armá
dy postupující směrem západním
Nebylo oznámeno jak silné sbory
amerického vojska poslány budou
do Sibiře a kdy poslány budou na
nové pnle operací
Zatím co Spojené Státy a Ja
ponsko poskytovati budou pomoc
československé armádě v Sibiři
Spojené Státy budou pokraěovati
v spolupráci se spojenci operují
cími od Murmanského pobřeží a
Archangelska Jediným přítom
ným cílem japonsko-ameriekých
vojsk bude poskytnutí takové po
moci a takové ochrany českoslo
venskému vojsku proti ozbroje
ným rakouským a německým za
jatcům jaké bude možno poskyt
nonti a podpořováti jakékoli sna
hy po samosprávě a sebeochraně
v jakých Rusové budou ochotni
pomoc přijati
Později pak Spojené Státy po
šlou komissi obchodníků země
dělských 'odborníků dělnických
rádců zástupců Červeného kříže
a jednatelů Y M C A Prohláše
ní Spojených Států a Japonska v
této záležitosti kladou zvláštní dů
raz na to že akce provedena bu
de bez jakéhokoliv vměšování se
do svrchovanosti Ruska a bez
vměšování se do vnitřních záleži
tostí i
Japonská vláda se zavazuje že
po zakončení úkolu missie odvolá
každého japonského vojáka a po
nechá svrchovanost Ruska nepo
škozenou ve všech její fásích Do
hoda s kterou všichni spojenci
projevili svůj souhlas je hlavně
výsledkem osobních snah presi
denta Wilsona který pracoval po
týdny aby docíleno bylo dohody
na nejúčinnějším plánu kterým
pak současně naznačeno bylo
by ruskému lidu že jedná sc je
nom o pomoc za ťtčelem zachování
a vývoje nově zřízené demokracie
Dosavadní americké
ztráty 1491 2 mužů
Washington D C 5 srpna —
Až dosud oznámené americké
ztráty jsou 14912 mužů z čehož
12881 připadají na armádu a 2
'884 na mariúácké sbory V tomto
počtu nenalézají fc doposud ztrá
ty utrpěné vé velkém náporu spo
jenců ve výběžku Sobsons-RemeS
V minulém týdnu seznamy ztrát
obsahovaly 1102 jména Generál
March popřel že učinil prohláŠe-
čelem přestěhování členů bývalé! ní dle kterého americké ztráty v
carské rodiny ruské do Spaněl- nedávných bojích byly odhadnu
ska 1 ty na 12000
Polská vojska se
osvědčila ve Francii
S francouzskou armádou 5
srpna — Nedávno organisovaná
polská armáda v které nalézá se
množství mužů kteří dobrovolně
vstoupili do francouzské cizinecké
legie v roce 1914 získala svůj
křest ohněm v oblasti Champagno
když pomáhala při znovudobývá
ní posic kterých Němci zmocnili
se dno 15 července Vojska tato
bojující pod vlastním svým pra
porem h bílou orlicí provedla ú
tok a zmocnila se obtížného ob
jektivu Útok proveden byl na
dvoumílové fronta a Poláci neje
nom zmocnili se vyznačeného ter
rainu ale krom toho zajali 135
Nemcu a ukořistili dvacet strojo
vých pušf k Po zmocnění se po'ie
Poláci bylí podrobeni pěti proti
útokům Némců ryeble za eebou
jdoucím Každý německý útok byl
(idražen s velkými ztrátami pro
Němce Dva sbory posil vedené
mladým kapitánem dostavily se
v čas aby zatlačen byl nepřítel