Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 17, 1918, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Strana 6
POKROK DNE 17 DUBNA 1918
NOVINKY 2 WESTON NEBR
r- Následující ipráva jest vy
ňata 2 ěawpLu Sander Couaty
Ledger z Thompson Falls Moní :
R C Cnrpenter z dolu VermilKon
moskal "v tomto městě návštěvou
navraceje se z Nebraskv kde ve
starém svém domové strávil zim ní
období Přijel sem z dolu Marnil
ton a brzy se vrátí aby řídil prá
ce v dole v letním období Praví
že nyní mají úplné zařízení stro
jů a jsou připraveni dolovat vel
ké množství rudy
— Kupujte v hojné míře a vši
ehni bez rozdílu bondv svobod v u
pomozte tak pochovat kajzra —
Jméno "Telíce' jak jest na bon
deeli svobody naznačeno nebude
pro kajzra žádnou záležitostí k
smíchu aJE bude pokořen
— Velké množství návštěvuíkú
podílelo se na košíčkové zábavě
pořádané v pátek "v distriktu 7G
ve prospěch Červeného kříže Pří
tomní s vděkem vyslechli pro
gram načež byly košíčky ve druž
bě prodány a hezká suma peněz
opět Červenému kříži přinadla
— Novinek v tomto týdnu bu
de jaksi pomalu a sice následkem
toho že jest zde každý pilno kam
paní pro třetí půjčku svobody
zaměstnán Jednotlivé distrikty
oznamují že na ně určené kvóty
vesměs již přepsaly Na okres
Saunders možno vždy s určitostí
spoléhat a dnes opět jsme z hod
nověrného upozojíováiii že náš
okres jest v popředí všech okresů j
ve Spojných Státech piknd si
týče dirů pro Červený kříž Prá
vem můžeme býti hrdi na lid v o
křesu Saunders
Kanálové přístavy
francouzské jsou
cílem nepřítele
Zmocnění se těchto přístavišť zna
menalo by velkou ránu pro
věc spojenců
FrohnVčn zá'cn uznán za
konstituční
Lincoln Neb 15 dubna —
Prohibiční zákon Nebraskv uznán
byl za konstituční ale nejvyšš'
státní soud nebyl schopen docílit i
jednomyslného mínění ohledně o
né části zákona která jedná e
právu lékámf-ů míti zásoby liho
vin ve svém držení Příped přišV
z Douglas okresu kde lékárník
Paul B Fiteh byl pokutován $100
'a útratami poněvadž měl lihovi
ny ve svém držení ačkoliv lékár
na jeho neměla dovolení k tomu
'Většina nelvyššího soudu rozho
dla proti lékárníkovi počítaje v
to nejvyššího sudího Morrinneye
ele soudci Sedvrick a Comish byli
jiného náhledu a podali zprávu
menšiny Menšina svůj náhled o
pírá o skutečnost že lihoviny za
baveny byly Fiíehovi následující
ho dne po té kdy zákon vešel v
platnost Fiteh zadal si o dovole
ní ale nemohl je získati dříve než
za dvacet dní a mezitím lihovin
neprodával
- Karlíček a Czernin vysvětlují
Amsterodam 15 dubnaě — Žc
dopis uveřejněný francouzskou
vládou v kterém rakouský císař
souhlasil s nárokem Francie na
Elsasko a Lotrinsko padl do cen
trální aliianee! jako bomba' tomu
nasvědčují snahy rakouských au
torit za účelem smazání dojmu
který způsobil Karel k potěšení
svého německého spojence prohla
suje že s tím ELsaskem a Lotrin
skem to tak nemínil a svaluje vinu
na svoji tchýni která prý do do
pisu jeho musela něco připsat Cí
sař Vilém z toho popření má ná
ramnou radost a posílá Karlovi
děkovný telegram v kterém pro
hlašuje že to jeho ujišťování je
zbytečné a že tomu tak jako tak
nevěřil a že ví že nepřítel jest
schopen všech špatností O těch
ženských míchajících se do politi
ky kaiser se nezmiňuje patra ě
aby tuto nehoráznost ještě více
nerozmazával Hrabě Czernin aby
zakryl svoji nešikovnost pospíšil
si s prohlášením že dopis jeho mi
lovaného císaře byl zfalšován a že
Karlíček vlastně řekl žc by jak
přál ukradená území Francii kdy
by nároky její byly spravedlivé
ale že tyto nároky spravedlivé ne
jsou Ze všeho toho plyne že Ka
rel Francii podmazoval když byl
v úzkých ale změnil náhledy
když mu Německo odstranilo ru
ské nebezpečí a vytáhlo trn z no
hy v Itálii Jak pak by ještě mohl
nyní pracovat i proti svému bossů
v Berlíně? Událost tato mohla by
míti vážné důsledky kdyby kai&Ar
neznal své Pappenheimské!
Tří vagony tabáku vykradeny
— Na trati Bělehrad-Podmoklí by
ly tří vagony % rumunským tabá
kem yvpáčeny a ukradeno z nich
za 300000 konin tabáku určeného
pr& Německo
Washington 1) C 1:1 dubna
— Vojenští odborníci zdej-i po
vděkem četli zprávy o úspěšných
anglických protiútocích které
převážily většinu počátečních vý
hod kterých Němci docílili v pr
vních náporech v bitvě u Arinen
tieres Situace nebyla doposud
jasná ale přece z mnohých zná
mek se soudí že jedná se o sepa
rátní operace namířené proti
francouzským přístavištím kaná
lovým anebo o rozšíření operační
ho pole od Amiensu tak aby roz
šířena byla základna pro operace
proti jmenovanému městu-
Af už jedná se o jakýkoliv cíl
tohoto nového německého pohy
bu tolik zdá se býti jisto že "An
gličané nedovolili aby tento po
hyb získal přílišnou sílu přes to
že došlo k vyklizení Armentieres
samotného Město toto nalézalo
se nepřetržitě pod dělostřeleckým
ohněm a nemělo valné strategické
důležitosti Jeho vyklizení bylo
nutností v důsledku úspěehú kte
rých Němci docílili v operacích
po obou stranách tohoto města
Mnozí vojenští pozorovatelé
ř'u toho náhledu že Němci pod
"ikli tento pohyb za tím účelem
?by odstranili podobné nebezpe
čí v mohe::i větším měřítku pro
iejich hlavní frontu operační dá
!e na jihu Pokročilé německé sbo
ry u Amiensu nalézají se od 25 do
30 mil za směrem linie kterou
napadli při zahájení náporu před
třemi týdny Šířka průlomu v li
nii je od 50 do CO mil
Kraje spojenecké linie nyní na
padané od jihu k severu jsou ví
ce jak 100 mil od sebe vzdálen)'
jestliže celý německý pohyb pova
žujeme za jednotnou akci Mnozí
považují za možné že Němci pře
sunuli váhu svého tlaku na sever
aby vrazili klín do spojeneckých
linií směrem k západnímu pobře
ží kde nalézají se hlavní opěrné
anglické body v iiejužžím míst?
Anglického kanálu Není třeba
podotýkat že úspěch tohoto po
hybu směrem ku kanálovým pří
stavištím znamenal bv vážnou rá
nu pro spojenec
pláních Francie je také zápasem
jejich a stejné nebezpečí Jirozí Ir
iku jako Anglii Prohlášení toto
popohnalo práci irské konvence
která dohodla se na plánu irské
samosprávy Anglie je pohotovu
tuto samosprávu povoliti ale ehee
aby Irčané za tyto ústupky také
nechali svoje mladší muže slouží
ti ve vojsku Všeobecně má se zti
to že irská otázka je nyní svému
rozluštění blíže než byia kdykoliv
před tím a v anglických politi
ckých kruzích převládá náhled žc
irské nesnáze dojdou nyní pozvol
ného a mírného urovnání Kritické
události ve Francii nutí Irčany
aby byli mírnějšími a tyto okolno
sti mohou vésti ku kon?čné do
hodě
Turci vraždí obyvatele Kavkazu
Londýn 15 dubna — Ruská ji
skrová depeše adresovaná do Ber
lína prohlašuje: "Ofensiva ture
ckých vojsk na Kavkaze následo
vána byla vražděním ve velkém
arménského obyvatelstva Míru
milovné obyvatelstvo ženy a děti
vražděno bylo bez milosti a jejich
majetek byl vypleněn a zničen po
žárem Mírová smlouva kterou
přinuceni byli jsme podepsati v
Břestu Litevském ponechala roz
hodnutí o budoucím osudu lidu v
provinciích Ardahanu Karsu a
Batumu jim samotným Události
které odehrály se v těchto provin
ciích nasvědčují tomu že stará
násada o vyhlazování arménského
Hdu je doposud používána Na tu
řecké frontě válečné výhody hyb
ná straně Ruska a Rusko bylo při
nuceno vydati Ardahan Kars c
Batum jenom proto že Německo
bylo spojencem Turecka Zodpo
vědnost za všechny hrůzy kterým
vydáno je nyní arménské obyva
telstvo na pospas v krajinách zno
vu zabraných Turky spadá na ně
meckou vládu která přímo po
mohla Turecku získati tyto kraji
ny Liaovy komisariat pro zanra-
niční záležitosti protestuje proti
takovému zneužívání práva sebe
určení obyvatelstva těchto provin
cií a vyjadřuje naději a trvá na
nutnosti okamžité a energické in
tervence na straně Psemeclía v
Kavkaze s ohledem na zastavení
dalšího vraždění a vyhlazování
mírumilovného obyvatelstva k ja-
k-m došlo V Ardahanu"
Doufají v mírné urovnání
irské otázky
Londýn 15 dubna — Irská o
tázka která pro Anglii je stálým
zdrojem nesnází vystoupila opět
ně v posledních dnech do popře
dí všeobecného zájmu hlavně ná
sledkem projevu premiéra Lloyda
Oeorge který prohlásil že Irčané
od nynější doby musí odvádět
také daň krve poněvadž zápas na
Nové podrobnosti o zatřeném
krajanovi
7 New Orleans udochází zpráva
že na podezření z vyzvědačství za
tčený Václav Bořek za posledních
několik týdnů meškal ve Filadel
fii Clcvelandu Iloustonu Tex a
jiných městech Zatčení jeho se
událo as pul míle od vojenského
Vzetí Niehols poblíže části kde
ubytováni jsou branci z Clevelan
du a Ohia Dle zprávy federál-
meh uřadú nabízel prý Bořek po
licii 3"0 na hotovosti a $110 v
bondech za to aby mu bylo dovo
leno oflcbrati se do jeho bytu
e 211 North Rampart Ct Přání
jeho nebylo vyhověno a podebřelý
horek musel vzíri za vděk celím n
po'ifip Úřadům Bořek tvrdil že
dal se zapsati do zálohy pro stav
hn lodí bud v Clievelandu nebo ve
Filadelfii že určité se nepamatu
je není mu však úředníky věřeno
U nřho nalepené napírv prv zřei-
mě nasvědčují že poslední dobou
potloukal se kolem míst kde se
nacházejí vojenské tábory
Spojených Států sudí Atkinson
bývalý guvernér podává
náhled o Nuxated Iron
Případ jejž uvádí Dr James Francis Sullivan o generálu
Gordonovi hrdinovi bitvy u Gettyaburgu
který blízko v 85 létech stáří nabyl zvý- '
sené síly a zdatnosti po krátkém užívání
tohoto pozoruhodného výrobku
Pomáhá vpraviti ráznost a obnovenou energii do žil sla
bých "vyčerpaných'' chorobných a letitých—často
zvýší jejich sílu v době desíti dnů
Bývalí němečtí pacifisté jsou nyní
pro válečnou náhradu
Stockholm 15 dubna — Další
trhliny ve většině německé říšské
rady která podporovala původně
mírovou resoluci ze dne 19 čer
vence jsou oznamovány depešemi
z Berlína Nejposlednějším potvr
zením této skutečnosti je prohláše
ní člena klerikální strany Ihnmin
gera který v jedné schůzi prohlá
sil: "Válečná náhrada v obnosu
1000000000 marek musí býti žá-
Ktna a Francii bude dovoleno aby
zaplatila část svými koloniemi a
Anglii ? části surovým materiá
lem" Sas&ý ministr financí rov
něž vyslovil se proti míru doho
dou a prohlásil že Německo musí
uoeíiiti jenom míru vítězného
socialistický časopis Vonvac-rts la
mentu je nad touto změnou zásady
německé vlády a vzdává se již na
děje že tato může býti přinueena
aby zaujala bývalou svoji posici
Němci postupují ve Finsku
Londýn 13 dubna — Něme
cká škadrona s několika transpor
ty jak se oznamuje přibyla do
Lovisa ve Finsku na polovině ce
stě mezi Ilelsingforscm a Vibor
gem Skadrona přišla směrem od
Revalu a malý sbor vyloděn byl
nedaleko Lovisa a zabral toto mě
sto- Petrohradský korrespon-
dent Reuterovy zpravodajské
kanceláře oznamuje že Němci za
brali Lgov 130 mil severozápadně
od Charkova kterého zmocnili se
před nedávnem Po zaujetí Lgo
va poslali ultimatum žádajíce vy
dání Kurska kapitolu gubernice
stejného jména 36 mil západně
od Lgova Místní rada dělni
ckých a vojenských delegátů roz
hodla se postaviti na odpor Fin-í-ká
bolševická rada komisařů roz
hodla se v důsledku vojenské si
tuace přestěhovati do Petrohradu
Postavení finských rudých gard
se zhoršilo následkem toho že bí
lým gardám dostalo se německé
pomoci
Vylodění Američanů ve Vladivo
stoku může zmírniti situaci
Washington D C 13 dubna
— Vylodění amerických mariňá
ků ve Vladivostoku jak se očeká
vá bude míti uklidňující vliv na
Rusy Následkem toho že Ameri
čané připojili se k Angličanům a
Japoncům v chránění životů a ve
likých zusob válečného materiá
lu patřícího spojencům v tomto
sibiřském přístavišti podniku do
stává se mezinárodního rázu kte
rým zaplašeny budou obavy Rusu
žc japonská invase byla zahájena
Poněvadž Spojené Státy zaujaly
jisté stanovisko k zakročení Ja
ponska v Sibiři podílení se ame
rického vojska v patrolování Vla-
Veliké dúložitosti pro veřejuost vů
bec mři by biti náhled jejž o Xux
ated Iron podáví Spojených Hiátů Mi
di Atkintiou Vd dvacet roků udf At
kiisHon nalézal se ve tdužbách veřejno
sti jako soudce Spojených Států soudu
fruvcrnřr člen konjírcsu a Spojených
Slátů distriktu! návlndni atd K-1 ne
smírnou zkušenost v závančin nv'de
ct ví rozezunvAui pravdy od nepravosti
Od té doby kdy Xuxnted Iron nebo
"Fcr Nuxaté" jak je totiž Francouzo
vi nazývají bylo v třto zemi ve zná
most uvedeno jako útokem lid zachvá
tilo Ikárnici všude mluví o jt lio ob
rovskúm prodeji odhadu jo sc že v sa
motné této zemi přes tři milliony lidí
ročně je uživa Hylo vysoce odporuče
no a předpisováno chválu
kari jako Dr Sclmvlcr (
navštěvujícím ra n I é k n re m
betli nemocnici v Xeiv York City Bylo
užíváno množstvím vynikajících mužů
jako bývalým Spojených Státu senáto
rem Wm E Masonem a Charles A
Tovruem kteří o ní-m podávají pádné
svědectví pokud jxo se jeho poskytu
jící vlastnosti velké síly a zdatnosti —
Bývalý zdravotní komisař Wm It
Kerr z Chicaga praví že by mélo bý
ti předpisováno každým lékařem a uží
váno v knždé nemocnici v této zemi
J'cui tisíce lidí kteři jou nervosní
"vyčerpaní' slabí a chudokrevní kte
ří postrádají síly a živopti a kteří cítí
potřebu něčeho na vzpružení n co by do
jejiih žil obnovenou energii dodalo o-
ni však nevědí čeho užívati Je to tu
lii cenným míti muže jako sudího At-
kiiisceiK aby poznal hodnotu Xuxated
Iron vyzkoušel ji na sobé samém a po
tom upřímné vystoupil a směle lidu o
hlcdné toho sdělil Sudí Atkinson pra
ví:
'Pouze tohoto jara zkusil jsem váš
cenný předpis na Nuxated Iron jako
Bílivlu po kruté minulé zimě Výsledek
byl zkrátka podivuhodný Xikdy jsem
tlí vzal útočiště k léku jehož vísledek
tsk n=pukoj!ví tsk ůplnj a tuk
prostý nahodilých komplikací jež jsou
bezohledném braním dávek tak často
zp&i-úbeny lidem kteří si lékům navyknou
'Beze zdráhání doporučuji Xuxated
iron osobám které následkem napína
vé ťílesné nebo duševní práce nechaly
svůj pystem Keslamťj t lo vysílili na-
bo nervy vyčerpali Ono navrátilo nin?-
huť k jídlu a moji živost IViťuji že
jsem se zbavil břemene jež nič po mě
síce tížilo v několika tídnech během
Mh má
i íĚÍ u Jh iséi 1 ?
Spoj Státft soudce
O W Atkinson
bývalý guvernór
praví it výaled
ky jlcliá docílil it
iívánnn Nuxated
Iron byly nkvělé
it nikdy iicvtal
rttočlštó k léku
Jcuž by míl tak u
spokojlvý výsle
dek io bíhcin ně
kolika týdnů cítí
se io odvrhl úna
vu po ínésíco tr
vající priee
Tf tm t 55 '
I
ě známými lé- j Federální soudce G W Atkinson bývalý guvernér Západní Virginie
v suKnz':iČIen kcnffresu- a 8Polkový striktní návladní Čtěte deleji jeho ú-
sudek o NUXATED IRON
nichž tídil jeni se jcdnodilehvm návo
dem na užívání Xuxated Iron"
1ii:ý pozoruhodný případ jest onen
uem rála David St uni t (inrdona známé
ho indiánského bojovníka a hrdiny v
bitvě ii Oettyshursru V uvádění tohoto
případu l)r ramen Finneis Sullivan bý
valý lékař v Hellevue ncnociiici (ven
kovní oddělen!) v Xeiv Yorku a v ne
mocnici okresu Westchester jravi: —
"Cin který generál ("0rilon nyní pro
blašuje že během měsíce Xuxated Iron
jeho ochablé životní síly obnovilo a uči
nilo jej silným se cítiti opět h vytrva
lostí které nedoufal nikdy více nribýti
odhaluje jasněji nežli co jiného moc
toho o jsem dokazoval jmenovité: že
by lékaři měli více předpisovat! orga
nické železo — Xuxated Iron — pro
slabé nervosní chudokrevné vyčerpa
né pacienty"
Tisíce osob bčře se životem trpíce
tělesnou slabostí a vysoce nervosním
stavem následkem nedostatku postači
teluého železa v jejich tělískách červe
né krve aniž by si byli vědomi skuteč
né a pravé příčiny svých nesnází —
Chrafitc se všnk starých forem kovové
ho železa jež múžfl v některých pří
padech způsobiti více zla nežli dobra
Xicménř vše co bylo o tomto před
mětu chvalné známými lékaři řečeno a
psářio tisíce lidí stále trvá na bran! dá
vek kovového železa jednoduše před
pokládám proto že stojí o uMcolik cen
tů mém" Horlivé radím čtenářům ve
všech případech aby si dostali předpis
od lékaře na orpinické železo — Xux
ated Iron — nebo jiechct-te li ni tako
vých obtíží působit potom kupte st
v j-lm původním
se že toto zvlášl-
na
pouze Xuxated iron
pnklíku a přesvědčte
ní jméno (Xuxated Iron) nalézá sc
paklíku
Dr E Sauer bostonský lékař který
studoval v této zemi i' na velkých I'"
kařských vúi"ilištíeh v Fvropé pravil:-—
"Xuxated Iron jest obdivuhodný lék
Kdyby jenom lidé jej užívali když so
cítí slabými na místě dávek droi
jimž se snadno zvyká dráždivých a li
hových nápojů Jsem přesvědčen že je
tisíce těch kteří by snadno mohli zbu
dovat svá červené krve tělíska zvý'it
svoji fysickou energii a přivésti se do
stavu na uchránění sc před milliony zá
rodků nemocí kterým téměř neustále
jsme vystaveni Xejste li silnými nebi)
zdravými jste tím sobě povinni abyste
nesledující učinili zkoušku: Přesvědčte
se jak dlouho můžete pracovali anebo
jak daleko můžete jiti aniž byste se n-
navili Pak berte dvě I gránové tablet
ky Xuxated Iron třikráte denně po dva
týdny Xa to zkoušejte uvoji sílu znovu
a přesvědčte se mnoho li jste získali
UpozornénL— Xuxated Iron jež uí'
val sudí Atkinson Dr Sullivan a jiní
s takovým překvapujícím výsledkem
není tajným lékem nýbrž lékem kte
rý jest dobře známým lékárníkům Xe
jako starší neústrojué železité výrob
ky jest ale snadno přizpůsobitelné ne
poškodí zubů nečernají po něm ani ža
ludek nezvrrtcí Vyrabitclé zaručují ů
spčšné a uspokojivé výsledky nebo va
še peníze vám vrátí Jest k dostání n
všech dobrých lékárníků
divostoku zdftrazní skutcěnost že
jedná se jenom o operace lokální
ho charakteru k ochraně životů a
majetku v městě kde ruské auto
rity nejsou schopny udržovati po
řádek
Nový velký seznam ztrát
Washington D C 13 dubna
— Dva seznamy ztrát byly vydá
ny věera a z těchto vychází na je
vo že Pershingova vojska v zámo
ří měla následnjíéí ztráty: Usmr
cených v boji 23 zemřelých ná
sledkem ran 3 pohřešovaných 7
zemřelých následkem nehod 6 ze
mřelých následkem nemoci 17
těžce raněných 80 a lehce raně
ných 98 Na ěestném seznamu
tomto opětně nalézá se množství
slovanských a mezi nimi i českých
jmen
Civilisté opouštějí Arras
Paříž 13 dubna — Civilní o
byvatclstvo je stěhováno z Arra-
su dle oznámení právě vydaného
Arras nalézá Ke asi tři míle na zá
pad od německých linií na Scar
pe řece a nalézal se pod ohněm
německého dělostřelectva po po
slední tři roky Toto bombardo
vání bylo zvláště prudké od za
hájení současného německého ná
poru "
Nový náčelník polské vlády
Stockholm lí dubna- — N
vým polským premiérem xtal se
Steczkovski kterému podařilo Re
utvořit i kabinet z lidí kteří poli
ticky mnoho ncziiamcnali níkdy v
minulosti Nejzuámčjhím z nich
je Steeki ministr vnitra bývalý
člen ruské dumy který jik hc za
to má není nepřátelským vůči Ku-
ísům Zdá 8( že Němci a Rakuáa
né měli znaíné potíže tik sestave
ním nové polské vlády po rezigna
ci premiéra Kueharzewského a
jelio kabinetu v důsledku předání
("holinu Ukrajině Konáno bylo
mnoho konferencí v této záležito
sti a polští delegáti navštívili Per
lín i Vídeň ale otázka Cholmu
jak všechno tomu zdá se nasvěd
čovat! nebyla vyřízena ku jejich
spokojenosti
Nový výběžek ve Flandrech ne
bezpečný nepříteli
Londýn 14 dubna — Někteří
váleční pozorovatelé považují no
vě utvořený výběžek mezi Messi
nes hřebenem a Oivenehy za mno
hem nebezpečnější nepříteli než
spojencům poněvadž veškerá zvý
šená půda v této krajině nalézá se
v moci Angličanů Jejich snahy
po ovládnutí výšin při Ypres mu
sí skončiti dle jejich náhledu kr
vavým nezdarem- Mezitím Hin
denburp nepochybně pokusí se
doeíliti výhod z přesunutí pozor
nosti na sever novým útokem me
zi Arrasem a Oise Ale i tomuto
bude čeleno s veškerou rozhodností
Rusové se uklidňují-
Washington D- C- 14 dubna
— Časopisecké depeše z Moskvy
sdělují že bolševičtí úředníci ne
jeví nyní již takové obavy že vy
lodění japonského vojska ve Vla
divostoku poveibí k in vaši Sibiře
Nepochybně k tomuto stanovisku
přispěla značně okolnost že ame
rické branné sbory podílejí se na
podniku
Slavné uvítání gen Wooda
Camp Punston Kans 14 dubna-
— Generál Wood vrátil se z
inspekční cesty do Francie a po
jeho příjezdu sem dostalo se mu
nejnadšenějšího uvítání jaké mo
hlo býti uspořádáno Všichni vo
jáci národní armády se svými dů
stojníky v tomto táboře dostavili
sc k jebo přivítání Vojáci salu
tovalí kapely vyhrávaly a nadše
ný jásot byl výrazem nadšení pro
generála který nese z Francie po
selství že na naše bojovníky čeká
se nedočkavě a že co nejrychlej
síbo výcviku je třeba aby zápas
skončil vítězstvím vojákft demo
kracie "'"
Velké seznamy ztrát možností
Washington P C 14 dubna
— Americké domovy musí býti
připraveny na záchvěv který ná
sledovati bude po větším podíle
ní se vojsk generála Pcrshinga na
bojích na západní frontě ve Fran
cii Seznamy ztrát budou den ode
dne větší jak americká vojska
bráti budou účast na velkém zá
pasu který nyní je v proudu
Gardový důstojník z Nebrasky
držán jako zvěd-
Deraing N M 14 dubna —
Major John M Cirkner medikál
ní důstojník nebraské gardy na
rozený v Německu zatčen byl v
tomto táboře v pátek pro poruše
ní zákona o špionáži Dopraven
bude do Santa Fé před distriktní
ho soudce Colina Nebletta Birk
ner studoval spolu 8 německým
císařem na universitě v roce 1874
Odpřísáhnutá prohlášení čtyřech
důstojníků dosvědčují 2e dával
na jevo pro-německé cítění a ne
tajil radosti když německá ar
máda nalézala se na postupu a
byl sklíčen když spojenci vítězi
li liírkner sloužil v prusko-fran-ícuzské
válce jako zákopník a
byl raněn Byl přiobčen v Clay o
křesu y r Oce 1888- i
—