Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 17, 1918, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Hltil 1MWM-M II H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 III 1 1 1 í 1 1'1 M H 1 1 Hj
Máslový úsporný stroj
HOTE SE 8
Jestli ještě stloukáte a
sbíráte smetanu rukou ztrá
cíte při tom od jedné třeti
ny do jedné čtvrtiny smeta
ny Užíváte-Ii separátoru
ztrácíte ještě takové množ
ství i by vá to překvapi
lo kdybyste to věděli Kol
dá ztráta na farmě anebo
vada by měla býti odstraně
na letos Kupte si Lily ane
bo Primrose smetanový se
parétor a zastavte ztrátu
Nepředstavujte si žc smetana ponechána ve sbíraném
mléce vám ztuční vepřový dobytek nebo telata Bylo mnoho
kráte dokázáno že dobře dobytek roste ze sbíraného mléka
když tuku jest raději méně než více V tomto případě tuk
spíše usmrcujc nežli živí
Lily a Primrose separatory oddělí takový tuk který rád
zůstává Dokážeme vám ž ho oddělí t výjimkou nějaké kap
ky v celém gallonu
iliuio to jsou tyto stroje známy co lehce jdoucí jednodu
ché snadně se čistící které jsou trvanlivé a konají po létech
stejně dobře práci Kupte Lily a Primrose — zaplatí vám vý
lohy v másle které můžeto ztráceti Navštivte místní obchod
níy kteří těmito stroji obchodují anebo pište nám o katalogy
International Harvester Company oř America
(Ineorporated)
CHICAGO U S A
McCormlck Milwaukw
QKRQgj DEjt DUBNA 1918
Btřaaa d
KlCOltHTI!
Sdusterole pracuje lehíejl rychleji tni!
bf (Ulála puchýřo
Není v tom nic moudrého nilchátcli
táli hořčicovou a mouku u vodou kdyi
íiůžete snadno ulevit! bolestem a ítuhnuti
trku málem řitho bfleho Musterolc
Muaterolc je vyráWno z čwlclio hoř
íicového olrje a jinýrh pomoci ponky
Uiiích ouíistek sloučených vo tvaru
I af jemného bllího marAní isawupuje
místo itarouavne norcHue uipa=i
otdřIA puchýři
Musterolc oby£cjn5 skyti přímou úlevu
bolavému hrtanu aápalu trubic mandli
ooruSe vů boleni hlavy araierJ krve
tápalu blan hoitcl bolení v križi boleni
i plenám v xaoecn a kioudccu yvv la
tinám bolavým avalúm odřeninám oz
nobcninám omrzlým nobám n&stuzcni
aa praouch 30c a 60c nádobka Nemoc
míní nádoba $250
Champion Deering
{-4-H-íl"i~l"íii!it"!"l"llí'l'!HK
OBhórne
h-h-h- h-i H'-i"M-K-m
Hojí kožní nemoce
Je zbytiTnýra pro Vás trpéti na svrab
uliry skvrny i vyrážku a jiné kožní ne
moce Male zemo ke koupení v každé
lekáme za 35é neb za $100 zvláště velkou
láhev Když správní použito obyřenž po
lehči oknmzitS od pvrbéci trýzně vyčistí
a utiší kůži a hojí rychle po nejvke všechny
kožni nemoce s účinkem
Zemo je podivuhodná pronikajíc I mtzírt
tekutina a jc ulehčením té nejjemněji!
nemocné kůži Není mastná lehce pří
kládátdná a málo stojí Kupte si jí dnea
a uáctře dalších lit rap v
Tbe li W Rok Co Clcvdand O
Nový seznam amerických ztrát
"Washington D C 15' dubna—
Generál Pershingr oznámil SG jmen
usmrcených zemřelých a rané
nvch vojáku v americké armádě
ve Francii Z tohoto počtu 5 usmr
ceno bvlo v boji 1 zemřel nasled
kem ran 4 následkem nehody
následkem nemoci 9 raněno bylo
vážně a G0 lehce Mezi lehce ranč
nmi nalézá se Čech Frank Zika
vedle jiných Slovanu
Váš grocerista vám dodá
pE&ua PATorr J I
Okusili jste je v restaurantech a na jiných
místech — nyní pak ei přejete aby se i vaše
rodina a hosté k vám pro tu samou rozkoš
připojili To je právi jedna radost při prodá-
vání BEVO — když totiž uslyšíte své hosty se
vysloviti jak je dobré — potom naslouchat
jejich důvodům co to vlastně jest Pakli ne
spatřili láhve všichni se budou shodovat na
toro že je to něco jiného — kdyby ale láhev
uvldéli každý se Jinak o jeho dobrotě vyjá
dří BEVO Jest výživné — pomocí paBteurizo
váni a sterillzováni čisté — ne-opojné zdra
vé a důkladné občerstvující POZNÁMKA
— BEVO má býti prodáváno studené
EEVO — Je po celý rok mírný nápoj
Obdržíte BEVO v hostincích restauran
tech grocernich a depart obchodech v lé
kárnách na výletních mítech v parcích všu
de kde maji soda fontány v Jídelních ká
rách na parolodích a jiných místech kde se
občerstvující nápoje prodávají Střežte se
náhražek — nechte si láhev o své přítomnosti
otevřít
BEVO se prodává v lahvích pouze — a Je
láhvováno výhradně
ANHEUSER-BUSCH
ST LOUIS
(análové přístavy
v sázce ve velké
Flanderské bitvě
Němci pokračují v mocném tlaku
v i — JI a 1 Xn 1 A
směrem severním a uguuauo
bojují za každou píď pudy
Londýn 15 dubna — Utuže
ním anglického odporu udržen by'
šachu německy nápor směrem
iižníni od Lys k Bethune a sme
rem západním od Merville k LUi
zphi-oucku nedaleko belgického
pomezí
Němci bv i vytlačeni z rseuvc
Ensrlise anglickými sbory v sobo
tu ráno dle oznámeni polního
marSálka Haiga Čtyři útoky pro
ti anglickým posicím jihovýchod
ně od Baillucl byly odražeuy
NoDřítel nokntcuie v mocném
svém tlaku směrem severním a
zoufalé hoje jsou v proudu podél
linie běžící směrem jihozápadním
od Messines k bodu jižně od Bail
leul Vojenští pozorovatelé jsou toho
náhledu že celý výběžek u Yprcs
a bezpečí kanálových přístavišť
jsou nyní v sázce v boji který je
nyní v proudu Ilazenbrouck a
Baillcul důležitá železniční stře
diska jsou důležitými opěrnými
body pro Messines hřeben a pro
posice v okolí Yprcs všeobecně
Pokud Hazebroueku se týče
Němci zadrženi byli aspoň pro
dobu přítomnou na konci lesa
Nieppe zápacbie od Merville a a
si pět mil od jejich objektivu —
Němci neustávali tu v tlaku na
anglické linie od zmocnění se
Merville ve středu ale byli schop
ni postoupiti jenom několik set
yardů byvše zastaveni na svém
postupu ve zmíněném lese který
nalézá se asi půl druhé míle pod
Merville
Situace v okolí Baillcul ku
kterémuž místu Němci 'dostali se
značně blízko v pátečních bojích
je nejasná ale bylo naznačeno že
nepřítel podniká silné útoky v o
kolí Neuve En k a Wulverghe
mu ležícím sf rozápad od Bail
lcul u mezi ť to místem a Mcssi-
ue-s Anglii- i nalézají se na po
výšené piV v těchto místech i
zprávy nřudZiiačily že by tu byli
Němci schopni docílili příliš vel
kých výhod
Na jižním konci výběžku který
Němci snaží sc vraziti do linie
spojenců mezi La Bassee a Armén
tieres anglický odpor je zvláště
ftrlf
I— — ™—i man m~m mi ' ÍByiíJ" THL— — — — — — 4
— nrT— -rtn 11 min lil i i i 11 n f
Poskytněte svým maličkým
zájem v budoucnost
Jsou vaší nadějí do budoucnosti a Amerika bo
juje aby jejich budoucnost učinila bezpečnou —
Jsou příliš malými aby toto chápali nyní — jed
noho dne však musí se učit ctíti tradice Ameriky
ideály Ameriky velkou příčinu za kterou muži
stáří jejich otců obětovali své životy
Buďte potom připraveni vložit do jejich rukou
bondy jejich vlády Ty budou pro ně nadšeným
důkazem že jejich otcové obmýšleli obětovat a
investovat pro budoucnost svých synů Bondy
svobody budou pro ně znamenat více nežli pení
' ze Ty je činí hrdými na otce kteří v čase kdy
Amerika ocitla se u velké potřebě ukázali se býti
pravými americkými vlastenci- y'
L
I
Urifu Ind ni KíiiiM niieU koupit ' ' '
fcrik farMrkh fitrnka n nimi luwif H M H IralM
h ikrit II iiim— kit m1iii nii(tt itultk Jlooíttn
íuHnl KnrtY uuédi (tCt t lll''b Z SP HI—
p!tlll w ni ponJr ivMtitfrk írwl Tlá pHWtVaH u iM 100 fn práci t
lUiud U wOeíitá liti itoíie m uifJIIM n ktti
li Li (b MnrH6 #lrMk UtmVítÁk fuki'
nifio "PAiMii w y Vi
nkl u M lml k tmim mum# tlaMk J rurnt j
_ i i[i MitAvinf HA U
uwlř MU mtmm ! ' """ 7
lnik — I'Mn'b x íMimtiltt tiHfaai Mttaitul tibo
d titaiitl ďtn iMr kotuly itlbolu4 řlt tt UDutfir t
řo4iiimli chki míinilio lliilíoib jítiuttia tu: ipl
SI lmaltlllWL (wi tHí Mť "'
t
V BtNNITT Srna 2N Bu Sldl 0t '
i
mkíh
tm®
Pro style úpravu a trvan
livost kupujte
ebodnlit Hn
obetiadat Blan o
paM
P Niyw Iwt 4
Um 0
Wh
lín
13' I
s
1 ¥ I fe
Ukládejte peníze do Bondů Svobody pro své maličké
Za toto místo zaplatila a na účel přispěla s
lien Biscuit Co- Snow White Baltein
Omaha Nebraska
louzevnaty K zlepšeni ta ke no-
šlo v posicích spojenců na Sonime
biteraí frontě Němcům podařilo
II J LT
se zisKail posic v iiaiigaru-ii-
Sauterrc jihovýchodně od Ami
cusu v útoku v pátek ale spoje-
i i _ e
uemu náporu angucKycn a nau-
couzských vojsk v bodě kde je
jich liuio se spojují na řece Lu
če nedaleko Hangardu podařilo
sc obnoviti situaci a Francouzové
opětně získali úplnou kontrolu
vesnice
Francouzská vojska hasí požá
ry v Remeši způsobené německý
mi střelami Město nalézalo se
pod silným bombardováním v po
sledních několika týdnech Ber
lín prohlásil že je to odplata za
bombardování německých skrýši
v oKoli baonu irancouzsKym cie-
lostřelectvcm
V pátečním nájezdu německých
vzduchoplaveň na Taříž 24 osoby
byly usmrceny a 61 poraněno —
Při německém nájezde na Angui
pět osob bylo usmrceno a patnáct
poraněno
Bolševici posílají Němce do
Mandžurie
Peking 13 dubna — Spolehli
vé intormace ze MDire saeiuji ze
bolševici složili velké množství
zásob zbraní a střeliva v Irkut
sku pro potřebu armády jež se
nyní organisuje a jež má Čeliti o
čekávanému pohybu od Mandžu
rie Velký počet rakouských a
německých zajatců převáží se ze
středních sibiřských distriktů ha
východ To činěno je s ohledem
na pověsti že spojenci mají v ú
myblu podporovat! generála řje-
menova To vyvolává u sibiř
skýclí bolševiku nejvážnéjší oba
vy Oznamuje e že ve Vladivo
stoku je situace dosud vážná ~t
Telegrafní operátoři odepřeli u
znati bolševickou autoritu a jme
známky nasvědčují tomu že bol
jevící buaou linii tezKou praet
budou-li tlititi ziskati úplnou kon
trolu nad mSštem
Uhlák válečného
loďstva Cyclops
se pohřešuje
Měl přijeti do přístaviště v Atlan
tiku dne 13 dubna ale nepřijel
k pevnině
Washington D C 15 dubna
— Velký americký uhlák váleč
ného loďstva Cyclops který vezl
sedmapadesát cestujících patnáct
důstojníků a 221 muže měl přije
ti do přístaviště v Atlantiku dne
1:5 dubna ale doposud sc nedo
stavil Námořní odbor oznámil že
posleduí zmínka o něm 'učiněna
byla když nalézal se ú západoin
dických ostrovů dne i března a
že největší obavy jsou vyslovová
ny ohledně jeho bezpečí Lod ve
zla náklad z Brazílie
Alfred L -Moreau Gottschalk
americký konsul v Iuo de Janci
ro byl jediným civilistou na lodi
Ostatní cestující mimo lodní muž-
stvo byh vojáky vracejícími se
do Spojených Států Poručík O
Morley od námořní reservy
Spojených Států byl velitelem lo
di Několik NebraseanťJ a lowa
nů nalézalo se na lodi Po celý
měsíc pátráno bylo" po tom kde
loď se nalézá ale bez jakéhokoliv
výsledku
REVMATISM přepadá "venko
vního' člověka Obtíže a bo-
esti učiní jeho klouby a svaly
ztuhlými a umenši jejich puson-
íost
Xa prvé pít-linutí vezmete Slonu li-
iiiment snadno se přikladu vtrcoa o2
natírání a mírní bolest
Pří dlouhé jízdě nebo pn zdlouha em
í j i-:' iy-í1nvr4
UeKillIl "C SUlULMirra urnu ]miiuiu
ztuhlé pruty bolavé rápěstti a rámě
Na dnu neuralgii Dolem stuou po-
hmožděinny vymknutmy stimene no
hy jest rychle působivý
V léKarnacn
Proslulý
profesor v
skandálu
sensačním
Chicago 111 lí dubna — Ce
lé Chicago mluví nyní o skandá
lu do kterého zapleten je proslulý
universitní profesor Dr William
Isaac Thomas a paní II "M Gran
peřová manželka 'amerického dít
stojníka njní nalézajícího bc'
Francii Pan profesor jc hucuž
znaíně letitý ran a nia dospělí-
dítky ale šrď-ť ♦-ho doposud nJa
i i íihořth bekcu k junova
dámě která jc paničkou fovteluou
a láskyhodnou Pan profesor na
vštěvoval s paničkou hotely a po
něvadž tak dlouho sc chodi se
džháiikem pro vodu až se ucho u-
trbne prošťouchlo se to takc na
milého pana profesora a nyní má
při vší své učenosti pořádnou o-
tudu Byl ydan na nHio zaty
kač a pnpad projednáván Iukic
před mravnostním soudem Chica
go má takových skandálu sice pl
no ale nyní se jedna o zvlastm
kůstku pro sensnee milovné po
něvadž pan profesur má vynika
jící jméno jeho' učení vyvolalo
pozornost Manželka paúa profe
sora' jedáraa' rozumná a celý i-kan-dál
tcnto' vysvětluje jenom tím že
pim profesor náslodkem ' velkého
bádání zdétínwtěl a stal sc vjhtřed
tra I