Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 17, 1918, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    rt
PQEROir DNE 17 DUBNA 1918
Strunu 9
okrok Západu
PtJBLl8HED WEEKLY
—
'Vid at tlid Pont Otíice at Omaha
febr aa lecotid elatt mail matter
Mshed by Pokrok Publishing Co
f 17-H19 Ho 13th 8t Omaha Nob
linťřijition by mail — $200 per year
VvUvA
rífDAVATEL8KÍ HPQL TOKEOKU
N GgíAMA NEB
UTAe Burei L O Burofi majiteli
Udbl&ttté HCO na rok
Cech 1300 na tok
nyní sobě boudy t Potí půjčky Svo
body koupili
Jos Sahulkn' $ 10000
Jo Pečené 5000
Bohumil Horáček pro
Z 0 B Jednotu 2 00000
Emil Kavalec 10000
L C Bnresh 10000
F C Horáček 500(K
Mra V Buresli 1UO0O
M O Růžičku ÓOOOO
Pokrok Tubl Co 10000
Chas Smrkovský 10000
Otakar Weiser
Váe Duresh 1
John Roubal
Dr J J Wartn
llresujta iilnoduSe:
VOKEOK ZAPASU
Union Depot Postál Station
OMAHA NEB
SW88
)maha Neb dne 17 dubna 191S
Z OMAHY
VYDÁNÍ ŠKOLNÍCH BONDŮ
PROŠLO VELKOU VĚTŠINOU
ouze devět precinlrtú v celém
městě hlasovalo proti nívrhu
i
I
1
Vydání hondu v obnosu $000
a postaveni nove obchodní
technické vyšší školy bylo schvá
lí ono 2 ku 1 hlasu Ku jich t rojit í
Jfjylo třeba pouhé většiny vrže
ínvch hlasíi
Pouze voličové v devíti jreeink-
tech v celém místě hlasovali proti
vydání bondů a sice:
' " Pro: Proti
varda 40 43
" 28 30
70
C7
C8
7
CS
41
7 -1
14-1
ó-C
8 -6
9 -6
2 -7
11— 7
13-7
3 -8
30
61
02
2
07
40
71
94
Prvým krokem na postavení té
to nové vyšší školy bude by škol
ní óřndv získalv od vlád'- schvále
odniku což se ji mzauste bez
lkých obtíži podán
f
k
I
OSOBNÍ
fooo
10000
rooo
10000
Celkem za $2000000
NAŠE NÁVŠTĚVY
V úterý 9 dubna na několik
okamžiků návštěvou do našeho zá
vodu zavítal pan Louis Straka
zuamv pozeniKovy oocliouniK
David City Xebr Do Omaliy pnn
Straka přijel za nutnými pozem
kovými záležitostmi a když ty vy
řídil spěchal v úterý odpoledne
ku svému domovu kde jiný po
zemkovy obchod na něho již če
kal
ST JAMES HOTEL VE
SPÁRECH DRAVÉHO ŽIVLU
— Tento týden vrátila se zpět v
útulný kruh rodinný Tí Louise
kvobodová 1015 VTilliam ul po
Ith-nedelnim pobytu v Lohrnbus
Xebr Paní L Svobodová vásled
kem přepracovanosti stížena bjl
oruťhou nervovou a k radě léha
li i odebrala se za účelem zotavení
hi oddechu do sanatoria v Colura
bus odkudž tento týden osvěže
na navrátila se v rodinný kruh
BONDY SVOBODY DAJÍ SE
POSTOUPIT TAK DOBŘE
JAKO JLNY MAJETEK
I
ti Kolují pověsta že prý bondy
Isvobodv nedají se postoupit a že
Skupující nebude moci své peníze
Jostat než až za deset roku
Pan E F Folda tajemník vý-
iboru na půjčku svobody v Nebras-
pc opravňuje uveřejněni iciu
řzprávy': "Bondy třetí půjčky svo
Ibody dají se postoupiti právě tak
řdobře jako každý jiný majetek a
p!--! rrrlntí rva L-II irAif nutní
H1U1' lJl 'Uij £71 (VIJ IVHU UMWH
ootřeba vyžaduje Bondy tyto
Ivšak se nedají vyměnit za jakéko
liv jiné bondy jako příkladně ony
hprvé a druhé půjčky svobody a
fejspiše že tato okolnost dala
podnět k této doměnco jež jest o-
júplně bezpodstatnou
BONDY 3 PŮJČKY SVOBODY
Krajané! Nápor na třetí půj
čku Svobody započal v plném
svém napětí a bude dožadováno
od každého občana by vykonal
svoji povinnost vilči této zemi a
aby Češi mohli okázati svoji sílu
bude záhodno když nám krajané
udají prostřednictvím koho bond
třetí půjčky Svobody a koupili
aneb u lián udělali applikaei na
bond a my pak všecka jména uve
deme v seznamu
Bylo by záhodno kdyby teši
dávali své apphkace zase (echům
ta abychom mohli úplnější pre-
bed věsti co Ceši v tomlo piipndc
ykonají a jak se zachovnji vnei
této zmi nafti nové vlasti
Rvlo bv 'i hodno abv t chi v
— 4 '
všech cckýeh osad nám zasílali o
věíený sezTiarn — kdo a ranoho-li
bondil koupili
Ve čvrirk o :{:"il) ii ranní stal
obětí dravého živlu jeden z nej
staršícli hotelů omažskýeh Krátcí
po třetí hodině ranní ucítil noční
hlídač v budově St James hote
lu zápach kouře a uvědcmiil ha
slčstvo jež ovšem okamžitě při
spěchalo u a místo neštěstí iCrátkš
chvilka ta vsak postačila hv cehi
stará budova naplněna byla dusi
vým dýmem a hasiči museli" yna
ložiti všechny síly své by řf'dění
Živlu učinili jiiítrž První taro
stí jich bylo ovšem probnditi
odstranit-i z hoříví budovy i bvfn
va n' v ní nocležníky a v ohledu
tomto náleží hasičům v3echtia
čest neboť vyvinuli téměř heroi
ckou odvahu a mnozí hosté v ho
ttlu ubytovaní mají jen odvaze
jejích co děkovat i za zachráněn
svých životĎ Pět mužů jež přes
veškeré usni neuvio moyno v cas
varovati utiTiěli sice na tě'e vážní
popáleniny leč rychlým z"kroě
ním lékařů a odbornviu oíc-třením
v nemocnici sv Josefa kiiin oka
mžitř byli převezeni budou sríu
všichni při životě zachováni Sko
da požárem znůsobená jiouze no
vnitřním zařízení obnáší íh)0!)
NOVÝ ZÁJEZD LUDVÍ
KOVOU DO NEBRASKY
" ' ' P
i YZáhnětQ svou ford káru
i
Již za měsíc zahájena bude no
vá cesta první české a jediné stálé
divadelní společnosti v Americe
íjudvíkovcfi z Chicaga po Xe-
hrasce a přátelé dramatického Vi
niční mohou se těšiti opětně na
někný požitek Zahajovací před
staveni Ludvikovcň nsporadanc
bude v neděli dne 12 května ve
čer v síni Katolického Sokola na
iižtní Třinácté ulici Provedena bii
de novinka operetta o třech jed
náních "Holka farmy" s hud
bou od J Jáma Ve hře této za
městnáni budou všichni členové
Ludvíkovy společnost i
Druhé představení v Omaze u-
spořádáno bude v Sokolovně dne
1 června kdy provedeno bude
Shakespearovo drama Othelo
drama nádherné a uchvacující
Třetí představení uspořádáno bu
de v Omaze dne 9 června a k to
mu volena byla veselohra "Spani
lá mydlářka''
Několik nových sil súčastní se
zájezdu do Nebrasky Následující
pánové a dámy přijedou: Paní:
Milča Skalická Kristy Horlivá
Ottillie Splaveová L Dvořáková
(bývalá si Dittertova) Marie
Lud víková a Bohumila Ludviko
vá si Libuše Zdeňkova dále pak
pánové: F Horlivý Jiří Prokop
Jára Skalický Frant Ludvík Jan
Svěrák Láďa Dvořák Bohuš Brej-
la a Jan Kubový
Xaše obecenstvo které oblíbilo
si Ludvíkovee při posledním je
jich zájezdu mezi nás jistě i ten
tokráte věnuje jim přízeň vše
strannou a zájezd jejich do Xe
brasky jistě setká se s tak velkým
zájmem a úspěchem jako zájezd
loňský
Vlast vak toho potřebuje
Zvýšená výroba potravin je nutností pro tuto
zem Více kukuřice pšenice ovsa žita ječmene — více
půdy k vzdělání — více plodné práce koní strojů a děl
níků na farmách Účinnost a zvýšená výroba jsou nejen
vlasteneckou povinností ale zaručují zvýšený zisk A
Zoral Iitm 100 tkrfl i mim Sltuda
i nůknltú měti ntt iú olli za akr
Mojo kin ) přivé tak úubri Jako
před tlta ttru) u serozpaluja Spo
třeboval litm kvart viidy 2a den —
Zoral Jum 8 ikrfl za den dMve 5
konml mohl im uratl oouJe t atrú
Vykonav práci ttitl koal a no (tyt
J S Wollor Craftvn N O
NAŠE NÁVŠTĚVY
Pan Jan Kret soukromník z
Swanton Xebr pří jt-l do Otnnhy
za vyřízením obchodníeh svých zá
ležitostí a pří té pHležiťť jeko
Následující krajané jsou kteří i náš dobrý přítel a jedn:ťd "Po-
Rpohipfisobíme s vládou Spojených Států
k rozňiřťrf pokrmové výroby obdělává
ním více půdy a zvýSenim třžby z akru
The Slaude Mak-a-Trattor pomůže vám
roi:uStiti ti to otázky
(Tradtmirk Mak-a Reg US Pal Clllce and Principal Foreign Countries)
Cení $225 F'0-B- St Paul
je dnes farmerovým pi-vnínt a nejsilnějším spojencem
v boji za potravinovou nadvládu Zapřáhněte Fordku
do práce Pamatujte že máte již dvě třetiny traktoru
ve své káře Staudem doplníte stroj který vykoná dva
kráte tolik Dvacet akrů jichž bylo potřebí k vypěsto
vání píce pro koně je k upotřebení pro potraviny lidí
Osvědčil se u 7000 farmerů
Triumf Staude Mak-a-Traktoru byl tak obrovský že
každá možná pochybnost o jeho výkonnosti byla smetena příli
vem všeobecné pochvaly Nadšená chvála těch kdož ho užili jest
tím nejpřesvédčujícím svědectvím že veškery předpovědi o něm
činěné byly oprávněny Tisíce farmerů může dosvědčit že Staude
dobře obstál v té nejtěžší zkoušce při jakékoliv farmerské práci
a tažení těžkého nákladu
Více práce — méně vydání
Tracuje nepřetržitě — 24 hodin denně — je-li potřebí — vyko
nává práci čtyř koní za to co by stálo krmení jednoho Možno
zorali akr při spotřebě dvou gallonů gasolinu — lehce se přidělá
a řídí— možno ho přidělati k Ford Overland Chevrolet a jiným
kárám — odstraní se v 20 minutách abyste mohli káru upotve-
biti k jízdě — nic co by se porouchalo neb co by vyžadovalo
upravování nějakého
Je mistrem ve veškeré prácí farmerské
Možno přidělati k automobilu v několika minutách a pak
tento Staude Mak-a-Traktaor oře sype žne váže
Kaje Belt Power zařízeni na pohon remenny
řeže mele drolí čďpá vodu vykonává všech
ny práce které by konal 8—10 koňový far
mářský stroj
Poial liem ttikeru plenici 450 akrft
to Stauoe Mak a Trartor a zoral
item 10 akrO 2a den v nynéjii době
e 14 palcovým pluhem a nernél Jiera
žádnou nemizl arehrivanfm a ká
ra nebyla opotřebovaná Kle nei by
Hýla na čerti
A ChrlitoDhonoD FlaxvWí Mont
Múl Slauda Mak t Tractor táhl
14 dílkový obilní tádkovai irH 200
akrt nově prolomené prérie a táht
trojdílné trávy plet 200 akrů a ten
samý řádkovat přet 450 akrů piidy
dali i veemea nové prolomeni prérie
Průměrné ml to Halo na hodinu 2
a pul akru radkovačem Oivétfíll
ae k tulné spokojenosti
Carl F Errtuo Gardon City Kam
m
Táhl liem 18 palcové pluhy drnovou
půdou po S hodin a 4 tuny na cestě
t mil i mim Staude Mak-a-Tractor
a v stroji u nikdy nevalilo Ne
vidím Jak by to mohlo ikodlt
káře a vykoná vše CO IPO
lecnost illlrajo
i
Dovolte nám přesvědčiti vás o tomto tvrzení
fřipravte se na odstranění nedostatku dělníků farmérekých a koní Po-
lávce svou iarmu na xaiuau svjňťnc a uummou jj —
ibratom pošty dostanete dv knížky zdarma Přečtěte si výpovědi nékte
ých z těcli tisíců majitelů Mak-aTractor Přesvěčte se jak můžete zvýšit
ýrobu a zisk a jak můžete snížit své vydání výrobní
Podepište a pošlete kupon dnes — nyní — co ho máte před sebou
Fhe E Q-Staude ' Mfg Company
2641 W University ave ST PAUL MINN
Mám Staude Mak-a-Tractor příitrol pono
rový a otvedtnle ae výtečné při řcuinl dřiví
a mleti zrn i Nařezal Jwm 40 kordu za don
některá dřeva ai 14 pal v průměru U míli
tri lidé oo nedat Prohlalujl ho aa výtečný
6iena C Wood Umavllle Ohio
ii — j-jjuiai-
aiiai Ji JJJ
WS VV káře a výkon i v$e CO fpo
f& E- C STAUDE MFC CO í
Sf 2IW University Ave St Paul Mino
Proalm poileta ml dvé kaliky a I i
3 přetvédete mne to mohu aproipeehem
uíivat Staudt Mak-a-Traotor při mé
U ode mé káry V7
a l L i-Jt i i-- " '-
kroku" ve Swantou a okob zaví
tal též v úterý 9 dubna do naíe-
ho závodu aby rovněž své jcdna
telské záležitosti urovnal Krátká
návštěva přítele Ereta byla nám
skutečné vítanou
ZNÁMÝ STARÝ
HASIČ ZEMŘEL
Jolui W llashuríh náčelník
třetího hasičského battalionu na
jižní straně zemřel ve středu rá
no ve svém domově číslo 3922 již
ní Dvacátá osmáulice v důsled
ku vnitřních zranění která utr
pěl před šesti měsíci když pro
padl skrze podlahu hořící budo
vy Po posledních šest měsíců od
onoh neštěstí cítil se nemocným
a většinu času upoután byl na
lůžko
Hasburgh byl 5-f roky fitár a
byl hasičským pionýrem v naĚem
městě wbof pomáhal organisova
ti první hasičský odbor na jižní
straně třídil první hasičský po
tah zu mayora Kloana Tři roky
nalézal se ve službách prvního
hasičského odboru na jižní stra
ně načež stal se požárním náčel
níkem ('udahyovy jateční společ
nosti kde sloužil následujících
šestnáct let Po- tc ustanoven byl
příručím požárního náčelníka a
jeho poctivost ve službě přinesla
mu povýšení do úřadu požárního
náčelníka v kterém setrval až do
připojení South Omahy k Omaze
Po připojení města našeho k
Velké Omaze až do své smrti
llasburg sloužil v omažskéni po
žárním odboru jako náčelník tře
tího battalionu Zanechává zde
vdovu a pět dítek
hřeb zesnulého vypraven bude
pohrobiiiekým závodem p Fr J
Jandy na hřbitov v Touhy Nebr
— Pozůstalí nechť přijmou naši
srdeční soustrast!
ÚMRTÍ
Těžkou ranou osudu postiženi
byli manželé Jan Reiterovi z Val
paraiso Xebr když neúprosná
smrt vyrvala z lůna jejich dospě
lého syna Frant J Reitera jenž
následkem komplikací nemocí sko
nal v neděli odpoledne v nemocni
ci sv Josefa Pan Fr?-T líeiter po
drobil se v minulém týdnu opera
ci a lékaři kojili sc nadějí že v
krátkosti opět nabude bývalého
zdraví když zachvácen byl ná
hle prudkým zápalem' plic jenž
rázem přetrhl niť života jeho Po-
BONDY 3 PŮJČKY SVOBODY
V neděli jsme oznámi
li že' Ceši koupili hon
du svobody z třetí půj
čky cflkem za $8180000
Dnes v pondělí 1"
dubna uvádíme další
jména krajanů kteří
následující obnosy u
psali :
Václav f'apck Omaha
Josefina Čapek Omaha
Frank f'apek Omaha
Pí F 15 Janík Omaha
Ant II 'Koubek Omaha
Jos Trnka Omaha
John ňafářík Omaha'
Jos Vašíček Omaha
Jos Skalák st Omaha
ííeorge Vít Omaha
25000
rooo
ro00
1000
5000
10000
noo
5000
:o0
10000
ZAJATEC HLEDÁ
PŘÍBUZNÉHO
Pan Josef Kotrba 1414 jižní 13
ul obdržel lístek tohoto zněm:
V Padule 24 ledna 1917
Vážený pane !
Odpusťte že se osrněluji a Vám
pisi Aanoaou jsem vusi a u-
dresu četl v Denním Hlasateli a
proto se osrněluji Vás so otázat
zda-li znáte adresu p Karla Krej
čího v Omaze usedlého Snad
Vám podají o něm zprávy na po
licejním úřadě Zvíte-li jeho a
dresu tento lístek mu odevzdej
te Přijměte předem můj srdečný
dík a úctu
Hrůza Josef
t ě válečný zajať-c
Žádáme tudíž krajany naše zna
li kdo adresii pana Karla Krejčí
ho neb on sám nechť se laskavě
přihlásí u pana J Kotrby
Celkem
$S550000
Londýn 11 dubna — Vojska
spojenců postupují proti zbytkům
německé branné síly' které unikly
z německé východní Afriky do
portugalské východní Afriky dle
právě vydaného oznámení o ope
racích spojených vojsk r Africe