Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 17, 1918, Cast Redakcni Editorial Section, Page 4, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    oimaa
POKROK DNE 17 DUBNA 1913
POKROK
PUBMSHING CO
vydává
POKROK ZÁPADU
a místní vydáni
v Creto pro Salino okres Xebraska ve
Sehuyler a Clarkgon pro okres Colfax
Xobraaka ve YTilson Kas pro stát
Kutiaas v CeJar IiapiJu la pro stát
Iowu v St Paul a Ahnneapolis Minn
pro ttit Minnesotu a v Tymlall S D
pro etáty South a isorth Dakotu
Předplatné:
Pro Spojené St4ty $200 Pro Kanadu
(250 Do Evropy $300 ročně
Zásilky peněžní dřjtež se pomoci pe
nižních poukázek (Money Orders) ex
pressních poukázek Express Money
Orders) bankovních poukázek (Bank
Draft) anebo v registrovaném dopise
Oznamujeto-li své přesahování' udej
te starou i novou adresu
Dopisy z kruhů čtenářstva uveřejní
me ochotné Musí býtí sluiné psané
bez úmyslu nfikoho osobně poikoditi a
podepsány plným jménem ať již má
býtl v redakci utajeno anebo dopt
sem uveřejněno
ŘEČ PRESIDENTA VE
VÝROČÍ VSTUPU DO VÁLKY
President Wilson vc výročí
vstupu do války pronesl v Balti
more následující řeč :
"Občané! Dnes jest výročí dne
kdy přijali jsme výzvu Německa
že chceme bojovati pro svobodu
naší existence a posvátná práva
veškerého lidstva na celém světě
"Národ se probudil Netřeba
ho volatí Víme co nás válka bu
de státi naše největSí oběti živo
ty naších nejlepších mužů veške
ré naše vlastnictví Tůjčka o níž
zde míníme niluviti jest jen nej-
irjíuší věcí kterou musíme buď dá -ti
nebo konati ač sama v sobě je
velice důležitou Obyvatelstvo je
si této své nutnosti vědomo a o
chotno učiniti všemožné byť by
to i vyžadovalo veliké uskrovně
ní oběť a z malých příjmu něco
půjčili Ona bude pohlížeti s po
hrdáním a předsudkem na ty již
by to mohli učiniti ale nechtěj
ti kteří chtějí dostati větší úroko
vou míru ti již to povazuji za
pouhou obchodní transakci Ne
přišel jsem abych se přimlouvá
za půjčku přišel jsem jen proto
bych vám důkladně vysvětlil 1
čemu tato slouží
Příčiny této veliké války příči
ny proč tato přijít musela nut
nost ji vybojovati a otázky jež od
její výsledků závisí jsou přitom
ně znatelnější než kdy před tím
Snadno nahlédneme co tato zvlá
štní půjčka znamená poněvadž
věc pro kterou bojujeme stala se
jasuější než při kterékoli jiné dři
vější krisi mohutného zápasu —
Jvazuy bez rozdílu muže nyní
otevřeně nahlédnouti jak si věc
spravedlnosti stojí a k jakému
nevyhnutelnému dobru své úspo
ry složití má Lid v Americe mu
že být i přesvědčen více než kdy
jindy že věc jest jejich vlastní a
že když bude ztracena postavení
jclio vlastního velikého národa
jeho světové určení bude rovněž
ztraceno
"Volám vás byste se přes včti
čilí moji krajané že v žádné do-
bě této hrozné války jsem cíle
Německa přehnaně neodbadoval
Styděl bych se vzhledem k tak
vážným událostem jež jsou spo
jeny s osudem člověčenstva celé
zeměkoule inluviti takovým způ
sobem jenž by znamenal výsměch
a pomstu Musíme posuzovati ji
né tak jako bychom sami byli po
suzováni Pokusil jsem se cíle Ně
mecka v této válce poznati z řečí
jeho vlastních řečníků a je pak o
tevřeně posouditi tak jako já přál
bych si býtí posouzen od nich —
Vysvětlil jsem naše vlastní ideá
ly naše vlastní cíle bez zatajová
ní a oklik a požádal vás také tak
se vysloviti co znamenají
"My sami jsme neuavrhli žád
nou nespravedlnost žádný útok
Jsme ochotni jakmile konečné úč
tování nastane býti vůči němec
kému lidu spravedlivými a s ně
meckou panovačností jednati po
ctivým způsobem jako s každým
jiným Nesmí při konečném úč
tování bytí činěn rozdíl mezi ná
rody když mi býti spravedlivý
rozsudek vynesen Něco zcela ji
ného než spravedlnost rovnost
nestrannost Německu navrhnouti
kdykoli bf r chídn ' n průběh
války bylo by zapření a nepocti
vost našeho záměru Neb nepoža
dujeme ničeno co sami nejsme
volni dati Tyto myšlenky mě o
vládaly když jsem od vůdců N
mecka se pokusil dověděti jest
němečtí vůdci požadují v prosí:
zení jejich vlastní vůle vůči ná
rodům světa spravedlnost nebo
nadvládu Oni odpověděli a niko
nesrozumitelným způsobem Oni
doznali že si nepřejí spravcdlno
su nyurz nadvládu a prosazeni
bez překážky jejich vlastní vůle
"Prohlášení to nepřišlo od stát
niku Německa Přišlo od vojevňd
ců již jsou vlastně regenty Němé
cka Státnici Německa prohlásí
že si přejí míru a že by byli o
chotni vyjednávati o podmínkách
jakmile by jejich odpůrci byli p
praveni u zeleného stolu o tom je
dnati Nynější říšský kancléř —
vyslovil se sice neurčitě a nejist
a ve frázích jež si často odporo
valy vsak s takovou zřetehiost
že věří že mír by měl spočívati na
takových základech jež bychom
při konečném uzavření jako naše
označili
v Brešti Litevském vysloví
se delegáti Německa podobně pro
hlásili svoje přání uzavřití laciný
mír a národům o jichž osudu j
dnali povoliti by sami si svoje
vlastní zájmy řídily Však skuté
provázel toto tvrzení Jejich vo
jensti vůdci oznámili velice vyhý
bavé uzavřeni
"Nemůžeme si mylně vykládati
to co učinili v Rusku Finsku U
krajině a Rumunsku Skutečná
zkouška jejich spravedlnosti při
sla Dle toho můžeme si učiniti ta
ké závěrek o ostatním Oni se tě
ší v Rusku lacinému vítězství na
něž některý národ nemůže být
dlouho hrdým Veliký národ bez
mocný vlastní vinou leží u jejich
nohou Jejich laciné ústupky jsou
zapomenuty Nenechali nikde u-
platniti spravedlnost nýbrž ne
chali pocítiti všude svoji moc
zmocnili se všeho pro své cíle
obyvatelstvu dobytých provincií
dana svoboda pod jejich nadvlá
don
nejsme opravném veriti ze lu
na západní frontě rovněž tak je
dnali kdyby proti nim nestály ar
mády jež i jejich nesčetné divlse
nemohou přemoci? Když by vědě
li že jejich potlačení bylo by ko
nečné a měli nabídnout i přízniví
a oprávněné podmínky ohledně I
talie a Francie nesměli bychom si
to vykládati za zlé když bychom
měli býti přesvědčeni že to děla
jí jen proto aby si zabezpečili ru
ku volnou v Rusku a na výcho
dě? Beze vší pochybnosti jest to
jejich úmyslem všechny slovanské
národy všechny svobodné a ctižá
dostivé národy na balkánském
poloostrovu všechny země ne
spravedlivě ovládané Tureckem
podmaniti jejich vůli a ctižádosti
a na těchto zbudovati říši násilí
čímž doufají zříditi světovou říši
ziskuchtivosti — světovou říši ne
přátelskou jak zemím americkým
tak evropským jež by udržovali
ve strachu — světovou říší pod
jejíž nadvládu by spadaly Persie
Indie a obyvatelstvo dalekého vý
chodu
V provádění takových plánů
nemohou naše ideály spravedlno
sti humanity a svobody princip
svobodného určování národů na
němž celý moderní svět spočívá
se podíleti
Tyto ideály jsou zaměněny za
ideály moci za zásady že silnější
musí viadnouti slabšímu ze ob
chod musí spadati pod vlajku
jestli ti k nimž jest přinesena ji
vítají neb ne ze obyvatelé země
musí býti podrobeni jediné nad
vládě jež má moc panovačnost
vymáhati
"Bude-Ii jedenkrát proveden
tento program pak musí Ameri
ka a všichni již při ní stojí nebo
odvahu k tomu mají se vyzbrojit i
a připraviti tuto světovou nad
vládu potírati světovou nadvlá
du kde práva obyčejného člově
ka práva žen a všech slabých šla
pána a nešetřena a starý staletí
trvající boj za svobodu a práva
započne nanovo Vše pro co Ame
rika žila a vykonala se zbortí v
nivec a brány soustrasti budou ů-
pětně lidstvu uzavřeny
Věc jest nesmyslná a nemož
ná a přes to není to co pohyb a
jednání německé armády kamkoli
přišla naznačovalo! Nemám v ú-
myslu byf i v tomto okamžiku ú-
plného zklamání necitelné nebo
nespravedlivě odsuzovali Odsuzu
ji jen dle toho co německé zbra
ně všude nemilosrdně kaia přišly
činily Co tedy budeme činiti?
'Co se mne týce jsem stále je
té ochot-n vyjednávati kdykoli o
míru spravedlivém když byl by
upřímně navržen — imr v němž
jak silnému tak slabému dostane
se stejného ohledu Však od ně
meekých vojenských zástupců
Rusku došla odpověď když jsem
podobný mír navrhl a nemohu
význam této odpovědi si mylně
vykládati
riijmmm vyzvu! Mm ze j
vy přijmete Celý svět nechť st
doví že ji' přijímáte Ona m'
spočívati v neobinezení sebeobčta
vosti a sebezapření s kterým vše
co jet nam milé a vše co vlastní
mo obětujeme pro vysvobozen
_Vi i i i i 1 li
sveui iair aoy nyi ooyauteinvm
pro svobodu požívající lidstvo ja
ko my jsme
"To jest co všechno naše ko
nání znamená Hleďte moji milí
spoluobčané vše co mluvíme vše
co od nynějška projektujeme a u
sKurecnujeme nyio v souhlase s
naší odpovědí až majestát a moc
našich spojených sil prorazí my
šleni a zničí moc těch již se po
smívají a podceňuji to co ctíme a
vysoce si vážíme
"Německo ještě jednou prohlá
silo že jedině násilí má rozhod
nouti jestli má v životě lidstva
viaunouu spravedlnost a mír —
jestli právo jak je pojímá Ame
rika nebo nadvláda jak jí rozu
mí Německo budoucnost člově
čenstva má rozhodnout!
"Proto s naší strany jest jenom
jedna odpuVcď liHižuuii: Násiií
násilí co největší násilí bez ohle
du na hranice práva a vítězství
moei jež učiní právo světovým
1 _ lvi 11
zaKonem a Kazuou soocckou via-
du v prach zašlapc"
PROBOUZEJÍCÍ SE RUSKO
Zprávy docházející v poslední
době z Ruska ukazují že v zemí
té po všech zmatcích nastává o-
brat k lepšímu Lid ruský začíná
ponenáhlu přicházet! k poznání
ze svrženi cara Lvova a Keren
ského neznamenalo ještě zabezpe
čení svobody rovnosti a bratrství
pociťuje nutnost pořádku práce a
)oj pro záchranu revoluce a u-
včdnmiije si že ani ty nejkrásnčj-
si ijnihcvickc thenne sny a uto
pie nemají ceny a naděje na trva-
ý život dokud národ celý neosvo-
brklí se od nebezpečí zevního od
nojvětsího nepřítele svobody a ro
vností od pruského imperialismu
ať již se jeví v jakékoliv formě
Depeše z Ruska jež v těchto
dnech čteme obsahují první pří
znaky toho co každý kdo nepřed
pojatě sledoval hazardní a lehko
vážnou hru Lenina a Trockého s
osudy velkého slovanského náio-
la očekával že přijití musí že lid
na Rusi musí konečně otevřití oči
a seznati do jaké slepé uličky byl
zahnán v Brestu Litevském kde
jeho samozvaní zástupci podepsa
i v naivní a slepé důvěře ve vše
mohoueuost komunistických a so
cialistických formulek hanebný
mír s německými generály kapi
talisty a šlechtici Dnes i ti mezi
bolševiky ua jichž bedrech spoěí
a břímě moci vládní přicházejí
: názoru kterému se dříve umí
nene uraniu a pro Který vrnati do
žalářů a popravovali své spoluob-
any k názoru že všechny síly ze
me prače všech vrstev společen
ských musí býti zaměstnány ener
gie všech stran musí býti zužitko-
ána má-li býti trvale zabezpeče
na krví a nesmírnými oběhni vy
koupena svoboda ruského národa
raají-li býti zdárně a správně roz
eseny tezke prooicmy jnnz eeli
evolučním chaosem rozháraná ří
šo slovanská
Bolševici kteří ještě do nedáv
ná volali že pouze proietariát ru-
ký sám uspořádá nejen svoje zá-
ežitosti ale zavede nový spole
čenský řád po celém světě dnes
ad troskami svých rozbitých snů
olají po sorganisování všech si!
ruských ze zbytků velkých armád
uských jež svou nejapnou politi
kou zničili sestavuji novou armá
du na zaklade nuceneno odvodu
povolávají v čelo vojska staré a
kušené důstojníky jichž vraždě
ní prostými vojáky schvalovali a
odporovali (míní-li to nyní upří
mně brzy uslyšíme že jsou i pro
zavedení přísné discipliny v ar
mádě) a dpkouec zvon k spolu
práci i neuávidčuou biiržoasii —
méšťáctvo — které před nedáv
nem slavnostními dekrety vyhla
dili s povrchu ruské zetné — Po
znali že nevzdělané niassy ruské
ho lidu nedovedou si vláduouti po
dle krásných theorií idealistic
kých apoštolů bezvládí a korními
smu nechápajíce že svobodu lze
donyvati a udržovat! jen prací a
bojem Poznali že právě tak ja
ko iííte!íig'nt rotřebuj dělníka
potř-ebujo dělník pomoci intelli
gentních hlav jež dovedou orgii
nisovati a vésti nejen lid ale i ve
řejnó záležitosti
Škola zkušenosti do které cho
clil ruský dělník v době poslední
ho roku jej poučila Že odevzdán
průmyslových a hospodářských
podniků v ruce děluictva není žá
dným zázračným elixírem který
by vyhojil všechny sociální nedu
liy a zavedl ráj na zemi Vidí ny
ní ze samotným vyvlastněním do
lů nezlepšil se jeho hospodářský
stav naopak že se namnoze zhor
šil Obchod a průmysl byl ochro
men za posledních let vlády car
ské i v prvých dobách porevoluč
ních úplně pak zabit za režimu
bolševického Síla a požehnání re
voluce osvědčí se teprve tehdy
az budou vzkříšeny všechny při
rozené tvůrčí síly všechny vlohy
jichž může ruský proietariát a
všechny ostatní vrstvy společen
ské použiti k znovuzbndování
průmyslu obchodu a technického
pokroku Rusko musí býti zorga
nizováno k novému hospodářské
mu životu nemá-li umříti násled
kem theoretiekych injekci vstři
kovaných mu při nepromyšlených
bolševických experimentech
Všechny známky nasvědčují to
mu ze v tom směru nastává obrat
právě v tomto směru Ještě ra
dostnějším zjevem však jest kdy
vidíme Rusko jak hledí dohonit
to co zameškalo pod starou auto-
kratickou vládou na poli všeobec
ného vzdělání Rusko chce věno-
vati na školství ročně $600000-
000 Jaký pokrok to znamená po
známe z přirovnání se starou vlá
dou Romanoveň která na týž účel
věnovala ročně pouze $000000
Odborné školy pro dělníky
všeobecné zvyšování úrovně vzdě
ám výchova lidu vc všech obo
rech lidského vědění to bude nej
větší revoluce jakou Rusko musí
rodělati pro svou vlastní budou
-nost Pak rozvinou se všechny u-
tajení síly ruské duše v celé své
kráse a mohutnosti
VÝROBA EONDŮ SVOBODY
Agitace pro upisování třetí Púj
ky Svobody byla siee teprve za-
ajena ale vzdor tomu bylo nut
u' vKotiau sponsru nutné pří
pravné prače spojené s vytištěním
tondu pro tuto třetí Půjčku Svo
body při čemž bylo hleděno k to
mu aby bylo vyvarováno chybám
ez byly shledány při výrobě bou
du obou prvých půjček Při obou
mmulych půjčkách byly boudy
dohotoveny a dodaný kupcům do
síi pozdě ale dle ozuámení James
Wilmetha ředitele vládní ry-
tebny a tiskárny budou bondy
třetí Půjčky Svobody k dodávce
pohotově ještě během kampaně
Málo kdo si dovede představili
obrovitost úkolu kterého se vlá
dm tiskárna musela podjati Pro
prvuí Půjčku Svobody bylo tiště
no 6000000 bondů pro druhou
pujeku 17303000 kusů neboť by
lo také třeba se postarati o bou
dy vydané při výměně bondů prv
ní pujeky za boudy druhé půjčky
nesoucí vyšší procenta Pro třetí
půjčku bude vytištěno asi 21 mil-
lionů kusů bondů neboť nutno ro
vněž počítati na konversi bondů
z půjček dřívějších
Každý hond je devět a pět os
min palce dlouhý Kdyby byly v
řetěz spojeny dosahovaly by z
Nového Yorku do San Franciska
anebo z Nového Yorku do Ham
burku a odtud do Berlína K to
mu nutno si přimysliti že u kaž
dého bondu první půjčky je šest
náct kuponu a pak se nikdo nebu
de diviti tomu že k práci této by
lo třeba patnácti obrovských tis
kařských lisu hnaných celých čty
řiadvacet hodni celý týden a po
osm měsíců se 450 dělníky a děl
nicemi Od přibytí mimořádně k
tomu účelu zhotoveného papíru
trvalo ještě celý měsíc než prvý
bond byl v každé své podrobnosti
hotov Tolik bylo různých kliček
a uraělfifltek s výrobou spojených
i ii druhé Pince Svobody bvbi již
jinak Bylo vymýtěno mnoho
zbytečné práce a tak se stalo že k
výrobě potřebných bondů bylo' po
třeba 323 mužů a žen po pět a půl
měsíce Na bondech třetí Půjčky
Svobody pracuje asi 100 lidí v os
mihodinových třídách
Líc a rub každého boudu jsou
tištěny v různých barvách Barvy
a podobizny na různých druzích
bondů použité jsou tyto: $30 te
mně hnědá Jcíferson $100 oran
žova Jackson $500 temně mod
ra Washington 41000 zelená
Lincoln $5000 červená Monroe:
$1000 purpurová Ckvcland
$50000 olirová McKiltI'y'$10V
Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ
CINK NA OKU A
OSLEPNUTÍ V STÁŘÍ
Píše Dr J J Warta 1
Cink v oku zřídka vyskytuje se
u osob mladších a obyčejně do
stavuje se u lidí kteří přežili čty
řicátý rok svého věku Časem jej
spatřujeme i u mladších a také
jsou případy že dítky rodí se s
einkem v jednom anebo v obou o
čích To jsou ale výjimky z pra
vidla i Tyto případy činku od na
rození jsou téměř vždycky jenom
částečné a nezavinují úplné oslep
nutí jako u lidí starších
Některé tyto případy činku od
narození nestávají se horšími a
zrak může býti dobrý až velmi do
brý což závisí hlavně na tom do
jaké míry je tento cink prňlřled-
ny lemčř všechny případy po
zvolného oslepnutí ve starém věku
jsou zavinovány einkem v oku a
malé procento z nich následováno
je jinými nemocemi které jak se
všeobecně za to má způsobovány
jsou einkem
Jedná-li se o případ činku u
starších pacient pravidelně stě
žuje si na matnost zraku coz se
stále zhoršuje Taková matnost
zraku trvá několik let a posléze
přichází úplné oslepnutí Časem se
ale stává že špatný zrak dojde ur
čité míry a po té so již věc nezlior
suj'
Cink zaviněn byl ztvrdnutím
očních čoček následkem stáří a
tyto místo aby byly čisté stávají
se zakalenými a neprůhlednými '
Kapsule v které čočky se naléha
jí jsou velice choulostivé tak h(f
kdybychom otevřeli oko a dotkli
se jich třeba jenom vlasem" staly
by se zakalenými a nestaly by se
již čistými
Z toho důvodu kdykoliv jedná
se o nějaké zranění které dotkne
se této části anebo způsobí něja
ký mocný otřes její cink v oku je
toho pravidelně důsledkem Praví
se také že osoby pracující u ohně
mocných' žárů a pecí jako vyfu
kovací skla hasicí a topiči často
oslepnou následkem činku
Téměř všichni zápasníci v roho
vání oslepnou dříve nebo později
v důsledku ran na hlavu buď ná
sledkem einku anebo poškozením
sítnice očí
U dítek často objeví so cink po
pádu anebo skoku Je proto nut
no btýi co nejopatrnějším v tomto
ohledu Kdy cink se začíná tvoři
ti člověk neví poněvadž to není
spojeno se žádnou bolestí a stej
ně také není žádných viditelncTT
známek na vnějšku oční bulvy
(Pokračování)
000 světle modrá Grant
Z počátku se bondy tiskly v po
měru čtyř na jednu vyrytou de
sku Pak byly zavedeny desky o
šesti rytinách čímž byla výroba o
50 procent uspíšena Dříve bylo
nutno použiti čtyř přetisků ale
záhy byl shledán způsob při němž
bylo třeba pouze dvou přetisků
čímž byla práce dvojnásob urych-
ena
V jednom oboru nebylo možno
zvýšiti výkonnost a sice v oboru
ryteckém V celém světě prý není
ani 100 zkušených rytců mohou
cích zhotovit! rytiny k tisku ban
kovek Ve Washingtonu jest pět
atřicet mužů tohoto odboru z kte-
'ýeh dva jsou považováni za 'mi
stry' čiji odborník}- jimž se ni
kdo jiný nemůže vyrovnali
Velice pozoruhodná jest péče o
papír na kterém jsou bondy ti
štěny Hluboko v bezpečnostních
sklepeuích pokladničního vládní
ho odboru jsou jeho zásoby ucho
vány Papír je hotoven ze dříví
severní jedle zvláštním pochodem
Pokus o zmocnění se několika li
stů tohoto papíru znamenal by
pro lupiče nasazení vlastního živo
ta V novoangliekých papírnách
kde jest papír tento zhotoven po
čítají jeho množství listů vládní
úředníci a jsou o tom vedenv neč-
livé záznamy Každý list jest za
počítán na účet spolkové poklad
ny a kdyby se některý ztratil bu
de rozvinuto dalekosáhlé pátrání
v jehož výsledcích by vinníci by
li těžce postiženi
Po dodávce do skladišť poklad
ničního odboru je papír vydáván
na požádání řediteli namáčecího
odboru který musí příjem každé
ho listu řádně stvrdifi Papír nu
tno totiž před tiskem do jisté mí
ry íiamáčeti Děje se tak tím způ
sobeni že listy papíru se vkláda
jí mezi vlhké kusy látek a pak
jsou podrobeny lisování tak že ve
všech svých částech stejnoměrně
navlhnou Zdálo by se to jednodu
chou věcí ale přece jest při tom
třeba odborníků a spolehlivého ú-
sudku Namáčení trvá několik ho
din ba někdy i několik dní Pa
pír musí býti totiž namočen do
určité vlhkosti Ani ne příliš má
lo ani ne příliš mnoho
Pn tisku bondů se tiskne nej
dříve rub Při tomto nutno opět
ně doplňovati výkonnost výteč
ných strojů ve vládní tiskárně ru
ční prací Samočinné- natíraeí pří
stroje obstarávají ovsem co nej-
dokonalejši rozetření barvy a
stejnoměrný její povlak na ryti
ně Dnem i nocí běží tento stroj a
hotovi od 1000 do 1200 výtisku
denuě Běží zdánlivě fpolchlivě a-
e přece jen velice citlivé konečky
prstů dělníka stroj obsluhujícího
co chvíli přejíždějí rytinu a pátra
jí zda někde není nějaké sebe
menší kapky vlhkosti
Papír navlhčený za účelem vy-
tištění rubů bondů musí býtí zno
vu usušen a pak opět namočen
než bude přikročeno k tisku jeho
lícních stran Sušení jest prová-!
děno na zvláštních kovových no
sídlech jež jsou zasunována mezi
řady trubic jimiž proudí horká
pára V této místností jež sir ny
uložení dostatečného množství vý-'r-ku
k vi3oí daných' zamkne na'
zámek jest papír pod pečlivou do
hlídkou ponechán sušení přes ce
lou noc Po vynesení z této míst
nosti přijde do rukou zkoumate
lek jimiž jsou ženy jež celé dny
jsou zaměstnány přehlížením ti
štěných bankovek poštovních
známek a jiných věcí jež vládní
tiskárna hotoví a přímo se soko
lím zrakem pátrají po nejmenších
nepravidelnostech jak rytiny tak
tisku Tyto zkoumatelky odkláda
jí stranou výtisky jež uznávají za
nedokonalé Ty pak jdou do úřa
dovny hlavního zkoumatele jenž
často stráví celé hodiny hledáním
chyb na tiskařských rytinách
Za dokonalé uznané listy jdo?
yi i „ __i t v
íei tm naviiicovacicn místnosti
Všechen čas jehož bvlo ii ied
nou třeba při navlhčování musí
býti znovu věnován trpělivé prá
ci při tom Pak nastane tisk lícní
strany Odtud znova do sušímy
a pak k prohlídce
Bondy Svobody jsou konečně
vytištěny po šest na jeduom listu
Chybí jenom vtiskování údejů tý
kajících se jednání kongresu
když schválí vydání bondů Po
tom jdou do místnosti kde řezací
a lepící stroje jakož i šicí se pu
stí do svého dílu práce na nich
Ale tím ještě není vše skoučeno
v~ri' i i
iúiuy jt-uiiouivy douci niusi Dyn
prozkoumán za účelem vyhledání
sebe menší vady jež by snad by
la bývala přehlédnuta Koneřf
pak jsou poslány k ěíslováuí zno
vuprohlédnuty a když byly i chy
bné dokonalými nahrazeny jsou
skládány do balíků po 1000 kusů
a poslány na místa svého určení
Rakouští dělníci chystají májo
vou demonstraci pro mír
Washington 1) C 12 dubna
~- V manifestu k pracujícímu li
du v Rakousku časopis Arbeitcr
Zeitung prohlaíuje že letošní de
monstrace mají se konati pro vše
obecný mír a osmihodinovou do
bu pracovní V manifestu tomto
í líc fleriPMP ii rl
prohlašuje: "Jako každóho roku1' 4
rakouský lid zanechá práce dne 1
května aby demonstroval vcvi'í
rpěch osmihodinové práce a také
vo prospěch všeobecného mini —
Jsme nabaženi války Q tomto
všeobecném svátku pracující tří
dy budou manifestovati za vše
obecný mír Chceme ukázati vůd
cům této země že massy lidové
nepřejí si násilí vůči nepříteli žo
nepřejí si záborň ale žo chtějí
skutečný mír a dohody"
Pii
i #1- (
Cl