Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 19, 1917, Cast Redakcni Editorial Section, Page 2, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    AMta'
Ktxn 2
POKROK DXtí 19 PKOSINVU 1917
Vánoční póvě
ry a obyčeje
PKAVEM se iíké že vánoce joo
svátky tiejrodosttiřjií a nej
potičtéjsí Není pochyby že mno
ho kouzlu dostalo se vánoeňni v o
Óícli vířícího křesťanu tou okolno
stí že církev v ty dny oslavuje
výročí narození Ježíšova — Jak
známo nebývalo tomu tak vždy-
ekv Evangelia totiž neudávají
den kdy se Ježíš narodil V prv
ních stoletích křesťanských osla
vována velká památka Ježíšo
va narození spolu s upomínkou na
příchod králů-mudrcu od výcliodi
do Betléma i na křest Ježíšův v
řei-e Jordáně — dne 6 ledna Te
prve v polovici čtvrtého století u
stanoveno výročí narození Ježíšo
va oslavovat! dne 25 prosince V
ten den totiž Římané oslavovali
narození Boha jehož obraz v po
době nové narozeného dítěte byl
v slavných radostných průvodech
nusen po městě za volání: Evoé
Baccbus! Téhož dne oslavováno
bylo i narození boha Mithry to
tužného se sluncem jehož úcta se
z východu v prvých stoletích kře
sťaňskvch silně rozšířila i na zá
padě v samem věčném městě ííí
mě Slavnosti a obřady vyznava
čů Mithrovvch podobaly se ve
značné míře křesťanským a vyko
návaly na křesťany velký dojem
Kromě toho dne 25 prosince do
sáhly vrcholu radostné bujné sla
vnosti Saturnalie konané ke ct
Saturna boha rolnictví Proto cír
kev chtějte odvratiti pozornost
svvch věřících od těchto slavností
jež někdy dostávaly se do rozpo
ru s křesťanskými představám
mravními stanovila aby 25 pro
síňce konala se památka narození
Ježíšova
Vánoce samy o sobě jsou svát
ky velmi staré I nej primitivnější
člověk s jakousi posvátním ťictou
a oddaností vzhlíže-l ke slunci
němž viděl zdroj všeho života Ve
své dětské fantasii nepovažoval je
za mrtvé tělo ale za bytost živou
ba za Boha a uctíval je modlitbou
obětmi a slavnostmi Zvláště v ct
kterveh dobách zejména v dobt
slunovratu Se sluncem tesknil Clo
věk primitivní když ubývalo hře
jvosti a žáru jeho paprskům tu
zdálo se mu že to sluníčko j'bo
bojuje s jakýmisi tajemnými sila
mi nepřátelskými Ale pak se
zaradovalo jeho srdce když slun
ce zvítězilo nad mocnými temný
mi nepřáteli a když zase radost
něji počalo se smáti na zemi na
člověka na všecko!
Tak vznikly vánoce svátky zim
ního slunovratu Datuin jejich ur
čeno bylo na den 25 prosince ne
boť staří hvězdáři nedovedli správ
ně určiti den zimního slunovratu
jenž — jak zjistili novější hvěz
dáři opatření dokonalejšími pří
stroji — připadá ve skutečnosti již
na den 22 prosince
Svátky vánoční znali již staří
Indové V Babylóně oslavováno
v nich ožití ]larduka boha světla
O Římanech jsme se částečně zmí
nili již výše Ji-n ještě připomíná
me že staří Římané u příležitosti
těchto svátků přáli si vzájemně
štěstí navštěvovali se a dávali si
dary zvláště ovoce a datle pozdě
ji místo toho nastoupila drobná
mince Tato štědrost měla jim
péipomřuati štědrost nove zrozené
ho boha V ty dny ustaly spory
tresty bývaly odkládány mizely
r-' ? A íl -to V r I
il í íh 1 r'ťuí Ota ti ILijvi- juu
zhusta v tento čas posluhoval své
mu vlastnímu otrokovi
oiočun slovanským počátek dne
5 prosince veierem Štědrým O
aěm pfinfišely se- hojné obSti sluň-
ti o nim otevřena byla ruka ho
spodářova vťuV čeledi jeho Dny
následující poskytovaly příleži
tost k hostinám núvítřvám a ku
projevům vzájemného blahobytu
Koledujíc obcházela mládež domy
příbuzných přála jim budoucí ú
rody hojné opěvovala moc přízni
vého božstva (Slunce) a tak zvy
šovala dojem radostné nálady vá
noční
Slované dle starodávného a vel
mi rozšířeného zvyku měli v oby
ěeji sypati o vánocích obilí na li
di čímž se mělo nuzuučiti že se
přeje bohatá úroda Zároveň z to
ho probleskuje rolnický ráz vánoc
U různých větších slovanských a
jiných národu evropských bývalo
zvykem o vánocích zabíjeti vepře
tak že se některým učencům zdá
že tento zvyk si národové indo-
o-vropští přinesli ze své společné
kolébky a že vepř býval symbolem
slunce
Časem ovšem k původním sta
roslovanským vánočním zvykům
a obyčejům přistoupily různé oby
čeje cizí a hlavně křesťanské Ale
původní obyčeje staroslovanské
trvaly ještě po staletí a nevymi
zely zcela ani nyní
Dle spisu ze století patnáctého
měli Cechové tyto hlavní obyčeje
vánoční:
(1) Postilise až do východu pr
mí hvězdy (2) Každý otec Sté
dře ondaní svou rodinu: světnice
byla osvětlena dvéře domu zňsta
ly o štědrý večer otevřenv abv
každý mohl vejiti Také dobytku
dostalo se hojněji potravy Rov
něž otevřeli hospodáři sáčky a pe
níze kladli na stůl dávajíce chu
dým s úmyslem aby bohatství a
peníze jim byly údělem (']) 1'om
lati si navzájem štědrého večera
aby celý následující rok byl šťa
sten (I) Kladli na dlouhý velký
stůl bílý chléb (vánočku) a podle
nůž aby domácí sobě i chudým po
vůli mohli ukrojiti nebo jak v ně
kterých krajinách se věřilo aby
večer bohové přijdouce mohli ji
sti (5) Pojídali ovoce více nežij
jindy krájeli ovoce aby poznali
osud roku budoucího a ovazovnli
stromy slavnou aby více nesly
(G) Xa štědrý večer a v jeho ok
táv chodili knčží s koledou zpí
vajíce pohanskou píseň: "Dubce
stojí prostřed dvora" a vykuřu
jíce kadidlem 1 nechávali lidé od
nésti uhlí ale házeli je do pece
aby štěstí jim neodešlo Také ča
rovaly ženy tím uhlím aby byly
milovány od svých mužů i od ji
ných (7) Kladli slámu na stoly
a do kostelů aby po celý následu
jící rok neměli blech '
Vánočních zvyků a pověrNiěkdy
i velmi starých jest dosud mezi
lidem zachováno mnoho
vece rozíkteoiha rozryté pobrefi
neúrodný povrch moře prfliS hra
boké to vie vzdor vánočnímu jmé
nu ostrova činí ho málo pohostinným
Roku zabrali Angličané
tento ostrov ve svůj majetek a za
ložili tu osadu Našli zemičku za
lidněnou ptáky kteří byli tak
krotcí že je nic nepohnulo aby
uletěli Holubi ku příkladu divit
se ehytiti jako motýli síťkou ba
pouhou rukou Jiný ostrov
který se sice nejmenuje vánoční
nicméně Angličanu svým jménem
Vánoce připomíná jest ostrov
Plum-puddiiií? u jihoafrického po
břeží Děkuje za své jmtiio zvla
Srnímu útvaru svých ska' které
tam ční vzhůru s kameny které
vypadají jako hrozinky v koláči
Před pěti šesti lety znělo to jiné
no ze všech úst neboť se rozneslo
že tam byla odkryta diamantová
pole Nicméně kapská vláda ode
přela povolení k hledání drahoka
mů a tak - zůstane -"puddi ligový
ostrov'" zachován svému původ-
dávají": "Svřtlé vánoce" bohaté vi
nice'' Tyroláci mají pak stejné přišlo
ví jako v Čechách : Světlé vánoce
plné stodoly temné vánoce prá
zdné stodoly což také snad to je
diné co máme my Cechové s Ty
roláky společného Žo vánoce jsou
vůbec velmi častým pramenem
přirovnání a přísloví je velmi po
chopit elno při jejich významu ná
boženském který záhy byl pro
niítnut i rázovitým duchem toho
kterého národa který si r vánoc
vyrobil řadu pověr a přísloví z
nichž aspoň hlavní jsme tu uve
SRBSKÉ VÁNOČNÍ ZVYKY
Na Štědrý den ráno z každé
chalupy 'jdou do lesa pro dříví a
"hadňák" jenž musí být i silnější
dubový neb hruškový aby vydal
mnoho žáru Badňák poráží se e-
-keroua sice na jedné straně a to
východní kde se pomaže medem
a máslem na druhé straně se pak
níinu obyvatelstvu — millionůmijeii ulomí a ze země vyndá
ptactva mořského j Dříve nežli' však začnou bad-
Oč ehuději postaráno o Vánoce Jňák porážeti obrátí se muži k vy
v treoerafii tím bohatější jest do-1 diodu udělají křiž a řeknou: "Ej
buď Buh a stedry večer chvále
ný" na to udělají jeden nebo tři
záseky aby jej" podsekli Jestli
se badňák po druhé ráně usekue
neberou ho nýbrž hledají jiný —
ba vánoční v lidových příslovích
a pověstech V první řadě jsou
vánoční svátky přibývajícího svě
tla Už o sv Lucii — kterýž svá
tek piipadá na M prosince pra
ví přWoví: "Lucie noci upije"
Od sv Lucie k vánocům přibývá
dne jen malinko
Známe přísloví: "Na Nový rok
o slepičí krok: na tři krále o ho-
Jestliže po třetí raně se nepoddá
— chytnou ho rukama lomí ho
nikdv však sekery na něho nebe
rou Nesmějí ho zde nechali ji
nuk by je proklínal a chalupa z
VŠELICOS O VÁNOCÍCH
POZORl 'HODNO jest' že vánoce
tento svátek svátků velmi má
lo označuje v označení a jménem
míst Angrlieký list který se nad
tímto úkazem pozastavuje konsta
tuje že v celé Anglii jest jediná
dědin ka která se jmenuje Ohrist
mas Commor v oxfordshirském
hrabství Lépe jest na tom svatý
Mikuláš tento předvánoční svatý
jehož jméno ku příkladu jen v An
glii nese čtrnáct míst Na celé ze
měkouli jsou tři ostrovy které ne
sou jméno 'Vánoční ostrov' Vše
chny tři patří Anglii Ncjnienší
"Vánoční ostrov" který jest vel
mi málo znám leží poblíže proti
mysu bretonskému Důležitější je
už druhý "Vánoční ostrov" kte
rý má 102 čtverečních kilometrů
a 700 obyvatelů Leží v Indickém
Také u starých Slovanů nalézá
nic vauocc a jidi oslavovaní — j oceánu několik set kilometrů na
anost áruního slunovratu slu-l iih od Jaw TVnto ostrůvek kte
la jim "KraČňn" Kračún souvisí jý w z bfoubky 2000 metrů' zve
se sloveny krátký znamená tedy j terasovité až do výše 350 met-
ivuhm jt m ™i uvJni°1' ru jest poKryt nustym tesem a po
skytuje bohatá! ložiska fosforečné-
Nej lepší přátelé
c 3 sí
N 5
í -7u-l- H-w b
Zdravý ěťaettii M
a dorostlí lidó nalézají se v téch domácnostech kde
DRA PETRA
Jodomícfm líkem Vyluřuje neílstoty zo louítary tíloaní tvoM
novou boluitou řemnou kror t bndtie pevné koetl ivíiy rn
praveno i iistych idraví dlvBjících kořínka a bylin ívláitč le bodl
cích pro dítl a lidi ilabá soustavy tf la
V ulívánf po vlce nci sto let je iaseni zkoukno a lasem vyzkoukno
Nějako Jiné léky nel' ho dwtaU r Ukárnfch ale dodává m Udem pHmo
od jwiních vyrabltela a majltelft Adrojujw:
DR PETER FAHRNEY & SONS C0So hoyVe ave Chicago
Ručnice jež si přejete
na stříleni do term a malou ziíí
1'AKIl juto nestrávili jedno odpúldnc HtHlenim do ptáků t Míny
nomůiťto ani snad vřdtti jaký jc to velkolepí sport roibijcti
tyto rychle poliybujtri no terce
Xejiial liVMte hí Htíílet o f onu některým avým přítelem npor
trtvníkem každý ae svojí oblíbenou brokovniei' vzkřiknout "při
jirav ae!" ryeble namířiti' tak jnko byate mířili na kroužící kře
pelku a alviet rozhodčího zvolat "mrtev!!"
Zdali ano navStivte tedy svého obchodníka n ten vm sdělí
toho více o střílení o eeny — "Hport je vabivý!" Dívejte an po
červené kuličce známce to Hemiugton UMC — aportovuíku hlav
ního stanu
THE REMINGTON ASMS UNION
METALUC CARTEIDGE CO Inc
Woolworth Bldg New York City
í
i)
-r rin V n Mni tn'iilnn n 11 _ ?
til J V 1 J f LlUJt a }íti3l VliJ Jit-
zev pro slunovrat zimní bylo také (0 vápua a hlíny Tisíce tun jejich
slovo 4 Koleda!" jež vzniklo z la- se dováží do Anglie aby tam zvý
tiiiskólio "foleudac" což značí giiy úrodnost půdy žádný britic-
první den v měsíci Koleda plati
la i za bohyni V „Má dudové "Ná
kresu hájesloví slovanského'' do
rítánu' se že Kusové rnéli v oby
éeji vziti o vánocích Koljadu již
představovala dívka oblečená v bí
lou suknici fíclorusové pak při
strojují dvě koledy bohatou a
chudou a vodí jc od domu k do
ii!U VhA vchodem do jizby za-
ký zemědělec vsak neví že po
žehnání plodí"í tyto látky na je
ho polích jsou byť arci jenom
vzdáleném a horním spojení s vá
nocemi Xejvětší a iicjzuáuiější
však ze tří ostrovů vánočních jest
v Tichém oceánu asi tak dva stup
tié na sever nad rovníkem a nále
ží ke skupině Kauniugskýeh ostro
vu které hýly Angličany žabráry
a tu jodnom z uicli zřízena kabc-
lialují obě hustou přikrývkou a
dávají hospodáři ua vybranou — llová staiúee Tento ostrov má
Vyberc-Ii ti bohatou bude n:ítiG07 kilometrů plochy -a objeven
destí: naoik afe ucstcstí byl roku 1777 proslulým ťookoin
Jak vypravuje v "fírkcvníi-h 1 1'řcs to však že je iiejvctší nej
(lějinúcb českých" kněz Krantiíek jdélc znám a má znamenitý přístav
Vacek by! našitu pobaiiikým pra- jest téccí- Apltié ucobyUjit Ii-
dinu dále" Sníh a mráz nemůže
o vánocích škodit i proto chceme
vždycky "bílé vánoce" Také ří
ká se : "Světlé vánoce — plné sto
dolv tmavé' vánoce — světlé sto
dolý" "
Naproti tomu nieelto se tak ne
bojí lidská pověra jako vánoc te
plých a zelených Ty dle lidové
víry znamenají pak dlouhou a tu
hou krutou zimu Neboť: "Ne-mrzue-li
před vánocemi a o nich
pak mrzne dlouho po nich" což
vyjadřuje jiné přísloví: "Teplé
zelené vánoce — studené bílé ve
likonoce" Takové velikonoce při
nášejí potoni zimy a hlad Toto
nřísloví má nesčetné obměny —
Ku příkladu: "O vánocích slun
ce — o velikonocích uhlí" "Vá
noce se sluníčkem — velikonoce u
kamen" "Vánoce v jetelí veliko
uoee u kamen "Vánoce v jeteli
velikonoce ve sněhu" "Kojí-li se
o vánocích komáři o velikonocích
se rojí sněhové vločky' praví pří
sloví francouzské A Srbové varu
jí: "Z teplých vánoci a u vánoč
ky přítele — totiž neiná-lí člověk
lín vlastní — se nemá člověk pří-'
liš nidovati" a připojují k tomu
"Lepíí vánoce s mrazeni než s již
ním vetřeni"
Také suché vánoce jsou velmi
obávány To prý bývá "prázdný
špýchar a sud" praví Němec Je
to jak už řečeno světlé vánoce
Šikmý cypryšový eribbing - 4 5 nebo 6 palců
My hí upravujeme vlastní náš cypřišový eribbinj takovým způsobem
že kdy jest hotov jo tíměř plný palec tloušťky Ka prvém místě tato
(' čís 1 cypřišová íencovka jest přes jeden paloc tloušťky ily z ní
ubířemr jen tolik na jedné straně aby se Makal hladký povrch a aby
ješté zůstalo prkno samo tlustým Není dříví jež by so vyrovnalo cy
přiši na eribbiny Jc to jedno z nejtrvanlivějších a nejpevnějífch a při
tom nejlepších prken ku přibíjení ježto se nerozštípne
Kechť jistě s námi počítáte na materiál pro cornerib pakli jste v
trhu pro něco tohoto druhu Rozumějte žc my udávámo cenu s dodávkou
na nrjbližsi vasH KtanieL '
C HAFER LUMBER COMPANY Council Bluffs' Iowa
které muž zde badúák useknutý
zanechal neměla by štěstí Při
nakládání do vozu nesou ho jedni
na ramenou vrškem ku předu
druzí drží ho u spodu opáčné než
se to obyčejně dělá -
~ Zeny zhotovují různé pečivo:
koláče různé věci z těsta jako hu
sy zajíce koně vozy kuřata vo
ly kachny krutý jchňata atd
dále dělají veliký koláč zvlášť
upravený na štědrý večer a ozdo
bený uprostřed křížem kol do ko
la úly s včelkami vozy kolihami
pro ovee a j Některé ženy uvá
lí uejprv obyčejný chléb pak zho
loví z těsta obruč již přilepí ua
fkroji chlcbo přes něj dají dva'
proužky těsta čímž povrch chle
ba rozdělí na i stejné díly Do
jednoho oddílu dají hostiji do
druhého kříž do třetího malý ko
láč do čtvrtého postroje a vozy
jichž musí být i nejméně pět Ji
né opět zhotovují kuličky oře
chům lesním podobné a vyplňují
jimi prázdná místa na koláči a ve
středu jeho upevní růžový květ
ovsem vše z těsta
Na některých místech upečou
žeiiy dva veliké koláče jeden sní
na Štědrý Večer Wpodář-ti dětmi
na mlátě druhý rozkrájí se doma
ni malým stolkem domácí otáče
jí ho a zpívají: "Uospodiue po
hitliij" - Hospodář zabije- prase
neb ovci ua pečinku drive než
platí jako předzvěst dobré úrody j prase zabij" udělá kříž a řekne:
požrlmaiiého roku "Jnou-lí světléj"Ej Ibih i zítřejší Božie (váno-
vánoce — jřijde velmi požehnaný j cc) nechť mé pomáhají abych ho
rok vej-j skoro vsmle venkovsky jz!ra v zabil a vesele take snědl!
lid v ki-jjiijilcli viuaWiýeli a do-'l'ak vrazí mu tjtiž do hrdla a o
statní čekají již aby chytili krev
a dali ji na vánoce dobytku Část
krve oducso se na prkénku a ho
dí do ohně Pak opaří prase oči
stí vyvrhne vnitřnosti plíce uva
ří a rozseká (jeden kousek pone
chá ženě k čarování na Boží hod)
posolí prase dá do něho rozsekané-
plíce oškubanou a zabitou sle
pici malý kousek soli kdouli ku
ře a v něm vrabce Pak zašije mu
břicho nití z konopí aby vnitřek
nevypadl a dá je na rožeií Nit z
něho uschovají mnozí jako zá
zračný lék
Muži pletou šňůry z konopí a
by měli je k opánkům na celý tý
den jelikož v čas vánoc nesmějí
tak činiti k vůli zdraví a prospí
vání dobytka
Ženy vaří fusolc kyselé zelí
ryby atd hospodáři kávu rakii
(kořalku) a připravují víno
Než muž o badňáku objeví se ve
dvoře vynesou ženy a děti 7 do
juu a ukryjí před nimi stolice ko
šťata konopí vřetena jehly i ko
šíky a to proto: stolice aby nedě-
bytek nebučel košťata aby nedě
lalo se domácím ječné zrno na 0
čích konopí koše aby se nerodi
la děvčata vřetena uby lidi ne
pronásledovala kolika jehly aby
žencům nebodaly "klasy do očí
Když muž přinese badixák do
dvora složí ho v dřevníku neb
jinde aby k nčmu nemohl doby
tek aby ho nepošlapal větve ne
trhal neb nepřeskakoval Někde
jakmile muž objeví se s badúákcm
ve dvoře vyjde mu v úst rety ho
spodyně a dá rau koláček jejž 011
nejprve nabodne volovi na roh
pak ho sejme rozláme a dá vo
lům sežrat i Po té sundá badňák
přeřízne na pul sundá ještě asi tři
náruče dřeva aby měl na oheň o
statní dřevo nechá na vozu
Jiude opět vstupujícímu muži
vyjde hošík a koláčem naproti —
Koláč napíchne "volovi na roh
Muž pomodlí se k Duhu rozlomí
koláč půl sní sám a půl dá vo
lům jinde opět sní muž koláč k
domácími
t Vzorky léku posílám
ZDARMA trpícím
1 Popište ú ještě dnes o vzorky léku pro Váb případ Pošlu Vám jc
úpluě zdarma bez závazku k objednávce
Trpíte li zácpou slabosti žaludku nezáživnostf ípatjiýtn trivenim
kyselostí žaludku votry bolením hlavy bolením ▼ zádech bolstml v
kloubech nepravidelnostmi ledvin a jater zkuste M VOTÝPKOVÉ
TIIEOPHOLINÉ BYLINNÉ THÉ Jest příjemné k pití a ten uejlcpší
přírodní lék jak pro doxp-lé tak i pro staroušky a maličké dítky
Cena velké krabice pouze $100 menií krabice 50 centů
Vzorky pošlu ochotně zdarma ua požádání
Trápí li Vás kaéol revmatismus téžký dech nervosaost bolesti na
prsou katar hučeni v hlavě v užích zastaralá nastuzenina bolení hla
vy a zád zlatá žíla žaludeční obtize vyraženiny slabost a Jiné nemo
ce pištc mi ihned a obdržíte odpověď popia nemoci a neznám léku obra
tem po? ty
Trpíle li na jakíkoliv případ zlaté žily pošlu Vám zdarma na niko
Jik dní mé osvřdi'ené tjfje lééení a kouňku ZIUKMA abyste su mohli
pícsvčdčití nežli léky koupíte
SLABÉ NEMOCNÉ ŽENY MATIČKY A DÍVKY!
Mám pro Vás ztlá-Mní domácí íčóení pro jakýkoliv bolestný neb za
Muralý případ ženských nemaří Můžete se l&it pohodlníš domu btí
zdržoiání od práce aniž by kj0 uí 0 o tom vídtl a které Vás unižo
zachráuití od pobytu v ncnix-nri a od operace
Moje domácí léčení jet eeny mírné jen pár tentů týdué a i ta n j
rLudU trpilelka si je muže 'opatřit! '
Výborné účinky iium1i dobrých l'lú jsou íuúc chvatné tnúwú a
dohud jiiine uczvýíili ceny jaku mnoho závodu jiných 1'išto ůnn'
V
t
Marie Votýpka
ÍJcpt 'JI
SOUTH BEND IN0
t
4
A
i
4
!
f
4
a
4
t
i
'
4
i
4
4
ů
X