Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 19, 1917, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ptrnnn f
POKROK DVĚ PROSINCE 1017
js
SO OMAHA
2 ODBOČKY DÁMSKÉ
POMOCNÉ xJOY
Následujícím českým vojínům
byly zaslány vánoční dárky a sice
1 libra fruit cnke S doutníků 1
pnklíček cignretovílio taháku 2
pakličky cigaretového papíru 1
utěrák 2 kapesníky a paklíček
idiewin}? rumu mimo crlé výbavy
jež sestávala z 1 sweatru 1 kukle
u' 1 páru nátepniéik
P Fishcr Jan
Pan Ilumlíčck Emil
Pan Stanek Tosrf
Pan Cacek Anton
-Pan Bárta JM
Pan Štěrba Václav
Pan Uzel T J
Pan Kroulík Tan
Pan Pcrt Eduard
Pan Srnka Vojtěch
Pan Lisy Jan
Pan Urbanovský J C
Pan Roukal Aug
Pan Boukal Adolf
' Pan Stehno Anton J
Pan Zadina Mike
Pan Horák Josef
Pan PatáC Josef
Další uveřejníme v Pokroku
příští středu Dámy které mají v
práci kukle a nátepničky jsou
žádány aby je odvedly co nej
dříve ježto je třeba dárky posla
ti brzy aby je vojáci v řas dosta
li Poštmistr nás požádal aby
chom balíčky odevzdaly na postu
brzy Nečekejte proto až do schů
ze a věci odevzdejte hned
KAMPAŇ ČERVENÉHO KŘÍŽE
Vúckiv 1'eiuik venkovní stráž
An1 Miiiiiíík praporečníei IV
Fridrich a IV Miicek výbor do
Matice ŠUbké Aíit Pokorný
Josef Slezák n Václav Pravda
výbor do Národního Sdniení J
Červený Simon Ouřada a Václav
Pavlík spolkový lékař Dr J W
Koutský '
Kampaň ve prospěch Červené
ho Kříže — za účelem získávání
členů pro rok 1918 — byla zahá
jena Není třeba znovu vysvětlo
vati jakou práci americký Červe
ný kříž koná v této válce a proč
je nutno aby každý občan stal se
jeho členem s poplatkem nejméně
$100 Je doba vážná a je nutno
přinášeti oběti Přinášení těchto
obětí je povinností a těmto povin
nostem nikdo nemůže se vyhnou
ti Kampaň prováděna bude sy
stematicky ve všech závodech a
ve všech dílnách a každý bude
nucen svým dílem přispěli Hla
vní místní úřadovna Červeného
kříže pověřila několik místních
krajanů aby pracovali v této
kampani a je žádoucno aby vši
chni krajané o členství u siich
se přihlašovali tak aby veškeré
tyto příspěvky šly ku kreditu Če
chů v South Omaze Ve všech zá
vodech a dílnách úřadovnách a
obchodech bude na naše kraja
ny činěn apel aby za členy Čer
veného kříže přistoupili a proto
nechť hledí opatřiti si členský lí
stek knoflík a jiné odznaky u
dole uvedených aby se jimi vyká
zali mohli Pamatujte že člen
ství upsané u dole jmenovaných
půjde ku kreditu Čechů v South
Omaze a je žádoucno aby nás po
čet byl co možno největší Člen
ství stojí $100 chcete-li dostáva
li magazín Červeného kříže pak
$200 O postupu kampaně bude
me přinášeli zprávy TI následují
cích kapitánů pro agitaci mezi
místními Čechy možno se přihlá
siti o členství a získati členské
lítky odznaky a knoflíky :
Jos K Sinkule 4933 So 20 St
L P Kerbel 5215 So 22 St
Jos Pípal 5218 So 21 St
J V Košnař 5832 So 22 St
SI Vlasta Štěrbová 4734 So 18
St
Rev E J Kallina 511 6 So
20 St -
Anton Eerermeier 1011 Atlas
St pro Brno '
Otakar Charvát 2610 D St
O jakékoliv informace můžete
se přihlásiti u těchto uvedených
krajanů Někteří z nich ustanoví
li si svoje pomocníky jichž jmé
ja uvedeme jakmile budou nám
sdělena Ještě jednou připomíná
me: Přihlaste se o členství Čer
veného kříže u jmenovaných kra
janů anebo jejich pomocníků tak
aby eo největší počet členů Sel na
kredit Čechů v South Omaze
Z ODBOČKY DÁMSKÉ
POMOCNÉ LÍGY
Ve tehůzi konané dne 10 pro
since bylo odvedeno: 10 sweatrň
12 kuklí a 20 párů nátepniček
Na vlnu a vánoční dárky pro
české vojíny přispěli následující:
Pí Barbora Novák
Pí Marie Palkovce —
Pí Marie Kruliš
Pí Kateřina Krejčí
P a pí J-Tětiva
Pí Josefa Boukal í
Pí Františka Bashus
$200
200
100
100
200
no
100
Celkem $950
Všem dárcům vzdáváme srdeč
ný dík Kávu jež byla darovaná
p Bogařcra a Jewel Tea Co vy
hrál p Alois Šindler a opět ji da
roval Českému Nár Sdružení
ÚMRTÍ ZNÁMÉHO KRAJANA
Po dlohé a trapné nemoci ze
mřel v úterý o 12 hodině polední
starý český osadník zdejší a dobře
v krajanských kruzích známý p
Václav Formánek bydlící v čísle
493S jižní Devatenáctá nlioe
Pan Václav Formánek navozen
byl v Dolancch u Kladna v roce
18C1 a do Ameriky přijel v roce
1881 a sice do Crčte Neb kde
pracoval při řezničině V roce
1883 přijel do Omahy a pracoval
v řeznickém závodě p F Pokor
ného V roce 1SS4 se oženil pojav
za manželku sl Marii Kunclovou
V roce 1889 přesídlili se manželé
Formánkovi do South Omahy kde
založili si strávní dům který ve
dli po mnoho roků Pan Formá
nek po celý ten čas pracoval stá
le při řezničině Asi před dvaná
cti roky přestěhovali se do Lind-
ay Neb kde zalozih si řeznicky
')bchod V jmenovaném místě po
byli něco přes rok načež se od
stěhovali do Vordigre kde tež
vlastnili řeznickv obchod Ve Ver-
digre se pan Formánek roznemo
hl a když paní Formánková nemo
hla sama obchod spravovali vy
prodali a přestěhován se zpet do
South Omahy na Devatenáctou a
O ulice kde skoro po osm roků
krajan Formánek ležel nemocen
nemoha údy hnouti jsa postižen
jakýmsi druhem silného revmati-
smu Před pěti roty z nemoce té
oslepl ale paměf měl dohrou až
do poslední chvíle
Zanechává tu pó sobě manžel
ku Marii rozenou Kunclovou a
yna Václava usazeného na far
mě u Lindsay Neb a dcery paní
Goganovou a paní Connoby-ovou
v Lindsay Neb a paní Eberlovou
a paní Welshovou v South Oma
ze Jsyl cleném-' ta Doru jIzkuv
Dub číslo 115 W O W po 20
roků — po 9 roků jeho tajemní
kem — a pojištěn byl na $1500
Q jiných spolků nebyl
Pohřeb jeho bude se konati v
neděli o 2 hodině odpolední z Ná
rodní síně na Česko-národní hřbi
tov péčí českého pohrobníka p
V Kořkka Pozůstalým platí na
še upřímná soustrast
ZE SPOLKOVÝCH KRUHŮ
Sňolek Čechie číslo 11 Č S D
P J zvolil si následující úřed
nítrv na rok 1918: Předseda Jan
Červený místopředseda Václav
Pavlík tajemník Adolf -Zezulak
účetník Jan Blažek pokladník
Tomáš Beran průvodčí Franta
Kabin výbor majetku na tři ro
ky h Y Krbel vnitřní 1ráž
ZE SPOLKOVÝCH KRUHŮ
pofcnsuy vyhoř majetku in
TniueiVk vnitřní si ráz M Slili
íuock idovní stráž John Ku
čera: di Matice Školské 1 V
Košríiř bw CVnk n Jos Pzdě
kovský do Českého Národního
Sdružení Jos Truncčck Kr Sou
kup ud a Václav Opočenský V
této schůzí povolenu bylo táborem
(Vdar Wood $'- nu vánoční stro
mek Matice Školské a zároveň ná
sledující bratři přispěli k stejné
mu účelu: 1 V Košnař 200 d
(Vnk r0e Václav Kulhánek fi()' a
Jos Bczděkovský ó0 centů Záro
veň tábor povolil !jdl!0 jako ce
loroční příspěvek nn rok 191
Matici Školské
DROBNÉ ZPRÁVY
Z ČESKÝCH KRUHŮ
— Řád Jiří Poděbradský číslo
72 Z Č B J zvolil si vc své vý
roční schůzi miiuiiou neděli na
sleduiíeí úředníky pro rok 1918
Předseda Jan Červeny dozorce
J V Košnař tajemník J Petr
n'otrí!ř Jn V!7'k: 'Pokladník
L P Krbel průvodce Vád Iía-i
basko výbor majetku na tři ro
kv Václav Rada vnitřní stráž
Josef Ilalač venkovní stráž Fi
lip Halda praporečníci Jan IIo
spodka a Jiří John spolkoví lé
kaři Bri J W Koutský a Hugo
Chaloupka do Matice Školské
Bedřich Svoboda Rudolf Mora
vec a Václav Rada do Českého
Národního Sdružení Václav Iía
basko Adolf Zezulák a Tomáš Be
ran do vzdělávacího výboru J
V Košnař Jan Červený a Jos K
Sinkule Ve schůzi této která by
la velice četně navštívena povole
no bylo zároveň Českému Národ
nímu Sdružení $500 a Matici Vyš
šího Vzdělání $500
— Ve schůzi táboru Cedar
Wood čfclo V) W O W zvole
rří byli následující úředníci pro
rok 1918: Velící konsul Emil Le
vitu: rada J V Košnař bankéř
Václav Novák klcrk Václav O-
— Za hojného účastenství přá
tel a známých hlavně pak spolko
vých bratří táboru Žižkův Dub č
115 W O konal se v neděli
odpoledne péčí pohrobníka p V
Koíiska pohřeb krajana p Vác
lava Formánka který po delší
a frapné nemoci zemřel v úterý
ve svém obydlí na Devatenácté a
O ulicíeh Spolkoví bratři vyzve
dli rakev s tělesnými pozůstatky
z pohrobniekého závodu p Koři
skova a dopravili je do Národní
síně kde provedeny byly poli řeh
ní obřady Tyto zahájeny byly
smutečním zpěvem umíšeného sbo
rn řízeného p Jos K Sinkulou
Za tábor Žižkův Dub pro vede uy
byly obřady úředníky pp Jos K
Sinkulou a M F Tětivou načež
slova útěchy promluvena byla p
Otakarem Charvátem Na to au
tomobilový pohřební průvod vy
pravil se na Česko-Národuí hřbi
tov kde po přednesení písně sbo
rem a provedení spolkových ob
řadů tělesné pozůstatky zesnulé
ho' uloženy byly do hrobu Mezi
mimoměstskými účastníky pohřbu
nalézali se paní E J Connelly
paní "Vill íiogan a p J W For
mánek dcery a syn zesnulého
— Na seznamu nemocných na
lézá se malá Anežka dceruška
manželů Václav Benešových by
dlících na Devatenácté a "W uli
cích Doufáme že péčí ošetřující
ho lékaře k radosti rodičů a babi
čky Šrámkové se brzy uzdraví
— Pan L P Krbci známý zá
stupce Schlitzovy pivovarní spo
lečnosti odebral se v pondělí o
pětné na obchodní cestu na ne
bra-sský venkov Po posleduí tř'
týdny následkem velké zimy by!
nucen pracovali hlavně ve mě
stě — Paní Jos K Sink úlová á pí
J Husáková hotoví do výhry ve
prospěch Červeného kříže krás
nou deku která bude jistě pěk
nou památkou pro toho komu po
daří se ji vyhráli Paní Sinkulo
vá ve vlastenecké pomocné páci
je všestranně činnou a náleží k
ucjpilnějším pracovnicím v Dám
ské pomocné líze pro kterou u
plctla již sedm sweatersů Nový
tento její podnik na kterém pra
cuje společně s paní Husákovou
vyžaduje pak zvláště pilné práce
neboť jedná se o něco ojedinělého
a nového Deka sestávali bude z
různých čtverců každý s červe
ným křížem uprostřed v jehož
rozích vyšita builou jména dárců
Jméno každého dárce bude pak u
místěno dle obnosu který ve pro
spěch tohoto nej většího americké
ho pomocného podniku věnoval
Je naděje že deka tato přinese
velice slušný obnos neboť není ni
koho kdo by své pomoci odepřel
a paní Sinkulová vytrvale pracu
je Tro zdar finanční stránky své
ho podniku nejenom v kruzích če
ských ale í jinonárodních Přeje
me jí ze srdce největší zdar v totu
to obětavém podniku vyžadujícím
tolik práce a námahy '
— Paní Anna Jandová lct"rá
již po delší dobu je v ošetřování
lékařském a bydlí se svými dvě
ma dítkami v' čísle C008 jižní Dva
eářá ulice obdržela další dárky
na "svátky a sice částku $300 po
druhé od řádu Eliška Krásnohor
ská Pan Jan Červený známý ob
chodník daroval jígrocerii v ce
ně $100 a Klíbil jí další pomoc na
svátky Kéž bylo by takových li
dumilných a obětavých krajanů
více! Paní Jandová shora jmeno
vaným dárcům jménern svým a
svých dítek vzdává srdečný dík
— Těl Jed Sokol Fuegncr
Tyrš koná pilné přípravy k ma
řkarnímu plesu který konati bu
de se v sobotu dne 12 ledna v
Národní síni
— Žactvo české Svobodné Ško
ly sehraje v neděli dne 23 prosin
ce y Národní íni divadelní před
stavení "Mikuláš aneb Pamatuj-
e lín chudé'! ku kterému jsou ko
nány pečlivé přípravy Začátek v
7 hodin Po divadle vánoční stro
mek n rozdělování dárků
- Těl Jed Sokol Ftiegncr-
Tyrš koná pilné přípravy k obvy-
lémn veřejnému cvičení na Nový
rók K cvičení tomuto připraven
bude zajímavý program a naše o-
beeemtvo jistě súČasfní se ho v pl
ném počtu
— V sobotu odebrala se na ně
kolikadenní návsi řvu £u svým
přátelům do Prague Neb paní
Marie Burešová aby jednak zave
zla tam množství dárků pro svoje
vnoučata a jednak aby v kruhu
jejich se potěšila Přejeme paní
Burešové aby v radosti v kruhu
svých milých návštěvy užila a
zdráva se opětně navrátila
— Pan Frank Patka bydlý-í v
čísle 1315 Washington ulice na
lézá se na seznamu nemocných
Pan Patka je pronásledován ne
mocemi ustavičně a doufáme že
pod péčí ošetřujícího lékaře se co
nejdříve pozdraví což bylo by
mu přáno od srdce
— Sbor Sokolek Libuše uspo
řádá v sobolu dne 15 prosince v
Národní síni velký taneční večí
rek pozvánkový ku kterému ko
nají se pečlivé přípravy Pořá
dající výbor svědomitě se stará
aby postaráno bylo o všechno če
ho je třeba k příjemnému přátel
skému pobavení Dámy jsou žá
dány aby přinesly občerstvení O
pozvánky je možno přihlásiti se u
členek jmenovaného sboru
— Pan Jan Žaloudek známý
místní detektiv vrátil se v sobotu
z návštěvy svých dvou synů kte
ří dlí v táboře Cody New Mcxico
jako vojáci Strýce Sama a to plně
uspokojen neboť shledal nejenom
že oba hoši jsou zdrávi ale že též
náležitě je o ně pečováno Navští
vil při této příležitosti většinu so
omažských hochů a přesvědčil se
že všichni mají se dobře a jsou
spokojeni Pan Bohouš Sinkule
který byl poněkud nemocen zase
je zdráv jako tuřřn a vojenský ži
vot mu svědčí Pan Žaloudek o
'ebral se do jmenovaného tábora
hlavně za tím účelem aby se pře
svědčil jak vede se jeho hochům
) nichž dostával zprávy neurčité
Ohledal že dobře fíe jim vede a
jsou plně spokojeni Vojáci]
mají nejenom dostatek potravin
jejlepřího druhu ale i oblek je
dobrý a ubytování uspokojivé
— - Pan Květoslav Jelen býva
"ý správce Sokolovny v Omaze
dosazen byl v minulých dnech ja
ko policista na jižní stranu r
— Rodina pana Antona Piska
če bydlícího v čísle 420G již Dva
cátá první ulice majitele řezni
ckého obchodu byla rozmnožena
i buclatého chlapečka který se
má náležitě k světu Tatínek ča
dnje každého a přáním jeho jest
aby měl co nejdříve pomocníka
ve svém obchodě Všechno jest
zdrávo Gratulujeme!"
— Na seznamů nemocných na
czá se známý spolkový pracov
ník pan Jan Blažek bydlící na
Osmnácté a O ulicích Nalézá se
v ošetřování Dra J W Koutské
ho a doufáme že se pod jeho pé
čí brzy pozdraví což bychom mu
přáli ze srdce
— Do nemocnice sv Josefa do
pravena byla tyto dny paní Anna
Poncová manželka p Rudolfa
Ponce ml Paní Poncová asi před
týdnem navrátila se z návštěvy
ivých rodičů a po příjezdu se na
2hladila do té míry že vyvinul se
z toho zápal plic Na radu oše
třujícího lékaře dopravena byla
do shora jmenované nemocnice
Přejeme ze srdce paní Poncové a
by se brzy pozdravila a v kruh
vé rodiny navrátila
— i au j v Jumiiiir prooal
svoje obydlí na jižní Dvacáté dru
hé ulici p Franku Koderovi krej
čímu známému ochotníku Pan
Košnař před časem zakoupil oby
dlí a lot na Dvacáté čtvrté a O
ulicích proti staré radnici kam
hodlá se přestěhovati Později má
v úmyslu postavili na místě tom
obchodní budovu
— Velké přípravy koná výbor
řádu Eliška Krásnohorská číslo
ll 3 Z Č B Jt k maškarnímu
plesu který uspořádán bude dne
26 ledna v Národní síni Zábavy
tohoto řádu jsou vždy značué na
vštěvovány a těší se velké příz
ni a nepochybujeme o tom že i
chynlaiiá zábava bude zdařilou v
každém ohledu '
— Patnáctiletá Marie Benešo
vá která jak jsme oznámili před
časem se svou kamarádkou zmize
la ze svého domova byla naleze
na za pomoci policie jež požádá
na byla aby po m pátrala v
Milwankee Wis Když bylo sde
léno manželům Benešovým že v
jmenovaném městě dcera jejich
byla juibzenn vypravil se p Bc
peš do Mihvaukee a milou dvoru
sku si domů přivezl
— Rodina p Jana Radila ml
bydlícího v čísle 20lt P ulice by
la ve středu ráno rozmuožena o
děvčátko jako poupátko Novo
rozená dceruška se má náležitě k
světu Vše zdrávo! Gratuluje
me! — Pan Josef Novák majitel
farmy u Fanvell Neb který byl
nucen před několika dny podro
bili se operaci v Nicholas Senn
nemocnici se pod péčí ošetřnjící
ho lékaře Drn Kontského tak
dalece pozdravuje že bude moci
odebrat i se ku svému zet i p Be
dřichu Sigmundrfvvk daUímu o
Set řo vání Přejeme p Novákovi
pozdravení v době nejbližší tak
aby úplně zdráv mohl se navrátiti
do svého domova
— Velký maškarní ples uspo
řádá v sobotu dne 5 ledna 1Í)18
v Národní síni řád Mladý Roz
květ Číslo l!5 Z Č B J jehož
zábavy v krajanských kruzích tě
ší se té nejlepší pověsti Ceny
připraveny jsou pro nejlepší ma
sky Vstupné 25 centů Začátek
v 8 hodin večer '
VŠEM ČECHŮM
DOBRÉ VŮLE!
"Nezáleží na -'oni kdo první po
mohl — ani na tom kdo pozdě
přišel pomoci — ale na toni kd
nejdéle n DO KONCE VVTH
VAL!"
Ta první práce pracovníku v
Národním Sdružeuí byla těžká a
velkého vděku zaslouží si každý
Čech který pomohl svými pří
spěvky že požadavek české samo
statnosti je znám dnes celému
vzdělanému světu Díky této or
ganizované práci Národ Sdruže
ní v Americe docíleno konečně
toho ž# spojenci dovoleno bylo
organisování neodvislé armádv
čeké ve Francii od které za ne
dlouho budeme moci čekat i pro
hlášení c revoluční vlády české
Organisace armády česko-slo
veaské je vyvrcholením osiiino
síatřiovaeího hnutí našeho Bylo
k tomu třeba mnoho diplomatické
práce našeho vůdce proť Masa
ryka a vele Národní Hady a bu
de třeba ještě další činnosti aby
chom cíle dosáldi
Náš Vůdce prof Masaryk však
nesmí býti v rozhodné 'době kdy
napínají se veškeré síly ponechán!
bez prostředků V diplomatuke
a informační činnosti nutno pokra
čovali až do konce: ba nutno ji
ještě zvýšit a organisace armády
naší česko-slovenské taktéž musí
usilovně pokračovat K tomu vše
mu je třeba períz
Pamatujte že na americké hon
dy Svobody Červený kříž Y M
C A a K C přispívalo sto mil
lionň lidí v Americe Nůší Ná
rodní Radě v Paříži na orgaíiisaci
naší armády česko-slovenské a na
naši diplomatickou práci českou
přispívá jen as pul millionu lidi
české krve v Americe opět jen
malá část Jen lidé chudí kteří
útisk a utrpení pocítili nám po
máhají A k těm opět v době největší po
třeby voláme: Vytrvejte! Ve vá
noční době kdy pamatujete dárky
na své přátele známé pamatujte
na nejsvčtější úkol každého Če
cha na Národní Sdružení v Ame
rice ! Obnovte opět své členství v
budoucím roce 1918 zapravctiím
příspěvku který obnáší jen $100
ročně Přispějte dollarem nebo ví
ce ale iia každý pád pomozte zno
vu aby práce naší Národní Ra
dy nebyla v rozhodné době ochro
mena nedostatkem prostředků pe
něžních!
Pamatuj každý též že členstvím
v Národním Sdružení projevuješ
nejlépe že jsi Cechem přítelem
spojenců a Spojených Států a ne
přítelem Rakouska! -
Příspěvek členský na Národní
Sdružení v Omaze možno zapravifi
v lékárně pp Emila Čermáka St
A Beránka v hostinské místnosti
r Vác Tesaře na ]b a Vvilliam
ult v kanceláři Česko-slovensk
ve Slogr hotelu v redakcích míst
ních českých listu ve schůzích
každého českého spolku v Omaze
k rukou pověřených výborů yt
Kchňzi Nár Sdružení v páťk 4
ledna 1918 v Sokolovně ut-ho i
tajemníka na adresu: Stan Ser-
pán 22-'50 Srf Hth Str Omaha
Nebraska
V South Omaze u p Jos Típá
la 5218 So 21 st St -Jos Štěrby
PROČ VĚŘÍM
V NUXATEO IRON
Budovatel sily národa _
E Snner M D
Možná w }'n lek neoctltnl
niklv tikovím iicoliy-einvm ťis]
elipni jiiU Nuxaďíl irmn le kotwrvn
t Lv 11 hllmlevánn V Hnmntné 1't
xciiii je třemi millioiiy liilí M'né n'
Vf ' pyfci vysorp whvíileiio n uiui-
nu MVítKini Spoj Wátu wníitory n f lé
ny l!nuřeii lékaři ji byli ve je
lit k cliviilně ziiáinf mi noimii iiieemi je
pírliisovuli n ilupnruínviili Moiinifí
neiir Nnnniiii vynikající katolický
chovní 1lnpor11i11jp jp v Sem člcninn ka
tolické církve Kývaly lravotnt ko
misař Win lt Kerr 1 ('hicfitfn praví
)o )y ho mčlo hýti používáno v kalc
nemocnici n předpisováno knMým Íčka
fotu Sarah lienihnriltnvá — "bnská
Sarah" 111 ttvčlč iipjznáincjší herečka
olijclnaln velkč množtftvf k znslání vo
jínům francouzským nly jim iloilnlo hí
ly moci n Nlnteenotti
Dr A f Neumím zesnulý policejní
lřknř města ( hicajia n dřívější domácí
lékař v Icťfcrson Park nemocnici v 'lii
rnini praví Nuxated iron osvědčilo se
vlastní jeho zkouškou že překoná kn-
dou přípravku jakť kdy použil na ntvo
ření červenř krve zbudování nervň se
silováni svalu n upravení znžívacíi li ne
pořádku! "Dr If V Valí dřívější lékař v bni
timorské nemocnici a lékařský prohlii
tel praví že opětovně předpisoval N11
xnk'd iron a překvapil nemocné rychlo
sti s jakou slabost a povšechná ncmdle
nost bvlv nahrazeny obnoveným poci
tem sily a živosti"
Nejste-li silným nebo zdravým jste
tím Mohě povinen abyste náslťdující 11
řinili zkouíku: Přesvědčte se jak dlou
ho můžete pracovat i iniebo jako dale
ko můžete jiti aniž byste se unavili
Pak bcíte dvě "-{ráiové tabletky Nu
xntPl iron třikráte denně po dva týdny
Na to zkoušejte svoji silu znovu a pře
svědčte se mnoho li jstp získali
Upozornění! — Nuxated iron jež by
lo užíváno dřívějšími členy Spojených
Států senátu a Domu poslanců a jiný
mi vynikajícími lidmi s takovými pře
kvapujícími výsledky a které jest před
pisováno a doporučováno shora uvede
nýmt lékaři v takovém množství růz
ných pfipndů není patentním lékem a
niž tajný prostředek nýbrž jeden kte
rý jest dobře lékárníkům známý a je
hož železité součástky jsou široce výteč
nými lékaři všude předpisovány Ne tak
jako starší bezústrojné železité výrob
ky jež jsou snadno přizpůsobilé nepo
škodí zubů nezčema jí po něm aniž ža
ludek zvrací naopak jest to nejsilněj
ší lék téměř ve všech formách nezáživ
nosti jakož pro nervy vysílený stav
Vyrabitelé mají takovou důvěru v Nu
xated iron že nabízí vyplatit $100 kte
rémukoli dobročinnému ústavu pak li
nebudou moci vžili kteréhokoliv mže
nebo ženu pod (iO roků stáří J kteří po
strádají železa a zvýšit jejich sílu o 1'"'
procent nebo více ve čtyřech týdnech
předpokládaje že iieuiaj! žádné vážné
organické obtíže Rovněž nabízí že na
vrátí vám peníze pakli při iiejmeiišínt
nezdvojnásobilo vaši fín a statečnost
během desíti dnů fest k dostáuí 11
všech dobrvch lékúrníkft
2014 Q St anebo J V KoSnařc
58:52 So 22nd St
1'nniatiiite o Vánocích 11 Xovéni
roce o každé zábavě pfi každé
příležitosti: Na Národní Sdružení
a pro ťeskou Vlast !
Za Národní Sdružení v Oiiiuze:
Vác Bureš předu Stan Serpán
taj M Votava pokl
Za Národní Sdružení v So í
maze V Knsnar před u'
Štěrba taj Jos Vonásck pokl
Mírová nabídka kaiserova bude
pokrytecká
Washington D C-17 prosin
ce — Očekává se všeobecně v
zdejších kruzích vojenských a ná
mořních úředníků že kaiserova
vánoční mírová nabídka bude po
kryteckou a bude niíti na zřeteli
především prospěch Německa —
Depeše ze Švýcarska naznačují
žc kalser má v úmyslu tuto míro
vou nabídku poskytnouti svému
Udu jako vánoční dárek Němci
v posledních dnech snažili se ze
všech svých sil docílili vojenských
úspěchů jako nutnou předehru!
pro svoje mírové manévry Kai
serovi jedná sě očividně o to aby
přesvědčil své poddané že jedná
se jenom o obrannou válku a no
vá tato mírová nabídka má tuto
domněnku něnleckého lidu posíli
li a učiniti jej ochotnýjn přináše
ti další oběti Německo chce mír
ale nikoliv spravedlivý 'hce zí
skati pro sebe co možno nejvíce
Tyt nové mírové návrhy něme
cké ale budou spojenci opětně za
mítnuty Královna italská pro uprchlíky
Aím 17 prosince — Královna
italská Helena jež je dcerou čer
nohorského krále Mikuláše dala
svoje pokoje v paláci (Juiriiialu k
disposici uprchlíkům z provincií
zvláště pak dítkám které na útě
ku odděleny byly od svých rodi
čů Celý palác je nyní věnován
válečné pomocné prácí Jsou tu
nemoenir-e a místnosti různých
pomocných výborů -
' 1