Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 19, 1917, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    DENNÍ POKÍtOK
Rtrňtift 6
II THE UNIVERSAL CAR
1'or'l Hodati jest clcgantnť-ji vyiinvt'ini káia 1 1
lij 1'oril V( mÓHti! I im vínkoví jest uznána nt jioj-
III Hpolchlivřjhí a nejviiiolíPciiíjHl stroj KAru tetu
nevyniká toliko svým přkiiym vzhledoin ' Icrtsnou t
III v n ítřnf výpi-uvoii — ilúmniiii tuk imiávitnmi — ný-' III
jíl j''t to týž Ford — Kvótová kůra — ji vic-o
jnk dva milliony vlastníků uznává za iinjhpoli-hli-
ni vójáí nrjtrviilojSÍ praktickou a výhodnou k řízeni j
Jíl i k vydržování Ford Scdun ifOíi" f „ b IVtroít I
Mareš Auto Co
joduatelé pro Wilber DeWitt a Clatonla '
Fhono 48 WILBER NEB
ZPRÁVY Z BRUNO NEBR
Dno 10 prosince 1!)17
— V sobotu min týdne pocho
ván byl mladý krajan Fraik Ko
čí jenž JncSfastnýni již osudem
byl při opraví hnacího stroje za
chycen koleni a prudkým odmr
štěním k zemi ihned usmrcen Mla
dému krajanu bylo asi lrt roků a
bydlel se svými rodiči na farmě
4 míle od města vzdálené Kraja
nu Kočímu vyslovujeme na tomto
místě hlubokou soustrast nad
ztrátou mladého života jeho syna
— NYisIcdkeni špatného počasí
a velké zimy v neděli ochotníci z
jbic již zde měli hráti divadelní
kus "Černý kříž v lese" ve pro
spěch amerického (Vrvcného kří
} h'r (livadjt totii- odložili na neděli
následující totiž na neděli dno ]
prosince Žádáme všechny kraja
ny v našem okolí aby se v počtu
co možno íicjvěíším dostavili
Vstupné pouze lí n- které dostane
americký ťervimý kříž
— Xa přednášku a 'koncert v
LVainard Nebi' kde promluví Tie
neš a Tůma odejelo' se podívat ně
kolik listních krajanu aby zá
palem vlastenecké řeči V Pcuešc
byli k další národní práci posil
něni — Místní nejlepší ochotnické si
lv pilně cvičí veselohru kterou se
v krátké době po novém roce obe
censtvu představí
— Příští neděli neopomeňte na
divadlo ochotníku z Abie pro
Červený kříž
— Volební schůze Z Č Ji J
odbývá se na příští neděli ve dvě
hodiny odpoledne
— Mnoho-li pak míst nich če
ských spolkli přináleží k' Národ
nímu Sdružení neb Svaz Českých
Katolíku? Xení-li váš spolek je
ště členem nechť učiní tak brzy —
národní hrdost mu tak velí! — Po
zdrav— F lí O
Italové udržují si svou linii přes
mocné nápory
Londýn 17 prosince — Ital
ská fronta zůstává jediným polem
vojenských operací v přítomné
době na kterém dochází více než
k lokální činnosti jia straně pě
choty Italská linie ačkoliv je ne
přetržitě napadána v horských
krajinách je doposud neporuše
nou a pevné je udržována vyjí
maje nepatrné ústupy tu a tam
kde Teutoni docilují nepatrných
úspěchu za cenu obrovských ztrát
Perlín tvrdí že rakousko-německá
vojska získala více jak í$000 za
jatců v bojích v posledních dnech
a odražení italských protiútoku
liii posice které získány byly Tc
litony Xa franko-belfjické fron
tě je málo nového Dochází tu
hlavně k lokálním bojům které
vyvolávány jsou teutonskýnii ná
pory tu a tam 1'éeleni těchto
drobných náporů je udržovati
hlavní velení spojeneckých vojsk
v pochybnostech kde Němci mají
v úmyslu udeřiti V Palestině an
glická vojska v operacích v okolí
Jerusalema docílila dalších úspě
chů Norská vláda oznamuje po
topení dvou dalších norských par
níků a současné sděluje že až do
posud 5000 norských námořníku
bylo utraceno v důsledku váleč
ných operací
American v čele nákupní rady
spojenců
Londýn 17 prosinec — Mezi
spojenceká rada která zabývati
bude se otázkou nákupu a finan
cí shromáždila se v Londýně —
Oscar T (Vosby pííručí sekretá
ře pokladu Spojených Států zvo
len byl presidentem Jako před
seda této rady p Crosby nebude
voliti vyjímaje v rovnosti hlasů
a z toho důvodu rovnováha nalé
zá se na straně Spojených Států
McAdoo sekretář pokladu vyjá
dřil své uspokojení nad vyzname
náním kterého dostalose jeho
příručímii
Northoliffe podporuje anglického
premiéra
' Londýn 17 prosince" — To'cc
siě v které zahrnuta byla paříž
ská konference a návštěva u fran
couzských a anglických armád
vikomt Northclifio vrátil se do
Londýna kde koná nyní přípra
vy k Knovu7au jetí svých povinno
stí v Americe Northclifťe plně
souhlasí s iloydcm Georgem v je
ho válečných plánech a poskytu
je mu plnou svoji podporu H po
íížskou konferencí spojenců vy
jádřil plné uspokojení a prohlásil
že tato pro další vývoj války bu
de mítí značný význam Tato kon
ference neztrácela ěasu a jedna
la velice rychli) o důležitých otáz
kách které V luštění byly předloženy
Kongresník aviatikem
New York N Y 17 prosince
— Ve čtrnáctém kongresním di
striktu v tomto městě jsou v o
běhu petice jimiž má býti požá
dán mluvčí domu zástupců Ch
Clark uby prohlásil uprázdně
ným místo v domě zástupců na
které byl Fiorello II La Guardia
zvolen v listopadu roku 1916 —
Kongresník La Guardia vstoupil
do aviatiekó sekce signálních
sborů Spojených Států a slouží
nyní v zámoří v hodnosti kapitá
na Jc republikánem
Frank Gotch známý zápasník
zemřel
Des Moines la 17 prosince —
Frank A Gotch bývalý světový
champion zápasnictví těžké váhy
zemřel včera o polednách ve svém
domově v líumboldt la ve věku
41 let Narozen byl dne 27 dub
na 187G na farmě tři míle jižně
oď líumboldt Byl nemocným po
poslední dva roky Zanechává zde
mauželku čtyřletého synáčka Ro
berta bratra sestru a matku Ze
zápasnictví vydělal si slušný ka
pitál který většinou uložil do pozemků
Polské vojsko bude cvičeno ve
Fort Niagara
Washington D 0 12 prosin
ce — Vládní odbor války dovo
lil aby cvičebního tábora ve Ft
Xiagara N Y kterého dříve po
užíváno bylo k výcviku 'důstojní
ků použito bylo jako cvičebního
tábora pro rekruty shromážděné
ve Spojených Státech pro polskou
armádu ve Francii Dva tisíce
mužů bude so tu cvičiti
Rumunsko přinuceno dáti svůj
souhlas přiměří
Amsterodam 12 prosince —
Rumunská vláda byla přinucena
vstoupiti do vyjednávání o pří
měří s Němci dle vídeňské depe
še časopisu Local ' Anzeiger vy
cházejícího v Berlíně v důsledku
ultimata od ruské vlády Ruská
vláda hrozila odvoláním ruských
vojsk z Multanska jakož i zasta
vením vývozu potravin a válečné
ho materiálu
Bolševici jeví obavy před kozáky
Londýn 12 prosince — Bolše
vici jak je oěividué-z depeší při-
I
Utvoření americké válečné rady
Washington D C 17 prosin
ce — Organisacc válečné rady od
boru války k péči o všechny otáz
ky zásob pro armády doma a v zá
moří a o vojenské vztahy mezi ar-
mádami v poli a válečným odbo
rem byla oznámena sekretářem
Bakercm Rada tvořena je sekre
tářem války a jeho -příručím ná
čelníkem štábu major generálem
G Sharpem major generálem E
M Wcavercin major generálem
Win Crozicrem a major generá
lem E II CroAvderem Současně
bylo oznámeno -že více jak $90
000000 bude věnováno na stavbu
závodů na výrobu výbušnin
Vyslanec Francis zakročil v zájmu
' zatčeného Američana '
'í
Petrohrad 17 prosince — Chas
S Smith ze St Louis Mo člen a-
merické železniční komise v Ru
sku zatčen byl jak se oznamuje
v Čita v Sibiři vc společnosti s
Oustrougovcin bývalým příručím
ministra dopravnietví který' za
držen byl bolševiky' jako člen bý--valé
prozatímní vlády Vyslanec
Francis telegrafoval americkým
konsulúm v Cliarbině a Vladivb
stoku abyr zakročili Ve Smolném
institutu bolševickém hlavním
stane bylo prohlášeno že Ameri
čan zatčen byl omylem a že jeho
propuštění bylo nařízeno
šlých z různých pramenů z ruské
říše jeví velké obavy před kozá
ky zvláště pak s ohledem na je
jich kontrolu velkých zásob potra
vin a železnic spojujících' Petro
hrad s jihovýchodním Ruskem —
Mají strach že může dojiti k iso
laci Petrohradu a velkých bolše
vických středisk a k hladovění
budc-li pokračováno v revoltě —
Nebrasčan usmrcen při výbuchu
ponorky
Washington I) C 12 prosin
ce — Zpráva o výbuchu ponorky
A-2 jenž měl v důsledku usmrce
ní Josepha Sehaeffera hlavního
elektrika na lodi byla získána ná
mořním odborem Žádné podrob
nosti nebyly udány v tomto ozná
mení Schaeffer zemřel následkem
zranění při této nehodě Byl 23
roky stár a vstoupil do námořni
ctva dne 6 března roku 1912 v 0
maze Byl čestně propuštěn dne
4 března a znovuvstoupil do ná
mořní služby dne 19 května roku
1916 jako elektrik Jeho sestra
paní Clara Amenová žije v Ilast
ings Neb
J J
Sbor "Hvězda Nové Doby"
čís 86 J Č D
výroční svoji schůzi koná ve stře
du odpoledne 19 prosince Volby
úřadnie a jiné důležité jednání
předléhá Nepřítomné podléhají
pokutě — dle stanov!
Anna Dudová předsedka
A Chleborádová tajemnice
Advertiseinent 5-2c
Edward
P Mareši
dal se
na vojnu
Obchod jeho však i na dá
le zůstane pod jeho správou
a řízen bude nejpovolanější
mi odborníky v oboru tomto
Obsluha i na dále bude vzor
ná a zboží vždy čerstvé a
nejlepší jakosti
ar
Všechny účty a pohledávky vyrovnejte u
sl Ireny Dredlové jež na příště bude poklad-
nicí tohoto obchodu
Edward P Mareš při této příležitosti děkuje za iHÍzeíi
všem svým zákazníkům a doufá že krajané i v budoucím pří
zeň svou mu zachovají — přeji všem Veselé Vánoce Šťastný
Nový rok a slibuji "Vyhrajeme válku"
Prosím pamatujte že obchod tento i na dále stojí k vašim
službám i
"The Store of Quality"
Wilber Nebraska
flIlllllllilIlilllllllllllH
WARSAVIi GS STAMPS
ISSUED BY THE
UNITED STATES
GOVERNMENT
etřle a půjčujte své úspory i
Tábor
'Nebraska"
M W A
číslo 4771
Sousedi ! Výroční schůze našeho
Tábora koná se ve středu 19 pro
since 1917 v 8 hodin večer v So
kolovně Připadají volby úřední
ků na příští rok a zároveň budou
velmi důležité záležitosti projed
návány takže přítomnost každého 1 =
souseda jest nanejvýše nutná Do
výroční schůze mají se všichni sou
sedi dostavit a proto se očekává
že i ti kteří z různých příčin ne
mohli schůze navštěvovat neopo
menou se alespoň do této výroční jH
schůze dostavit a dají tak na jevo
že nejsou vůči táboru lhostejnými
Dostavte všichni
Z nařízení táboru —
L Kašpar klerk
Zachrání to životy!
Vyhraje to tuto válku! 1
illíllllllli!!!
Oznamujte v Denním Pokroku
z který je právě nyní nejvíce potřebuje!
E Vy pak je budete potřebovat p° válce!
I KUPUJTE
Válečné úsporné známky f
SPOJ STÁTŮ VLÁDY JISTOTU
== jež nese 4% úroku narůstajícího čtvrtletně EE í
I Můžete započít se 1 I
dvaceti pěti centy ] i
= koupením Sp St úsporných známek ==
== Váš poštmistr váš bankéř majitelé časopisů a níuoho jed- =5
=5 natelů již mají tyto známky na prodej ohledně toho vše =3 L
Ej vám vysvětlí - NAVŠTIVTE JE !
1 Je to vaší povinností ! i
í
1- -
A
Hodinky dámské náram
kové' $10 $15 $18 $20
$25 ai do $50
Lavalliery od $150 až do
$10000
Kupujte své Vánoční
dárky ve spolehlivém
českém obchodě
Naše hodinkové stroje jsou
ty nejlepší jaké jsme mo
hli koupiti
Diamantové prsteny od $1000 vý
še
Pečctní prsteny od $225 do $14
Přes J(M}) prstenů nu skladě K011
píle-li prsten od nás tak můžete
být ujištěni že jesi pravý zlatý
(plutýrované nedržíme)
r
ř t v w ti
1 a
t 1 S M
v 1
t 'J í! I1'4
Ilif
mĚú
Lžíce vidličky a nože ve
velikém výběru a rozlic
Jiýcb cen'
1248 South I3tli St OMAHA NEB
iíozlifiK! (Iniliy hodinek
pro ])ány od $350 až do
$10000 jp
_ 4
i
i
A-