Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 19, 1917, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK DNT II) PROSINCE 1917
iu
Stran '3
fUUINtNE JENŽ NfPUSdBl BOLCNt HLAVY
l-ri J-h" HtW liMjflimtý rtíini' IAXATIVH
oMo (jnsiVF iiiiiJc liíll iiííntn kaíilfia !
[ lllílií Itl-rrmf A llIliVtlí f líUVÍ Je hillf Jtdťll
l 'uimi giuuiu'" K W fWoVK ixulpi jr na krt
itUi- — A lyerihi iiii ni i í3 -1 ř
NEMOCE OČI} UŠÍ NOSU A
HRDLA LECI ČESKY
Dr J J V ART A
ODBORNÍK
EOSE BUDOVA 10 A FAItNAM
UPOZORNĚNÍ KRAJANŮM!
V kritikn iluW litintíhuii- ml liUilavui
If 1 S Vn nfnl unl kriMit mwl
lnu pil' ii k i i-l do budovy Flrit Nullniial
banky Alulo ikul IM-Í Roh 11 t Fr
nia uUc
OMAHA
1
JI
PROF BOHUMIL ŠIMEK
V LINCOLN NEB
[ V úterý řocTiil na universitě v
řLineoln známý a horlivý mls prá-
óvník národní prof Bohumil Ši
jinek z university v Icnva City na
nfhema "Rakousko a Cechy" Du-
¥haplná a nadšeiná přednáška jeho
Ulvyni pricmy našeho dlouholetého
iliojo jisté neminula se účinkem na
[posluchače a hojnou žeň přinese v
ease budoucím
V PRAVÝ OKAMŽIK
ti
Při zastávce na cestě své do
Arnold Nebr vyhlédla náhodou z
okna vlaku pí Jeníčkova a v tlupě
ekajícíth mUžú k svémuf údivu
patřila svého dávno pohřešované
ho manžela jenž přihlásiv se k
Í vojsku čekal s ostatními druhy
svými na vlak jenž odvésti jej
měl do Fort Logan Následkem
v netušené1 příhody této odjezd jeho
ke poněkud zpozdil Celá rodina
převezena byla na policejní stáni-
VI
Tředáci všech vypolštá
řovaných střevíců
rj HONORBíLT f
CUSniONSBOES
I Pre mtiH iny
I Sidcjt obchodníka o Hyn ' i
l(CTlíe Dtfíjt M IM OlKlUKi- I
f Si d( mánie ua podešvi g Wy
i I r- lyr BmI t thM íamTvQ'
V H MilwaukN WH I
1 I MUMKtA)
J "feég-vjMi kMMia
mmmJ&'imi~mm jnm w
práV'liiř že iniiiižel j'ji opustil ji v
dubnu t r od kteréž doby byla
nucena prací rukou' svých starali
se o výživu sclm a čtyř svých nia
lých dítek Soudce po vyšetření
případu poslal leníčka do Fort
Logmu manželce jeho pak bude
vyplácena měsíční podpora v ob
nosu itWriO Peněžní obnos Jení
čkuv ♦TO(K) odevzdán byl rovuěj
manželce Pí Teníěk(A'á když o
ní a dítky její bylo pni matro
nou posjaráiio odejela do Arnold
Nebr kde slíbeno jí bylostálé za
městnáňí
ci kdež 1čžce zkoušená žena vy- hrdě šíji svou a njmfavil se svor
ne v nezdolný Aik proti odvěkému
nennieii unes pfifnaii isme si
lu svou a postavili se otevřeně v
boj za M'obodii a sainostatfiost na
ši Spravedlivý 'hoj ná5 musí !'
I'i koruno vi u vítězstvím
Válka vyžaduje oběti n proto
obracíme se k Tobě drahý lidu če
ský stnj při más v těžkém boji
tomto a dle sil svých pomoc svou
nám neodpírej Dnes kdy jedni
se o celé příští naše jes povinno
stí první povinností každého Co
cha bez rozdílu inýšlení a pře
svědčení by podporoval práci vfid-
eíi našich Každé vítězství musí
býtí posvěceno krví V přítomné
době pořádúny jsou po českých
osadách přednášky by povzbuze
ni byli mladí muži naši ku vstou
pení do českoslovanské armádv
jež se právě tvoří ve Francii Hla
ste se krajané v řady naše a sou
činností svou dopomozte nám do
sici samostatnosti ěeské by ěer-veno-bílý
prapor náš zavláli mohl
nad svobodnou otč-inou naší
NAŠE NÁVŠTĚVY
Pan Jos Halas rolník od Har
rison Acbr a dobry příznivec
"Pokroku" navštívil nás v závo
dě masem vo čtvrtek 13 prosince
a tu mezi jiným s námi sdělil -že
do Omahy přijel hlavně1 7 té pří
činy aby si odtud odvezl domu
svoji manželku která se nalézala
po pět týdníi v ošetřování v zdej
ší nemocnici sv Josefa kde byla
nucena podrobili se operaci a z-
tavila se již ták dalece že se nyní
mohla v průvodu svého manžela
navrátiti domii kde již byla tou
žebně očekávána Pan Halas zá
roveň obnovil si na dva roky před
platné na "Denní a Nedělní Po
krok s kterýmžto časopisem je
velice spokojen a slíbil že časem
zašle nám k otištění dopis tak aby
jinde se mohli dozvědět jak to v
okolí Oarrisou pokračuje
V pondělí návštěvou svojí mi
le v našem závodě nás potěšil dáv
ný přítel p J J Vlasák bankéř
Prague Nebr jenž v Omaze
meškal za různými obchodními zá
lezitostim ran lasak s nami
sdělil že bazar který v jejich mě
stečku právě v minulých dnech
pořádali se vydařil velice uspo
kojivě o čemž nejlépe svědčí se
znam příspěvků příjmů a vydání
který nám p Vlasák k otištění do
ručil Otisk seznamu přineseme v
Denním Pokroku" ve středu a
v týdenním vydání příští týden
LIDE NÁŠ - LIDE ČESKÝ!
Vážná doba nastala národu na
šemu rozhodna snad cnviie pro
příští národ náš V stálém boji
v krutém pronásledování probíjel
si naroci nas svou srezKu životni
od nešťastné bitvy na Bílé Hoře
Trapných tři sta let úpěl pod kru
tým jhem vlády ničemných Habs
burků tři sta plných let krvácel
pod ranami vlády jež neštítila se
všech možných prostředků by v
zárodku zničila všechny vyšší tuž
by jeho by vyrvala z prsou jeho
nejvznešenější ideály by vykrvá
cel na vlastní hroudě své Leč mar
né bylo úsilí její Národ náš pc-
třistaleténi úporném boji v roz
hodném okamžiku vědom si jsa
své vnitřní mravní sil v vztýčil
prius pat orr
4 Ijggjl
1=3
WS
— jsst bohaté příchuti — zdravé — - či
sté — přesně mírné — nepodobné jaké
jste vůbec kdy ochutnali
Okuste BEVO až budete chtít mír
ný nápoj který jest tak osvěžující ja
ký jen může být ze žateckého chmele a
znamenitých obilin vyroben — pře
svědčte se jak se BEVO dobře k jídlu
hodí
Ve všech prvé třídy místech kde se
nápoje prodávají Abyste byli jistými
že dostáváte pravé nechte si láhev ote
vřít u své přítomnosti když jste se by
li nejdříve přesvědčili že pečeť jest ne
poškozená a že víčko na vrchu nese ma
lovanou lišku Váš gTocerista vás zá-'
sobí při objednávce na bedny
BEVO jest nejznamenitější po celý
rok mírný nápoj Pouze v láhvích a la
hvované výhradně
ANHEUSER-BUSCH
ST LOUIS
Třed a po každé přednášce
přednese jedna z nejlepšíeh hou
slistek našich absolventka české
hudební konservatoře a obětavá
národní pracovnice si Konflíčko-
vá houslové solo čím krajanům
našim dostane se nejen poučení o
akci naší nýbrž jest jim umožně
no vyslechnout i i jednu z nejlep
šíeh umělkyň českých
IVograni přednášek
týden:
pro tento
Ord — st ředa 1 0 prosince
Iíavenna— čtvrtek 20 prosinec
Poněvadž neuí možno návalem
jiné práce učiteli Vojt Benešovi
přednášky tyto nspořádati pro
mluví místo něho p E Tůma jenž
podá 1 vysvětlení k světelným o
brazfim ze staré vlasti Slečny
Knoflíčkovy budou i při přednáš
kách těchto účinkovat i
Z VOJENSKÝCH TÁBORŮ
Dle posledních zpráv stali se o
bětí zápalu plic dva nebrasští na
dějní vojíni v Camp Cody N M
a sice: Edward Heney z Weeping
Water Nebr a Ouy R Burko z
Falls Citv Neb Mrtvoly nešťast
ných oliětí zákeřné nemoci budou
převezeny do jejich domovů k po
hřbení
U S ochrana' znamená pro
vás pohodlí a peníze
"U S nehraná" jest ono vtesi pohodli ono delsi nosem ono
uspokojení n ona úspora jež máte zajištěny když nosíte
U S gumovou obuv
každý muž jenž fracuje na venku shledá style
této kaučukové obuvi jež je zhotovená aby je
ho potřebám vyhovovala Každý pár jest zho
toven pro namáhavé chození — dvojnásobné
trvání A "U S ochrana" jest ono' větší
ka největšího na světě továrníka na
tpínnlm V mířnl-n nnli'71'1 vo nfl Irní
v dčni páru Je to vaše ochrana a vo-
uiiko k uueiiciu jhmiuiiu 1 iiiu-
ry Na prodej všude Váš ob
chodník má právě lakovou
obuv jakou si přejete
nebo ji muže pro vás
1 1
dosiati
United States
Rubber
Company
New
York
p:ň
Mm
WLŘ4
i-m
13
U£4
+
ses
li před okresním soudcem sladkým
poutem manžeLským'" sl Barbora
Tichá z Omahy a pan Matěj Praša
prosperující rolník z Thurston
Nebr Ochotný pan Jan Líbal i
tentokráte s radostí svým červe
ným automobilem novomanželům
posloužil Přejeme mladým novo
manželům by štěstí provázelo kro
ky jejich v další společné pouti ži
votni ! 1
POZOR NA PODVODNÍKY
Raffinovanýih darebákem okla
mán byl miuulý týden krajan náš
pan Jos Soukup 1410 "William ul
Před krátkým taseni přišel k ně
mu neznámý muž a představil se
mu jako krajan Rudolf Štěpánek
naříkaje si na špatné časy a prose
jej by odkoupil od něho zánovní
nábytek poněvadž chce odjeti do
Chicaga Pan Souikup jenž ne
dávno se oženil a nábytek tudíž
potřeboval vyplatil mu $80 hoto
vých a nábytek si odvezl K své
mu nemalému zděšení však minu
lý týden obdržel telefonem zprá
vu že nábytek jím koupený byl
v jistém velkoobchodě koupen na
splálky splátky však že nebyly
placeny a firma prý pro nábytek
přijede Pan Soukup jim sdělil
by přišli si proň v sobotu odpo
ledne kdy bude doma a kdy jim
nábytek vydá Firma ona však
nečekala na dovolení jeho nýbrž
již v časných hodinách dopoled
nich vyslala do příbytku krajana
své pochopy ktch neurvalým zpú
sobem nábytek odvezli Dle sdě
lení některých svědků když mla
dá pí Soukupová zdráhala se ne
známí muži do příbytku vpustiti
tito násilím si přístup zjednali a
když zdráhala se vydati jim zapla
ceny nábytek svůj zachovali se k
ní tak surově že dnes ještě má
znáti na rukou svých otisky jejich
rukou Pan Soukup učinil již pa
třičné kroky by jak proti suro
vym zřízencům tak i proti firmě
samé bylo náležitě zakročeno
MLSNÍ ZLODĚJI
Na úterý v noci byla sin Kat
Sokola -1245 již 13 ul navštíve
na nezvanými hostmi již vedle
$150 hotových přivlastnili si vše
chno téměř sladké zboží jež na
lézalo se v "šoukejsu" Zloději
dostali: se do místnosti postranní
mi dveřmi Zvláštním jest že ve
škerá zásoba doutníků a jiného
zboží zůstala téměř nedotčena lu
piči patrně lahodnými cukrovin
kami chtěli si osladiti bludnou
pouť životní
DR DIENSTBD3R
JEST NEMOCEN
Z ČESKÝCH KRUHŮ
v minule sve výroční schůzi
spolek sv Kateřiny čís 5 Jed
Dcer Kolumbových zvolil sobě
následující úřednice pro příští
rok : Předsedkyně Františka Shal-
dová místopředsedkyně Marie E-
germajerová tajemnice Marie Vá
vrová účetnice Anna Nováková
pokladnice Maric Svačinová sbě-
ratelka Anasiazie Řípová
ČESKÁ SVATBA
V ponděJJ dopoledne spojeni by-
Trapně dotčeni jsme byli zprá
vou že upřímný příznivec náš dr
B Dienstbier 1918 již 14 ul na
chází se aia seznamu nemocných
Dr Dienstbier súčastnil se v pon
dělí večer schůze Royal Ligy v So
kolovně kdež nešťastnou náhodou
přišel k bolestnému úrazu Prů
během schůze kráčel k jednomu
ze spoluělenfl by mu odevzdal ně
co drobných peněz při tom však
nešťastnou náhodou zaehvtil o o-
tevřená dvířka od kamen a padl
na pravou niku jež mu pádem
byla v zápěstí zlomena Raněný
byl okamžitě přivezen do svého
domova a povolán dr Srb jenž
zranění jeho ošetřil S potěšením
můžemie sděliti že neštěstí toto
nebude míti proň žádných vážněj
ších' následků a ze srdca přejeme
mu brzského úplného uzdravení
KONCERT SLEČNY
MARIE MÍK0VE
Již zítra 18 prosince dostane
se umění milovnému obecenstvu
zdejšímu vzácného požitku ' po
slechnouti nejlepší umělkyni na
ši sl Marii Mikovou v koncertu
pořádaném v auditoriu Prvního
baptistického kostela na Ilarney
a Park ave Jsme plně přesvěd
čeni ze krajane v uznaní umění
mladé naší umělkyně dostaví se
do koncertní síně by aspoň pří
tomností svou dosvědčili jí svoji
přízeň a úctu Úcty té právem sl
Míková si zaslouží nejen pro svou
uměleckou výši nýbrž i pro svt
ryze ěeské smýšlení Není snad
v řadách umělců našich jedince
jenž by se stejnou pýchou a hrdo
stí hlásil se k českému svému pů
vodu jako slečná Míková
K posudku o umělecké výši slč
Mikové necítíme se povolanými
tolik však sdělujeme že skutečně
povolaní odborníci hudební révu o
a pod o výkonech jejich se s nej
většíin uznáním n pot-hvrdou vy
jádřili Koncert sl Mikové těší se
velkému zájmu v kruzích ameri
ckého zdejšího obecenstva Dou
fáme tudíž že i krajané naši do
káží že dovedou ocenit i vyspělost
a uměleckou výši její
Program koncertu je následov
ní: —
1 Bach — Saint Saens Bourrce
Scarlatti Pastorále
Beethoven Rubinstein
March from Ruins
of Athens
2 Chopin Sonáta Bb Minor
3 Chopin 3 Etudcs
Ballade O Máior
4 Novák Iícloguc
Campbell-Tipton Legena
Dal Young Melody
Weber Rondo Briliant
3 Liszt 11 tli Rhapsody
Lístky v předprodeji v lékárně
p E cčrmáka a u p Jos Mika
přednosty na Burlingtonském nádraží
MALOOBCHODY BUDOU
NYNÍ PO CELÝ TÝDEN
VEČERY OTEVŘENY
Počínaje dnešním večerem ve
škeré zdejší obchody v malém zů
stanou každého večera až do 9 ho
din otevřeny tak aby nnkupovaěi
kteří za dne nemohou vánoční ná
kupy učinit i měli příležitost zbo
ží jako dárky si opatřili Zbývá
nyní pouze týden kdy možno dle
potřeby se k vánocům' v ohledu
dárků zásobiti
OMYLEM POŽIL JEDU
Fontána zdraví — r "Cítím že
jest to mojí povinností" píše pí
A Basse 8!)79 Mnskcgon ave
Chicago 111 "sděliti vám že va
še líoboko bylo pro mě pravou
fontánou zdraví Mohu tak říci
neboť jsem nyní úplně zdráva
Nikdy nezapomenu na váš obdivu
hodný lék ani ho neopomenu od
poručiti jiným trpícím"
Tisíce naiezio zdraví a sílu v
tomto starém bylinném léku Ne
prodává se v lékárnách však je
dodáván zvláštními jednateli
jmenovanými majiteli Dr Peter
Fahrney & Sons Co 1 í) — 25 South
Hoyne ave Chicago 111 — Ad-vertisement
Allen SchalYr 2822 Cass ul za
městnanec v Dniversal Motoc Co
v neděli večer místo hojivého bal
sániu uchopil láhvičku s jedem a
část obsahu požil Schafer již del
ší dobu byl upoután na lůžko a
mezitím co manželka jelio dlela v
divadle mínil asi pomocí léku bo
lestem svým ulehčiťi Manželka
jeho při aiá vratu svém poznavši
bědný stav manželův povolala i
hned lékaře dr Nigro jenž pod
nikl kroky k záchraně jeho
B®- DR JOS F MAREŠ če
ský zubní lékař 1004 First Natio
nal Bank Bldg 1C a Farnam O
maha Tel Doug 509 — Adver
tisement 5-tf
ESP Vkusně zařízený a bohatě
'ásobený obchod doutníkářský
slastní Václav Dušátko v ě 1262
liž 13 ul Na skladě má velký
jýbér dýmek jakož i veliké záso
by tabáku kuřlavého šňupavého i
žvýkacího Doutníky jeho jseu k
Instání vSndp v Omaze — Adver-
DR BŘETISLAV DI-
INšxJSltsP Český zubní lékař
pokoj ě 715 v budově City Na
tional Banky 16 a Harney ul —
Tel Douglas 4284 Res 1918 So
14 Str Tel Douglas 4605 Úřa
duje od 9 hod dop do 5 hodin
odp Večer pak dle ujednání —
trlvprHsment 2fí-tf
Ti BTTT1"TTfflrT"TTTíiffe r9Tlft''J?Tr'T'f''J3nif q
AjTÍ
PAIN-EXPELLER
měl by být vzpomenut v každé české domácnosti
denně pro jeho neocenitelný účinek při mnohých bo-
lestectt a utrpenicn 4
Nynější poměry donutily ná? zvýšit ceny na 3" a Cý
centů abychom mohli udržeti jeho nynější jakost a
účinkující sílu
Za to máte zármeu zě 'dostanete ten starý a dobrý
lék v jeho původní síle Nedejte se klamat nějakými
lacinými a bezcennými napodobeninami
Pravý Fain-Expellcr dostanete jen v krabicí tuto vyo
brazené Dejte pozor při nákupu na "Kotvu" co ochran
nou známku a na slovo "Loxol" i na naše jmeno
Pravý Pain-Expcller je ve všech spolehlivých lékárnách
i od nás k dostání Ona 65 centová labeiMe výhodnější
než 35 centová poněvadž obsahuje dvojnásobnou míru
F AD RICHTER & CO
74-80 Washington Street New York
I"
ř -
i
í
ií)
t
v-
ř
8-
r
i
ti
%
H
:
i
í