Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 19, 1917, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    rJH'iMíJ J:Jf' Jřfe"
POKROK DXE 19 1'HOSlWĚ 1017
K poměrům v českých zemích
Chicago 111 14 prosince —
(Tik Kunc Cos Xúr Sdriuoní a
Svazu Čes Kat) — Krajan" jenž
pobyl delší dobu v neutrální
mi evropské sděluje 'následující
informace o zemích našich: "Mý
lil by se kdo by se domníval že
jest oposiími duch v českém lidu
podlomen V novinách máme jen
zprávy o tom jak se chovají če
ští politikové v parlamente Ač
čeští vidcové jednají naprosto
zmužile a jednotné — ač často po
užívají i ostrých slov — neodpo
vídá to ještě ani zdaleka pravé
mu smýšlení lidu Ve skutečnosti
lid jest mnohem radikálnější než
vůdcové českého národa ('estí
politikové snaží se často zabráni
ti výbuchům hněvu českého lidu
jež by byly dobrou záminkou vše
němcům ku zdolání české oposi
ee Takové výbuchy již nastaly v
Praze Plzni a Prostějově Ve
směs byly vyvolány hladem ač
měly při tom ráz politický Hnu
tí ono nebylo vyvoláno nijakou
organisací politickou nýbrž li
leni samým bez ohledu na strany
Vláda byla nucena v mnohém po
volit ana se obávala zastavení
práce v muničních továrnách —
Dělníci zaměstnaní v továrnách
kovodělných a jiných závodech
jež souvisí s průmyslem váleč
ným byli dáni pod disciplinu vo
jenskou Zaměstnanci kteří se od
té doby opovážili stávkovat byli
odsuzováni ku dlouholetým žalá
řům Lid na venkově i ve mě
stech chová pevnou důvěru že če
ský národ stane se zase samostat
ným V této důvěře byli posíleni
zprávami došlými do Cech o za
hraničním hnutí vedeném profe
sorem Masarykem I o hnutí če
ském v Americe se ví v Cechách
i na Moravě velmi dobře Nej
populárnějšími jsou oni Čeští
politikové kteří nejvíce vytrpěli
v žaláři Jsou to poslanci Kramář
a liašíu a Klofáč kteří si počína
li i před soudem zmužile a neo
chvějně Není divu že Němci
přímo zuří od vydání amnetie Ně
mečtí nacionálové se usnesli vše
mi prostředky pračovaťt k to
mu by se žádný z českých "vele
zrádců" nedostal znovu do parla
mentu Jakožto výsledek rakou-
sko-nemecke olensivy nastává v
Čechách znovu persekuce České
listy jsou denně konfiskovány a
list "Česká Demokracie" byl za
staven — Čeští lidé jsou posílá
ni do prvých řad na italskou
frontu a hned za nimi jde armá
da německá Takovýmto způso
bem chee si zaručiti Rakousko
věrnost svých vojínů Dnes jest
již každý člověk v Čechách o tom
přesvědčen že otázku českou ne
možno řešiti v rámci Rakouska
Jest to v prvé řadě zásluhou po
slance Stránského jenž dokázal se
stanoviska právního i politického
ze otázka eesko-slovenska musí
býti projednávána na budoucí
konferenci míru Otázka česko
slovenská je zřejmě mezinárodní
proto spojené české strany poli
tieké odmítají jakýkoliv kompro
mis Nikdo se netají tím že vítěz
ství spojenců jest v zájmu české
věci Přes lirozný hospodářský a
politický tlak jenž hrozí udusiti
každý volný pohyb jest smýšlení
v Čechách pevnější nežbylojřed
třemi lety"
Nezaměstnanost následkem neda
statku uhlí
Cleveland ífi prosince — Jed
no sto tišíc dělníků nalézalo sé
včera bez práce a íiejvčtší továr
ny v Člevelandě byly uazvřeuy ná
sledkem nedostatku uhlí Továrny
tyto zahájí opětně práci v pondělí
7 "Washingtonu se sděluje že pří
činou nedostatku uhlí v různých
velkých městech na východe jt
iifdostat"k železničních kar k je
ho dopravě
Žádají o prodej Sibiře Spojenýir
Státům
San Francisco Cal 15 prosin
ce — Prodej Sibiře Spojeným
Státům je žádán občany a časopi
sy v krajině východně od Ural
ských hor dle prohlášení ( A
Hoťfarta z Marysville Cal kte
rý se sem právě vrátil z Nikola
jevska ve východní Sibiři Haf
fart1 který je ředitelem anglické
ho syndikátu pro dolování zlata
prohlásil že o tomto prodeji se
všude mluví a že je i předmětem
rozhovoru' na politických schůzích
Eozpory mezi Rakouskem a
Uherskem
Curych Švýcarsko 16 prosin
ce — Rozpory mezi Rakouskem a
Uherskem se stávají stále ostřejší
Uhři prý tvrdí že Rakušané pod
porují snahy Cechů po získání čá
sti Uher Slovače k české říši
Skutečnou příčinou těchto rozpo
rů jsou ale rozdíly v potravinovém
programu Ve spojení s tím při-
Čechové v Iowě schvalují válku
3 Rakouskem
Cedar Rapids Ja 14 prosince
Čecho-slováci kteří tvoří jednu
čtvrtinu obyvatelstva Cedar Ra
pids prostřednictvím výboru tvo
řeného prof Bohumilem Šimkem
ze státní university Frankem Fi
lipem a C 1 Svobodou poslali
presidentu Wilsonovi telegram
jehož první část praví: "Usnese
no že vyslovujeme svoje nejnad
šenější sHiválení akce presidenta
a kongresu Spojeních : Států v
prohlášení stavu války s Rakou-sko-Ulierskem"
lowská odbočka
Českého Národního' Sdružení a
Čcsko-moravská reformovaná cír
kev přijaly podobné resoluw
Noci beze světel
Washington P C 16 prosince
Dvě nori beze světla byly naříze
ny administrací paliva Příští ne
děle bude první takovou nocí beze
světla á po ní pak každý čtvrtek
a neděle To znamená že všechny
velké elektrické ohlášky ve mě
stech budou shasnuty a že na uli
cích udržován bude jenom nejnut
něji počet světci Také je obe
censtvo žádáno aby ve svých do
movech mělo jenom m-jmitnější
světla
Devětadevadesát procent lidu v
Německu chce mír
Londýn 15 prosince ~ Phillip
-Sf-heidemann vůdce německých
socialitu nalézá w ve Stock hol
ým acebo na cestě do jmenované
ho města a všenčmeeké časopisy
fcf Nzi co je vlast ne uceleni tto
Američtí zákopníci usmrceni za
bitevními liniemi
S americkými armádami ve
Francii 15 prosince — Jistý po
čet amerických železničních zá
kopníkň byl usmrcen německými
vzduchovými bombami v městě
nalézajícím se za bitevní frontou
Je nyní dovoleno oznámit i že
bomba padla na ulici v městě
skrze které americká vojska pro
cházela Rumunsko
Londýn 15 prosince — Cen
trální mocnosti zdají sc ochotný
mi vyklidili a obnoviti rumunské
území s podmínkou že nová dy
nastie bude tu zřízena s panovní
kem který syni pat isoval by s Ho
henzollerny a Habsburgy dle de
peše kterou časopis Manchester
Guardian získal z Petrohradu —
že bolševici
Tisíc nových lodí vybudováno
New York N Y 15 prosince
— Tisíc nových obchodních lodí
bylo připojeno" k potunnému spo
jenců od vstupu Spojených Států
do války" dle prohlášení sekretá
ře námořnictví Josephus Daniel
se během řeči pronesené před
Southern společností
Němci jsou ochotni prý vyklidit!
Velká dílna penězokazů odhalena
v New Yorku
New York N Y 12 prosince
— Pcnězokazecké záměry v' roz
měru víco jak 451000000 rozíiřu
jící se na Evropu jižní Ameriku
a Spojené Státy byly odhaleny
zde když "William J Flynn ná
čelník' tajné služby Spojených
Států oznámil že velká dílna pe
nezokazecká na výrobu falešných
peněz a francouzských průvod
ních listin byla nalezena a třetí
zatčení těch kdož byli s ní ve
spojení dnes učiněno Eugen Pa
rodi právník byl zatčen ve spo
jení s tímto případem L Uross-
wald jenž zatčen byl v minulém
týdnu poskytl tajné policii infor
mace které vedly k vj pátrání pc
nčzokazecké dílny V tlumocích
nalezeny byly lisy desky rytecké
nástroje a svitek francouzských
bankovek v obnosu $125000 Py
lo vyšetřeno že dílna byla sem
dopravena ze San Sebastian ve
Španělsku s více jak za $1000000
falešných frankových bankovek
Z tohoto obnosu asi $65000 bylo
dáno do oběhu ve Spojených Stá
těch
#
máš
ÍYelký
Si mw '
konskrip
f _
to
výprodej
cí zisku !
Nápor Němců může býti očekáván
ve Francii
w aslungton v v VI prosni
cc — Německo shromáždilo na
západní frontě největší armádu
od zahájení války dle prohlášení
sekretáře Hakera v týdenním pře
hledu Aby mohlo býti čeleno to
muto nebezpečí Spojené Státy bu
dou nuceny urychlit i svoje vojen
ské přípravy Mírové vyjednává
ní s Ruskem umožnilo Německu
aDy na západe soustředilo svoje
shory Ve zprávě této se praví
dále že Němci ve své protiofensi
vě u Cambrai býlí schopni získati
jnom třetinu území získaného
generáleni Byugeui Paker sou
casuč praví že vyhlášení války
Rakousku spojuje Spojené Stát v
se zápasem který vede se v Itálii
DOBROVOLNICI Z
OMAHY VE FRANCII
Die telegramu který z New
Yorku obdržel p E Tůma důvěr
ník Cesko-slovenskeho Výboru
dobrovolníci z Nebrasky kteří v
počtu šestnácti před časem vydali
se na cestu přistáli šťastně ve
Francii kde připojí se k česko
slovenské armádě
ii:i£„i
gandu do rumunské armády
Kaiser chce učimti mírovou na
náší časopis rankiurter Zeitung Depeše také sděluje
zaumavnu denesi 7 vinn v Utere
praví že Kakušané a Uhři by lépe
udělali kdyby se dohodli neboť
svými rozpory pomáhají Cechům v
jejich snahách po rozvratu říše
fcídku o Vánocích
Londýn 16 prosinec — - Kaiser
Vilém ve svém vánočním poselství
má v úmyslu učinit i konečnou na
bídku míry svým nepřátelům
případe že nabídka tato bude za
mítnula "zodpovědnost za krve
prolití v roce 1913" padne na hla
vy spojenců dle -neúředního ber
línského telegramu který ze Že
nevy byl získán Exchange telegra
fickou kanceláří
Značné ztráty při revoluci v
Portugalsku
Lisabon 12 prosince — Č
spčšná revoluce v Portugalsku vy
žádala si značné zlráty nejméně
100 usmrcených a 500 raněných v
srážkách mezi povstalci a vojsky
utaré vlády Úplný pofádek byl
obnoven Plukovník Pacs nařídil
popravy včech kdož dopadení by-
SBÍRKA PRO ČESKÉ NÁRODNÍ
SDRUŽENÍ
Až do 7 prosince 1917 vyda
vatelé "Pokroku" odvedli zdejší
odbočce C N H celkem "$207233
Na novo:
Dne 14 pros 1917:
Jni Ivyral Omalia $500
Mart Pučelík Madison Neb 50
Jaroslav Průcha i Kalo" Ja 50
C F Sniersh Rridgcporl
N4r ' 100
$700
Celkem
li na osvobození milé naší staré via
stí jež pod tyranskou vládou ra
kouskou nezměrné úpí a na umír
nění bídy válkou neviniiě postiže
ných bratří neodkládejte a pomoz
te jakýmkoliv obnosem na kterýž
závod "Pokroku" bude Vás v ča
sopíse kvitovat Osvobozovací ak
ee jež je spojena se značnými o
běťrni den ze dn jeví se plibnějsí
a právem lze se nadíti že pro náš
ležce zkoušený český národ vzejde
konečně ta dlouho želaná svoboda
Proto krajané pomáhejte dle své
možnosti!
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SBÍRKY
"Pokroku" na vánoční dárky pro
české vojíny
Dříve ojiá měno $ ! :JW13
Nové přispěli :
Pí Anna Karlova Omaha LOO
Pan Jar Průcha Kalo la 50
U pn plenění Bývalý premiér! i" : ' '
' I ť- 1 11 KAUllI! ! 111
Vánoce jako obvykle děkujeme vám!
1'POZOKÍs'ÍNÍ — V žáilnéin případě nepttěítámc násilu zákazníkům zvláštní daň násled
kem obchodní známky
Od loku 1884 neměli jsme ua skladů jiné nežli pouze nejlepší výrobky Každé hodinky
v našem' obchodu jsou poctivého amerického standardu Howard Hamilton Elgin Waltham
neb Illinois Máme na skladě Boss Fayhes a Duber pouzdra z pravého 10-k zlata anebo
na 20 a 25 roků zaručená pozlacená pouzdra Gorham-ovo z ryzího stříbra zboží Sheffield
stříbrné duté zboží Rogers Brog 1848 (standardní světové zboží) Holmes & Edwards Uni
ted Community stříbrné ploché zboží Pierpont nejzuamenitější výrobky z broušeného skla
Seth Thomas hodiny ctdi
To nejlepší na světě — jest vše co prodáváme Žádné malování straky na vrbě v tom
ohledu! Jsou zde fakta jež za náš obchod mluví!
W
1 i!r HMiji'l k inaiišrtáin i ryzího zluta rui ně rj té ani'l)u hlailkí
pravidelná cena $0OO A a Qf
nyní m ' VOU
l'pár Bpojfk k iiiaiiictáiii ryíhu zlata pio nirkké nebo liilió
niunšety pravidelná cenu
íóriO nyní
Špendlík z rvzího zlata sto zasazen vin znovnložeiivm rubínem
Pravidelná cena
♦ -10 nyní
'A ryzího zlata špcmllik o zařueium aqiiainarine
ťrnidelná eeua $'j0i uvití
Velká ramen sponka zasazení rvzího zlatu velmi íiěkné brmi-
íeny Pr't idelná cena
♦ HióO nvní za
'Sponka s anieo pěkné broiišcuúii krásné zavazeni v ryzím 'la
tě Pravidelná cena
!KjO nvní - za
Z ryzího zlata Lavaliery zelenavé ryzí zjato krásný vzorek po
sazené pravými diamanty
Pravidelná řepa ♦ I nyní
Ty samé jako -vrchní ale ne tak těžké
Pravidelná eenn (f'7 nvní?
$440
$200
$480
někné hrou-
$1320
v rvzím 'la-
$680
1 vzorek no-
$800
$780
Z ryzího zlata inilské Waldemar řetízky k vet
nejnověji! vzorky Pravidelná cena
ifli nyni za
$1000
Pravé broušené sklo
Z ryzího zlata Ja' aliery posázené kaineiiy
iiináiii a jHOilvelini úhlediifrh vzorá
Pravididiiá eena fi nyní
k nnrnzt
$480
Ifiř
Xr
PS
to
&
to
ty
g Ceny brouš skla sníženy pro pondělí na polovic na tyto předměty: &
za ceny s konskripcí zisku nejlepší v trhu
I Pierpoint nádoba na vodu a tiroušeněhu skla motýlový vzorek se zr
cudlovými plošinami se šikmými okra ji
Pravidelná cena Sin"" nyní
1 Pierpoint váza z broušeného ukla I ť pah-ii motýlový
v zorek Pravidelná e-na 11700 nyní
I Pierpoint z broušeného nkla minka na ovoce Viscaria
v zorek Pravidelná eena $"'" ' nyní
I Pierpoint conipoit z broušeného Hkla Motýlový
vzurek Pravidelná eena $' nyiij r
$1650
$1360
$460
$460
-1-
5-
4
a
4
&
&
ti
ti
$
ti
4
#
ti
4
&
$
ti
4
®
ti
4
ti
4
4
ff
4
jrho četly dle ďpriic Exi-hunjpo hvi-m náTatu i piíříž-ké mezi-
kíiip eláře z Kodaně V odpovíJ!pojcnrekí konference bbledali žc
lf'oíitii ti zaliraiiiéiH mini(lr řiuaresi
I C V Li A
ti-1
1 1 arnid halám
mí to praví éawpix Voi-wnert" žej jejích rcsídnice byly vypleněny -a
Sídwideniaiin praetije jto to eo j "át?čiiě pobořeny ' Xová Iáda o
!l!) procent némeekého lidu si pír- známila žtí nebude žádné změny
jt hldui'' mít 1 v í-í1imiiíúií 'vady
Oniíilia
-1U0
(Vlková d(írka přinesla fH'i
Tiíem dárciMii vbviij'rin' sr
b'!r- díl :
to
to
&
to
to
to
fy
to
ti
to
$2
to
to
ty
to
ty
to
ty
to
ti
H9
1 soubor nádobka na íniclanu
cukřenka Marmierite vzorek
Prav eena 2W
ooloviění eena
$100
1 z broiiheného skla miska na pii
krni llariíuerito vzorek 8 paleu
Prav eena flTj v d 1 C(
pondělí miížena na P
t z bioiiseiiého skla i pale váa
'imikráskv vzorek: velmi krás
ná Prav eena 7")D
V jiondilí eena
$375
1 z broušeného skla H pale nádo
ba na kapiadiny máku vorek
Prav eena flon
v poudélí cena
$250
1 z broušeného skla 12 pale ta
lír na saláty Máku vorek Pou
ze několik zbylých J'ruvideluá
eena ítíiMi :
pondělní cena
1 z broušeného nkla S pale mí
sa kapradinový vzorek Pravi
delná eena if100
v pondělí
$300
S pale nií
urek Praví-
$100
mas
a 20
edny a každé v Americe Npolehlivč zhotovené hodiny frolh Tito
Session a i'W linveň tmdoii v prodeji vesmés g konsripei zibku
procent srážky
Veškeré zboží jest ozuačeco zřetelnými číslicemi
Velký výběr nyni
Pro pány a dámy hedvábné deštníky pozbyené z ryzího stříbra a
slonoviny rukověti' Ve-mé nové úhledné vzory
i JMÉNA VYRYJEME ZDARMA
Znamenitá zásoba e zlatou' rukovětí holí též srážky
Zvláštní velké hodnoty pro pondělí
Z ryzího stříbra
uáramkv za
Z ryzího stříbra
čajové lžiéky
'J ryzího stříbra ná
prstky všech velkostí
Sponky k manšetúm
se zlatým
zasazením za
$100
89c
19c
perleťové
49 c
Voňavkové lingerie
s]oiiky za
ó') -ětyřiiAsobni!
rýeh pouzder
na doutníky
17c
tříhřeuvch vhod-
Cl no
řje 2 želízky zhn-cné nože
ké nebo
íiravírované za
$100
$1
Mužské opasky so stií
bienými pieskauii
Mužskéí Waldemar zlai-ene
řetízky s letovanými flánl
I z broušeného sklu (i-pale nap
py s držadlem Marguoritu vzo-
$1
rek Pravidelná eeni
%Z V pondělí
Máme na skladě úplnou zásobu
COLUMBIA GRAFONOLA
a proslulých
Columbia Rekordů
Prosincové rekordy
vyšly nyní
Erodegaard Bro&Co
16 a Douglas ulice Omaha Neb
Objednávkám poštou věnujeme rviáítní pozornost a vyřizujeme jp v den obdržem
ti
4
ti
4
f#
ti
4
&
ti
4
ti
4
ti
4
ti
4
ti
4
ti
4
ti
4
&
ti
4
#
ti
4
&
$
ti
4
2)
4
5 '
ti
4
ti
4