Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 19, 1917, Cast Redakcni Editorial Section, Page 4, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    tStrmtu ' 4
DENNÍ POKEOK
POKROK
PUBLISHINO CO
v
rjHH
pokrok sAf Aotr
a mlatai vydáni
v Crete pro Salin okrea Neb}
Bohuyler a Clarkion pro Colfax okna
Nebj ?a Wilaon Kana pro sta Kan
au t Cedar Baplda Ia pro itát
Iowv t 81 Pani Iflaoeapolia Mimu
pro itát Minneaota a Tyndall 8 D
pro itaty South a Nortk Dakota
Ptadplatal:
Pro Spojené StatT 1200 Pro Kanado
♦250 Do Evropy 1300 roína
Zásilky penřžnl díjtel M pomocí pe
něžních poukázek (Money Ordera) ei
premnícb poukázek (Exp réta Money
Orders) bankornicb ponkaaek (Bank
Draft) anebo v registrovaném dopiaa
Owamnjeta-li tvé přeetóhov&nl nda)
te ttaroo I novou adresro
Dopisy i kruhfl {tentTatra oehotnt
uveřejníme Mual býti elofaá psané
bea úmyslu někoho osobni poSkodJtí i
podepsány plným Jménem af jii mi
býti v redakci atajeno anebo a dop
eem uveřejněno
EDO BUDE SPASI
TELEM BUŠKA?
JEST známo že temno bývá vždy
největší krátce před úsvitem
Situace v Rusku jest hrozně zate
mnělá mnohem více v některém
ohledu než ty nejvíc pessiruistické
depeše zdají se nasvědčovati Leč
přes to přece vše stávají neomyl
né známky ve chvíli co tyto řád
ky píšeme o nastávajícím úsvitu
a ačkoliv právě nadcházející zima
jistě přinese utrpení bczuzdnost
a nemoci z nynějších poměrů a ne
dostatků mnohé slibuje že do
příštího léta normální poměry bu
dou zavedeny a že Rusko bude o
pět s to vzhlíželi světu v tvář pod
zdravou uspořádanou a pevnou
vládou která vynutí si respekt
jak doma tak v cizině
Jest dobře pakliže podržíme
to v paměti Rusko jest země v
pravém slova smyslu neobmezené
ho bohatství a to z větší části do
sud nevyvinutého Rozsáhlá jeho
rozloha v Evropě a Asii obydlena
jest obrovským obyvatelstvem čí
tajícím skorém 200000000 duší
kteréž roste fenomenálním způso
bem a ježto je skorém úplně bez
industrií poskytuje znamenitý
trh pro americké zboží
Lid jehož skorém 98 procent
zaměstnáno jest zemědělským po
voláním jest laskavý jednodu
chý pracovitý ale ne spořivým
plemenem či spíše skroniažďova-
cím jehož jediným cílem v životě
jest vlastnit i dostatečnou1 rozlohu
půdy která by mu umožnila uko
jiti dostatečným způsobem svůj
hlad a venkoncem jest lidem ná
boženským af již vzývá zaklada
tele křesťanství Budku nebo Ma
homeda Láska ruského lidu k pů
dě jest zárukou patriotismu váž
nosti k majetkovému právu a tou
hy po udržení oněch zákonů a po
řádku kterých jest zapotřebí k
zabezpečení práv majetkových
Mimo to Rusové jsou vděčuým
národem a jistě nezapomenou po
mocné ruky kterou jim Spojené
Státy vždy podávaly a byly ochot
ny podati v každé formě potřeby
a utrpení mezi nimi Zvláště oce-
úují pomocné snahy Spojených
Států od revoluce minulého jara
kteráž uvrhla jejich vládu do
zmatků a nepořádků
Ale ačkoliv jest zcela správné
že veškeré další zásilky peněz a
zásob mají býti suspendovány po
dobu co infámní Braucustcin ali
as Trotzký činí bláznivé pokusy
vládnouti z Petrohradu ve spoje
ní s generálním štábem kaiserovy
armády která přibyla Ba břehy
Něvy jenom za tím účelem Spoje
né Státy měly by býti připraveny
poskytnouti opět pomoc na oka
mžité požádáni až zákon a pořá
dek které již počínají pracovat i
opět nabudou vrchu Nebof pak
potřeba peněz a zásob bude velice
nutná a jejich poslání nesnese
žádného odkladu
Žádné peníze jež poskytnuty
jsou uspořádané ruské vládu žád
ný americký kapitál invcsfovauý
v rubkýeh podnikách žádné pení
ze nebo výprava Trans sibiřské
dráhy nejsou a také nebudou ztra
ceny Každý může se býti ubez
pečen že přinesou veliký užitek
Na tomto úsudku shodují se vši
chni lidé kteří přišli do styku u
ruským lidem kteří znají jeho po
vahu a rozumí jeho aférám
V době' když revoluce propu
kla v březnu v Petrohradě mnozí
lidé o nichž so předpokládalo že
mají znalost stavu věci a jisté
zkušenosti pronášeli náhled že
nová vláda bude žiti v každém o
hledu dle svého určení provisio
nálního to jest přechodního Pou
kazovalo se na to žc nemůže za
všech lidských možností dodržeti
svým programům a slibům žc ne
uspokojí pokročilejší živel a že
následkem toho místo její zaujme
řada jiných revolučních junt
nichž každá bude pokročilejší ra
dikálnější a socialističtější než
předcházející až konečně dostaví
se anarchie a všeobecný chaos
Dovozovalo se že tento stav za
viněný okolnostmi že přední ži
vlové v Petrohradě jsou sniví ro
íumové socialisté nadchli něme
ckým učením a anarchisté po vět
íině cizozemští naklonění ku ko
řistění jest naprosto cizí většině
ruského lidu zvláště rolnictvu
Předpovídalo sc že mužíkové čle
nové velkých obcí obchodních v
Moskvě Odčse Kijevě a jiných
velkých střediskách řemesla a ob
modu právě jako buržoasie teri
toriální aristokracie a kněžstvo
nikdy nepodřídí sc jakékoliv pro
dloužené periodě podobného revo
'učního diktanda z Petrohradu
Bylo ukazováno že následkem
neobyčejných potíží železniční do
oravy a skorém naprostého nedo
tatku silnic v Rusku a rovněž ná
dedkem nevzdělanosti mužíků
vzalo by značnou dobu než by
'ětší část obyvatelstva více ne?
")9 procent jeho poznala správně
'o co několik zeodpovědných alf
ooctivých snílků a nepočestnýeh
ničemu i cizích anarchistů činř
:ménem ruského národa v Petro
hradě Poukazovalo so zároveň žf
ak brzy jakmile by se to stalo
sledovala by reakce jíž by dle
všech pravděpodobností předchá
ely krvavé nepokoje a masakro
vání dočasné upuštění od války
iroti centrálním mocnostem hla
a následovní mor jenž by byl ne
dvratným následkem naprostéhí
chaosu
A podobné úvahy z uěkolik?
Uran končily tím že ruský lid je
vázán přirozeným stavem věcí f
následkem svých tradicí svéhr
charakteru a politických i ekono
mických poměrů národa aby se o
brátil k jisté formě konstituční
monarchie jež ovšem nutně by ne-
rausila obnoviti vládu cara Miku
še ale jež by zřídila jisté dik
tatorství čili regenství v jehož če
'e by stál velkoknííc Mikuláš Ni
kolajevič přední ruský vojenský
komandant
Pakliže zmiňujeme se zde o
těchto posudcích a proroctvích
děje se to proto že dosud tak
mnohé splnilo se tak jak to bylo
prorokováno Rusko dosud má k
očekávání hrůzy hladu a epidemií
jež mohou vzniknouti z nynějších
poměru
Ale zároveň jest dnes skutečno
ití že samotní autoři státního pře:
vratu minulého března kteří docí
lili sesazení Mikuláše II obrací se
dnes kdy nemožno říci co nám
zítřek přinese k velkoknížeti Mi
kulášovi kterýž na pozvání gene
rála Kaledina hejtmana a vrchní
ho náčelníka všech kozáků jak
depeše nedávno oznamovaly spo
jil sc s posledním za tím účelem
aby obnovil zákon a pořádek v
Rusku a zaujmul opět operace
proti německým vetřelcům
Gen Kaledincs v přítomué do
bě nepochybně má prostředky 1
ovládáni situace v Rusku a jes?
jistě překvapením pro západu'
národy že kozáci kteří násled
kem chybného porozumění ru
ských poměru za hranicemi vždy
cky považováni byli v minulost'
za nejbarbarštější a bezohlednější
formu domnělého barbarství a di
vošství Ruska mají býti nyní o
slavováni doma i y cizině jakf
strážcové a ochránci civilizace
zákona a pořádku uvnitř hraní'
jeho Prostředky gen Kalediur
k ovládání situace spořívají nejcr
v té okolnosti že má pud svým
dohledem velký zlatý válečný fond
Ruska - který odvezen byl z Pe
trohradu do Moskvy roku 101-J r
od té doby z místa toho převezen
byl do ještě skrytějšího místa alř
také kolosální tak zvaný "svat?
fond KuíM" jcuž representuje
poklady a dary sf řádaué no učko
lik století ruskou eírví a jejími ná
boženskými řády a ústavy Je to
iyiid úzajsflé čeuy o jcdaóthvjVu
kláátereeh sc praví že mají třicet
až čtyřicet millionů dollarů kte
réž faktura bude pochopeno když
se uváží že Rusové jsou velice li
berální ku své církvi Svatý fond
Ruska na nějž nebylo nikdy počí
táno až nyní i za Napoleonovy
invase v roce 1812 lůstává v služ
bách církve a národa jež jsou
vždy nerozlučitelně sloučeny kdy
koliv se dostaví skutečné nebez
pečí
Gen Kaledines a jeho kozáci
mají též v přítomném okamžiku
věrnost a kontrolu všech velkých
obilních a potravu produkujících
provincií centrálního jižního zá
padního a východního Ruska On
jest tudíž v postavení že může
Petrohradu odříznouti veškeré po
travní zásobování a tak severní
provincie po většině obyvatel
stvem německého původu obývá
te vyhladověti A co padá také
la váhu jest ta okolnost že sevc--ozápadní
ruské armády které se
iratříčkovaly s německým voj-
:kem do takové míry že berlin
ký válečný department počal se
'bávati aby kaiserovi vojáci ne
přilnuli k revolučním anarehistic
cýni ideám ruských pluků jež stá-
y proti nim a z toho důvodu je
lom důstojníci a zástupci kaisero--i
v Petrohradu přiměli Trotzký-
10 aby vydal rozkaz by ruské ar-
nády vzdálily se o dvacet pět mil
lo pozadí nynějších linií tak aby
oonecháu byl jistý prázdný ob-
od mezi oběma armádami
IRÍŽ ZHOTOVENY ZAJATCI
FRANCOUZSKÝMI
[5t [M1
J X r MCA1 tt-Vvi i ~t
Tento ojedinělý pomník byl zho
toven francouzskými válečnými za
jatci v táboře vc Stuttgarte v Ně-
necku jako projev úcty kamará-
iům kteří padli v boji za milova
lo u vlast
Co tyto nespokojené ruské or
nády na severozápadě lidé v Pc
rohradě a z metropolitní provin
cie budou dělati v nastávající zi-
nč bez potravin jest otázkou —
te armády srn roztají a rozejdou
jest více než možno kdežto jest
stejné možno že jich popuzení a
hněv pocítí pak Trotzký a jeho
bolševikové v Petrohradě jež bu
lou činit í zodpovědnými za své
íladovění
Zatím ostatuí Raško postupuě
c vrací do stavu jenž podobá se
íormálním poměrům Tato část
Ruska jež jest Kalcuiuem ouříz-
mta od každého spojení s jiuitou
bolševiků v Petrohradě není zne
pokojována jakýmikoliv rozkazy
nebo výnosy od břehů Něvy V
aesčetných případech úředníci
arského režimu dosud zůstali vo
ivých místech přijmouco ochot-
aou poslušnost ale dodržujíce au
toritu s větší moudrostí taktem a
ry trvalostí než dříve A jest vc-
a:e vyznainno ze červena revo-
uční vlajka jež byla vztýčena vc
včtšiuě velkých mřst po odstou
pení cara Mikuláše úplu6 zmize-
a vyjma několika " isolo váných
níst v Petrohrade Přestala býti
populárním emblémem a jest ny
íí považována clo jisté míry zod
povědnou za ekonomickou a poli-
ickou krisí v Rusku"
Ta okolnost velkokníže Mi
kuláš Nikolajevič nejvysší muž a
icjschopnčjší komandant ruké
irmády má býti jak zaslané sem
iprávy uazuaéovaly v hlavním
itauu generála Kaledina společní
% presidentem duuiy Rodziaoktui
bývalým zahraničním miniťtniu
Miljukovem a bývalým prcmí rriu
princem Lvovem dkazuje jasné
že-nuký' lul'i iti jenž zandal
podnět k revoluci dosud vzhlíží
k domu Ilomanovců jako k bnstŽ
proti silám anarchie a politického
a ekonomického chaosu Velkokní
že přemnohá Rusy považován je
dnes za muže jemuž může býti a
také bude svěřena epá-sa Ruska
Bylo by chybou tvrditi ío Ru
sko je bez vlády anebo nějaké u
znávané autority Je tam vláda
Nenalézá ko v Petrohradě nýbrž
v hlavním staně hejtmana ži Vel
kého náčelníka kozáků Ncjlepšíin
důkazem žc vláda existuje a že
jest uznávána po celém jižním a
východním Rusku dokázáno jc zá
konitým stavem a pořádkem jenž
tam opětně zavládá & faktem žc
život tam stal se opět normálním
hodně tak jak byl před revolucí
Ovšem tento výbor dumy v němž
nalézají se Rodzianko s ostatními
známými muži Ruska jako gene
rálové Iírusilov Alexijev Korni
lov a Ivanov kteří nalézají se ny
ní s velko knížetem Mikulášem
hlavním stanu generála Kaledina
a který dle národního a meziná
rodního zákona jest jedinou záko
nitou vládou země musí překoná
vati velké potíže jež stěžují komu
nikaci s ostatním světem Neboť
ježto Petrohrad jest v rukou bol
ševiků není prostředků k dopra
vování depeší drátem nebo poštou
skrze Finsko a Švédsko Vc sku
tečnosti jediný způsob kterým
výbor dumou jako státoprávní u
stanovený může dostihnouti vel
moci z entente jest telegram j
Pcrsie anebo pošta přes Sibiř
Dnes zůstává faktem s kterým
musí býti počítáno a od něhož o
čekávati možno každý den něco
sensačního což ovšem vymiká se
z rámce tohoto pojednání neboť
dnes nemůže říci určitě nikdo co
se zítra stane v Rusku že provi
sorní vláda založená výborem du
my v Petrohradě byla svržena a
žc za pomoci důstojníků německé
armády ujal se vlády v metropo
litním distriktu Petrohradském
Braunstein alias Trotzký který
rozbil svůj stan Zimním paláci
na Něvě kdysi sídlu ruských vladařů
Návrat velkoknížete k moci ja
ko regenta nebo diktátora anebo
dokonce pouze jako gcncralisssi-
ma bude ujištěním ba zárukou
žc přestane další přenášení Ruska
Xčmecku Žádný mužík nenávidí
vše co jest teutonského více a tak
řka fanaticky než tet-to obr z do
mu Romauovců který měře šest
stop a sedm palců jest znám a u
ctíván po colé ruské armádě jako
"Bolšoj Nikolaj" což může bý
ti přeloženo jako "Velký Miku
láš" '
POKROK ŠPANĚLSKA
ZE zemí evropských neberou
cích nodílu ve válce snad
Španělsko nejlepu bylo dosud v
tom pracovati dále ve svém roz
voji Ve vztazích s cizinou pn-
hún mu vhod poloha země jak
dalece se to týče obchodu sc Spo-
jenými Státy i s Jižní Amerikou
Výhody náležitě využitkovati k
tomu ovšem sc Španělsku nedostá
vá dost loďstva což čim náklad
dražším Španělská obchodní floti
la celkem sestává z &43 lodí nos
nosti přes 500 tuu oproti -837 lo
dím roku 1915 távcbní ruch lo
dí však posledního roku se roz
množil a puštěny na vodu různé
velké oceánové parníky vřadéué
do dopravní služby s Jižní Ame
rikou Též výstavba vniterní že
lezniční sítě činila pokroky třeba
žc není ještě v patřičném poměru
k živému sc rozvíjení průmyslu a
obchodu v zemi Právě v průmy
slu a řemeslech naučeno sc násled-
IfcVM 4MW WMVV — -
via dbáti domácích pomocných
pramenů a je vy užit ková vat i což
mělo mlahodáraý účinek na horni
ctví i zemědělství
Přímo velkolepý rozmach vyka
zuje vinařství Minulý rok 1916
byl pro vinaření výjimečným ro
kem Podobné hojné sklizně v po
sledních letech vůbec nebylo neb
obnááeJa 3958150 metrických
tun Byl to výtečný rok a hroz
ny posílány hojně- do ciziny ze
jména do Francie Anglie a Ame
riky Víua zvláště laciného čer
vcuého posláno roku 191G třikráte
tolik do eíziny zejména do Fran
cie než jiná léta
Vedle vinařství tojí na vyo
krm stnpui pěstění oliv Též pě
stování pšenice během války zuač
uč slouplo třeba it ještě nckry
je vlastní domácí r-potfibu Přes
dovoz z Argentiny a 'Spoj Stá
tů stouply však ceuy pšenice a ná
'4cdkéui tulw pm viíťJÍau proU-
anaienl te strany vlády i ceny
chleba -Vláda však dosud dovedla
udržeti ceny ty na jistém stupni
dozorem na dovoz a stanovením
ceny chleba Též ceny uhlí udr
ženy vládními opatřeními v skro
mnějších mezích Uhlí má sice ze
ine sama dosti ale příležitost lich
vňřské živly příliš lákala a tu vlá
da úspěšně do celé věci zasáhla
To samé se jí poduřilo i při novi
nářském papíře o který během
války nastala velká nouze poně
vadž dovoz dřevěné kašo polevil
By zamezeno bylo zvýšeni ceny
denních listň povolila vláda $180
000 ku zabezpečení papíren vůči
krytí výrobního schodku
Celkem podařilo sc tedy Španěl
sku nejen překoiiati válkou ze
vstalé těžkosti v životě průmyslo
vém i obchodním nýbrž i také u
činit skutečné pokroky To je ob
zvláště zřejmo z hezkého rozvinu
tí so tamního bankovnictví a po
štovních spořitelen Ovšem Špa
nělsko jest ještě toho daleko stá
ti so eldoradem pro lid přec však
ukazuje žc je na cestě postarati
se svému obyvatelstvu o lepší bu
doucí život Španělsko je na tom
o mnoho lépe než jeho soused
Portugalsko jež dříve těšilo se
většímu blahobytu nyní však ze
vním i vnitrnou prouděním mno
ho trpí
O NAPOLEONOVI
matce že je par-
čerstvý svezi
MATKA Napoleonova vypra
vuje o svém synu dokud ie
ště byl děckem toto:
Jednoho dne procházel se v na
ší zahradě Napoleon myslím že
byl tenkrát 8 neb 9 let stár jako
muž který o něčem přemýšlí Pr
šelo dosti silně jeho bratří ode
šli do síně aby si v suchu hráli
Já klepala častěji na okno a ky
nula mu aby ke mně přišed Na
poleon pokrčil rameny a sel dále
Déšť proměnil se v lijavec malý
Napoleon se o to ale nestaral ný
brž s nepokrytou hlavou dálo sc
procházel dívaje se k zemi Něko
likráte se zastavil před vodojemem
naší zahrady a zdálo se že s po
těšením se dívá na vodotrysk —
I ř i rachocení hromu složil ruce
křížem přes prsa Poslala jeni
sluhu k němu s rozkazem aby se
jhned domů odebral Napoleon od
větil chladně ale zároveň skrom
né:
"Vyřiďte mi
no a ze cerpam
vzduch"
Když sluha podruhé pro Napo
eona do zahrady zašel nedal mla
dý hrdina žádné odpovědi nýbrž
ukázal mu záda a pokračoval ve
své procházce Teprve po bouřce
vstoupil mokrý až na kůži do si
ne
"Milý synu to není hzkc od
tebe žes mne neposlechl!" pravi
la paní k Napoleonovi
"Bylo to proti mé vůli" odvé
til Napoleon "nevím co mne v
zahradě zdrželo Poněvadž chci
ale jedno býti vojínem musím si
též na nepohodu a bouře zvykuou
ti Nejsem přece žádným děvče
tem jsem mužem"
"Ty jsi ještě děcko a k tomu
ještě neposlušné děcko Chceš-li
sc státi vojínem tož sc musíš pře
devším naučili poslušnosti"
"Já však budu vclctL" odvětil
mi Napoleon s tak hrdým sebevě
domím a tak přísným výrazem v
obličeji že jsem sc dala do hlasi
tého smíchu
"Dříve nežli budeš moci velet i
milý synu" puravila jsem "bu
deš muset poslouchat a to dosti
dlouho Vstoupíá-li do vojenských
služeb nestaneš se hned generá
lem" Tu přistoupil ke mně Nspccos
uchopí mne za ruku aby mně dal
za pravdu ucboC slovy by to ni
kdy nedokázal tak hrdým byl již
vc svém dětství
"O čem pak jai přemýšlel když
jsi se v zahradě procházel?" pra
vila jsem líbajíc mu mokré vlá
sky "Toho věru nevím myslil jscin
na příliš mnohé věci vzpomínal
jsem si také na svůj sen z minu
lé noci Sen se mně Ubil zdálo stí
mně že jsem biskupem Neuí-li
pravda že je to hezké býti bisku
pem? Jdou biskupové také do vál
ky!" "Nikoli mé dítc to jest Zapo
vězeno" "Pak ebej býti vojákem už ne
budu děekeui V patnáctém roce
víku mm člověk více dítětem nc-uí-li
pravda inatinko?"
"V jiatoáetéiu roce jest člověk
ještě déčkem" odvětila jsem
Na to te Najurkuu tjníli zamy
slil díval se ke stropu a trarf'ů {
"V patnáctém roco musím býti jii
i ii xt tn nlliMil ln rnrira l
dy " K
Napoleon hrál roku 1809 l
Schoenbrunnu vingt en un (jeden-7
advacct)'a když jednoho večera V
mnoho vyhrál zazvonil rukou na- i
plněnou napoleondory a pravil kel
generálu Rappovl: "Němci iuilu-(
jí zajisté takovéto malé Napoleo-íj
t '
Načež Rapp odvětil chladně :
"Více než Napoleona Velkého"
Napoleon oblíbil si čtrnáctý den
každého měsíce poněvadž byl uiuf
vrinu casio priíiuv x m
na 1805 bvla bitva u Ulmu 14 říj-7
ua 1S0G u Jeny 14 června 1800 J
u Marcnga a 14 června 1807 u)
Friedlandu Za to osmnáctka byi
la u něho nešťastným číslem ne
boť 18 října 1813 byla bitva u
Lipska a 18 června 1915 u Wa
terloo Konečně jej Ludvík Osm
náctý trůnu zbavil
Když byl Napoleon poručíkem
poznal pana Dardiova a v jeho
ďomě slečnu Gregoric du Colom-
bier kterou si zamiloval Poručík
žádal by sirěl rodům navštěvo
vat! i bylo mu to dovoleno Tu
se náhle objevil v rodině bohatý
šlechtic de Bressicux a žádal o ru
ku dívčinu Bonaparte seznal
musí nyní ucnuu rozuouuy sn
a napsal proto své milence dlo i
hý dopis v kterém jí své city Ji-
čil a ji žádal aby jej s rodiči sdě
lila Rodiče dívčiny kteří nemě
li nesnadnou volbu mezi mladým
poručíkem a bohatým šlechticem
rozhodli se pro šlechtice — Dopis
Bonapartův odevzdali třetí osobě
která jej Napoleonovi doručiti mě
la Bonaparte však psaní nepři
jal nýbrž řekl doručiteli jeho :
"Ponechte si ho bude někdy dů
kazem mé lásky a poctivých úmy
slů mých"
i
?
- Rodina Colombicroya obdržela
dopis zpět a uschovala jej Po ně
kolika měsících provdala se dívka
za pana de Bressicux V roce 160'i
byla paní de Bressicux povolána
jako čestná dáma ke dvoru ewa-
řovny Josefiny její bratr obdržel
praďeeturu v Turině a její man-
žel byl jmenován baronem a řdi s
teleni říšských lesů a tak dokázal t
Napoleon že ua svou lásku z mlú
dí nezapomněl j '
ZE SVĚTA ANEKDOT
1
Dnes už by se nikdo nezasmál li
stařičké známé anekdotě o muži s 7
který sc otázal vc s-poleČJiostiWv
"Prosím vás kdo je ta stará ba'"- w
bizna tamhle?" — načež soused ji
mu zamračeně odpověděl: "To jo
moje žcua" Dnes už by nad
ní jen každý útrpně pokrčil rame
ny Ale anekdota má dnes už svo-1
ie moderní nokračování iak ie vv
myslil (podle ucw-yorské "Eeven- X
ing Post") kterýsi duchaplný
smúlař Sedí ve velmi vzeuešne
společnosti a potichu dloubne lok
tem souseda : "17 všech ď:
Neznáte tamhle té opice!
paK ne to je moje zena i po
vídá soused A tu první nahne si£]
íuu k uenu a loueiu manorccuihu
pronese: "Šťastný člověče! Měl
byste teprve vidět tu mou!"
ďasů i
:?" "Jak V
13
— Krásnou smrtí všechen
ypt krásný
zi-
— Láska jc' slepou manželství
vsak uobryni cením lni-
11
Svrchovaná národní potřeba
V těchto dnech bezpříkladné ha
světového dramatu hlavní echo
Oviádne-li y některém národé V Li
choroba a nemoc jeft po nČai vc
ta Zdraví jr&t hlavní základna
života a nejdulezitejši oporou
zdraví jest žaludek Má li býti
zatarasena cesta chorobám musí
te udržeti žaludek v čistoto Trbie
rovo Léčivé Hořké Víno jest k to
mu nejlepším lékenu VyčLs
vnitřuosti a posilní je Všcchn
žaludeční obtíe jako zácpa říjml
né trávení bolení hlavy uervosiff
nespavost iinilátuost a pod p
tom zmizí Ve všeek lékárnáeli
MMta iilJii — Muka rcunialismu
neuralgie bolení v kříží a pod
otravují radost ze života Al
inúžff'' tomu v Sem ii uniknouli u
1 I m
poirci)nc-u irniejutv laiímieif
jenž jfst stejné výborný i ua pj
lámaiiiny olrkliny znavené sva
jy-a iioliy niJ Cena H5 a ťi
lékárnách poštou i~t a 75
TrítiT Co velkovýrobce
WMni So Aslilaml ave Cl
ťrfjo lil A'IvtrtJí ua ut
ík
IV