Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 05, 1917, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK DNE 5
smr-TnríriTnrrriiS
PROSINCE 1917
íTígj — r rr rtrv
Strana 6
'Zrada' českých vojínů na
přetřesu v uher sněmu
Amsterodam 2 prosince — V
lolojší sněmovně uherského parla
mentu včera vláda byla interpelo
vúna olilcdně ukce jistých českých
vojáků kteří krátce přeďrakou-sko-německou
olVnsivou v severní
Itálii jak byla oznámeno infor
movali Italy o posicích -osmnácté
d i viso ku které Cechové patřili
Hylo poukazováno k tomu že sí
dlem českého spiknutí je Praha
Ministr národní obrany odpově
děl že vyšetřování tohoto obvině
ní může býti provedeno po té až
obvinění se vrátí z kampaně v I
talii "
(Zpráva tato je nauejvýío zají
mavá n nasvědčuje že všechny u
mělé úspěchy teutonských vojsk a
smutné zprávy z Ruska nedove
dou zJomiti pevný odpor Čechii
proti habsburské vládě a její po
mocníkům a jc jedním z nejno
vějších dokumentů českého přá
telství k spojencům tak častokrát
za cenu nejvyšších obětí projeveného)
Z OMAHY
OSOBNÍ
— Pan ieo Misko vský jenž byl
operován ua zápal slepého střeva
jak jsme již dříve v tomto listě
oznámili pozdravil se do té mí
ry že již mohl opustili nemocnici
a navrátili se do svého domova
— Paní Františka Prchalová
všem krajanům známá spolková
pracovnice nalézá se rovněž nu
seznamu nemocných postižena
byvši silným nastuzením Doufá
me že se brzo pozdraví do té mír}
by mohla opět zastávat práce yí
jsou jí stálým údělem a jež ona s
velkou ochotou zastává
— Paní Emilie IJandhauerová o
dejela tento týden na návštěvu
otce svého p Krejčího v Exeter
Nebr jenž již delší dobu jest zá
keřnou nemocí uxjutáu na lůžko
Přejeme mu srdečně brzkého u
zdravení a pí Handlí auerové o
svěžení v čerstvém vzduchu ven
kovském — Milý přítel náš p Fr ]!ar
toš upoután jest na lůžko zákeř
ným rheiimatismcni Pan Jinrtoš
byl totiž v poslední době správcem
Sokolovny namáhavá práce však
se zdárným vedením tak rozsáhle
spolkové budovy spojená síly je
ho ve značné míře vyčerpala a zá
keřný rheuiiiutismus pak dílo je
ho dokonal Doufáme však že
starý'}okol i drápům rheumatis
jihi odolá
— Pí Františka Kunclová
manželka p V F Kuncla jež
před třemi týdny podstoupila
vážnou operaci v nemocnici sv
Kateřiny zotavila s již tou mě
rou že příští úterý bude se moci
odebrali opět do svého domova
ji ovšem přítomnosti její již po
y ťádá což zijisté potěší jak rodi
' ii samu tak i čelné její přátele
'— Ve středu odpoledne odejela
na krátkou návštěvu svého man
žela Václava pí Aloisie Kozová
do Camp Funston Kans Manže
lé líoza-ovi jen na krátce užívali
radostného- ráje manželského au
manžel v krátkosti po sňatku mu
sel nasloupiti svou vojenskou po
vinnost Pí Jíoza-ová po návra
tu svém ubytuje sb u svých rodičů
manželů Formanových 12tá a JJi
ckory ul
— Na hotelu "Praha" se uby
tovali tito krajané: Josef Fiala
YVahoo Xebr Fr ('apoun Bru
no Nebr Ch A Rcclr Prainard
(Xebr Rudolf Jurka Chicago
III Jos lloleska Prainard Neb'
Jaroslav Vrba Will Jaudell Ft
Dodgc lowa M Schul tz Fort
Dode la J E Nýberg s paní
Jíaulins tyo pí Ccřová s dce
rou WestiM) Nebr
— V těžkém strachu a trapném
očekávání trávila poslední dny u
lůžka svého miláčka malého Kar
líka pí F Nováková 1721 jíž 12
ul toužebně očekávajíc průběh
těžké choroby jeho Leč nit mla
dého 'života jeho neměla býti je
ště přestřížena a s radostí se do
vídáme že rychlou pomocí lékař
skou a mateřským ošetřením je
jím bude při životě zachován
— Stejně těžce postižena byla i
rodina p Jos Hrdly 1ÍMI již 15
ul náhlým onemocněním
dcerušky Kateřiny Společné ná
maze dra Jiří Šimůnku a dra Ch
Němce podařilo se i tciito uudějuý
život před zmarem uchránit Pře-
icuie malým trpitclum brzkého ú
] dného uzdravení
— Minulý týden koupil v zá-j
vodě p t Hofmanově p V No
vák pěkný Siujíer šicí stroj jejž
zaslal za vánoční dárek dceři své
pí F F Matouškové choti práv
níka v Ord Nebr Mi tudíž mla
dá paní v dlouhých večerech zi
mnich o zábavu dostatečné wXi-lano
DOPIS OD NAŠICH HOCHtJ
kteří dobrovolně přistoupili k če
- ské armádě a jsou na cestě
do Francie
Někde na vodě
Ctěný pane Vác Bureš! Sdělu
ji Vám že jsme měli až posuu
krásnou cestu když jsme přijeli
do Cedar Kapids la ve 3:20
hod tak tiwnií krajané na nás již
čekali a podarovali nás- výborný
mi zákusky a kávou za což jim
vzdáváme vřelý dík J Pak jsme
přijeli do Chicaga kde čekalo asi
na 200 dobrovolníků kteří sc k
nám připojili Do Chicaga jsme
přijeli v fl:20 hod a vyjeli jsme
v 11:00 hodin - pak jsme jeli přes
Michigan a přes celou Kanadu
tak že jsme viděli hezký kus svě
ta a do' New Yorku jsme přijeli
v pondělí ráno v 1) hodin kde též
na nás čekali a zavedli nás do če
ské Sokolovny Zde jsme se zdr
želi až do čtvrtku ráno do 10 bod
a pak jsme nasedali na loď V
New Yorku nám udělali krásnou
zábavu na přivítanou a podaro
vali nás vším co vojín na frontě
potřcbujVi — jako punčochy hel
my rukavice a všeliké příslušné
drobnosti Též i swealry ale ty
jsme obdrželi v Oinaze tak jsme
zdejší zanechali pro druhé dobro
volníky kteří pojedou za námi
Druhý den jsme měli výplatu u
každý z Omahy 'dostal po z
Chicaga po $2"0 z Clevclandu po
$100 a ze St Louisů po $200
Každý dostal peněz podle toho
jak dlouho byl na cestě V New
Yorku jsme se měli dobře pořá
dali pro nás zábavy při nu
jsme neměli žádného vvdání Též
nás brali na obrázek — všechny
dobrovolníky co odjíždíme a ktc
rýeh jest na óUO všech Co tohle
píši tak se pěkně houpáme na vó
dě ačkoliv ještě nejedeni Však
teď co vy toto čtete tak jsme za
jisté zíiačný kus od Ameriky
vzdáleni Žádali jsmo Vás a hlav
ně pana-Tumii aby za námi poslal
noviny nedělní jak "Pokroku"
tak anglické Časopisy ale žádné
jsme nedoslali ač jsme se ptali
každého dne v kanceláři Nyní
jsme všichni rozděleni na čety Já
patřím k ěclě první Franta Ur
ban k četě druhé a ostatní jsou k
uiivm četám přiděleni — asi k í)
a 10 a podle schopnosti jsme byli
též povýšeni Náš Franta Urban
je četař a pan Skryja patří k ne
'mocenskému oddělení Červeného
kříže a já jako desátník natříin
též k nemocenskému odboru při
kterém bnibi říilit imihuhmci S
t I 1 Ivw-v
v rámou wiimn spolčené loze a on
mně říká chlape pojď spal n
je 12 hod" Tak musilu přestat a
az uonnine na usi loiio vire aueii
Franta s nímž jsem stále jakc
jedna ruka Co pan Petr zda-li
pak má ještě studené nohy? Zdí'
na lodi mají hodně teplé vody tak
si je bude moci ohřát Tady z nás
nemá studené nohy ani jeden a
každý je nadšen žc může pro tak
krásnou věc bojovat — ať je Čech
ncoo American l o cesto sc vši
chni dobře chovali žádný nepla
kal ani žádný nejevil známky
strachu Všichni jsou velice nad
šeni Na železničních vozích v
nichž jsme jeli byly nápisy: Ce
sko-sloveiiští dobrovolníci — a si
ce česky 1 anglicky nápisy tyto
měli jsme na vozích z (!liim v?
do New Yorku a na nažíé:: nii
draží mho zastávce sc nám' do
kulo pHuébo přivítání zvláště
když jsme jeli Kanadou — - něco
podobného bychom si přáli by se
to jcšlě jednou opakovalo Mu-s-ím
již dopiy uzavřít nebol" do
pravmk jede za hodinu do New
Yorku tak aby to taui vzal ježto
potom iiebiidcjie moci víco poštu
poslat Due ve 2 hodiny každé
psaní iinisj odtud projít eeusurou
Odpust tř neb v noci a pri spat
ném světlo inedá so příliš valně
psáti Děkuji všem ženám které
nás podarovaly svveatry a zákus
ky a pánům za doutníky a cigare
ty Za všecky dobrovolníky z pr
vé výzvy i Omahy srdečně vše
cky a zvláště vojenský výbor sr
dečně zdraví —
Josef Karások a
Franta Urban
Ctěný příteli a vůbec všichni
vy praví vlastenci díky za zprá
vu kterou h pochopitelným potě
šením uveřejňujeme ježto víme
že naši krajané dychtí hby svě
děli o osudu dobrých těch hochů
kteří dobrovolně přihlásili m pod
český prapor Těšíme se že i dal
ší své zkušenosti z cesty s námi v
"Pokroku" sdělíte Nechť úplný
zdar všude stále vás provází!
PROČ ŽENY NUTNÉ
POTŘEBUJÍ PENĚZ
Ženský výbor nebrasské státní o
branné rady potřebuje peníze
Velký nápor na sehnání fondů bu
dne 15 prosince zahájen
ZE SCHŮZE SBORU
VRATISLAVA J Č D
Sbor Vlastislava Čís 2í) JČU
vte své výroční schůzi v neděli 2
prosince zvolil si následující ú
řednice: Vysloužilá předs pí K
Sudíková předsedkyně pí A
Tomanová náměstka pí A Kar
lová tajemnice pí E Pandhan-
erová účetniee pí A Suchá po
kladnice pí II Kalčíková do
zorkyně pí A Vítámvásová
strážkyně pí A piťhová Výbor
majetku pí A Kutáková A Bel
dová Kozáková Zástupkyně do
Velkovýboru: Pí Mil Burešová
A Piťhová Iv Sudíková Zást
do C N S: Pí E Bandhauerová
A Kozáková Účetní výbor: Pí
M Baroehová A Kozáková I
Miškovská Do sdruženého výbo
ru: Pí E Bandhauerová Toma
nová Prchalová Suchánková
Miškovská Kutáková Školní vý
bor: Pí M Přeludová A Piťho
vá Knihovnice: Pí A Piťhová
Usneseno povolit i z pokladny $10
na Č N S a vybírati k poplatku
každé členkyně měsíčně óc na
tentýž účel Dále povoleno- $J0
na Českou Svol) Školu Jasný to
důkaz že sbor tento nlní věrně
své vlastenecké povinnosti
SPOLKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Klub "Jiří Washington" ZČBJ
ve své pravidelně schůzi která sc
konala v neděli večer ve spolkové
místnosti v Sokolovně zvolil sobě
na příští rok následující úřaduí
ky: Za předsedu jednohlasně Ja
roslav V Přibyl za místopředsed
kyni Bvssie Janákovou za tajem
nika Karla Serpána za účetuici
Blanche Bartošovou za poklad
nika Jindřicha Verašku za prů
vodkyni Vilmu Bartošovou Do
zábavního výboru: Karel Šerpán
Vilém Lašfovica Vilma Bartošo
va Jindřich Vcraška a Sylva Ku
táková Do účetního výboru:
Olareuce Chrňma Julius Browu a
Helen Pechova
Jednou z důležitějších záležito
stí bylo jednání o programové zá
bavě kterou členové klubu uspo
řádají v Sokolské síni Y-i a Mař
tha ul v sobotu ] prosince ]!)V7
a k níž zvláště jsou zváni všichni
členové a členky ně místních řádu
Z (' B J Program dle poda
ných zpráv příslušnými výbory
jest pečlivě sestavený a pozůstává
vesměs z pěkných přednáškových
a zpěvných čísel jež obstarají čle
nové a členkyně klubu kteří se za
tím účelem pilně cvičí a horlivě
zkoušky navštěvují tak aby svým
příznivcům a hostům cenný poži
tek připravili Jest jistým že návštěva-
toho večera bude obrovská
neboť kde kdo se již nyní tčší a
připravuje aby se určitě mohl na
té ušlechtilé zábavě podílet
PŘEKVAPENKA
V sobotu večer sešla sc družina
přátel a známých do útulné do
máenost i manželu Fr Lašťovico
výeh by překvapili jejich syna
Adolfa jenž zde právě meškal na
dovolení přes svátky a zároveň se
s ním rozloučila neboť pan Lašťo-
vica musel odejeti v neděli za svou
povinností do New Yorku kde jest
na lodi Arizona prvním sl rojní
kem Společiiosl se bavila srdečně
ú do pozdních hodin kdy nasta
lo hiučení ti milým hostem a vši
chni mu přáli šťastnou cestu
Manželé Lašťovicovi mají jcité
jednoho syna Franku jenž též ja
ko jeho bratr se dal dobrovolně
ku vládní aviatice a nalézá se v
Texasu Oba jsou dobří Sokolové
a Frank byl náčelníkem Sokolů a
lruem klubu Komenského Pře
jeme oběma zdar y jích nynějším
M)vo!ání a bťa:iný návrat v kruh
na:
Účelem ženského výboru národ
ní obranné rady jest takové uspo
řádání činnosti a výsledku orga
nisovaných a neorganisovanýeh
žen této země aby jejich síla a
m mohla býti ihned zužitkována
v čas potřeby Opatřuje nový a
přímý zdroj spoluěinnosti mezi
ženami a vládními odbory
Seřaděuí ženské moci děje se po
mocí sorganisování státních ďivi
sí V Nebrasíc státní divise na to
sorganisovala okresní unity všech
ženských organisací a spolků bez
ohledu na vyznání smýšlení nebo
pleť Členství její jest vždy pří
stupno ženám jež nepřináležejí k
žádnému organizovanému spolku
Každá žena jež věří v americké
zásady a americké zařízení jest ku
členMví oprávněna
Jednotlivá odvětví práce žen
ského výboru jsou:
1 Registrace v zájmu služby
2 Výroba potravin N
'{ Zachování potravin
4 Domácí hospodářství
ó Ženy v průmyslu
6 Bíaho dětí
7 Vydržování stávajících spo
lečenských jednatelen na služby
8 Tvoření mravních a dušev
ních vlivu (zdraví a zotavení)
í) Výchovná propaganda
JO Anicťikanisacu (Přiobčování
cizinců)
11 Půjčky svobody
12 Červený kříž a společná vý
pomoc '- ' 1
Ženský výbor nebrasské státní
obranné rady prokázal již mnohou
cennou službu veřejnosti
Registroval moc žen ve státě při
vydání $2000 za registrační kar
ty výkazní listiny expressní a
poštovní poplatky Prostřednic
tvím registrace opatřil ženy na
Jiráci do prftmyslovýeh závodil
jež měly nedostatek pracovních
sil Doporučil do práce pro vládu
a pro vlastenecké služby tisíce žen
jež sc před tím nežli byla předse
vzata registrace žen vůbec ničím
nezabývaly
Velmi ženský výbor napomáhal
při opatřování podpisů karet se
slibem na šetření potravinami pod
řízením administrátora potravin
ve Washingtonu S hnutím tímto
bylo rovněž spojeno značné vydá
ní na jehož krytí ženy samy do
brovolnými sbírkami přispěly
Výbor který pečuje o blaho dě
lí dobrovolně ochraňuje naši mlá
dež ve státě
Odbor na amerikanisováuí ne
únavně a horlivě pracoval mezi cizozemci-
čímž docílil že tisíce v
cizině rozených žen dalo sc přiob
čit a pomocí nich působily na mu
že že i oni stali se věrnými obča
ny této země
Odbor vzdělávací přihlíží k to-
7)iu aby byly na každé veřejné i
arní škole ve státě pořádány vla
stenecké programy Aby z učebnic
odstraněny byly všecky nedemo
kratické články a aby na každé
školní budově vlál americký pra
por
Odbor na šetření zdraví a opa
třování zotavovacích prostředku
věnoval pečlivou pozornost aby
vojínové ve všech tábořištích
chráněni byli škodlivého vlivu v
111 r wt f
oiiiedii mravním i c usevniiu záro
veň postaral sc hochům o množství
pohodlí a skutečných užitečností
nimiž nebyli vládou s počátku o
patřeni Všecko to bylo opatřeno
z fondů horlivých žen jež jsou
členkyněmi tohoto výboru
Odbor jenž dohlíží na vydržo
vání stávajících jednatelen spole
čenské služby přihlíží k tomu a
by byla standardní práce ve všech
domácích dobročinných společno
stech v Nebrasce zachována
I —
Zaměstnejme
nyní vaše
pušky
Přináležíte ku klubu
střílení o ceny?
Htííloní ilo tcivo Htává sc U ii ži I v in rokem olililiciiějííiii a
sice zo dvou iíí('in In to ideální sport na volnem vilm-lm
a plodí núlHdii ku přátelskému xávodčui která no vyvíjí pou
ze při lirAťh Kde (skuteěua jednotlivce zruěnost jo činitelem
ticmington jest vuší ručnicí pro střílení do terče a nu
malou zvěř
Při nainonaliíjeťím vzoru h ústrojím no zaelulí pomoeí
odrazu kdežto při opukoviuVo posunovacím opatřením so na
bíjí a patrony vyhazují Důkladný krček — přednost lletniní
ton UMO zbraní — jest stěnou z ocele mezi obličejem střelce
a nábojovou komorou Keminnton JU vynikají čistotou lad
ným tvarem bezpečnostními opatřeními příhodnosti při ro
zebírání a přesné střílení Tři upotřebeni kteréhokoli mode
lu tohoto kalibru na slřílení do terče máte v ruce zároveň
zbraň na střílení vysoké zvíře pakli byste se věnoval spor
tu tohoto druhu — a pří malém vydání
lllM-ln-iliiIk lupvý m A vu výkladu Slit o iVrvi-nuu
kulU-Kuu i hlavní i'i failitvny ititrloviiikil vo avnt ul-i-IlqUč
radualt vám ukiifc lloiiiMwlim ilruh IW-
iiú zbraná t nálxijii
THE REMINGTON ARMS UNION
METALLIC CAETEIDGE CO
Woolworth Bldg New York City
§
Výbor na půjčky svobody pomo
cí přispění žen jmi celém státě se
hnal přibližně za ií 1 !MJO000 úpisu
během kampaně o druhou ptijčkii
naložení úřadovny na získám
řečníku aby vyhověno byh po
ptávkám po řečnicích jež by po
dali vyhvětleuí problémů a v otáz
kách války a kde by též mohly
ženy sviij díl vykonat
Ženský touto výbor dále sora-
nisoval každý okres ve slátě pro
rá'T žen V každém okresu orga-
nisace žen spolupracují s okresní
radou za účelem pohánění k větší
horli vosi i vc vlastcucťkýťh u vá-
:úiýt h pouioených pracecb
Práce v zájmu Červeného kříže
nalézá se téměř úplně v rukou žen
našeho státu V samotném našem
státě jest na 2X)00O členu Červe
ného kříže kdežto před dvěma ro
ky bylo pouze 2U0OOO členů u a
mpriokého Červeného kříže ve
Spoj Státech
Jak jest ženský tento výbor
podporován?
Nebrasská státní obranná rada
opatřil j-e jim hlavní úřadovnu Za
platila jim $"00'()0 z vydání' vze
šlého' při registraci žen: Členkyně
ženského výboru jednotlivě opatři
ly za tisíce dollarů práce na jejich
vlastní útraty přes to ale výbor
vzdor vydatné pomoci jednotli
vých členkyň jest v přítomné do
bě mnoho set dollarů pozadu —
PřcdscdKa výkonné rady ženského
výboru slečna Šárka P Hrbkova
a všechny její spolupracovnice
věnují čas a sílu pro obrané prá
ce a to "úplně bez jakéhokoli dru
hu náhrady"
Jak' bude ženskému výboru v
jeho blahodárné činnosti pokračo
vat? Pouze pomocí podpory celé
veřejnosti Státní zákonodárná tak
málo na tento účel povolila žc žá
dost a odvolávání se k veřejnosti
jest nutností Ženský výbor tudíž
žádá celou veřejnost v Nebrasce
ab v poskytla podpory na toto u-
aby poskytla podpory na toto u
hlavním stěžněm veškeré pomoc
né "válečné" práce mezi ženami
Zvláštní den 15 prosince byl ur
čoii pro kampaň na sebrání l'on
'i pro nebrasskou státní divisi
ženské práce národní obranné ra
dy — Pomůžete?
SBÍRKA NA VÁNOČ DÁRKY
PRO ČESKÉ VOJÍNY
Pan Jos Ilrabík AVilsoi'
Kansas lUU
Pan Válcav Kocourek 411
Ilickory Sír Omaha 20!)
Pí Anna Prokop Itiiiuiing-
ville Ho ]ak 1"
Pan L J Kudrna Wahoo
Nebraska 2~
Celkem
Dříve oznámeno
(lkem
:íkj
]:U75
$l:íSi
Lid bude nueeui šetřit jelikož
mnohé zboží nebude ani za peníze
k dostání Jest tudíž lívba aby
každý bez reptání se vpravoval do
těch poměrů a obmezil se ochotně
na takové potraviny kterých jest
možno koupit Hůře jsou na tj'a
v Čechách kde si dost všeho vy
pěstují ale vláda rakouská jim to
vezme a tím sytí obyvatele Vídně
a Berlína zatím co v Čechách lii
se musí spokojit s polévkou ze ří-
py-
NAŠE NÁVŠTĚVY
V úterý 27 listopadu v prů
vodu p J K Vlacha známého rol
níka od Ciarkson Nebr který v
Omazo po posledních- několik dnu
meškal za příčinou léčení se a je
hož slav velmi potěšitelně sc zlep
šil navštívil nás v závodě našem
pan Karel Kmoch rolník od Nc
leigh Neb jenž do Omahy zavítal
za různými obchodními záležitost
mi a hlavně jak mezi jiným s ná
mi sdělil aby zde navštívil svého
syna Iíudolia kterýž se zde ualé
zal v lékařském léčení Kudol:
před nějakým časem spadl se že
břinového vozu při čemž utrpěl
vážné vnitřní zranění Pod dohle
dem odborného lékaře stav jeho se
již tak zlepšil že se liudolť budí
moci se svým otcem ua vrátili do
mů kde mu bude možno v kruhu
rodičů a sourozenců americké- no
svícení užiti
ŠŤASTNY PÁREK
Známý v kruzích českých kra
jan p Josef Soukup spoután byl
dnes sladkým poutem manželským
se siř Kmmou Jíessovoii Vždy o
ehotný pan Jan Líbal svým červe
ným automobilem zavezl snouben
ce do okresní budovy kde svateb
ní obřady vykonány byly Novo
manželům kteří si usídlí v čísle
MK) AVilliams ul vyslovujeme k
významnému dni tomu srdečné
blahopřání!
PRODEJ ZBOŽÍ MÁ
SBÍRKA PRO ČESKÉ NÁRODNÍ
SDRUŽENÍ
Až do 2 listopadu 1917 vyda
vatelé "Pokroku" odvedli zdejší
odbočce ČNS celkem ÝlJoLOS
Na novo :
Dne H listopadu 1IU7 $1325
1 Dne 1 listopadu 1D17 $i!J"0
BYTI OBMEZEK'
Dne 2'h listopadu H17
j Dne 2 prosince 1017:
potravinami jsou Jos J Hana Petersburg
07r0
Obchodníci s
vyzváni aby prodej zboží jak
možno obruezili Zboží v krabi
cích aby neprodali více než 1 kra
bice pro jednu rodinu
Způsobem tímto má býti pro
dloužen prodej zboží které ob
chodníci v dřívější době za nižší
cenu koupili aby širší obecenstvo
po jistou dobu mohlo laciněji na
kupovat Jak se od mnohých obchodníků
dozvídáme napomenutí toto jM
zbytcčiio 1 1 -1 maloobchodník ne
může tolik zboží nakoupit kolik
by ho mohl prodat Mnohý dostá
vá jen J(t liber cukru týdně tak
že zákazníci niuoho sladit nemo
hou Zboží v krabicích které se
u'íve kupovalo na bedny může
nyní koupit jen půl tuctu neb tu
cet krabíc Mnohý obchodník jest
týden bez soli Jak se poměry u-
t vařu jí pniď-j jwtraviu nemusí'
kontrolovat státní komisař velko
obchodníci již Mislarají ib
zboží ii podrželi Ua dobu kdy bu
dou s-jx-oLé ceny
Nebraska
Pí Anna Zikmundová a pí
Jí F Purdová z Omahy
za obraz který darovaly a
samy za čísla skollekto
valy Leop 1'ařízek Florence Ne
braska Jos Dudek Valparaiso Neb
200
2700
]()()
100
(Vikem ::ioo
Kraiaaň kdo jste ještě nepři
spěli na osvobození milé naší staré
vlasti jež pod tyranskou vládou
mírnění bídy válkou nevinno posti
žených spolubratři neodkládejte a
pomozte jakýmkoliv obnosem na
rakouskou nezměrně úpí a na u
kterýž závod 'Tokroku" bude
Vás v časopise kvitovat Osvobo
zovací akce jež je spojena se znač
nými oběfmi den ze dne jeví se
slibnější a právem lze sc nadití
že pro náš těžce zkoušený íeeký
národ vzejde konečně ta dlouho že
laná svoboda Proto krajané po
lujkfcjte die 6é mo&ioBtíl