Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 28, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Týdenní
JROZŠÍŘENĚJŠi A
X VLEPŠt ČESKÝ
"jSr-ÝDEltmK NA
% ZÁPAD&
V
POK
ROK ZÁPADU
XNOVANÝ ZÁJMŮM NAŠEHO ČESKÉHO LIDU V AMERICE'
BEST ADVERTRntk
MEDIUM m THE
GREA T NORTHWEST
PUBLIS AND DISTRIBUTED UNDER PERMIT NO 150 AUTHORIZED BY THE ACT OF OCTOBER 6 1917 ON FILE AT THE POST OFFICE OF OMAHA NEB
By order of tlie President
'A S EUELESON PostmnRtír General
ZALOŽEN R 1781-ROČNÍK 47
OMAHA NEBR DNE 28 LISTOPADU (NOVEMBER) 1917
—
ČÍSLO 10
BOJE 0 CAMBRAI JSOU STALE
PRUDKÉ A TEUTONI ZAHÁJILI
VYKLIZOVANÍ TOHOTO MĚSTA
Generál Byng opanoval pahorky nedaleko tchoto železničního stře
diska — Francouzská vojska v mocném náporu pronikla
první a druhou obrannou Unii Němců u Verdunu
ITALSKÁ VOJSKA ZAHÁJILA OFENSIVU Ni SEVERU
Všeobecně má se za to že Italové zmařením teutonských plánu na
severu zabezpečili celou linii při řece Piave — Všechny
útoky vetřelců na severní linii selhaly
Londýn 116 listopadu — Vo
jenská situace spojenců v posled
ních několika dnech se pozoru
hodné zlepšila Xa západní fron
tě Angličané bojující v okolí dů
ležitého železničního střediska
Cambrai zaznamenali další úspě
chy svých zbraní a vojska fran
couzská v prudkém náporu v ne
děli na frontě u Verdnnu zmocni
la se první a drubé obranné linie
německé na značné části fronty a
získala vedle toho kolem 800 za
jatců Situace na italské linii
pak v důsledku úspěchů italských
vojsk ve třech posledních -dnech
minulého týdne se zlepšila jy znač
né míře Italové nalézají se v o-
fensivč na značné části fronty a
všeobecně převládá náhled že
odražením teutonských náporu na
severu a zmařením pokusů o pře
kročení řeky Piave vetřelci v růz-l
ných místech linie při řece Pia
ve zabezpečena byla do té míry
že další ústup nebude nutností —
Naděje zvyšovány jsou okolností
že pomoc spojenců je po ruce Ta
ké z ruské fronty došly zprávy
nadějnější Přes neustálené poli
tické poměry ruská vojska jak se
zdá jsou rozhodnuta udržcti do
savadní svoje linie Aspoň dle
došlých zpráv u Jakobova na se
verní řásti ruské linie dělostře
lectvo ruské odpovídalo vytrvale
na německý dělostřelecký oheň a
ruská vojska na rumunské fron
tě ve spojení s Rumuny obnovila
značnou činnost v zákopech a za
hájila opětně výzvědnou práci
Bitva u" Cambrai vyvíjí se v
jednu z největších bitev války —
Válečné Štěstí se střídá v útocích
a protiútocích-soupeřících stran
ale výhody zůstávají stále na stra
ně Angličanů Němci nechali do
praviti do této sekce co nejvíce
děl z jiných částí fronty ježto mě
li při anglickém náporu v dělo
Ktřclectvu značné ztráty Vojska
generála Bynga mají nyní vo své
moci Bourlon a větší část Bour
lonského lesa západně od Cam
brai čímž získali dominující po
sice nad důležitým železničním
střediskem které je cílem jejich
náporu Anglické welšské a Skot
ské bataliony jimž pomáhá nyní
opěšalá jízda působily další po
rážky Němcům ve snaze dobyti
posic které mají velkou důleži
tost pro konečný nápor proti
Cambrai Němci vrhají do boje
silné reservy a v snaze zaehráni
ti jmenované město podnikají
prudké protiútoky bez ohledu na
to že znamená to pro ně jenom
velké ztráty
Armáda korunního prince ne
vzdala se svých snah o vyvráce
ní úspěchů francouzského vojská
v minulém týdnu severozápadně
od Remeše kde pozvolné vnikání
do německých linií ohrožuje mě
sto Laon Zde Němci podstoupili
opětně dva prudké útoky ale sna
hy jejich nevynesly jim ničeho ji
ného než odražení a další ztráty
v mužstvu Podobně i u Verdunu
německý útok proti linií generála
Petaina byl odražen Francouzská
válečná úřadovna oznamuje neje
nom odražení tohoto útoku ale
i zdar náporu francouzských
vojsk kterým podařilo se pronik
nout! první i druhou obrannou ně
meckou linii u Verdunu a zmocni
li se 800 zajatců
Vzduehoplavei spojenců a zvě
dové oznámili značné stěhovací
pohyby z Cambrai směrem jiho
východním v posledních dnech
což sešil vije předpoklad že Něm
ci stěhují civilní obyvatelstvo v
přípravě vyklizení ohroženého
města
Na italské válečné frontě ve
škeré pokusy teutonských vojsk
o překročení řeky Piave byly
zmařeny V jednom místě italské
dělostřelectvo zničilo pont ony i
mužstvo jež je budovalo anebo
konalo přípravv k překročení ře-
Na celé italské linii vojska ge
nerála Diaze udržují více než svo
je posice proti silným útokům
vetřelců které jsou zvláště prud
ké a vášnivé od jezera Carda až
po hořejší tok řeky Piave Síla
teutonského náporu přesunuta
byla na Asiago plošinu ale dopo
sud Tentonům nepodařilo se zí
slati ani píď další půdy Italové
provedli tu řadu protiútoků se
značným úspěchem Boje byly si
ce prudké ale nikoliv tak vášni
vé jako v minulých dvou dnech
neboť obě strany shledaly nutno
stí provedení reorganisaee svých
posic Při těchto bojích zvláště o
svědčilo se dělostřelectvo itaNké
Celá řada hrdinských činů ital
ského dělostřelectva jako celku a
jednotlivých ohňostrůjcii sdělová
na je v denních rozkazech generála
Diaze V důsledku statečného od
poru 'italských vojsk siftiacc ry
chle se lepší a poněvadž pomoc
spojenců je již po ruce linie při
řece Piave může být i považována
7a zajištěnou
Z Ruska doposud nedocházejí
žádné nadějnější zprávy ačkoliv
jistou úlevu mohou poskytnoutLn
známené nezdary bolševiků ve vy
jednávání o příměří Lenin v Pe
trohradě pokračuje ve svém na
padání spojenců to jest "impe
rialistických'' vlád Francie a An
glie a snaží se nejrňznějšíní způ
sobem obhájiti zločinnou proradu
na věci spojenců které jeho vlá
da dopouští se jednáním o mír —
Hlluví nesmyslně o tom co učiní
prolet ariát v zemích spojenců i
centrálních mocností ale jeho na
oko krásné plány nenalézají ohla
su u "proletariátu" v kterékoliv
skupině válčících zemí a německý
"proletariát" na rozkazy svých
vůdců bombarduje ruské posice ti
Jakobova Na štěstí ruský "pro
letariát" v tomto místě má rozdíl
né náhledy o věci než Lenin c na
"bratrské" pozdravy německých
dělostřelců odpovídá podobným
způsobem Všechno nasvědčuje to
mu že Leninova otrava neproni
kla dosud duši Ruska a doposud
je naděje že zločinnosti bolševi
ků učiněn bude brzy konec pora
zením jejich vlády a zřízením re
presentační vlády ruského lidu
Uhři zvoleni byli prý k dobytí
Benátek
Londýn 26 listopadu — Čest
zaujmouti Benátky byla reservo
vána Uhrům dle sdéh-ní berlín
ského časopisu Lora! Anzeiger —
Různé depeše naznačují že Raku
řané slíbili whrániti Benátky
jestliže nebude učiněn pokus o
jejich obranu a veškerá autorita
ponoehána bude V moci benát
ského patriarch
OBRÁZKOVÝ DOPROVOD K SOUČASNÝM UDÁLOSTEM
-- — — '
í Jfcz H-mi ¥ m
GENERAL BYNG DO
CÍLIL NOVÉHO Ú
SPECHU U CAMBRAI
1 i
Město Moeuvres dobyto bylo Ani
gličany v náporu proti tomuto
důležitému městu í
(1) Francouzská vojska pro poučení amerických vojáku ukazují postup pro utok plynem a ť-ku-
tým ohněm ('!) Kanaďané na západní frontě užívaií hromad starélio německého střeliva za nozoro-
vací stanici {'i) Plachtová industrie ve Spojených Státech obnovena byla v důsledku užívání pla
chetnici! lodí k dopravě v
DESET OSOB BYLO
USMRCENO BOMBOU
V MILWAUKEE WIS
Policejní stanice byla Částečně zni
čena a množství osob bylo při
tom poraněno — - v
Mihvaukee Wis -li listopadu
Deset osob pokud je známo bylo
usmrceno značný počet jtoraněi"! a
několik dosud se pohřešuje v dů
sledku výbuchu bomby velké síly
v ústřední policejní stanici v so
botu večer Bomba tato doprave
na byla na policejní stanici Ita
lem jménem Muzinni který pror
hlásil že nalezl ji v přízemní míst
nosti katolického kostela 'Madon
ny Del Piupeii v italské části
města Více jak 25 Italů bylo zat
čeno a stejně i Muzinni nalézá se
ve vyšetřovací vazbě
Detektiv Part Malotiey fetkal se
s Italem bombu nesoucím nedale
ko stanice a doprovodili jej do ní a
umístil bombu nalézající sc v bed
ničce na stůl v čekárně zatím co
s Mnzinnim odebral se do úřadov
ny policejního poručíka Flooda
Detektivové nalézali se na druhé
podlaze policejní stanice při kon
trolním shromáždění a po něm se
li do čekárny 1'znamenavše zá-
hadixrrt bedničku jali se ji prohlí
žet! Při tom došlo k výbuchu
Dolejší podlaha policejní budovy
byla značně poškozena výbuchem
Usmrceni -byli detektivové:
Charles Seehauer David 0'Brien
Fred Kalser Stephen Stccher Al
bert Teniplin Frank JI C Ca
win Paul Wciler správce stanice
Edward Spindler: a operátorka
Čatherine Walkerova Několik de
tektivů vedle toho bylo poraněno
a mnozí z nich vážně Dle sdělení
jednoho z" detektivů bomba byla
v cylindrovité formě asi stopu
dloubá a asi osm palců v diamc
tru V ní pak nalézala se malá
lahvička tekutiny nepochybně
nltroglyecrinu Jlocný otřes kte
rý následoval po výbuchu jakož j
velká rána přivábila k stanici vel
ké množství zvědavců kteří po
koušeli sc dostati do vnitra poli
cejní budovy Několik žen omdle
lo v lak povstalé tlačenici
Chicago zďvírá hostince pro ne
dostatek obchodu
Chicago III 2C listopadu —
V důsledku nedostatku obchodu
uzavřeno bylo 1236 hostinců a za
příčinu tohoto úbytku obchodu se
uvádí odvedení značného množ
ství zákazníků na vojnu Očeká
vá se že dalších 600 až 700 ho
stinců bude ještě uzavřeno
ANGLIČANÉ BLÍŽÍ
SE K SVATÉMU MĚSTU
Londýn 2C listopadu — Zprá
vy o anglické kampani v Palesti
uě sledovány jsou s velikým záj
mem ježto v nich často jsou sdě
lována známá biblická jména —
Místo kde stál starožitný Miz
pah bylo dobyto anglickými voj
sky útokem Jlísto toto nalézá se
asi osm mil západně od Jerusale
ma (Severozápadně od Jerusale
ma anglická vojska nalézala se je
ště blíže k svému cíli ale jízdecké
sbory nedaleko Betanie byly při
nuceny k ústupu na malou vzdá
lenost silným protiútokem nepří
tele Zprávy sdělují že Turci
bombardovali tradiční hrobku
proroka Samuela
NĚMCI PRÝ ODEPŘELI
JEDNATI S BOLŠEVIKY
Londýn 2G listopadu- — Pe
trohradská depeše poloúřední no
vinářské agentury sděluje že mě
šťajiosta Petrohradu oznámil že
Němci odepřeli přijmouti parla
mentární zástupce vyslané na roz
kaz bolševických komisařů pro
hlásivše žc jednání o mír bude
vedeno jenom s konstituění ru
skou vládou Jednou z předběž
ných podmínek žádaných Němci
je ústup ruského vojska na vzdá
lenost 62 mil zatím co Němci zů
stanou v přítomných svých posi
cích Zpráva z Christianie udává
že Dr David Soskicc sekretář
A F Kerenského sesazeného ru
ského premiéra projel tímto mě
stem na cestě do Anglie Nesl po
selství od Kerenského který dle
jeho prohlášení nalézá se v bez
pečí a koná plány pro další činnost
Berlín bude informován jak je
jednáno s Němci
Washington I) C' 2tí listopa
du — Německá vláda bude infor
mována o krocích učiněných pre
sidentem Wilsonem na základě
presidentovy proklamace o obme
zeních pro nepřiobčené Němec n
by bylo patrno že žádných násilí
nebude zde učiněno Němcům a že
tito podrobeni budou jenom tako
vým obmezením jakým Američa
né v Německu podrobeni byli již
dávno Má so za to že počet in
teruovauýeh nepřioběcných Něm
ců nepřestoupí 1000 V tomto
pořtu nejsou ovšem započteni in
temovaní námořníci z lodí váleč
ných a obchodních a Němci kte
ří zatčeni byli jako nebezpeční cizinci
PONORKA ZNIČENA AME
RICKÝMI T0RPÉDOBORCI
Washington D C 26 listopa
du — Německá ponorka nedáv
no dopadená dvěma americkými
ničiteli poslána byla k dnu moř
skému hloubkovou bombou vrže
nou válečnými loděmi Spojených
Států Členové mužstva ponorky
nalézali se na palubě s rukama
vztýčenýma na znamení žc se
vzdávají Všechno mužstvo bylo
zajato Jeden Němec se utopil
když převážen byl na torpédobo
rcc a jiný zemřel Zesnulý po
chován byl později s vojenskými
poctami K události této došlo ve
válečném pásmu před několika
dny Bylo sděleno že kolem čty
řiceti Němců počítaje v to pět
důstojníků bylo zajato což na
svědčuje tomu že jednalo se o
jednu z ne-j větších německých po
norek jež operují v evropských
vodách Ponorka byla značně po
škozena americkými hloubkovým'
bombami a Němci pak dokonali
její zkázu oteyřením ponorných
záklopek j ' 1 :
Německo je hladové ale hladem
nehyne
Bern Švýcarsko 26 listopadu
— Ze zpráv které sem přicházejí
z Německa a dle sdělení osob vrá
tivších se z návštěvy Německa dá
se souditi že v Německu doposud
nedochází k případům úmrtí z
hladu ale porce lidu určené jsou
nedostatečné tak že lid je vlast
ně hladovým stále V Německu
byly by potravinové poměry da
leko horší kdyby bylo nedošlo k
zavěasné kontrole distribuce a
spotřeby Přísná opatření které
vyvolala nutnost zachránila vel
ké množství německého obyvatel
stva od skutečné smrti hladem
Pronásledování židů v Palestině
Alcxandria Egypt 20 listopa
du Uprchlíci z Palestiny ozna
mují že Turci ve spojení s Něm
ci dopouští se hrozných násilno
stí oproti židovskému obyvatel
stvu v Palestině V minulém mě
síci celá řada předních občanů v
Jaffa byla obviněna z vyzvédač
ství a množství jich bylo pověše
no na rozkaz německého válečné
ho soudu když byli usvědčeni fa
lešnými důkazy a přinuceni k ji
stým prohlášením mučením Aby
získána byla na nich vyznání
mnoho mužů a žén počítaje v to
americké občany byli svlečeni a
bičováni na veřejných místech a
mnozí až k smrtí byli ztýrání
Londýn 26 listopadu — V
prudkých bojích se pokračovalo v
okolí města Cambrai ve Francii v
sobotu a v neděli a Angličané od
vážiivě postupovali směrem sever
ním na Fontaine-Queant linii zá
padně od Cambrai Neúřední
zprávy sdělily že 'generál Byng
vyrval nepříteli Bourlon les o
který sváděny byly prudké boje
a znovuzmoenil se města Moeuvres
Vesnice Fontaine nalézající se
tři míle od Cambrai nalézala se
v plamenech dle došlých zpráv a
z toho se soudí že Němci připra
vují se k ústupu z tohoto místa
Nernci kladou všude zoufalí' od
por proti anglickému postupu
který je neobyčejně energickým
'hybriě proraziti si cestu za'IIin
denburgovu linii jež byla prolo
mena v úterý a Queant-Drocourt
přesunovaeí linii zatím co po
kračuje k obkličovacímu pohybu
u Cambrai k severu a východu
Páteční anglické útoky byly
provedeny hlavně na této frontě
Angličané docílili celé řady zisků
v těchto útocích v pátek ale Bour
lon les a město Jloenvres zůstaly
v německé moci Němci provedli
tu celou řadu odhodlaných proti
útoků ale tyto nedovedly zasta
vit anglický postup v různých
sekcích Bojům v okolí Cambrai
které anglickému voískn dhhovIi'
pozoruhodnou kořist válečnou v
dělech a válečném materiálu ve
dle více jak 10000 zajatců při
kládá se velká důležitost aeboť
I1M VVlťdlfll iiill unnMuú KirvrtXÍ
Hindenburgovy linie Podaří-li
se Angličanům zmoenitise města
dříve než Němci budou schopni
provést i různá opatrnostní opatře
ní za účelem sesílení nových linií
němečtí velitelé budou nuceni pro-'
vésti ústup na značně dlouhé čá-
iti fronty jež v důsledku těchto
anglických vítězství bude ohrože
na
ITALSKÁ OBRANA
ZŮSTÁVÁ NEZLOMENA
Londýn 26 listopadu — Italo
vé po dva týdny již úspěšně ob
hajují linii při řece Piave a stej
ně i linii na frontě severní chrá
nící bok hlavní linie Ačkoliv I
talové byli nuceni vzdáti se ně
kterých svých posic během této
loby na frontě mezi hořejší Pia
ve a Asiago plošinou jejich o
branná linie zůstává nezlomena I
talská čtvrtá armáda které velí
generál Robilant od pátku pak
nalézá se v ofeíisivě mezi řekami
Piave a Brentou zatím co první
armáda odráží silné teutonské ú
toky mezi Asiago a Brentou Tře
tí italská armáda pak doposud ú-
spěšně maří jakékoliv pokusy teu
tonských ffpojencft o překlenutí
řeky Piave pontonovými mosty
Nepřítel pokoušel se vniknouti do
údolí Brenty ale jeho pokusy by
ly zmařeny přes to že provedeny
byly ve velké síle a se značnou
odhodlaností Hlavní tlak vyvo
zuje nepřítel nyní mezi řekami Pi
ave a Brentou kde Italové kla
dou skvělý odpor
Řečtí zrádci budou vypovězeni
Athény 26 listopadu — Asi
lr0 Heků kteří dali na jevo své
sympatie pro Německo byli zat
čeni obviněni z vyzvědačství z
nebezpečné propagandy a vyvo
lávání zmatků rozšiřováním faleš
ných zpráv Budou vypovězeni
POČASÍ PRO OMAHTJ A OKOLÍ
Omaha a okolí: Déšť anebo
sníh
Nebraska: Lehký déžf anebo
sníh v pondělí studeněji v seve
rozápadní čá&ti v úterý vSeobec
ně pěkně