Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 04, 1917, CAST REDAKCNI EDITORIAL SECTION, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' íWř'íi'(i-t ÍL WVUÍVImM %tb4UMt'~t 'jjJtt Í'l':tA-H il-?~f j V XUi
i
Hit a ti a O
VOKHOK USU i UVWiA mi
Pravé pohodlí požádá
U'A't u áuHluuťUí
- Itartha
YaáMíiQton
ComfortShoc3
ř lwvir
4 „
Mllwjwkeo
MOrtOBSIU
Průtrž vyléčena
whhwI tTUARTI PIAPAO-OADS inimirril ti
mAIU-t uluolii Miijí ! Viio fliiw
Jil fmnt aláir 117 prii r lllr n im
iinVIy tiuin iM mim) přillnil Iml lull pl
Mail 1miií k lilu W'iril Jli-tl Imt n0U'ftl4
Jiu ií dftl4ltfm finiiilrm pfl xuilrtufáfil pr
IrK mnu ! rimAi u ar 1-1 ZaIinK (oJOr
ClltiHtír AVKB I-MIA Wkli k wowl —
Ma ihiiii ! iiií IJUáUiiM 1-0 prirfm
lim 'hnii CIAI-AO ut ffciuMta tUii
'aáu:iá t-iif ) sxi
ACAU LUOKATÍHíř
blk ÍVWt hT LOUIS MO
f ivid Grant i
Enjoynervl!nT!ktfl&ysurt4TorietI
P1TZCHLER
ACCORDEON
Anymrn cnn Ic-nra to p!ay ft Hsui i qult-fc
reuponxe— tiťi iMiopttn Bcllon Mit itrc
tivo in iiMM-nrattcc— bukutilul blimpunel
liM'(ijafKl In ílt anil nurrunmlxd 'jy flio-tilzt-il
iiiouliirittH )') li Iilfii ((' in wlilt
— -xtfiiil lSí in JO (urtcv wooj kc'—
un)tea keybosrd Qrtlcr dirnl '
T'e !vmsoť5íiMimiryW(ir(4f!ň ffuwuiiMi
lilIulMItJttlith
11 1 jtit' ii'íltřJiLÍ4'iřlf(iiíi44inJff irwaji
II A
JS4
BARVY
Zaručené barvy
pro vfceeky potřeby
Barva na domy
Enrva na stijo
$1X0 gal
90 gal
vy
ttiuii o tiiifí (Vský l-arviitisko-((unik
J{iilt vůni zíjsláti
V ! A l( M A
I '"! X ! !"„ ' 1 TtA 'U ' I 'nJ Jit
AMERICKÁ OZEROJIKÁ
10Ď U SVÉHO CÍLI
Farolod Arocfickl linl It Honit
doitiljla právé bipol do
vropxkého přúuvu
V0Hhíijiii I) ('„ M bfr-Am ~
Aifrí'kA mytU)iX Kt louin první
fiiictícká ozbrojená 1 01 r jrž jir-j-lula
Atlantic přibylu tlo rvrop
ik'ln přístavu v bezpečí áv oznň-tin-ní
wkrctóíe nňtiioiiíťtví J)aul-
lulol nuií-ť o ilokonéťiié pluvb£
tn'tiovHiť''li'i parruku dojttfllo
hiíiijořiimiij odboru z uíndoviiy A
iriťrické Jíiiií v New Yorku Ho
U fauht přála hí oziijinitbťzpí-íiií
přísimf lodí aby odHtraiiíla oba
vy p i jcví-iiy byly příbuznými ve
Kf lijících 1IH títO lodí
St liOiiÍH vlaNtnřna Atnfrickou
linií opiiHtila aiiicrický píínfav
diif 17 března n jfdcnatřicíti
řtujn-jíiii z nichž čtrnáct bylo a
im-rickycn občanu Mezi tuuz
htvcnj o :j'J J OHobácli nalčzalo h
i'M Amcríčanfi
NěAccká annáda r Mexika?
(Jalvťston Tet 20 března —
Důstojníci norskčlio parníku Vf
la který přijel em z Porto fir
rios oznfíinili íe tížíce Nřnieu tht
htfilo hi do Mexika Hkrze OiiHte
iiialii h úmyslem utvořit! armidu
v případ? vypuknutí války ke Spo
jeiiýnii Státv Sdělili h mnolin
nemeekýeli rescrvníeh li"istojníkC!
liídczň hc v čelo tohoto hnutí a při
pnivnji MexikAny pro vňlku
ruska voiju jeou
PRO KOVOU VLÁĎU
ČESKÝ OBCHOD BARVAMI
TÁBOR PAINT COMPANY
803 W Madison 3t
CHICAGO ILL
m
li
!Í10 T UftTMR H
JUOi li VUIHVH
PRÁVNÍK
nwi unii tfi m+immimm mmm
Ofduo lil jHtoj MO
T ! i Wa-ftM #Jt
OMAHA KCHIlAtJlA
DŮLEŽITÉ rozkazy
armAdé a námořnictu
WaNliiiiRton I) ' 26 března -
erioviH'i itieMiiiei pro namoi ni
(iillmr zvýňili dnes Kvoje Miahy (II
rozkazu pres WíIhoiki tu úée
lem přivedení mužstva v námoí
l itu odboru na autorizovanou kíIii
ííTttM) muzň
Mezitím nařízena byla mubilmu
ce dvaatřicíti plukfi národní j?Hr
dy která zastávat! bude službu
národní policie v důležitých di
Mriktceh Mezi těmito pluky po
volanými do federální služby na
lézá se také čtvrtý pěší pluk t N
brusky
Dle vydaných rozkazd fine ]
Května zřízeny budou uva nove
vojenské departmenty při Atlan
tickém pohrozí Asi L'0000 nových
námořníku bude potřeba k dopl
nétií odboru ua povolenou sílu
♦ ♦♦♦4
X4 ti {iHI 4Ui 4mU 4
1mU4 jtJIt ( 4u kvé ♦
V n tm F hoví
U i UUM Bt
♦ Tít mlk (( twitti I
)Utti tuiml #
C H Kubát
4mIm Mjř -W jiti(-#
řekoj I 4V3 Bérkr Ut
11 K4
Francie bude protestovatí proti
pustošeni země
1'aříž 2(1 března — Francouz-
t ká vláda učinila oznámení o svém
Viinyslit o poslání neutrálním ze
mím jtrotestu proti německému
barbarství projevenému zničením
onč části francouzskéhoVizomí je
Xčmci byla vyklizena Úřední no
ta oznamující tento úmysl praví
"(Vlč vesnice byly vypleněny a
spurttoHcny Nčinoúm nejednalo s
0 zastavení operací francouzských
1 rtíiád ale jednalo se hlavně o zni
čení krajin jež patří k uejúrod
nvjit ni ve Francii"
Mladík přepadl bankovního
úředníka
Nebraska City Neb !'S březnu
Krátce po čtvrté hodiné odpoled-
n' včera odpoledne osmnáctiletý
mladík vstoupil do Faruteps buň
ky v Talmíje a přinutil kusíra V
A T liittera aby zvedl ruce a vy
dul vieehny hotové peníze Uitter
Kvedl ruee ale sdělit mladému lu
pi i který měl v ruce revolver i
pokladna je uavřónu a že nemú
ie ji oteviíti Lupič po té prolde
dal kupy kaslrovy a ubral jej asi o
f" l'o té odebral se do půjčovny
povoxu aby najal povox k odji
ilu iiiéta Zdo byl ale mitčfti ['
dal svoje jméno jako Jim John
♦on a prohlánil h jfhn domov je v
Sodatia Mo
Apot belgického diinictvi
Washitijíton I) C„ '„N bíoíita -Apcj
bclgiekolio dělnietva m
Iiic iit ulliliib h vlád a délnteha
V licolriloíeh leftileli by uvriřj
i ÍU due% liolau kím V) sUueťtvdtt
v" apelu tomto "m prohlaiujo
břit kých drlniki přitiM
ieM bvbi k dh4liip ttitlnUfUt U
vítitt vievh prúnijilovřk hu
ttikft Némit Nlmri pu t# Itelfí
ikm dčbukrtHi tUU na jferou
b bnriA pHlf{Mli kntrikl Ht
prici v Néutfk inbi
vNens tl ěiirii J4ko otrM Í V
liulrdku fohtt lxlnkiii dřlul
mt broíl lrHl vyMídsUřnl
o: i ih I Néwui vrdlm tukn o'i
mtdt IUlíii aby Mpltd itbro
iMn toť'Mtn Uu ktri A uboá-U jií
řUMíHMlUt 4 )%oi je it
tlitutoiMt i id' ba toli- Stw
' i Mr(li t U lirif rAtnk M{
ty
Veliteli miktcb vojiit lílblll pol
porn nové V144Í — W 4000 po-
litických vizůt
Iondn 2(i března -~ Depewf
líeuterovy zpravodajské kneelá
if z l'ctrohrdu oznamuje íe n
(á ruská vláda tčsitl bude se )l-ví-
podpoře rtiské armády Jcf #
le které nepřetržití přicházejí tM
zákopů naznačují že vojsku zů
stane loyální nové' vládě Stejnfi i
zprávy výborft poslaných k voj
sku zní rindějně a prohiaSují Že
země nifiže se plné spolelnioutí tm
svoje artnady
Cavpisy prohlašují že nyní
kily podroben a potlačen by
vnitřní nepřítel Ituska úkol ru
ských armád v poli stává se snad
iiéjsím
Velkokuíže Mikulái Kikolaje
vlč získal dovolení aby mohl se u
saun v i-ivadii Mezi 3iMjy az
1000 osob bylo zatčeny v Petro
'irtidč od prvního dn 'revolue
dle sděleni tělu depefte Mezi prv
nimi zatčenými nalézal e penerá
Huchomlinov bývalý ministr vál
Usiniliodinovu doba pracovm
iu vedena byla ve váeeh tovňniíeh
oodnicích v 1'ctrohrudč a úslíodn
iida arbiíiační byla jmenována 1
urovnání všech dfíniokýeh sporů
Jak Rasputin tiskal si vliv
u carevny
1'elrolirad 27 března — í'ové
řečná víra že zdraví a i život vel
l-oltnížcfo Alexeje bývalého ná
Mountka ruského trůnu spociva
na jiřitomnosti (Iropory Raspnti
na mystického mnicha jež byla
hlavní příčinou velkého vlivu Has
putinova na carskou rodinu je
nyní následujícím způsobem
řvčtlována časopisem ftuskojftHlo
vo "Iiasputin" praví jmeiiova
pý čaHopis "sdělil svým přátelům
v důvěrných chvilkách že hv)
pohopeu upevniti tuto pověru s po
mocí paní Virubové dvorní dámy
a dvorního lékaře lladmajcva tak
čarovná došla k nezvratnému
přesvědčení že život jejího syna
spočívá na Iiasputijiovi Kdyko
liv Rasputin byl nepřítomen paní
virubová získala otravné praňky
od lékaře a dnln jo do potravv
iiodané Alexejovi Tím způsoben
hahé zdraví mladého následníka
trůnu obrátilo se v nepřítomnost
Hasputína k horšímu a když pak
Iiasputin povolán byl znovu ku
ivoru dávání prášků bylo zasta
veno n přirozeně Alexejovi udňla-
1) se lépe Rasputin vždyoznamo-
val že za čtyřicet dní po jeho ň-
rtrtí mladý earevič onemocní To-
fo proroctví se znovu vyplnilo
'dávno přičiněním paní Virubové
která opětně poskytla otravných
oráškň eareviči v naději v pokra
ování tradic Hasnut mova vlivu
nad carskou rodinoii a v přípravě
cesty iiejakciuu jeho nástupci"
Nčmcl příiivovali se na potravě
určené pro obyvatelstvo
Londýn 2$ března Cusopif
'"imes )řináíí zajímavé vyprávění
I' Whitakera který právě
prchl z Koubaixu kde žil po tři-
et měsjců bčhom německé okkn
otce aniž by se N7mefim poduři
o zjistili jeho národnost VYhita-
ker sděluje že město toto často je
nom bylo odkázáno na potraviny
které opatřeny byly americkým
pomocným výborem Nebýt i to-
oto výboru obyvatelstvo by bylo
iniralo hlady Pále prohlašuje
jmenovaný žo jsou důkazy o lom
o německa vojska zmocnila se čá
MÍ zásob poslaných obyvatelstvu
americkou komisi Celé žc!eimié
nf náklady potravin poslaných %
Hnisu lu
eetou
do
se
Roubaii utratily
Senátor Norria ae obhajuje
lineolu Neb 27 bícíint - -
Senátor ieorjo W NorrU udtuil
shrtutiáiděni ul 2'W ostib v
inčittskčiu autltlorlu včera vcfr a
obhajoval vje jetlnánl V liedá-
ťft oUtr iiki-l proti prt'idt-ntovv mi
pUnriUt ft ozbrojené neutralilí -
'tubUsil I" iirpřuel fc iiiuhuva
tl nýbri i- přilel i-véděti lidu n
ifeecli kfrřé neb Iv uveNjtířnv
čaiHipine i li NorrU prohUdl ío
HtfrJ élti piotlbibr autrisi
fi přiďu k bro)dit oH
hMin h Ml pehyly prv uvríf j
n#y f f OiSpiMťh istat prý pro
U 1io pfftl HUvui luhu dú
vtwJu ve Ut'tMVu pieiileo-
ta il#Mi vtdíi Mkni iíweid
tn oian Itk liiMťi Mnlicd4iMtu
p t h rukách V é ieči mač
m# Miočil ua čap'y pitttdtiio
l Jo nopíittCuly pta u udabi
ll h tik jV Ivttt M' k itlťoA HC
Ub'N
Ruská vlkofc}iiifU rcdaU s
nsdniho jmlcí
IVtrobrad 21 břiiřna — Ve
kokftííata í princové ve společ
ní m ťrlrfřfttnu adřeaovaném pf"
vínlojiálril vládl dnea njeiom !
pípojd) k abdikaci velkokuižete
Michaela ale stučasif předali tio
vé vládé své fi řední jmění žvlt
HA korunní zeíní a jiné státní Ar
Xcbiiosfí Tcleirram fnís "Velko
knížata Mikulíí Nlkolajevié M
knláí Mlchajlovié Alexandr Mí
'baJlov!é' a jeho rodina Wvi
VlfldímíroviČ Herjf-J Mlťhajlovj
ií DířrrhřH KónstantiiiovíP ň kní
žata (lábriél KonsUtitínovié Jjfor
Kotťstapthibvlč i Aleaandp Oldert
burský vedeni láakott k domoví
iiA připojují s k problásením vy
jádfrným v abdikaci podepsané
t ilkokiiížctťm Michaelem Alcxati
'Irovíčcm a současně puk slibuj
podporovali v každém způsob
prnvislorifiliil vládu rokud flpa
uížc kc týče velkokntóata proj
vit jí náhled že V důsledku tobol
aktu stávají se majetkem státu'
Obyvatslitvo v zabraných krajích
trpělo hladem
1'aíž Jf března — Víc o jak
''Otl osob žen dětí u starců pod
Ulilo pokud Je známo velkému u
lipení a hladu panujícímu v úze
mích zabraných Němci a nyní
jejích spáru VVsvobozených
('hitiny samotném bylo tukovýc1
občtí na JIO a pohřbeny byly be
rakví v rohu vesnice 1'mrlí do
posud nalézají se na denním p"
řádku mezi uprchlíky kteří nalé
zají so nyní v péči franeonzského
vojska Němci před svým ústit
porn provedli ještě jednou pro
hlídku vňeho obyvatelstva Zdnt
í i nemocní sehnáni byli do ti
!)orft a zde za zimy n bez potrav
byli inieen! čekati po řnilu hodin
tuž inspekce byla provedena
j fi ti if t '
i iiřiuuy ui lnic zemřen nez um
lila biti vykonánu inspekce
následujících dnech puk třicet lid
zemřelo následkem nemocí vy y i
nuviích se z nastuzení během če
kání nu iuspekej Ve velkých o
sudách jako v llamu CliUuny i
Torfítiier prohlídka obydlí konán:
byla po' třj týdny před ústupem
třineckých vojsk Domy byly dy
oamitovany a mocny systemati
cky Němci z obydlí vynesli
jábvtck a ostatní spálili Němci
'ří týdny před vyklizením jedno
livých niésl tato podkopali a v
ti pra vili k zničení ve velkém
'íl dobu okkilpaee těchto území
Nčniei vzali obyvatelstvu téměř
vá'chiio zvláště hospodářský do
U lek V místech kdo proveden
b 1 podzimní osev pole byla zni
"ona Toto barbarství Némeň vy
volalo značné rozhořčení fran
Titizského vojska které ze Sede
sč li procent sestává z venkovanů
i malých rolníků kteří rozsah
Skod způsobených Němci pftič
"tlápali Němci zničili vfiudo kras
té Kiidy jichž ziiovuiialiražení vý-
zadovati hudo doby dvacíti už pč
'ndvaeíti let
Italové očekávají velkou ofenaivu
Itím 21 března - Velká rn
kousku -německá ofensiva na ital
ské frontě je předpovídánu po ee
é Itálii Informace došlé čiiso
losu ze Svyear iiHZitiicují že ta
ková kampaň byla plánována cen
ttJiliiíini mocnostmi pro toto ja
ro 4rcd novou touto oiensivou
ni panují žádné obavy neb veřej
ii"st jo přesvědčena že Itálie tun
tokráte je plně připravena
Naíe úiisná od vision t
Velmi důležitý m důsledkem
vídky Inhi ustaveni přlvomu léčiv
Mnoho lidí trnulo úžasem jik u-
toíít (HiUsIviu jsme od Kvropy
Nicméně byla ovšem řada ťi st
in cti vyjiiucH mei miiil l ritn-ro-
l'čié lloiké Vítu Tento vý
tečný Jčk jest tfm pravým pro
sti'tkem pro jidutlečnl ptiiuchy
Vy Voiuhá dvojitou lulbu vjčb
šťMij m pohIIciií vuitnosti a pm
iič-iiv Anim jich k iiormétiil čtiino
i ml si ran iije vlastni iroJ ví tuh
ítilt líi lácpé boleni hlavy
m-t VÉcitrtitň rliiiti a rnvriíip po-vi-vbué
sbtti atil knsie Til
iieroHi Léčivé Ibuké Vínu a tato
I k Otisk M k Hh piftVČ1 J i ja
io 1J bornisli ( Vua IISI V té
MriiárR A tridtf lí theuioatív
m in iK-tv iieuii u-h-t potřebu
jvie ti fmmie pij nraiu yMti
li jhniMřid liebu rhcrlo li si
Jei usvill iimdlené ialy m-b p
iv v vieih Iskovýeb připadevh
'litlřrflV IUlioeit cs In iicll pál
ci U lOfilde %4ttiioitÍ t VtM '
cfotrt v bkrtiitii ot ptMtitii ii
Ml ťnt4 Jitm TřPM-r tetkový
t Av Ckítatro 1-1 Advci-
Atit
Zdnví éťaotn M '
dorostlí liúé Dibízjl %9 v t£cli dotnácooetecb kát
DRA PETRA ' #
H'OBOKO
j riomibjírn Ukem Vybicuja im vt&vy Klvmfi a tv-((
notou bolmiou řvrtnm krt t u huhio tmvné kosti a nvsty ťpřl
pnnna 1 1 Istvb ylrs-zí ildvajíttcli koHi66 a hyllt) rMSt o IiOtlť
tleli pro děti a lidi lul-(í soustnyy Vln
V uílvíil po vk tne! sto Id Ja ÍJítai zkoukno a lucm vyzkoukno
Ho lfc JIM lky ho áoiUui v VUirnfah slt AiMvA m JI4-m yřímo
M rMltť-IO a mf)MQ A'if'mii
'DR PETLR FAlíRMY & SONS CO 60 II0YSC AVE CilÍC2£0
mi i in i t~
v
Vás grocérísta prodává
UW
PAXTON & GALLA8HER CO MIM
DIBELKA FLAKS & CO
Anbítcktl
Vybotovujnm piliny ua Jultíkolív htiítíjvy po itcilé Alimrice Nn vtíejnň bu
Jovy jnko i' tíkoly iieinoctilco úfinliil l-udovy (offíe tu i itli ft LCh ) a sIíImiII-
tí jtmo oilliornďl
Ncjvétfil srtliltrktfkA firma íenk y Atuortctt
HO Korth Mh Ave CIIIOAOO ILL
Lee-Óass-AndreEsen rdsro Do
ruoDAvA vj velkém
itaítiió yyrliMiió lanovuiiá filitiuvA iiiAřií 'í(itj [ Jn%Ji i''iiuf nimb
a liuvovó lofí — Ostnatý lr6t btcMIi -tožiukí cliožt bictly aUuluó ba
ué iůtio miortovnú ziiuíl Viínhu (leufca
Oth and Harncy Gtrects OMAUA NEURA3KA
Ku tísk&ni Jiojvymiii:)! (on lusUeJto itvfij dubytok na
WOOD BROTHERS
epolchJlvé kumlKHlonAiské ohchodulky
Omaha Chicago fiiouxCttjr So Bt Paul
ťisto tm: loch A bicliuoVHkv Uunír řtiuulm Neb
řf t nwi tilut lilii ll'l ííutul if4N pt ídsiI i t '
"f 515 i"
rul itr
ít - Hll l W'H('M f I d
huit-tu
ť'k s
JOS BUSS & SOW CO
llHltit lni tMMt I'1'
SUO UUU Nw i:%chng llutUing
Um lwu '' M suuih isa si
FR ANK V U N :
řeznický a uzenářský úúti
V ( ltB M )% H CiMAIli
m rtv s#jltnřjU Vrii4 yťruMky -%4
lili i nji l j4k"t liH]isli4iy ai4 n i 't
ti t'iltíittwi puuilni 3lJ
:rr wv -{
w r i m
TiV
1 -sil
%ÍWÍ 0lll( ífllif ltfM SMlflK tStíS I '
Sljb jI-U bcc-l tiRtlíittu Iw l i
HOTEL "PRAHA"
IUI S y vw4 liH VtttWft KM nMtoili tkM 1
4tkk a i I bí)1 Mtíi il l'i l fcUti't M4t(H K
SUb MMU In nrf}! ! I IU p tl4 té l-b wli4 V ijf
a Mofwkvjí Vid- m-i itiiiM t(iisl bitíw o i4
mhéUWM vtsUtil k Ittjmi t li# 14-14 UM
JOSEF PIVOŇKA
v
- '