Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 04, 1917, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SOUTH OMAHA
' flOKOUJKÝ bazXk
Jíž pD'ílí WtWÍ Ind
velký l'nír 'lil Jrd Kokol l'u"ir
uirAyifi 'u (thtn umní cul Jiu
lui louJ vízoucího íiu NúroJní
íí která Mulu m útulkem vílAí
liy ZiirjttrU frakých mVit J'íí
pruvy k IJuiru Jyly Již znkonée
vnecJiio uunhh'if lomu
tVnlo fkií w jJriým úspccliem
JJuzír uhájen tďl velkým prů
vodem 'm-iU českých polkíi ml:-
KfťlU I'o fiáVTfjtU Jo NÍlié provc
íU'ti bude mulý prosním 11 uti to
h(mfiii)VitÚ btuh taneční zííluiva
v ktřr pokračováno Inulc í ve
Itr 'tl'iuéí' violiny české spolky
pííslíoíly vé ú'tiiHt ví iiíi prů
vodu a inoíno ocrkúvuti u tento
loide zniičnč velký Členové pol
klí kteří KÍiéutiií Me průvodu ja
kož í dámy které podíleli budou
flit lVIOHtflÍKI ílllíijeilí lllldou
luítí vslup odpoledne í večer vol
liý l'f'0 ostíilní hnile Vstupné '
eeritfi K Umru tomuto připni
veuy jsou obvyklé nitru km 11 tu
ké Jí i tu k bude o pobavení pfíto
jn n'-li náležití poHfiiráiio Dobrá
sokolská uiiíovú hudbu účinkuje
Sum obecenstvo jistí Ha ar tento
VM-ntraiitié bude podporovali o
I riíilií Ne uby jeho ÚHpřeh byl v
kuždérn ohledu dokonal' tuk a
by jeho výléek úplné umořil
dluh jih síni dopofcud váznoucí
ČESKÁ NAROZENÍ
Míinclé Josef a Marie Kninto
rádnvi hyitlíeí v čísle :V'2 I' uli
ce obdařeni bylí V téehto dnech
dceruškou
Manželé dosei a Tekla Jiroío
vi bydlíeí v éísle 41'J!t jižní Třieá
tá tíťtí ulice téňí se y příchodu éi
perné dévíinky
Vňe je zdrávo (Iratulujeinc
ZVÝŠENÍ MZDY ZA-
MÉSTNANCO V JATKÁCH
Jadcéní podniky na jižní Mtraué
oznámily že h ohledem na vyso
kou cenu živobytí vwíehni jejich
zauiéfiiHiiei získají zvýácní mzdy
od ó do VIV-i procenta počínaje 1
dubnem Délnictvo není schopno
vystačit! h přítomnou svou mzdou
- ohledem nn stále stoupající ceny
životních potřeb ] to třetí zvý
ární mzdy které povoleno bylo v
posledních čtrnácti měsících —
Celkem zvýSeny byly mzdy v po
hlední lohť o !0 procent Dle no
vé mzdové škály dělníci kťří zí
skávají nyní 22 n pfd eentu na ho
dinu budou získávwti 25 centů —
lioni a děvčata zaměstnaní v jat
kách budou získávali mzdu zvý-
ínoii o 10 procent Zvýšení mzdy
vztahuje ne jenom na ty kdož pra
cují dlfl hodin Ti kdož získávají
rnčsíčnf anebo týdenní platy ne
získají zvýňení vé mzdy
POHŘEB ZESNULÉHO J
ČERVENÉHO ML V NEDÉLI
Ku včerejíí zprávě o úmrtí min
dého krajana p J Červeného ml
dodáváme následující: Zesnulý
mladý krajan narodil se dne 4
června roku 18ÍM5 a celý hvíí život
hlrávil v Hoiith Omaze Zanechá
á zde žalem zdrcené rodiče mau
h lf Johna a Antonii (Vrvetiých
tíi bratry Kranka Karla n Josef!
a čtyři whtryvMnrii Annu Sylvu
a Ilídřtiku Patřil k řádu Jiří IV
ifělradskv éísb 72 Z (' U J
k fcpolktt ("Vchi? ěíslo 11 t K D
I' í rohřeb jeho konali bude m
péci pohrohníka p V Kníiska v
neděli o 2 hodině odpolední z do
mu smutku číslo 5205 jižní )va
vátá ulice do Národní tdně a "od
tud pak nu laurcl Jlill hřbitov
DROBNÉ ZPRÁVY
Z ČESKÝCH KRUHŮ
— Slečnu Kotlerova bydlíeí u
inanJelft NVfljnprových oljela s
pn Hvoboílovou na jtAvítřvu k
ftř paní Svobodově pant Kojslí
kové tm farmu rfdaleko Verdl
yr NVh
— Jímm Vlhor Tři M Si
kol chri v neděli v NAriHlnt hl
ol hh) lUriifufr pana Franty J-Vli
IP pěknou y'rlohru ''Mtotr He
ilrnlk K jehti vliHia1 K provaleni
títft vrrlliriv vjkwnAny byly wě
ť ímy h obwtfintvu pil
frUVWl loulrt pěkoý mirrk l
ř H4lidaji tAlifťld lÁbVA
- Mlmlý krjiu p Jknb
Uný tyn ftUměhn dlAuhftUMM a
MHntk fiřiki iUjiíh rn
rátl ftvi S uti'l h lřfhl ♦
Mfítl k vjkn A f4ik il
I ra) ♦ ď I ht "íá Tun Jakob
#l#ny j# enřrgo kým iotdifm umí
ftii it jin V# nbjžbá'b trýtí ty
moví nu iáS'iť 0'bitob 'ejí (oe
tmi tulKiíio zdaru 4lin příkladu
uitln by býtl v kruzích naií #ibi
diny hojněji následováno
Malá l'liinku dcei utka man
ík({ Jo Hláhovýeh bydlících o
Dvíieifé u n ulhíeh která jak
před éasem jm onámilí dopni
vena by la do nemocníce aby
podrolola Ulrui in'mt hrozila jí
zlrátit zrku ku polsení svých
rodíéíi u přátel navrátila e do nsé
ho domova Všeho neb zp--í spro
stěna
- J'an Frank lait nec ml„ k te
rý delAÍ dobu strávil na farmé a
před éasem se piislčboval Zpéf do
Honili Omahy a zde zahájil výro
bu doufuíkii odebral v minu
lem týdnu opětné na farmu ve
Wyomínifii kde hodlá se ipélné
vénoviití práci rolnické která c
mu lépe zamlouvá než život ve mě
stě Doulníkářský obchod mu sel
dobře u měl dobrý odbyt na svo
Je doutníky které si získaly znač
nou oblibu ale přece jenom život
na farmě považuje za klidnější a
pro loidoucnont slibnější
V pátek ráno byla poslána
radostná zpráva panu AiijíosIu
látoví který před časem odttěJm
val se na farmu nedaleko 1'lalls
iiionlh Ncb„ že jeho manžellui je
zííslala zde u svých rodičů man
želů Ant Máehalovýeh bydlících
na Dvncáté i I ulicích piivíla mu
dcerušku Je plirozeliO že zprá
va talo pana Lála značné potěší
la nelml' dceruška má se náležité
ii světu a vše je ydrávo lakmilc
sc paní látová zolíiví idebéřc v
ihned na lannii kde je svúu man
ži lem toužebné očekávána
Dlouholetá osadnice zdejší
paní Kateřina Kuěírková bydlící
na Dvacáté druhé a I' ulicích ni
lézá se na seznamu nemocných a
tav její je doposud vážný Néko
ík lékařů blo povoláno aby pro
zkoumali její shiv ale žádný z
nich uedai valné naděje nebol
jmenovaná krajanka nab-zá se ji
v pokročilém věku
V úterý o 2 hodině odpolc
dní konal se za velké úča-u zná
mých a přátel zvláště pak poln
žáku z české katolické škol po
hřeb sedmiletého Jeničku J i r 1 1 t
š" synáčka manželu 1 Lankesu
výeb bydlících na Dvacáté a i u
licích který po krátké nemoci ye
mřel v ncdčli o ") hodiny odpole
dne Z českého katolického ehlá
mu Nanebevzetí Fauny Marii' na
Katolický hibílov 1'olip'biií ob
řady byly vykonány vlp Jo
("bundelákuii a pohřeb vviuaven
byl p Kolnucheiii Velké množství
květinových darů nejlépe svědčilo
o tom jakou velkou účast jevili
přátelé zarmoucené rodiny ve vel
kém její bolu Malý Jeníček o
plakávái je svými rodiči Johnem
u Kateřinou IamkaHovými třemi
bratry Augustem Fdvvurdem a
Václavem dědečkem balťiékou a
celou řadou jiných příbuzných -
Je to druhé dítko jež manželům
íamkaíovým zemřelo v posledních
dvou měsících
— Třináctiletá Josefina 1'oiico
va dceruška pana Rudolfa !'on
ee bydlícího v éíle 52 1 1 jižní Dva
cátá první ulice je již delší dobu
upoutána na lůžko spálovou bore
čkou Fři dobrém ošetřování lé
kařském je naděje že brzy se po
zdraví k radosti svých rodičů a
sourozenců čehož i my jí ze sni
ce přejeme
Klub Májový Květ číslo 1'!
Z ť H J„ koná dnes v stJaitu
dne lil března v Národní síni po
zváiikovou soukromou zábivu
Hudba p F Simuinhtva úéinku
jt Zdéátck v K hodin večer
— Ve čtvrtek a v pátek kona
la se v Lincoln Neb výroční stát
ní konvence Svět Díevatíi na
které podílelo se pře 2" zástup
ců mei nimiž za míituf tábory
lilézalí e pp Václav Opočenský
A Soukup ťhas Novák a J II
Tětiva m mnoho jmýi h od českých
láboru v Omrtiíe a v jiných mě
stech V Ncbrasee Konveloe za
hájena byla Drcm Divisetu a de
levfúty sot město Lincoln uvítal ma
vor Hnu Hryan Fu té jvd pii
kroéil k rňnéiitu jednáni a pro
vedl volbu úíedníku a dliilno po
dotkoouti i' htrtvnlm bankéřem
opětně ivolcu hyl p Jiří H Nová
řek ttiuahy lo jednoho v
ltOžft bl U'i Voleti pU! ř'lrtlik
Í!abk4 I FratHie Nrb telketii I?
českých lcU'fúlA jMnlíIťUi si tta
tria liuinriiti t ťeboj jt patini
j (" ři iudi bJo" Irtutoil
ppnl
- fiiiilftu aMu tr ip(
ílllt př#k%p#kn nt uuiilrl#
fMf4 i Mtrti Sptrbvy hydl{ I
í4 VUú?U i W idibli jrjfh
píatřtik 4 iniíul Fitkvupchk t
!a m fiUrtU V ii l (i td!ft in
liu tulíř I átrl ttáoývÍt ebi
ÍiMi vt: V"vUj lábi'J4 m vSK'bjďiícký koutruktor dobře r krub h
pří hmlbé paioi J'-f Kapí' e do
th Jyíivili tauhW u ii rána Jo
b'ho 1'íítoiiuu leyll nřťledojíeí
I 'au a paní Jíoy Woolríi' n ro
'linou Jo Kapie Frank líaíser
Jan Do la) VYo-biv FivMk l''iíiok
Felíí u Frank Hadíl slečny
Františku Kajocova limnia Mert
líkova a Antonie Favlíkovaj pá
nové Josef Kapie Jan Šperl Jati
iíadil Adolf Zezulák Jan Jíro
cc"]aoí líalcrína Spcrlová a pnu
a paní Josef Šperlovi
Zdařilá píekvapenka uspo
řádána bvla Ve čl vi lek Večer 101
nanžele Frmk ťálkovy bydlící v
čísle Ó12ÍJ jižní Dnnáelá ulice je
jich iiátcli a známými N'šiehní
přítomní ' pri této pííležitoslí
dobré pobavili a není třeba po
dotýkali Ze zdrželi se hodné přes
pillnoe O občersl V ei! všeho dril-
hu bylo náležité postaráno a vese
lá nálada panovala po celý večer
Přítomni byli následující: m n
jianí: Frank K labcnešov í John
Husákovi a D Musilo! paní Te
MZÍe Fzlová a paní Mary Sedlá
ková pánové Anton Udiieš I'r
Fzel Fduard Fz-I Wm Smidt
Frank Jíoy Joe Iteduáťík a Fru nit
bliibcneš ml a slečny Hmma Se
dláckova a Mary M usilova
Fan Jonef Svoboda bvdlící
na 1'adesáté čtvrté a W ulieích
koupil v těchto dnech pěknou far
mu v rozměru desíti akrů asi tři
n íb- od South Omahy nedaleko
A verv cihelny za částku #JI0)
N'a farmé ť' to nalézají se všechny
potřebné stavby v dobrém pořád
ku I'au Svoboda má v úmyslu ni:
larmu tuto odpichovali si' co nej
íiívc neboť jarní práce bude tu
dost Prodej sprostředkoval pan
i 11 KoÍelZ
Fan 1 II Kopicl známý
pozemkový jedmitel odejel v
téehto dnech Za obchodními yáe
'lostmí do Kimhal okresu Ne hra
ska kde boillá se zdržet i po něko
lik duí
Mladý krajan p John Čer
vený syn známého hostinského na
Dvacáté a ulicích dopraven byl
iui radu ošetřujícího lékaře v ne
i !!( dopoledne do místní iieiuoeiii
ce Jmenovaný krajan trpěl v mi
iiiilčm týdnu značnými bolest mi
idavy a použil k úlevě tabletek
liž byly značně -ilné Následky
h ho i Ic se dostavily a bvjo nu
Ino zavolali lékařskou pomoc
i 1 b K" nám Silčlllje slav jeho se
značné' lepší a v několika dnech
iuide ope zdrá1 což piep-me Ulil
e srdce
1'ckná přek vápenka byla u
spořádána v miiiulěm týdnu na
podest manželu 1 1 1 u 'iko výeb
uobře v krajanských kruzích zná
mých v jejich obydlí 'šíchn
[iřííomní se znamenité v družném
kroužku pobavili při hudbě p F
Sigmunda která značným dílem
přispěla k zvýšení nálady O ob
áerstvení 'všeho druhu bylo nále
íitě postaráno' Zábava trvala až
do pozdních hodin Fřítomui byh
následující: Manželé: William
Formanovi I''rank Klabencšovi
Frank Cálkovi Fred Si}rmuiidovi
paní Sedláčková pánové los
Staněk los 1'ospíšil Anton U"
meš Frank Kozik a slečny: Km
lnu Sedláčkovu a Terezie' Fzlova
— Fan Josef Kutilek byiílí-i
na Dvacáté první a W ulicích bv I
' v lobován za porotce pro iříští'h
čtrnácte dní
Fan Karel Franěk n
'iiaiižclu 1 l'rankových bydííi íi li
na Dvacáté čtvrté a ) ulicích t
i!eje vc Slřcibl láno do Norfolk
Vm kam povolán bv I jako reserv
t iiámoi iík Dojde li k váb-e
'čmi"i kem anebo jakékoliv akci
amerického loďstva rcsrvni ná
liMitnici bmlon povoláni na válce
ié lodě Nedojde li k vánějšíui
vAlečiiýiu ofiatřcním na straně
vlády Spojených Slátů reserv ní
liiUllolliiei ropuštětii budou do
svých ihuiVu ft Fan Franěk stou
F'l no několik mésjíů ve čtvrtém
hluku národui pardy i Nelraskv
která delší dobu stráv ita na po
mz5 Mc ika
- Mladý krajan p Josef F
n syn p Jos'f Fbl tivdlífibo
Céiďe ít X ulice nechal " v
tomto týdnu M'veib'rtrtti k armá
StlýcP Sim tt jii Vl šlíedtt v
pivd e do cviicbnílot tAbtira
F ittHtt-tťi Václav Nuváéko
výt h bvdlicbh ii4 Dvaiáté druhé
tt H Vilu b h JH totvštévet J ali Jjo
vt Iďk t oM kterým pí] i
til jeho dvoíldťtý vm i b'écvt
Týl nílěí4 V lo-nen tii'i Jo
( f Jfho HřUim Je dti těká
fd nťiřujjv{ líkař ďsW4 mu na
d4i l bt#y nl4{ 4 Ji tV
hl domov rt iípětoA InuU !Ht (
vtátiti
V JfiM MJni lli v Uo
iiJii Nt h ptu Karl Vrátí '!
'íké omladiny známý h iJenmi
Annou Horákovou dcerou inanžc
íú Horákových bydlícídi na Scst
I áelé a tl nlíebdi též dobře V kru
ji ulíýeJi kruzích známou Novo
manželé imuIÍ e v South Omaze a
prozatím bydleli budou v obydlí
Haličů nevěsty Novomanželům
platí naše ne j rdcénčjíí blahopřá
ní Nerhř pohojeiiosf 0 átéfí je
provází na sk Ječné pouti život
ní
Fan Josef Horák m paní a
iékolíka přátelí vyjeli si v nedé
li odfoledue do Lilieolji Neb na
luivslévu vý b příbuzných man
bi I lcsnervýeb
POHŘEB PANA JOHNA
ČERVENÉHO MLADŠÍHO
Na dva ťJííce oaob ebromáždílo se
k pottlední pocté mladému po
pulárnímu krajanu
Za neobyčejně velkého Účíislei)
lví ziiáiiiýcb přátel spolkových
i rilří a krajanu ze South Omahy
i Omahy konal se v neděli odpolc
i!ne pohřeb panu Johna Červené
ho ml kterého tragická hru osu
di! vyrvala ze života v úlerý vc
- Hylíto jeden Z licjvělsíeh po
lohu jakého naše česká osada
ťdvkoliv bv bi svědkem Na dva
t:ícc lidí shromáždilo se ku smu-
I I -i'iu obřadům v Národní síni
Která nestačila pojmout i obrovské
'avy jež se tu shromáždily Mno
' bv li nucení zíistati před síní
Velké miiožslví přátel n zuá
ch doslii V ilo 1 e hned do re
i in i uiiiiižclii John Červených na
Mvacáté ji ulicích odkudž těles-
i pozůstatky zesnulého byly v v -
"lnuly a dopraveny do síně -
1 nust kle spočívabi rakev Zcs
iulého krajana byla přeplněna
Květinovými dary jež byly proje
' clil Vřelého Účtislciist v í s žalem
jostižeuoii rodinou Slova mzlou
-ní v domě srnu! ku promluvil
tid Otakar Chorvat a velký aulo
icohilový průvod V jehož čele llil
lézali se členové rádu Jiří 1'odé
' ruUký eísb 72 Z C 1 a
-polku ('Vellie číslo II ('' S D F
i s kapelou Fraňkovou vypraví!
k Národní síni Družičky v bě
( ist iiých úhoi ech a mládenci v o
-'vii siiiuleéniiii kráčeli podle ra
: v c esiiulého droha
Dioulio před líni ne pohřelmí
i ni v ni I se ilostavil Národní síi
n pbiéna l la do posledního mí
iii Ti kilož přišli později jakoí
členové spolku dovnitř již do
rtuti se nemodli Smuteční obřa
0 v zahájeny bv ly smyčcovým
I Viirtettcm které jiředneslo pčk-
1 ou skliidbu načež pěvecký odbor
rádu Kliška Krásnohorská ziiičl
krásnou smuteční písefi Za řád
Jiří Fodébradský Číslo 72 Z C I!
1 pohřební obřady provedeny
byly pp Jos K Siiikulou a los
] íj íji hiii načež za spolek Čechie
číslo 11 Č S I) F 1 provedl ob
řady p A líenieš Slečny Vlasta
r Libuše Šlěrbovy po té zapěly
další smuteční zpěv po němž slo
vi útěchy promluvena byla red O
Charvátem I'éveeký odbor řádu
Fliška Krásnohorská zapěl po té
další dnjímavou píscú a hudbou
sniv éeového kvartetta (Jiřaily bv
ly zal- onéeny
Fo é vy (bil se průvod na cestu
na laurcl Hill hřbitov kde slov i
lozlončeiii by Im promluven I opel
llé red tt t Imrvaiem a ťakev za
V šeolcen In pláče a náiku uloe
na by !i to hrobu 'ohícb vzorné
vypraven byl českými pohrobníky
Fratry Kn r kov ý mi kteří zasJu
hojí si plné uznání za pečlivé je
ho I íeiii neboť i es velké' Zastu
py jk v domě síni i na bíbito
vě vše provedeno byla hladce a
bez jikel okolí v zmatku
Velké učiisteltst ví na pohřbu
velké mriož-ivi květinových ilani
jiikož i VÍelé úéiistellství jež patr
no bylo mi áMlMeli bylo švéde
efvilll UÍllé jilké těšil se icsuu
lý mladý muž Zesnulý krajan
té si! e pro svoji pfátrFkou puvi
titl 1 dobřé srdce V š-wíieť 'lié pt 1
ui a jclm třHMck- lni předčasného
0 1 kod pol iiov ái í líoituýiu umy
lení IV loéoéhi litováno je iemi
I d j J jdloďi Fokoj ji in popf
ií!
veCer kluhu
dorostu z 0 b j
V itetiéU w'r byl provalen
pék ié probílili klubem JoroAtit
ím Jdi rtuhinijtoii ' ( ft J
f'ro!tm pifďi-t AU f 4 t dHv#
h ' U mlbvlí !ii!#aí!Ht kb
'i pi i )Mit tři jiových tU
1 Ů pi íkfiw i-iVm k ib#vn poli'
té v !♦{ Syjďii promluv J u
sb I j MU í il ř' p 't O Í4IMI
Amomi Komeimkřn Fékoá Jeho
přednáška byla jiozoroé vyslechnu
ta li odménémi hluěuým polic
íjiem - Karel Herjiáli éleii klu
bil přednesl velíce zdařil báněn
Fatent z nflu H2'l Velmi m
líbila břo-eéi pěkně přednesená JJ
biiří Janákovou "Jak ne nemá
mluvili" Foli Fcáfál žák hou
slové íkoly firof Míiebii znlirál
olo na bous"Aír Vaříc" Fék
iiou uvou hrou m zalíbil n zavdééíl
posluchačům kteří ováeni w mu
odměnili potleskem Na piano ho
doprovázela V líarloáova Hylí
nucení přidali což bylo ovňcm s
povděkem přijato Fotom byly
cleny klubu přednášeny kratší
prupovídky a říkanky což m rov
něž přítomným zamlouvalo Schů
ze klubu stávají se zajímavými a
dooíejuo že nabudou pověsti
která bude doporučovali samu
klub jako jeden z tiejlepších Ve
veliké Z Č 1! 1
'
VOJÍN NA STRÁŽI
OSUDNÉ ZASAŽEN NA
MOSTĚ VLAKEM
Walter K Kiiobbse seržanta od
setniny F I nebraského pluku v
neděli v :'( večer potkala vážná
nehodil když přesunovací paro
stroj na mostě F F dráhy jej za
sáhl a pravou nohu pod kolenem
mu odřízl
Knobbs seržant hlídky právě
fiožádid T F Ifussclhi triinipetni
setniny D aby obešel stráže ni
jeho hlídce kdežto sám vzdálil se
asi 2-"i y ardu od východního konce
mostu když presuuov neí paro
stroj který hez obvyklého ruchu
jel západním směrem po trati a
jak se praví heye světel jej se
jmenovaným výsledkem zasáhl
Nešťastnému muži byla vojíny po
skytnuta prvá pomoc a když mu
byl proud řinoueí se krve zastu
ven byl převezen do nemocnice
sV lo-w-fil odklid Se sděluje že
životu Knobbsc nehrozí žádné ne
bezpečí
KAREL VRÁNA SE OŽENIL
Karel Vrána stavitel a čen
mnoha českých spolku v Onuize
oženil se v sobolu v Lincoln Neb
kamž týž den ráno odjel se svou
nevěstou slečnou Annou Iloráko
voii z jiz Ui a 1} ni Oběma pře
ieme všeho llejlepšího llil IIOVc
dráe jich života 1'ydb'ti budou
il lodié-ů nevěsty
OSOBITÍ
- Sb-épa Slefi Vránová řlu
ihidka na státní universitě přije
la v jiátek na prázdniny k rod i
čúm svým Zdrži se zde přes 'c
likonoce
TRŽNÍ ZPRÁVY
Onialui Nebr V) března
!l(HI(o 1DIHI
i:(u !l7ó
KtHKo HTó
(i(MI( S5II
óořo" 7ón
!)i(o-102"
firi(l(o 700
N7i(l Hóil
ÍŠIM)(0 x7ó
:i(Ni(o U7
sl h tu i 101)0
7fN(o x2'
Hovězí dobytek
Dobří až vybr voli $1 1 JKt(o 12"i)
Prostřední už dobří H7ófo 1 1 ól)
Obyčejní až prost ř !'2ó(o 1 f " '
Dobré až vybrané ja
lovice Dobré už vyb krávy
Frohtřcdní až dobré
krávy
Krávy k chovu
liy cejué krávy
Nejl býéei ke krmení
Dobrý až vybraný do
Obyj až proKtřťdní
bytek ku krmení
iVost řední až dobrý
Tělu ta pro řezníky
Telata I chovu
Mulíci pro řezníky
Vepřový dobytek
Nejvíce prodáno za +U7'H' I !
Ne j vy šši cena l "i(l"t
Skopový dobytek
U hnuta dobrá h2 vy
hra ná 4 1 lióoi 1 Ó2Ó
lehnutu prohtřediij ul
dobrá 1 ltKHo 1 1 71
Jrhúatrt MříhuiiÁ SHh I2ón
1 hnala kstiíbánl IF2"ttoU 7"i
Ji héoitit k krmeni 1 tótko I lU
Cočuí d brá ii vybr I 1mi l 171
'lopi dobii yl 12 ""koptím
Ovce dobré 4 vy
brané I 'iío 1 271
Flťtnrnice rA utáM 7Hu UK)
Obllul trh
FSKNKK —
(U 2 tvrdá fVttídCMH
I U I tvrdá 2'ui2Í
CU I I v l dá ir'
Cú 2 lurtimk F7i i 2
! t ilurumk I Mfut
KFKFftlFK —
t H 1
Cís I
čí
t í ls
bil
bil
MU
m
Ml i
%
I H ml !
I I7 oM"
FU tul-IHj
I KYt !"'
"Ml
(U 2 žlutá VWtAVi
CU U žlutá FJ7 Oi LI
ÍU mh L1byF"FI
íu ii žiutá :w (a 1 1
it 1 Ji á é 1 t J á l t t
i ti zuna ťn t o'n
CU 2 míchaná 117 řo-JI"
CU J míchaná I M'tUt J7
CU 4 míchaná 11 117
CU tt míchaná SWfaďtA
CU li míchaiiá Lití (nlU%
OVHH —
CU % bílý MVnln e
standard l řýctíDe
l U bílý Si'yi(il'A e
Cis I bílý m
JFMFN—
Iv sladování M17(oL2?
Ke krmení JWÓ LHí
?AV) -
"ís)o 2 + Lbl yui 1Vi'J
físbi 1'íl'o Mt
V
KKNO
vy mm
Z rovin
Z nížin
Alfalfi
1 Hoorv" nno
(ltMIfV litlll
tVió' It lill
lofawo !!l rit
s
Adresář českých spolků
OMAHA
Tul JduoU Mokni Omaha
odbývft %sh ni iiteliiA neliti ti kaMiiii
itrutioii Klři)u v tučnici veřiir vn n(
mÍHtniiNti Hh l!L'U'i) Ho )'!lli Kt Hliirn
slil Dklřiili Jelen níimcHtik 1 oc
1'eAkíi tajeiiinili I ' Pi řiclieiiHlt (
i:i2l)' So 1 21 h Sir úéitník Ja
H lííha 722 Dorcas Sir poklai
nik K Kautský
íilor Tel Jed Sokoliik Tyrň
eliV(ií mé rn v ile! nó ncliiiu jcilneii
iiiíhÍi-Iic h slil) kli lei) II clí neděli v Si
luliniič tm iini lí l'i i iIIíi Ani ii
l'il'll!Ofi lillO Ku v vJtr íliici„
lni Maric Ku jiíii ii'i i iijeiti ničíc Mi
I ri Mnr K : i j i T li tiii-in Moie II i
řcši l!M7 Mo C Sir iirii M mni
ClUlj VVilliiiin SI puklici 17 Klon íc-
li iliizui kyje'- liuž I:niiin i vylui'
oi i jel li o : Mniic ilici ln li IiiIiiiiiii
lívclilii ji Maric Ní-incnvii slnlní '
lur: Mioic iiiei-í a Mniie Xnvol mi
I lipimiriilcllui In Sď Anier Mmfii
ťukiiriiH župní vCIor Miniu Pilm mi
HjlJ Martha f JO W C
(iibfvl hvIi pni viilcliié Hiliňi) k'i?lnii
ílniliou ri !'] v měsíci n 2 lnul mlp v
oni K nt ob Sokola ťícilsclkii Hardorn
lioliiiěkovli !lli jíž H ni lni tiili'il
Mjiric Sliniiiikovll tfijriniiíi'c I'7íiiich
IíozIítIihvíí 'SM H ul poklielni-
Aloisii! linlrovfi I7ii) Ku I Kt
príivmlkyné Kru n t ICliiíovli vřítky
né tiarli Kreslovň vnitřní rtrA? Anni
Volen 'ovA venk k( ríi ř JI Matliuiixcio
v:i vOior mu jet ku : Terezie IVlik&novii
Vnnn Kii-pnmvA n Aiiiki K"IuIoví'i
tiiijov í Ičklií tlr loH M hdii íiiiiek
Tábor' "Nebrautta" Cín -177 1 MWA
títlis % á h c ' l :ivilcliii' sclovc ioii'e
knžiloll I 1 1 vlieilll v lh'-í'i Scli
Im ně Konul Otnknr Vei'r titia
Inucie miímcI I Anton K ni jii-ek
klork I011U Kaípur 1711 So I St r
liiinkěř 17 lamin pí iivol-' I -7inl
l!ni'lii vyhoř imijctloi mi ii!:y
Vlit liiíi la xnitíní stráž ťr Hoii'l
vcnkioní stlii liin ZikmiMil slot
"kolní vvlor: lan Kol ó í 11 lo-ď
Wolf prnpoicéiok Vilém M itnlki lé
kíiii lr loniiv S olimlu 11 li tlei I"
Šímíuick —
Tibor Myrt í 922 n N A
odbývá V'6 jirpvilelnň HiliTie kailoil
první neděli v měsíci v Imtelii Pruhu
roh n Willíain ul Vviloiižílá pícds
Marie V Plíbylovu pledsedkii lom-fii
blouneá I l-l' So I'! St místo
pícílf tolinnn líyi-lilii tiijeinni c Aiimi
Ctileboráduvrt 1-107 William Str po
kUdnire 'om-fa Krii)ii'kv ň innríťil
loi Riirboru Hrubá kiim léi ln Marín
Zikiiiiiiiduvíi vnítnii slríižkvn' l
1'iAiloMÍ venkovid stiilKy iié T I'y
iiuÍIiimÍ vťtmr mujelkii losefa 'ná
kov A I7nnf 1'eíkiiMÍ In Sliino
vil TAlioroi v lékiif dl Imii MmIoiIii
Loi Virnont Západu 6 471 B I J
odbA v A pravidelní hcliů knidoii
ftvrtou neděli v inf-KÍci ve 'i liol ndpol
ve Hjiolkové míil lemt i v mIiií Kntol řin
kotu Iťló jíJs 11 ul Předsedu tuhli
Viritk tíiimnnii ii Anno Ye bit ! Il()
So u Htr jMkladuua Markéta lto
děh Tábor Bohemia 2015 It N A
olbťvA 6 pravidelné achiWn vždy
pivní pondělí kndilo ltiěit' ve S lm
líny odpolcdmi v Hokolnvn Vylmi
i ilii přeilnedlva Aiom ZUlnniká piel
Ika Anna AeinikovA l'lo Altu
Siř iiiUtoidfdM-dka Mhiío Ka'pnno i
ksm li'ik l'iií Kiettii hiiiťrto á ti - Mo
i Marta Wliiov4 lt Ha i t
pukladiiii' MaliUta Miškiivka I ' 1
Ho Ilth Htr maráálky AiitoniH Ktžc
ná JiMitt Helta sliíižkviě Mi
Kov&íikuvA a Knott MirvjínuA v
bor ma jel ku JuíÍk Ibdduv tnw
(liadkuvi a Siiti o i v) 10 (
tékiOi r Oljtu Aťaiiu 0 I st
lli'lh k
Tibor "NobraMlia Lip" fla 191
W O W
ut í4 & (Md !ni i tiiťrt V 1 1 1 v?
rý frtt ťltk MilO 1 V KVo
VyKntÍilí inteoil Kttrl 7V
řk Vii i kl'lvl Jn-ef Wdf M "-tf
Kvl ispalek KWok 'rl WX
likř Aal I' NavVk Prv
tjSjíuk Miktxka Viotmi íh t I 1
íaa rtikt-v 01 !( 17t I M - S
it u' aai tk lufcmnil tt s u-
ví Uk'i di ' J H II a tt t
iit J Vt44 J K 1
t%um u iunkíí ttturro i
1 a -' lí in i'kinii i
tti-iní tkU- a#!il bij j-IkM 14 t
k4 Mt j kti bil mi hti!ij 4
w t tli4 a Ult%k a a ti '
A
v :