Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 04, 1917, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f
fArnii 2
miz
Pokrok Západu"
fcuUrcJ bt tb Put Ofk lit OouU
Kit„ m 'Ku4 cIium mail tmtltr
1'nbliiUd by pokrok 1'vlUtllot 4lt
nu im nu mu h oiíi( Na
ImMfiipiniM y nutil — IZOO pr ymr
í Vrií4víf
CiU klik Nrfi
nc hutní- L C Burel nuJItflU
J'I4iIitíu 1200 n rok
Jo Gub 1300 o rok
Adrcttujtu )duoduií
POKROK ZAPADO
OMAHA KEB
Otraha líebr dne 4 dubna 1917
Nlnmnl ( llw Hiia"""'l
IVU
lk' !! I( !' ZtCtlil CDliltOK XAIISpKV '0
MCiIi kVAi'KV fllMUiiK IUVtHHT 1'oHKoK
IMMiiTPMY l'lMK imI llIVNMtoTi-M !'
Ulili nil-'l wrklf l OlnalM -l f"f
""řulllJíW: l'OKIKK IIIUHIIINO ťOMr-ANV
Omni Jiatl
Wilf: O lrl V4 WI1'I B
limtia Nah
AJr Víu Mumli I ÍJ lliunli Oratl
liiu Víc Iturmli Mm Vle ISurxH t '
liliích llmalia
Jl"tii ('M 1'imflťf )''" V "bi"' 111
v ai uruiíHii
tul ir
f " i í n fi uitl ii)i'f l 'I l fiřť NM tlila Wli ilar
"' hm' 1 '' i('B M KOHIAMI
Diy uiiiniliiun ipira Au III 1317
OMAHA
r&ÁTELSKÁ 2ESEDA
Jelínka vždy v ladili r MÍtuo"tí
KiitoJ Mokola Do ?apau mí ofi
lí noví uloiuolil "řorj
2 cťtttrrlt Kh i'hct vyhi&t u
ku V V ťlInkH JIW íjiirfíHd
rt jit jíž ťlUliif Mi'ttttvi'ii IJ
ár ln1f luliritt r ne
Ktttol„Kok)lfj HuktAfk u cizích i
iiiítii(-li hiiolkfi Sla vikhIií inCt
voíI ti 2 Iiodíiiř Uvt Kiayoiii
)in mí) jící h-t vli Tana
luiikii h jirftvnikM A ota
vy Wči-r koi('rt Dik 2' lub-
nu vpOiiilííí mu jí žcimké upolky
r'clirí'iia " lmle jívljiouktnvka
"Cltř-lii míli linlíiiu" Dii- 2Í
dubnu v útrrý taliíiiií o lano
Um 2" lubiiu v' stiedu ilrn Í"'C-
ikýťli iilch(íliiíkíi Vťčcf jciljjo
aktovku u kunlrly Dm 2í dub
nu v- ítvrlck koncertní vcíirk
IukJIiii pí-vecký bor j Heniiun
ml nu lionslť l I'odolúkova na
luin ii i j i k y ) íoh i hicuornaa
hw 27 diilina v látfk rnuzski
jiolkv z jižní Mruiiy Jfliio-
iiktovka "Chytrý Matéj' Dne
2tf ilnbna v sobotu M A ve-
ícr cvičení écty 120 M V A Ine
2! dubna v nedřli odnoledn" 8p
vfibee žádny program odbývati
nebude nebof odpoledne jott usta
noveno pro ujezd Ceehň nebru-
skfeli a i té pííéíny ii-nesrno
dá n v program neodbývat by i
iiiim ohadníej se moliii na ! i ú xi
podílet i která w bude konat i v
niéslskéiii auditoriu Veéer bude
selirána říeníin p iHiioníkii jeI-
noaktovku "l'u Frune" l'k!ou-
éení zápasu dévěátek o panenku
!l:'!n vyloiování automobily v
n hodin ukuněeuí zápasu hochů
o míčové nářadí v 10 #0 a dám
ský zápius ukončen bude v 11 ho
din Připravte se na bazar Kutol
Sokola a pozvete h( přátele a
známé t j
KFJVJSKÝ VÝBOR C H 8 PfiE-
SUJiEřJTU A ZÁSTUfCO&í
NEBEASKY V SENÁTU
KONGRESU
V pátek veěer poHíiireuatí
dlužil" Z'1 lo bv!o hiec trueh'1 pu
dé ale okolnost í j nH ii"iovolo
valy a proto o jedcuaetá !iidiié
in í ieli do domu kru junu A A
Sehneidru na jíž ul pánovi'
Viktor Kolář druhý diríent Xevv
Vorkského iSymťoniekého t :he
síril Josef Krimel první In '!i'st
Ant Kohout a Victor Knápiir prv
ní houslisté téjiož orehcHtril i pi
satel této zprávy a proť Kr Mach
jenž je přivezl z Auditoriu po kon
eertč ve hvčiii aulu Očekáváni
byli manžely J A Sehiieidnfými
niMižely Váel Sehneidrovýiaí a
Klárkyii Kelneidrovou Ilohatč
proiitřeuá tabule In la ovkciii pře
kvapciiíin jiro uméhic naíe kteří
také nikterak neskrlilili vdčé(:oKtí
nii tiro leveiuui um li uiioii i o
představení se zvedlo ke slolniu a
čiperná hnspodyfdui ťtále u rnto
míle nutila lmty podávajíe ''nit
ná jidlii a til(é péiiivťho iiei-hvbč
lo jmi není čaíito se novoyorským
unn'li'Hiii xuMv-sknetia ecstáeli Su
liurumi iniieriekýtiii l'o skorupfil
nočiií ho_tinč fiiproudila se pří
jemná u hrdcčliá zábavu při níí se
podařilo iu'iou zpruvodají za
chjtitj několik pěkných episod ze
íivoIh velikého iiiUtru hudby dra
Dvořáka jehož nukteří z iimíleu
byli Žák NeopoiueMeiiie je nvjeiu
Nvým ěsmeiii také iiaáuni ěleuáři
MÍčliti V i žndoht pana Koláře
i:ahráhi Klárla shi'eidrovi éást
Z iWintowt lioiieertu livlo
návé daná 'l hodin n tu by si po
myslil kaídý že bude unavena f
hilež Vidouc že hraje před uměl
ci prvého rádu hrábl znamenité
pniodij uáá e voukroiuč ptal
pij (ulehodu (tana Koláře tedy u
Mhy (Mivtdiné co oitdÍ Kláléiné
1'ťu'íií a buthitMioli ládU mil
" i'-í Ueni iljllČ t tlentovun i l]
' i v
tik ívie tt túlué jtiMm pul nebo
hodioii jíki í"i)ii iIikIiii' ub tlen
ač podTbiij" eiiiti iiťjuiéné půl
i ié tu Ntrreat m loučila
! ' ' i hpoh i'is t tld Sehllei
i'-ň i'e povii not jíiiuk HdtiVido
'i l'íif li'- (!{ studoval
i lo i Kiiíprťeni uá prjiské
t-niM-Uttíoi HniťN-m-i iejté "dd
ta IV ' p tk je MM'tl do huei
' s uÍjíoI k hodin p '(' li 4
t áno t j it iírt dál' dti lli lo'
t'V l t aíMo jk li ne i jui '( a
dn bittUiiskthu kinhn npíe
Utnut' 1101 klitoi'í ill "ttt!ku
lVfpd v h t lo 5!'l id
j Vth'Uu 'ťťii#f! # Jl
V l'M-U p-HUtj-U j 4 piipr it lUiU'lit 4 lik plvUi
y hjd ř ih u Imií Uřřj ác riditřl utn lujvU prJ
# hni cShvtit %i tttnlt t% t! '♦ tMti yjv4 M 'tly
'šk Li tlt i i tiť'ii Vflr4' kláli v Uuiéii- aíř
!' t Vlft í U4 ltií'p ( ttkt f lt tUt JHJ4IMÍ
!i!tt i #'U-(t tfci m) u iťll jwiftíl i t V nt JjťMÍ n ut
títj kiiáíťtue iiiiétiuti 'ie o ttdtflu] i :
l I' i ptjn#¥r 4 Tt J d Nktd Mnl4 II
l'OKl(OK l)SÚ 4 bllíNÁ hlt
Národní m Hy OtuaLa 15
yfftia v fiterý
1'lattMJiouth — J kvftnu vp
it ředil
Jlabboldt — 17 a ) kvílná
vr čtvrtek a v patek
Míllígmi ~ n a 2U kvílnu v
♦obotu 0 V ncWJi
Wílber — 21— 22 kvŽtua
poinlílí a v úterý
i rete — i k vet nu vc
nlřVdii u Čtvrtek
1'ruue — 2" —20 kvétnii v pá
tek a V ifbotu
co — li— l Květnu ne
déle- pondělí
i:ruínard - 2!— ''( kvřttia
úterý—středa
Urnno — 'AS kvítnii čtvrtek'
Iimvood — 1 červnu pátek
Katvl Hokol Omaha — 2 Čeř
vna Mihotá '
Tél Jed hokol Omuha — 'i čer
Vliu nedčh'
Kehuyler — pondělí a úterý 4
5 června
Ord — středu a čtvrtek (1 a 7
červnu
Kuveuna — pátek a aobota $
a f června
HoutU Omaha nedéíe 10
června
J)ode — jiondčlí a úterý 11 a
12 června
(lowclN — Mředa a čtvrtek 13
a 14 června
Clarion — pátek a sobota 15
W června
VerdiKre — nedčle a pondžlí
17 a H červnu
fípeneer-- úterý června
Niohrara — streiJ-i z" června
Tři Jed Sokol Omaha — čtvrtek
fl června
Kat Sokol Omaha — pátek 22
t
ervna
Národní Síú South Omaha —
obota 2J červnu
Til Jed Sokol Omaha --- ne
déle 21 června
— Sinkule u Ludvík ředitelé
Telegram zaslaný presidentu
Wílsonovi
runu W Wdsouyvi presi
si( len tu Spojených Státu
Wuhiiitfton U C
Podepsaní zusuujk-í Ameri
čany českého původu v západních
státech žádají své zástupce v
kongresu i senátu aby áli Vá
mi a podporovali Vás v každém
stanovisHu jež zaujmete v nyť
nčjí krivi Stojíme loyalné při
Vás a Spojejiýeh Státech a slibu
jeme 'ám podporu v přípud vál
ky h německou a marurskou roz
pínavost i čelící váeuiu právu II
ll II lilii li i té
'H krajský Výbor ("eského Ná
rodního Sdružení
Stan Serpáu tajemník
Tcleraniy zaslané všem konsreí-
mkum a senátorům v obvo
de" Ncbrasky
Kadému ze zástupců ne' ťas
kých v iseuátu i kon}reu bl za
slán telegram následujícího ufi
ní-
Podepsaní 'ústujM i Atnďí 'tnú
čekého původu ve státu Nbra
ska tf tcLM aťujeme pres Spoje
nvch Států vúj projev v učiní
mu sdělujeme i" žádáme jtJUt tipce
niíě knuuieitu i v senátu aby
ho podpovafi v kuždém jeho a
mnišku jaké rtujio v nyaíjsl
iiité krisi Žádúmrt 'ás pioto
ubyte piesitlvnta Spojených Stá
tu HlpttrnU v piipudu vélky
o mel kMi u inadarkou luputut
ťílu i viftim právu a htt-
OMíHlé
kitfjk 'Uor (' N H
MM Serjhiu tdjemnik
ivdvíkqvp pp nmmY
tut-iu
M
M lofťvivé Nu fí KtttAv l íá t kv vítu V idétt
l tUť'#l dt-tt4 1 Ml lMdk4 Kt }-'4mI I ltMté4 II
OSLAVA 20LETÉHO TRVÁNÍ
Táboru "Nebraska" číslo 4771
Novodobých Dřevorubců
Amerických
V sobotu '51 březnu l!M7 večer
jak tomu rejlépe poměry n okol
noMi dovolovaly Tábor Nebraska
éí-lo 4771 Novodobých jířevoruh
cíi Amerických oslavil v síni K
í S 2(Jeté trváup ť příležitosti
významného svého jubileu tábor
rozhodl se puiuátioit tuto událost
oslavit oiikroniou zábavou s pro-
plamem a pouze za pritoniuosťi
vých členu dále účasti členkyíi
od severských táboru Myrta čís
!I22 a llohemiu čís 4!)2" Králov-
skýcb Družek Anicrii:kých a jimi
sezvaných hostí neboť očekávalo
se žc účastenství bude stejné ve
liké — v uvážení že samé tylo tři
tábory čítají přen tři sta členů a
iuiuio(tu nebylo ani úmyhlu ze zá
bavy tčžit Hlavní zřetel byl klu
dču u a to aby se členové alespoň
jednou za 20 roků vmícIiiií sešli
jeden s druhým lépe sc seznámili
u spolu s členkynčuii Královských
Družek po sousedčini pobavili a
při té příležitosti puk důstojným
spúsobcni pumátného založení tá
boru vzpomenuli Návštěva iasciu
byla "slušná nikoliv ale taková
jaká právem se očekávala Mno
ho vlastních členů - jak už tomu
všeobecně u všech spolku bývá -íitstulo
doma ač nékteří z nich
snad mčli dostatečnou k tomu pří
činu Proto také tím větší uznáni
4 pochvalu ieaslouží dnůky táboru
Myrta jichž dostavilo ie hnedle
tolik eo od ostutuicti dvou tábo
ru dohromady Jinak ule zebu v a
byla nanejvýše íduíilou řehol
ttejlrpšiin důkazem bv y u všech
pillouutých uaprostýiiv uspokojc
idiU KÚříel t vál f všeobecné eieli
a pravá ousnUkú náUda jež 114
všech ntťauách 4a vláda la coi
velkou áduhtl illuiiei piti lsti
vskutku ziMiiicnité h'dbé puiu
Šiiuávka který! smijí kapelou
vŠ4 uvlnt" se l iičiiitl Jen 4b in
íd'niu vu nejlépe e #chovl a
podle piáid V)lHtl Meli při
iiiiuiui bvli U[1 iiékteil j
pmt4 jisté hudební kusy ijovedly
k Uuej ludclmooli Jedny 114
rořhfily pIky kdeilu jud {H
404) tUwlt přelíittki i
ků"t 41 jté j tli id" l U ktrri
l 14011 i fvlv w #auk eníut do
kula kb Hudl4 pu
lltik V4íiiu ' 11 i hri b1 puk
"l4 s'#nttia Hti ieli' YšsV
pu Himářtk ir ul piípaWhiriUfcir UlHk I0UDOKM
i iUini oUil od (4Íě di Ml lAVOttlCK
U netf pln tv ru Uuc m
tti itidii ii iHtťývl k'Ukú i Aluiulý tdvii irÁltl 11 Jím
pM# llikd l ~ ét iti J 'l j4kíktiMMku!iiký IhiIC p44 IiÍÍa I
ttMil IíKmImU lď t tstV id J' 4 Ct kdv tu A k 4 1 % Ml"ilH
l fpvť f'1'ii i" 4 f 'ftll I i fl ' t
?:' '11 'i
týčr zákunkCi til kaí Jý ví U UA
iě ód my nikdy pi-AaiS w zahanbit
Výboiiýcb jíjl byU !e pou
t vi alt v lizku ztuízb Ytu
gramová &ít nebyl oUíhlá přmi
to ale thovofala — Věn Fiiríik
W lítnikol Jakožto prvý konul
osluvujíeího $'ib'ra v halným i
!ovy Nizoámíl přířomocza jakou
příčinou oslava tato pořádáni —
Po te pan Otakar veicr přitom
ný kousni KÍce tttručnč ale nadSe
uč uvítal uhrofruíždčné nařtž p
Karel Mmrfcovský zakládající
člen bývalý kk-rk a též kououl v
obšírnřjáí dobře iiromyílené řečí
Mdčlil o významu a výhodách
mocného ftpolku Moderních Dře
vařfj s blahodárné působností ja
kož i dčjíiiáeh táboru Nebraska —
Pro obvcHclcní pp Císař fl Jáía h
ríivodcm hudby zapčlí íertovný
kuplet provázený příslušnými vy-
ibrazeníiiii l'o nčjaké! přestávce
l ( ísař pak jeátř přidal žertovný
sólový výulup — Všichni bylí za
'dařílé piovcdní jak proslovu a
rečí tak í žertovné z)í-vy bouřlí
vvm notleskřiii odménfiii — l'o
programu opft rozvířila se' dvoru
nóti Mrdcčná zábava jež se ln-zky
llouho do nocí jirotáhla za to ale
každý ku svému domovu ubíral se
nanejvýše uspokojen
Tém členům kteří k oslavě se
nedostavili přijde zajíté vhod
když zvédí nčěeho o záslužné pfi
lobnosti a dějinách táboru "Ne
ruska" který v mnoha případech
d práhli osiřelé rodiny nouzi za-
pudil a v pádu onemocnělého své
ho člena dle nejlepší možnosti vy
lomáhul
Tábor "Nebraska" Číslo 1771
S A založen byl 2Í května
107 kdv bvln do ného uvedeno fíO
lenů a sice: Boukiil tVíink V„
Wáha Vác JVnák Jos Mráda
fan Preuer Chas Hotidný Ittll
)onKres A Via la Jok Vialu
e r„ llHuzeliu I r llotmun lun
Irilbý Jakub Johánek Jos Ko
ár Jakub laítner Vraut Alu-il
'ctr Novotný Jos Pavlík Jos
'řibyl J C Kousek Jos Sedlá
ck Jos šíji Jos Smrkovský
arel Soukup Kr Th hý Petr Va-
entn Kr Votava Mat Vďvl v
ký Kr„ Vlasák Ant Vopálka Jos
Ze zakládajících líchto (lenů
lemřelo jich devět :{ přestoupili k
jiným táborům a 1 odstoupil
NejoKudnčjším rokem táboru
byl rok l!12 neboť tehdy zemře-
o sedm sousedů Škodlivé také
ia rozkvět tábora a vůbec celé
Jednoty Moderních Drevai ů piiso-
lila roztržka kterou na sjezdu v
roce l'12 v řadách milionového
lcnstva vyvolala snaha na rmli-
íální zvýšení poplatků na úmrtní
podporu Po tuhém boji vwik k
prosuzcuí usiicšcní sjezdu nedošlo
V roeu 1007 mocnou Jednotou
uloženo bylo v Colorado Sprins
olo„ suiiilariuiii na léčení éhnú
W A kteří blíženi jsou tuber-
kidosou Tábor "Nebraska" na
humánní tuto instituci přispěl ze
své pokladny )H2ái
' roce 1001 byla 11 táboru zave
lenu pravidelná podpora v iiemo
i a už posud tábor na podporách
vm clcnum vyplatil celkem
RáOo
'i dobu 20ictého trváiíí tábor k
rvuléiuu odiiočiuku donrovodil
tikem VI éleny a sice jak nášle-luje-
Vác říp Jon Sedláček
au wrlfakl Kr Veleehovský Kr
Iv očMí Jos Kus Kan í lcbntšku
los Staněk Kr Podioužck los
Njiu Aut Šemík Jos Kruji ck
:nf l Cáká l„ Chlební Ad Kr
soukup Kurd Skrdlant Jos Kd-
leiubek JoH Hrubý Jan (Idcbu
rád Kr Diviš Jos Kulený Jtu
Svoboda lo Novotný Jos t
uák Jua fciiuon Jau itubU Vád
duha ftel Weuhawr 1 Ieiák
Vác liolejš Jan Ki a Vác Kou
ulin
iWusUlýiii po ťomdýťU imop
Iceh ltvlu VipUvttm cetketu
HI - kt úturlitiho ftuulu bvlo
pliccuo risj i7inl a piiloinné
úhof do lvími iundil pUti kolem
Ku vhvále deltu úUiru "Nilun
ka ' fclwulJ lvi i váti wU pN
tuhnoují m uhy šlédt poot
vany byly a ttokh tn ivskvré 4
bii ne u 4 rudo i PMtluve UU 1 1
i "Nrbtska" ck MU M W
euip bli m kVtgi IdiliMdÁilcti
vf tli4mt"u piohijřMi brl o i
j '""íjj "
JÍSi'' "JM"-
Zlatá žíla
PI51ÍI Zaplitu aí se tyléílte
tM mu l f """ T'
um a m # řAiii iii 'o itu ' "'''
Vt Z U TkUit Wt H OMAMA
V1
MÁL OiCiíiOVÁTEL
((xato obUvaaln ivřjAf-
Íii rAc4 moii oucivMat )y
9 : Ffljraa m — rxJá M —
JUiipi nb rymlni m —
M — t4 Zb osnAok f Mli
0itotUU poiittn ta J4vlfl
orJuéDÍ 1 MOt t4 tuiAé ilove
— Ubli litlkt flHl m tl h
lovo Mají li dottxy býtl tdr
orioy o 4mUintrtl ctutuno
' ritUl muit pokorní lám bra4iti
Ocoimliy urfJnl Jen Ubd
)l vbuof pMlvio — Jloak (I
Itooo íflporiíuniut — Utulfii
oznbmek niti m řúc DpřlJ1nioi
Nupiit ! otnÍBiku }iM din
poíltjU Icit a dis toko koli
krát pfjt l nJU oxn&inka a
íJn4nou obnoi příloin a sin
Mlll H Ttldkni Jlt bud
t vlr než ipokojnn Dopí
dremjte na: Pokrok Publ C
1417 1110 Ho 13 Ulr Oatba
Ntbruka
rftlJMX SE 'IMiifk fifi urinu iim M
iii'l'b ucti cfiv los len KicrV u id I
in'li4i'ti M' trojí a lniOiil 'liii ilei
íiíAný plat Miuii ii WUliam R
Hartl Brcmon No Dak — Alveilme
uciit t :í" 2p 1 17 lp
[(anoda nabízí
farmářským dSlnikfci
160 akrů pozemků zdarma
Nádavkcm pořemek v západní
Kanad mužům kteří napo
rnábají vdrícti potřebnou
iklízeíí obílí
V ~l i-iU (- f (( I 0'
l B-ml f tk: im'i k iioii !' I
IHállrf l(l rlílllK Ki'l "'I'" "
't II fií lfc'iiii fitk "
I a'r Mi"' i""'""1' i"" ''
'' iiOí lun ku rH'i i ni inri
hn lit m f„nKi i di"! ni"
tilu iitflMfeé iuMuj imi " (ii
LrtKlI na lrnéli HtnfV lo w
lii ri' u7 Um miiii fi ")j
kMIciiOu illiiil ni í (► ' 11
Mtlllid t"'ll')l ťll-i iMliihl lniHl
il luíln ivnl M'lntiii iiiiii ' iii'i
j ll i řJ i i " I' 'li Mi ► 'I
iil lniVMi iUIiiIIiii na rli il - 7
Ainlrtrf OInliwli eKlWiin"! 1't l "
4'liw IUI'U WM-fllllll 11 íl lil Ul t ři n'l 4
tflfa4 Hii řnliUil filirfis llli li' (i'l-'
wlll I XI Vlil OUIMlIi II Illi li '"M" '
li '11 lliluřlíiv lAllil lř' ilhi'i llMllťll'1
4'1 W''M l M'IIM lm IÉ'liil'1 11
Room 200 Bce Bldjf Oniaba Neb
Kmih ?M lif OMAHA MIK
7
I 'la
i řiříni
í ik
m i i i (" a
linu ('
PE1JME SE leoík kteří ji-m lo
hr ni uxřiiUi in řitiílíi pic c ilulirý
pint ClJtlcr Wondra Spiir Neb —
A'lt r1 InJiint i '( "i ti
Ivl4tnI upoíohnís-I
'BITKIJ' Jii-li utnu riirníini muvkuhI
m i l-inni nkonik"li in(i himml 'l
nkntinnu I uiin tkfAOiti a Ii'k4' IDO
ml iiiiiiiir imU ním V0 iiii niai
II Wl Iifmn Ti„n II II ti Vám lillprto
iu9 aiaiMillfý li rnl"iJ Kahlt Itlint iiawliu
itku untut rl'Hi Hr iim mu iřl
urřn AlrM 1 VarklM Wkllt Ml Ca
Ba lit Mautla T T Xu'Mi
Pozlacené brýle budou Vím
zaslány zdarma ma zkoušku
XtAlltl ' km ni ili" Vilic p"ii
u n flU t lii lani ajíImii'- iKtaii n II
Yik liilli- l"i kanil onl OMi I'" i
IHli-tiil řkiiiiš' 'i li i'k''J ul n liOl'1'i'
1M A il iiiHi O 7' Ni JII l il l('Wli Mk
lit„it Aiakil imAi U m'I -'I-
t I flll M I' I' lali I n
'lail' Ill'l
iMIMI
Mh
OttEQON & CALirOUNIA Riolnnel
i'ii (ihroiuiii 1my pociiili ň VÚiomciii
liniirťi"ii Hpuj Htlitu ' ilim ! řcrviut
1M lil 'livlilcti( bylo aby dva millíony
Iři utu tinii' ukrii pofin)iu liylo olcvfe-
n i pro iiuio ínliři- n Ku pi'0'li'ji 1'niiI
i zi'lili'i''lki poi'iiiky Něklcri! un ii
IlOMOSl 'C licjlcplil lltlKlul llVlOll ]il'llllll
í Hpoj H'4tci'li Vytlí ji-t in' jv tu I n'-j -
i i'iih Pn xuplacťtií Jcliioliu iliillaiu
itňleui mí in velkou km jiinLini iiiiipu a
pojils pftdy poilliťll Hpálu dciltr v"
li v mul liliiilinou oi ii rukou iiťl Crimt
LiiieU loi'utim ' a Box lil1' Poilluiol
)rfgnii Adv rrtlHi-imut
1'RODAM tli lnlv iiiiiimitn ilouikiiii
íi) (M iiv'i i ntiiimkli llryili'ii ll tisi)if
' íc oplutclio Hlililic stliiniv pli-tlu
kurník iliU' iliiiv „klep 'linii -- 1 1 1 1
ta 'I bloky ml káry líiilnlon i a
fT'Ni tlím tinoi oxtiitiii ni' hm ki K
'lojitiiní u V Ar la vit l'(ílylii 'in it (' ul
AihcilísiMiieiit 7'ts x t! '
rfUJME SE iMuik na luruiu Ulor
n nu fuimi'' piiii oiil ti U t i C tm i ii
'lnicti kuiiiiii a fiiiinúlsk'liii síruji
Mť-síi-io :ióoo n fiihňiii-k Muuotti
Nfli - Advi-i tinrllicut T WS x i!p
JETELOVÉ SEMENO ncjl pl juko
ti úplní- i"'istí nut mt piO'li'j iion
IiiM M HUdovnik UihIkc Xfli II
(ilijťiiiillii st biicd dukuil isoliit nti
i í - Advi rtisctiiciit IIS 1i t is lp
rftIJMU kiisoního ilrlníku nu ťir
mu Htitíi prárí duluf pint dolt
"vuliudit 1'micihoi N R 11 L'it
AlvprtiMUiienl Vii ap t 'Ml 2p
rARMA NA PEODEJ! o Ido iikmb
v Hovil lo Seli í'trv m!li ml unStn
IWii'i viu) pi celý tuk pěkné tnvby
ir ancuč v ni' lip nu piiiilkii 'Jo
ttkru vojtiaky ilot1 Imu 1'išlo iiiitjitcli
mi lídirsuí I' O nif llultť Nfli -
i ritiM-iiii'11 T ilvl
STÁLÉ ZAMEflTIStÁNi tu ftte
ZAVODŇOVANÉ PARMY BLÍŽE
DENVER COLO
K novými budovami na dunět rotních
upuitok při "# íiroku
Žádné Hplátky ku přodu
) pni'iiii k ii Imitovy prt ui "plůtku jf
'plili lili III! ilf II I plOrUln i' Nu iiN!illi
I (i' ( imllilll!!' lilu- lni li lliiniiinki''
IW íCIII lirli'1 tulil npíitiili pil lilu
fl UÍ V''NI ll '11 1 I i ' I ' il li'V llllll 'I'
ti fondu nu iiIhiiciií tCl"li ii "lilimii
lií II lili ( (t 1 1 í hplljflu' S IS lillllllll pil
ticliiini pnku'l nriií prv ti lim dii nklir
tlil I V'f t u úui lll l llllll Tlil llliilll pMIli
i'i i rliicur iii llliilí lil lť li o ru
kxivky Míjti ikv hmiit 1'li'iiiny p
hkytujc iluliii'' žímiIiií ii iiiiiin ini lio
fpoilíilskuil iieodv Í!'lo't pln vhivIui
llii jsou 'li"íiií ii tulní Siviu' tul
inniil I nuť 'li mimu liní jinil
)A otn 1'llkllliv Vťlkčllll plil tu iU
hprítlW'll ťlll lilii I fkúll sousedil jřillll to
Ilu riiti(nliM in iluklii'li'111 pii'li pod
1'fl i' ii snliy vody diipiiiNiií pni ticlky
I vwoliťfi)é poilmíiiliv )h(iu vVtwijě pru
prhti tii ii trji velké rniMti (ínonióli
iiod Iuli iiiiilýui kupitúlctii do ii
ililliil tm lí bv i''i!iiipíti trtu v'uiilii'i
I yhlldliA plll"itOtt kil íitkflUÍ lili
l lťllll iIllIIllAII II lillllioliviu
VVpluv y pí i siiíťiióin jídiiélii poíii
oitjí sc tiii piti' n tictl litery kndčho
llil sli l' lOil i iliťlll lllllrl' llpiltil 'lutiilu
ŽiiditMi: 1
LA JOS STEIN LB roimiiikwlonar
Uulon Pmlflc Synteui
1 Í01 UarUnd BW CUICACiO 1LL
wwmmrmmmmmmmúimmů
iti i' iiriii r
Dr W Fred Bárta
Zvěrolékař
Započne provokovali priti 12 dubna
vc Wlibcr Neb
UtV Vkuinié laíizfii a bohatě
4állobenv' obeliod doutnikáhký
Mědí ikMry iu kutý v4 m řjMtnl Váckv DuJAtko v l VJa
k%'l pitl Itlko Mou tlllt Nu Ji } ' 11 A
JI lil Ul HMalOt" mu Tiony
vbér tljmfk jaknl rpliké liáno
by tabáku kuřlavého iuupavíbo i
ivktelho Poutolky -jeho jou k
lontánl viudň v Omw — Ad w
H tMtulM Neb
!lrt''p t!7 lp
AdvvitiHtiiivnt
ujíeh áiuidniho tiViiiíti tíMoeviéué
lni ivod) jithí iV'atuilu %e
nittohu gal odít i ku 'vly ptovedetiy
V ťhlouiitě tělocvičně nniveisitid
V naděli po Uode li iajcl p
liiloi tUt (VtUf liiipid la ktleí
e Mieaslinl vteerni ptedioiiky
pud litih Siuiki ve pnvtpeeli ( V
kťl ti Niti odoilio Nll tUeiii ii-ho
ltié ve ť iH I S míoi 'ttluA
k i ohruy bv ly vt lini skvolo '
mi Ibtte nilhl pnu WiÍm }st
kolovou kdt i ►! n bil itupute
dne UnUstvem piiivií eviétthu
rioieíf iťint inodif ptudiMVU te
emii (ti iirt ntvih fvdi
Htpl t ky t h hpÍ tt4it) tae
O I 0 H N t
IVl AltKniHI Vtetn4 # IV
(Uť H p Itt hllliilli t !
lulujiÍ ii4 in tliik' univťiti
tl )i huy řlivit p KiHoioij
lvHeiU v k JM na ju I ni '
l'ttl "' at4 M-l J I 4%e thtturt tdt i !
NKNI TO
íi'l'll0( lllllltinl tliilill pe
nite l uejh psi Itdč v kiudetu
Utestť! tlhi V) pujt ovúuíiu
jtdine e ii množství
iith in j it iMiioíitcmt ths!tlí ine
114 tiouto fcvtiě ktl ptettu
My niMiie luitnsl 'ié4 ii
liMMt ute p'l ) k V VehU licattl
i t iicjhlusii h tulttuetd f
phitci h "ditc 'ti iIoumii
ht iiniut doitii
GoR2rvalivo
S4vlut:UUun AsstKiilion
1614 MJMty StkOnuha
tu p Kdí'tU 4tst4ie
i t t v
tl en i t)
O '"iťll i i 1H i I'
tj -t I tlím b Liii
' 1
)
6
1:
lt"t
k%
1 I