Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 04, 1917, CAST REDAKCNI EDITORIAL SECTION, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ÍVKÍUiK bSKi UvHSA jyJ7
scrcrnrrrx
Hlinm 11
v Omato j3oCmm
- - '
virl roh H m ilakur ul
'11 Wí-íí
DE KOUTCRř JOlílí
Wt wv 21 Ho Omaku
'Mituu Boutb ÍVi
Vli tlíMVC CHAU J
UUl Wíllmin ul ímU —
'lcctio D'i((ltK 2MJ7
Operacím n vúiuju vlíítni
pozoru oxt
Dit SWOHODA F J
]51 1 Willíum ul Umuho
DE filMÁlíEK O 1'
IlíiiJ jíž 11 ul OiimliH
Opeiieíta Htí vímýo yvlAMrií
í':il 0JlAUUÍ'KAV4c
CHALOUPKA
V lliclui ř OiJiielllll 'J l'Htf
'jí ii l iil li' hiiji: Ojiiuliit
m OLGA řtAÉJTWYTi
DR HAURIBT ORVI8
Wcrll llnail !!M
Tefin: Tvlcr Wll
Tel !— i 1 í Di' M'i'lní: llur
nrv t f l T U'!un iu !i Oi
ví liji iir v "!"
V 'ilSlll )iv lclllllt (II
I ilrlln (IVlIcjtC 'l'vl'l' I IVi
VKAHGLÉň HOLLWEG
0 MOŽNOSTI VÁLKY
Tragický ikon krajanky
Colomc H )„ 2'1 březnu — Ií
Chofébondí( manželkM funnA
re v návalu ííjcmdvi polila Kvfij
oblek UvroHiwm n po té zp-
KlJ? PoilěVddŽ Ilíntfo WtlttléZfll A!
v c chvílí v obydlí imtIomIhIo m
remccK0 pry nemew ncjmenino - )tmm „ uhořela Dlouhá u
Jí 1 A- íl t It i" ' _
úmyxlu nepadnout! Ameriku a
nemá jej ani nyní
PODAL PŘEHLED 8ITUAGE
Prohttm] žo německá vláda nc
prejg yi otevřeného nepřátelství
bc Spojenými Státy
V
My shora uvedení lékaři dlu
plavidel Iřkiiíslié tKety wj
thírazriť ji odsuzujeme vcílo-rň o
Lliišm 'iiií kteréhokoliv lékaře
núiiiH veku ve kterýchkoliv řit
woiÍK'i'li HVvmi iiiciťíity ripcliť
u j' tu jllkýlIlKull v zpÚMlIlCIII
'jiť ví právlch inřrtl n(i li ricici
HMiiii'i ii jj tr
HcrJíu W břciiH — "i7-in-'ku
likdy iicinélo jicjinciHÍIio (Jliiynlii
riítpidiioiili Spoji'iij (SlHty AttKTÍ
( U( a iimiií'i liikoWlio úinVhlii ani
ivní Nikly urpáli) hi viilky se
Spojenými Státy Americkými h
nepřeji! si jí ani nyní" prolilánil
iřmeeký říííhký kmieléí' J)r von
]tctlirnaiili-IIollwe(í v řeči preilne
►cni v ÍÍKHké nuli' diieSnílio iliui
íúmeléř uéiiiil ilíileýítá irolilúšení
íiI:Ic(Iiií 111'iiici'kélii) Hliuiovisku ku
iiujeiiýiM Státíiin ii Rusku
' Kinie''ř podal prejileil ndálofí
veiily í liapjclí mei Sjoj''liý
mi Stály ii NV-meekein rohovorív
řc předini o (inéinňcli kten'- ve-
' Pe ji li ruikou republiku
lioiidýi i!f) břeji( iUnír(ú'
ní výlor w piirlntíKíntliní í6tup
c koiiMlítiiníeli deinokratfi v
Icohrwdf jnlilíi!lí pro refíU'
Miknihkoii formu vlády pro til
hkn dle efrotimlMk! depí JoŽ
liyla tu zÍMkinfl I'rořeor J'hvpI
X Míljiikov iiliruiířií míiíÍHtr
je vlideem teto htruny
Život jej omrzel
ťli velutid Okío — UřeniciiPm
tal se v jMelednícIi JiCdolíku iné
híeíeli život kro junu An
tonu Uolilíkovi obuvníku bydlí
cíiiiii v domf fis :2W zAp Dl ul
Ki'iijau Wohlík byl po delřlí dobu
jíž iieuioeeii lake byl neeliopen
pníce' u lieiiioe ta dolmiila jej v
onťalhtví V pátek dovrHeiiu by
la míra jeho trpělivosti a proto
vypálil hí hí ří lnou rAnu do žalud
ku a dle udání policie Hinrt oka-
nalMo tiohttinovatí Deieňe y niziie miHicdoviiia NMvrawia
inmtv oznámil v že doŇlo k nad-1 "bj-vena byla jeho Hynom když
eiiýni projevům když generál
moc mlAix jak mc za lo má vliv nu
její duáevní May -Její ilinvola
iiidezemi byla v ložnicí iiiiinelein
když tenfo vrátil m centy pro
liimtu
Rusové nejeví obav před néme
ckým náporem
1'ctrobrad 2'J března — Hrozí
cí uřmeeký nájior do Hlinka znaí
iiou mírou príhpíva k reorKiíÍHaeí
denioknitiekélio Jtilnkíi Ve vňecli
kruzídi projevuje ne tu důvěru že
ruská vojska budou schopnu odra
dili nčmecke útoky Počasí je
příznivé obráncům neboť násled
kem jarního'táiií pfida je blátivá
a útočící vojsko není schopno
i Adolf A Tenopír J
+
%
irfrnVd
V''zi toh 1 i
WiUiara ulie
OMAHA NTCltASKA
r
t
- -VK!iý iif)tif —
r'~iv:íji-ii-'-i-'i'~-i"'
"''Vť' '-'lv'sltV! yJ!'-- 1J4le - k
Dr B DlEříSTSÍER
tesy ZBfcni lí:al
7B-716 City Maliona!
Oank Buildinz
110 llnrney tilICtt) V
Tři IKI l 4 l-''l
li"
'T?
""-1 1
ťí !
lil
0!
_r
nu K NASI AKMAUi
Muži kteří uvěřili vň il uiiovy
II lllilllMUHi UřldiV piiil ihIikiiiu
W000UEN OF THE" WORLD'
DÍtEVAÍiŮ SVĚTOVÝCH
Illlll UfJV lilHttlt' tf'jAf (lIlÍHlH) l(l-
Klilivi v K:u!i'in nnlioilliriii i[iinl'i
Jnli: li vluxttMKii k j lil ZUvontn
DOUglHM 1117
Žádný poiilatalc tu vysvOUnuí
1 'I' VATi:! W A 1'KAHKII
BíKirotiiry 1 'roniljtt
Dr Chas Rosewater
český íůkuř
ly li zaliHjeni hezolileiiiie ponor
'iovc kampaně 1'rolilásiv že be-
ohlednou ponorkovou válku ve
i'e Néiiieeko v zájmu své obrany
l ancléř llollwe pravil :
"Jestliže americký národ pova-
'li je i za iííéiiiii pro kterou iini-
v hlásil i válku némeckúniu li-
in h Klerym zii po více jiir iuu
i- 1 v iníi'11 jestliže tu ospravedl
ňuje zvýíchí krveprolévá ní nepo-
mi' za lo břeiiieno zodpověd
i'ií i "
l'o té rozhovořil se o stanovisku
i novému Rusku Pravil že ru
k eur zíhtal li f i i'li v ni k radám
'cinecliého císaře aby neprotivil
e ii::i'i)''niiým přáním svého li
'r hdhy prý ruské enerjíie vé
ovány byly vnitřní rekonstrukci
'kdy by zíVada po expansi neve
ln k této válce llolhvei pak pro-
iásil že pověsti o tom že učme-
lv císař chce ziiovuobnoviti v
ruské říši vládu cara nezakládají
c na pravdě
"le éijé zácilostí ruského
léiodit ja! přeje si zřídili siiij
'iomnv a nn nebudeme se do toho
ichiili li limou veei v kterou
oMfáme je že v Kusku žiklady
ódou vvviinitv které učiní ze ze
íí"? i mě této silnou a ocviiou baštu mí
'ii v budoucnosti"
Kancléř mluvil po té o Číně n
prohlásil že nové její stauovisko
nepochybné bylo zaujalo pod tla
lem nepřátel Německa
Přititéliovalci musí číbU v bibli
Washington 1) (' lí!b březnu
( iUicí látka pro literní zkoušku
pro prislchovalee dle nového při
téhovileck('io zákona vzala bu
!e z bible dle onámeiií odboru
táce (VihIÍ bible lilldoil vylila
ny ve více jak KHI jnzycícli a dia
!i litech Oznámeni odboru pníce o
léto věci prací: "Výběr tento ne
byl učiněn z toho důvodu že bible
povazovaná je za posvátnou km !
l:o mnohými lidmi ale poněvadž
je to nyní jediná kniha která je]
e sccli jazycích "
Wřftlevaa: vlO B UUi„ O VAH A
leililiy 11 tlu li ho) ii':
i (til 1 (ltt U tilll
V il'iltt !'i ili I Wl tupí!
'V' t-i i i v I '! I ♦- ť
Muilnrni řnMfH H nu il(
lt'ii hf jatarál IcUll
V F KUNCL
É 1214 Ku 13th i5t Omuhu
M4 im tHU l fl ! vtll 4
" IftAvýkit fiiudii mu
io i Aímin iíí 'h itiiiiiíclefc
i mi l íi h tvn"ha 1 1 ij
l iiii ul ni4ii Inlťíuit w
lfinl 1 1 V4
lírusilov se svým vojskem skládal
jóHahu věrnosti nové ruské vlá
é Vojáci nosili Urusilovu na ra
menou Opravy prohibiéního zákona v
státním senitč
Lincoln Neb '2'1 března --
1'ics značný odpor "suchých" se
n!oi'i"i přijaly byly státním seuá-
icin dodatky k probibiénímu zá-
I' on n který se jimi značně niírní
Ole těcbP dodatku obiiiezené
iiuiožství lihovin mříže být i chová
i i i : í i ::
no v uomovecn iiosiuiee riskuji
ji s aby mohly rozprodat i svoje
áw:iby majitelé budov nebudou
zodpovědní za porušení literních
zákonií kterých dopustí se nájem
"i a ze jednotlivci mohou vyráběli
i víno pro svoji vlastní potřebuj
"Suší" iiziiiiineiiiili hned na po
i"řtku že budou poraženi ale přes
'o rozhodli se zápasili do posled
ního okamžiku O každý dodatek
veden byl tuhý zápas ale všechny
při jal f bvlv dostatečnými většina
mi' Bryan žúdá aby lidem bylo hlaso
váno o prohlášení války
Miami Fli l!!) března Wm
I liryan vyděl apel k senátu a do
mu zasiupcii zaiiap' any ueinen
!iyl pokus o suspendován! německé
bezohledné ponorkové války pou
žitím jelio mírového plánu který
eiuí opatření pro vyšetření všech
rozporu mezinárodním tribuná
lem než válka je prohlášena
Pryan žádá také aby kongres
vzal v úvalúi přání lidu prostřed
iiielvím referenda jestliže dojde k
náhledu že jedině válka může u
'pokojili čest národa
Osobní stréž ciaaíc Viléma byla
GCBÍlcna
Londýn března Ženev
ský korrespomlcnt časopisu Lx
press tclejfialuje : "Casoiis La
Snise dovídá ve z l'aei Že od
doby ruské revoluce jeveny jsou
velké ohavy o bezpečnost něme
i kdin císaře jehož osobni stráž
í ii la zdvojnásobena Také tajui
j policejní asreuti v Iterlíně byli se
'ib ni a počítá se jich nyní na pat
itíel M't"
11
Boloni
v zádech
jost obyčejní pávoďem
vm i lodrlnoych cho
rob i vyžaduje včasného
a správného oleiřtnt
f SLABOST
íílilw ll thi iRmliOjť
ImI iemíU-11 cliiif k jtaiu m J II Ki-
SEVERÚV 2IV0TKÍ BALSXM
' (Nyw't Mlw ut Lii)
0Jltfiíii) :" Itlf etm
kju1vii OiiTDiulO
VA
Silitol ledvin a jater
má býtí brin v takoWůH případech Doporučuje ee také
při zápalu ledvin a měchyře zastavení moče obtížném mo
čení nabfihlM nohách Žloutence a kyselosti v žaludku
' Ceny 60 centů a $100
Možnost nových nčmeckých míro
vých návrhů
J ] Washington I )(' liti března
Nfmeuký vojensky kntik proti „ p} „ezpúsobiio bv
náporu v Kusku : v 1l)nlU(i(kc„1 V('č kdyby Né
ncrliit 2!' březnu '- Myšlenka Jnceko oznámilo nové svoje pod
0 rithájcní velké ofemdvy proti j aiinky mírové před tím než kou
'{lísku za účelem vv uíitkováiií do yres MbíMiiiiádi se dne l! dubna
lonělé deliioi alisaee ruského voj Tylo nárhy lonhni zcela loxdilné
ska íicij! slileoa majort io Muru od oněch které byly dřivé osmá
lbem dubí" známým ujcukýiu i třeny němci k" in ruskúu luinclé
1 d!ionílem Tnuéhhlln Imeiio j lem ! Set hlioiuti I ll I W c jíetit l'o
i
Mi píše "Situace tli západin
i nudě tuji d'poud v popu dí zá
iiou S oji ti- kého siiiHii-kit mu
sítu plohlíoíti íc pru ddoi li
todioou ííitu t Ziiiřini lieiiit( bvti
i
nhi těi lito ti i trhu toiií mima
ale je p i h Imé e -pijeiiei bu bot
o tlil ll UVHŽoVtltl ' lierliné se V
ilimelinlo že Inui být I tlěeo
! iihoo nb iiuovdii se vstupu
lenlo před večeřeni domu z práce
e vrátil -Jeho syn Arthtir umrne!
kb-pal na dvéře a keneené núsi-
líni do domu vniknul a pří vistou
pění do pokoje naskytnul si1 mu
hrozný obraz Nu podlaze spa
tři! mrtvolu tvého otec ležící v
kaluži krve a podle mrtvoly nn
c!uíz"!a se smrtonosná zhraň jež
konec utrpení starého krajana u
cinila Případ byl ihned oznámen
policii jež shledala ž" jedná se o
sebevraždu Krajan Rohlík byl
vdovcem a zanechává po snb'5 tři
díl ky
Neplecha
lucasro lil - f středu dne
2's února dostavil se do bytu r
diklora "Spravedlnosti" tt IU
ťánka neznámý muž jenž tvrdi
že je poslán z koiisulátu a žádal
aby se tam dostavila paní Milada
Pvrá uková a sice hned dne 1 břez
na mezi a :! hodinou Paní líc-
raulcová odpověděla že nemít ca
:ui protože musí učil na české
'ikole načež onen muž odešel vy
zvav ji ještě jednou aby na kou
siibít jistě přišla Paní Beranko
vé nesla však na konsiilál načež
v pálek dne o řczna dostavil se
neznámý opět a spustil drsně proč
nepřišlu Překvapovalo že jevil
iirkleré znalosti rodinných point
i u paní Peránkové a dokonce hro
zil že prý by ji rakouský koušu
lál mohl donutit aby tam přišla
Na lo odpověděla paní Beránková
ze nikdo ji ktoiuu donutit nemůže
protože je americkou občankou
Muž onen odešel Paní Beránku
vá mínila se o podivné návštěvě
svému muži a jlNtým známým a po-sléze-na
radu jejich rozhodla se
i)í konsulát dojiti ['čiuila tak v
iiojtHeii iine :t nrezua a vzala s
sebou svědky pp losefa Nováka
a 'ielava Niederleho Na kon
siilálé se tázala co jí konsulát
chce a dostalo se jí překvapující
sděleni že konsulát nic nevzkitzo
val a žádného svého zřízence ne
vyslal Celá věc jest dosti ''had
ná a není vyloučeno že se jedná
o nějaký nič-miiiý manévr který
sad vyšel ze strany odkud by se
ani ncdálo nám věřili
i
POMOCNÝ VÝBOR
ve prospčch nouzi trpících krajano
v Čechách
Až do 2 hicnu lí 1 7 VtdaHtrh'
"Pokroku odvedli ťVsko Národ
iiiiutt Sdružení celkem íklltiOlT
Nu novo:—
Dne }) hicna oznámeno +itHi
)oe IU bíezn i flU
loe -J i Iremi + li'i
I )oe '(l hfeiii :
' S oka Peiob r Ni h
Á bylo po bolesti
f'in A MlimKliM II ItlgbUnd in
Knwinn Uipr Kull tUm nim
TrpM Jiiriii txiUnliu v rálcti (lit
nuly v Vutain knluiirUM pvt[ imia
iitlvutl NtvurAv Hllltnl ldv!n Juiar
bylo bro o bolll"
SEVEROVY
LÉKY
Jimi B pnxlcj vlud v lélíírnáylj
ntxijt tiuk im tu iby vím byly
dányKky SKVKltOVY Nutwftu
liápi-idoboiiliiy Nunitiřirtell (lo
Utl pruvi lilky Mvruvy ubjoil
ntjw ! Ja pHiiio od
VY r DL VLKA tU tLUATi suuriuv ivvv gi
g3
r DVOftÁX proUTivé vépřfi AET BOQESS prod dijtiyU
KU POWBLL prodtvaí ord
rixroiřiilc Commission Co
Tolořonujt0 nob plíte nftm a doítínete JC7odkladwou orovíiř - 1
'L 80 607 — BM TbOMV 80 2110 — Bo 8780
Room 216 Exchange Dldg SOUTH OMAHA
kávliia Na tiiililiekA ttVdžeid si otetneh Stálil do idkv lulW
tti tá tniAe ojen ké initorily tnu eiaee o omto noéiu mírovém kio
i miti v ei ob iiel m loidoii míl i o !m Némcí ka iskiími byla pro
1 "t±':?t%": v Unikli ádného %iui TojStedtienim evropské 1iHlr1lnt
♦ -♦% ' ?-- } 0111 Uťli Kdót niiěiMi uelnit nimi ! uárodoosli I ! této nové němé-
J ! politikové vidi ji4 kIiM' luílltiiké lldltV(' nibídky je jukli pn
Uvedati se 1 1 w liodé iitír kle í nirh 'emcko il bn t siw
1 t I I I t I ' t 1 II
1 i ilxťlttme itUMiiihti nptni li mi ttelottlioi o nett ovmovuii h
i Or F h Sotlláiď
t MAHA hra
Čft APuvNAs i íu pt mt
bfwtl llxlotu Pit
lvi bt
v fnymvsf: i i u b4
#11 v tij t t 4% ti
k4 ttiii
I I I i M M I ll MIMI I
Edward J Svoboda
i iiuut i todubii
id o ýťlimbf fU li Íhumuš
OMAUA NIU
( branné kilv 1 1 I iooheiu
j x ubt jit I dyb doVblu e kun
tl kU Um-i i lllikmi Hllllitlttll (I
I on tMoioilni l't loti ee yiM'0
I Tiol icddot l' se n U II' He
bt-j liií po 01 mi j tt i-4 ovbid
t( 'ku ř ibU'L kd je n kbm
xfttn uainiUl Hv Níuue m m té
ipuchl mbvrldii
Antf-v 1 VI Vt břeíOii
'n I'iul l 11 ji (li IO div tm pll
t i'1'0 lv I jt okli mií řM my rt
siuttl Kmi I '1 1411ti rtiidti) ř'ru
i 1 lí tloi Néiioe Hrti'1 sAoi
1 l m b'vtiii )iitS IIom 1
i y -oi 1 1' i! i tl„ hoj Iři
Sbírku on hesilťv 11 'r l'or
iiuua Umahii
1- s Ibilioida 1'Mo toi i' Xcli
I r Ibdetida Pbiletiee Neb
dus sUák I tmahi
Václav t Uck Klorenciv
Ma i
1'ni
MoO
l rvi
l no
liv
''IM
IVU-
fltti
I
- i ti-
Ie halu ' lOiile scltupen UnK(lti
1i1inl lidu e icpiťUclé jotl (
tliti HiíIhmIiUiIÍ ničili Nětteeko a
Pni puidiioii íibiiliií se upil!
4(1 Úěl tein % V ttti H Votilc pi
lidoé l'lé v Iti ku
Uhcn 111 thudiiuKe ínu
w Tcinsth
'tťintM'b Nlb bfíHHtl
lihli'! t 9 Sodíii l Cifité j[ijm'
i it 01 Uiii ii- 1 vrbol iitdu b
„" ul %tvei i mmIu í i -„h iynl idiťmi i dn
l u ttii vtMid HiiMi1 stIMl l4MI lďn?jsl m prvH U vf l#4ÍU
ht o i l siv kukni 1 í i lr lAI líJr #kiiiý (vkf
YttkU% fjá lm 4 iuim to l jliÁn #jdí ktiioípř U ďinh l
i 1 p„i Uii i' o i t ie Unk Prvtit inii 4
m# l la pjiiu iui ljUejl UU é us4itl!
Kriijni kilu jste je5ta nřofl
OpiMi Um IHVohoiOllt ItlilA llltil Hitti
lusli jei pl lytmnikon lAtLu
mkoukiyt iiťjutJrtiS lípl a n u
intriiíut bí ty átkn loninuá 'ot
ÍHIVi h fcpoUlbiatií ItřoilkbUliřjtji? H
pliojila jakýtltkidiv hWinťlM n
klerýi 4vl rkrVtt' biulí
Vili v rtMipiíM' kviloMt (Utebtt
Vel nkir yl je Hjti ku KltitS
j&~3s
wiiř
Budweisesr jest tdaiitý chfčb
—Nic Vice — Miz ÍJÍávJS
-p ÍM w' stal jen míšením uzrálých "'J'rr rťdrp
i Cílio Severního Chmele s rejjcmnějrbii s:í!(
címt Žatcck'ho Chmele AncriČaná htcíí iirobsWi
svitrm praví „DUDWrISTtU íi-bofi Čistit 1
'Lchkort a výluíná Chuť ŽatcckCho C!i:nc1c jr V
tti?ls t3U"e — nechť ho p'jcť2 v Honí Koru nrL
7bma - vždy ten rrný T 1 1 0 W K 1 3 R — v My
v iedinS mu vlaatní třúl 5 _
Anhcurcr-nu::h St LoS' U 5 A
řt lou' j ou i váni ln pvuhlk
lc-Vt-il: t mt 1 i iikroth
Něv ílěvmci
zavuuíu —
Mcans Modsratloa
— Get rid of dandruff —
It makcíi the scalp Uch mul the luiir fall out J0
uiséi nliout your haír cultivatc it like the wouieu iu
Turiá do They regularly use
ED PINAUD S EAU DE QU1NINE
thu wouderfut írench Hair Touic Try it fur your
pelf Notc ita exfjuisitc mulity aud frarauce ArUto
eratic íueu mul vomen tlíc vorl4 over use amt ciulorsc
Ihii f amuiu prvpratiou It keem the sealp clcan au4
whiteautl presrveatheyouthfuUrilliaucyořtliehair
hy a 50o bottla řrom your iloaler-or seml 10c to our AmorU
can OiVusea fur u tesuu tuttW Atiuve U t!uiu3 Uvm't nvK-ct
your fcair
rommu eo waud im h id maud mu nw Yrk
IKIHIIIIIMMHMIBII HI H 1 1 H H IIMUKIIHI
NfjUpíítn uiUt#iu k i)kupoM itvbulh drivt
r AetkA dřevnaká ohrnrin
i Chlcaffo Liurtber Co j
11 M Kuti l OmiM( Riki
Ctili (HUtaiU Vm xldf ovUolni viwrtii vt alouit
Přodplaíte svým přótoliim "Pchroh"