Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 04, 1917, CAST REDAKCNI EDITORIAL SECTION, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Hf rfí 10
i-
)sn J M RVA pij
OMAHA
ZE CCHUZfí VÝBORU í
OSOBNÍ
CTVftTV řEBRASKÝ
í W-fll PLUK POVOLÁN DO
t FEDERÁLNÍ SLUŽI5Y
í #
Ve čfvrlck večer íI vidu c
jsclilize j"( Vlin VV lř'l M l"Vkl'bu
Národního Sdružení v hotelu Pru-
iiii i a n itciii znpnoi pruirore-
j uď k jednaní Ti plakátu udán
: President WiUon v pomleli pn jlhlt ám' Pokroku která jmi
Volal do 1'ederáluí duby i' f v i lý i dubí iiejuíí nabídku V Min mi
líudruský piW pluk uu obi irání i vnlmní k- íiiidilnríum lnul'' In-
dláí iiii koiuuiiikiiinírli mí iiceh ] plil nč pro M'lnii propůjčeno
Jílli" (lliV Zabráněnu bylo UiOuýni
l'llolil'l11 KpU'll'l
1 Jakmile výzvu v áh v zn'mot
(C)Crnll lil')! Illlll''!' ! I ('() íl J
vr práce i spěchali do zbrojnice
hVM' k povinnosti přihlásili
!Aby piik pln': uveden byl nu vú
léčný Miv lo p-si muu pru
'IwiŽduu selnuni oť-vrniu byla
ihned v imiv' budově První
rodní Punky odvodní h r 1 1 1 1 í ' -
1'í'íjíhllllí IIOVM
MlIC lílllU
i přijímáni
ž'd úpím' již při příčin'
'IíOIhcc obUní i llliT! jn Ml obéll
1IV Sp Málu anebo ' prvé občan
Skó li-f v vv vedli Cul Mu-hr
'jMiŽ iiilcji'1 do íi In pradl '!
uiíic míli pluli pro diižliu připni
h
Ilil eIO
IV lil
eiiltl IHUI 111'li'KÍllll
nýbrž poie sviťioduí
Vťli ve tri'i'h '((!''!)
i „
ř OvrlV pllll-i puHsI' VI! !( Ilill
jA li (' il D Omni K WílM-
I'' lLiir i z St:iiiliiiM Mii
lisnn I íofilitii K I i i' I íiy
t ' KfiiriM-y a M Vnik zási
liVlll'í s( líiiii WÍmuT -iliilii
vílím ili''i'iiiin z I i r 1 1 1 1 f ii (
iiínoii mc st i)} mi puškami z M
iiifiliy
KATOLICKÁ STRANA SI
PÍřEJE SOUČINNÉ PRÁCE!
1'ťovuláiií k sjczilu t ' 1 1 í t W
liVlIskýrli jez liylo u vyláiií zá
Kiolky a požihlány o vyslání zá
it)tpin vykonalo svoje poslání
Sil pl'ovolání nim dali své podpisy
ráslcéllě iliispiteéné liásledljíeí
píísliisníei sírany kainliel"' kle-
nt V Xelinisce louží po spolci'('
ticdéleiié práci pro osvolioení sla
Výcli vlastí Vlp -lan šlépáu !rož
íllfáí' Ve Seliuyl"!' K eřlii'uek
ibclHidník v Mniiiť vlp K Z I'e
llai')i dékiiii ve Verdiťc vlp
!Ji'li 1'iizoii! ek ťafM ř "v" iKvijílil
f T Votavu právník v Mmazi A
y I iiiupir pťivuiK a rnihker v
jiniiz" lun h dirot!M'k iVtíed-
Í ií předsedu Kat u ic !'io Měliílía
( ] Kndrtiii předseda ' (' K 1
VWHIOO í'l)„ los V líeviiieeh
nustopř-dseda Kut I )éliiílía
i rtnisoi- 'A V K 1 v Dodie 1
Krariková předsedkyní1
a)ecr Kfduiidiovýeh Antonín 15a
"4 Stát ní núdlesiií Knfol I osní
ífi dť (' ] Némee Holmmil Se-
ncrád oneť Haiier los K l'rn
hkoěil n V I' Jelínek dopisová
H TIlaMi o éiiinovníli Kuto! spol-
ft v Oiuae V nedélní srlmi
polku hv Prokopa K I íiyl do
jezdu vyslán puu ! Nejepioský
nko zástiipei spolku a Kalo! So
ol ne usnesl nhv v 111'déli ndpo
ciiiic ~'h didilia ňslal laar Ka
of Sokolu ynvřeii n éleiistvti tak
láliH příleítosf súéatlliti se ve
''jiié Kelnixc v Auditoriu ipi
hlailé ujezdein nvedriiélio le
eiuiít řt mezi lidi m českým do
do k dohodí jíž j's nám v tek
!idn" opravdu luinejvví Zripďítlií
J au I jii 1 1- poihii zpráv u o vy)ei
lli'aill se ninldeclil V 1 lalli(í
cern dékaiiem prnníeké fakult v
sialni iiiijverily v Uneolii jeter'
v nterv iiavítívil a oznámil že t'ž
liud" ii i vreim scliúzí v auditu
ríu mluvili Cnuidiiví na lliéma
Amerika a vliv př'siéliovaleet va
M rrvanisaeí iiiíliice pro spvd lie
liylo jednáno stane se tak ve eliíi
i príAlí po úradé s uéitelem He
liešelil ( '(e dopis pní vniku l'er
t'l' la jenž déu j" že lielnflže
l!l''"'!ostí slíliíti l'éa-l Ilil sjezdil
pmieviid imisi v len eas jiraeovali
pro éeskoli V'e mi jiném n i í t Ž(
však přijede dovolili mu okol
lio-tl zato ini vřdomí Že l'ev 1
Kíeliek Ze Silvec Kake Mimi při
jede a usneseno uliv mu liylo sdě
leno o ěeiu v m 1 1 1 ! 1 1 1 ri 1 1 mluvili imí
Na vědomí vzaty dopisy pánu I'
Filipa a ' I' Svoliodv kteeí rov
m'z sliluijí na sjezd přijeli 'Ji
Mllpei nové ozllállien' lili jsou:
Karel vov'tiík Snyder Neo a
lan Vnuk lodte Neh ij řád lun
Alllos Koniei'd ' "i!l i' I !
i' llodire Josef Voilásek za řád
llvézda SA'olody éís ló Ji Stra
na Mmaliy: paní Aloisie Hrdá a
Marie Jíeliová za řád ('eidiíe éís
!''-' ' (' li J v Millian Svk
t frank Mafis za řád Křivoklád
éís "') V Tohías Neli lp 1 '
!'tál i' Jitu Weiizliauef zu nul
( hiialia " S I' S v 1 nnaze p 1
K Sinknle za rád Jiří 1'odídirad
ik' v So Miuaze p los 'ej"pin--ký
za -polek kv Trokopa K I)
p 'áelav 1'řiliyl za kluli Komen
ký v Mmae pp Adolf Smetana
'á'! líureA a John 1'ospíeliul za
spolek l'krok é Ll (' S I) p 1
l:ii M JiroiiAek ústřední před
ní iři'dseia Kaioliekého Díluíka
L i Kudrna předseda ' V K J
Valioo Vidi los V Ueziiíéek
ísti in ísl opřed seda Kat !éluíka a
evisor ' K J V Moillfe A!z'iě
'j I' lanková piedsedkvné l)eer
Kohiiuliov ýeh Antoniu l'arák
-l ''"ií iu'idU"ni Kalni lesníkn dr
-I Véuiee Itoiiumil Semerád
M-f liiuer Jos K 1'roskoěíl a
' i'" Jelínek dopisovalel Jllasu a
Vá''l H hi k imijílél yit
ráže v íVrle N'idi„ pííjel Jo Mmn
dy za olieliodnímí iležítoitliiií
Wflll ní vy4e poprv' plili
Ka"e Kmim'1 zaf nu pnaliázlui
l'tl také v klám' lrilrov' p V
I'' Kiiuela ale dlonlio Ke iw iri
pooévadž doiud je poruemí hlílr
(' e jiunc mu pozdi li Vení se
lidý Krájím Kiaiik
méiiek od e dnes dopoledni' k ii i'
nu dě do Kořili Loipi ('oloťiido
llodla Hf dostali už do Ony lul
jak pru ví rád hy Imjoval jiroli
Néoieiim l'au i'ini'iiek liyl ji
dííve :i roky u pť-íílio pluku u né
kojív iiedyl jeAté do hUihy povo
I pree louiiii po vojiliieine jej
opel Zlieliválila JeKl syijeili do
lne mílné rodiny Váe einánkii
- ří l) jíž 12 lili e i v lí né)
Píejeiue mladému krajanu íté tí u
do liry lísjíéeh v lilldoiieiiosli
l'aní l''raul I''oralová z KX'
ler přijela na návslAvu svveli ro
diéh uiauzelu V K iinelnv ell
Pan A 'eeliu od jel do Ldm
še a ali lam shlédl své puzeni
ky a zařídil áe pru jarní práee
)o Mmaliy přijeli a v hotelu
PYaha sie uhylovali :
los X"inelee IJeleíui Moilt S
Ta- ráno- Kraiiiurd ' J Kunk
líuÍTht Jos 1 Iiezáé Tlíhor S
l Ant Alexander Sehuvler Vel
1 S Voráéek ( 'oiusloek Velí
Jo- Skolil Coinsloek eh„ 1
Krnkal Itattlr ('red Velí A K
Kelnlriek Klliil l''eldliek ' lark-
k'l Kil I ' I 1 t
son eh osel r eniri'K Vine
Kmdríek líiehlainl eh„ Mat
Prokop Vrrditfre Xeh
Aut Krolík )e Witte Neh {
1'imer Wilher rl 1 Kraja
Moiiderson Ter horekovn Lind
sa el)
ÚMRTÍ
Vi
sím
ll 'ei
středu zeiníid
s nek manželu
hvdlíeá ll V éísh
IVII IMCsieo
1'Vaiit ( 'er
KMI na jíž
1 I id 1'oliřeli luide se odliívat i
z domu smutku
hřhitnv Za-
v slovu )eiiie
o
IIOll
ii ili-k o
ha i esv saroiln
moueeným rodii'' ii
iuoi soiistnct
SLAVNOST KOMENSKÉHO V
KOSTELE ČESKÝCH BRATŘÍ
l iniuvník Kutní spolku v Mmaze
Jména jejieh hiidoii k provolá
id jež hlliloll V loÍnáe uveřejni
li! připojetni
!'iieeisu doponiéiti Českému
n
roilniiiii! Sdružení hy k sjezd
llv pozváni 'esí Kiinsasii i Da
!o' "" poněvadž se z iiinoliveh mínt
Idéí
ÚRAZ
V poltdíll odpoledne udelif ťdo
iu'K Kamene Krittitmi louio iv o
' r améstiiinťh'i v sii loitkéui '
ííVodi1 p K Svidiodv n t oko j'i
pťisďnl mu pcinněol 'ei iiiénv j
ik Hťpt tkhidut tiioMi m'itjiu pi i t
"i n-si i !' nbio kdJ oko hole : j
l y ItOSl ll i ! itefcll ! o' i
ídrd tl íe i d s pd si! oi t '
j
►ši tl tl IxilUllí ui H KU! Kulili CiU
sítít ďoií pnltHtuU p t U j'' í pi
fidu i 'tiuvud ttfy po'iioaii
frt0''lo(
n j k v h ' ' h ot
DRA2
X
-Mih
íst iá NÍM í4 l i
růMivii v i-' ii : ! iii
ř
pi sVe !' j"-lft-t jt okh o Ij :
lu m la lU MU ik ítdn 4
f - !
ťUt wol -ijoíjMií ale uMitl
(Mf? n thU Vyihn d l # ii k v
(r i ml? 1'hvíIhíí1
f řM4fu-k fv-tfii třřtíbl
"mí! )í ďt (iNíťn v Jitf
Iťé A íl i íd píViijí oní i %vf í
f l?r#i IOOOHC lí-'í í
s povděkem vzato mi vědomí že
Hzárovv vvhor Kiitol Sokola se
z udl uzavřití V neděli odpole
!i e :í!i duhaa lijizúť vííj ahy so
I a mohl súéashiiti sehrtzi
: Honu noru iMiiď vvslovrn
-'íl písunné Ohledné Sokolovny
'lei ú jest ha xidioll Zadállrt Klidni
ťi lv eli hoteiieil neďmlo došili
v Mizeni zadoikti vylaiťii o postou
ei i mu ut- witur oeekuvá w
s i i mu Sokolovnu pro sohotti
1 " r duhSiU píepllstí JedlUl
" i tom dt hy liehv lo dohře
! Ňihtli V Uedídl před sehňí V
i ' umu průvod l'oiH'Vidí mk
: i dosii xážuvi li námitek ii-do
% 1 1 i se průvod M Úéttsti děti
' e fhlid V WtldltoriU hudl lllif
1'ď'i'VutÍ soiikloaiA (hy se ilét
I t" súéilslmty Později hlldoll
dany I a k ' ii'ilelky u mouÍii
Ptoř Situkovi hod' dopstl
!lí V Miiřf lu' j lili ii'i% Xd
niti I VíiVrtloi i tout hv
'jeiídu hv h VpoineUUtU tkr
h í kopoikil l'ih'Hsk Vt H
pl'rtd'M ptílí ťuál' Jw S liťoj
í tiv m i tt not lotu prouluvih
Si liOíf k!er ho I Ol mUSihÍo
J' '' po piKlj srluu Ť V S
j ' V IO tks" Utij iv' sptJkíl
aVtli p-o' { jJ
ll' U t J'jt st ni ( tlil
-vil ť ípr v!v h
s hiWc se ! ! i! v l o o!
' iitirv
ÚRA2
'-lté ídptolftť th dl'
ii sí n rsi H '
's i d J I! Í to oS Jí
' j t i h% j-siVjílř-n u vktultdm
Sotva kdy jindy hostil chrám
i -skřeli lírati í tak pestrou spoh é-
uos iiiKo ini st reilectii slavnosti
Komenského Sedédi v přejilui"
liéui kostele vedle sehe kiitolíei
i viiiiyolíei svihodoinysluí i socia
listé Nepřišli tam vnuk jako ta
koví ale jako Cechové ctitelé ve
likého muže národa z něhož i oni
vyšli Jest to znamením duhy a
my ncpnchyhujeuic že konečně w
shledáme všichni v jediném veli
kém a mocném túhoív ěeském
Prospěch z toho hude míla stará
vlast i nová a koneěuě i my sa
mot ni
Slavnost Komenského hýla pěk
ná a zdařilá a zapoěala uvítáním
pí ítoiiiiieh farářem p V Ccjiut
rcm uaécž zahrál pěkně sou nu
liou-le mladistvý Juroshiv Haley
liáieú "Piiiiiátee Komenského'
přednesl s proeíténíiii p Jos Kcfť-
hr Kvarteto kostela sl Mařenka
CejiuirovM Fiiiiiiii Iterúnkovii pp
i i t 'i
vi miisii a m otuva zapělo
pěkný zpěv "Slávu Ti Kmiicnie"
se soleni sl M ďjiuirové miěťí
promluvil puu Stan Serpán o Ko-
imuiském jukli sptsoviitcli fícé
palu Scrpána nu krůt kost vyiiiA
ícni doliv hýlu velmi ohsáldá a
pole nu l oslueliuei s Vilěrliostl
výkliidúiu jehlí poslům -huti p
letllerová piedlieslu puk lnUfň
'Hiiif Shivu Tohř tiéítelíV a uleé
mi Nunenvu pak piHl nesla hašen
"Kouieiiskv " Pan Ut (juuat
imhiktoi" proiulmil puk idisainř
o Komenském jako irforuiutorti
Íkoiti prtstnáika p (1trváto-
Vil hyU ťitjiliiaViol 1 pimlttt líiéi
řiHloůikn 4tjmtm hnfuvuli
Pk pirdlteshl ldť'Hn KlíllUoi 14
sen f A tlAiiriH ui"si'in h 1111011
kým" kvaHrtu jupíMi "K !i
riKeiíitoim Kmui'iiskvli'1 " V 11 1 -
OH kit hv-eú "Stiiatíh dkuvy"
1 idio-kl Ji lpfíhu" HdVťi {i řV
Vj' ir proiidiivd ti Kumrliiťm
4k k trr"nii ťwS iVjnaN
kiátk n t% nln jtdrou p"liU
fi„ „iiluMu niiiohu iijiumVihtt
mahrt :in "N Kupili"
U k 1' ! V r#JU4f4 VI
Wiiy MíivU udsni jfíftiiinf
ltuKpti hyU kUtitost i'rli
il tm h u itt KMiLiiki tifj
(Uížíí hyl cízšíui nrttt vAm náru
ídinii jiným Proé? VUulu rukuu-
Uh nikdy (Veliliui nepřející yla
hy ni miisehi přiznali k uvé' haneh
IIOlí ' nejvdííllO lllllže V ohlliulí
ií4e zrozeného vhmilit v ncho
slínnou cizinu a prolo raději tlu
mila o Komcydíém io utlumili
luoíilii pamaltljcme se dohíe 'r
v roce h'y kdy í pruské' Akolní
úřady naiídíly lihy den 'W naro
ženin hvl oslaven na všech školách
v Německu Mcti mcy príizilno u
s
I
kizila slavnoslí Komenského
Čechách
DR A HRDLIČKA 0 6'KAÍCH
A BLOVACÍOII
davuoslí hvly iiMpřádány A v
líakoiisku Nic Ticho Vládu zu-
PREKVAPENKA
Přátelé maiiželti Kr Mrkvičko
výeh měli v úmyslu uspořúdut na
rozloučenou nimi jelikož se ho
dlají na druhý měsíc odstěhoval
do Dakotv překvapeníéko a mé
io se io vseeKo ounvvat v 'loun
manželu Jos Kašparových však
když už to hylo v proudu hylo
nám sděleno že pí Mrk víčková
je Houni nemocnu u Ickiiť ze ji
nm ídíl neopoiišlél lůžko po 1 I dní
l'eeťoii měl "hii'" Co teď' hýla
skoro jedna u tu samá otázku
toho nás ale vysvohoddu paní Jos
ixasjíarova a po leieionu ninii
lov a la : "Víte co já udělám '
V pondělí hylo Josef' uváleli to
mého starého a zárovú také můj
tak lo v neděli oslavíme já ohsta
rám ohěcrsl vení a zmrzlinu a mé-
io starého překvapím" Každý
li v I n tímto mniidrvm návrhem
pokojen Hned po třetí hodině
odpoledne se zaéuli hosté Hcházp-
ti a tlel rvalo lo dlouho kiidý si
tineii cílil ii I o iloma Si Hozenu
lalileéiiíková havila přítomné zic-
vení sama se iloprnvazejie na pni
no ro každém eisle hlUulila liou-
i podívaly a jdikož mají u Ka
šparu velkou residenci a loMi mí
sta sniMila sl Jahlečuikovii do
kolu u kde kdo hvl musel tanéit
leiiom pp nu varna a rnířclt Italer
se vymlouvali na podara Za to
ah já j-eiu šel z rukv do ruky a
každá laneéníee si mě chválila
ik iiiaíiii pěkně tancovat jenom
' se špatné otáéím Jídla a pili
y!o ludiaděj a hovoru a íaehotu
'„ třd že se záhava zdržela až do
h!iioci vxiehni jsme děkovali
manželce los Kašpara z:i pohoste
ii í Též hýla usiiořádáiia malá
dika lak že po zuplaeení kylie
pro manžele Kašparovi a tz pro
pí Kr Mrk viékovoti — nehol'
dyž se nemohla dostavit patiudo
ali jsiiu na ní alespoň krásnou
kytici — a za hudhu zhvln ieštř
Iva
IV lo
"I i
ova
lollary pétudvueet centu i
jednohlasné usneseno důro
ve prospěch Národ hřhi
Následující pánové hyli jiřítom
ni jejich manželkami: Anton Ha
kov i Kr Novotných Johu So-
oloví Jos Kašparovi John IJ
ovi S Suchánkovi Kr Svojtkovi
V Hartošovi Fr Svohodovi ďlo-
liouěiuk) Ant Mílkovi Ant Od
várkoví J) 1 Vordecnovi Fred
lilukovi fíeo Pifchovi Jos Wol
fovi A Mcíiimseyovi Dále pí
AI Iloiiátová pí laldcěiiíková pí
Aut Vítiínivásová ií M Mať
hauscriiva k Kalifornie pf M
Snietková a pánové: Jsimon Ro
kíisck Kr Muehldorf Vád Ku
elthuler Fred Sláma Cha Fia
lu 1 Veverka Chas Kašpar Jos
Kiišpar Ilill Uaff Ir' v Kruetfer a
sleěny! Uužena luhleěníkovit linsc
Vackuvii Kotin Trékova ' Mary
Tri ková M iviiu Matluiusiniva
Viicku Mrtthauserovu Itlaena
Httitošuva Piťdtova a lllažkova
A i se opět llékdi Ncjdeiiu lineliA
inu n tmu vědět -
Sotruh
NA8E NÁVSTÉVY
Pnu Vádu v Veverku lýsalý
Omuíau u nyní po e t jíl od
liioiiý liostiuskv' v ldvvriiict
Vrh přijel do Míjiuhy lv d
n vnj Uoslinin tihjediiul iijuki'
íúsohy nehiit' plíi nikíi' j H
kAviati ulký ohdioit uu Vpvr
krt jo I kčtnu M'rv4 hejpfše
n whn mUlí kd lnd míti
n4 klndí minu (sořn nAMije a
árovcú wi ( ro-tiiurdiit pi
(IVÍKIII pii VÍ hillttt
liU iMrki In [ hfi miiu
hod- In iitnlMi lUbl I in o
k jukftítft Uvili nU fiHift
štívtl m v prtudU v naWn ii
Vild pidplil ni (4 "Dnul M
Wlřihi rbrtk" lA )y #dM
i m ť - Kv!Mm jdi
líudcdí řiiucrícki Vfhjiuml dů
kladní ponOria í kulturní víší
ušlechl ílýdi mihách ohiiu ťřddo
iihimIú a jejích oprá vnřnoMlí na
samosliiíio d hudc jí Ií míl před
ní zásluhu americký iuVmw rv
ního údu mi krajan dr Aleš lir
dliékii jehož jméno di:c je známo
ve yšeeh védeekýeh kruzích nu ce
lem svéié )r Mrdlii ka hlásil %f
hrdé a d!ish'doé ke svému éckcmu
pliv mlu íi je fdí dok) idný ve 'Vém
českém cílení že nhvo(í ahý je
ho jméno hylo tííléno ve vládních
a úředních listinách hez klíčky ve
jméně prvním i druhém A vlá
da oeholné vyhovuje jeho žádostí
a přání a pořizuje si zvláštní pí
mo s kličkami na "s" a "c" )o
kazuje lak že si váží mužů lak
důkladných jakým právé jest náš
krajin dr Hrdlička Dr Hrdli
čka hy I píed časem požádán á
rodní Ccoirafícknu společností o
(lucek v ncmz po jeiiiia vaio ly se
o Ceších a SIi vádch Dr Hrdli
ču neváhal 1'védoui'l si že imi
yazin tělo společnosti čte stulío-
ee eleliaistva íiliiericKelio a Z Vel-
i I'1 vysocí v '-o ini C'é
loniélí lile kteří přes veškeré
sve vzílclaiii prcce ii ri mnohé ne
vědí jak Wsoee slojí kllltliriié če
ý národ a slďalřcný národ slo
vensky a dal se tinii ihned to
iiace l'iel Z"' lioslOUZI svvill
lánkem ncohyéejně a na pravém
misie vcci ceske i slovcin-ke a
zvlášlé v těchto dohách kdv Ami
l'ika ujímá ne akce spravedlivé
chce se jiodílet na ztrestání hrutál
pum 1'iasitele vhccIi iiieziiinroilnicl
zákonu a lidských práv Článek ji
psán na 2~ sira mích s 'JÓ vyhraný
mi illust raeerni ze života éedého
í slovenského a zpúsoh pojednání
lak prostý iiehledanv všecko
tak průzrační' že každý musí po
nziimét každé včté v každém slo
vě je cílenu ta laská llrdlieknvn
uhíjeiié ii zhičované vlastí naší
a k proiiásledo va néiuii našemu na
ndu Každé slovo našeho učence
mluví k srdci Pisálci zmiňuje se
eliuo o hlavních dohách historie
'eehii a Slováku vzpomíná tm do-
lni I řemysloveú na dohu Husovu
zachycuje sla vné dohy českého uá-
oda začátek jeho utrpení Mezi
ádkv možno číst "-Inšlivou ohža
loim na Mm a uatolickou církev
r Hrdlička neměl asi v úmyslu
huknout se katolické církve ne-
hlél předložit americké veřejnosti
zálohu cdého národu našeho avšak
nemohl se vyhnout Historie na
šeho národa j" příliš joná H tu
překládá tu lékoii ohžaloliu na
'líni ir katolickou církev Scst růz
ných hojovíiýeh národů hylo po
štváno ua ubití českého národa
za to že chtěl svohodii přesvěd
éeii' Kultura českého národa by
la drancovánu zběsilým způsobem
češi ý národ měl být vytlučen za
svůj vzdor JJyl lo náš rytíř bez
hany a bázně Jan ižka z Troeno-
va jenž se postavil se svými llusi
Iv celé Kvropé a jediné předčas
uá smrt zabránila lomu by nepadl
před českým národem Kíni na ko
lenu Mslivost dosud lieiivédoiné
té a církví moeiioii otrávené Iv
v ropy nežnula mezí Celých L'i'M
roků skoro potácel si český národ
mezi životem a smrtí Kány byly
smrtelné jak si- aspoň zdálo A-
v suk zívouu sítu iiuioila iiisrlio
byla příliš houevnatá aly mohla
1'ýl ubitu docela Jitřenka zusvit
la a český národ se aeul prolinu
zrt tyl rekoiiValfsecnteiu íl žije
dnes silným životem líc has že ci
áčii vrazi miova se vrhu ji kei
ně ua nás a najímají si ještě jiné
iiskodlllkv
Pisatel inapominá iiušich nu
lodních li ii I é u ň juku Havlíčka na
šich mistru hudby 'jako Smetany
mmm
'řr-ytiim1'J
mí
Dr Richtera
PAIN
Expeller
Vmi iMt f
fiflpodoirtinýrk ř'fn
pV!ílíl'l-
'nmilulU Wky
pnkííky 11
jou uputhMt ko
tvou — ohrliojuí
ni'loii
XTi n M crfitů k
Iřklrníků u rtino
f AD RICHTER
tt 00
74-80 WhhIiIdí-
ton Btreot
Nir York N Y
W~W'W~!"H"J-H-l-m"l"4'
iNcJmodcrnéjií w"
m Jlinl atraaá mini A-
Baznlcký a lize-
nžfsky závoa gt
f Výborné uzenářské zboží atl f
4 lei uouřias uio
-t-H-I-t-l-H"H~H-M~l-HM-l"l-t-l
JOHN ll UUlX
— init M-'il —
Tlít Ul Cnlrl LIO im C:
K Zili)i tnii iulita
K UttátrniHí Jll ll Niii lili Ti
Vi Tl t rMlrUnrli Ixiuflu IWJ M
H Tlíin t (i (iitií luu gin J
NejstarSi český lékař v Omaze
DR E H0L0VTCIIINFR
lni rvJI iiIiiUoviiii
vlít 309 Himií Block 15 a lUfDfy
niiHoii irli'ii ii ilivielln
1' li'fiii v lířnlinnř-: Douk H is
'í'"l-ť"ii 'l)'lle IKiun 3H
l'ii-niy lijnnm v lwlli in II) u I n'i-llir
ni io (I iHiinf veriii
X líny yiir-1i'iil
Oll jii ! iio ji i li-klkií mfiil) Jiu vf'
iiliil
IH" NejkriÍHiiější druhy hya
cirithň tulipáuíi a narciaNfl pro
podzimní búzííDÍj též jiné kvijtoií
cí rostliny juko (:liryanth(iiiuii
kurafiáiy a kaprmliny dostanote
ke koupi ti českého zuhrudníku u
kvéfíráíe ALBERTA HRUBANA
oa 29 a Dorcan ul Tcb-phone : —
Kklcníky lluniey 22SC JteniJcrujo
Uarncy 15073 — AdvcrtÍKt-raeiit 14-
ĎR17ČTS0UKUP
ZUKNl IÚKAU
fímtčliovftl no do:
Sir City National Bauk l!ld„
Klli nd Iltrney Bt OMAHA
Kdykoliv jhío ve míÍHtí nnvitivtn
ADAMA SLOUPÁ
ologantní hostinec
321 — 13 a Harney nl OuuvU
Zrmmeuíté pivo výborné likéry
cnutný lund a vesdú HpokAnuKt
Hvníáku neiipiiniiú našich
láliiíkú juku Ki umii e a Masary
ka neítpiimiitá iiaiídt nčitdň iví
imťho jménu jako Ku H-b ý hvl
eskv liářid ilovcb' si I luk
vdikýVh a iicapoincittiti Inv eh
sluti jikýiii tloliyl si ilr llrdlt
ikrt (lejen snad v V lit ilúnkeiti V
m u'aloi NAroilui lleioxr ito
piiíe'lioi nýbrí nl u svou pia
i t teeituii Aiiii riee
DR BŘETISLAV M
CNITBUX hi} lahd (Haf
HUj I 715 t budo ťity N
tUitil Mnky 18 i IUm#y ul —
Tl lmitftM !' PH 8i
M hir Til luU 4iUtí fft
dují (h) 9 IíihI llop 5 ItiKtÍM
wdp Xht -k wjdnlnl :
AdmtílrtNtlit tti l(
JOHN J08TRONIČ %
prakticky plumbař
llcennovnuý pro Oiaahu Boutk
Omaliu
vykonává vMy prául první JUf
V oboru pluinbufakíiii (nv&(]ául
tpudutbo tojuuil 'lyiiovoia vo
iluvoilA k pud Opravy Jauu util
tvl4ituohli a vykonávám jt k
(ijiliiAiiiii unjiukojiuil Vekr4
prári véuujfl i U ijBjvttíl fit
VflHy lurui avolitjtt usi
tlisřoiiiui Tyler 12UU
Dílna: 1411 Jllul 13 ulic
Ooiaha Nebrmka
i
'9
(Jf DR JOS F MAREŠ č"
ský zubiií lékař HKH First Nu! in
nul llíink Hld lli a ťurniiii
miihu Tel IbitiM 'W — Ailvcr-
tíseliient r-1 f
řídlo ~ ituk4 nki m -
atJpntUkitlJai aa ttftm piMataV
fm m )'okrk U Tk m 4iil
Velký požir v Vbdivoitoku
tulvestiiU ''v Iíeiiu
Ilifoliniiee o toni že knlelil MlINHf
huln bavlny irniéenti tiylu ve Vlu
divostoku nikým poíiiiein řlská
vy byly MiUlnimi actitv ml lnv
ilil Iond na Zlrsita jmítirciu
l pAsiitieiiu odhaduj se nu fli
tmlINHi t
Duth tiuVé armiily j inamrutý
loinlvii ") bit" lot Nikobk
j„siH'U iluitiv kleli Vlátili tu' po
t IV lťi MU řtiildt il Peltnlira
dít plfddusiH ii' f ( i ilUstiijni
Hy vojikv píiUHl ili o tom
f ilil li ink UtllÚdv j" lHio lit
tý dlt ib pi e kořri'sp4iiil-l4 {i
otrriivy lískuVi4 kanctiiif pn
Our (ifiiAiiidi h lt a ktrýuti tm
vniili pfMVÍIiViil jsn n nutno
si ptilré ii Ani ř vAW f !Mť
mI Kus-íkv1 v roiltutorti ir l
ťttitrm iluiiiv Hod lani pni fui
liUnt ťipltiý pioíid k přfvlnU
ťy ni IM mi řiiml
)
6
mtme"mi0 M" mkw i" n ii miiiku -