Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 17, 1917, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i-'1 -f i -i ' '
5 í
1'OKIíOK liNK 17 IJIA( lí17
' Pokrok Západu"
wnhMiZT) yrLKir
khtitfi u tlí PoU liftu nt (llimh
N'(df M MM'llel I HiHil ttitttW
l'itlil'l hy í'iknk i'uh)úl OV
MI7 141(1 i lííib t Omuhu Sul
Hitltfr 101011 ly Wittíl — ♦'00 per yr
VvíJ4í 4
VViAVAThlXKA H'Of„ POKíOKC
OMAHA N Kli
Vác Eur-L C Buná maJluW
Píliliitii4 ♦ZOO mi ok
Oa ííi-ti VW rob
Alnjt jiiwelu
POKROK ZAPAW
OMAHA KEB
Omaha Neb dne 17 Jedna 1017
X¥4li
fíí
HISTORIE BUDE PRY
SOUDCEM NĚMECKA
Německá vláda obhajuje v ')
té kterou oripovídá na prrílá
itní apojencu čtyrdohody
ii'i'iíii 12 ii-iiiui n'i' iďi
vláda j " ' hi neutrálním vládám
nulu k t ' i á pojednává o odpovědi
-pO JeUCII )j 1 1 řl í-1 ' lllíl'OV" ná
vrh V notě létu se praví i spo
ji mi uiiíili rozhodné- ii'-iM"i'hi'
I ) t í f " V návrhy ponév adž Ji'' ili
V:ili Ji I ř 1 1 i i ( i ř ílll in'' 1 lii' Jiki'
k'iíl Iil-itlti I 'f'lVi' cel l'ln
in ! 1 1 ' i ci 1 1 mi Ji ii'l V lllciljc Ji)
)l'lll"lM (II I j 'O V či I il!" líčil"' )')
S l'i'll mO illlj'' l Jiiillli'' II iilil
i'lli 1 1 -' 1 1 il t i 1 j t ti 11'1'UII "iVij"' mi
lllflv 'i l!lli)('i
( Vlil l ihlí llioriťist I IH-lIDlji
ii'i'li ii íi'111 til iy :tii ihi ji'n
jcliiii Viiní f i j - i 1 1 j U %
Ml Ulil I)ll'll' Slllldlll Ilil línllll ihI
iiiiiiIi iiij'i vina fi hito velkou v'il
ku ii historii iicj ! H'cs (kli
cnvííci zisimIii Anylu' (nn- liti
vnst (''rani-ii' tniilin líusk po la
lihnuli! = v ri I u v Sara j'' a
úplnou iiiuliilisaci líii-kii !!'-rá
ainiii-na la válku NYmccko a jdio
spojeni i chopili si' zhniní na ( Srn
nu svvcli svolaní a svojí c isl ! c
Mají a lo ! cíle svčliu ihcililí
íi iiruli'' stranc nl" hpoiMiij
j:Oll pilliš ilalcko icl lisl nl i" 'iť li i
sv'cli plánu jimi je ísUái KI
saska laitrinska nckolika pru
ských provincii ioiIi'i iií { ou
sko I IotsIwi a Turecka a polnic
ní líndiarska áilosli o nálcailii
hnilí opravdové přek v npeuí c
přilícil- Nťnu cka jineiiiijí iir uvé
návfliy válťěiivin iiiiiné vi-imn a pro
hliJŇují že nciihtiiiiou v hojí io
kinl hczpriiví učiuéiiá cenlrilní
lni mocnost mi ni liiuloii pouiKtcna
Nula pak V ilalšíui vytýká po
jrnciiiu poťiiheni líilskýcli pi'v v
lomiiltMÍÍ p( ni)ii)Uiíi i't[iú lna
oíi poltoíeií ocrké rcpiihliky
lioUín-cni í í)' li oiii'ii'' : v llo
j- ii uth rovna v historii Ornlon
vi po íí v 0 j vpád lo l'c!í" po
'flíílZMjí" Ilil !' ( Z"(ll'' ('lo lijilc
ala ( pod íinjd)' lýifi vlivcoi V
návérlíii d" pak pniví ' ccotrál
ni iii'i)'i il í bndon pokrajovali v
pane intdcji na konečné vité
tví
ZENk USMRTILA
SVÝCH PET DCER
Po té Kpócbala uthcvraMu —
Mrtvoly obfctí nakzeny byly
manžcJctíi po návratu z práce
ír'c lev ( 'olo I I ledna
ideou iniioriiy vye rosa ly iinen
Ira clon Mnít paní Iícic 'io
:ciové II rok staré a její pčtj
ď-cr v ob dlí lni ťíiriné ni-diicko
(okolo iiuVsla Koioin r A 15 l'cc
incko v lakovém loliodnulí o
tva by ídílv ucutittlity íivýi-iir-ika
nebof nuť tato poky(uj
nejlcpií píístup k nímáni jtul
k('j Takový pohyb byl by po
puhiiníiii v Kakonskn a píípd by
h utiieiií páik mezí ohéniH třmí
to eiiiéiní
Nápor proti iCuskn ale zimfavá
Ncbfiďnj li mítí Shift v pí4ií
vulw právo poehodovíití nktsi-
licljfií ZMp8 ÍIJUtí llí VH'd"tl nu
Htie a-nikoliv v? Friuidí ftečník
pímloiiVíil m puk na koip-c tn
véfíí použití ponorek v lé-to vil
ee IVohláí-í) }v Velké- inl!'itví
ponirek iiinže ujistit i iiémccké
VÍlé VÍ
hhiviiíii koníčkem llindciiliir(o
vúi) Na východní front- proti Linie na Seretu je v nebezpečí
Ifusku naléá w Ví: iiéii-ckych ((„( I) Iciliui Voícinilí
Wímctký ikkki)áiíik poUpcn
NVw Vork N' V II
Vthhiíi v tu vytrijibí pové"0 '
tihrníčky zukoilidk napaď u
potéid n vojí návítvmi v Úlu
y ! lednu u když byl b na ob
líbeny' éfiHopí "Tok rok ' obnovil
ldll licí jíllflll !
II "ll'll" " f "
' ' i I
Illll!cr fnK'n nnyi - - '
v Atlantik a potop 01- k „ i l"vrl '''' ' '''' f ' 1
ktížníke ptedevčírc oiliolc :kéhokárudoh ka( kr: pod á
dne C-alrobnoKtí o Unit doul n- l m„ vh'"é' p-ncMl
VHi'1'llllO 'lsé
''I'
p nli lic-l
tonu' ' jedna se i) VCadl) pi-tl
diii-k paní 'roí'ro ou k!'Tá po
té u-iurtila -e sinu i Kw icflc
ron r { ro!' slaní otec a iiiíhi
'I nahl mrtvoly svw-h der y
jejíeh Iňkácli když vrátil
pláce Vci-ra vei-er -j icíii od
fíirmy mrtvola paní 'roe:ové
I'' Iíi iiíi Ici-ua v pi íkoč ► i ol
ercni ruce ISiilii z il -e
st ri huni hv Iíi ranou do rnánk u
Vv sclrováníni m zjn-lilo ži a
ní ' 'ii' -i'o á um rl da m' (í !y
niehz li''j '1 i r-í liyio I ioli -
re c '-punku Si í-cď'' pio'ái
1 1 nciiiíi jí t iih-iiÍ o lom ci c
d!o nciil i -) iiin žen o I a ko' ''mil
cílili X dopnu llor po sobé pli
li) l ii:erová i i e dui la vvijází
a '
0
divísí a h témi je Hchopcn IIíidIcii
burjf véstí úiloviioi kampiiň
Níisledkciu zdaílcli opcriiM
Rumunsku rakousko nénn-i ki voj
ska naleají se nyní v h přilil po
stavení pro ntoky mi Rusko než
kdekoliv před tím Mezitím Ním
cí pokračov at i budou ve vyVh
íl)llláe o Zll(Céí MC linii- při
Hcnlu a no nríiiadé- í nrí 1'ruln
Nesmí bytí záporní ii in ze nyní
kdy Tculoni zmocnili se cclélio
toku Dunaji nčiiiceké ))oiiork
mokou liti poslány do 'erného
moie Ku líampiiiii proti rusky n
lodím
Tím postižen) IaIíi by nejenom
ruská kampa i v Arménii ale také
jun' kampani' spojenní ve v'
chodlíni Si íedozemiiíiii moíi
dohé ziiiiní nelze očekávali kam
pati na celé- ruské 1'ronfé n v
kvétlill lliílželiic jíž vidéti iiénic
' k' iiriiiády v pohybu a cílem je
jlell llllle liýli liejciioiil Odésa 11
le i Pclrohrad i
I
NÉMECKO POTREEUJE '
PRÝ NUTNÉ BELGIE i
ni jevo ze ra'lu íi
lán o vala
PíliéTÍ VELKÝ NÁPOíl
TEUTONU PROTI ITALU
Po té Hiridínlmre ruz! 'idori:! na
RuwIío dli prohliieni loru'n
fíkčlio olbomika
Londýn 1
odlioiník a
u mi if
! (
li Hiia
pisu Time- V p
ol i ep ' j cuy cli
I V in 'iilee 0!i
III -it I proj' lije llilhled Že
maršálek von 1 1 indetdiui n
se pnkieiii o iisai-ní raný ll
dříve ne prííl í jaro mih ne
pi il ec pripru i cm ho ceht
ptlie s f íle ( tdboriiik lna
ze nápor iiíi západní Iroiilč i
Jinak válka bude marným plýtvá
ním Bil dle prohlášení ólcna né
mecké riaské raly
Ioudvn I I ledna lír íu
bevríždu -tavc Strcscmaiin po-lam-c iiéuie
cké národní líberiilní strun v re
e sví- prcitiieseiie V IIIIIO'irU
prohlásil '' Ni-mecko mu I ' jí
f I prii mn iičhu zá pii - ii v I as! n
cl v nu l''láin-di ho pohiiví dle ani
sl e (id nu u- depeše ri npisii '('
iii' l'r NliTsomaiin pioldásil
Némecjio ačkoliv je dmlmu ni-j
vélŇÍ letspodíii skon inu' n i 'ivetč
má druhé ucjsilnépi olicliodni ' jaleii
lodstvn nemá ji dínélin minioi ní
ho iiiiči icdio hodu klon slouzil bv
i' )IU pro uhranu Ve Vlilcčné dube
dní' 1'iíioiniiá válka nu-ihi néinc
až" i eliv k vél o vy olcliod ilh- prohláie
ký
jeď-
f!i
odbornic dejší v poniiovíní c
dálostí mi rumuiinkč ťronlé iloclni
(jí k liáhledu že runko iimu„
ská linie pří řece Hen l ocitla tu
Ve vižién nebezpeří JcKtlíŽc po
daří hf Tcntonř obrátit i tuto li
níí rusko r umunská vojska příuii
eem budffi k dalííiiiií ústupu Ti-'
utonum iicpoelivhiié jedná m- o to
aby zmocnili se celého l(uiuiinsk)i
a proto neiihtá vají ve sv'cb pnul
kveli útocích na Kusy a Kniuuny
líllsové ř-sekali se icc h li spí
cliciil i'OZIltí„ V slille o Ziidlželií
Iciilou-kébo posil pil na rei-c Se
ret stejné jako pied líni iiciuo
lili a' hráiiit i 'ukiircšl' ale poda
iilo se jim přece jenom mírnili
postup teutotiskycli armád u kaž
dý nový píislup vl L-h bv I u
čllléll jenolii íl cenu Velkých
zírá! Hlavní hicim-un obrany
Kuiiiunska padlo na Uusko jeto
iiiavii nnuiiusKc armaiiy po pu
du Huku ešlí sliii-uy byly a ru
ské linie Nyní kdy oha její kou
ce nalézají m- v moci Tculnni' li
nie při řece Scrct lieposk V lije
celil Žádllých výhod Husové mil
hon pokusili sc o aslaveiií Ten
tonu na reec samot m'- ale Oko
líci Že takový pokus setká -e se
zdarem Za řekou Serel naléá se
řeka rrut která rovněž poskvluj"
značné výhody pro obranu Mol
ní maršálek von Mitckcnseii m isí
J') oomíl i (dn- I v 1 ( linie liez bude
-e inoi-i pokusili o Viid do liuskíi
Mtito Fokšany v Rumunsku do
byto Tcutony
I S' l in ledna Město I 'ok
-iny iioiiyio hvio včera iciiio! í v
ui vojsky a zňkáuo bylo '}! 10 a
líuuiiui ká vojska bv In a
i (
"'m
jtoi známy
Poct automobilů ve utáté
vzrfietá
Lincoln N'cb„ !t ledna Se
i ' I íiiiiii lil'
i c rnvy o"opř'i c i
' to liber „ 'dy t:t7-n 'djí
íď I domu tudíž úplně pokoje)
! pan Václav Sladký ú-péiliý
rolník od xinyom Neb v úterý
knliii (tátu Mool oznámil ž- v ro p Jednu piivcl do film sonlli
ee Mtlb vvzvedniito hyb lOlJHOlomankého dw'- káry hovéího do-
lvi
Air
čísel pro automobily v cemž m'
jsou zahrnuly duplikáty čmlu
pro uiolorev kly Oby vulelsl ni V
NCbťasce sc poč Itá na l''-'0000
počíliinu lí pět člení na rodinu
primiériic shledáme na každé
dvě a plil rodiny nalézá w- ve htň
lé jeden automobil
Usmrcen vlakem
Wahoo Neb 12 ledna
wíu Aínlerson svn ' luirles
derNona slurélio osiidníka Saund
cis okrenii usiiirecn byl na ltižo
valee právě východně (id mč-la
osohiiím vlakem 1'iiiou Miiedic
dráhy
Státní Kcnát tódá aby Cody byl
pohrben v Nebrace
Lincoln Neb 1'J ledna N'e
hrasský senát přijal jedno uv siné
resolucl kterou oceňuje se práec
kterou plukovník W k' ''ody vy
konal pro Xcbrasku a kterou jeho
rodina se žádá aby dovolila aby
pohřben byl v North Mlalle Neb
iiHe jmenovaný ilouio ny i dmi
en Iťcsoluce byla poslána členům
rodiny plukiivníka I 'ody lni a zane
sena byla zároveň do senátního
rekordu
Dva lidé usmrceni při automobi
lovém nestéatí
'í and Island Neb !'! hilua
harles Sherniíin i i oku -a
rý a jclui otce Samuel Sherinau
by li usmrcení a A I IImiiiivi ii a
li1 i i li ti-
v% ' i laniíar ny li v iiziic poram
ní když aulomolnl kicrý ríi-n
byl I laura reiii se převrátil ši
'líní jiuenov íi n í se nalézali na ce
ilé ( 'fj lín Neb kde nalézali se
a obchodeni
' Ivou
i Kouhskélio rolníka od
bylka za kiny jak nám pri fiii
vÁtévé V liiscm závodě lélioz dm
hdélll sllZlI slusn y oino- ' ""!
hož prodal priuiičriič a i 2a a
oslaliií a ifb7á sto liber Muno
lo obnovil sobě předplatné na
"Denní a Nedělní Mok rok o kle
1'éinžto éaopíic velmi pochvalné h-
zmínil n plál mu v tomto roce l oj
nost nových předplatitelů Návště
va p Sladkého dlouholetého naše
ho pí ílcle byla nám vítanou
'e středu l'l led iíi MM7 v zá
vodě našem navštívila nus pan
tá iiiíiuželka Autoiiiiia
rcíidia
Neb hlavně aby si obnovila pied
platné na "pokrok " klerý již
mnoho rokli odebírají Maiielii
Koubskýcli drívéjšíni domovem
bývala South Omaha odkud njd
edmi lély přesídlili -c na l'arvl
k Areadli Neb Maní Kniilmká 0
vleilllí dobou imcíl díl sc dosl i Zdl íl
von ii tu přijela aby zde pro sebe
lékaiskou pomoc vyhledala la'--kař
po důkladné prohlídce ale '-e
vyslovil Že se buď' lllll-et pilllí
Koubská podrobil operaci J'aní
Koilbhkc přejeme by v se šťastné
preslála a dobrého draví ku po
těšení svého manžela :i dítek opět
iiíi hv la
NASE NÁVŠTĚVY
V úterý !l ledna I'il7 za ílal
do našeho závodu p ) Marloií
II''
u v
I o
dí
Kolonie
k rižn ík u
li
M' IIJOUO Il lic llélliecky V i- fen
sky i ničil 1 1 i i mu ze poiiili vol
nýeh ri serv k náporu proti li ilií
nebol1 d vaeet dal-íidi div i í ! erř
připojeny byly k třialrieili ííi
koňským divisínj které č-clí Itálii
mohlo hv mnoho konal i Vé
ii ni jmenovaného pinlam-i
' -ii i - i
a siíiiui ona nelilecK V cli
i i - -
llt IV !l'lci'liy estlle cice!to
přítomné války ii'okusí -c ni
čeho í-kiilj pro ajistéiií svého
obchodu V budoucnosti jeho obě
ti budou marné- Jesllic Němé
eliO V diisledku této války IleZÍ
ská leric Anglie bude vla-tiié
vítécia a Ti-utoni zírali Neutrál
ní licliric je prý historickou ne
možností po této válec
t bičcnu pět opevněné linie
doh"slU : Mulini K bodák
In jínil došli jižné od Milcova
práva oznarnuje že teiitonská
vojska plné vy užit kovala výhod
nového vítězství a neposkytla ru
-ko i uiuufiský ni arinádám příleži
tost aby zaiijídy nové posii c na
druhé linii na průplavu uu zi l'"k
-ativ a Yitreiea Knkšany nnléá 'iplné spokojen Mimo lo p
kc skoro 100 mil severně od Muk u j Ihirloii s námi séi že dn Omahy
rcsii c lo duležilé slnilc-'ickéj'l"liVi'"í''' "vebo syna jehož zde
mí to niiléajíeí se na polovině jdal zapsali na jednu z nejlcpšich
cesty mezi I ' lira mi a Kusk u v ! obchodních kolejí
nejužší éisti Kiuiiiuiska Město Man los ( hudomclka ámož
toto nalézá se tíicct mil scveroá jný rolník od Itode Neb a dlou
pádné od IJraila jlmlelý piíznivec našich časopisu
j známý rolník od West 1'oiut Neb
jiihy obnovil sobé předplatili- na
j"Mokrok" kterýžto časopis dlou
lliá léta již odebírá a také vždy by l
Mám na prodej krásný nový
moderní domek
o "i světnicích s velkým loleln
v čís dOlli na Sprin ulin
Ml i-IIUI prodeje llllljlli I jelje
farmu
Otyt i kránt' donky
s velkým lotem
v é I ITI I :!á ii i v I I nl-ec
naproti českému kaíol kosíelii
JOHN YIRAK
pozemkový nájemní a pojiilujíci
jednatel
1241 So lCth St„ Omaku
Telefon : I toitlas !'" „'
Dli BRETI3LAV Íl
EN3TLIER český zubní lékař
pokoj c 7l"i v hudové ' i!y Na
lional Hlinky Ki a Ifarm-y ul —
Tel DoukImn 1'JMI lí M)S So
14 Sir Tel DoiiříliiK IfiO") Mír
duje od !l IkmL do[i lo ó hodin
odp Večer pak dle u jednání —
Ad vertiHcmeiit 2'i-lf -
I _ 1 " 1 "' " 111 —
"Nilťw! 'N pí '! J
1 MHVI (-- ')'
II I ' I ( l I ) I ' Il
íii'Jt-1! i
1
' f Ul lk t 1 !' I
'li i 'HmIM ( y
i t n li n i i
X ' (rvrsi'íroG'4Mf S y r A y „
s rV J kTHrrtnir f "í
tm iit I mn I ( ~ t mm Cm V£ „V - - '
~ " Js~~~~ ' "' "" iiHť otn-r
í£""- - ' 1 '"'I t U'V I m
N i" i ' "i' i
lM v v-OU ()A1
Al' N V'n MM
WVT y
ffs KT
r ~ i i ii
S s 'i
-ť
s ! s
- xhz úé?J hCÁ J
''-V
a I ' :i
i- -' '1 n I
il Hii 'Mi !' I
1 I i -- tt ' i i
v 4 ' " " 1 i i l i
VO Dl
( W (
)V i lír v r v-
W I' O'! ITf XX
I i 1 LTW S
I'
1 11'' J L
-' j: fv I T_jí #♦ t
O"" " v) v TWV' ' ':
WHIW LI III II) Ml II Ilil miHI :) f IIIMIH 1 HO""'
li'
M H ( lt
- l
IV
vx v: i:
i Ki 1 1 I 1
'' V I