Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 17, 1917, CAST REDAKCNI EDITORIAL SECTION, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -J Je-Í
POKROK
PUBMtíHINíJ co
vyJ4v4
mim til vydáni
V '! H) Malíwu bitvu Suli v
řMuiyW u ''Jurlmtyfi ř ''cilfu uUttMf
v WHmsn Kai jřo tit Jimi
Htm v ( tit ln0in ) jio tiU
Juwui v Ht- 1'nul Mtuiujolix Mum
j-ro §tit Mínii'li v Tudalí K i)
pru l£ly Koutti a Nortit Dukotu
HiM'ii) Mldty ♦'-''( Vru KmihkIu
iímldy kih'hí Jíjtcž bii 'iiiifí
iiěžuíťli ioukAi'k (Money (JrluruJ itx
r'niiii'li nuikťiži'k (Kxiinim Mouity
Opiem! luinkoviiiiii )iu(4i'k (ruuk
Jraf ty tumlo v rcíilrj vunC-m dujíiui
0IUIiUjl:lll lí V6 U'U:HM U'IjJ
t' 'tíllllli i IIOUU UlIrONDti
t i } j í mv kniliú ítiMirtrutVB oclotiie
UVťlrjliíliii' Mimi bytí nlllřilió ieiltěr
lll"ž Úlliyilu lléiu)il 00l'U6 JiOHllOlilti H
poiii-jsiny pluym jui£ni:iii ttC již
l'5'tí v ri"liikii utajeno ttbubo i i'ií
rcm iivťťcjiiíno
iw i
45
k uctění památky mo
derního Českého po
litického mučedníka
řiar mu vdil Beaeda "J V
Fric" vydula trikem prcdnúdu
inkouíikfii whUtcBkou zavra
rděného prof Joh Felixe
" Halil TV 1'šov 1 IJ i-i 1 1 i ' ' st
jmcím brožurky ii stranccli
vvilaiié nár mu' viť''l !i'mi mu
mrnává umu tm' í ludoMlué dtr
prožívané Rakousko I h"t h U in
l)'tU- pruv í liíiiiífit í
"V holil jílé době VnlllpUji lni
llllU jejž děd IliUJ !! IIV 1 V )'
pobl"llé I 'í V ' íl j'šlé llfilí do
iaen Ješlé imlomcnu vebu M-
přítele k -' doulá l!ili' novými
uáfiky vílvilí la í ní('ili moji
Tím ii jí p'j'iii c Vím c víi"li
ni mojí iiirojvi'' Jhiii jťiliioinvnl
ní S" lunou v in'01'livřjin- udím
dliiiiohlí vi'nfj vi)ku lňl" do !'i'li
dol jokul im Iiii' mini I ♦ v
íilic'i'í jn-vnohf um- líne i urinu'
jí iiivvruliK' ('iIíIhIv' pro ú
Hi('ný rozvoj V f 1 1 1 1- ihi i-i c
klolfii moje iuii'jc v lo hr
Iiiihi'i moje íir'má'li upírajíc v o
olichivoii láhku k vlislí ničili ii'i
roilu í vitiioni v liintrikč po-uocí
hpoJclcc( c Voj'l( lilic i n(líi
if oiinicti vcHlii'1'i' iicpric! lw
uiitíiky ii h lioí pomocí piMifl
vniku U vili'vii'iuu kom-i Ti U ' '
111-oHivY'jin' vi"-řím iíf j jí
lllocciinkč poxtovi-íí iii ! u v
ilivilO OsVřiir-cllčlil V (llicch (i'
ll li iii'licpc' nove [ ) i i I -(' i n
I JM I OJlICMi-Ml í-pn!cci hl V I i!ni
oliou jcjícli stálu vvjc vlk
iitvictiít i pijMÍlcna uvniir i
V ur i moji iii rodoví' kle i í o
ičlaviiii l oliodnohl í sjednocuj' m
iivin k oiiracni vucjMcI ucpi i-
podporov í'ini in v šlcnkon váj ni
I ' li l i i - i
II" HO TíMIMI 1111111 Kl) S(
V llsl i kildlill sji( cn'- pr p-iv l
II I (íc puki jiii' nlinuv y i i í
IVKHOK J)Ni íhtMSAtJ'JH
4 r
J 4 ř
4 -
vání wlokoliolM-ki li lii'ju o
pnvdnv' 'JiŽcIívomIÍ
l)okiil lil" nciuiKlaii" iiájliiVíi
v viniční iiniiiii-kíli lioulíncfi
dokud ncpcsiniic in-Ninyiíln' řn
Klování dolud ' lud' w íířílí
plolllllíll' po fflfiťll Mllll-rll
hl'-dck voli li v jiosli-dní doli' jirwf
lolio dokliidcni tin- oprwvdu 1m
mí i-xliTmli V jednoho cxIimmii
padánu do druliélio 'ih' mi má
nali-zlí prohli-dní i-i-mIii cfuta zlu
lá ludou lí d JiomIÍiici' vi'dnv
jako jiou na příklad vi-dcny v
Kvropé n odufriiní lí w zdi Jduv
ní pííčíiui olii rl ví f j cintová
ní pak iispoú i''áteciic: při-hlmif
juoliiliíční hnutí a dočkáme po
iiiéru jaké zavládají v Kvropi% 1
j poměru zdravých rozumných
PKÍPAD VOPICKUV
a ze oha si a I y i í-c spulc-in'
i
i l
cílil
'JÍ
1 V I'1'ic Spisek c je
Illíliiocliodeiii léčenu ji sl l ' V
ličiiiu íiďoriuováiií o zátad di
i Sokoisl va j í i
půlil I
ia
ni
a
pojciiviiii iv :nii
a I í l ci iiviih i
Mní in ili o rok i l :i
liioei
I )l lc -c c i i
i'1'lii" :plaVovli pi ipi!
lielví IK-lllí VM' IHOfh
iicjilmc inlliaiiil hru
va II v i v rá lil' v ni n rud um
no clené poi-hnáiií míru J i U
!c to jen pi ipn í ecí l V zlu 'l í i
volní zájmy jeli siáiu i m t
'"pujciici naci-ž pulírai iijc :
"l J i i hýli spi a ediivi íi in
jícím pailOV llílein idc -c
nou váiinstí chovali lí !ti
Hvoliodám mých nindr judii e
di é cliliilit i (( ihi-l v cl i !
Zaknlieiii lleiclálc Miic(Vi:li k
toillll lihy i-ll ) lí'ié k lill-IV llMiUI
a duchovnímu 11 dni národu I 'i
lili i sMihudlI ríeiií c svýcli á
lech i Zahepecov al i všem proďdi
livníin silám eři-jihist i plnh jc
jleli r'slé pri'l('C"
Manifest konéí slovy : ' ' l'ronk
nul vírou v tu-iiiéilcluou iv mí
"lín líaknii ka Clu rska proďdiuul
upřímnou láskou k svv'm i iro
hodlám Miij ioi ck
sily dáli do slueh tom
lu"
'inu ui
podslale a cílech
IIM-zi élcilsl Velil télocVlť llýell ! d
uol lak mezi sirsíuií vrstvami
krajan u velíte zapoliebí hyl vy
dán jednak k ueléní památky n"
ohl'oeli' lio českého politika i ro
trsora libela Felixe za druh" pro
jeho cenný a l poučení české ve
řejnosti velice nutný obsah a
finanční stránky k neméně dníc
žitému účelu lichoť čistý výl"c
hude véuován k iičeliim čejkího
vojska
' liejhllšíeh illlcell oh 'l'i
VHeehnv Hokolské shory po cel ch
Spojených Státech a některé od
hočky Českého Národního Koni
žení přiměřený počet výtiskr k
rozprodání mezi členstvem po 'Ue
a ISeseda 1 V Křič očekává že
vzhledem I účelu tak důležitému
Vhtidc lnuli' její žádosti vyhoveno
brožurky odkoupeny a přísluMiý
ibiiOK mi adresu [uizuačenon v
dopÍMC jenž ji st syuřaxiu" s ha'íé
ketn zasílán odeslán
Autor Hpisku profosor Josef l-V-lix
vystupoval jako kandidál po
Nlaneelvi htrnny pokrokové o tře
proti vlád? Jeho volební plaká
ty phiilié n bezohlednou upřím no
řil í byly záminkou k persekuei
když vypukla válku lívl n éz
nčit a nebyl propuštěn ani tehdy
když jeho žena zoufalstvím do
hnána byla k sebevraždě
Knrová soldateska odepn-11 niiil"11 lo h lo poukázánu
i dovolení bV soll Ženu de ro j hlbieni ajjilae- 'čísnu
v odil na poslední cestě — ku hro- sv uj pim-d v ly lein
bu
Než surovost rakouská nchyla
nv iiiiiouala Kilyliy nchyla m
stát dá ahv luuá viděného m!
Kpiteí pul
a I' i i
ťví ve
H ?n paíí-kc Ironie Výstavní ] j sn-iinicii voli li
bc Ktriiinírii pusek 1'adl l'ikti ÍĚ mkt rak pití
mluví aiiia teeh „tshivt no
ii i i i
esetlil M e VV (IVII t" j"ln
přednášku o Tyršovi iby n lilu
jt ho pcilllálkll ťlitý výtéck vé
IHljf Ve prospět iikee na i
lečitťhi eMva ii"álu : sti-uo
Klnf(oti 1'ei'll
Lepe jeho patioilkii nelil m mu
lilii Nit sokijstvu hude -lo
Ml 1'VJlSuVil tellhl V Hivul Jnétio
jeho íuiUne nám hováiol V
ll!onh''m Si AMtlittt i cskýi ii !iai ol
píktl levhlu - ykuiiškV u loo i ji
k liHltť se Hpil alo Vael litin tlo Ol
XI
l'l
I
Mil
t
y
pel?
o
'I í
uum
SVojl
VZliešt
cly tento manifest jel p
sllllškoll nahllhielýeh íníí
II
inanyeii eiiu a ovsem taki
HV' Sllliu jike llalr liurkoi'
ehotné dávají ale nik Iv inu
Mladý císař nadšený in ("
'iléliia hude polle hříčkou
pv ni nástrojem v jeho niknu
"( echoslovan "
PPOHIBICE NEZAME
ZUJE OBŽERSTVÍ
iiasiiinm áVadeuíái
je lO ZV llsl llí ěc ( sl
celá
1 1 í I I i I
Vild
po-
alislin učí
iu ho eíle ne
nu l i me
ll poiihkii ods! rioibi mi
livl plídélen Ireha byl ji M-'c sl„!č
koit liiioou k německému iliiku! 'd I
nikdv a nikde
ea h i ie 1 e tec
II a I mis 1 1 o v i- iii
' iil cif a n
ideú ti l 1 1 il boji se ( 'cl hu
Hojí m- zvuku naší leči a prová
dějí v zemích koruny éiské bez
ohlednou jreriniiiiihHf i berou df
lem české čítanky konfiskují km
hy naších předních řpisovateií
líojí c slavné české minulosti it
pfolo zakazují obrazy Komouski'
ho loučící se í vlastí a Havlíčka
odvlékaného do líríxcini koulí
i : ' i i
skuji iirasKiiv roman o inisitsKem
králi a odstraňují ze staromést
ské radnice paiuělní desku 27 po
il'av nýeh českých hleehtieil rc
lelilll Mojí se éeské plítoinlioslí
i poiiévidz iicinohoii poslali celý
národ na trmitu nelo na šibenici
hledí In a pou v hl olov čt i a dá
''ií ' 'ei lnu i n i v' i 1 1 tolik lnou
a k ' o jí Madar něho Něm o
! tane ni ( j 1 1 líojí se české' hu
doilclmsl i a oiKlIZIl ji k sinrl í 1 v
' kdo pro lu budoucnost pracují
" i I !e piav v íi hu -ý cli němce
'lil-1 ' I nov lu hv In pi es tisíc českých
v j lidí popraven a rok lí15 ale v
jcilíe tě jsou zahrnuli poue civí
liste ('eřkýdi vojáku popravě
oýeh c k paeliolkv ha bsbuiskč-ho
lata bv In in 1 1 ' i 1 1 1 1 1 viď čiiii i
v rad ují icjviec ( Vchs pouč
Vád se jich nejvíce oj' ílř'
Vídenští á berlínští nepřátelé po
znali k svému zděšení hned na po
čálkii války že národ náš jej
ellleli krilee pi cd válkou umlčeli
a ikiiknouti zrúšením ěi-ské ú
-lavv a roešlvati afléroii Kviho
Voil privádeji llejilusledlléji a
iicluseiiou jednom slnoslí - v 1 1
t ichy i ak I iv ní odboj prot i v áleč
ue i politické moci habsburské
monarchie a stal se Rakousku
I hiTsku a lim i Nčuieckii mim
i i
není ncncpeencjsím ne kierv-
kuli jniý ncněiuccký národ v hra
ničích rise I (okázali lo cesii v o
jini hteri n i frontě zahazovali
brlic a llV llí se po deset il isícíell
vracejí c ajdi ruského dohro
volné na frontu pod českým pni
poicm aby pomáhali Rakousku k
káze llokázalí to úaši lidé do-
i m t t v Iv nic a vzdorné české Ida
I v v jež svou lichou ale neustup
nou oppnsicí zlu inožiiovalv od
Mpua H'l I a do nv nějška o
lani rakouského parlamenin čímž
I i - i
eeiemii svolil slalo se MHlinleJ
HIV lil Že Kaliollsko jest stálili li
tvar neschopny vlastního ivua
polil ce0 álllll co ncinonost
bi vojenské i hospoda kě' sano lit-
ji llosl I l ákinlsk ' llV 11 dukilllieiilo
o V alil pot ákállll li i V sech bu jí
iii '-I e'li na a islust i ni 1 1 rí um
ni v 1 1 po !i líc l -'Vln
vé!
iSVumí iti' {'nití) bojí kdekoliv
o nich jen m)k l'íjmi h ume
lUUiut vhUiiii'viii Vonířkou u-hí
toho nov in ilhUuvm Cd í'tvi
t vclczrídec u tom jíž VíJefi
ll"poehybllje li JJcťlíll tíiké C
%'clzc tomu ziibránílí iib' jioil
možno h!'"11 '"''iiy hiíniti N'i
návíit Némcťi k 'i'lifnii jc vnuk
luk diilcko že m dovolují í norou
éclí umei-íeké vládě' iiby od volutu
'ccbu z Ciřiidu vynluiicc jediní z
toho důvodu že j''it écukého po
vodu Německá v áda v nátek
"dělila vládě Hjmjellýcll Slátfl Že
mi nepřeje uhy vyhnicc Vopíi ku
doMiizený do hvého úřiidu picni
deiilcm nůší republiky zííntal v
Hukurcšlí a žádá uby byl odvo
lán Jako dúviul bylo uvedeno
í' í" p Vopířku řiyuilitímije se
sojene žc prý se přičinil o loz
Iržku Německu J£umunskeiii že
prý jeho úřiidování iicbybí jmu
trální a dokonce žc prý je éeské
iio původu u že ni Mýkal i ěc
kými "líberály" kteří liejiou v
Vídni oblíbeni Dle některých
uáv dokonce Němci obviňují
opicKil )rv mv čes(v
klerážlo řeč prý není ve Vídni
liliemi Není ticha Juíjilí p '„
piek II pokud se týče jeho icu
liálnostrii iieslriniioslí Ta byla
dokázána nesčetnými doklady
olisiizenymi ve prilVIieh aiiicric
hych zpravodajů z JJiikurcsli kle-
a s uziuimm vyslovovnli se o prii
t i vyslanec Vopíčky jenž ač pre
'ien prací věrné a přesné nlnil
'é povinosti iicodehvliv se i ní
:r i i
ci on nraiucc v v líizan
llí Jioto žc ) ('''ln'"
líikk Vidttjuo-d í vládní kiuhy
wmlihiVtouHkť míly by nyní v
oíliiil Vio iěkoví bili iioozonií
„hdkhi a nechala mb
' i i i L 1-1 1 ií ku
Kiirnillll ociiioKiHv ~-
tdií lak vířné duby Ti S ttu
„ih iiinirctcel v iiiímcÍ kvílriu
i mu volali po mim a piolc
fi-
ény
byl
i ii
ní doHidiovuhi Alviibi proti nim na oHo zamivcu „- „
v v cniiei linu- i ' i ry
lí ill ííul ti!liii 1111'lxkc Imiili leimiiM '"
I ' I MÍ' ll'#l 'II'IIIIH "f J ' - r
cí Hpojenýel hfátfi jirotožc j— b vláda hledá tmr o hyb tuk
Viněni ( Wli ! AT hť AuiffiUu no
ynu i„ Juk vlida vídeňská n„ hv u "
kládá víliy nebof lo co UU l-rnlí vvlmj i zub buu
ní díje h V Vopíékou dělo žily I zemí Mandel y W
v4cmí (Vy n„ něž „ Vid I bv ly v l-u V orv uer kdy by!
ní doHiihovabi Alviib proti nim u na " '
jak jen mohli iešlílír se le tpo vycházel dále ar- pn- l
dhiších lží urážek A dne v lu m-cké lsly Icjnc jako ect
ví jakým ziilnmbcm ne Vídeň na
Ceších msli u II ť ještí lépe po
chopí proč usiluji me o uvržení
německého jim !
Bylo by skutečné wiuulným ií
kazem kdyby iiim-rieká vládu mé'
In coiivnoulí picd teulonský ni Id
rorem a odvolali vyslanec Vopíč
ku z diploiiiatíeké služby viibce
K lomu nemtic dojiti neboť ob
vinění německá jsou příliš malí
cherná ii jejich pohnutky příliš
průhledné než uhy se jim mohla
lali víru Némej mají samí do
st i másla na hlavě pokud se lýce
jejich diploiiuilii ITávé se koná
v Kun Frunciscu inoees s néme
néiiiictá lida unula
ti llklále
II K' ď i lil
v iáaiic mu neii
'diloii země kp rou na Mu! kání
zas umí ic A e ziln u V
" mi i
ravě léto jeho iiestmimostí u oh
"kíivonsli se bojí a í-Jíté-jí ho od
lomili áhv zbavili se ncvíláiielio
Milka toho co iialrnč um éc:i ií
v Rumunsku provádč-li Jest na
jitk zolročuji Hcljiji Srbsko
ťoNko a Černou oJIrn a zim na
!-d: chtějí asi íáditi v Rumunsku
i' lu OVsem se jim v iii ič i'il' i
"u o lo ahv odstranili nesl ranně J
no vv slánce největší neutrální ze
mé a pak aby mohli loupit (
i 1 1 i ií i
vinnu li I U
opička proto má být dd
s' ! odsl 10 11111 11 proto e i (
by měl tudíž pro bezpráv i i
násilí německé bystřejší a cviče
nejší oko in- kterýkoliv jiný vyslance
Ale
au
cli
clsj (
tom -i
SO V 1 I J i í
znovu p i
1'IMláliei
-Ve hul! i I
lil! Oll-k a jes
'ějsi litnoMÍ
iv („ ripi
iili i ji' i
ejí i ! ' lě isj
-l i " 1 a in ni i
z
že
l elll lc C
lo!l I o í
' il
Jesle
ií ro létem T
poilunajsfá ' :
i V i li i hč p r i I
lpfl V !čl i I -
Mi" ! i V I áde li
nu
v do'
I láVC V lll-llei liih ' h '
moje liaihlnoll i r
státy irjíitni 'et i
obe ii j iii i j i v o
a lín Kt i I iii pi in
pilířem sl f ! j jH
splOstl i-i ÍK i i i Velel- :
1 ! k
II ! '
ku
n v
sl
1-1
Slil
i' 1 1 I
s I i
li
lim
1
st il 1 ii-í i 1 1 V !!'! ( es iiái-
hu íi svět j -i i ion i
V y Jflnajc ov sem d
I i lin
ii
llilll I'rti lji(ii VŠH-Ioi ltb j
obětí její b in byly UMlué i
tloptiivit takuvvii i '„ j
'J I htltííll up ! Č !-! % í i i
no mu ! v h I- 1
stUri-li Kditi i (
tt H 'In V -!! I V V nit li
lokti tvt bii i sun I
ítí
' i e it in m 1111 i (
' i-i a
V íi
MANUKST NOVřHO
líAKOUSKKIIO fíSAIšt
HMIll!sU' k (Iii4iílt ki
kd l i l I sl4 OV V I K l'l
p il v sou i lotitikti riitiji pi k"h
M f!ovy íi iin b (ii pai ovn kt
i i i
i ' i t i i i i
i ' Í'HiIl ti„ ' „
!likilll! 111 11 h 11 (!
Slil I i j ti„ i i „ „
I i I
1 M
Ji l-ll
jrsveib-en
biiliiii Randnlplui cn (
tisku Iškll
l'l ol č- 1 ( l-i lil „ „
I ' "I ' se I Mi ' ( „ ( j
k II I t ! l kl I I l 'll ijl j
í'l ' Vei I 11 lit 11 i 11 S v 1
'i' ''i" 'kle libli ilv Vsl
" s V i sl „ 1 ě šl IUi V -i i'k
i i
" a-o ' % Iv tri c no „i- „
I 1 1 -e i - : ' i 1 11
i io bt in t i ji il I
'-'' i(i„ ts!i šinul j
t- I V V I p lil I O lHO-i „ 'e
í i I U n pi f I'uihy d ' s
tllKil lělpISl i jsou m-i!
i 1 1 i pinikun iispi i v nv t ny ti
' t i' tUi b fi M!ti'it)ll („ tt
cs dohie Včnic! v
ssčm protestu pioti Hpickovi do
zmivají žc ('esi a i-eská rcč ne
těší se ve Vídni oblibě Rakou
ská vláda nrosl i cilinci i í l
- 1
Ollieielníeh i Ih iiflicieliiíeli 'á-
stupen rozlrubiijc ji t n roky do
světu jak jest k Čechům spravc
dliva a led najednou se sama při
zná ze nejsou v nhlibě Nebo ve
" esmirn " jsme ěelli nedávno Že
novy císař rakouský jesi
nakloněn a má prý k nim svmpa-
hic již od lé ihby j({1
mi ill'aeoliUU v 1'rae á
ádosl o odstraněni i
i _ 1
nuKiircsli a lo roku zalai
i i
mu isramare jsou výmluvným
miivazeiii te novocisjíiské
hic k Čechiím Jsme rá
lili Nemel to aim iiek
sdělují jsi U 'ech v neiiávi
V se eeske pronásledují
Obvinění - „ieka mluv i
' "-hy jest skutečně směšně '
'bybujeme p V„čka „duvd
v Mukmesii česky s rumunskými
mmisii v o -i o s rumunským n'
hun in ho s jinými vy slaimi u v lá
dy rumunské poněvadž by mu ai
niklo v Miikuresii nerozuměl ne
byť eeshioi není ještě me i - d
ni dp!omíit„ulll Ud
P opu ka snad česky s -k m
ncklerym ajalei h m„i Sl M
tk l! lv z pv llunsli pn-hiiel
' Mjat cké taboiy jest jto že mu
to am ru ká v láda nebude př mim
fti žloeui 'ždV f práiě svou
i i !- ii
J"'"'! IIIOUI SI- plisiillcttl
ponu ré h „ ji i I cl
r 1 1 1
ny (oziiap e
aiijov al
opichy
pro
sy mpa
i e sa
v cře jnosl i
a jak
khii líonsuuuu líoppcm jdi v
yanisovul nu iimerícké pudě dy
luimitářaká sjíiknulí proti lodím
jiných vclmoej n mmí Kiioji-né
Klály žijí v míru Nmí lomu dá v
no co jiný podobný spíklenee po
véslný vyslance Oumha musil byl
pro porušování ann i ieké neutrali
ty vyexpedován za oceán v do
luč pamětí jsou takě ještě ulíviv
v on 1'apeiiovy líny ťálovy a ji
nýeh německých licitátoru kry jí
cích se pláštěm diplomatické služ
by A právě picdc dvěma dny
došla z WashiujMoiiu práva žc
president Wílsoii v posledních ně
kolika měsících měl veliké svízele
s Héliu ekýlii velvV slalieel vím ktc
re získá v ulo záliadným způsobem
pmlrobnosií a jeho soukromé or-
respondentu a důležitých telefon
nich rozmluvách jak sděluje
" 1'rov itleiiec Journal " 'íec než
jeilnou dostalv se presidentovi a
i liieiáií luiisjiiiovi dnkay žc
záležitosti ták bedlivé tajené Ze
pnue I i i nebo cly ri I né mohli o
nich míli védoinnsi by ly iin'uic
ny v několiku hodinách hruběn:
MiTllslolffovi néllieckť'11111 Vcíevy -
i li: ' -i
sKitii-i til jciiue priiezilosll po
dalilo se příměti jistého úředníku
z německého velvyslanccl ví ahv
vVirávél sekretáři Medoo tvi a
J I' Tumulty mu sekretáři piesi
llelltoVII ccloll historii IluetloVII
spiknuli a hodinu „n to věděl
jíž Mcriislorf o tom co tento úied
nik provedl a druhého dne bvl
viuiiik iropušěi
l'ro nás afféra vyslance 'opiě
li v jest však především dokladem
Ze se Nělliei VŠllde Čechli bojí li
proto pmti nim zutí A to jest
dobré znamení líehaze jsme pre
svědčeni že obvinění proti p Vo
pičkovi jsou drzou německou nuy
šlcnkou - Klavie
ItihTe
i
i"' mu ' t oase v loli i!
Ve W is)M
I
V
i
I Hlt
divy německý lil ok mi p '„pě
L i i
' "" M il"" JI O V OCsl
'" ' ske neiirtV s Vsbi
llice
i!e
o
NENÍ TO POPRVÉ
lidí kteří průběh léto války
bcdllV e sleduji vy Volala Ulil nV lí
zadost německá ze dne I'' piosm
ce minulého roku která in popí
lalclně svéb i o strachu picl na
stávající biitloiicnosi j mílo jie
kvapení Ncui lo poprvé co se v
teto váhu pokusili Něiuej mír ua
vliti i kdy se to poprvé -tuh
přímým náv rhem uicduim Něm
' l Ji tul bil vy na Munic ktlv je
Jollie o 1'ki ie odehnili pl isll k
poznaní že se piepoťilali a j
I 11 I'' al i pl cce )cu V icc ne Iii k"
hi si'y jejich stllěi
liž p i hitve lot 'lul Ue V pi ni
polovici ui iJ pnik„!v
plavý s Německo iniina1' u
♦ aviih mir s ucpi átely cduotlvv
nu uhv se s tím větším induu
mohlo vrhnouti na jiné ' tom
Vsak se pi cpoil do Hyb lu v
ui i 'iimii ui ho loku kdy 'i tli
'oui Ri nic a u'li ani ib
pletl tákttViMI liioliol ni lijiiiili
tiaVUii smlouvu pdei liM
lllllln hii i il leduiiti o I 11
Put lu
ibl' líc ''
z dobu' pojiiíii lo v ui 'diiíiii
svm li lu Nonl AIU' "linu"
„ pik" Mu pobeiiednuii " Ivocl
luiclie citihl'' V ''Vbl
ji ohlášeno Němci ncchleji mír
takový jaký mokli míli vál
ky jinými v„y ' ebteli ' bo
je ii musí doslat i u lupi '"I"'
jelieí prý lllio-í on c"1'1 požádali
1 11 lllil elilll 111 li I H I I i 1 1 1 ' i I
' I '
To by lo napsáno t"prv
kdvž se poznalo m
nedá
J V záíí I !M' doslaly 'lo "i" lni
ížlilávv zc berlínská vláda ' l"d
nává h Ruskem pro i 1 1 dun ' nu
dánského panovnického I i i
který je s carem spřízněn Ale
poněvadž ziise iicpoehotlila ic1'
lo dala Úředně popl iti Ale I I
áií l!l" podánu byla mírová ža
do-t říšskému kancléři radou vy
1 1 1 U t j 1 1 ' l -1 1 profesoru diplouiálu a
úředníku mezi nimiž byli dr
I i 1 1 1 1 1 1 r u pí ofcsorii I )ei'uik
a I la i iii' l I lue b i í ji! kdy 4o
lad německy e pnsioupoviv#i
líidha r l'o a clu Mil se tah na
Malkán mírové tnuli v pojí dnou o
clil uliv a německé li My _ c
' ' liapicd ni uší pi i jit i v il cs - i a
potom teprve mír 1 1 n mihl' d
Slili iKlllce t VlaXIilllllall llll
ih n který jinak ve vílézslví miio
ho nevěří
Ale najednou dne bí listopadu
Iflló ohji-vilu se zpráva ze I y lo
by va b' m u ku nei'i i k nic i I !ii"
lovvovi sviutuio mírové io: lnii
v důsledku jehož měl ilodati 'pa
iiébdtému králi presideulov i 'il
soiiovi mírové návrhy uhy je do
ručili nepřátelům Jako ubyťijué
li se se to pojídalo ale vvuiine
bV lo Ze V dubl' té rit-oie německé
politickť' sl i íiny o podmínlviich mi
rovýcli iilne debalovaly ' pro
sinci léhoZ lolíll oblevoval se
zmínky o míru v Rakousku Mul
harsku a Turecku a tluc 1 pro
sinec nabyla mírová propauudii
po Něliieekll široké pudy Všecky
ensopisy o iiiiru (isiily z ct ho
dá soudili Že veřejnost' jistě
niv slciikaiin takov v mi lulué al
i t-i i - i
vina v vii('in vy slov ovii no v
Miež)ení že í v to reci o leiru
maji zíi účel aby zui nešvar
mezi spojence íi přiměly některé
z nich k iidiíiduiit i od druhých
ale vélsnia anjlíekýeh lisiu t ěři
la žc jsou ziiamiuiím tísné v Německu
Pak se objevily mírové pod
minky německé dne l!l uiioia mi
iiulého roku ve švy carském listu
v ( Ury ehu a kily z ne vy vola1 zi
tloiieiho účinku 1 1 1 1 ka V lliili se
jich zase odtekla iMiležilé bv i
U oldásciii které učinil kauci r
MethllUIIIU llollvvi 'r iii učinil iii
I dubnu l'ii a něm pi i n mu-
nadloižiiv al Mluvil pn lom o sta
IloV s II V llllly bl II ce v -
Hi'111 J 1 1 S III 111 1 1 1 i 1 1 i v t tlili A si 1 1 1 lil III
V pal btiiicul n které ovšem oli
b-sle VV žliniiliějsi bylo proíibi-
hicu- muiidii néinceká vláila
din i května l!lu iiiiov idijn
'"i oslrini vyhruiiou iintu piesi
ih nla d oua i pudl obuiie je
lo tinli v ku íďy bt idii" l icí
poiajuuií b ti žíiin i loda d
poMMi sve iriviia
V bulil Jsouc s Véd
'IviklíUe béhem po-
lleii i l
illlá s s
b d í 1 1 1 i i )
-V i
puk bvl i „shiiii iv-- ' '- "'" ď o miiu v i inu
abv „debril t Umlurcst h 1 " "'i-''' ihlhmaun
Jassiv t! „Mlj Mlli rutimoskč H' ' UUiMÍ I"""'1 'l!"'
vht la Kiiivii „Lii I ''itkili vyslance liei„i t
I l ! ho ni v lihd
iti mcsii ti oiiáuili -
i p st Iniix a k míl o i
žikunle kléry b a ii i
ř-VotllI ŽIJIHX a lk ti: í
í
' ti Ih lll Ji t iluMi }
jihni e l o si l i o
ve Mi- J v piti
i o i
ov1
111 'VII
I i I o
li II lil
M
a iv
" ji- I I t ' i-
atolu
'iipe
ptoíiia
'i -o i
a I k
Jak
tl j hkýi h tnH'lt Vad % j kfioty mi í íi(c
it hn ' I ol u íiVtitť pMklMiií ntabwalicr It-b
i Ji-tto I tskt k iiHitutúm 4Uv
i- Vy k n li ui
ť t I to :řt!
J'4 t i lili 1)
ti iui!v a i:'
Ul pil I i ( tif sij
Jt i i i n tu?
"" llokal-m my U ba j
iuavilv a íibanijj riki i ki p( !
u i o in i i! i i I
i 2
au i
Vtoi iil loi
jdoi i„ii něim-ekcmu oauenj „
poMisovuiii HMilialily lim M
tt tlv nk4i ( jaký i h MÚkvvb po
! o ! Li li l 1 1 iniis!(„i „!
tu tiii s ka íubuch
I
tlil v nb k
! s' a t I- hk4 Vo iIhíIm
it c ke "tudy ktia usii-tk m ti
tt[y vii! „i
k-n t
oi rvm lo 1 no s i b
Il :
IMMU -kt llltt
il ! I íi v
Neiiiei ko " inolihi ly piijmitit
ituti mir h Vlily ktriy lv j
lund pluti opiikoviii I
V M h lllliku jakil je p It at
Iliali' lha listní tt pak miioii
v aii- % "rtfctiiimtiioii vv-i-i
t t V ! I l I I se l
l i-" j JI I !' 11 11 IV
i iketa halil! ni b v v
i a kaní it l í tlui„ii
pi I isibi v il ji o i o
liti i kil Jest ' ' í' i
1 O' l Jist !t n
! i a ' t a í s-! in ti al I tiui ' ' „ i ' i
btt o v i hy lak v kic '
i1 " i-i-' ilusli po i i
tiil i
1 Ol lit IH
' ' I l i 1
't l't u v 1
I iidiií Ji il
I V V l( l Ji l'l-e I
vd s irukiiili 'iiemoť i i „ a „
livaliu tiiii kdb hil( ! o 'i o 1 V V íťi i -mtikii
odtn'1 ji do lat niii !o l liln I i
iktlVMiiu a ttuliu i lim Imk li sl ttiiiuu i I "4 _„
lK -i í ' " " 1 I '
sl Ulit 'ltii kOlli!iil i I v I kl
— - - - „ v 1-
1
lei
viu lo vic o ui pul lokii lo í i :
I---I o) ' 1 '' I A 1 I
I sSHip! Ji i (U jM jt (#
Vlipl títi' ř oseliv
htv4 to
vt!a tr I
tloaká VUili iMťioda h na ka11 i
l IM ' 11 U M"o-"k'tl Jsai i- i Mrtiihtulíe 11
J mílím in j4 tl( tirpiďij pad- ti( ii:
o
í 1