Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 17, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Týdenní
v
V h
POKROK ZÁPADU
VĚNOVANÝ ZÁJMflM NA&RH CfíSHclO líbV V VKMCU
ssss
bLHT AI) VPIi TJSINb
Ml hltlM JH ritu
Ulili AT HOmWtZT
ZALOŽEN R li
ioCNÍK
40
TEUTONSKE ARMÁDY ZMOCNILY
SE DVOU MĚST NA POSTUPU K
MĚSTU GALACI V RUMUNSKU
Petrohrad oznamuje odražení rak onako némeckých vojsk v ríiz
ných bodech podíl linie zvláňté v údolí řeky SlanicV Né
m''ký válečný utroj je téměř lib zaglaven
NĚMCI V OKOLÍ RIGY Ni SEVERU PODNIKAJÍ PROTIÚTOKY
Runové ne v těchto mÍBtech chystají k novému útoku — Ang-lická
vojska zahájila nový útok pr otí Serrc na Somme fronté ve
Francii — Jinde jeno m déloiitřelockó boje '
Kadou
útulní in
s toji' r mj n rti
rolí Kusům
liiinlúi l I lednu
f M i ( i j 1 1 il'lcl( ýeh
llílíllu se Ifllldlisk VIII
Učinili další postup I
poděl řeky Scřet Jihozápadně od
ďalace dobyvše vesnice hntumi
I hnil II lllěsla " i l 1 1 1 1 lul Železnici
IIMVI KIUÍhl II lillilri'111 Šel nul
ui iiii"sI li ( lalaec mi mul iirlin
rubnul onaiuujo odrazí ni
rakousku 1 1 i n '' l ' ' 1 1 vojsk v ni
ných j 1 1 1 _ 1 1 hodech ' Kuniunku
vlášlě puk M'Ví'1'lli" ml rek V Sin
lili'' jllié nd lil II I clV II V ukuli
Kadiilesei vvi hodné ml 1'nkau
Nn r V f 1 1 í 1 1 1 konci luské fl'011
ly v okolí Uijív ni-iiM'-k n vojska
podnikla prudký Útok )'oli Ku
sílili ý 1'hodllé Oll K II lllt III ji I II
lok Podn byl odražen
j ' 1 1 kterých tciiloiišlí Hio
j n i docílili v dolejší linii při íe
ri' Scrct nedaleko její vtoku do
filmuj' dyly " i'i-t( čně vyváženy
niiuuu ďý in postupem a ilolivlitn
Úkopll 111 IClltohskýcll SptljťU
c í ) i nu pomezi M iiltiinska n v o
kuli i i ky Kmmh''iii V jiném minii'
lili pomezí M llltallslil SCVITIlé Oll
jilolí íčky Slunil" teutonské ar-
diniy iotiniKiy novy mocny iiiok
ii ni lučily Ifiisy posic nu pii
horku in ii-1 1 í v ni se několiku
strojových pušek ii zajavše 171
muže
Krudké boje jnoii v proudu po
h' -i !č jíme v Kuinuiisku v li
Ňt ó pak iii olinu s ranách Oiln ú
llolí ' 1 1 1 1 1 t 1 1 M llllllliskll lide lili
eháí stéle k útokům ii pruliúlu
I um
i 1 1 1 t ic Kumundía doclu'ii k
prililkúll liojlllli jenom v okuli
Kiey k 1 1 Němci V posledních
dnech podnik ijí silné protiútoky
pokoušejíce se vsi val i IdiMiin ini
ciillivU Všechno ale llllsvrdčllji'
hUiill ril-ki oj4ll cllS'(ji sc
V Iči lilu mislcrli k hov v' lil Útoklllll
Nu m 1 1) i 1 1 1 í 1'rontč doAlo k úo
iiin lililSlič ukuli lIlčMil Scilc
kde nj'ln'ain' provvilli nckold
prmlkvch útoků a 1 1 n í I ii i pooru
ho In cli úspčehu ' jinúdi tu í
Klccli hlt áp ulili iVoiilč doclillclo
jcimm k hoj um dcloNtiťlcckvin
kii ic in iprtMl'i hyly v okolí
t IhmiIiic-
(llivvklč dilostich t kč souliojc
iináiiintv livl mi i iikoiinkn iltd
ki' froHli' Spojenci mi I litk Attí
pont upuji skici cm k nicotu Strn
vin! v Macedonii
I (Oisd i I 1 li dod l'i c lo
h' lh'-iu Jcntr uHHliuijť drohnčj
!í i'i~p( liv pí i lnul u kv Scrct v
llllhlMll-klI Vci lilMi n lV čď llji
tomu ?i uiocnv iicnuck vdď-in
N'čiiicuiii ncpoiliiíilo m' probojo
vali si ďsln lo (íalacc čtrnáct mil
díib na sever Také n'j oi la i i I o se
Ti' 1 1 1 o II 1 1 lil postoupit i ve vél ší lili
ic siiiércm východním od hVikšau
Huško rumunská linie pi i řece
1'iilui doposud je udrována v rn
koii oliláneú ples silné útoky ve
I ii len
ii piidm' od Kukánu prudké ho
je jsou doposud v proudu Nčinc
eká vojska pokouší sc o huční po
li v h proti ruskvm armádám na
lca licím se severně od Koksan v
údolích (Jitu Kinsiua a Tiolns
Všechny jejich pokusy a doposud
hyly imiiciiy Ifnsko ruuiiinskc
linii' Ve všech místech hyly sesíle
ny a jejich odpor je nyní iuié
lié silný Ic doposud lierohoil
tiuloii olákoii podaří li sc Kusům
a Kuiminiim udrdi řeku Serct
Nékliií vojcušlí odborníci soudí
že linie tato hudc opuštěna a ko
nečný odpor postaven na ícec
1'i'til ale jiní píipouští mojiosi
e Kusové pokusí se nehráni! i i
tuto linii
Londýn II ledna — Anglická
Ví'f'1'jlloHt jc přesvědčena (' Něm
ci iieiislauou ve svých mírových
pokusech a nyní značný zájem je
ví se o otázku jaký hudc příští
mírový krok teutonskýrh spojen
cil Veřejnost přijala odpověď
Hpojencii mi notu presidentu
sinu jako naznačení že spojenci
neuzavřou míru než na svých pod
inínkách Vi íejné míněni spalin
jc i německou původní nabídkou
zoulalou hospodářskou situiei v
teiiluiiskýeh eiuích a z toho dú
vodu mú za to že Němci ncusln
nou ve svých mírových pokusech
pii - to e nepodařilo se jim spo
jenec získali do své "pasti" v
prvních náhčieli mírových
j Značný zájem c jeví o schuz
ku prcmicrii cciitrálnich mocnosti
! ku kli ré dojile v úterý v Itcrli
líc Suilčiislié lake dojde k si'illZ
I cc pi cdscilu parhiincnt u tcutoii
ských mocností " poslední době
fc i pétné objevily pověsti iv llě
iiiecký říšský kiiucléi' voit Metli
manu llollwcjr učiní v říšské ru
dé velice duhvitt' oznainciií
pinvv z Kukoiisko I hci ska
puslcdnii h dnech naznaédv ) pa
nujc tu ziiiču nili iij ip pok"j
MlluZÍ poo o nli lé jsou toho II H
lilcilu Německo ji iniccuu cc
lili roticc s hlavniiii svým p
jciicclll
Německa notu neutrálním ne
Ulilo poV'UUC m' zde VŠcobcťtiě trt
"klli alll odpověď spiJcIlťU
na notu picsidciila Wtliuuti Ně
iitcli uicdiiiii vědčh kdy notu
OMAHA NEB DNE 17 LEDNA (JANUAHY) 1917
ÚÍSLO 27
FRANCOUZOVÉ SHROMAŽĎUJÍ AT RELY ZA LINIEMI U VERDUNU
1'liutu ly Alll l' llll 1'l lKM A HMUCtlI Hcill
Obrážel náš ukazuje část zápoli střel které slirmáždčiiy h ly pro potřebu francouzského vojska za
liniemi u Vcrdunu
strni nvl tu tacii na siiu
potnpo a M i i hitv j jsou ' mimi ilt Hcslaioi i ptum
i v puda ro-diudu „pamti x"h '
I THtoui i luh hnu h utiapih! AK' l'r "lmt 4- uM Hotv
K„„N dd scu ! IVC 'Ml1l'u0a" ' "VclOlěov hyly „„as
í li 'posul tl c iiti lcuunKc
tu d utalo sc lakově pozniustl ja
j ke hv i' )í hvlu ďilfhi -i jnm li
! ukulo isli
Mlplu Hltil'' Ilolji V icohcvii íil
t'b slili-' p ' Jsi't ('Uplil
ViVitov d- III tl kď' IIIMIUIIskl'
rtiiiii l ii i piipirtVrtiv pln akci
i'iimk il t tu diiti jU
l i luisb dl i ' -s 1 ti t tiekvU'
m -Ku „ai inU-U Hni hUh!u s- s
hHdMÍSilh Vihí V HHHkhU" U'Úi dphUUtck' I — LIM
cli l St V I kl'í ťl I I "i l I Vi l
t cv tHiSjíhl I k'! t-'tf (
tt ll 11-iiti Jrvi"li s-i- '
lil
i)t I
til i h pt lni lín k
imi nv'uii $
u ti iujmriutv nb
ÍVvli Jivtavrn tvi t ik- u
ťillA v IdtidJÍ It4 Imu Ivfi
i t kol I lij'IH
cp-u4ti ihUiortit'! jnktjt tl smh
lumil tt dn( Jii udtMihl - rh4k Kiíh
dduti míti h m í pír li iul-M
tipl lunu t ! loiiv i nutí
kdciilu NiMH i
IH Upi iuiliti!!
ý h hh1u(
Mí k 114 idi prf%tdi'itA WdsiilKl
pOCASt řRO OMAMU A OKOU
iMl pSisi
Smutná dohra inilontního
románu
I )mVc' I lilo 1 I leilllll l'l
ní 1 Iaurcnie Sinilhová která
ucil dvěma roky přišla do Den
vit z Kureca l'al po rozlržce sc
svou rodinou ponévad provdala
sc za šoféra svého otec zastřelila
včera svého iniinz la který dle
jejího prohlášení ji týnil Dle jc
jí prohlášení Sinith přišel donifl
včera o L' hodině ranní a pněni ji
bili roztrhav na ní oděv V zoii
falslví chopila se paní Snúlhová
revolveru u zastřelila svého man
žehl dolin Heiullc kuchař v do
iiiiicnosti zaslechl ránu a spěchu!
po schodech nahoru V ložnici
manclil Smithovýcli nalezl pani
Smit Iiovoii téměř nahou pokry
tod poškrábaninauii a známkami
po ranách S poznámkou: Kojím
sc že první rána jej neusnirl ila
paní Smilliová dala revolver k ú
st lim svého manžela a vyslřelilíi
novou ránu Kaní Smillinvá v do
hé kdy provdala si za Snullin by
la rozvedenou od "Williiuna A
Moorca syna zesnulého melhodi
stickčho biskiiia K la adoptoMi
nou dci rmi Albertu Krillonn bo
liatého obchodiiika s olejem kle
rý drive bydlel v Tcmisii a ( tkla
lionié a iivní nsazen je v Kiireka
ťal l'o rozvodu ni lila se do do j
Hlínu svého olee Tlllsii Zde ilo
vdiihi se za Sun! ha šoféra selu
otce éc' nu roku l!'Kl Dle pro
hlášení pani Smitbové její man
zc s piclcdiií ibbé pi íliš pil a nu
lil i ji ab pila Kaní Sinilliovi
vlaslni cclillé olejové puelllk
které piiuášcp ji ziiacii piijem j
Nómci nemohou podrobit! Bulgii
loudý u II b dua l'rofcs1
tlllis Dlbllicek Z berlínské ulil
ďs prohlásil dle dosl s i
zpráv ze nikdo v Německu in-imi
I pi luoclicní si- ISi-ltilc jetu -jí
podrobeni bylo hv iiciiiuno-1 1
Hvlo b ncmoiKisti poslali ncinc
il posadkV i Iť llc V dube tm
I i i Zlo nebsli hv mdiopUV lil ]
li si na ulicích Ic- In pi a
la bhl V oclisk 101 Uild IK
iidiutiiisl ra c spra v ťdliitisti Tu
Ic i nilil Iidln bv niiiloléni l' I'
pud tival Viilisk ♦kull I c
Ml lluOu Nllo I S lllllm il--l
il k i ldhélliu koillplulllihll s bťl
Vikvui uhv vad Ut v in a plul i
in-jlcpc pu ilá li Němci ku i
kb 'Mlí! I lu in
Atihcan vykonávají vuj dd n v
lÁidui ironii
I M"I II I ledlirt i lul
I al I' II Munice Hite loti
VulinskVťh upciai iilrťlliki' V I
Icciic uiadiivui' piuldaid c n
glouMc ni 'apidii 1 1 uoli k'M j
Mil dl il ' l dfV n-l'tlUlilhV c
f unii i l„k Si tklIlOi puln in
in ck hit vojsku tku Kie
lín fioitt 10 in it
PROHIBiCNICl PRA
CUJÍ VYTRVALE NA
DALŠÍCH plánech
Maji býti přijaty legÍHlaturou zá
kony které by státní probibici
náležité Htsílily
ZÁKONY MAJI BÝT PŘÍSNÉ
Prohibiéní zákony budou jednou
z hlavních prací Htátních záko
nodárců v Lincoln
Iil lil Neb I I ledna Klá
ny přijetí prnhihiéiiíeli ziiko
lili sesillljíeíell prolllblčllí dolili
lek přijaly v listopadových vol
biích jsou pilné formovány slál i
nimi zákonodárci Kruliibíioií prn
eovuíei prohlašují že tyto záko
ny musí býlí takové aby plné vy
hovovaly a činily opatření pro
in jpři-iiéjší tresty pro porušova
tele zákonu
A (I Wolfenbarer prohihičuí
ieécik který pracoval vytrvale
pro pruhibíčui přídavek navštívil
u 'ernéra Neville a odporučil mu
svoje náčrtky pmliibičnich ziiko
lili 'vsoVll potěšení že ('UViT
in'r ve své iiiaujruračiii ícci uci
lili i ii i o i li ni' 1 1 i co ne p isiic jších
j i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 í i 1 1 'ákonu a ujistil ji j
0 pudpoic všech prolilhlénii II sil
Stejní lake lilincr Thomas ji
uý pnhibii -ni pracovník navštívil
líuvernčra a chválil jej pm jeho
stanovisku k prohibieiiim záko
lunu jež maji hýli státní leisla
1 urnu přijaty
Nepučil V lilie dojde k sl ši lil
pi rd spolcěn V Ol pi oliilili liiiu v V ho
ťcin posla ni c li c siiciiiuv ny a si ná
In V tolilti sl setu blldiill V v
shvImilH I llIH- lllillbslv li tulil
jak siei pi ob i Im o i nkuii v oiélv
iii lvli
Ii vm btbsky vynhiuui- ve
Washitiiítom)
A aďinuluii D II ledna
I lh'illtll l icll 1 i l V Ic pl V III pliV
cm slhďV vvslalicc plu pue
u- slil úd Vídtl siui puviin
'Í'l lehl V sel let il I iio lili iV I
I '(unii šilink lín v v slánce 'd-- vi
da uliíku sli pu tin astuHpcUi
Ipu i-u i h llo v ih-íku on
liliu-II Olu 11 V V sliUec klel
lil-íal u V llilkilltsti v Umu Oll
skli bii fit ii ll V V sklil i IO pl"
Sl ku t lioilutl skli ale x pul
IlUU ve l víu iililt Ht Ult
'ukuv iliut (iiul ncdislii UJC
vli-'iu tdiliiki Mllilii V Si tt
Nové rakouiiké minÍHtcrstvo
opětné kolÍHá
Kerlín I I ledna Merlínský
Taeslilatt se duvídii Z Vídliě Že
nové rakouské niiuislerst vo v je
hož čele slojí lirnbč ( 'lam Marti
nic sotva bude s lo rozřešili před
léhající problémy a že postavení
jeho stává se stále iicMindnčjšíiii
('eské politické struny pojednou
vdnly se úplné siuířli vého stanu
viska n odepřely ministerstvu o
čekávanou důvěru od níž sc oče
kávalo že značně přispěje It liro
viiáuí různých problémů Kře
sťanšti sociálové také stojí stra
nou a zdráhají se převzít i jakéko
liv zívnhy Nciuci v samolném
minislcrst vii irnlilasují pak že do
něho vstoupili jen s prcdpnkla
děni ' vláda připraví vše ku par
hiiin iitární práci což se dosud ne
slulo V deiicši dodá vil se dále že
haličský problém jenž zdál sc pů
vodně snadným stal sc pojednou
velice obtížným kdežto vláda su
uml ná chová veliké pochybnosti
ihlcduč vyrovnání s I 'hrami - -Vdor
těmto potížím vláda stále
jeMé doufá že najde nějaké vý
chodisko z těchto nesnází
Japonská váločná loď byla
zirčena
Tok iu II ledna dopoiiský
hilev nik" k i ižnik Tsuk uba bv I zni
č ii dnes výbuchem v přístavišti
v Yokosuka Kri výbuchu ló:l čle
mu uiužslva byli usmrceni a 1Ó7
zraněno mnozí z nich vážné
1'eini i-lcuovi'' posádky byli za
chráněni z vod Většina důstojní
ku Válečné lodi mdéznln se v do
bé neštěstí na lochu Kríčina vý
buchu lícní známa
Hulím rský generál mluví o
"uvutó válce"
Iomlý o I I ledna Aiu-ti ro
danisk v korrcspiiiidcnl Kculci uv v
zpravuihipkc kaucclaic sděluje
'e ikal ariiiiobii rozkaz luilhar
ďvchii cjeiierála Iceova hlavního
Včhlilc bulharských Vojsk v kle
icm mluv i se u (Mínit nul i mim
VVch liiVlbu ceulrálliiell lllueiio
lí pujelui loktll se pln
Ida iic ze Mulinu i a jejich spo
jelc i liju i a ' v aluu v čc V
UMvéihu lulian se p(k praví
hiilhaisli iini imisi biivali v
ipae i i h i u l i I 1 1
in i oulisl I
I Isliit
laku v
Národní jj inlu bude donu kol
1 hipum
Vi diiiifiuii D i II I dua
Hiiih ualdtslť hudutl Ve sVVih
(illiu ' Il kidi ltl blc111 tt al llld
jdi ť' iii'lili l'i Isliuujii iuiIcmIi se
j bad - V - d-li' li Ulteli ke piulč
11' l utl IC t VI lulunltl Il klu
" '"'' ''iM UlVulCIIil jciullll ! u l
wilson očekává
ze německo pošle
své podmínky míru
Bpojcnó Státy učiní nový nepři
mý dotaz jetlíž Némecko bu
de dlouho odkládali
PRLSIDENT NEROZHODNUT
Má c za to že oznámení podmí
nek spojenců pinpéje značnou
mórou k prudkoKtí bojů
W eshinton I) ' ' 1 I ledna -Kroldááeuí
Nčuiecka n jeho spo
ji iicii o jejich podiníiikách aspoň
uik přibližné jako bylo prohlášc-'
llí !-ojcuc1 iďckává se v zdejších
úředních kruzích jako další vývoj
mírových pokusu Není dosud -Ic
rozhodnuto bude li vyčkáno nž
teutonští sjíojeiicj učiní toto ozná
mení ze své viile nliebo budou li
o lakové prohlášení znovu presí
denlcm požádáni luk sc vyrozu
mívá Spojené Stály obnoví sviij
dotaz u Néulecka jestliže oliáliie
ní jeho podmínek nebude učiněno
co nejdříve
Kresidciil Wilsoii dopoHiid není
rozhodnul jaký další krok v mí
rových pokusech učiní a také ne
ní známo jakých inclhod užije a
by došlo k porovnání mírových
podmínek obou skupin válčících
národností Jestliže bude mu do
voleno aby vystoupil jako soudci
mezi dvěma spornými sl runami
pak jeho postavení bude neoby
čejné chollliisl i vé a bude nucen
jednali velice opal riié Všeobecně
ale nyní převládá náhled že čas
ný mír jc naprostou nemožností
ilupusitd U "hv
1im pttl llku
k i i : In i
ly ll 11 itl
ll ttll l
Nviuikv) bud nultU i
ítl'il H b'd)M NťlOlikti
linuli udpUiii4 ptivn tu to :
v V lan I- ti l ha
TíiU tt 1'dn l{-k sk tluUV u'Mi-í
Vam ivstU i tnut i jIimi vU aU kvhu t i i
it (i pitu llilspi elk'l V
kulík I lul sl díl (li t k jiu i li II ni' j
I U IVl sbili )t lu iloatbi ut!
pnprvia tu puihuď k mtoin ko j
mu lUfiul ii huihm itovi Jc ii4
Muilpltl t HťKiilik IukIíii p
luhoťv k vím j kui ruk u Aito-Mi ko u i
ÍMncutii kumex kin!t huď kuius tiiui
pnMu hn Ihc X ivohnv její pitii
kv tki niihjl t kiijiia in
iiii jiu ipliioiv
Ík vt HUtf ďH l Il I vbulr k
j 'ík luldi-i! Mt ťďpUU4 ill'
' IH lut-l 'lJ!(i 111 pu'l')(
luU V tumlu tvjcn 4 ti f ttt
lunu huď' iiMslni ujiijIuhOí i m
Vnlilit I i I I idld
Dle diivěniýih zpráv svm do
šlýcli odpověď spojenců vyvolala
v Německu značné rozhořčení
I 'od minky tylo považovány jsou v
celil rálních zemích za naprosto ne
přijatelné a vlády ve svých prn
klainucích k lidu prohlašují že
spojencům sc jedná jenom o zni
čeni cent riílních mocností
Všeobecné se za to má žal toto
prohlášení spojenců může přispě
li I scsíleiií odhodlání centrálních
zemí pro pokračování v zápase a
na jaře múc dojil i I bojíim zuři
vějším než kterých svět až dopo
sud byl svědkem
Amerika má armádu v Evropé
KnřiŽ I I ledna " Americká
urin ulii v síle :''ii 1000 iniižu vy
svícena na cv ropsk v cli bojištích v
nejčlsi válec světa odpověděla
by na zavolání h vězilioileho pra
porn kdyby jí bv lo kdy třeba"
poznamenal zde dnes jeden luih
div důstojník Kravil že prenino
zi Anu rikiini slouží dnes u spoje
ueekv ch ariuáil ' ' Tito mu 1 jsou
v c v icciiv nu voják v ' ' prav il "O
kiisdi Inlvv ucítili střelný prach
hvli pod iraskajiciuii urituály a
bojov ali ii pi ipraveitosli v Amel i
' ale de jest Amerika připni
vuv tiii" Kolovími oset rov nlclck
v kanadské jiriuáilé pochai ze
Spo nov ch Stál ii pravil dnsloj
nik a miiuliu aiiicrickvch oseiro
valebl jesi na jiných spojené
i kvcli Irmiltich
PriKiukvo potravin klesla oproti
pru Cutku obyvatelstva SoiiítáU
V ashiiu lun !' II ledna
Dle plavé pud in právy udhu
tilu i nu di I vi v i pruilukec pul la
vm a In pusbilnlch h t kles)4 u
pluli WltMu ul V (IleUtVit SjMij
Stit n asi o í i pi ui i lit Kiii tislck
ulu v al Isl v ulioaši a n hm
dut uM II pi elltl Kiodllk
iui-i i ittlciiivili proibiklil c
Iv ii' piuicni putrsuiu na stu
1'ď A lil I li Ulil klesl! 'Sl '' I)
V ptO kiídotl stihu V s'll til
'K ti v l'l V I til ImVIHV jej! lvu
li ! 1 piimulit khsl llole
na b ' ivMv i : S idrv im n
v hi d ij jr VH Uinm
l"t v podMidv 4l líjilť poiitři' V
ptodok'! V4k ftUdki httunhuiv
lVi"l fHllí Al O Mii'll lt
hl4VU Ta pmlcdlth-H uHohk '
ku tupU rddi plvnluki' 4
I T iUh'I 4 tl lťlttll