Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 06, 1916, CAST REDAKCNI EDITORIAL SECTION, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ji
1 í
c
i 1
l
í
i
I
f
t
CtffeDft I
♦
2ea!iá Hlídka Nače Beceda
i'F Maiaíová Ord Nebr 25
rpna 1916 — Ctíii4 paní pofa
datelko a ct čtenáři! Mám po ru
dopis im dne 7 rpna jejž po
dala jbttá aleéna t Oumhy Dopis
utojí za povšimnutí ne anad pro
jeho ©hnali však pro jeho nevec
uoHt Cekala jcm že nikdo po
volanější ze ct étenářll podá svůj
ÚJtudek a poučení však nikdo až
doud tak neučinil Pedom podo
týkám že o vécí té nechci žádnou
další polemiku véitti dovolím i
jen několik otázek Slečno Jílko
va prosím jste původu éenkého
neb maďarakéhof Vždyť dnen kaž
dé enké dítě ví že národ ruaký
j národem ulovanukým a tudíž
Žádný "živel" nýbrž jak Kloví
nec Chorvat Srb Bulhar Ku
jnou národem alovanxkým a tudíž
naši brati Nebylo by záhodno
požádati učitele který vá uí-il dé
jepwu by vám vrátil sobotálegfl
Dále že pomáháme živlu ruskému
by ne jemu dobře vedlo? BlahoHla
vení chudí duchem I Ano my po
jnáháme a podporujeme tu ubohou
naši vlasť éenko-HlovanHkou a pra
cujeme pro její osvobození z její
ho otroctví pro její samoHtatnoHt
by e atala velkou republikou pro
to existuje C N S Jhcui jinta ž
vétšina krajanu tivédomřlýeh a po
krokových jak zde v Americe tak
ve xtaré vlati pohlíží na ten ru
ský "živel" a touhou čeká na
jeho vykoupení ze spárů Kpuchře
]é monarchie rakousko-uherHké
Tíž vŇíchni přejeme zbraním ru
kým vítézatví Dále mezi jiným
píáete že taková osoba dává na
jevo nízký charakter! Představu
jete si charakter človčka jako hru
iku do které ne může kousnout!
Kdo chcei druhou neb druhé oso
hy ohledně charakteru ixníčovatí
mtwíS sám charakterním býti
Charakterní OHoba e nikdy nevy
náší nad jiné je daleka posmžehň
úfitěpků poznámek a úsudků Cha
rakterní osoba pomáhá svému bliž
nímu kde je toho třeba 1 — Dne
20 t xn pořádal nás klub Komen
altý výlet do přírody a až na 4 čle
ny dostavili se všichni Bavili
jsme ne výtečně zvláště páni —
Dne 29 až 31 bude zde v Ord o
křesni výstava a alibuje býti veli
ce zdařilou neb naže krajina je bo
hatou a letos skýtá krásnou úro
du Tedy ván vSechny zvu byste si
přifili prohlédnout na5e produkty
Moje maličkost si zajede letos na
atátní výstavu do Lincoln Nebr
a při té příležitosti navštíví též O
mabu a moje tamní přátele Poča
si zde máme tento čaa příjemné
ve dne hezky teploučko a noci do
sti chladné takže se krásně spí
Končím se srdečným pozdravem
ct pí pořadatelee a celému per
sonálu "Pokroku" jakož i všem
čtoucím
Ctěná přítelkynSt Téší nás že
jste vy poukázala na dopis oneu
Co se nás týče my milerádi poskyt
neme mÍMta všem dopinm neboť
tímto spůsobem se právě lzo pou
čovali ve výměně názorů Jen je
&tě častěji na Če se těší a pozdra
vem — Pořadatelka
BtM itmhu u noust o tlikařtký
papír
Sdružení vydavatelů ameriekvih
novin jHwlalo jil před týilny vým
členům telegram iádajtt-í sa unl
ieí počtu stránek vleeh novin a
ěaiíOpUŮ I kdyby tato kríe měla
se stále horšili a dukom- vénti k
nejvétšitim wiljení jlen lék nel
by klidně tuto nenná Htačítať by
pra něj v iiovinirh jliná řádka
Trinerovo léčivé llořkě VÍo —
Kpouíta lidí v! jii t teutu pro
atMek dá Hl-ldívou a ryehlou
poHiun v lát-pě nadýmáni říháni
Ment hlavy při itrat energie
hUb(Mt) HťHiorrh llitděld'H
kirwidi-h ttd a ti kd přeěd
iúi AíUwleh Trineřovi livéjiu
HuřklliM V lna jmu nejle4iiui j
ha dtHnčvstU V lěkárnivh
Otta 4 t m
IHbri }Hiit Trinetova Unl
ttfMtt lotoiuá Mfi jj %Idy
pa rw pr rheuwattJMM turl
fit W)#ttt f Udwli k n krkem
t&sti%Í fttakUnl tt Vm
Jíi Tri vlU reN lě
1% JO-U X? A5tk4 íví
(ttrrrx lít — i?trtsai
tni tímto Usvmin ctikha ?4
ckf AupUf lujjL oUalta Mufl Tluk
plným jmětum ytátvtiuf Ahf m pt
ú$Utt umlnim uiflkím ma$i áuplšy hf
tl ttttěitté a lilvtí pvutě na }ěiu4
ittiuct kíU4ho Umo ikuf Jimk fuď
jifbím cívmí vObto sa &oyiy ttiil
ioůpoiéúa1m
VlTAilJ) a)W 25 srpna '1
— (léná redakcef — Jak jíž zná
uio v našem státě Colorado od po
čátku tohoto roku zavedena j'st
zde prohíbiee avšak z výkazu za
první pololetí čili dobu šesti mfaV
eů jež právě jest úředně vydán
vysvítá že stát Colorado jest nej
mokřejším ze všech mokrých Tak
!le zmíněného výkazu za těchto 6'
měsíců posláno sem bylo z Wyo
minim a odjinud 88999 zásilek
těch nejlepších likérů — Tak mí
to aby zůstaly tisíce vyhozené
a pití v domácím státu tedy posí
lány jsou do států sousedních
Wyominffu Utah New Mexiko
odkud se v jednom proudu objed
nává Tam se psk veaelí z pokro
ku našeho atátu a více ještě nad
penčzi z Colorada V našem wě-
itě není tomu jinak a není žád
nou zvláštnosti scberou-li v náhlo
sti celou rodinu a skonfiskují záro
veň právě došlý express bohatý
na opojné nápoje — a důvod! I
iiu prý příliš veliká objednávka
jež přesahuje minimum předepsa
ného stupně výšky Jinak oni již
přáli prohibíci libují i že prý na
ulicích není skoro opilců ani ku
spatření — a ti co jou blížil za
svěceni říkají "no bodejť oni bu
dou st ukazovat na odiv chodit po
ulicích" atd — Zdejší značně vel
ká slovanská kolonie i v politi
ckých rozhledech dosti pokračuje
Uplynulého měsíce utvořil se zde
'Politický neodvislý klub Hlo
venců" Za předsedu zvolení!
Ilrsen jenž v řeči vzpomínal často
e svých zkušeností v Chicagu a na
východě na vzorné družstevnictví
mezi Cechy v jichž spolcích a roz
hovorech bral vždy účast Čímž
velmi Často dokládal vé vývody
ohledně jednoty národa v otáz
kách jak sociálních tak obchod
ních heslem "Národ sobě" —
— Na zdarj — S pozdravem na
všechny čtoucí jsem v úctěi
M J Podhořák
PUEBLO COW 1 září 191Í
Motto:—
Ty široká a mocná hlubočino
moře Jadranskéi
Tys bývalo kdys v mlžném
dávím slovanské
na vlnách Tvojích když tehdy
eh nnstil brod
vozil řídil jej alovanský rod
A tamo v mlžné dálavě kde mo
hutná Drává proudí kde tak roz
košná Alp panorama snoubená až
v oblačné modři kde nesčetných
mizů skal dole nížiny jara plně
květin kde "Kolpa" e vije kde
vody "Krky" laškují dovádí kdo
utříbrná své bystřiny velebně nese
v před Sáva a tamo v povzdálí bu
blá vesele jadrná Hoča Tam
občas Idoudím vzpomínkou zalé
táiu — "Balkán" kdež jevil sj
posledně zdánlivý klid nyní opět
vyvíjí horečnou činnosti dle vše
ho tam ještě dojítl má v bmku k
novým a velikým bojům Zatím
Uak na jiných Itojištlt h stejnou
činnosti dále se pokračuje Kuso
vé hbitě činí s% by zřídili mohutné
hráítt proti íhoubnéinu přívalu
"německé civilizace" derme( se
na svatou Um v sílo dravého ži
vlu příslovečné — Zajímavou nad
jiné jest však jedna skutečná o
koluoHt která pthtrm války tak
vyvinula # a je ul nyní skytá
nám hojnost bohaté látky ku pře-
utýJIenl A sice s V dob jit ne
Uvné před válkou v AnaHl inrťi
rUIml jaiyky první inUto usujl
utaU němčina pak přtil řrsu tiua
a ipuéUtiita — Nyní tik vývo
jem války na angU#kýeU ikUh
ruština dotai so na první hii ň
kdritt němčina jt al na njp-
lHlnjiim tlupu) ba přímá prý -
imvrlrita Naprvtl tomu v
"Nm#ekuH veliká bld4 těal
iputtětiltiita Hnad luoiiti dtwt pá
ni i tkrlaiutu Mmýiljl ni ně
jk nový komprumUt nb m
Nlkwr inl lumky erkea vl
- nU a walfd4 doalalcli rv
ný Ovita tlw tu Amm
POKROK VSÍM ZAhl W6
iřoo juni řooaou Tíiluijy — n#
ní snadným IMl smllý rozbór pře
Uh Bulounky til do této doby stá
le si libovalo být neutrálním i
llidharsku posledně mluví % ím u
tam chystá néjk k velikým pe
vratům Okolnost tato zdá m být
pravděpodobná a rsiluhuj si m
uí% povšimnutí Národ bulboínký
J''st hrozné nešťasten a vřru neni
vyloučeno že se brzy nadějeme ra
dotn£eh Zpráv že Iinlbaří spetr
hsjí konečné bídná otrocká pouta
k ! upletl jím eíácký jejích král
řVrdínund a oni před celým světem
veřejné promluví a doma vzkřík
nou až se v st paiuci íVrdínanda
práchnívý trůn skácí To pak ko
nečný a rozhodný by mělo účinek
na konečné zakončení této války
neboť až dosud dá se velmi tomu
věřit že válka tato v těch fn bitech
e skončí odkud vzala svůj původ
V uplynulém měsíci za nejdůle
žitější událost časopisy oznamova
ly! "řlorica přece padla — Talí-
ářú konečně překročili ony pomoř
ské výšiny a kvapné ženou se skrz
florici dále k Terstu " Pochopi
telně událost tato působila trapně
na slovenský národ" — V Cle ve
landé a jinde odbývaly se veliké
protestní schůze jichž resoluee ja
ko stížnost budou čteny na kompe
tentních místech spojenců — jme
novitě Huška a Francie od nichž
je žádáno aby odvrátili možnost
úplného zničení malého národa to-
o — O pádě "ÍJoríce" která je
velkou většinou slovenská (rovněž
Terst) jenom urnčlc jest převa
iou městem italským asi jako na
še Brno za jiomoci židů jest něme
ckým My žalujeme a bědujeme
nad bědnýmí pomčry ve vlasti na
ší co ale bychom potom říkali
kdyby jako těmto do rodných ze
mí nepřítel se vlomilf Města a ves
nice spálil zbytky obyvatel zajal
odvezl Msebouf V jednom ze zdej
tich "slovenských" časopisů o pá-
lě "Oorice" četl jsem tato dojem
ná alovai "Nám srdce žalostí plň-
e proč! K čemu! Ty osu-
le drzý jsi nám tak krutě a Ihz-
oblcdně naměřil! K Čemu jsi do
pustil osude — že nyní plápolá
nad Alovcnukou florici taliánská
zástava! (prapor) ProČj tak ne
smírné boře snášeti má malý nás
národ! Ci Jsi se ty bystrá Hoča ny
ní celá krvavá a hrozná snad zpro
nevěřila slovenskému rodu který
obývá a obou stran tvoje slunné
iřehyí Proč jsi jen dovolila že
Sel lakomý Talián přes tebe? Jest-
i ty Ke' nemohla zveličit i a lepe'
irániti naší zemi před křivým a
věrolomným Taliánem!" — Dou
fám že na příště pokud budu mo
ci nejdříve uvedu o koncertu v
íohystown Pa do "Pokroku"
zprávy aioň stručné jako i Kdo
vše bral účast na koncertě a v cem
(mzŮKtával vřtší zájem U sjxdcč
ných rozhovorech atd — Pak ná
sledovně věnovat chci v nčkterýeh
příštích dopisů úvahu o národě
ulharikčin Za prameny sloužit
umě bude vlastní zkušenost a po
znání se s těmito V uplynulém ro
ce měl jsem známých celou malou
kolonii asi ílí) Bulharů a Maeedon-
cň{ zvláště vzpomínám na jedno-
10 jménem "Nikola" (Maeedo-
nec) jenž byl 2 léta vojínem za
války butharsko-tureeká pod vňd-
ovstvím vděčného Slavisty chrab
rého obhájce Drinopole generála
Bdko Dimitriva" jenj a vojáky
svými velmi důvěrně rád vždy ho
vořil a na otázku co jiou 1'eeho
vé -fen ]{ Dimttriv odvětili "('
hoví rovnčí jako my jm nádše
u( Slované!" — příště více — H
pozdravem na čtoucí jiu v ňetěs
M J Podhořák
4 4 4
(ilnVKK NO DAK dne Í7
rpua PMO - (léná redukce! Je
Iikol nyní ul mánie po nuu a
ježto tlil právě bývá t roeltU VÍee
času (Htttiéltijl tudli iispuat pár
(ádků do iittlělto lni "Pokroku"
tak aby krsjttné v okolí DiaM
NVbř i jmde utfdletd Vedéll
!♦ d jfši trochu iijama a fa
Jmu U jiti klady awuufalt
koliv la na isWibvaá Bakula
na ni jakd b-tim rouhnlvsU a
ttiitichu šputttě se nám la naii prá
vl odiiiJniU Na jitfe- loti! ai do
koin- řervna jm ěU kráMuit
nkáiku na velkou úrodu kdy i aU
přubi tbili d kvčtu Uk uhlU
wlká parna a při tu pršela iteu
tib lak h nitu V'1'dl ►paítU
UM-hU pM Chm Nyní ovirw
U trada jíl tmvhu přiata ia (a
aW triié laáma ttwláb Na a
íátku červtíi' ínwtaly J4t{ tt
tvbo číiu prii víčně — tří il (ty
ří dni v týdnu tak ' jm to bí
lí l'iV pwkilí A nyní k sít
ina ještě luítm naději ím nám ta
shnije v hiornídkáeh poněvadž
prší pes ď n tuk ž# tnláthí atro
je vétíínu času stojí neboť ifitm
bou pro mokro mlátit Něco iAá
lí jest jíž zde vymláceno} naše Bo
bemian Thrashinv (' začala mlá
fit 21 srpna ale všho všudy jsme
mlátili po dva dui [wměvaďž věč
ně prší Obílí zde sype jak násje
duj"! Pšenice od H b Ví bušlft po
ifkriij oves od %) do 4'i bušlů po
akru: jcčwiťfi od 13 do 23 bnílft
žito od II do 1 bušlů po akru
Tak doufám že f o nebude ještě tak
zlé a že na nějaký fen lívanec pře
ee sklidíme a hlady zde snad ta
ké nebudem musit umřít a za dru
hé musíme stále doufat ž jw ípat
ném přijde zaw dobré — Pan A'
loís Hájek zdejší osadník před
nějakým časem uveřejnil dopía v
"Pokroku" a mezí jiným též psal
že by psal více ale že se mne jak
si bojí abych Jio nezrychtoval ja
ko zde rycht ují ly Němce Ale
Lojzíku nic se nestrachuj a za ča
sté dopisuj do "Pokroku" a toho
rybaření jíž trochu nech abys měl
více času na psaní A pak dokud
budeš hodně dopisovat tak nemu
síš mít strachu že 1Č budu ryeh
tovat - Ovšem nebudeš li dopiso
vat do "I 'ok roku" tak tě možná
zryebtují jako tv Němce — Ještě
se musím zmínit že zde budeme
mít zase o několik krajanů více
poněvadž sí zde zakoupili pozemky
a na jaře se sem míní přesídlil
Tak se f a naše česká osada zde též
pomalu rozmnožuje Ještě srdeč
ně zdraví ct redakci a celý per
sonál jakož i všechny čtenáře "Po
kroku" a podruhé zase něco nové
io Zalím "Na zdar!"
'rank J Duffck
Turecko vypoví válku Rumunsku
Londýn '11 srpna — Dle zprav
sem íiosiyct) inrccKo enysia se
vypnvédčti Humunskil válku —
1'clemrnm získaný Kxchane tele
grafní kanceláří z Athén sděluje
ze uumiinsKo cnysia se posiau
ikdharsku ultimatum v kterém
unie žádati za vyklizení srbského
území
Změny v německé armádě
Londýn 'II srpna ~ (lencrál
Kalkcnhayn byl zbaven místa ná-
celníka (reuerálního ájáhu němc
kého z toho důvodu že stavěl se
rolí tomu aby bylo posláno voj
tko k odražení rumunského vpá
lu dle haajfského korresponden-
ta Exchange telegrafní kanceláře
Polní maršálek von Ilindenburjr
odporučoval aby vojsko nčnieeké
bylo posláno na pomoc Rakušanům
a podařilo se mu zinkali souhlas
císaře Viléma a nyní německá voj-
Rakouské monitory bombardují
rumunská tnčita
Londýn ÍM srpnu — Hakouské
monitory a baterie bombardovaly
rumunská města Vereiurova u Ze
ezných Bran Turnu Severin po
někud tloleji při Dunaji a (liurtrc
va proti Kusťuku v Bulharsku dle
zprávy z Bukurešti Na střelbu
Hakusiiiiů bylo odpovídáiio ru
munskými pobřežními bateriemi
Vliv vitupu Rumunska do války
je jil pociťován
Paříž lil srpna — Vstup Ru
munska do války má již vliv na
každou neutrální zemí v Kvropě
lle prohlášení lorda Northcliffea
' I ty nejineuší země byly povzbu
zeny statečným rozhodnutím Hu
nutnika" prohláiil lord North
eliťfe "Je jisté ie v%tup Rumun
iku tlo války tuto zkrátí Rumtin-
ko bude pomáhali rukým a itnl
kým tiiiii&dAut v jcjiih úkolu a
také ticpoch) bit bude čiititu v o
teiisivé spoji -neu na lltlkáné tak
liibíe or(iihiovttiié v Snlnni
SjMijeiiti nyní xbudovalí dtiktoutle
v) pravenou InUkou hradbu kolem
Némecka a lJakiiki (thbhátti
mřt prav ld -In trvá déle w% U
kA (čekávají a take obb hátd Rt
ktoikit a Nčutcťka v) ládovali hu
t i 1 1 1 i t i
tle tirjvmi hhi sihiichhii titu
iSiktid Aniflte w týe ta pnpravu
je e k Vilkiuitt svému ukttlu a
ul ui' titť vbe a vb továrnu ii
iMltd Vetlle téth ktré jo(J jii
f Čihllikuti"
Prutká garvU proti AnUn&tn
Loiutýii ítl srpna Dle prv
tiltuetkýih lajlcu prudulá pru
ká frda byl nyní stsiena ji
aýrh frtatt a mi%Mdétt uplol na
frontě angluk wdu nlkolikl
brsndtmburkýt(tl pluky
PEOÓ JE TO
I Uk KooLo ťkorut lUr zlií vzdorovsf erufnottl prlultt
Utult pváittff h klllu4iaa rJIru oby£tJuao dvmidao Uku
OŘ A PETRA
OSBMO
ProtoX ono Jda přímo t infím zla nHM u v krvi J§ pHpr
Vtoo t £ttcb ulruvi ťnmuíf)UUU kotír-Uft byllo a J# f utititd
po lič trní sto rok 6— tlostl dlukou to ůnhuMkluóuů Jolio boduotu
aauiiti
Un Jl'i4 Ukf nlr ho ArmtMi v WirtiAib npirt áňií I14ta
fcHliw Jl)f ib yriMil(í bmlIMO l'MO
Dít PETER FAHRNEV & SONS CO
wiS-
JPmSk' v rí i Plť
Každá sklenice
plnou hrstí zdraví
M 2'atá kapka Hudwciaeru jest svěžím a
XV perlícím nápojem životní energie řkverního
Ječmene a aílícfho účinku Žateckého Chrnělo
Vzhledem ku lehkostí a velkolepé chuti stojí Ra
í"? JTJCÍÍ cifonat!tnnl vIi'lcm lahvového piva
Jeho vzrůMající obliba jest dokázána prodejem"]
JcnJ pfeaahuje každé jiné pivo a millíony lahví
Anluurcr-BuHth St Louis U S A '
Návítévníci St IMtiÍH jf ou nimi ku frúlilidcc
xívmltí — hkího nu Hj akrech
Means Modcratlon
t
t
20 S DOBRA KAVA ÍI120
4
Tato káva již nyní prodáváme libru za UO centu nalezla
všude hojné obliby pro dohrou jakost a výtečnou chul Lep
ší druhy kiívy prodáváme po L'l a Í2(í centech libru Vzorky
naší kávy zašleme zdarma na požádání
Objednávky vyplňujeme od 23 liber výše a proti zapla
cení předem pouze ne zárukou když zboží neiiHpokojí mů
žete je vrátit a obratem pošly obdržíte vaše peníze zpét
("'aj koření i jiné kuchyňské potřeby za ceny mírné
Pište tsi o ceny
'Au Kolidní obsloužení a naprostou poctivost vám ru'M''c
Zvlášté krajanům v Nebrasee a okolních Mátech jest nema
lou výhodou objednat nd ná nwbof dovozné jest nepatrné u
dodávka jtomérné rychlá Pamatujte že éíiu jet objednávka
vétší tliu dovozné přijde laciněji
OMAHA COFFEE MILL
FRANK ŽALOUDEK majitel
1004 South 13th Street OMAHA NEB
V lont ttamém obehodé od roku l!H)á
M-H-M+ 1+ l-e I W -H + - ♦ + Hr H' H H H H !♦ H +
ii " J h w "w — ii i ii i - -ii- -—
(I&Ifrr -tem íilltF
M (sbííiiiářteip
hrr
Lc3-G!aco-Andrcoocn llordnoro
tti ~ iwvty ) kttkT tuvi tínat tfkiy tviii
klk ttkJ i fVft4 lk 4ihI