Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 06, 1916, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    0twm 2
poKlfOK lNTb ZMÍ VfUi
í 1
vsmm — i
I —
2
F O T O F A
Nai-nd J I m a m HiKuitttr Suíkf hUiorlcajf roman
cnrirkěmu vojtku všcli jmliřfl
ničníeh okfr-nfi
}(ih dal nám Mic liou jecú ~
i fkiďděv ám pročež je unadiiějí
zíl -" I lov' Dám vám řídit í jiř-
'♦'"" ' tHtiWMWMWmWmHWMWMHiiiř „11( V'áll kil JlOhlUZI' o-
K4i i alrf f Avak
Fina cii-mé
Enjoymant In ThU 3wt- Tui
PITZCHLER
ACCORDEON
Anynnn lrn to plny tt Ils a íjud k
ftit(IJtift- UfilUMipVII IH tloll M'il Mllřl'i
llv In uMn-mum'— Umtulliil Mnoptin !
daral'iln Klll ttivl ► u r f ci i-1 ) )y nim
UUťl inmiMInif I t In MkIi I:'- In wH
"-Mlmtiln IM In 11 lnti" wnnii kvyi -unkoo
iMtybottrd Ontrr dtttd
Th0 hnvMftf M'm'iř'irnry Wnrt # 'i irnMrnriiíMn
ftlMoltjiiiititiliMll"ft n v"f v urtlHK twnulit „t lí
Thifl lil jttttuflMXW(nll)rill'HjtU'Mlf yurKitM
lt(Mm (4 Milu'ffMry Wrl A ' mmtwtitii t
luuutl uf Um Wrlf l r i)priMÍ Un u'r
H
154
NffW Tortí CUcXt Kmín City Ft Wortk NfliMOil
wril IMUMI fiKWi vufwftťml Iw y-ti
Kinilie vyskočil nu tu "lovu jako
nucny tur
S dovolením vzácný kníže!
v vhrilliilll To ) liHlj Zajatce -)á
I I 1
jsem no na ivu jiceiiin no-
po Iniiiikami je ml Ha svoje ku
rildtě i'Víllllfi'lllllll lldplíháhl -- It
nu na hrdle Aimy l!rznbobatě
u'
Vnlodyjovaki kroutil ní ji !
voin-y ii rehl
ll c II pl íklíid nedáváni !
Um eo livcli učinil ' AI"' Sluč
IUhIíI jcilž- llll dlOI I ilIiailsKtlU t'll
icchť llllt'V patlllll V'l"-ll i '' I ' H II lieiiccliiil II jm-iii
0'ťV(llll JHl J'"' 1" '' 1'HII ICOOVOll!
jiti iy kivv iii'viiinii prolila l)la
mm
HH-HH-W-H-M-W-I-H-
i
i
i„ i
17
Nejmodernéjší
hs Jlnl nttími mÚMla
Řeznický a lize-
i náfský závcd
i 4
vlfitni v i
1401 jižní 16 ul
i t Výborné uzenářské zboží aiJ
4 ni uuuuiaj uiu
i-+++w-i"H-i-H":--i"i""K-H-i-:-:-:
tlllďll ÍilřlÍ Jti'1J ll
irw ii' vv' hlní !
To iIííi tíhnul končin iikIiivíI
ďfitll a jí (' IlO loiIIÍVOHt imwc-
iiihi t v f i í mu kroutila a o'í
mu Hihcly lilfskV
'an Vovuilloviť' Iiopoji-I k IH-iiiii
i hli'lrl ho oistn'iti
strunou pilin- Hiiliiui''i ! zvo
lni --Strunou jiHiic Voynilloviri !
ituiikiiul pnu nilíi'j a udeřil
Voyiiílloviéovit kom' rukojetí
luk velikou sillUI Že W OÍ'i II-
khvély nohy jako hy byl koulí u
idereii a nodriiini do piidy zaryl
! Xastíil hluk iuei rytíís' velu už
Kfllitie zíistíel si oéí
- Chriinte mne aiid"é! Níktly!
Xikdy!
Stalo! Ke ! řekl Volidyjovnkí
l'iili Ondřej vyňal ze záňadn
papíry
- Hleď Miebale! Hled' co
jnein yískal To je rozkaz Sakoví
éovi n VMem duslojníkfiiu lladivil
lovsky in n velitelům švédsky ni
1'oruéili mu aby podepsal aé so
t vii rukou hýbni Knize kra jeé
MÍlII dohlížel lile její volnost je
jí bepeěí l'ro HmIiii po "eý rok
se budu den co den mrskali kostel
I 1 1 1 Kovievski do popředí vstoupil nový řídím ale život její nemohu
ii lekl: obětovali Xeiilálll duše římaiiské
í Mb"te pánové! Vzáeiiý kní-1 dobrá !
Nejsem Kllloliem jukli
' moei své bit inunské prolila-1 pnu skřetnski dobrá! Ale ne
-ují že pui liabiiiié má na nji 1 1' i n ol 1 1 1 ji obětovali u sta hromu
iii 'iso a e l"ii kdo ho hee vy a kdy lv mne koiM-ěiié éekal v pe
orostil rukou laluivkýeli musí !!e inžeň
Kavárna a Restaurant -
n
lál itéi záruku
l uíe M lehni lipanova
ní Ueil ojil -e íl lekl o
SLAVIE
rravá Cotlíi kuchyň
Krujaiuou zavíuvhíiu do Omn
ii y oiotiu pocloužiti íÍMtýini po
koji VSo úplná novň zarumio
Proti "Pokrnltu Zia-lu"
IEANK a ALŽBÉTA TLOS
l!
Dr E ČAPEK
Český lókař a operatér
LINCOLN NEBE 1417 O St
Ordinace od 2 do 5 hod odp
Operuje v nemocnici sv Alžběty
Office Phone B 4349
EST' DB JOS F MAREŠ če
r ký zubní lékař 615-616 City Na
j] tíonal Bank Uldg Omaha Tel
Doug 50!) — Advcrtisemcnt ú-ťť
a — :
1
í
Nejvíce zásobený procerní a řezni
- ' cký obcb"! vlastní
fA Fr Kunci
1902 již 15 ul
Zboží vždy čerstvé
9 tf
+
í-H-H---J-H-:-~H-H-H4
+
f Adolf A Tenopír i
ÍCetky pr&mlk
ÚfadoTM: li 1325 rob li
WUllam ulic
4 OMAHA NEBEASBLA +
TaUfon: Doug 8307
—Vřjn notif—
-H"l"t"l-l-H-H-H-W
JOHN JOSTRONIČ
praktický plumbftf
lkciuovaaý pro OuiUu a Soutb
Oiaabu 4-
TjřkoBávA vidy práci první tHJf ♦
t oboru f Imiilittřnki'!!! iuvádíui i
lioituiho topoui jil uovuda vu- j
dooil4 a iit Opravy im naíl ♦
ivláMntw a vykon&vátna ja k 1
ápluéiiit ukpukojoiil Vfkktii "t
pril véauja m ta btjvitii péí
Vípuřty tilarma Zvuljta um j
telefonním TyUt X
DOtui liU jtlnt 13 9XU%
Omaha Nabruka
poboiire
laeeje ne
' panu Indreji :
Mluvte pil ti eo eheele '
Aby mně splnil eo slibll
prve ne ze zajeti vyjde
I o-lo jí t i v slovu až vyjde
ení možno nevěřím
Tedy já za něho přísahám při
Malee NejsVětější kterou VVllá
Vil lil a na éest rytířskou Že vf
m'iii bude vyhověno Kdby tomu
luk nebylo iiiuete na cti a na
mém maji tku se hojit i
To mi staěí ! řekl Kniilie
eelit' pan (iiioinski jede jako rit
kojmí jinak by se Tntaíi na od
por stavěli Přestáváni na vašem
dové
--- Děkuji vám pane! odpověděl
kníže kráječ Nebojte se že by
zajatec váš volnosti nabyl 1'odle
práva panu hetmauovi ho ode
vzdám a zajatcem až do králov
ského rozsudku zůstane
— Staň se tak !
Poničiv Voynillovieovi aby sedl
na jiného koně neboť onen na
němž seděl sotva na nohou se
držel poslal ho pro knížeto
Icé nebylo to tuk snadné jak se
zdálo Zajatce bylo třeba násilím
-e ziiiocuiti ih bot ' Ilassuii-bey sta
věl se velmi oslic na odpor a te
prve pohled na pana Inoinskéhii
i umluvené výkupné sto tisíců du
kátu byly s to lín upokojit
Večer byl líohuslav již ve sta-
iicell pil IH! (ínsievskélio 'célivé
ho tam ošetřovali dva medikové
Klllilie liedolllllivil Iiebot' pilll
'o!ody jo vslí i přiskoéil zavřel mu
nikou lisla a vyknnlíul hroným
li lasem
Nerouhej sn'! Na sele i lul ni
pomstu lloží uvalíš! Hij se v prsu!
rychle ! rychle !
K milic počal se bušil i V pl'Mi :
" Mea enlpa tiiea (dupa niea lna
siina culpa!" Konečně dal si- 1 1 i
hrozného pláče nebol' nevěděl co
by éiniti měl
'olodyjovski i hal ho aby se
vyplakal n když sc upokojil ze
ptal se ho:
- A co ny ní podnikneV
- Pii jdu s tatarským oddílem
svým kam mne poslali až pod
1'irze den co lidé a kom' si od
dechnou a cestou rozlej'1 ještě
kacířské krve co budu moci
- A budeš jnít zásluhu Neztrá
cej sebevědomí Andiýsku! (bili
je milosi dný !
~ Půjdu rovně ku předu ( 'elé
Prusy jsou nyní otevřeny lebt že
tu a tam s posádkou se utkám
Pan Michal si vzdychnul
— Ach sel bych s tebou lak
rád jako do ráje Ale musím se
drželi rozkazu Isi šťasten že ve
líš dobrovolníkům Ainlrýsku
Jyš bratře! a je nalehneš o
eliraňuj i tamtu aby oiě p zle
nebylo líiih ví snad je mi sou
zena To řka vrhl se malý rytíř Knii
licovi V objeli
Nil
Henka a Anna doilaly sc pod
iillHHlI! I ti': M t i 1 1 I %litit
icopoiirttcli ho ani na chvíli Oba
!lauiov'U a jiotom pobioiuy l
ih ili za to c se uzdraví učinit 1 "
it- um iiirii jen siat pou l
i tcily od i'iiun)i'u nikoli ilaic
šlechtic zprvu aiu vlast-
patřím a zuntnnctc v táboře Mojn
HÍHcvíée jimi niidobio upáleny
na dvory lotříci chodí n cacto j od
lily švédské Kdl' lllUŽete být bez
peéiléjší lil Ž II llllie kdVŽ lilálll IIC
kold šavlí po ruce Přijdou pozdě
ji nepohody pak vám nějakou "d
lehlou ehiilu V hlilhokém Icmc liíl
Icziienic
Návrh sc velmi líbil paiiné Itrzo
bohiilc neboť v partě bylo něko
lik iiiliidýVh lillcvicii švarných
uiiižii a nad to ustaviční vyprávě
no o lom že se pan Itubiníé ubírá
v tu stranu
Anna se domnívala ' přijdu
zažene Svcdy a polom potom
že bude co J Slita dá Oleiika inké
měla za to že jsou hczpeéiiěji sebo
vány u party chtěla být jen od
Tnuroiu vzdálena obávajíc sc stí
háií Sakoviéovn
-- Pojďme k Vodoktínu — řek
la tam budeme mci svými A
byť byly by upáleny jsou tam
Milruiiy a vřecky zástěnky okolní
vcní možno uby celý en kraj
byl v pustinu obrácen Iiiuda nás
čas potřeby obrání
A já ohridíni malý svůj lá
bor i vás i budu na Švédy zajížib
I i li hlči ty (i-i i c k JUlst illě od
v ází 1 ř kl pan ncčiiík To je
' iiauieintá myšlénka Zde nejsme
nic plalni a tam dobré prospěli
můžeme
líada byla v podstatě moudrá
pinto se všem ihned zalíbila a pan
iiicéník jcslě téhož dne vyslal pod
'cdeiiim Jury líillcviéc pěchotu
aby -e 'sy prodrala směrem ke
K Tii k i 1 1 1 u sám s jízdou ce vypra
vil o dva dny později dověděv se
ze z Kcjdan lilií z líosieně koh'111
nichž sc ubírali musil nevyšlo
švédské vojsko
Sli po lesích a houštinách vysí
lajíce před sebou často zvědy a
teprve sedmého dne pozdě v noci
přišij do Lubičc který byl na kra
ji laudaiiskě krajiny i tvořil jako
by bránu do Linuly Koně byli tak
unaveni že píesc všecky domluvy
Oleiičiliy nebylo niolio jeti dále
Mičník poručil dívce alty sc ne
vzpírala a rozložil se s partou v
lubiči Sám s pannami usadil sc
ve dvoře neboť byl den mlhavý
a chladný
Olenka cítila že oka neziimhoii
ií v lom poskvrněném dome Zdá
in sc ji že v temných koutech ko
mnat se ještě plíží stíny strašných
soudruhu Kiiíitieových A jak ry
chle ten člověk jí tak milovaný
přecházel od výstřednosti k vý
'Irediiostí k stále větším zločinům
od rozsekání obrazil k hýření k
'pálení I pilv a "olinoulovie k ú
husu jí samé 'odoktu k službii
n liidziv illa ke zradě až i k sli
mi ! vzláhiii- ruku na hlavu ko
niiiovauou na otc 'ciubliky
Anna ioslíihli zii (Ibncin a
poloiiiuda I plivodu jeho nebol '
tiilý liicčuik o V selil )i liz pověděl
Majíc dolně srdce šla k I ilenec a
obejmuv ši ji i ekla :
( llchko t v se v linuto dome
f4
T i
Hic íIí ir t - „ iJ?í
1
rm lim
An' m? }
t v pij- jit i r c
V)i{ l lilřnlřjf v u Vá
umní Iíu1-ví
#vtřitjr Nuwl M
ta um m mm
IX MILOSLAV i EREUtH
lána samým koncem šavle usizc-
ui nebyla pnliš těžká
Pnu 'ob'dyjoski ncmolil od
pustili Kmiticovi if knižete ne
'Ital mi ŽIV li Ž iletu svirtu 'dý
en se mu vy hýbni ý večeru
jirvc sám pna tiudicj pfiscl ibi
tělu sta ""'isell l-ojoVUclU Zi
- Hoj se ran božieh v- k tknul " l ''' h k"i' 'ť
1 ►! iL I V1III it) '' netoliko !oluisltv nic tn lul
každého spise nel od chbvrhbv!! siuu' o " " - Mv o lame
i4„ } ' i" ťsvou u něho ud nl bvi by pan'!'1'"' 1' "'' Jk" keicm
ítlečitík hotov luaiutl své divem Amu 'l"llrt dlouho rkatl lij
lmM1- i i ' i i i 1' it 1 I !
iv O
Mil IV
ním učím věřili nechtěl k !y ž je j '"'''-stí sv i ps
obé drVc uziel potom ladostij 1 '1'""ka l""'"'ku nechtěla mbl
zaplakal it jiotom se octl v lak wh ť"' " ss'' "hsli tiásbi s- po ec
kem nadšeni boioviiciii ze n h U : '"' " liK" "s h"Vv "M ' K
'i- zontiiy plac yrvui ne p t pr
ml l elmpivŠi křečovití Anusiiin
— Vvsleihtij ume Hudm! prv
nei tone otlsoudiš! odpnH!'l Kmi } " Ibive jadnti - tikal iuž"
tic íjismužitc Stál Jsem ju jednotil jediíiy vla s hlavy spadne 1
nohou iií něiit t dýku jem um ' sťJ"t' " ui tcu btvrk ktt-n ho jvte "
hici n krku a víš f mi Iťii !'"' TuruL?4 li i iny siint i
ííiid' ikl líkl mi i jsou J s'doc d!'uho janutvati budou
1 I I l'a
rukáťv ( Aiiv uliv II etiku ' "i'mi a mM]uii n i
' f
a i i i
í Turíli iM4 hřdlř r-taU ji -t '' y 'b- mw MtrnU PravlíJ
! on ihyio (o jsem tu1! mil v kov h- d% t ti o lml
bb
ovaU sc p In hil :
- Ilb liko HilUodemc t H lit-
♦ 'ici kt ukiyU í oe nikam ]
Sc iciniihu tckbi i4
l 'iv
Po chvíli stiriiuv'' si tioirtty ut '
o!bt( tu liiy pit ji tu
!ktmť iduly nkU ju ivlušciiv m
Ty ji t 'tii-i ! U
V I i 2 j i t i ! iiuot i y t l I I-
f'M r t vu i i oi'i j w t p i''!
j-iit niél ér!t f Krtatnv k i té ? i - l nkuh 4v!i Hiann- jiu " 4 '
i o Jm-íH icid čiti! -~ Jli"d"
I'uu Kmitic s rva! tv t no j t !t tn4f
tViMlJ r'lHlU 1tiP-U n HKHlily a(4
" ' i icbil kut ne tííko tv bv iHKť íti v
obvii jvkt aiHvHl a Ué rhvili L v !lrdvliiM
h! M iouf tvi !#' iv-ivdt kiev vsít b kjťnuti Kdy
j W-toinf t ium on ahit "
írc# tutd j #tAdci vUtl '" livl 4sjMH U ui itcír tt! W Ivh
ki-rv KrMku al-a Uikyvilf hU J-dn iuh{ k liH ojváih Viálf j
trjni i % -! i wU Ni' nj''T!di jiué Hii-isii jii t'i4! r U W j cm t i ji t 1
ni AndrVliut tiít %!tkfu lddy N btamtKb odviU wMiU v Ktjiuš-Í #Ih-I'
kt J anl t tt p4 (tiHatK't t"K it thakFá" tir4#ildn I ♦ í ' $ r
erdH i lUíl" h ithJ imititv U '~h i f ťď ni'ivbtj t j
# xmUti ut ťhdk vf tn ňj k Hi iui' 4itv itmahu í?n$
'# rt! tí'!i I ! li f# a řt!H til uiiU MyN hi ul
fV'n"iIS
i
re
Cenný liniment
m4 fcírokí pole pobnostl v každá
domicnoutí loni nad dne tiby
fifckdo v roclíné Jfj nepotřeboval
SEVERÚV GOTEiARDSKÝ OLEJ
ÍSevcra'8 CoUiard Oil) Joat tímto ůomícíw
línirncntcm po 25 rokli a dokázal za tu dobu
jíž nti&číblněkrát tvoji užiteino&t v láčtnf
revmntismu neuralgie vymknutin odřenin
oteklín nalehlých žláz ztuhlosti klou
bů a svalů krcČf o bolestí
Cony : 26 a CO centů
řtfto ii-iilMVnl: "Hcvcrřv ďiOinnllíý i-( w iiiimi-nlif 'faril h un
iitíiIm nlliií (rliiliil v nulinii: liikiiiili' v'nl "'! n jf řlvip 1 1 h'rtiv Oiilinra
l ilj llft ryi-lili' tftwin ii a "MI J''i l'n IIM h Ii irai'l iu
Clutw" Jmi MlkxlHftftk I-1'I Uf I Iť ''- Ifii M íiiiUiii li l(
4
tinfr)tr HiHnruvy Wliy v l kíriiíiii ficriiá II )n M
lékárník Iíi tt liil£ nljcan H Ji i-l inxj iA I1Í4
W F SEVERA CO Ccdar Rapids lowa
'( SO OMAHANtB '
KSP 1
inzr%' 'f' — : 1
H If
Pouze iicjvybta
nějsJlio čcihóhi
'11 7
"k JIv-' clunec i st k te
ho výrobě použili
THEBEER YOU LI KE
il eiiiie
Pošlete si pro illiistrovaiiý a dostaňte si
I 'šel 1 1 e klipiillV'kii!ab'lí -- i-'
FRED KRIG BREWING CO 0MAHÁ
n-„H-MI:-H-I-:Ii!-i-l~K:v::"H!':-::-::
[ Ncjlcjším inístcm k nakupování stavebního dřiví J fct
toská dřovařskri ohrada
Chicago Lit 111 ber Co 1
ni U a Marsy ti Omaha t$sb
4Wtf t
Ctíití jiiudavači Vás vždy ochotně a vzorně obslouii
M-HH-K-H-J-w-w-:wlMK:-:--:l-:
H-I-H-i-ci"í-l-!-c:s:-llit!"i::c-1-í-
é
FRANK Y U N
fVT ®rň v„ tm i -c wv1y
: hf Mj) řeznielcý a mmůiúj ckhodj
V Ct-LH :j"i Jí Hl UM Ml A
Iiltl i v I-' f ir-ti ! a i'it'l'i kiti
'1 :
It m ! i-' j 1 t -kU l '!' " n i t l lliijřliu Ui 4
tíh l i ti lioufclué m i "4
i
m!''w' i a
V elroi dobra
centu £
libra
ÍAVA
9 ftfi (t v - I :S -4 11- -fř Jí )4
► i #im - U I t%MÍ
k i Hak'A ! Id ---M: I - -'i" ' "1 ' ti'- Ik Sitt
mhp ( -I' i a - M í- -' '4 ' # -
! uN f4 fc 141 1 r %tt
i 4 4 ' a -v t ' v i wíí ' a-- #
sokol a co
4tHN 'Hv'J pl l'-l í!
ttl? lt ironii WaIm' f ' UHíAt U UhlNMp
Ě-W ►- # M"~- -
)u 1 ! ttji4 itjunl
Aiktn(nťjřitt j-i uMiovat
— tv f va hvt líil
V ŇVtl !# li® V U V Stul
iVnícnt I I4b M!m
la v kaidíhu ÍU!# Ck Attaii '# laia J4'a a# i-a-ia J t
řkílm tlilo J l y ví típrtlMJ VI
l i i i i t i í & i u t „i
uvrjp aa tuoaiiit rom a " "
Íld Vídlf aSií tMí a4'a i i
kt4ík