Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 06, 1916, CAST REDAKCNI EDITORIAL SECTION, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ř í
'V
H
fíi
7':
ÍJ
í
O '
í i
í
! 'St!
I
í T
' !
)
'
i
r
i
H
íi
w
f
Ím H '!
6 il £? M
nu- r!
vVÍ V: ! I i !fh fl
O ""' fi l"
í mé í
mm i
Dr Richtera
PAIN
Expeller
J'rr pficmtzf t
napodobených ťu
poklikai b
Zaaiítfiéta vfoíky
puklíky jež li-
Funrál m oUill
Columbii Neb 2' if'(ÍM
i íl Albftn M tuky trý
prominentní fňttnlti bydlící om
mil aeveroápadné n l'1íit" (Vij
U-r píí' liil vriilu U-ív w
v iííjí Krvoí-r 0a tyl jVvy
liu ni' uzial! í Il-lu sty
knáz lyl ik v-ř AV' IA tyl j
(Jlíí Jotu íifiiwtv Sutot-ti tyl
tvou — ylclíli J l v ror' Isí u wj - Joty tu
fcyf ituJíly j iUul ZPKÁVV Z BURWILL MKll
iioh lortěút ji"Hij takový krok -~— —
lvfkjl ty w JlvlMlku ví '( ř-ž )rjj(a jwili
Kiuku nvo iruJíiiib t"!"' éíY'" ukwlí '''"í"í
ítjV i Shuftiktt tu ilínrxii'jnl'uk(t' oMauJÍ-lf v MíířW'IJ
ptfíl"ru 0'"(ířiíl A UfcKkydí L!f t jíifá vřtií kují'í
otrovři mlsají - Mlilkv!Jiviil--líí Mui'řynt iiioídí
I ' " I 4 I I
l'k£níkú a (ri(řn
V AD KlCiíTf:f
L CO
74 tO Wuxliixis
tOD ÍJtrtot
Nw York N V
♦ IfAfiE NÁVSTÉVY
V ("lrf'k ((vli j tii'' )M)fť'H('in
hú (řvou pana Janu Vy Ihmi'Iio
((okiíMlí-fH rolníku z Wíiíii'ť N'!
ktrý do iiííhHio nita pHj'l
h iiiíif'iu Vú'lii vcni Kuželkou !' '
huť iihy it koupil i v South Otu
y dotyffk k Um k jeho uípo
kojení ni- mu jioiJuilo n'luť n'
jfiiKin ýi ji'l ii vi lky vy ln'r ul'
i ceny pokloiy i ú -!' k íit pr-dví
(lané ttivky na licatiách takž" pan
Vylminý koupd lotu ý dobytek
potil'! ní liíkoil cenu iíií z I
1 H i Ib Can djn Výborný jakoli
dbtiiliolctý nás piínív"" pi í f 1
si tak" in"
'ťiikov :
pi ílcýitost i pťcdplatil
oba oas" i"a idpi y
I "ok cd
V l'll'rV bylí jIUe polršelii ná
vštévou pana Aloi-ve llavliije
l'lal tsinoulli eb„ který přijel i
liui Oinaliv na návAtévíi ke svwi
juíbunýiH pp Slailkovýin a pi
lelO 1)1 le!OSI ÍIH1UW) se V lltt
helii závode íi oje předplatné n
"Menrií a Neilébi 1'okrok" (dmo
vil I'an Alois Jlavlúj jet našío
dlouholetým piíniveeiii a odliéra
te"in našich éasopisu Jeho ují
vAléva bylíi nám velice vítaná a té
híme hc j při příští příležitohl
lieofioiiieiie nás ni vAt ívit í
l'an Jan ISÍreh vynikající i
úspěšný ťartner z iVnder Neb na
vílívil Omahii za obchodní záleži
tostí u pří té příležitost i jakožto
dobrý náš přítel a příznivec našiel
'éusopisň navštívil též náš závod
I'an lirieh zadal kontrakt na h)hv
bii sýiiky na obilí a korun Nordi
noví Morciicc v cené kolem 1'MMI
dollarfi Siléld h námi žc letosni
iroda bude znamenitá v každém
ohledu a dále provil že moderní ří
zená farma přináší veliký užitek
Tíž m námi sdělil že si zařizuji
(deklríekí osvit lení na své farmě a
poukazoval že kdo íte hospodář
ski listy a čerpá z nieh vědomosti
liemfiže jinak než se dodělat i úspí
cliu Naše listy se mil velice za
inloiivají
V sobotu přijeli do Omaliy
manželé Jan Maškovi ze Npooner
Wis aby se poradili s některým
zdejším lékařem neboť paní Ma
Aková poněkud ehuraví a s nim
zavítal také do našeho města pan
Josef Svoboda ze Kpoonee Wis
bývalý stavební podnikatel z Jižní
Omaliy který nyní hospodaří na
své farmě ve výšejmenované osu
dé Pan Josef Svoboda jakožto
dlouholetý náš příznivec h odběru
tel našich ěiisopinii nezapomněl na
nás a již vestředii ráno nás navští
vil ti při této příležitost i zaměnil si
týtbík za iJeliní a Nedělní Po
krok" a na celý nk si ho přetlpli
til de sdělení pana Svobody kra
jiná ve jmenov ané éásti Wíieonsi
lili jent Vtdii e ÚťOtllHt líbí se lilii
lam však na Onuihti těžko zapomf
ná a dotud ueiniut zapomenoiití
Pan Josef Svoboda držel by se
de v Oiiiae déle však uáledkeni
liroíel sláv ky na ebvniei h obává
se by se Ulil ?de pi Jy t pl íliš lie
pliMlbiiižil a t důvodu tohoto liollA
jij V pátek odět stovati
Pan Alois Miiaé majiPl ivt
liii kého xivímIu v Ord Nel II jť
ho pan! runnui lopÍMtvuteika !
"7euké Hlídky" xnsiavili v
Ontiii liil vé restř ďt Plili tx
inouth N"et„ ke bydli ťndléi' pani
hil"l'Vé fij é )í ilitoli v
pondělí poctili li i Ort několik okrt
loiikťi iuíliiii svoji llíIVŠtěviOI H
sdělili n iiAmi J obcltiidy v v o
koVOÍ I) měsIct-kAi lt j-édl doJM
víilde ktlyi jen trilii obeliodulk
sám i tulní Jileitl - paní Smn
ěová j" tivédioněl t '! ětA ibiiii
l je lil luilé MbilVťld ItiMifAnti
i uá (Avisl ťntěji iiiivštitl
nvbíití i tpět budou i plili
lllillllll i í r4(etSi( fmlě k dt
lliovil lindí jt-HI e nilvil
lMt IIIAIllelA MhííHiVjI JSM tf j
i Zapálila na Koté odiv
j 'Jrand Island Neb líl Mpua ~
l'auí Jda Díincitová manželka
Iwiiiiííe bydlícího !cvrné od mé
ta polt tiiila 'e vécra o cbi -vru?
tlu zapáboiím na sobí obleku v
komoviHlí v pozadí obydlí Její
čin byl unumenán u il'V na ní u
hi!en J'yla dojravena do místní
m mocníce kde lékaři prohlásili
že je malá naděje na její záchra
nu Manželé Danjcjtovi nemají
žáduvch dětí
Jak tyla v Berlíně přijata zpráva
o oínu Rumuiuka
Herlín W srpna — Iíd v Hel
iím s pozoruhodným klidem pi
jal zprávu o tom že Jiuuiunsko vy
hlásilo Kakouku válku a krok ně
mec(é vlády jež odvolala svého
vyslance a oznámila že -tav války
"Xi tuje mezi JJumiiicJiem a Ně
meckou IJerlín má svoji vlastní
nmuiiskoii záhadu Až iluiiosiiil
nebylo možno nalézt i Dra Pci
mana rumunského vvslaiiee I í v -
!o zjištěno že J)r Pe-lfoman po ně
jakou dobu nenalézal se na rtimiin
íkém vyslanectví Od časného ji
tra rumunské vyslanectví a konsu
!át obléhány byly Kuuiuny usa
zenými v lierlíné pro které zprá
va o prohlášení války přišla jako
blesk z éista jasna
Chicago připravuje se pro želez
niční stávku
'hicat'o „ '!() srpna - Cli i
cajío iiejvélší železniční středisko
na světě připravuji se k velké že
lezniční stávce která postihne vět
šinu linií vedoucích do tohoto mě
ta v pondělí dne í září Tisíce
železniéiiíi h vozu zboží které sna
dno mohlo by podlchnoutí zkáze
bylo co nejrychleji rozesláno na
místo určení Není pochybnosti í
tom že v příštích několika dner
železnice ústící do ('hicaffa budoi
fiřivážeti velké množství potravin
t dobytku který zasílatelé pokus!
se dostat! do trhu dříve než velká
stávku na železnicích bude zaháje
na Téměř všechny želczniéní spd
lečností konají přípravy k vypru
vovani vlakii s iieiiniovými lidmi
a těmi kteří odepřou stávkovat!
Někti n železniční úředníci prolila
šují že pětadvacet procent vlaku
bude vy pravováno hned po prohlá
šení stávky a že služba bude té
měř normální v následujících tři
cíti dnech Policejní náčelník Iln
ley zrušil všechny dovolené polici
stu a povolal do služby všechny
policisty kteří na dovolené se nalézali
U I L f ti i I i-
niocKuyímii jménem vzotniiio v
cílím íivédiku značný neklid Je
porozeno ž hned po té německý
vliv Mnnpl Hvíiká královna je
Sfiímy n lieiyjl ne m Ze Jejli
řympatii' jsou s Němí i Armáda
švédská byla sorířiinísovúna db
německého pfisotu a podobně í u
nívcriíty Švédko v mnohém po
dobli se Německu to jest Sillží se
je napodobit! Válka upevnila
Švédsko v přesvědčení skuleé
né nebezpečí hrozí mu od Uďka
Sjory h Amflií také přiložily po
linko k scKÍb-ní sympatií pro ten
loňské mocností Švédsko má za
to že finsko touží po jeho plísta
vceb Kromě toho má za to že ny
ní kdy lidsko nalézá se v zápuse
s tolika národnostmi je nejpříliod
nejsi doba k získání J-inska" na
které Švédsko éiní si nároky
pi d tavení j jíž specialitou jest
piedvúdétí obcejMtvu různí zají
maví výjevy ze života z povét
in- doliv kovsi Kvetoueiiio oiro
'tví v jižních 'tátech soeroame
riekyih Kus zpracován jest dle
íMitMch thietikh tvtýth i
duřfi jetyli btnktú rýí u ji')
ítvioki V Utih AnJtátydí
jak íAihtno zuiálmlo m v sevirií
záští líní Jmutí prw uukfuS otru
civí a to dostoupilo uvího vrctw
] tím kdyí xtáty jltul — otroctví
příznivé — zvolily vho piřsí
ď-nta íie uznávají Atmliuma
Lincolna Tím vyvolána tyla tak
zvaná občanská válka jejímž vý
i-dk'Ui tylo achování čelist vonti
Spoj Mtátft a zrušení otroctví k
jehož uplatnění i kly na obou stra
nách celé potoky lidské krve —
Ahruhíiiji Lincoln nazýván je
vším právem osvoboditelem otro-
známe nz novidkv i iiidé slivce
(Ku V HCV Americe nenoí 011 pou-
louiii v niv znaz(rnena jet tu n n „ i
nýui ákrlnutjui jera uvedl v plut
krula doba rudou živých a do „ { „ '
nost zákon o odstraněni otroctví
jemuve h obrazu - dramaliso - i
t jim odstranil i temnou skvrnu na
vana a pro sečnu zv ae upruvc
' ' iimernké hvézdnate vlajce a tiši
na povídku tato souvisí obrazné i
' : cum ubožáku sejmul okovy s jich
s iimoliviiii r lid oiy mi vsem ušle-'
pazi j ounes mnony oy vuiy onou
ehtilejšíiu cítnm lidikým se výmy
ku jícími události v nichž vedle po
vídky této dočítáme se j v mini
l ýeh jiných povídkách a romá-
lieeji
bývalých otroků na rozsáhlveb
RUSOVÉ ZAJALI PAT-
NÁCT TISÍC TEUTONÚ
Petrohrad oznamuje prudké boj o
na různých čántcch dlouhé vý
chodili bitevní fronty
Petrohrad I záií Píhem
včerejších bili v na ruské Ironté
praví ruské úřední oznámení za
jato bylo ruskvmi armádami L'sí'
důstojníků uIóó
počtu bylo 2100 Němců Přední
ruské oznámení praví :
"líébciu ílispckee posic š st míl
jiliovýcliodné od líaraiioviči divis
ní velitel major generál Nikitin
byl usmrcen kulkou do blavv
Jižné od jezera Wyuonovv skoje na
Oiíínskéui priiiiuvu neprálidský
aeroplan zasažen byl naším dělo
slřelectvem Stroj sestouiúl nozi
uémeekými a našimi liniemi a by l
prudce bombardován Ve směru
k Vladimíru Volyilskéniu a západ
ně od Kleksiln če prudké boje jsou
v promni v e směru K Jlaliei po
dél llovorcnka řeky boje jsou ro
vnčž v iroudu V Kariatech v
okolí Tomnutie hory naše vojska
doby la celé řady pahorků V kra
jíně Dornavutra nu rumunských
nyní ovšem již shrbí ný bělovlasý
kmet žehná velikému tomuto mu
ží jehož tělo dávno již práchniví
liťlllll i in ít I 1 11 íllltt tf Utltl'ni
ht - i h rmin piiiiiut nu J"1' ni - n r n
- 'vajech o utrpon! _
i it - - íi- in (in íi- n ii- iimii i i u 1 1
I II il l' til il llC tl 1 f 1 Ljál 1
i i ' ' r i i i ii" mi iriii i m li iuimi i u n m 1 1 1-
lÍIJIIlC( JI-IIJCU SII1III lOIIJCJ-
ší zámožní otrokařili agenti žabí
hranicích učinili jsme malý' postup
směrem západním Pěhein včoej
ších hojil Husové zajali lisll důstoj
níku a lóóOl muže z kteréhožto
počtu L'I(N) bylo Němčil Také u
kořistili šest ié pětuiadi'sát stru
jovýeh pušek a sedm homhomc
tli"
Vlljící se prodeji III těchto lieŇťuHt
niku zajížděli občas do Afriky
neb na riim'- okolní ostrovy při
padali jích klidné domovy kdež
za pomocí psii zvláště lomu ú
či lil cvičených schy tali i-aslo eeléi
rodiny těchto ubožáku a jako li
zvěr vlekli je hromadně ku
--ve ijinIo doli daleko zakol vin -1
lodi Odtud zavezli je většinou do
New Orh ansu kdež na veřejném
tržišti prodávali je bohatým pian
muž 7 tohoto j 'Mkiuu pravé jako by to němá
i ar nyní ro zaplaceni Kupní ce
ny stal se puls kupic lieobllicze
nýni vlastníkem mnohé tě- liďlo
bytieli jez vydána mu byla na
jciio miioi i nemnosi Aa trzi
slí"b těchto odehrávaly se často
sečny srdci rv oucí ('astčji prive
žcná sem byla celá rodina která
jednotlivé stala se majetkem riiz
ných oirokúiú a následkem toho
od selíc rozdělí na dopravena byla
do ruznýeli míst ('o tu bolu když
manžel ml manželky neb dítky od
rodičů byli nuceni na vždy se ro
Z' jiti aby se puk již nikdy více
Ve svém Životě nesešli Prosté pé
ro není s to vylíčili tu nastalou
bolest ten hrozný žul a zármutek
Nebylo nikoho kdo by zármutek
t"iilo poněkud zmírnil Nebylo
zákona jenž by tyranství toto za
kázal neb aspoň částečně ohme
z
Péutítfcló ovoce v Kalifornii poško
zeni železniční situaci
Sau 1'raneísko Cal 1 září —
Zákazem dopravy snadno se kazí
cího zboží který vydán byl téměř
všemi velkými železnici mí poško
zeni byli hlavně pěstitelé ovoce v
Kalifornii a Montaně Většina o
V oce z těchto stulil posilu se nu
východ a v přítomné době jsou
zásilky nejvétší V ( alifoniii není
žádných velkých nukliidáren ovo
e a z toho důvodu znaéné množ
ství ovoce které za normálních
okolností bylo by vyvezenu nu vý
diod se zkazí Prodá kaliforn
ského tabulového vína jehož ec
lia odhaduje se na MOOOIMM) a jež
normální době je posíláno na
východ musí tyti prodána k vý
robě vinit při velké jet rút '
fuirbankí uvtdomén o nominaci
iidianapoli-4 Ind 1 záií
I bal le Wiirreu Puiibanks véi r'j
ilio dne formálně přijal horninu
i republikánské struny pro úřad
iiilstopresidenta v uvé přijitím-
í ťeéi vyslovil e pro ochranný
tarif který jedině rnúic uehiáhi
ti i iiii od obi IomÍiiÍ hiVMse ktelá
mohla by xptisobiti oihiomeiii a
iioiK kilm ptuinyulu V další uvé
ie-i odsiUOVttl jcdlláld pHIlMlIIlé
udminístl tiee ohbib-m na Mevi
ko Notifikační sbiv nosti konaly! vy libUiiu válku lihMiui!ku diě i I
de na trávníku před rrsid io (i irthiihti onimi ul iičinčio ho v Si
Rychlý postup rumunských
armád
Londýn I září Vojenští od
horníci s obdivem vyjadřují se o
rychlosti rumunikého postupu
přes hranice Sedmihradsku V ně
kterých místech rumunská voj
ska vnikla jíž pětadvacet mil n
úlu rského území )c došlých
zpráv téměř celé pomezí sedmi
hradsko rumunské nalézá se v je
jích moci Pitva lia linií 100 mi'
dlouhé dosahuje velkých rozině
rťí ll Vojenští odborníci zdejší j oil
toho náhledu že Iťumunum muže
se podařit! obklíčili lelltoiislion
linii bránící Karpaty v Piukovině
Má se za to že ruská Vojska bu
dou rychle poslána na tuto válcč-
t i i i
nou secím nov V V 1111 Kli V II la ilo i
stuleene whod které bvlv lil t
skány tím že riimunského území
je možno užívali k manévrováni
velkých armád Všechny prusiny
ky skrze sedmihradské Alpy indé
aji se v moci rumunských vojsk
a jediné míslo kde Uumiini byli
udrženi na svém postupu j se
verov y idioiiué od Orsov a nedále
ku Zeleny cli lat pil )tliiai
MÚ ke zdi všeobecně m t že ij
spěšné zuliájoií riiiuuhské kampu
ně bude míli powhiuujici 1 1 nu [
(ei ko Mept-še i Athéli luizion í
Iv že vláda znovu uvtiuj" o pro
hlášeni všeobecné liuililluti-r
BULHARSKO PROHLÁSILO
VÁLKU RUMUNSKU
Londýn L máři Mulluir-ko
Jakých strastí pak zakouši li
museli ubožáci na statcích svých
pánii nejsouce zpočátku zvyklí
těžké práci netřeba dodávali -Zvláště
když mnohý" pod úpalem
žhavých paprsku jižního podnebí
únavou těžké práci klesal tu kru
tý surový dozorce těžkou knutou
ubohého otroka zmrskal až do kr
ve Není zajisté třeba líčili ty dal
ši hrůzy u iirpcní těch ubohých
bytostí lidských které se staly o
troky pouze jen proto že příroda
obdařila je pletí černou a kteří od
vídánu návštěva byla hojná však
kus při dosti vysokém vstupném
moié uspokojil neboť podán ně
hy I v plhem hvem oznamovaném
obsahu Tím ztrácí puk obyčejné
takový kus část své umělecké ce
ny a obecenstvo puk dožije ne v
konečném očekávání svém čásleé
ucho sk lámání
Při d nedávnem prodal p
I'Y Vaněk mnoholetý ch valné
známý osadník zdejší svou luriiiu
p Čechovi od ('omstoek J 'ti ii Vu
nčk až do ny néjší doby rolničil nu
léto larmé a jest jedním z těch
málo již zbývajících prvních pru
kopníku kteří ku konci b t sním
desátých a na počátku osmdesá
týeh zaiijmuli pozemky od tehdy
štědrého Strýčku Suma jimž nu
tno bylo prodéluli mnohé ty tru
dné u těžké počátky Mnozí z nich
I' ' ' I!'! I 11 i
navilo JIZ (Hlesli e VilKe umín
ili' neb zaměnili své bývalé do
nioviny za jiné farmy Na tuno
hých jich bývalých místech zalo
žili sobě domov jich dítky a val
há jich éást odstěhovala se na za
sloužený odpočinek buď do Ordu
Pnirvvell m b Couistock luk se do
vídáme i p Vaněk usadí se trvale
v Comstock by trávil zde kvč bez
sturoslnč dny z výsledků své plod
né práce
Pan Jan Poiáz též bývalý
zdejší starý osadník nyní bydlí
eí na odpočinku v Ordu prodal
minulý týden svou bývalou domo
vinu svému zeli p Kr Kolářovi za
flíOOO
Mladý rolník zdejší p Váel
Itažiiiit Zakoupil nějakou větší
l ji rit 1 1 1 za Orilcin
Minulou neděli při malé na
ší odpolnliií vyjížďce bylo nám
nutno vyhnonli se vstříc přijíždě
jícímu autu Zvláštní náhodou
jsme se za sebe ohlédli v okamži
ku šofér změnil směr jízdy a při
vedl stroj v pohyb zpáteční a již
v á{(fi tiíiriíijetfi tísMl jfh Kobí
fííhU kyJ' pfflviot % manželi fiblo
výmí Jan vyjídd in by tnut
v mém nynějíím pltiovouiu otva
tyl poznal ntýtí vřině družky
j"ho kti-rá na mojí líialičkot
upozornila Jinak prý ty jJ nu
žádný pád ani nebylo napadlo
vfjj notné rozjetý Fordík za "tavi
li Htaý náS píto a bývalý zd j
íi známý a otvfdeVný Kpolkový
prueovnik sdělil že natouol
inanželkon a malým Hynkem v no
vém zde koupeném uutomolilu
zjiňteční ecttn do nynéjAibo jnb
domova blíž Aithur Neb Do J'nr
well přijeli po dráze kdež králce
hi zdrželi za píčínou jualepnáoí
io'(tiipní líatíny na rvou zd jíí íai
mu kterouž prodali p los Nekli
doví od ComMoek zu 410000
Toto náhodné a krátké zu to vsak
upřímné se kání se m manželi Si
halovými nás vidin potěšilo a pií
nutné jich další cestě provázeni
byli v myslí naší přáním by šlusl
né a luz nehody domů se diuitali
Jan starý a osvědčený dopisova
tel našeho milého Pokroku zavdě
čil by se svým četným přátelům
zdejším kdyby obéun napsal tiž
nějakou tu zprávičku ze svého ny
nějšího domova
S pozdravem Váš
Zpravodaj
ČESKÝ DKN V YOAKUM TFx j)
První Český I u e bude odbý
vali v Vnukům Ti xus prí výstavě
South Texas Fair ve čtvrtek dne
f října Voakuui je pěkné město
čítající asi 70(10 obyvatel a rozklá
dá se ui hranicí okresu DeWitl a
Lavacu Oba ly to oknsy jsou i-et
né obydlené našimi krajany kleií
mají pěkné lurmy u i ve městech
jsou usídlení n vlastní prospívají
eí éeské podniky ISude to nsi in-j
lepší st l ul v jižním Texasu kde
se budou moci naši krajané sejiti
Výstavu bude trvali Iři dni I "
a li ří jna u nrost i cilní den lot i
' je (Vský llcii Vnukům má
dlážděné ulice a skýtá pěkný po
hled Ceskč obchody jsou tam
pouze dva lotiž Jun Vrtižcl a 1
J laresh kteří napínají všechny
síly s ol('hoiliiíiii klubem uby se
Ci ský Děn setkal se zdarem Oče
kává se že se tam sejde několik ti
sic krajanů z blízka a z dáli -Zvláštní
vlaky přijedou z několi
ka stran po Araiisas Pusu až z Wa
co z Ilouslon u z jihu až ze Sun
Antonio u ze střcduílm Texusii z
okresu Itell a Wílliamson po drá
ze Kaly pojede zvláštní vlak přes
města Temple Hartldt (iranurer
Tuylor Smit h ville a Wesl Point
který vypravuje známý český
právník p Kuní 1 Motis z (iruii
ler pozvaný jako slavnostní řcé
uík 1 1 íi tento Ci ský Den Soudce
lliiidiišck z lai (I rane též byl po
zván aby se silčaslnil ((čekává
se že to bude jedí II Z líc jpékuéj
ších Českých Dmi který kdy byl
pořádán v Texasu
I hipisovatel
1'iHlluthksuVini Sellšťir luwrcll
O V Slierinaii I Jlliooisu plidncsl
nntifiknod ječ Třměc polovina
řeéi ínibtthkovy věnována byla
im liimuo-nm tárifu
Proi IvétUko Jt nk)onéna
Némtcku
AunitiriNlaiH l fšH JprA
vy ti tom i j moíný titup švéd
ka di iálky na utrani tnitmi
loni ille sdébnl lamniho koilts
poinb hli líYutťtovy iprav dajk'
kmiei 'ie Zpiávu lU tlitnt 114
luačiU I Turecku a Itulhiirski!
VyhtUi ItuilHlIisklI ViUkll hoiiČu
ní at iiťbyla mátna tloba k ly
pruldaienl álky ludf noněno -
Turnk4 rada mtnUtiA rvdovlbt
dni urpna J válka liumiuisku
iu4 býlí ty hlAiom
! v
t HAl
ijj-A iíMl f ' ' K(iU um imí %u i
L-y '1 ' ♦ ♦
C-- — ""fiA ")' #! h
Iři""" " '— I Mii ti MiUttmH
0 :
I 1! 1 in
fe Mt4 Mu MM
M Mv tMM
Radéji
dáváme
jakost
TřDVZ koupíte Prince Albert dýmko
" vý nebo ciiítivlový taliák koupíte
jakont nikoliv kupony nebo prémie Ty
nikdy nedávaly se s Prince Albert Ni na
lodni aniž státní obmezení o používáni
prémií ucho kuponů iiemúie miti iv na
jeho prodej állsfj
Prince Albert píithái k vám Uost šli
páni 11 prahnuti lbe mUti aio-iio jest p í
Iciititvuuýiii procesem jíhm Prince Albert
se vyrábí
Rií-iE Albert
thů national joy tmokš
VV hov i kld ini vašemu poidavku lni l i
Klt ll lo-bii tlýmkll Mt I iIhuIiiHI pMv hol
ktermii tím vlče sí oblíbit čim vie kounti jej lonble Tatmk
dlouho Imií n úploě uspokojuje Piti Albit soudno se Minuje
pMiiévaU k tomu tak Jest Ii-mii Vipibu bte mnuloi lthakit pt
v tiiovául riijarf ly
Dhiiilf lo am ob Il4k tenU dúkUdud vykuti Moiěvdl
pk sám (uuiiato jk 1'riiio" Alb n jest dbry budili vídíti
prně Prim- Albrrl kouíí dm míliově pt ebn nitív J
jest i ldaluý h mibiuvjit t Ctfliit 8 l j %
!t J REYNOLDS TOBACCO CO WiiuionsSAWm N C