Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 07, 1916, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    HTydenní
NBJkOZ&ltttCNlÍJŠi A
NMLttf&t CmKt
TÍDKNNIK NA
XÁHAUÍ
ZA Li' K 1871-KOÚNÍK 4ň
POKROK ZÁPADU
VĚNOVANÝ ZAMŮAJ NAŠEHO CKSKĚHO LIDU V A M ERICH'
OMAHA NEÍíR DNJí 7 ČERVNA 1916
UkiT AUVMkTiJN
MkUlUM IN TMĚ
CÍS (NO) 47
MffiLfóNÉ PROHLAŠUJÍ ZE OSM- !
NtóiMECKfCH LODI BÍLO PO- !
TOPLi) VE VELKÉ NÁMOŘNÍ BITVÉ!
Anglická námořní úřadovna prolilaáuje že ztráty ní-meckho loďntva
v bítvé u pobřeží DúnHka byly vt-Uí než ztráty loďutvu ai
tflického — Némcí bylí prý poražení
VELKÉ MANÉVRY MILICE U SHEEPSHEAD ZÁLIVU N Y
ZTRÁTY NA ŽIVOTECH MOHOU DOSTOUPITI NA 10000 MUŽŮ
Ní-Hici ztratili v tito námořní bitvé dle oznámení z Londýna dva dre
adnaughty dva bitevní křižníky čtyři lehké križniky dt
vít torpédoborcú a jednu ponorku
1oimIíii 1 rcrvnii 'clki'i ná
umíní bitvu hvimIi-iui nici uiili
kún ii iiiMiicckýin luďst s' v mi
lllllřlll I VlIllll IIJI ioh i'í 1 lil lilllllll
tvoří iIomimh! hhiviií pí i'iiui''l i'i
jmu Zutím Nť'iiM'1'kn (iiiomií
ilrí si svi''lm plivnillliliii iilil'llM''lií
v ti'ti bit ví Inililu jfiiom víi
li-řiiDii bul' tri křiníky 11 in'l(ulik
t lil')řulIH'i' iili'kli iillliil'llílll
1 1 r ) 1 1 ji Mt jj ( Nřiiiťi ztnitili dva
ili'i'ii(liiaii(jrlitv lvii bitevní kriní
ky i''tyíi I -1 1 1 křižníky ib-vt'!
t or1 j ( 1 il mic 1 1 n inii(ii'ku v celku
(isiiinňťt IimIí Áiilii'ki'i mlmiťitli
In uk ftruliliiHiiit' žť trn ty N'i'in
cil byly v In st um vrtní in- ztráty
Aii('li'')"ifi
Anglická V'1'ii'jiniHt kti'1'á iifj
iliívc byla Mi'kvii)i'iin vrlkýni re
ilíďiii mezi ztrát ii in i iiiitjrlick ýiui n
nriiii-rkýiiii iiiiii'kii(l mi' uklidnila
kilyž bvlo iiziiáiiifiiii ztráty ih1
iiii'ckť' byly iiinulicm vřtši ih-ž jak
ii'i vimIiií'' bylo oznáiiiťiio Takť'
zprávy z iumiI rálnífli zi-iní iiana
řily ť iiňnťťkť' ztráty byly vi't
hí in' nmM-ká jKliniriilitu v jirv
iiícli Hvých síprávÁcli ju' iustibt —
llcrlín ucvyilal ilopuNiul žádných
(Inibitccnýcli zpráv o Hvých ztrá
tách Nřmccki! loďstvu ztratilo a
Ic Htcjný pučet bulí jaku aiitflicki'
ale Anglii' ztratila luib' vétAí An
gličtí váleční odborníci prolilašují
že Anglie je dosud paní moří a
ztráty utrpěné ve velké námořní
bitve Hvedené ve středu na věci
ničeho nemění
Ztráty na životech v této iiámoř
ni bitvé byly velké a molími dn -j
stoupili počtu 1000(1 iniiii I řcil
ně antdifká iitlminilila píipoiišt i
trálu asi 4000 a prolilaŇuje že
ztráty německé liyly téměř stejné i
velké Na potopených Jinvliekýeh !
lodích nulézuln se skttro 11000 mu
žil a z tcehtu jen několik set by-i
hť aehráněnu I'ét z největiieh j
anglických lodí které byly potu
peny mělo 1000 mužů a z těchto
jenom sedni mladších diistojniku ai
něco námořníku se zachránilo j
llnVv moderního vedení války inu
ii bly V této velké bitvé n y st i
ne ílbistrovány
M ttttiadmirál lloiace lamliert
a kapitáni Sovvciby t'ti a
'row vedle noh jmých julú
jména doposud neh la uveřejněna
nalézají se mci obětmi Xitdna
lotr se uevdalu u lodi které byly
potopeny klesl ku dnu mořské
mu veíikcrym svvrn miusiveiii
Iciiom Wturior která vb čcua bv
i éát cesty ittítta bitvy bvla
w jimkoil bilcviiiho ki Úniku
(lueell Mil ťV luvilieiltle jt lioni
několik luimoinikit acbiiuib
átlui IroMČuUt liebvli dtisinl o
inuueiii i lodi liub ťtttltfubb' If
Iciwc tt UUck roucc Scui tbl
stitl inouo Ískrttt lc ptKlroblio
t-tvi clkč liáiiumul bitvy kle
m uU několik IumIiu
o Jké inirv německé ppeb
U ptutlU lv f ÍM l'Ul lti hcbv
lo dul oaínatS lot 1 mim j tbm
elká Vdtu holoď bvbt UIHHlM Ihi
04 dl tittdnkuh tt !"
luy #0 né pktWi M bl
mocím ♦ ibUiO Aitřlck c j
IťjOost Hl4 tib" i' ltťOt'k'j
t i o k i t- v I iti
itlMCIdUOM -
aiUlut #pUl moHÍ b
dlilulttti Ififtflkfa M'pi til lV
Mťck brtto iUti'h v'
I kťlttt brH 4
mdvn dtud IrU l ét
tihlotot rilUivot Jiuoio ♦
kUvníít !ďh oslit Aitk íli
rU Ňkdrou4 mngU
ckýeh bitevních kriiiíkii která
viiiklíi mezi 'čmee a jejich zá
kladnu lličlíi lví potlíl ii i bil vé
Když dostavily se posily hlavní
putky b ly doliojováiiy 'elká hi
tva méla čtyři části ' první čá
mIÍ bitva zahájfiiii bv la v : lnul
oilpoledue mezi anglickými bitev
nimi křižníky a něincekými křiž
níky tui vzdálenost nesli mil '
druhé částí vělší bidé obou strun
se dostavily a sesílily křížníkové
hkadroiiy Než lo sc htalo tri iin
ulické křižníky byly potopeny -'e
čtvrti- čáti došlo l bitvé mezi
velkými válečnými loděmi Tálo
skončena I ty I n V !t:l'i hod večer
kdy Němci ustoupili Vc čtvrté čá
st i llotilu německých torpédobor
eii iodnikala útok zu útokem ah'
ty to útok v dle aiijdiekýeh zpráv
nezpůsobily žáilné ztráty auylické
mii loďst vil
Anglická iidmiralila nevydá po
drobnou zprávu o námořní bilve
Itlerá zahájena byla dne III květ
na odpoledne a skončila v časných
hodinách ranních dne června
dosud nelnu le míli přesných Zpráv
ml zachráněných důstojníků a ka
pitánn lodí které na bitvě se podí
lely Angličané utrpěli největší
ztráty v první putce a Němci v
putkách dodatečných Anglické
hlavní loďstvo pronásledovalo loď
stvo německé nle hustá mlha po
mohla tomuto Uchýlili se do bez
pečí Když německé loďstvo zahnáno
bvlo do své základny admirál sir
John Jellicoe vrátil se na scénu bi
lvy iihy pátral po poškozených
Indicii O polcdniicli následujícího
dne 1 června bylo patrno že ne
ní ničeho k vykonání Loďstvo au
tdieké vrátilo se do svých zákla
den opatřilo se topivo a dne
června In lo připraveno opětně pro
ji koukoliv akci Ausílieké ztráty
hlv plně oznámeny a neni m
čelní co mohlo ly hýli přitkáno
ZlrálV liěliiecké je lěžko naziuiči
ti Anglicka ailiinrulita prohlásil
je Že Němci o Vxsleilku lotVV po
tlali právu tahsiioii a ilosinl není
možno dopátrali se plné pravdy
Až pravda bude jištěnu bude jas
no e německé ztrát v bvlv vážně j
ši
n d JlZŮT
ťleiln liy iihtIi ioi l'rim Amiii lm in
I'ři velkých manévreeli nsp orádaiiých u Sheepshead zálivu milice ze státu Ncv Vorku byla
poiičováini o tom jak počínati si při vedení moderní války
stí' Vhiix na Irontě před Vcrdu
riťfn od jihovýchodu nesetkalo se
s žádným výsledkem dle oznáme
ní válečné úřadovny tohoto odpo
ledne Noční útok umožnil Nem
ěnní vstup do I riuicouzskýeli záko
pu mezi Damloiip a pevností Yaux
ale bylí z nich ihned vytlačeni pro
tiútokem ( tuk následujícího rána
byl odražen francouzským ohněm
líerlíu 1 června Německý
nápor na verdunské frontě mezi
t aille lesem a I tílliiloil pem seve
rovýchodně od pevnosti pokraču
je příznivé pro útočící vojsko dle
dnešního oznámení válečné úřadu
vnv Zajeli ÓDO mužů h ukořistění
čtyř strojových pušek bylo ozná
meno Západně od Maasy fran
euzský útok nedaleko pahorku č
'(Ol byl odražen Pokusy Angliča
nu o získání pudy nedávno ztra
cené v okolí V pres na flanderské
(frontě bvlv bez jakéhokoliv úspě
chu
ČESKÁ VĚC NA POSTUPU
Slavný ruský učenec a politický
vúdet vért v obnovení české
samostatnosti
Paříž '2 června ( Kabcloernm
Tisk Kane ( 'es Nár Sdružení i
ARMÁDY KORUNNÍHO
PRINCE ÚTOČÍ S ZVÝ
ŠENOU PRUDKOSTÍ
Némcí napadli znovu francouzské
linie před Vcrduncm ale bez
jakýchkoliv výsledku
BERLÍN OZNAMUJE ÚSPÉCH
Ruské útoky byly odraženy — Ra
kusané neučinili žádného další
ho postupu v Tyrolsku
Londýn I červnu — Krajiny v
okolí Vaux a Damloup severový
chodně od Vcrdunii byly scénou
dalších bezvýsledných německých
pokusu o proražení francouzských
linií Všechny německé útoky by
ly ale odraženy francouzským o
líném vyjímaje nočního útoku nic
zi Damloup a pevností Vaux kdi
Němci mocnili se posice ve frau
iiiiizskýcli zákupech těchto ah
hýli v následujícím okamžiku vy
tlačeni francouzským proliúto J
keill i
Kanadské vojsko a Němci utka
li se v prudké bitvě ve výělcllkll II '
Vprcs Německá děla zahájila j y M tit ť-m rozhovoru s eeuerá
bombardovaní anglických posic i Miu-eáicm českého zahranič
pred několika dny a zaplavila k
Pí Anna Kozáková
nalézá se v čele T
Kotas je druhým
Zápas o hlasy oživil Předá
ci nalézají se v blízkosti Mno
zí se snaží jim prospéti Re
daktor zápasu mél včera pilno
nim
mho vyhoní
Obrovská chliulinta ve Vídni
Vídeň I června V naději že
podali sc JÍ ZpUsoblti lepšeni V
potrávili siltiiiei měsíčka rmla ne
chaU liutlovatt největší a nejí pc
ílai (jselotU chladil tni V KvTopé
V scťliliH llioib llii aillt llcká lepše
Ml livlt iVftb lia pl í stavbě letu
l idtdil llV vUštnt lepšeni Ji
pillieslv tkoneOoslí plitoinlIC Vlil
k v ItnduVrt bude mit sl o bo
dl n bude Il0io V li Uloiltt koleni
i lhMl IHHI bln l Oi lMI
Stry Ind id n nittl
r ul WrtVite líni I éci vui
Zecný Mluoi todoiuskv oaětloik
lvlio4 lukdotm imlvííi lov ovvili
i
peliit ít it buvolem It Hlicl v tmu i
i iiutě V Veko ' b( Poslední
piviij liobitiiovo iH-molibi bvlt sl j
němí e Víue lonttrti ve pHsdí
I olivu bV postili bv) ke Ht 4
nV klr bvdli 04 rciv4vi v
Huihvdte Neb JrU Uv U o
doo!ol luto ci slU bwnv'
luM VVlMVl ťll kuwin
ťOCAftt rKQ OMAHU A OKOLÍ
0-h4 H eVoHi Mttíto upnlw
S'fbl4A4l Mostné upiv hv pOll
(ětí ittdloJi itri V Údrv ě
vltťii iiboliO
cm I' I iClieselii
uatlske posice a okolní krajiny p!! i vinice ruských dcmokrii
deštěni velkých siřel Po té ně inf Miljukov že věří ve vítěz
eká pěchota zahájila útok na ťron íNtvj SMjtH-u a uskutečnění české
té dvou nul zdéli dobyvši nékoli U t 1 1 1 1 1 ihned po pevných vi
kil set vardu zákopu ' řtnlé p" ! sl víeh spojenců
liúloku v kterých bomby a hodu 1 t" -ká otázka muže být deliui
Iv h ih Iv úlohu hlavni Kaiunlahe ( jN „ a všechny obtíže
tloliv li velšiiiu zt raeene pinly a i '' ' intii bv ti odsl ranén v jestliže
oruinisov ah sv oje posice všichni zahraniční ( Vši a hlavně
Hoje na teto kanadské ronlé ! ( juiieriell lllliiilií lierilšclioil
bv lV neobvécjué prudké a V ojsko l pi ácl
Kanad v se pozoruhotbié vviui [
meiudo I tok vetleii bv l poddl KausiU potřebuje 3S000 délniku
Mému průplavu uiei ooe a Y im Zlití
pres ticittialové Mercer a Willi Kausasťilv Mo I června
eius od Tleli kanadské tlivise ( i ť tMMt (IIMKI dělníku Im
piihlt šllji a Ulit se iti to e bvll II i ia II I lič V KaUsiislI tobolo
Miirct-iii aio bo zajati jioku Huď-li poci-i piínivé zně
l l llké tloutě pl Utlké délo-ln „„ em blldnU V dl lihe polov O I
leeke souboje JsoU V ploililu
llessiiťiilol a IMI ol liskll Ni ko
l k iiisMih útoku na ruktuiske po
M-e dle prav V á ídlté bvlo od
raženo
lidoe v krajině Aisn ro iip s
ně (sadritujl Ijíikušanv lni didštiii
postupu a olititý -tiptls Vede ' V
tt lo k(i)toé tbile lUkušiine tiku
eeiviol Hoble llidv Jsou loible
nt ilčliiikinii na farmacii a sice od
„' (M do ti 00 iboně Uélnickc
llilleliiv prohlašuji e le id ni
i eho prnvlv na pověilct h b
tišfilho roku bude Inlltiálskvcll !
ilělniku nctloslrttck Sděluji t
hilioslvi deluit lVit sc do KttltslUí
ti ilosl 1 V 1 !i tlc dosiol Helii plo'
Paní Kozáková nalézá se v čele
zápasu n Tom Kotasem a Václavem
Kíikiičem a lames ) Ueeh žene se
spolu s nimi k cílí Méně než 1000
hlásil je od sebe rozděluje luhu
Krct po stálém postupu ku předu
v posledních dnech nalézá se na
míslé čtvrlém Místo páté a šesté
zaujímají slečna lílaiichc Vanču
rovu a 1'Viink Pallas Oba mají
dostatek přátel kletí snaží se jim
dopoinoci k vítězství Tito pokmi
ší se ilocílíti vítězství lo je jistou
věcí ll Klíáš rychlým postupem
v posledních čtyřiadvacíti hodi
nách získal místo deváté a lames
Sklenička místo desáté
Cistě obchodní kampaň poslav i
li Johna Kibala do místa jedená
ctého louis I-' Dvořáku lo místa
dvanáctého a ť' Iv Olu inu do mí
sta třináctého luhu ťejkit u líosic
{ I tiltrich jsou dosud na bitev ní li
i ii 1 1 pivní má místo čl rnácté a dru
í ha mísili patnácté S oběuia musí
j hýli počítáno nezlí zápas bude li
: za v i en
j teiiái I zápas o hlasy oiv ll
Dnes je patrné značné zlepšení v
posunem siieratiiu hlasu etsi
činnost se nyní Jev i než kdvkoliv
pied lnu od zahájeni kampaně
Toho je piieinoii hlavně ujem
Jenž Jeven bv I pl il vlltštlii liahíd
kil hlasu ti cen která skončila v
sobotu V v zaduje lo mnoho práce
liiiašcli nove picdibilnč a redak j
tor apiMi bvl iiuceii pracovali ti
liii p Jel í sV V cli sil od té dobv
Pii til poslední dllV sběratele
lill-il piiličklld llslall Ve sVc Ušilo
Vln- clliuosli Niliiuente je pld to
odstiovuti (islooí si oibb t hu
po skvěle pilo l kterou vvkoluih
Oeekiivilllie ide c lioVc pleilplat
líc ope! Mé blidc ib" h V' ll Ivudv
iiiusi si uvědomit i e byvH poue
JU mesíe k lkitv ani hlasu
dt e o prololoeni itiUkt'll loiojm'- lil ploe lilošliilio lokli ne
ukuli Oiotio ttle bvll #lboi'Ui
pel linobnl tlov itoi Je di-ild v
louh' pottihl Itdtk déliiictva tut
n- v Oklahoiiiě i juivtb státech a
pbo iu ptotobl lo ostrttnSvb s kci h í (4jeU h lobo v Kansisti bob'
I aktititko MrtUke trotitV
IU- iicúietluUb #plitV Sobi
ě v lt ul Hrtnttil Mltt l sjt)
tuvh Mtjsk v UH Mu mistech plo
I lustl luué pr4VM V vševh íli
vMikUnh troý'H tijitvt
poj-iit-t jtiťVíall lbgifil lUn
ibtvoti t i ot t ntnUv i Slnm
' l 1 éro Několik it#
t un kývli (ukusA jiíovedctiy h
W'4 IUH t H tliO IttlttV O líbili
n-oi íto vnik v vb ptwic it jtt voo
dt-tnikU dostali k
Vvlki lim v Ruiku
l ttohlol i c IVOrt Vvlkrt
inii im toto dobu toctii pHtUle po
likiii líusku Pollllěol lllilbV v
hrnuto iioUvtin bvlv lotslvdkťio
u-tkrho miioishi kulhvi Trmpřfti
tuM Niíoiiii Nogot-Hv J' is
dopiti mirti 1 unkovskýv h řl
luroíi doÁlv npiávv ít úrilit KvU
učJi JtošktwťO lleskut Vliti Uil A
) 114
t 'iittiit u ji iv t- li iito zapas vnb o
e iii pbilitl dislllktuiho loidile
Ol Ithiolv bVlV lOídébuiV lilk v
k iohht sekce litlui i'm bohIVi'h
ndměn PoťAdcjti' #(l podl ultoe V V
světlení Ido kampaně u jitk koliv
o ji luilt klel i vám loni jisnoo
le vi lite tťáko tiéiliiU V sec lili V po
dioboosli poditlkn Jako Je lento
J isov ml k-iíibMnu
lilblVIM ICiUkllUU llpilsU Jt
v l ide Mlí Píht I tlh SI oV ole
Vit in imI Ul ih ráno do H l4
u-i i ř V loděli ml 10 d l i lo
tlopol JVh ioit ji Doul n "i i
Před bojem
Pím- V Uureá
híeio III I června — l)iei
ráno jsem přijel do tohoto tak zva
ného mésln Wíjoly 'íly lo i'
místění svých zavazadel v pokojí
hotelu Kaíserhof šc jsem do iri
iilninné čekárny hotelu a váudc: ví'
dél jiem politický ruch ('ckárna
byla naplněna politikáři v hkupí-
náeh a debatovali o možnontí tt ne
možností nominování kandídátí
pro úřad presídcnlst ví této mocné
republiky se Mrauy rcpublíkánuké
Ač je dnes neděle všude jc ži
vo nejen v hotelích na ulicích a
na kárách Město se hemží politi
kář! Každý vlak sem jedoucí je
napluéu do posledního místa a ho
tely už nemají místa kam by umí
stily hosty Dnes je Chicago pra
vý úl
V tomto hotelu jsou umístěny
delejjrace naší žírné Nebrasky Te
xasu Tenncssec Wíseousillll Kcil
tlteky a část delejliee státll )e
vva re
)c skutecnc zajímavým poslou
chali tulo směsici skupin v nichž
jsou zastoupeni přední muži slátfi
v jednotlivých delegacích Za dru
hé nejhřmol nejší a kteří vždy
jtou jisli že jejich kandidát zvítř
zí jsou politikáři ze řemeslu kte
ří z návodu bossů přebíhají od
skupiny ke skupině a arjíumcnt li
jí někdy dosti vážné a některý ta
ké hloupé v zájmu svých kandidá
tu AI se eloVcK oliratl Klllll Cliec
všude se jeví koiIVCliéllí politická
nálada ba í mezi něžným pohla
vím
Prošed tyto rúné hlavní stany
delegací shledal jsem že některé
delcpiee jsou již zde plným po
čtem n jiné pouze jen čáKtcéiiř za
stoupeny lak Jhcui postřehl ho
voru delegáti jsou jiné nálady
nežli byli před čtyřmi roky Pro
jevy stoupenců jednotlivých kan
didátu nejsou tak markantní a ne
smiřitelné jako v předešlé národ
ní republikánské konvenci jež též
odbývala se zde 'A řeci těchto sku
pin vystihl jsem že logickými kan
didáty jsou pouze nejvyšší spolko
vý soudce llil(íhes a Roosevelt
'A tohoto malého politického ví
ru odebral jsem sc do Concrcs ho
telu na Michiiran ave kile jsou
téměř stany všech kandidátu pl'c
sideiltství Zde ač je to tři dny
před konvencí prost ranná čekárna
ti sině hotelu a jakož i všechny
" I leaibpiarlcrs" kandidátů jsou
naplněny Všude tolik hluku že to
ptípadá že élověk je im burse a ne
v prvé třídy hotelu
V čekárně tohoto hotelu jsem sc
sešel s Victorem líosevvatcreiii re
daktorem Itee a některými Nc-
hrilsealiy Ve společnosti h pilltcill
linscvv alereiii navštívili jme něko
lik I leatbpiarters kandidátu a po
divil jsem se jakou známost pan
Uoscvvater má Téměř zu každým
krokem někdo jej zastavil a spolu
jakožto sítu i známí hovořili a když
luč je pietlstavoval byl to telí a
teti z 1'alifornie Arioiiy Wiish
iiiutouu Dclavvare t 'aniliny
l oiiuecticiitii Mass New Yorku
Khotle Island nebo TcMisu
ejdelc Jsme sc drželi V llujjhcH
I b ildiplrtl tt I s kde jselll bV I pI Cll-
slaven djiivcl neru V h 0 maiiov i bý
valeiiiii ccio -minimu poštmistru
Ibh lo nekov i jt ui udí kiimpaú
lluyhesuv u bývalému komisaři
viotiiiiiti tln -hodu it koicspoiitb'11
hnu New Voik Times Tritonu'
Pliibnb Iphnt li-ilut-r atd
Odtud jsi-io šel sám do Únose
villiiVit hbiv liiho fclanil Potlobuě
pokut) Jsi Ui se tlovětlťl jsoti IO
!lrn Je-t v tomto hoti-hi de
notě bvlo 1%'člOO lll mé duliUV il
UmiseviH skuliéné toule htiviiii
it In plo Ji hu vlastenecké t ily loU
hu po Jti ipittVi iotsli oátodil je
ho duo t tkrtoUmu Ji je Vi likviil
Vuotikáneoi h vilikvm lUMiritl
Viihiť v lUjoiiit It toluitu n4nsU m
)i4M lilo Ui lité Hiéji jeli
lota ih prý J jetUuvin klrrý
tlfVedc tískM lesptkl Jtovtli lni
Itubi mul b iiilod tťtilit Mvrbl
d-i in siiii i 4 on řiiotrodoit li niplť
tpokiitčováut H4 xtr X)