Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 31, 1916, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1'0KIK !Ni: -I KVKTNA ')U
ÍOMAHA j
CHASSTORZ
Pilin
linl (U t ni
1 njwymint In Tll Hwect-I on wi
PITZCHLER
ACCORDEON
Arivíinf (! I'-f(fn v )f Hu s a 'jtih k
tt pííi iiiiiMipm it- (i'Híf ífjinrir '
li"v tH ajvpl 'IíU-: Ir 1 f tUjil-ttp úl- li
! riíM In iíii( i-! 1 ui ttftui4lrt y vhu
pimiMfhyn rl Mj litifli (t%1n wM
' X ('! IK I'' i 10 y W f ni kLVB —
tutifa'U í 'bo'i(i O 't rífirti
f tu ií f MímíjřmfwrvWttf £ d tniarMxtM
' ťi KH!V ty Mílii tl' Iffí-ll! í i
'Int M íti t( -iiii iitt(ttHiiinnliřtiivftiri
řM ' ' W "ť V in i é to 'i r'ifNwn K í
Ktwíurt Ifttttn K3#tti City řl wlti PwlUmfOfi
A ! i II"' t I V- i il 11
ZDARMA
„( ( „i I -l Ur
I „lil II lima "i )
„-- t h u(t!i
l ( vl
l
i i -
i iiiii
lvll
I k I I I- III
: í!l I hT
„ 'í I 4 l -!- I' ! 1
l I I '
11
141 tid)
t I
I'
A I M!í ť' 'H
Kil 1
'
i'Ul l
Cnme vitinsti himUll
aii
rikii ii ! i t H #
i l!í í tn 1 1 '
i I III " l '''I"1 I '
l 4 !'
- ~v i i i -
li I'l ( N" '
t :t U Ir 'I " ' 'Jl'
1 lUHI -Kfel- i I S1!
K :l4l't l lll'''H
i I 4 -
M I (tli l I
w iiwil
řM - HH
t tfc I I I i :íl4 '
M- '
ílí# i ' " 1 '
-
-' #
lf
I
t W
i ti
i fi St 4
Poloroční model
257 kar v jedné
J!yl by to tíluoiiiíiý o
íuyl lozliodnout rfe na pok
nó káře před poznáním
léto poloroční Mitclioll
PítKKVAPENKA
Viclíci' ni- riiiiiic(' Víciíiv i rlií
icvýríi Hiívi!í kdy v hoímlii v'
rcr je v iíl)lku j'jí'li ( k vtipi
11 l4lJHlll 4'((ImI'II 'IYlH'VÍV'lli'
Ai AimSy Tjiii ji Cí leni jak
ziiíiriMí jcnř jí ijlouíiý tm ndíti-
li lii VVMVřtloVťlílí dli(llll''llll ' IX'
tVlo li (O V( Nl! llCZO l'DMlli
liila in imcfiiii iliiivu yv M'
lrliil (loini'111 H il'ifllíkill l HÍ
zniií ki' koiiiíniiii i yiii'liiiiíviil
IioiiM a liikf- li dokiiii plÍHla a'
druhý dui )ulí lv luki' ne i-ehký
jm''V ziiliiuil MhLíkícc krifikíi
Domnělí vykltdid línlúk pHlei
1'ifhii proé puk hy ne lunu ku A
niél pru vilu: ')im iiAedoviilír
lifwtina H) liuHliné iibv lo IfpNi
"hlehlo'' uanlnly In v Mil liolléllull
lni slepou litiliii 1 1 ii ěíla
i indii jinveli jeřte Nelivlo mimii
O e1 liellVlu IHMIe lili llllnté lilií
lítiké iitllivy k llllplliělli lidnkseil
ZHÍVlieíell IIHllojí Ne lile i na
jiné lili paiinilnvinio l'o iiávrhii
p V Ti-níii" liylii něínéiia hliíika
vii proHpéeh ťeského Nároiliiílio
Sdllleiií a vyilihlíl 11(1") Melu
liy i jinde pii piiď)linvi'li príleži
tosei' vzpiiiiii'iiiitii na iiolieliv '
a S l'iin líiizicka předseda d
linru oslovil p I rliíiiia a litoval že
m' vzdá vil dalšílio řízení di
VideJ a juni Tesař v delší řeéj pri
piiinínal- i'i koly které n I 'rhaii
provedl a jaké k provedení doMiid
má a apeloval na nřlio aby své
rozhodnuli odvolal I' Trlian slíbii
o véei jesť iivaŽoaíÍ í
!o již dosti pozdé když se rozehá
zelí úěiistiiíci překvap' nky I oni
lih u kvapeni kdsž jim mi eesh
v ii ri Isolioiiu svoji ranii'
píseň
í-'eéiiy: Hetla Kiiih Ňov! Im
Tuiiiírki á 1'aní: Anna Svobodu
vá a Miiršíéková Manželi'' AI
Soukupových Ani i loi'e'píeh )
lllÍéov eh Pánové : diii 'il'
ha lui Peška Kr Pni dulisk iK
liHeuia Ant K iíiÍm:1' i ' i Simuei
I Maei i a 'pni
SLAVNOST VÉNCENÍ HUOBU
' neděli odpoledne b lo na ( V
ské'iii Národním hřbitově velnu
liilioho jim Atltíl ii kteří piisli
jeduji l navštívili hroby sv'en nu
lýeh jednak aby vvsleehli reeni
ky kletí při slavnoli zdobini
hrobu pronesli své 1 i Slavnod
byla zahájena po třeli hodině pn d
M ilou Výkonného Vyhoiu l Vskeho
Národního Hřbitova panem Va
i bivein 'auétiroii ktelý přední i
vil leenika pn na V 1 Kulaka
jeli' ve své leěi kleroil l'OZilUll
několik rásiiýeh názoru u sšelid
skúll ideálu I pil si l pak 111 Vpo
llliliklI bratří našieh kteri za so
bídu národu i za sxnbudu uaii
kri-siH' z nié padli v zákopei-jij
íriiiM-oiisk eh nebo ni slepiehl
iski- za řril piik hl"ilj
pitími llildeji lepší bid"letiu -I
ěeskvih Zelní 'o panu Kulakovij
pndstavil o ri I xi Iíi p 'iiiiéiii i '
li uiii'iuieenii1 i ra vpili H pana a
ÍT 'otai U iei lilll ll aimliekv
Pan Volava řiiiiiniual událeMi i
bojů za svobi dn Sineriekou a pra
Vil ze s podsliilé e iniroHiiili
obiiiuskou Valkit s VdkiiU n ii''i
Í kde lOVIléŽ S'' biji a Hobedu
národu nndMdi Klu II vi liky dn
lit na I" ž'' obein Spo ns eii Mii
lu má bý I i ztlyi ky a sude m j
pl e oliiiillem Spoji inrh Mata
i : i ' t
rtv cl si e iitivnplllKX není iism
polov IhlSd s MíJlllV e VilJie "O
illd' I MŠÍI i-tioe a e-sl e lnu
Ikv kleli do upadli l'1'i'Ml n!l
Mli i 'ikon lilllhtt ti ""-poii li-'
"lt( hd d" tl klelj bujoiait V
bheii š' desátí eh zi iio t v i-
Ui t 1 otuiu pátiil ieeilkli b !y -
itlilidfy Itikobliil hl lni l s' ť Ih
iO ! IV Misii li bvtv odllel li jio
InsKi in I koiíiiui U imsl i sltibi
i t'iiSi!i UalUkow pisliě '
ine t eska" kP hmií 1'ť tln s Vi
-ki "Ih-ínn-kx p-ve-i idme ' M AN A W A 4TZ h tt K U
Meji pilu la Jih (Ji u kon
l)osbHi(il pMi plidih V V in
„i i „ ii ioiiiiu ! i "i p mi o 1 1 'fiiiiiin u '( { i ni(0'tfí')lii f j ij' m '
i i i„i i i) o ii i ii i Mi m ' 1 1 i i i nu imi i
$1325 FO BRacíne
'ai: 127 jialcovýjíi rojípjctím kol 43 koi
Uých iiíl — 26 zvltííthích přednosti
: j : b'
JI J
_ ~]rr—rn jr " Z I
1-f v V Is
ecote oas
1 — Nej novější model venku
2 — Nejúplnější kára
1
JLii
cazat vam
3— 219000-mílová kára
4— 26 zvláštních předností
Poloroční Mitchell - 17 model posíavmy
John W Batem-bude sc zamlouvat člově
ku který véi í ve schopnost Je to nej krás
nější příklad vědecky sestavené káry jei
bude k nalezení mezi první třídy kárami
ji lóiucr litiny todvé a- kře
hké V Mitcholl jc 440 cá
ttek jež jsou z kapalné no
ho tajené oceli zliolovené
0 Vilem i druhé káry v télo tndé maji
avé práttlc Kfiádst kárii mé jiKte mro
ky Vsak nová iViitchell znázorňuje vel
kon vte ve ttíivbé káry Jed lo mydl
ino íiijvetsí v"c n i vvájjcni Totiž rol
nictví a schopnost továrny jakých John
W Bale používá
A my vám muacuie podat — v této vý
Htavni mÍHtnosti — důkaz že mnoho
známých inženýru pvažwje o toni žc je
to Mitcholl kára která nsu ii opanovat
Prohlédněte si nové
myšlénky
My mámo výhradní mořte i ku vyykou
eiií jej zde před váni zrovna nyn Za
lit rnije 73 nových ívyslcnek Má iíO
řvláfitvtinh prtdnot ti Mitchtll kare
viasíiiíeh — v ni i:ť'Uó jest ncco co
si přejete
Slučuje v jedno křo všecky mysleu
ky etijevenó ve 257 ínodelíeh ua výnta
ve v New Yorku A vzor ťiUMnjí Kúry
jiH právo ten který:! byl v trnuto roj
uanáa iejkráHnejsí
My máme vňeeky ? těchto zajímavých
véei na v poutáni vaši poz-ornoKti Kaž
dá jiná káva nemá jich více nežli pou
ze několik Vsak vy zde zvíte o faktech
dii'ei0 vetší dvdeiUsti
Co musí káry být i
Tento závod jest 82 roku iitarý Jest
l5 roku íitár jako hotovitcl motoru Jc
piiliíi starým a příliš moudrým chvil
kovému zdaru čelili
'a vel j:mc pomalu však jÍRto Pied
b iy pí ivedli jsme do léto továrny John
W Bale aehopného inženýra A necha
li ií-nu mu volné řízeni
Pod jeho vedením vložili jrfinc $5000
U0() do vrorné továrny na automobily
On híí'í:í1 výlohy továrny iisi na pólo
vivi v keli letech Mysliuie zo do d-ics-
Mitcbell dává o 20 procent lepší hod
notu nežli ncjblizsi souper kary Jeví
lo v káře v její ceno v její zvlástno
r
700 zlepšení
$1 32
K O H
Kiu:ue
'! I ::i iIki invc'1 1 Uilifl I' Ml ll'''"i
i i-!'i iuvv i i id tcr V ic !:ui:v:i kurtii
ililřali Vy-ei-P ii:llli lu[iiilllii
"Hi" 1H Urr:i:y li -al i!V iil'uv:
tořlMM Kot Ctila vl'iV isilii ne 'I' l
'J'i vlítMIlll li ('I 0liirll
Niiva Mitiiiťll "ii- ' 'O i ''
i''-' illl!
ii e : 'ine pan Hatě a p ho odbor
- „ i : i i
vii i:'"' n!i: iuu -leuMini íi'mvh
Cáít po čÚHti učinil Mítchell jak jen
možro pěknou pevnou lehkou a trván
livou
Víme o jedné Mitchell káro — výro
b'k Batoa - která vykonala 218734
mile Viiiio o fiCEti Mitchell kárách z
nichž každá ujela 164372 mílo — přen
jí) let obyčejného použití Pravime že
káry budoucnosti — káry jichž se po
užívá — nuwi následovat tento Hpftfsob
celiopiKwti
Přiveďte ssebou
dámy
Krása teto káry je chIiu Novinka v
pohodli bude pro mí rozkout í'i i jízdě
ndmdou nove ideje o pohodli spíímibo
něho Batcovými cantilever péry
Muži nebo zeny laikovo nebo odbor
iiiei naleznou v této Mitchell radu vý
hod které jiné káry neposkytují Pro
ívé vlastní dobro prijdío ai jo piohléd-
KOllti
MITCMICLL-UCWISMOTORCO
ťaritic Wiaoieiu U A
J T Stewart Motor Co
dodavatele
2018-S0 S2 I aniam St Omaha Neb Telcfhonc DourJas 13b
Káry pro rychlou dodávku
:(ii(k i v j i i v iiiui '-
jilrlll Illd IM-IÍ ni'"-' o
t niit- a i-iiiiii Ii' id ti"--
i 'i pl ' I '' J'IIU! llt ť- "i '
I i 'ííii Ue! v i Hd d""' -
( tile ml lil eii Há Klí i
Hltil it II I T Si ' ! 1 " '
Lun h! dr'i ' Iv
IIlMHxll l'bl !" "i-i"""1'1'
-1 lil '- I iitlllř M í I ' ' I 1 '
la lii i ni i o' ii a vt i !
AhlXfU SV0J IWHVfllh NA
: 1 1 -1 i ra
I'"'1''
U- -
FISH - CUÍYIIY1INGHAIV1 CO
l-i 1 1 1 1
I lil Vir
!l
i II '% i 1
1 !
i 1-1-
lli!l
!- i
liiine
lll'vl
niti bvlit itiistui ii ditni'i ín
ill n kiiii ltl P In'
!i Vil- !'iu-il i tťi v
Uk JtDlí AVti OCt
l tttiii n-ri'4 i}vi l ' r
!(!( I' ' :nii
M!)yrlin tnpiiiiM iiíili t' I " II rrfttlv i!ii'imi'i'li"t m
'blí'tM'i i vtlnii nliiřil %' lunu im ietiMv sni hU i
Ku ' p'tdik pi'U lau v t'n [p ! hi u n't i! ď- "u
'tn m i Iiíím Jii j'iUř i ti pii p!tpd -iii l i n a''u
M liíuěli! klřlH it lltdtdn liiiluhdtlil hU U-UUl ll
lc a i iiUkUlie iiHt i'
I 1 '
( -- 11
' 1 ÍViC
P' II 1 1
M 11! I'
I I i '
( - ! tr
'- '
l -5 - i -
l
1 i v
Í-UH
i l ht lil I'
J !-! i- In (I
11 k I II
v
M1 li
'li
tr I U
-MM
' 1 1 1 1
ii I i
i-i
mi i
UnmiMiiiuiiť i din liiiliuk v il-iiiyumii
i lil I- l (i I' V i!' ti nj! !i
i W I ' HU l - I "
4i- ií IU i' 1'mnk ítei'i f'"1' '' 1
! I! I- 1
' MlMi Ml ' I
I ! l „- I
h !"'l ll I
1
'j II lllll!' I 'i 1111 jíl'!
eťli (i A le liit
V 11 Hf li' íllílli'
I si' III
11
i i j 1- ttnlk iiil 't ' i t In'1 J ImHI líilill lH-klli 111'lillv XtalUMltt íiíMl llf llH-
Jíl m-Si mi 1 1 m e o- f l!k h I4UI1íí jíii Un v iH- i
rúXt 1 'islVUUi M-HM l+ i i V d! d íriutíl VH'H W-M UH
ttdi#li n#jk''li irtíi4j- jurtfd-h Un4 b-if liniiati M"ptii t&k nm
- i 1 1 ii kh
I lil
' 11'lllťll!
V 1 V i-ml
!- ! 1 1 l e I 1 l-i iíi i
ft 1 l Ulil I I 1 1 l' i 1 !!" ll 4
u't Mt -j il' lltťínlt M i' i' lil li l I
11- t- líll jrlV li'' l
V % iiii' j n 1 1 i i liii- i iii i ii
!tiiv ftHiťttt (ni xiiiin "i i ib
eí- 'llltl- Ulil'1 " i !'' Tin- I
íieie nu H-i kniist i'!- Ha
I ! v t i- li i k v i im v
UOKUr ťíiO tí N íl
i ' l J % i- ii '!il i a i - " i
(♦ i I Siiu 'SfiirH 'M 0't it fod
Ul ( Iílij 'i ISS lil li ittl IM lil
i „ ni lt i kMi iiiki-fu lii(- Htm i trtait
4itiH UmI f ' !l'-lM-'t "ltUUl lítll" li! -
i
Mthuu i ntiivr vy
ÚROK
Sii 1'i-hl - mi [ i i i i i lnii li l i
1 Ml - h {!!' 1' ! 11 ple
itiiii ii-l i n S a i ih 'i' ni Ki
I I I I I 1 ni i In l i I ' n I I'
j' Mi I b-Pi i ii i'ii
i t I I' I ii lir
I
'i inlliMl
rl
i n-l I 11 1'UH tbtCťf 1 -tli
tiiq Goiiscrvalivo
SavinxUlojit AvmkUIN
2m so iitííht mnu
Jowk de diit i'-" IU o = i ini id ii !♦ - i ' J' l'HlU-i lun
-i- (tirtko iia siiuaiílu i'n ' JT JTŽX jjk
l - i v
V V"i V l -
' jí -'1 if
fíf ťl''
'll -iu
m i % k S- 3