Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 26, 1916, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t „ I r
"Pokrok Západu"
tXJMUUH ZD VLHHLY
Hřit#ř#f t th I'ot Ořl'' t Owiaha
Kifttt a ila mail mutUr
fnbUabtá Ir Voktok f ublahln Ca
141M41 Ho Utb 4 Omaká IVab
ubaríftíoa 7 iaaJ — 116(1 par yař
Vr14ri
nrDAVATELftKl fcPOL KlKJiOKU
OMAHA NEB
Vit Bur— L 0 Burtl majltal
WadelaU $190 aa rol
Do Cth 1260 kt rot
POKEOK ZÁPADU
OMAHA
NEB
Omaha Nb íflubna 1916
LA
BR SEDLÁK DO OMAHY
Oznámili ím ) br Sedlák
epolečliý 'VÍríl'l N ) K ZlIVÍl
!o Omuhy kde se zdrží čtyři ty
CIIJV V' cl Vilek Si I "I- po
idedním dopise který poslal j"
natelí Hokobké ufív Středu
br lowřu Mikovi zc Sebuylci
oznamuj'' však že přijede už v so
botu t in bbylován ImkIi
l 2)lt již l) ni lo (Iv i-as hv
ho pobytu v Omazc
SKON MLADÉ KRAJANKY
V Noliotu odpoledne pohřben
byla na Českém Národním libito
é nejmladsl dcera manželů Iíob
Iluppertovýcb Lydie Zesnulá é
tala tenrve ]! jar a byla sko
MMia delší nemocí která nedával
řádných nadějí mladému život
trpitelky Pohřeb odbýval se
domu smutku é líoU nu Marth
ú Mimo rodicu oplakávají o
chodu její bratři Herman a Henry
jakož i sestry IMla Anna ppí
Hal'eova a Jonesova Vyslovuj
tuo naší upřímnou soustrast
CO NÁM PÍŠE P VESELÝ
Dostali jsiM pěknou pohlednic
ze 8t Faul Minu od p Al Vcsc
lého člena baletu- Anny Pavlowy
H nímž jHiní e před týdnem hh!í
Dekuje nám za zaHlan- noviny a
píSe: "Jenom ňkoda že jte h
zmínil že jupm byl rakouMkým vo
jínpm nekladu si to za žádnou
ii-nt Kdybych byl prostým voj!
ltem v budotteí řeské armádě nu
to už bych byl hrdým — ale tak
to? Pozdravujte prosím vnechm
CVchy omažsktí i nebrasské Na
Zdar! h'jojenými nilarni za veli
kým cl!m VáS Al Veselý
ÚSPĚCH SPOLEČNOSTI
JOSEPH BLISS Sc SON
komiíionářů a obchodníků
dobytkem
Právé v minulém týdnu núde
dující krajané přivezli dobytek do
trhu v South Oinaze: Farmerski
obilní Npolečnost jejíž ředitelem
jent p louix Tomek v Bruno
Neb jednu kúru vopífl a jednu
vepift a hovézího dobytka f mícha'
nou) FarmerV Klevator Co je
2ÍÍ řiditeleni jest Vilém Malovee
v Drainard Neb káru vepřového
dobytka i 1 J Shonka z IJu
wood káiu vejíu Kmil Sehrei
er Verdiiíie Neb 2 káry vepío
vého dobytka Teofil ('Vch lío
Well Neb káru vepřu i ! Mo
Uuwký Howell kin ii vepřů Adolf
Sviták Ilowell káru vepřu j Ja4
Kviták Howell iiileliauoii káru
lepíft u hovězího dobytka Ino f
Jloffman Linwood káru veři
L V Sedlický linwood 2 káry
hovéího dobytka John IuAum
Howell dvft káry hověiho doby
tkftj Tou5'i( Mrou CUrknoH káru
boviVího dobytku i J J Pilij l
i IdlkMiil luiehttlioil káru Vepiu %
havéího dobytka j l fuuá4
ílarknoii 2 káry vepift — Jm
novmiým krajuium rtuej
tiého dobytka k VrlkA Ipokojeiut
kti tdivtarala firma Ju liiv U
Hn ktťíl fUti vé koliilni jtKlnánJ
ibiiiii na pllni krajniift yUkáujt
ř- i j
PAIOE f AEXONAL V hktl
ni kekordy výroby
fíe hii-'ii vykazuje n-jep
íí i-ekord ni výrobu a zániku kaj
v djíoáeb Pai£-Di-tfoit Motoi
Car xjolfMiití Kkuieoof í
bdnm toho Uihii'' bylo íe 'u'ti(''
kur vyrobeoo neh a kť-rookolív
jiooie dobu jmi významnou v o
hb-du jyihb-ho (ovi)j- a vzííťUu
léto típoleénonti a skute('iiot
v iihnié-m uniožHlvi ohehodu do
eílíla jistého fenomenálního „
stupu k vrcholí
Paitfe jest asi kHt roku klan
a její erlá výroba za fii-vý rok by
la né-eo kob ni hixi kar Nyní by
lo nebylo považováno za iiHpoko
jivou výrobu za jeden nié'je 'o
polární poptávka a výhody zvýši
ly výrobu na !' kár denio' —
jest vynvét lením
t)h flWúkU VZAVkkl
KOUPI CIHIJJ2 1'OINT
í'l Iblford navel l oupí a o
na Í'X akru ieiwafeho ooenku
zahiiiljícího "lohll i'oinl který
ta tu tamm) enu fodii ikobk
lokfi )o Sdružení I Ofiferiee l „
Vt I{e!erVe fj"Zl toto eýene (h
ÍODROfiKA VLÁfrftf ÚííA
HOVNV NA OiíříTAKAWÍ
KA0K V OMAZP
ISKA JESTÉ NEŽALOVAL
V Oiřle bode v blH i oteKe-
111 pl liítéboValeeká I Ihl iUíli li
lii pii'' nadoVoi Za ! ťrwnf
leeleOi V ln'ííte hilíillt unikli JI
Kiank 'olí nlálii komiai pá
no'4 který di Uilťonl tiplatil t jenž oail piávé obdiel
od ClIlilliettlIiO bbivoiho pil
etiiVjl -eké-ho liOllHHaie dojyÍH
K lii-iU lldává Že jest j' ipl íi VI
v biku do Oiiiahy vynlil muže
'lby de oleVle odboélill l'l)ll
' i' Siiii iiiiioiivá rte Oiiodia Ji
lio mi to v némž by podobná i'u'a
douia nié-la bli uiiiísléiia i to
lé J'l i'lliy Že v OlliaZe jejt doéas
llt e( lit lio MVoUllieh ilélllíllU a
pnsléhol 'lleii víee lieli loly !n
ď'de lineoln Slíillii iiaeoVlli
jaa
I-leril
léeji
ji kI 'hiíitX) 1'oeiiob tn drti
IjíffoidoVl fiodílll f'liei J-vr-IfUNOOOVÍ
'H Volkll 1'oZ'lll'l
jjetřl rilll V šíťi iieř 'li:l Dit lo
! i i i i i i 1 1
line i niiur iiiim i i ' '
U jenl nejiu vyjniMl jone Jolie
í hildi' venkovní domov
' 1 Krust piedseibi sdruení
"Korest IJeservi " zahájí kam
pau na sehnání pen jimiž b
nyla koupě oejnkii od dia lii
řorda eo nejdi ívr uuionen
iJr (iillord touto koutu' prebajkoiniMií' dávno již uvažoval
žil iiajezIy miiolneli j m 1 1 kťn hy !o Nelnaskv dostal od
lesní této reservace zásobovdi se odio oiJImi'ii pláce jednu
t fJ 91 #
'i lt J
f H M fHflHfíHf 1 1+11
Sdružení Českých lékařO
v Ofiiad ufioOífiui
bil ř(KÁM'íK J M
ev rf# ioi 8 u línbry td
Te J loupla 1 MUr
Dr Chas Rosewater
ÚJiva: fclO Km ld OMAUA
li vin mtiuiij — m au i noa aivi
2 '1' 4 i ii i Ti 'M úu 0 eJf
V (i'llii 10 li Yi hol ttopbt
UR KOUTMKÝ JOlíN W„
4U' ' eV 'Jl lil Ho OfmllO
Teb lon Kouli J tJ
DK NtfflQ CHAS J„ '
Jtlij VVilbuiii ni OinidíH — t
'Jeleton ÍJoiikIiim !N7
"Co He vleče — Iieliteči !" pra
VÍ échké (iÍÍmIovÍ a toho se pilrilé
irží pan dr Iska nebí))' dosud ne
procdl docela nic co by jen z dál
ky znamenalo že snaží z hroz
ného obvinéiií očiMiti 9v se 1 í i :
V ocích myslících (''eelifl i licceehú
kteří se o vée jeho zajímají nikli
rak neokrášlí jest hiimozíejmýiii
Iílo jest nám že v dnešní dobe
ješté nalézá tolik vérnýeh k 1
li by za ného třeba i do ohně sk
čili — (ncHtojMi je lo ničeho j
ediiu stránku má Iákovo jať-íiiú
ní dohrou ukázala se pravá jeho
povaha Místo aby se ospravedl
nil prská blátem na všechny stra
ny aby poňpinil éistý štít veeh
kteří pracuji nezištně pro svoji
vhiM "Vesmír" nyní vycházejí i''"-)
dle libosti dl ÍV Íiii ba lo in
sllollloí pn rilZIlé iV'e 'n- h
lr S I' Towne iM(le(íi
Atldllboll Spolčeno! I li I -1 'l Jici-ll
je o nehranil za'vin'ho ptaeta
Velice dra (Jifforda ehváli jako
muže velkomyslného nebol' šle
ebetný jeho skutek znamená u
chováiií iiiitždy zpěvného :i jinak
UZlteéliélio ptactva c -e u li lo
éásti Ntátll flí'1'Slé'hllje
epsí vlájšt liích ji-dliateh
' lllíltl-lrll llj Olitl0
nii praci jaiiii na puxi yy iiiji
I íni jijo i u Vork I it isburjh j
d-id liie -' ' ml Kmsas 'tty
i Sun ř't anciscii
i i
i au oi icy praví
zoimí dělníci n té
i i ' i t i
n Hjcrvell UllVe
V pllllolilm
r
lllll-í
eí ve volných přestávkách' nie ne
přináší eo by se mohlo nazvati ni
jakým alespoň ospravedlněním
lest jiiíznaénvm pro jeho stou
penec ze ac drive- o'rasli se pi i
vykřkniití slova kostel nyní jeátv
na kosici Jškúv povolují příspřv
ky A to že byl kostelem nazván
Ilusfiv ilTim [lotvrdili listy z Chi-
eatra — Jak hanebné se k jméncni
Mistra Juna Husa hazarlujf svétt
éí neuiítálé otloukání pišťuliékv
přispívejme na Husův dóm"
Stavte domy Husovy a neohlížej
te se na to že Hus byl příkrým o I
púreem nepřátel Čechií kteří dni
ísou právé takovými jako byli
tehdy Iška zradil jméno Huso
vo právě tak lehce jako dovedl
zradili jméno Kristovo
My vaak připomínáme vsetu
krajanům rcNoluei českého Ná
rodního Sdružcrjí zdejšího jejiž
oslední odstavec zní :
"Jelikož však snaha naše bvla
ničena lidmi kteří stavěli naši
ráci do světla nedůvěry mezi na
síni lidem proto odsuzujeme
ejné takové jednotlivce Išku
Aieiieiiara a spojence a zadánu
všechiiv našince ahv se píiéinili
-ostavili je do místa kde byli by
' i r i - t
upine nemožnými rcia cesKa
Amerika múe směle přistoupit i
na stanovisko naše h tiin prospěli
dohru naší věci Tímto též odsu
lijeme všechny ty kteří zde mezi
námi žijí a dohrou naši snahu po
koz uj i
N KVÉST 0 SMRTI
ANNY STULÍKOVÉ
e JSOU se-
IlOVliVÍ dělníci
do jisté míry
úřadovna oldi
'ti Sléiivivý cíli tažný dělník
ipnčiic prieovat c žních okla-
_ litině a Texasu a následuje žně
PEGO RADÍ DOBRÝM '—lni stál v až do Severin Jiikolv-
HOSPODYNÍM ABY
SI KOUPILY VÁHYjdo jisté krajiny kde js pníce
zvláštního druhu v pravé seoné
Wm iVytr hlavní mětský iu J'd na příklad čcmiiií ovoce '-
spektor na míry a váhy ra lí všem jď láluí úřadovna bude pndobná
hospodyním aby si pro domácí imíta vyhledávat aby těmto dél
potřebu koupily váhy í)'poru 'idkiim pomohla jnaej v tom neb
e váhv ne na im-nc nežli ' '' ''i Mule nalezu a tmde uplii
siiřinosťi :i iIiwImv:' ieii- v'ďl I lita II V b led II VII II í liláee
i
uié-rná ženu míiže v jednotil inési-- 1 "'iiahat
ei dosti ušetřili na zaplacení svýcii j l'oku I pak se týče přistěhoval-
PR 8WOM0DA r J
V V WiIIiiiiii al Oiiuilm
Telett Joilth 'Sm
DR 8IMANKK O Y
již al oinuliu
0ieMeíin se véllllje Zllá-tlií T
jMorioMÍ
DR kAlal r J
'Í"'J Hoi Buihlinjf
Tel: Oltiee Jíll(ílie 1 71 1
i" í(Hixiii '::77
Dftl 0HALOUPKA k
CHALOUPKA
v liieldví- Oilieuiii TheiH rn
L'l u M ni Ho Héle IJiiuilitt
i DR OLOA ŠŤASTNÁ
2'J'U již lil ul„ Omaha — +
TeleiVn Tyler 2WL
uh
l'i nyní ooi'iiost '-voji obrá
til na ledaře nu nichž požaduje
aby používali vah jež jsou mě
stem schváleny Zároveň navr
huje aby domácí s jeho odnnrem
siKiiniiusolnli led vazin a nedo
eit til tento ('"iovelí blic niípulllO-
': přistěhovalcům kteří po svém
i i i i - i
i i'i ijeiiii- no idiifiuv nuiioii eiio
lnuly a pomoci vy li b-tla vol Budí
jm nulou a poučí je kde by ne j
-píše j ráei niišli odkaze je um mí
ta kde b b lo limlio i poze-
Dr F A Sodláíok
o?aha nu
f fMfaiVNAí tMVO H' l Uti fit
fitnU Jlilehl PHJO!
Tel l(e 4ťW
HEHUHWt tln'i Ho II tli Hlt
')') Tyler Sl-i:t!
IopoMdii lr AIllHoiiíira v
IlIIIIOfllIílltl
V CítAliOVNř ol I U 4 lioil
fllil - V ti'lili ml t in II
llllll llIJll
l
t
-i-i-
"8
I
- IM (il — J
Th Uman Cífilrl UU tm tě U
ZiriHl iiirli ilrlil 'A
)ttnt ÍII-IJ Kiniii tlil U
Tallrlull f iilU Jinla UIM A
Tl f r„alMi limalaa Wi Z4
JWWVAVAVVVaVAV
My shora uvedení lékaři dle
pnnidi l lékiiřké etiket v něj
h"irriii' jí oilMiizii jcini' veškeré o
lilašovóní kteréhokoliv lékaře
síním ebe ve kterýchkoli v ca-
Hojijyeeh svými piicjcnly ficehť 1
už je to jakýmkoliv zjaaohein T
ai vc zpravaeli niíslnieli nebo
oKoliních 4'Mf
W-I-t-l~H"!~ll-HH~I-H-lH~l"l-IÉ
I '' I-- 4- 44 1 44 - i % '%'% -
rii i t- i
1
Matiéimu váhu pokaždé oznámili "' ''""al jakmile stiuiou kc iIi
"Vvtlalí kc dobře i hra m bor: a !''""' u''u jakož i v jiných
jiné zboží vážit' 1'etftj pravil
STAV TOVÁREN JEST
V OMAZE DOBRÝ
I íplidi
lllldl
jim nápomocen
KEV POKORNÝ NAŠEL
ZTRACENÉ CENNÉ PAPÍRY
! ilCWlES i !
4 '
Hetfti lili liCikniill xvé Idivv '
Hetíte [li (io kiijm xvé klvy
iižíváiiíiii oiie té fif-j 1'Ihí 16
vy jukli jent k ilimtftnl
1'ti-jte uvélm (iMMerisly iu
"lílrl lil u tul rofřee" I ternu
nili klížil v r A I
German - Amarican Coffee Co %
OMAHA NEB
2
4
'i
The Dobiv Hog Remedy
Oobrýho lék pro prasata
1'li'lte Vilčri
t II li II II II II
i lllilel ll illllll
I H li I I k llldNII
llfliel nkyliv
lili plljeui (1
lflil'l o li l
lllO'-llélA i(i (ir
IdlVWlí i nirí
červy KuéWiin
ii lo že lék
ten jest o IHD
iroicnt Iiihíiii než léřcnt nemiň
virem II iiiiloliié Dliiiie f 00(111 knž
ličinii iieilokňfleine li VHeiiVPieiié
sk iiti'i'iniii kiiiiSkiiii Vyliíliim hiiI
knvv enii'ií'lli(- oillinr nelm tukiiVý
odbor v kterémkoliv Hlíitii ku ve
fejné knllŇi'1' Kližilli Ivreid Žl
liňš lék ijcvylééí VýAeilVeilelié elio
ruby Jhiui iiMroMtii kliiiiuifl Něvy
jíiiiiimo líni Kpulkové ni (tldní vcro
lélude Zllšll'1111' lék ber Jiené nu SeilřNdi
ileillli kollflkli lienuvrcli'! li e nic
iiebieleme iožielnvid i 'jit ni ijnen
o ťKZI'IATK leciié íiifoiiniici' nu:
' JOHN DOBRY MFG CO
Cedar Raptdtt Iow U 8 A
Katolický farář z 'cv rra}ue
Neb imii ' 1'okornv nríiel v nou '
I---
IUVN0IT SPOLKU
IV LUDMILY
V sežer 7 kín V)ů
tlkptiltU 'Mrk V Iiptttill
rtíidif Jednoty 7H
ekíeh Iaw U btélm
V sobolu ráno vynesen byl nA
z joroty koronerovy o smrti ne
ťastné Anny Stulíkové Podh
áhzu emřela vysílením Vy
eehiiuto bylo asi tucet ědkii
Nějakých stop po nasiií nebylo nu
shledáno Vynos poroty koni
iierovy jilati a zahání všechny do
mnénky které o záhadném one
iiKHUiéní i smrti nešťastné žciiy se
pi(nášely Snad jednou přece tu
Mvitiic nějaké uvétlo do záhady
která tolik ěeiskou viřejnost roz
vířila To eo jsme my o véci na
psali xvéiléli Jsme k míst jlu1
tlftvřřovati mohli
l'odle zprávy Karl l Schivibra
hlavního dozorce sfav lov Areu v
Oiiimzc byl íi pi vé prohlídce pod
niknuté městským blaliodéjnýiu
výborem shledán dobrvm 'e
více než třiceti továrnách v nichž
prohlídka v posledních čtyřech
'dnech byla podniknula objeveny
pouze étyri závody :de padmínky
ohledány skutečně v bídném stavu
oklld totiž týče se péče o jejich
dé!iiietvo a místnosti kď' loto
jest zaměstnáno kdežto v juiúii
je 1 nutné provedení dulcitýi b
změn V jednom přilnulé l řo
K J-Vaiiklin a Silvia lfink-i
IiieMlští inspektoři shledali
vchod k bezpečnost ním schudkuiiij
v pripauo jiozaru nyi pevni- uzi- i) i
di lí do (liiuiby aby si vyzvedl za
i' I !'!) cenných pepiiú které mu
lvly iřed týdnem ukriideny v
lllé jídelně 1'eiléžeiiku p fl
láre 1'okoiného s obnosem !fib"i0(
vhodil včera někdo do poštovní
ehránky 1'ostovui úřad v puško-
ného o nálezu uvědomily
KUBELÍK MAĎAREM?
"Aiiioilnj Slovenský Denník"
píše "Ijiu Kllbclik český hnil
'iMa umělec prodal své iaiiství
v Cechách a koupil majetek knb
Jeli Ilobelilohe v 1'oVliské l'y
liiei Kubelík koiiiil stati k ten
Kllbelik lilii
ll II 1-
ja iiiiiieiuu zenu vinnařKu jen
v ji v In rozVi'íeiia s nrvníiu kvvhi
IX I I I - -: : : i i '
o„- „m„ ojie tun mnOM "iau „„„
ka jež byla na zámek uamče! L)1(rské a j„k list v z vlasti nvní
v nekt-ryeh místech ivlo sll - uhuiují usadil si
no ze stroje a hnaej aiii ni m
1 ar
JOS T VOTAVA
PBÁVNIK
Úřadovna: Clu pokoji 600
Boe Bulldlng
Tuleon:
OMAHA
DoiiKlan 8S1
NEBRA8KA
vřen ta že bylo nutno nouži
ky aby vchod bvl otevřen
siiniiiujj usánu se i na sVelll
jttiiství a celé jeho služebnici vo
I ízustává ze samých Maďrú n
ani jediného Slováka — Věru ne
ní se nad čím radovat i Škodu i
stech byl stav shlelán v Imi ji 'i hna(j kdysi tb ltdi Kub likovi
nivy a vvseireiio Zl lovitrinei i ( „ „( L
' ' ' " ' l MIH
sou dostiiteeiii opatřeny na o
chranii dělníku při nich zaměsl
nanýeh Níeméiié na mnoha mi-
LAKE DOMOV PRODÁN
NA STAVENIŠTĚ PK0
VYSAÍ OBCHOD SK0LU
Mji ti k po íeliuli'lll soiiilci
ke ovi na yj )mlg ul b) paal
hbi lukr ovnu vilovou po sil
dílu prodán školuf t udé jako éásf
vUvriiišU pro budovu obchodu
VyW iktdy 14 ♦JJlsK)
lrisUný maji-tik bvl itutnuvrir
rKiny Ike wvy Ji v ieí íly-
majitele rfiuvch závodu mají pro
zaměstnance zaříeiié Hihodhié li
dny jež jsou zdravotně modi i
ne vypraven v a dostatku světla a
dravéui vzduchu přistupuj lou
i-e v jedlioin případě bslv p!oti v v
šctíováiij činěny námiikv a sin
právě v jednom ze řtvř závodu v
niehi zdiavotní podiuínkv shledá
uy ve nlHvu iiejbiilně jsiin
ZE SCHŮZE SOKOLSKÉ
ŽUPY ZÁPADNÍ
sukip
tal se Matraicui — ale hol štui od
skutečného Maďara neboť je zná
mo že horší poturcťiiec 'Iruka"
líouťejme že to není tak lýin
Ameri-říeet rkA Iludovu tato jet jt
Véera odbývala se nravidelna
sehiV iilpy Zápudiii Minut jiné
b) lo usneseno aby bvl Vjkoimý
výbor požáiláti bv liedd srohčiiv
cvičitt l br Heďák uiVlati v oblt
t íupy o dvít tiíěs' déle m bn
MOŽNÁ 2E PftEKONÁ
REKORD NA MÁSLO
lr 1 5' Dii vím má dojnici kle
iá píi žije li létu bude míli fllU
i4 tolik idala co vtťi Ve skuli
uostí é nejlepfcí na máslo Muona
v roce pimU I sít nedostavila pn re
dojnice U přináší ib'ktorov denně1
:' ilu pokliolny Kráva jet pb j
meiit hoUtýiukt ho a jet j dnmi
velkého stáda na doktorové
Hhslíinil řalluě blít (limdiy {e
koni tA sedni dut tikniuje h' latu
i bťvhUlid ibijuicp daU Wl hbf
neiij utoiiivtu malt dobiv tMo mlé-U a dlUl líbr niált lud
A i ' I i i
U' oni nosíku ii v v it „ dlíel ifitř ituliicli dst
est tieíi leh byl v lid Jenu
Ulili V lupě sdruž tiviní hoh v
Jiditáiio bylo lidé o titulováni
luft pídi pť koná H k-ld Ve láie
mhu j -i 1 1 ii n r iiiitiA t
líťet dní
ZDARMA
Nftvtxt k uími{ htťltsT fl! nuUhn tfrMu) lřt
mu budtU II IhHftf nf P1I
VtiJdP nyní hotií-ui KliiiiMlt TaOiany (nuant
1-fJmu ( ftiit'l tH InTAihí HMJl
tun lidem (lťfti J fiudr é nft ni"lnu
ldi'il illti uailio 1'Uhti pli UfmA itilrntih
fdiiHtin -- ih vJiní hio-IMíí 4
i''-ifsn' malí iirjtfcl loviifiu h mtitny
14 vťlí iřuj i tj#Ulut haiilUm kujiiiil
UtMV inaNfitti ittfjviíUuH mtil#(vl r Ub
kttnitailťiv avm t#riliy r'#iUti( rtihu
uě yávtil varn Ivt dl $V) n i-tti rtf UMr
lil)4'll lfrt# U l Vtii tkttilfiV ln-l
#)niť Pdfí 'tn4 i-kna akflfi W lanlby t
1ti t4lť Mimiit uti i tinl itivtiu t
kiulo K tf tvui m tintřtií i iia dat l
liolliiř li ťUUth
Cenné vlastnosti Klm411
l-i il il„lai lvl KiMlall tailiait altl
iv eaniael ipfM'fcu liluamu mi m
1-lialulHMI alM tsiftaltým liltalH tlltUlOit If
lHill Snlal MMjl liilulall alla)llfill Iv
tili atialrni rl in ilialatul lnu iiliia
tajl aiUl iwfw-ltieilO u1e'll V tliÍMliH
iiivi atia tit t im i„mi4 m4# a
iiaii
CattU l lim ft uif lé Humt
Stl4 SrltHaia M Mhš MkllMtl al (Im
a ll Mh ua ! uil Hliť h in al
lal tl„kHt nMaa H4l MatMH4 iiaillktt
Saka ulliJll i MWil wutaiaaal kala O
ai ul li' t aaruaa ia„ tniulM a (ta
SauMavartl kiatw Uaui má) Mil aaalaW
M luiaa i ail pnt 11 itUlM}
al u ř li-al HImIiH kalu aku
Ut fcta bil aaM Maav aU aall aHl m-
waui -lwilaMi fíaui iia (
kniki aaiwa kldlnal ! uwl
e l)M m a Mlia mi klaiaa ll
l-uH Ka M '' aM aai pitn
wua mmi rL' "JTr"?!!-
' MM vw
m mkH
iaM "
itwai a r i
Pravý perský prášek
hubí šváby štěnice blechy
vší miinky atd píi tom
však jest i kuřatům úplné
neškodný
Na prodej má pouze
emil Čermák
12CC So 13 St Omaha Neb
n-17ó t n4
C H Kubát
smírčí soudce
Pokoj lít 410 Barker Blk
Tel Kml CPJ7
DŘrj7vTMkUP7
ZUHM ll-KAR
rtralí lllivsl Irt (Ul
tft City Ntlluual Bak BlUg
litU anil JUraey aw OMaIIA
říj It br pka j-nj piij d'dí JliUlýnku tato jest dinhou kt
l al 1
rij nim a MlMor cKVeh mul % itivali l Hnali v ii '7 I ni ~ t vi li i
hlavnml tnula v { KttioWli I Wmrk Ml y Má t lujtké aby lé řeUdi IvuLlmi Inreh UUlM n„tM v!
ífekola í 124A jil J3 ul hihallMÍM ulici na délku mtti 14ťjupy tbývaly nvnl v Kokbivuiiili'ka aby nbíi bylu tiiett hb i
roÉTam Utřj u jil i Mariha ulud jmáU vyrobruo
1 1 NVjfarsl reskv lékař v O
na DR E H0L0VTCIUNER
m4 avoji iUdiviit v (k Iďl
UaiiUft Hlsrk I V a Haiiiey til na
proti niplonmi divadlu Tib fm %
oiadoviiíi D H Hi telířoii v oby
dlli l IVHX IVirnly HjlmA
d)dt n lil a Ciilrllař ul„
' loslml vrťrrid X llay lřl##
ni ii jMdřrbujtcl lékaNkí o
dy jitou idvořU svini — Ad
I ♦ Huni t-ti
JOHN JOSTRONIC
praktkaj (iluwbaf
Uraiuovau prt Omaká a au
Oaiabu
jiauiilvi vájjr toáol prvat iMJi
uburu pluHitaltkitu a44éa) X
u4ulliv liijital j Ijfawe44 v
uvoí4 a u4 (iavf aail
auláá 1 _ i
♦ Hétnu tupukaja! Vtakail
I p vlauja a ta aaJviUI j4a
7tatj axlarwa Xavulajta aáa
I MoIWmh TjrUr mw
f tnai 1114 jllut 11 allisa
Ouaka habruka
lltlMtlIMMMiíMlMlMi
FRANK BRODIL
aujital f(Htaa t aiaivUakéaa
iiM Jíl 11 ul Tak tKi 4VU oaa
K!lM aajíffulju buli uia
ta la o favatu i„t#
aii)4 4t4al aiUíaUt
7