Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 26, 1916, CAST REDAKCNI EDITORIAL SECTION, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    hv I nim křiky tn-hoť lnut jn Aki
Imichh Ji'(i5ii dři t nu (i imi lu
kníže líolmdav oldícií 111111
nehol' m i iin''i'im nehází 'Uí
lf) Jl (J lie CIlOHlllýlII M' (Vlřll ll'
I'' V 'JllUrojárh HHIhí
- Ti"f v'i mohl pidhoiilí kň
IMCII e hl'lfi !V0llll )Mlf díJohl
lu-hol' toho j" VÍdélí O' dívce
hic iclimí
1'roi'ji v(yvel ? aéipél Kudlíc
l)ohr ' plále pravil 'A!iv
lll llchol' j ihlicil lUhollélilll fo
l'0flllíhl mul éím hí mnohý jílIV
marné hlavu láme Nepopírúii
he 10 II lillislht lllíhil tlil' VVVrzl
jí proto lihy lak měl v ruce vwtIi
ny Pullevíée klcií jsou celní ii
lllÍMIří II ll)V j'' ArtA nepřátel-
hkých kroku prolí Uadzívíllíiin
~- To muže hýl ! íikl riuirlamp
To je jíio z- musí v Tíiuioii'ii
vááhé Hvoji' krotili
~~ Kde ji tf í
- Kníc vojvoda iihUjiiovíI v Ty
kofíuě 'f má hýl ii králi- ívédské
lio y KlhhuitfU kinu mél jetí pro
posilu To je jisto ! nyní v Tnu
robách není nehol" Iíiim lio poslové
nenalezli ( lu-clc li pane výslech
linut prošlého vojáku povím ro
myslím j''h)lí pannu Jíilh-víéovtiu
ji néjaká příhoda v Tauroptácli
potkala im-Iiii jestli v ni knízV lán
ku prohodili dovedl nemáte proé
Kyšte lam jel Není-li lomu luk
je li pří khěžllé pojedí' h ní lo
K lirliillilskil II hilu Innlc lii'prrln"j
hí In- kftrkolivrk jillih' II Irphílio
iii!Iíi hyhlc pro ni nciiíilcl v celí'
J { 1 1 1 I (- ojínili znlopi-in'
Jíilf ll lilii 'oillimllílllý jitk I í
kují ii juk sám si' iluiiinívám - -ilmlil
Ski i-l uski Innlc ni'jlt'n' —
tlosiíinclc li llnhnslíi vii do rukou
l'iik ilostiiin' s' 'álll všrlio
ir je li-'!'? opiikoMil J ni it í'
oláku olifin-cji' m' k 'linrliiiiipovi
ífi-kl jsnii vám ji fiiini' nli'
vy pro trápení zupíMiiíiiiili' Do
nillíválll si' ! je 'v K!lilllllJ'U il h
Kiii'li'in (iiisliivi-in á roven proli
píinii ( Viiriiieekrinii dn pole vtrli
lie
I 'éillíle lieji'pe i s námi
pnjeipe k piinu i 'iirnieeki'mu ne
lni lilk liej-píne vr sel kát e s kliíe
tm líolnisliivein lekl liiin 'uii
ilxjovski I
I leknji vám pánové a juíi- í
ViM(-tl$rU flilílfl VHiehli Vyp
iřiilí" llAlec yiívil! é-i iie e
(uit vyli divokou ťí i ( píyíi'ij!
re íl I film mi i rnm iwrp r
le
i-kiileé-ri' oddíl vylraný kterýž
elian ku efí kláli polkéinil k j''lio
dlpoi-íei jako závdavek podal
Vedl lio Akluili 1'laii doli uekeli
llldíí Z liejHllifeénéjíjwn' v liojí Tu
(aru Htarý kmíený liojovník pro
hVOU XlaleéK II plí'illOl llieí
xVvmí velíee eléný -le nyní llpl'0
-I ( I mei liiidliou ii ohlatním mní
Alvem v koiáe růžovým iikiiitní
en liulaželiém ale lZ fcilné vype
líeliaiiéoi killiovínoll podšitéin ll
píílíá léxtlélll 11)1 je)iO silnou po
stavu Na IihíhV držel znak jaké
do užívali plukovníeí kozáélí Čer
vená Iváí jetio na vélril eninavé
la koléhal se pnnékiid na vyxo
kémMedle éiiíťod éau pod[íral hi
laiky a oliraeel Idavu k Hvýin Ta
turům jako ly nehyl jíst zdali
vydrží [iří pohledu na davy žen a
détí zdíilí s divoký in křikem se
nevrknou na otevřené krámy na
drahocenné zhoží
Lee oni jeli klidné jako psi ve
deiií na provaze a hojíeí kc karu
hllée Toliko e Zíllliríléenýeh íl Ž:'i
dostivýeh pohledu hylo lze soudili
u se déje v hfirluirskýeh třeli du
ííeh --
Davy pohlížely zvědavé ide i
koro nepřátelsky Tak veliká hý
la pohaninu V léto krájím'- Uepu
Miky rnzhoréenusl ('anod éiisn
i zvíiI se křik "A hu ! ji lni ! '' jiiko
ia vlky Avšak iniiozí niimho si
-ni nich slilnividi
rkrulny straeh mají Švédové
oreil Taliirv íi podnes sohé vojáei
jako o ilíveeh vypravují o 1 1 i 1 1
eílil straell pled llllni j'-šlé rosle
říkali si lidé hl"díee ni Tatary
A právem - odpo í 1 1 1 i jíní
lízdii Karlu (iuslasa nemůže hojn
vii t í s Tatary ! klerí i proti naši
jízdé lllistojí N'eZ se tézký jezdee
védský ohlédne již ho Tatar nu
kupí vezme
Ilřieh je pohanské syny na
poilioe ol I ! llZValv -ie nrl efe
hlasy
I i íei nrlil íei a duhl e m
lálll hnilí
'ellili -lllšllý eíiiilhlllílí ! rekl
ké i-iidv ' zvolal K mílie „ií-Ioiíi
i ii i 'i Stíiiieéné hv li Talari dohře odé
ii oni ho nezdržovali védoie-e ze
elovek Irápenílii stieiiý helii illil k
I eéi 1 1 1 1 k pil i 1'illl olody jovskl
lekl
I leprov odiin '-ás do aredií
i-kup-díéhw pdáee IM-hol' jse se
sláhlý íi jesle hysle někde kh-snul
11 plljdll lilké - lekl 1111
Skřetiiski
Nuze pojďme v šlehni ! dudal
yáyloha
Kupei stáli před sv v mi krámv
okna domu hv la plna zvěda výeh
Idav šlehni op i ko ii I i že talíir
skv ejiinhulik už došel a ze co in-
videi projede méslein ah se pied
slavil I láli Kilo hvl živ elitél VI
déli onen eiHiihidik in hol' hv la N"'1 hir pro krá
to veliká zvláslno-t viděli Tiiliirv
XIV
Téhož: dne dotýkal w Akhah I'
leo ''l"f (lid před líláleiil II t)
ruéd mu líty od "lilmit ve kle
i ííenoii a divokou Ion fiodlOII ! rťeh (eulo 'idiOVíd e lilii pořh
íel V élyi'Hllilnl celý oddíl záleže- Llo tííe IimiŽk nrolí Mvédíllll hllde
' ' ' ' I A I
jíej ani ze Myl- VI jezdeli !yl to li mu etyricei nvie loianiv pre(em
VVplacellO 11 UŽ " i pole ffl Vin
Iráva oljeví nehoř hy hylo nemoí
no lak veliké množství koní iMS
vití Cti lýká loholi řiinihnlí
ku že ho eloiu pobílá mi důkaz
lákky k " nejmilo-lívéjhíiiiii hra
Iru " ahy í Kozáci kteří jeíité na
odpor poiriýnlelí vídélí pal mé zun
mění že liiku oila je pravá a do
jde li první zvéiť o spiknutí jejich
že mstivý hnev jeho pudili' na ve
škeré Kozáci vo
Král přijal laskavé Akhah l la
na a olidařív ho prohlásil Že Zfi
nedloiiho pošh- ho do pole pálili
Zal níeekéoMI In hol' ehee lihy W
Švédové přesvédéíli důkladné že
chán poskytuje pomoc ICepnhlíce
Oči Tatarovy zasvítily když usly
šel ž- pod panem ( 'zarníeekým
sloužili Imde nehol' iio znal z dři
vcjšíeh vojen ukrajinských a zá
roven ne váemí aey do velehíl
éné líhil se mu odstavec chá
nova listu v némž chán krále pro
lí nly dal é-íi m bi 1 1 í) n V éelo dú
ilojníka krajinu dohře znajícího
kterýž hy lid i samého Akhah l'la
na od plenéní a od výslřediiostí
zdržoval
Akhah t " I ji 11 hyl hy nuléji nc
nél nad m-Iioii tíikového pa Ironu
!ee jelikož vnle chánova í králova
hvl i zřejmá poklonil se poznovu
[Med králem -krývaje pi'éívé od
nor a lihoje í snad v duchu Že
palroii p-inii i nikoli on patrouo
i se lliiliéti hllde
Sol víi se Tatar vzdálil solvu kc
nřtoi os é oih-šli piidl K in it ie k ráli
k noliíi in íi n-k
Milontívý pane' Nejsem ho
den miheli o kterou prosím ale
lolíl mi iiíi ní záh zí jako na vlast
ním zívoté Dovolte mí tu i losi i
ý olée dS eh Inél Veih lil nad te
mí Talnrv :i ahyeh s nimi ihned
inél do pole vlrhiiouli
Neodpírám rekl dun Kazí
Ml íť i I' I i V eh l hni lepšili O V lldce
é[ I eh pro né nalezl de lam
rehl Ši'-:-'ll iee velké od V ííhy il snu'
id I i id v je udržel hil UZdé nehol
liiiíď i nás liil pněnou plenil a vru
díl den lomu se rozhodné opi
ÍIIU ihv UŽ Zillíi odjel lielm dlí
I ( ' I
ie-Z II stopy po sv ei-ř en
i-iijureeh Ziliiojí
( íl íiu ze I slaho-l ihlli-d
l i ]'ie l '-li I e lili V lil I i jen e
ume íl i- o' íiue íi en se Til I O II I t V
e'i lei il si lillilu Vish'1 řildy 1
uliuét ii je jako měkký v ošk
Ale proé niiš lak na speeh '
K ÍIIU elieeš ll '
Nu Švéda milostivý pane!
Ne-eho tu VÍee neVVseliui lichot
co j i n chtěl to jiz máni : odpu
slelií slillýeli lilíeliu il láskll VI! sí
kii' lov ké milosti 1'itjdu k panu
'zn nieekéiiiil spolu s plile-lil olo
d iov skv ni icko -áiii hudii mi ne
ii ii-!e iloráži 1 1 jako druhdy im
1 'ho v i nslého ii I eilia dolila lil
i' -e i! lisl es
I )niji-l a '-slé
l ihni- do pole
4 m Jeérédmwéf
v 7 ww"!
ÚlÚ(i ZDARMA
m
H Inkovým éiimlulík' m T Klo 'r '' ''''
iniiyi'iii lé pi ikryjou is
í )vanikí nié-l nu o-odeál
íí-í" oiozo a nepříkrvl mne '[
Všceko vérné vj-ko pod pu rj J$C'1Í
in u ríirnieckýřii iJojí Oni nu jer f
nu ( aroieckého aute mníu udeří S T 1 €í íl I
rhjdii k iiiiiu ' zariiieekemii it
Tím rvehlejňí pomocí tmi j třeh jí í t u'-" ' 'k v ''"Ut punWt sfk-
i- „„' iřehu nu4eho Mieiirnu mílo #J i- '"í"ht M mi rhMku 'MMn Skm
ň ji „ ii i a (JťljPf IžAKMA
111 V V IlUlie v
V mil lil l it" wt iiveiiBiiyn i wa w
atoe žnou
K iiunu Czurníekémii pujdc '('I
i i i- i ii ii i 'f-'i
lil'- lij lllll'l"l n iin If IJ ~ y„ „ „ - ' -
i i' ! l I IVÍ „! tl::iiMÍMÍt'jlll KttlVMutUk U Mi ¥ é itVVQl) lil
i U lil ¥ iieiiosiaiicH ei-ny i -" "" " ' - Bi
„ „„ildží kníže wdal nepři m t"l W "UíH MUM My% %
"' " - - í i i ''[ v Mi1 J m
te i u Vi4iidc s 0)1 6vcď'kc poiínl fJ W
1 1- A I li li l-i' v Zlil He mi (-I t i i i i VI
' " t 'ifi i I-U ' 'II''' iile:ni' ii p ll -(WH iee' i )t i
Hil Iřnii' nad híiiiiou hruniei prine () f (()( „ „ M n s t oHthď h muU lUMnt Mruji
kou oiiodúl od Ty lže
Si Kurfírslové hrunicí mí-jljj
loslívý pan ule po naší slrané ni§
od Tylže nu -tytí mih- l'roé hyeh M
nedošel? Dojdll! A liejen že llillž ili
Jllffl II l
trjiie li vi ii'' 'i imi ti 'i i i- - a iii'')iiií)s'í iiiU VAiiUt 'My
li i '): iUH' ihn W'i uí ! ' -'IOi 'll i ! 'H-M VHU U M IIKPI
ifi lamu ioiz l 'i Umí i-)' W'll i' -n n-n - líní e víitem ileniíiii
iii i'ií i t z "ťClí V l„ Cfiia ipJi)i V:'iú )wt vdiul Milruá
VatVmn vlMitpnb t-ik U I 'li-i-ij- r )- mz- wyrWl I'" oMrfriil
UVit mi iimkn Hoť iin'1" h-IÍii UvUifi xlífinlá nhiulfiii nMy tlIUlO-
til li!! tilv 1 telete Velif V'a I' ÍU nik II je Millll též lVII
oť i -Iz--oV ui„li' léení i n lífmnimun Katir VMmú hlftvy 7aA
st va ncpohiidu ule jeátř ne eeslou
ke milé m noho (ii VliZliveU přnlii
1'vužte milostivý pane že kufú) žaludeční Ji-é mmoím tnumut ťu Oi-itk & i m vky
kdikoli se ukážu -eé okolí proti í i l-i-n z1hií na yMhiú l í-n uy „ei („le hy A-lim:
Svédiiiu povslaiie 1'rvn l ioenu
Ziuupi vvklízetí jestliže lo jiný
il v kožichy hílé éerné i peslri
i lnou na vrch ohráceué hdi a toul
e pleplnehé- šíp koUsídy i-e jim
ni zádi-eli kydý mel si ll eoz
1 1 1 1 v 1 1 o ui kazdé-iii ca m luďk li
iiehol ehudsí lia llkoV oll nádln I U
znioi-i nemohli užívajíce v ne
nílil hoj i éelisli koňské k holi pil
vázané A hy li to lidé na nkazo
uiní někteří měli i samostříly a
sieliiii seděli tlil dohřýeh koních
ovšem drohnýeh dost suchých ne
uncích nízko hlavy s dlouhou lni
on h-é nev rov nalehiy v Leh n
I 'prost i cd oddílu veihlll h 1 1 vel
Mondi i dav hádal ze V zoeíeh
nik- iiiilozi iiv le !
uenéíiií 'ří to tam nyní jako v
hrnku A já už jnem uvyklý ohri
celí se Ve svízelích
Nu to lícmyslÍM že Tataři k
lehnu snad nchudoli chtít tuk dále
ko jet í '!
Nuže ať jen zkusí -'- zvolal
Kmit je svíraje zuhy pří pouhém
pomyšlení nechť je jich élyři sta
m ho kolik -- dám jích étyíi sta
pové-it Sfroniu je dost Ať jen
zkusí vzpouru
tndře ji ! zvolal král rozvese
liv e i nadýmaje ústa jak nu 8
je 'ih milý nemohl jsem pro ty '
ovečky nalézt i lepšího pastýře
'llli je II Veď jí' kam t i je 1 1 Do
I lěkilji Illílo-tivý pillie otče
-lohrotivý rekl ryl íí-ohjíniu je krá
li nohv
Marie Voíypka
JH'IU Uťílld IlUllDIIft gj
X 1 VVOÍIÁK proiinv: v-uffi AUT íiOOKEB pro-1 dolftJí
AU vnviruh proavc evu
Dvořák Commissiom Co
'J'-l"foiujte net i't nřnii u ln' uia-ti) heziellilii-luoii oiJpovíif —
Tel o (jin ~~ lim vmnur ho ziii - no uwi
Rocfíi 218 Exchznze BW& SOUTH OMAHA
jjM~M''W"MM-
Upozornění všom českým krajanům
Kdy checš odjel i ? Zeplal e j
Tímfo oziiumuj! všem éeiným larýni i novým jiříznív-
Clllll Ze V lilíiniiVěh dlicch j-eni koupil elíieloOU hadovu
HOTEL PRAHA
Iíui Kíizimíc
1 1 h vi ze runo
1 1 1 od ěhána ale
lom se uiy lil nehol' eháli i ad di
kle- klidné proizdéi ulice „- ry lrul ule nenul Havak siinovai
sl dinak do le dohv vidavaT p-silu ide ne zadarmo
„V tyl isty Spse e v11 Kly oddíl piejcl lekl pan a
I Il„ 1 elilelin ell i iole
It "I Ml 1 - - -
která jcsl úplné znovu vypravená vsím vnilřinm zařizcnuii í
i - i„ 1 „' i-íiii':í ih íiiniihv nale ť
lllll VI i i 1 1 ' j vnukli: ' ! 1 l ' n ' l v i i -i i ' e i w
khllll l lilll Sllíld llěhllde ehlit í ' nol IIVIlí řádlIOII oll Jllhu il pohodlí to liejlepáí ('huliiá jí- '
- i ' - ' VI ' fé
ze ma kom- llliuveiie '' v rave eeř!:e J' ll Ji IM- Vz'iy a: uspocoji v v usne zni i- f
'uk si ho dám k sedlu piivá % -Aluý „s )„- ve -i ojcní -f hotěh-m O přízeň iiííhlnícli i ven- f
'iil iť jde péúky lituje li koně ' 1 kovních krajanu uctivé zadá 1284
z vidím e se s Ulili IllkIH
e dohře ueiiiíš pok ud dohry eii !
lokuil možná -piisohil prnl I němu £
Užívali hildeš A teď dlU-s jíž V
poZile ilh- Zll řil elu-i jesie i e VI
lélí iilím vezmi tento prsten íi
e n i sV é reoi I ístce Ze ho od li l'a
I- máš íi ze král ji přikazuje ahv
téřlléhn slllllll íl uhrálice -laleene
lil dovil lil i j-
--Dej Doe! rekl Kmit ic se dza i ji V'
Josef Pivoňka
: Roh 13 íi VíIlíam vil
ý
OMAHA NEB
5 EJ H
t
fy-
mi V ocích - dej líoze ahy eh ji
nak uezahy nul liez v ohriné vai
i á lovskť- milosl i
Král odešel m-hoť hylo jíz poz H-:":"::-:":-X":"!":"J"'"M"
i I i -1 1 : ! I li (
l ICj il l Ulil ! nei mi nuini iij i n " j f
e na cestu iiřinriivil ii rozmyslil i
íiii mol :i IIIH nelili íve e slllsl I
- Do Kiirlaiidska se svými Tu
liiry jet i iieiiiohu - řekl lúiiítíc -
e)oť lo už je jiný slál
( 'hodil a přemýšlel Hodinu m i
li la za hodinou a on ještě nemyslil
ia odpočinek a lak ho oživila my
leuka na zilřejší výpravu in-
Vrána & Co
andulci:'' i inženýři
„ „ y v l!č eliní -''ku uč iila-hoillil
l :„ „ J(„ i- i i„u „ín -il i t-l'y i po-lolaic
1Jr'l'vni: Umí l'M'ilJy l'a OMAHA KCBU
yyyyyyyyyyyyyyy : :::":v:-lMH:'-I-Hll
FRANK Y U N }
vki-liií íííili! st Imjné ÍUKiheiiý
řeznický a uzenářský obchod
V ClHIK 2'tm JÍŽ 10„ 0I1AIIA
t v - - ii„'r 'i ni ulii miiKii iinlliMiAÍ ítkontl a
i nuť ne iIhviu-ím VchUeró vífoliky UZOIk&řtkt
ií n- é in- lc)i í jíiluMtí olijcilnávliy 111000 uél- J
l i li ii-l uiii in IzmigU iYZ'l
lyyyyyy+yyysyyy?VWW i::-1-M:-1-M
u-ikjjmm 8 1-51
j- laiiv la
A t
livka I
Li iinlč ohiouoeieh Olel ' I la I o u li I a po I pořl I
I „ oknlníel visek Nvni lllé lv 'o hv ll poM le ide ala
h „( jlo sin-' řol! Své I '-Ml lednu nieHl l'o Svele-I a
dum 1'rolo také si nas ryliii sol- I i''1' U'1 '"'' ""
va hvli s lo iiizili cestu inez davy slicehy nezu-tane
Kuzdou -hviíi ozvalv se výkiky:! -i"
ehu' dědou! Til si 1 davy M'e ( ! ' I mlpoved I dan Mlelud-i
Iv lak hu!c e nehv lo možno klok j Xuaiue je jiz
'„ ' j S lysej j- a e- -tou lekl pan
dědou' h-hu! I diehal ze náš kral uavii- nmlu
i i : i !í i v i! lak Ze kidv III lič! I s tni! IIOW li
I iiii i l 'i- se oni i li ni in " ' i i
„ lv !!' iiiš lulomll l-l I imull ze sh ( - lomil lila cil
:::::x:7:t::' „ - 'v-1"::::':::"' "
: i--"- !"" -'- 7 : ' „
nvvai -e vistva hudla davy a pudil ulav lil
'" - -'"-i i: ::::!rzvt{ ::::'!:::
"!"! '""""'"'": '--
ldAll e ) Vli I llalsli Ol I 1 ' : i ilv
"" i::::::: -'
"" - ' :r ::::':::'
„ilHiaildlmSkelelo " '"" ' '
I v No I Mtllť ( Ll J ' j l d-t ' ' l l-l '
i i % ' tt
ráno eitil shihým nyní holo
j i i i-1 1 ( j i I hned na koná sednout i
( eled dokončila nakládaní v o
Jako lei e vVZllám il celou j 1'UsÍU e polích a šhl sl hlniollli
! j i':n Knize lohu-iiiv -dyž někdo z nenadání se poeal
i i ' e H il II I II SOU k I el Ol! 111 j doliv V il 1 1 do ďi ll i
i I esl é lil V k II m i Z K ejdali j Kdo J-- lo ' zvolal K in ll Pt i I
iil a Tam ouieh p véní- une j „iíal! rekl sluhovi ' — —
iii j leh ie o J-Jl poeli I Nhiia odhehl 1 ihned se oicljt
! i no I 1 panen vOll eesi siny
i'aiu- iiiilo-livý ! liiizum o
i i i e o!e kdy Z poiliV - lnu V
U h I ilkoll je llludm I' I
in it l'ine pl aV nu liielie lulie nu
piujlse: Sc riepen
10 a J'ai::i 11
Pohrobnícii n I3alsao-iovati
Wíherí !!-♦ eiislnim j-i pi e lí-hly a julehliv4 Rakve prodá?
mo t kom:i iflvuo umy - ietjiii iK-imo Ni-(mieiU mitito — 15f
t % ? t %
t i ♦ t
V k(- i no hil klv vd h H na ud
I a ii (si diltt npdio l lada ll -"kal t''i o
i -11 tl i i ho ulv on Im i
Kd - I i i o
i a i I tel 1 1 j
I I
Ml I lO 1 V
- il ne hal '
'na" It U- 1 ilu a U piiťl'1 v
1 mÍ !o !l it U khU iti Dte lm hod- h lni d t I "
1 e (
-ie cl
V p-
lil I
M ii t ' i
i lo la a i ikf loU'Wt
t i i i i i ni kom' i i) in? V Ho
t 'o t hyl ♦ u„ „ % ii le i tlili 1
-! : v u t- '" i' ' i i i LUiiii
v a i t i tili i'i -i
11 j„ - ' i" ! d V i i'í -!"
t 1 - ie ! ' ♦ '!!
I 1 i ét ) "' I ilt l 1
i I' ii i i ni um k in'ljia iid
hol ho pi" ' ' ' ' ' :
i o h let - I H't ' l i
d tlt o- paihe o Idap tt
i ml t t - ' i tm pito!
Ihid I -"li t ' 1 paisui '
v Kiidif 1 v v d in! isitť lim1'
K mt I k pt ať
t iii p
i i li v - I ť l
liti
a (i:
n ( li
V I
i l Ml ' l H' l ' -
M- 1 aiv In ?-vt 1 p'l (i
liil teli Iťl' l'i f i i
I -i ! iel 1 a-l t i )im ''te! i 1 1
í i n Iil i'ii it 1- 1 '
I Id L l !t I ('I !' ''''"l
C l 0 v- V i ll t 1 'i ř-li ! i' 1
V i l-a i i
t i tti 1 - t ii 'i i't Ki I i i a t I i
' i 'lit ne
i' i lil IH V li -lU-tV
daky s V nják řhee V asi II lín '
li mluvil 1'ravi za- e jiiieiiuje j
"oioka !
Pni mil lio 1'ioha ' Piisl ho! '
f vola I K nul ie J t
A o - kaj- az hy sluha -plnil J
I' iio loka' inu skočil ke de J
' : í i
llalii lé Ulily Snloho ! I
llilll I-' ' '
ll) 1 1 v i -i I o jizhv a ihl i I p id i
iíiiiIi hulenu iliu phlkov Ol'
! 111 li li pl pi ll I I lil" I J
i ik li ot -til' I 11'iah } h vo
i i ( y ml a v pn ladí v p' uml '
i k I
imiIi'ii 1 i ni hi II ' '
i i lil I nuly sintd I nli O ' ' '
il Iv linii ulil lot a polt i a! tíM i
ii l ie )u mul i ui i V to II' i
I I I : M ♦''' '
I I I - I III 1 !( IH l 11111
' li iiko t dl uhni sh lit
koinmissioiiáři y dobytku
Kupuji a i lavap živ v ihtl-y I- I lihu pro jun
OBCllOH ZALOZílN ÍRC7
OLu llotliH lhíit Ke li- V Iť htu
ti cli trť lit 'i p " i
:'tti lna n
i l-eiet I !
I ' I 1 V '(II
K I 1 IM I
! a !t '
Olu K
n:i ď) tntlliuiiii dollaru
pi in 11 V O e I lk M
i i i I
U!
Ifllt lllll
I
I ď
hit k
I it 1 t
t a min 1 1 et
P 1 e le ho ii
1
'V
v
i - i
I
Nt jh p n lni ti ni I t d ' p
ui w-i-w-t-n-i-w-s-: !-: ! i-
I p t : - plul - K ii tle (
Z I I I i unii t l !
VI j i lit Iii !
-o
I i1 k I n i i t hilu d
iMIM1tllllllllHlll
iiti l(v iliiiho di iv i j ll
I til I
) t io n
I li l e ot
4
tmo
#fÍ Jr Jr k
Chíciiíro iittnihcr Co i
ha 11 á Mu:? ii! QiViáhí Hltit +
fW TW '— — " '
i pidoi - i i -hniv % tMW ihsKniil
'% jllM i--t i i m i i M it irli i i 1-l'KiřiiilHHIH-im
)