Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 26, 1916, CAST REDAKCNI EDITORIAL SECTION, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1'OHKOK íli Síi il HHí-
POKROK
1'UIJMSJf JMJ CO
'J4vá
řOUJKK ZÁVADU
iníntAÍ vtlša!
f CVU jf Mlíi uWm Nb
v WII K ( jř #uit Ku
m r '') UlJjif J přo Ul
Iwa v Ht 1'nul Minliii Mínu
pr tá( MUfimiotu v TymlaH 1 }
pt táty u tb Wnli ťftkwtu
7iAky ytuiiui UéjU pomoci p
prMtnlih (i(mkák (Jir Uoj
Ut4ft) lnuhoYUÍíb yiukíxMk (Uuk
Drftfi) oli r rutfbtrtivtnéfa ďpl
OmmuuJhU II tvé plMlibí-viut udJ
U iUOU i sovou Jru
Depu t Iruhfl étiiift o:lit(if
?fJiiiu Mutl bti fliiíti ptií
bi Amynlu oAkoho oobn poíkoiliti
p4p4a plným JnAuum af jil mí
btl v r'Jakl uUjkuo ftnke dopl
Mm 0Jn4oo
yéloU VýZVédníllO j' HUJŽÍ Se
nkfilí válečná lij"UÍ každý
národ jej má fcpionský systém
J'n v )ih (i du-toiipd vé do
opovržením Tuk faké odpoví jím
lenane - jak J lámové lak
Vallnní
línou AÍ ičmc"ké plKohihistl
MM -
NĚMECKA ZPŮSOBILOST
#
Celé luny papíru hyly jíž npo
1 fhovány od počátku nynější vál
ky k popsání zpiísohjlosti německé
Vojenské 01'KllllÍHIH'f Tílk '♦ 10
íi tak miiolio iiťiiíviiii''' slovo
"jtuoliílof-t " vyiiiknl íi nipíxl
in'- v kiiiK-iu ilopíxi' M'in hyl
jionlíiii íiiii ru kýiiií viili'i''iiýuií lo
j'ÍMovuť'li kteří w fíAílí rivili'ji
hýli Iroiiď- ucho hlíc 1'ronly n
íiíiiii'!' uniiďlou "kih'M ví- JVjiii
ťií iwho JMsfii" Slova toho ji-nl
jioiizívAno k iroj"vcjií uahyfť-lio
(lojniti že iiř)iiccu'i voj'iiká oríí
iiíiifc jen) dokonalá v kah'm ď'
tailli a lak )ilii('iiř olilaMtviiná
zpflHohilo! liiíic hýli Kfnáiiu in
htninnýiii ooi'oviif'i'iii víiiih' oil
(ř''ii'nílnílio Aláhii dolil k iohc(
Iiíiiiu iiďttiilcríhtoví Vínu' oVMi-iii
ít' válcriiým ioijsovati'líiin urnu'
ckó annádv jfut pouzí' dovoh-no
ťliválili vojíny kďi' niají dovol
no nplf'íti pii práci (ViiHor a
modrá fiižlui j'io ahcánili hy po
wlání vídio co hy hi podohalo kri
tícc V loinlo HVilh- iniinf hýli ta
kť lia váiTlniy ty zprávy xchc zná
jnťgHÍidi u M-Iiopnčjhícli válccnycli
tlopÍMiviitrlii pohlíženo
Z toho ovíciii ii'iiihh'duj'' ž'
kiiiliiniiily hl'oinadi'ii'' nu pod
liliilíitťli' Itcljříc hýly viecky prc
hnuiK Nikdo iiciiiíic iopííli
ťXÍMilji' ii(''in'i'kú piiHohiloNt J( l(
vSf záviwí ol tuho co vIiinIiu' 'zpil
hohiloHt' míní Stiindardová íi 1 1
torítu dává tuto dclinici: Zpiino
hiloKt proporce energie jež doMa-
lití Nlí Ze htroje
Stroj' Dokoiuilá inaŇiiia v niž
každé kolo pracuje hladce jsouc
m-htnveiio w vúciioii Kftrúviiostí a
inntiMlIittiekoil přcMiostí Ale přen
to přenu Vhccko pouhý" stroj jen
poilroheii jest porouchání %
mnohý stroj nckdy skláme ucj
schopliéjfíí iliiíMiýťy jest dohře
známým taktem jenž nemusí h'ti
dvakráte zdůrazňován Když ně
ktf'1'A éást ozuhení pťiisklie kolo
pestiine se oláécti a mašina nepra
cuje NcinetUa imuxiiuí sk lámala
vojenské inženýry dvakráte v ny
liťjíí vulee jednou když utkal
W H lielifiekoii překážkou l po dl ll
hé na Marné když tfeiM-ráhivé
Foch u Maiioury odrazili von
Kluekti Néineeká mušimi iieoéc
kávala hclický odpor it proto ona
vada A iiediir (en h piíéiímu
Íi' kaiser lieinohl splnili slídy jci
liciuil tm počátku své výplavy -ž"
folií oslavoval lnulo vitčiMi
u Scdrtuu v- IVrtiitinuském hla
nim inéslé plni lokem minuh ho
SříM Í li že M jde li niml-iliié do Ca
ito U ji'iillice 'M1
XélhCfkl pllsohiloj puduliiji
ťi se hlrnji iiolosititri svi ho úťe
le i jjí II likol itoňtrttieflé 1 li
tl(tkWállt V Mu V álee pláv jd o
Vi' řťiiiit otMsko pruské válce loku
171 Ttuilu (visením inioiui se
UV4CIU lMÍllllliiíSiVlli hojoVIlá sílu
l fll Oplltlsl liťiotl krlto 1111 0'l
ttl'1 iéllM'4 kil dSt IHVIlKMIOpolí
#Vati V (ii ikl t lilal'1 lif l inhulnl
Krtíd l V"tl!Uek kttAtty loirtHl j 04
slfíeM j sl do )uthé Vrtlky lHťJ
?tkál jisl t t h diiliu h i)t vu
jt liiké Vlt tli'H M- ki i lim I
iitií vl"liutl Itllll ťklOt tVťllciltft i l(ih'itiko V I n i "
l(til MrtVllť J #pUMt'M!4s J s íi nhs v mU lil l i wUmtitt iiU lni
lniť lioitc ji s V pi l(lVi imill
ji' Í(VIH'JM Vdkl T 'Jioť
it lýkt Itťuxn kvitu spiousk ln sv
díťtoít Sp pihlU I mrt-tiUi
konaloi-li j''l likholiý plazivého j"i ifipo'lé pohrdání pravdou
druhu jej oeiaono skoro pozoruj když n-ux-e ké zájmy jiou ohrože
váti Tykdla jclm roiíeioi Jsou uy Když- Mismarek v Ince JN70
po celeru véli& niti Hpojené HUh
ly( jk hy]o doslateéné dokázáno
nevyjímaje Ale ve 1'Víkicíí JJel
tfii a Anjřlíi systém ci vykonal
divy l'o dohu pohledních dva
cel i rokii némeeký ípíonský y
sléin hyl lak dokonaly že kdyhy
inély h(úí naniiéeny jednotlivé
píípady opírající e o skutcéná
fakta romanopisci nlali ? se žár
livťmí
AkiUiý úředník kterékoliv zemé
jež nyní váléí s Německem ať již
poslaveid jeho hlo sehe skťOVnéj
ší líchy ušetřen německého špion
ského systému represciitovaného
lidmi pieriiznýmí - vychovatel
koii jeho dítek jeho sluhou kler
kem n koketujícími dámami ze
společností Každá podrohimst
konversaee dotýkající se nňroil
nich záležitostí pronesená ničeho
netušícím úřadníkeiii hýla rychle
oznámenu némeckémii nr-i(1ovi
který řídil přitec v méslé ucho v
okresu v néiuž úřadník přehýval
II lieut ten poslal sdélellí dále své
mu náčelníkovi v Iterlíué
'o lela Iriincoiizské časopisy o
lilašovidy ve svvch sIoiijh-ícIi s
ohlaviliíni "1'ráeí příjme" mu
licho eiia kteří volní hyli praeo
valí za nízké mzdy pod předsíň
kou Že se chtějí přiučili ťiaio'OU
slč řeči ' klldčlil velkém llléstč
v Hcln a 1'riiin'ii systém měl své
ranní ikace Každá malá pod roh
nosí tykající se národní onrany
hy la opatrné zaiiami iiáiia spío
něm v douiáciioslí jenž íi řádné
Zamést lián hvl iičmickoii vládou
Když Némei vinklí do ťraiieou
ského mčsta lille a sdělili iněšťa
nostovi že jest tam 1-I koní v
riiných slájíi-h iiáh-žejíďili eivi
listinu nadšení váleční dopisovaď
lé psali ci č -Joilpce 'i llémerki'
ZpUsohihrti Idležlo ona zpirohi
losi ve sknlcčiiosti hy la poiic di
lem německých špionu žijících n
pniciijícíeh pod nižnými preilstír
kami mezi diivčiivym IViifon
skym oly valelsl vem Takováto
Zpllřolliloht jes) J1 1 [ lil I (Ml il
''raneoiiové hyli příliš shovívá
vymi a dnvéi i v-V mi že mezi ehon
trpěli podohiié lnuly jest piilrim
i c ličuiceke l'OZiakV jsou Mil JI
jest 'ješté více patrno
líná lormu německé zpusohilo
'ti spočívá v jich okupací l'ij'ic
'šeeky harharskč skutky nčme
cké jsou dohře známy a není zají
sté zapntřchí hruzy jejích j-šh
opakovat 1'n'd éasem uveřejni
jcdell zdejší časopis dopis svého
zástupce V IJeljru v liemz oiiauio
vány nové důkazy německé zpu
sohilostí v zemi která tolik jíž o
Tciitonň musela vytrpěli 1'isnte
zmíiioval se o krlěí práci vojenské
ho guvernéra v Hrusselu von !'is
iiiini iehž se snaží rozdmýchni i
staré nepřátelství mezi Klámy
( teut oušky ni plemenem ) a Vallo
nu I l:it iiiU v in o eliieliem ) K t l I
luni í iliv vatelstVd ISelíie on
llissíiiix dle ínslriikcí i rerlíím sim
íil ! i illi několika t lamsuv ni
ii ii líni Účelem ihv si
mu na konec iloslalo schváleni a
tickce tlámské líclie N' VÍ m
jívné jaký pokrok kam pan ně
mL'4u tni Vernera i oelllli ale
dle posledních proldášyií učme
1'kého říšského kancléře I telli
manu lolvvea který ohledně 'e
tic pravd e "Némecki musí taní
zajistili zdravý vývin ťlámskelio
plénu'" jest Ziejnio co imijí I
Němci s lhl'ií a luhem Muže
licstrauiiý élnár poefiy IhiviiII v
pravém významu slova "vývin"
tak jak je míní uéiuický kancléř?
Vyvolali itcpiútrUké pocity unvi
m (lištny lui IMjřiěaov a dostali
je tik daleko Že se dátí Uiá jiku
hy si sami piáh se iičuoeky
ml puddanymi jst olaiiodni
uáinkoii němci ke pu - luh d
Ale plMLdost titkovA jest ijo
uá se mitiiiuti Hpoli éná pt ee ne
Ihickťho kam h le U liétlHťkiho
{UVelliér loítlloy t hoViltl lichá
vis ph nn iMioii v II Ijíii sk
lká se se ítlarnn llrlka Mi
iníiiV'! Itt t pH'Vťntiljc Hat" ! ' '
hy Vut'!Vfi Uelie 1 von líi-stus
laMot j' hu pili von IMhiMMii
le!lVij nuntj( v paitMHvm ti
sf fe ulav i liiMiky P v '! h'
Ntltlti plkitHU St l Uiltž S[ l
iivvou oi i klvi au klovni! I I
padělal povénlný IJmžský UU'
líním který vyvolal takový oJieú
v 1'aííží a přiměl Francií že vy
pověděla JViisku válku "želcný
kancléř" mohl svalili zudpovéd
nost za válku na xjresívní Fran
cii a Oílavoviili svou diplomati
ekoil Zpusohilo il Když lí Ihmliill
llolhvef prohláol Ičchto ibai
Vcmceko "hojuje za svou exíslru
cí" což liiioiochodi in leecno sla
lo se líc )em VŠinle kde m Némei
iialeíijí kan'čr zúmyslné zavedl
ucho sioizil se ziivéstí neutrální
velmocí nehol není školáka s prii
llléruoll inteligenci ktciý hy nevé
dél že v minulých letech Né
mecko mnohokráte se unailo strh
nout í nepřipravenou Francií do
války Tvrzejď Německu že ho
jilje Za eXMtenci jest ahsurdiií
Německá zpusohílosf v povzne
seiiéin slovu Hiuyslu hýla preceiié
ua a nezasluhiljc oslavy Jako ho
jovná oivanisitce nejsou Němci
dokonalejší než Fnnicoiizové což
právě jest dokazováno Némei ne
mají iniciativu francouzských vo
jínu Cmírají ehralue na hojiští
'o činí vojín každého národa když
jeo Život jed V lichepeeí Nélll
i připravovali nynější válku pi
dolin čtyííceti pcti ruku výsledek
jehož doeíhí proti nepřipravenému
icpřiteli pi spíw malý Kaisci
muže jezdili sílené jedné Iroiily
iíi ilrnhoii : hlásali hnh j'' 1
líni a ze Německo neinuze prohra
li Ale malé friiicouské Tóky
lu z hoha íi my stii'ismu ahy se i
něj opíraly zahrání Vilémovi Si
lelléliill dosáhllollti Jeho eíe Spo
jilléi lieihlulií se SVOU ZJOlsohíhl
dí : oni lioju jí za ira v edliíost
Jich hoj jest hojem kilždé hVoho
ty iiiilovin
levy jílllílje
line
pojené
St lit V
7 OSUDU GENERÁLA
LAUDONA
Iaildon -1 1 i Loudou jll je áll
v pozdějších letech skol ' kým pra
vi písem psával' Krust líiodei
('iciherr von Cíiudoii vojevnď'1
"akouský iiiíir 'J února 1711 v
1'ootzéiiii v livoie ku zemřel I I
'i I V eiiec Ml v AOV eill o lenie )
y šel z idiudé šlecht ické rodiny pil
ódu školského ale ode dávna v
I ÍVoie-U II1 edic líokll Ci-T
vliiupil jako kii'h-1 do ruskéhi
Wijskil II Účast llil se V letech l7-'é
až 1715 války o trnu polsky
letech 17:1 až I T : hoju proti Tur
kúm
Ne j -ni spokojen s poměry v ru
ké armáilé opustil jí po válec u
ucházel se (i přijeli do služch krá
le pruského hyl však odmítnul
Lépe pochodil u dvora rakouské
lio hy lo mu ovšem spokojili ž
iíieii hyl do nepravidelného voj
ika ale jako lejtmiiii do pandui'
kého shoru Trciickova V IoiiiK
thorii Imjoval pd v Havoiú-li a
ia líýué roku lili hy I pro léžké
ioiaueiii nucen na éas opustil
llihu V oje II -koil ale jlZ l ok II 1 -lál
Zině pro) l l'rilum v I 'eidniel
t Ve Slexkll
IliVoké ládelií TreliekoVo a jchl
panduru eimlo mu iohyl v jelm
iluku ne-hesdelnýiii pročež vy
do upil l něho hle d po ukončeni
války íi pi ijil po mnohem ovm m
namálnuií lei piimluvu nť-kolika
piálel Í'iso In jlm-in do hranu iir
ského pluku helii ho
iiislcdiijii i mírně dohč zd po
lom na svém slinov isl I V I' noi
iliedahko (iotplce V holVlťkn
kde Věnoval Vedle sluzchuleh
povinnosti pilné s velnu vdťlani
V lito dohč neul se s dcerou
ťhorval-keho tlii-lojniki v Ilayi n
piesloupll ku kiitoln t V i V a po
citkti s-tlmdtl'' válli vymohl
červia v muw ll Vmimkitsg u
iiihi-iiti m éméř VŠkerýeli áoh
éímž další ohlhmí tHinnUťť nč
níl in umíním h jeílA polom pro
nálcdovnl íislupnjíeího Jledříclia
neřmivné CfiAimiú n% m hraníce
' to hyl hned 'l h-rviwv jm
uováu podmaréálkem n další od
měnou (éehlo finti jakož í 'Mu
i víléslví u llochkírehii (II íi
na) hylo r ittrív (v prosinci)
velkokříž řádu Maru '1'whh ii
'ínén v hřeznu ilttl) říšským
rakouským haronem ínkolálem
v í"'ecáeh ii ohdaíeii od eísařov
ny statkem Malé Ucéváry v Kon
římsku čímž také jeho posud ve
mí stísněné poměry hmotné se po
nék ud zlepšily
Ifoku J7VI podán V éee hhol'11
IHIMHI k ruskému vtfjskn ve Kh
zíeli a tu rozhodl 2 srpna u Ku
uersdorln hílvn jíž ztracenou v
Veliké VÍtésIVÍ VÍlézstVÍ kil
iiersdorfské povýšen na polního
zhrojmislrii n cimiřoviia ruská po
dala mu darem drahocenný kord
Následujícího roku postaven v
éeo 'Mí WH) mužu porazil generála
Foilipié i lainilshutu ÍL''( éervinu
i dohyj Kladska ale lú nrjina u
trpěl od Hed Helia značnou poníž
ku u Kchiiíťe Vínu tohoto nr
'daru přičítal Halinoví a laicymu
kteří ntáli asi I a pul míle od né
to a nepřispěli mu dle jYho oče
kávám na pomoc laiudon pri
háel Vlihee („ ulálýeh kollťliklll
t I latinem íi s Kncy m nejsa spoko
j"ii t jejich těžkopádným veh
lim války a naléhaje na rychlé
uiéh'' útočení na hhivní utor in
lilleloVII neshod V IV lo V edl V UŽ
š osudnímu nepřátelství
v i o ni roku líni k nemuz
laiudou sám plány vypracoval
véieno hylo Jaiiidonovi téměř ne
závisle na vrchním víidcj llauno
i vojsko IiOOUI) niužu
silné
lílilž měl operovali ve Šlezích Ah
ihojaké chování ruských K''"' rá
u hylo mu jen na luekážku a mar
ié snažil se vvtiskuoutí Iteilřicha
' jeho (levného postíivciií nedále
u Svidiiii-e Když pak mimo li
:í d vojsku iiiinil ode lati )auno
i dálo se e výsledek j"'i (a
'cni jesi iiplne zmařen ííic v lom
inoenil se Candon používaje ry
hic príhudiiého okamžik u ná
dým útokem důležité jievnnsli
evvidnicc (1 října
Nii rok 17ti'J iiipiijil I nudou
íliliodal něho velení nesouhlase i
iiiuv i auiiov v nu I n ukončeni
úlky líiudoii ustupuje do pozadí
í'ožívid sice příně ci-arovny a r
17'íii sliil se členem dvorské rady
ojeuké de vrchní řízení vojen
kýell záležitostí lličli V řllkoil je
io protivníci )auu a lamy dosel
il který od roku I 1Hi' jako spo
' u vládce matčin uié vyhrazen do
'or nad vojenstvím stál úplné pud
v livem liiey ho a ač osohué proka
'oval Iaudoiiovi velikou úctu pře
e nesnažil se dáli inu postavení
přiměřené jeho zásluhám a seliop
lostcin
Landou jmenován roku I7í') vo
enským velitelem na Moravě ah-
po líeeii letech složil to lllísfo ÍI
loiiiýsle) v ulice na úplné vyšlou
oční z viij-kii rakouského zni po
icjvíce V zátiší (lil svélll stál kil V
írévurech I rok ii 17i'l přikoupil i
v elké- lleéváry i a když pro selské
icpokojc v I 'i chácli statek t''ii r
I77(í prodal dvorské koimuc na
nové Zakoupeném statku lladcrs
dorfé u 'iiné
u války o dědictví h Mořské
roku liřs postaven Liiudon
diiv -c žiiini v únoru I77s ailiiím
maršálkem v celn vojska stojící
ho proti princi 1 indřieliov i ale
lenkiát nedošlo k ziitlnému velsí
in hojí 1'otoiu zd Landou asi
několik d l v zátiší v I LuIcimIoiíc
íž r I s-- pi ivedli jej válka s Tur
ky k einnosti ťjsdc který 'ám
i-hl válku luajc po líokll Lacyho
ui mínil jej prvu povolali do puď
id- tieliutly Melt hned (lil pnc illui
tíhly vojsko ťrtkoiiské a hla-v
réva u (khl Ht ílšrivu Xi žimii
roku 17'4'1 (hada vil fi' do Vidné
U cesia jeho polohalii xe pravému
Iríumřu
íi liknž hrozila válka l'nnkcm
svéíl mu í'lř Velení Had vojdíem
k ljí lomu uréeiým a po jehp
mrtí jmenoval lcopohl II- l#nlo
nit vrchním velitelem veškerého
vojska rakouského laiudou éíníl
horlivé příiavy pro pípad vál
ky 1'ruskem h- uprostřed nieh
zastihla jej smrt právé když zlr
žoval se v Novém Jiéiné Télo j
ho přeneseno do lladeťsdoiřu
lainlou hyl proslicdní postavy
n hiiheného léi povahy liché a
uzavřené náchylný k melancholií
v jednání přímý' v společenském
chování skromný ano až nmmě
lý'! fiollž" V hojí V čele Kvého Voj
ska přicházel do ohoř Houklomé
Žd Velmi jedimdilHe 'edle Kn'i
nu Sa vojského jemuž se ovšem
nemuže rovnali jest laitidon nej
nami'nii'jší a nejpopulárnéjší vo
jevfidce rakouský v H studií
smělý ve svých plánech ryehlý v
jích provádění nejvíce mu vadil
nedostatek víeohecného í vojen
ského vzdělání jakým vynikal na
lir Lacy třehaže laiudon vlastní
pílí částečné tento nedostatek na
hradil "e vojsku hyl přes ve
íkeru přísnost rfesmírné ohlíhen
i to mimo své slavné činy jisté i
proto ze vyšinul se vlastni silou
z nepříznivých poměrů a že něhy!
v dvorských kruzích nikdy nále
žité oceňován
3TANICE JISKROVÉ TELE
GRAFIE NA EIFELOVE VE2I
KifeloVíl VČŽ íil)') llielřil vysoká
je jak známo ucjvyšsí stathou
lil želili Nelže se tudíž divili Že
již roku UKUJ učinila francouzská
ojeiiská správa úspěšný' pnkm
ihy využila léto jedinečné a in-
přcknňatelné prílcžitosli k upru
é zařízení nu zaeh vcování n vvsí
ání elektrických vln Cěinuost
oholo zařízení nutrii závisí totiž
: velké eirdí ua loni jak vy-oko
ud zciiie junu aidciiv iiiuisieii v a
ni velikost prostoru který" zaují
Ulaji
Stanice vystavěná roku IňKi!
ni úpatí Kílclovy věze nudy In
eisiiio významu iiasleiikeni Ku
leností a pokroku v technici- ji
dvruvé teerafie Zvlíálč vojell
dvé správé I raiu'ouzské konala
iin-d od prvopočátku výtečné služ
iy umožňujíc hezdrálové spojení
válečný in loďstvem v moři Stře
ožciniiíiii a oceánu Al lani iekém
Mocná slavha Kilelovv véc kť'
jí se ejiscm sij vlllilllč nepotřeli
mu počala vykonávali nový uži
cčnv úkol Sluníce mi jejím Úpa
í stala se v krátké dohč sliedi
kem vojenského zpravodajství
omočí jiskrové telegrafie ii v ní
pracovalo se pilin také védeeky
Velké služhy které stanice pro
kazovalt vojeiiskc spraví vcdlv
áhy k tomu že první spíše pro
ulíiiiní zařízení na zkoušku hylo
nahrazeno novviu mnohem větší
ýkoniiosli 1'rvní sluníce médi
limo to závadu' žc přístroje hylv
imístéiiv v nadzemní místnosti
aiiiéní a že hluk který v tehdej
síni stadiu jiskrové telegrafie l'v I
ještě značný I lo slyšeli v okolí
im ovsem velmi znesnadni on zh
uivalí v tajnosti odsáli vojen
kvell ihjieší
' I nce 1'IOÍI dv la stanice velnu
ejicri£e un '"' u -VI kíhHatu Tnu
lo i-iii ri'i vkouá vámi až do a
čállíii války s(íiuu pravolwj
ví - -
iíoku Fill hylo hlavní zaícní
ď(diéno malým jiokuMným nddé
lením kleré praeovlo s "zvuéí
ťimi jiskrami" Jíál zhmlováno
pokusné zařízení -na W) v pu
slední dohí dokonce na l-VI kilo
walíi vysílací rneiKÍe jolo rovněž
pro provoz "zvnéíenií jókramí"
Dynamo které dává proud pro
vyrílání elektromatrnelíekýeh vln
hylo % počátku hnáno eleklrmno
torem který hyl nedávno nahni
žen ílícwlovýin
Hladíce mi Kifdov véží pňsohí
Velmi daleko V nocí um 'MM až
('() km ve dm kdy světlo o
liěkmJ překáží šíření im ilcklrí
ekýeh vln v rosloru ímÍ MM) až
lífHj km Velká stanice americké
vlády v Ariíiiiftonu která jest
vndálena od Kílelovy véže asi o'JW
km mňže není í utuiosferíekýcli
poruch přijímali značky z Kílelo
vy vée úplné zřetelné 'řcd vy
puknutím války sloužila stanice
vedle vojenských i vědeckým a o
hecné prospěšným úcelíiiu Tak jí
hylo užíváno -~ jak už zinínéiio
dvakrát denně k vysílání síuálu
normálního času
íláh vyslídila stanice signály
pro vědecké úéely znanieiií pro
stanovení ieorafieké délky nic
(eorolojícké zprávy a jiná zname
ní sloužící úéeliim vědeckým Od
hodnňii zájuuiiii naproti lomu ii
IoiiÍIji lid vypuknuli války jest
ovšem vvhradiié ve slnhč vojen
ké správy ' prvních dnech srp
novy cli post rad in švýcarští noui-
iio l l lecc signálu o ease
LEÚEA SLUNCEM V FOLI
"Časopis českých lékařů" prí-
nášíV překladu úryvek z élánku
dr Dctitelilacmlra v "lleutsclic
Med VVocheiischrill " v němž po
jednává Se 0 léčení sllllieclll 1111
dojišti V článku se praví :
Autorova pozorování pocházejí
z polní nemocnice nu východní
Ironie ' jidého dvorce naď'a
jícího se pohlíž nemocnice iiiiluro
vy zíízciio hylo místo pro světlo
iéedii chráněné prut i prachu vě
tru a jiným vlíviiui povi-trnusl
iiÍiii líylo lo vyslaveini osm po
'telj pouzc plo lézce rultéllé VO
jiný pokud hyli jtšlé schopní do
01 ii v y Jlančiií lu zůstalí od ránu
do večeru Jejich rány hy ly léčeny
podle doporučení Schcilcho Spriu
Xrla a j zcela otevřené iieho hý ly
iiaiiejvýš pokryly zu účelem o
eliiuny tenkým závojem gázovým
a uloženy lak ahy hyly v iiejvét
áíiii rozsahu vystaveny ozařováni
slunečním světlem počátku hy
ío prováděno částečné ozařování
později ozařováno celé tělo Ahy
jejich intensitu slunečného záření
ztlumenu a odstíněnu hylo napja
to nad každou postelí stínítku z
mulin jež mohlo hýli podle lidu
stí hýtí pošinuto Odličej hy rov
něž chráněn proti delšími ozařová
ní 1'íí rychlé ziiiéné materiálu
hy di pozorovací dohu krátká lak
Ze muže hý pnpián pOUc povšech
ný dojem Autor se ziniiiujc o
dvou piípadeeh plynuté snětí kle
é re Vyléčily pu OpelllCI vloeill
licřenolovýcl) tíidlct a idalalcčne
svéllolččhé Vélšintiii šlo o též
ke komplikované a infikované
oziircna a její výkomiod tak j sl i elné- Inmcniny kunct I in zpu ai-
čin í incky m nktoet i nu a p "i j i vapi i e vt vojsku ve ruspei-h
Koilll níl V m t po i v !! lnu ku
m-i-uc luotiti I nplidniM vc m imp
pieptiď ni I 'centu a i
Laudiinj jiiiítičly rísaie e v srp
u I7ss t I mu velmi nml voj
I m slujícím v I 'hnrvithku
liiuiloii ihthy I pak V II" ič ťu
dji-c Novéhi a (ííudisky Na rok
v e -'i mu v lot nuj s'l mu t ii Pyl isai npuslltl 'od
I iov v šriti ua pil I os mku j t tiiuíio v itt ol v átk ) ti také te y
o toivi' ii htitit pioiiád ddj Lhiupd ? vulml vidní m
jj-tiei ala K d- U Vrill ilrtlie o tiidunoV I hýhlV llidikuVl
tlv iit 11 M i s lištny ta í Id h pn i t ti ur t v ol llldtkttVit In t
t"řl e V Ipfu lek'! li n Jiť O" j pl t íittel # tkt I i 'l l '
vúi ! ili-u ťi in a ' po ] u I Miuduu jv nl4ii nu ji l u ud ht
lile II
vynikujivl n i-dendví v dup
huieke Hl-st'k il- ki I i V II
noiit lí
I
i' p ohdi í I li l-tdi -t" i I '
teď" It ďtl l i 1 'I tou lod I oe i
n i - i o i iH-inui piMiui
V I lei lo e l
LHidiii píolv Ji# sint sl il' tt 'lí
tn p-ďtld s ptáni ri-ui tv u t
(tiePti plil Vttj4t labiUi liť luk
i-tl limo Vy j in pí liMV v t ilosli littuilj lilitiié
Fu-níl kil M V i llMMU' I J "-ltl jej rttlll ! pl padl ! ni j íě s Ilju! Vtďk V t I k tm I n I ii
UM
slt U I é% iotjtiA H H'ltyíi tj'Mstl t'"iii i maeilH k tld i- ! tlfOV V l Mjlirt I M M" l MFtit In
j n iiuita ki'H4 nťtn' k ! u j l iiiti"s i kelt (icit n littv i i I l!i j d it 4 ni lU UUdti iMlou ptti
Ht ll LCt-Mls' Ji VntpvťiltW Si jS'!l M l I ('' I ! u p t i ť { 4l l'Í Mií'i j-idi-Ht řtjU tl
v senu ze za pilnnycli okolno
tí dy lo Uložím se iloroziliuet l
ileonio on slallici V líliiee lil t
Severní Americe ťiacovni pro
tory nového aricni hyly umí
lény pod tmi Tím hyl jednal
to i -1 lil I ! 1 1 i rušivý pohled llil -til
ničili kolny Mnmi však ze n
Iclnly v prvnit li zuéúleíeh Idccki
techlllky poklitlidi U vhodllčjši
umístili pro všecku pripadv sa
tlt'l htlolioveiu liipccnilll skf
i '
Unes 't 'tfiuiiť in le nic v uli l
luilett Liiihivu vt- samu a uniemi
i-iič liiaiuitcm uch pi ieiiú naian
si siii-lou které hyly drive došla
lei né molulisováliy ve velkých šl
roce okénkovýeh ohvaZech sádro
výeh I lu inisladi lifií výjimky
rychle zlepšeni povšechného stavu
rychlé klesnutí teplot rychlé vy
t islěni plín h ranných a mohutná
tvoida {'iidiulací Utlc hyly pu
dltihcny svétlnléi hé léké uppcii
tlellnly h ilktltlli lilieflut nou pc
tole I a VltlliOII pt I itttllll lihni pil
ejich tp l n i ii Mtttltll hýt dutinu
hriini upliiť uiviiiiu Sedm lu
kovych svěMtiii lécenved piípi
sláVtljiri c seli tlálU Ih to litll miililii hyli po I Idiiinj pťlitinT
nový kryt hyl pnklyl plstí rt po I ni uvéldtd i hč nit tnu s thidioli pn
i t lil' i I f
uH i pi i t it příčno uii k dul
í dopravě Te ii tcthlo ptipu
st I tiivnu lak hlt lim in muMít
tc nilcíitttvuli t il ahy mol tt pn
1 ' - Ml k
soiuii ViWiuui smidtr mott jtiii iv !tt pohnuv ano iviltie lp
iý h slkli-puítli Kli dnosti t t jest j -l piV% t I tu hit stUVII I V l idé
ktiltt t laí' v ilolli ihn Int Itv 1-11 loti kle-onli htui t ky I V ič huí-iilt V
ilnlijuihu kusáruv pru ! iiiiiiiij hlt údu' u iiípudnť Idmlkí (hupni
Ji kittvthit itddtlud s kuihvni ultrty V
slltltll il lllinlltltsl S luí-dtoii S w)
1
t I liuoiet sniet htlu V f ' jtul(U
ptiri ívystnu e ' o 11 kdtiV(tlit i Ante tťrVtl m k pen ku
tei 'ttl hylo ntvtthuti moi mk ' pttdltld itm v t-k 1 m k u
tltlilti pl Ut'du )- V I (s kť'
se slaltt in podi tddi In in I
J kitildv t 11 l t piisny ptdtilid
ru imliolvlt platit ky i'iitinti (t o
šibnuly vy siLiy mi ilt v ! li v
11 'ot Úpí lij 1I0I1V t npnM tt H
lulMtdi 1 líkluM lil pvlh M(
ky"
"V tkrtUUikt sUdn!!? ' tjí„
se StÉlltC '1'HWÍIH Vt hlV'
t pk iysltt l t ukudl ktlyhyU
I
#M -ipjwwwvvjafc