Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 22, 1915, CAST REDAKCNI EDITORIAL SECTION, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    '5yH4llťMiMlt i- -' - „_ - ' - - — - - - „' ' ' f
Wiaxt'1-™ -SW -t '--
pdpovédíl kuías — tuk iuí i Kra
kovtt pJM ' :
Kmitla umlkl rievídčl co od
povídíti " ' ' " ' ' ' ' í
— Al pííihikIiiio — řokl kti&í
— In Ml Évídnký iieditřl mi po
lkali aůutyui n vynlui)cciíi eíř
kým u'žc mí cli til h jiím radí Jí
minout! JIM tuk činí Caroluit j uá
lile pííjíŽdl a náldo odjíždí mrzí
ho pfj tom cífi'Hké rozjímání rud
tedy ylíírn Žo odjel předstíraje
že neví o príjcjsdií vywlaiiec eíiii
fova ISVlívíiu o tuk5' že lirab{-
VíťSíovlíc tuk Miatiiuiiítou o
obu vynlanci v ťintrcty poulal
možná žo cht&lt vyHlancl bklainá
ni onlodíti al jak mámo uvžíítl
žo by hrubě VroéčoviG Jmcd c
HVÉřil ho áméry nvýml baronu
LíhoIoví který jwit húdi katolík
u to nuíciím vyhiiunéinu králi na
klotičiiý? ""
'— 1'ravdž nepodobno I — řekl
otec NřMovHki
— Tukó jí to v hluvč Brovnutí
nemohu — - dodal ]un wcčiiík
HieradHký
'— Vřeiéovič jo wim kutolík u
nílá príWl '— řekl jiný páter
— A tento pňti pruvl žo to nly
Sel mi vIuhUií nSif — ptul ho pří
kře pan l'ctr CVarniocki
— roiiiynlťte pánové i na to
— dodal přovor žo já mátu mil
vtt qiturdil od Karla Gustava žo
kláňter i koulel mnjí být na vždy
od útoku a zabrání uchráněny
— Přižnuti třeba - řekl váž
ní5 pan Zumoynki — žc v {Sch
zprávách není (líiKlcdnoNti a upo
jitoHti Pro ňvedy uchyl by to pro
spěch ale ztráta kdyby na Cen-
Ntoehovti udeřili krále v Krakove
není nemohl k néinu tudíž Lisola
jeti VreŘcovic nemohl no mu svě
řit i a dale není to kacíř ale ka
tolík nejní to nepřítel kláStcru
ale dobrodineo jeho a koneční
byť i by ho na tun pokoušel ne
odvážil by ho proti rozkazu krá
lovu a proti královo záruce na
iiiih udeřit i
Tu obrátil hc ku Kiuiticovi :
— Co tedy mluvíte pane a
proč a h jakým záměrem ehcete
velebné otco a nás zde přítomno"
post ranit i?
Kinitie Ktál jako obžalovaný1
před Houdetii H jedné struny ho
ho ziuoeúovalo xoufalHlví že hc
klášter Klane lupem nepřítele je
stli mu neuvěří i ho st runy druhé
zmocňoval hc ho stud neboť sám
viděl že všechny okolnosti mluví
proti jeho zprávám h snadno za
lháře pokládán být i iníižc Při té
myšlénce rvnl ho hnev budila se
něm vrozena popudhvost vře
la v něm uražena ctižádosti vohI
budil hc v iiČiii bývalý polodivo
ký Kinitie Ale zápasil sám s se
tou tak dlouho až se přemohl
přivolal všecku trpělivost opaku-
i i un i i 'i
je ni v (lucliii: ' vii nrteny moje i
za hříchy moje!" i odpověděl mě
ně se všecek ve tváři :
"Co jseiaVsIyšel opakuji ještě
jednou: Vejhard Vřeščovtě má na
padnouti klášter Termiti neznám
ale myslím že hc to stíníc brzo
Já varuji a na vás pánové pad
ne zodpovědnost jestliže iicupo-
sleluiele
Na to pan Petr ( 'ziiinieeki od
pověděl n důrazem
Zvolna — pane - zvolna
llliuit liepozvédejte I
Pak se obrátil ku slu -máždo
nym:
— povolte nu vzácní
oložiti několik otázek
►iícliozímu
'Nemáte práva pane
mi tibližoviiti směl! -~
lutitite
Nemám ani chuti — od po
cilcl chlutlno pitu JVtr — Ale
tule jde o klášter it o NejuvétejšI
lionu n její hidlo proto miuite
palte poliiUl stlanou hnev u to
jn itti eai netiof iuit ie jim ze
ne vám všude dostuxim Piiuáš!
e ípiávy my jo chceme xjUtiti
to je pittne utvitl se tomu
nemúAftť JoMli ncchccto ínlpo-
VltttlU píMV klímo i io so bo-
jít ubykta ke lunpUtl
- Uobio! Ptejto ke} —
tbiu Kvirujo duhy
— Nnio prÍto pane iv
io itmujvUn
— Tk jctt
— A ptnhiiítř urin btp íio
dum i Ua Utilloi nidi i msUvi
id? —
~ tak je
~ A P'oeo j-iot ttu j4
ut ne!iutii pH nU iti ktojí jou
prAp4rv ktrlO iru lohn hsl
Uxty je Um hu Pkpiiha
i-lo w k (it m piid(lí
— Tw j luojo Cť
— Atu% t jo %U — ikl
0
k
4
enýcli ílcchtlcCi zd makujících
kteří ním v ukrutných tich to ítt
M'oh rudou podporují ítácítd do
volili
— (Jeliotní zprávu mvou přet
niiiii opakovali budu
Kněz Kordcckí vyfiel a po čtvrť
' hodinco ho vrátil c čtyřmi tdurií
ml oteí
Jtřzo iMttoiit vcírl puti lložít
ř Zamoykkí meéník HÍertuixký 2Io
I věk vážný pun Okiolníeki prapo
vvht il'iwtů iniri Vfiv f'Hi'iiii
) cki' níladý kavalír příkré vojett-
nko tváře podobný dubu vzro
- klem i silou u několik šlechticů
jiných různého veku Kněz Kor
dceki jím představil pana JJabi
niče zo Zniiijdže a pak jim opa
ikoval Kmiticovy noviny Oni ho
velieo divili a počali očima mířit
puna Ondřeje zkoumavé a nedú
vřřivé a když nikdo ho slova ne
ujímal ozval hc opít kněz Kor
dockls '
— ' JJÚli ruějž clu-ánítl ubyel
tohoto kavalíra zc zlého úmyslu
neb zo lži podezříval lilo ty no
viny které píinenl tak so mí zda
jí bytí pruvdě iiejtoclobnýiin ži
jmciiu uznal za věe slušnou uby-
eliom jo pospolu prozkoumali Př
iicjupřímnější yuli ho mohl tento
pán mýliti Špulili rozuměli fipat
ně slyšeti nebo laohl těmi kacíři
zúmyslně v omyl uveden býtl
J'ostraeheni nrdce nušo niiplnitl
poplach ve Hvatém místě vyvolali
pobožnosti překážeti — "to jo
pro ně radost nesmírná kterouž
by hí zajisté žáduv z nich ve zlo
bě odepííti nechtěl
— Zdá ho nit to býti pravdě k
dobitým — - odjwvfděl otec Něš-
kovski nejstarší zo shroináždent
— i de třeba především věděli
nenídi tento nám kacířem
— řekl Petr Czurniecki
— Katolík jsem jako vy! —
odjiověděl Kinitie
— Přihlédnout i sluší k okol no
stem — poznamenal pan Zamoy
ski
— Nuže okolnosti jsou tukové
— odpověděl kněz Kordeekt —
že by Bfih a Nejsvětější jeho ro
dička zúmyslně na nepřítele na
šciio zusleK'nost kcnIiiIí aby míru
svých nepravostí přebral jinak
nikdy by hc na tento Hvatý stánek
neodváli zvednout i meč Nepo-
vazil vlastní HÍIou„tuto Uepubliku
siiini synové její mu k tomu do
iNiinohli: ale jakkoli národ náš
těžce poklesl jakkoli no ve IiHchu
brodí je přece i v hříchu jistá
hraníce kterou by překročili nc
směl Pánu svého opustil od Ke
publiky ustoupil ale matku hvou
pu tron ku1" a královnu elíti nepře
stal Práží hiin a pohrdá námi ne
přítel tážedi se eo nám ze sta
rých eiiostí zústiilo? Já odpovím:
všecky enosti zahynuli avšak pře
ce ještě něco zůstalo zúslula víra
a úcta k Nejvyšší Pniiné nu kle
rétužto základě vše ojiět znovu vy
budováno býti může I vidím jus
ně: žo byť by i jediná koule
švédská prorazila tyto posvátné
zdi — ihned i nejzjitvrzolejšl od
vrátili by se od Svědit z přátc
jejich stali by se nepřátelé a pro
ti nim by se pozvedli Ale i Své
dové maji vůči vlastni záhubě oči
otevřené a chápou to dobře
Proto jestli Pult — jak jsem se
zmínil — slepotu na ně zúmyslně
neiMislul nikdy se na Jasnou Ho
lil ncOHineli udeřit i neboť teti
den byl by duem v němž změnilo
by se jejich žtěstí ti ve kterém by
e vtiiecti jMičnlo štěstí naše
Kinitie naslouchal udiveně slo
vům kněe Kordeckého jež byla
zároveň odpovědí li to co Z úst
Yřcščovice proti tuitodu poKkému
vyšlo Ieé vzpamatovat se x udí
vetd a (ival sm
— Pné bychom velebný otče
neměli věiiti že liiilt zaslepenosti
iiulivil nepřátele f rvaíme je
jiili pýchu jejich httvwt m!em
ských itatkti mažme nokiiokiteluý
útisk břemen daní jež t du
rliovtd ukládají u siudito pot lupl
itic ie pied iadoou kvatukrúvleli
lieeollMiou
Kteíd Kerleeki uoHlNifdé i'i
mu Kmitiioi leo obráttv w k
eetémti tthtomtUttěnt plavili
— Ptt leuto iUcbtie je M
Uitee IUidu ku králi iwdAO
tnu jevbiuettnii jak je t tmto
kdi mám tl krkovtV(VťU
PttuUut neiutivtuAu #piu i'
krl uá není v Kukoí ni v M
bliMe nybri i ihitett jktttlo
c Krakov p4bbd ™ Ya4}
ťdjdf
Ncl4iui' to být — (d(Kiiř U
hwiji m jU pttoktfá je % t
i' kii l(i l d vjké J é dnud
a mmit IVUtkvm oleji
lld ii i pttjjtt Jwnvtn
otcové
tomuto
uby sto
vykřikl
řekl
jíte
kfnbiki #ut4l puUt —jMlny mí4Vv ut utliduU?
ltuc páni Ondřejovy cli víly
oíl M yplly do tiíkčho wědíního
zvonce tojiciio ytm mm na Hto
lo a m xvonoo přeiOHly m m Jda
vu tažitelo ZnwMífjovuítt Ko'bo
ríhUCiú nepřemožitelná chuť
indiojjt zvoieo )i hodili ho na
hlavu puna (!zurnieckélio Itývalý
Kmitío utálo víoc nabýval převahy
nad zbožným iikrouieným Jiuhim
ěm Lee jřemolil ho Ještě řekli
— J'tojte hcJ '
— Jte-li zo ZmtijdŽo musiťo
vídžti co ho na dvořo zrádcové
dějo Vyjmenujte ml ty kteří mu
k záhubě otěiny dopomohli jmo
nujte iní ty' lukoVníky kteří při
něm Htojí '
Kmitlc zbledl jitko Hlína přece
víuk vyjmenoval několik jmen
Pon' Czarnieckl vydechl odpo
viď a řekl
— Mám přítele dvořana králov
nkého pana Tyzeuhuuza a ten ml
jeStě o jednom a o nejznáměj
hírni' povídil Nevíte nae o tom
arcilotruí
— Nevíru
— Jakže? Neslyšel jste o tom
který brutrskou krev jako Kuiii
firolévalí Zo Žmujdže jste a o
ICinitícoví jste neslyšel ?
— Otcově velební! — vykřikl
náhle pitu Ondřej" třena ho jako
v zímnící ~ Nechť ho mne ptá
duchovní onobu pak všecko snesu
Alo pro živého Poli nedovolte to
muto zemánkovi aby mne dělo
týral
— Dejte pokoj panel — řekl
kněz Kordcckí obraceje hc k pa
nu Petrovi — Nejde tu o tohoto
kuvulíru
— Jednu otázku jenom řekl
pan mceník HÍcrudský
I obrátiv hc ke Kmitieovi zo
ptal ho :
t— Nenadál yjito hc punc žo
bychom neuvěřili yušitii zprávám í
— Jako že jo JWih na nebi!
odpověděl pun Ondřej
— Jakou náhradu jste za ně
očekával ?
Pan Ondřej místo odpovědi h
horečnou rychlostí ponořil obě ru
ce do koženého sáčku při pasu
zavěšeného a vysypal na stul dvě
hrstí perel smaragdů tyrkysů a
jiného drahého kamení
— Hleďte! Vizte — řekl za
jíkavýnt hlasem -— Nepřišel jsem
pro peníze nepřišel jsem pro vaše
edměny Tu jsou perle a drahé
kameny Všecko dobyté z ho
jurských kalpakfi strhané Tak!
Potřebuji odměny? Chtěl jsem to
uejHvítější Panně obětovat ale
teprve po zpovědi se srdcem či
stým Tu jsou! Tuk potřebuji
odměny! Mám více mnohem více
— Podejit vás
Všiehni umlkli udiveni při po
hledu nu tolik klenotů tak snad
no ze náčku vysypaných každý
se mimovolně sebe sama ptul ja
kou příčinu by mohl mít i ke lži
tento člověk když mu o odměnu
nešlo?
Pan Petr Czarnieeki so ulekl a
zarazil : neboť taková jest pova
ha lidská žo ji zjev cizí moci a ci
zího bohatství oslňuje Konečně i
jeho podezření zmizela neboť
jak mohl připustit i že by takový
pán jenž hrstěnti klenoty sypati
může pro ?isk mnichy strašili
chtěl?
Všiehni přítomni na sobe polili
zeli a ou stál nad klenoty s lila-
voit vztýčettiou podobnou hlavě
rozdrážděného orlíku h ohněm ve
zřítelnicích a h ruměncem nu tvá
íi IVrstvú rána na skráni a na
tváři zesínala St rušné bylo vze
zření pana Pabiuiče který pohle
dem stihal pana Czarnieckého
proti němuž xejméiiu hněv jeho
byl obrácen
— 1 t vašeho hněvu je pravda
patrnu — řekl kněz Kordeekt —
ale ty klenoty nekovejte neboť
uejHvítější Punn nciiuUe přijati
eo ji ve hněvu třeba spravedli
vém Inlo obětovánu Ostatně juk
jsem tekl — o vás tu nejde ale
o ifpiávy kterě Mnichem hrú
ťoit náa pronikly Hub ráčí vědě
li není li v tom nějaké nedorozu
mění nebo tějk4 mýlk nebol'
jak káni vidíte uestovnávi ke k
pravdou to 4n pravíte Juk máme
tedy pobožný lid vypudili nej
ětčjii Panně uctíváni ujíícoi
břiuy o duo v tmel luuucity toi
ti ? — ►
JUjt triu v MvíetuM Pt
tiubvrdruktvi úíx méjtř triny
lavrtmH — křikl pot KtuUw
lota tukanM
V blao jeho HaKi tolik ptály
mpied-Uraiohu mljKl e
ptiímitut VittUvělt Jttko by io
zdocli opruvf ! provádějí Za dnu
míižoiio lidi pouÁlítí ku pobožná
ktí hU opiilriostí kluší dbátí tře
ba jen proto žc Král Karel od
jel a Víttcmlioriř mhí železnou ru
kou v Krukovó vládli" diichov
ní neméně než Hvětsk stavy u
tÍHkujo — - A6 v napadení nevěřím pro
ti opatrnost í li íéeh o nenamítám !
— odpověděl pan Petr ťzHrnícoki
— A já mnichy k Vřeícovíčoví
vyšlu — řekl knéz Kordcckí —
s otázkou zdali Hulva fiiardíu
královská jíž nic neplatí!
Kmitic si oddechl
1- Chvála Holin I Chvála IJohu!
— zvolal
— Urozený pane! — řekl mu
kněz (Kordcckí — Jííib vám za
plať za dobrý úmysl Jestli jste
ná podle pravdy vuroval po věky
pamatována bude vašis zásluha o
nejsvítější Pannu a o vlast ale
nedivte hc že jsme vaši ochotu h
nedůvěrou přijali Nejednou nás
zde už strašili — jedni činili tak4
zo zurpiitilostí proti víře aby nej
světější Panně uctívání zmenšili
druzí z chtivosti uby něčeho zí
skali třetí toliko proto aby novi
nu přinesli a vážnosti v očích
lidských získali a hiiikí byli mezi
strašícími i takoví kteří oklamáni
byli' jako snad i vy jste by! o
kliimán Sutím proti tomuto mí
stu velice jest rozzuřen a všclijiik
se vynasiiiižiiji' aby pobožnosti
zde překážel o věrné k ní co mož
ná nejméně připouštěl neboť nic
tuk nepřivádí v zoufalství pekelný
dvůr jako pohled na uctívání té
která potřela liluvii hadu A
nyní jo čas nu nešpor Vyprosme
ochraně a knždý nechť pokojně
ulehne nehni' kde by lllčl být věl
ší klid a větší bezpečnost než pod
jejími křídly?
I rozešli se všichni
Po nešpoře sinu knčz Kordcckí
Zpovídal piimi Ondřeje dlouho v
prázdném již kostele potom ležel
[mil Ondřej před uzavřenými dvoř
mi kaple už io půl noci
O půlnoci vrátil se do cely pro
budil Sorokir a dal se mrskali až
um záda a buky krví naběhly
Jas F Vrána
mm
stavební
kontraktor
Stavba ooneotových zdí chodníků a rfuýeb jiných cc
iiiciitovýcb prácí Tel Dou# 6210
Používáme vlastního konkrýlového utrojo Za prácí ru
číme Výpočty zdarma J2-4
1050 So 15th St
OMAHA IÍEBK
J T DVOBAK prodavač vepřo ART ROCíERg trod dobytka
AL POWELL prodavač ovci
Teťřoíiu ito neb fliíta ufun a !mliiitn IcíwIIí li
-! Tol Ho 607 — Ran Vhnnt: Cn 51 1B Ba ?tí f
— - --j
X nuuill XID EAtillÚlIRtJ DiUK') ůUUin UÍYlAnA 'X
Wm Frank a Dorota Jandovi!
HtfPmMďm rnhrnhníri a htWmwiři í
7
ž
i
je n 1 1 )ď r í
Tul Douilai H'HI
'miX&i C 1235 již 13 ul Omaha Netrf
llickrn li lilu ublrUla Irfnl w) klck-ll
XIII
rána druhého dne divný no
zvyklý ruch iiiihIuI v klášteře —
Hrány byly sice otevřeny neza-
brařiován píístiii pidiožuým ob
řady konány jiiko jindy alo po
pobožnosti poručeno všem cizím
uby opustili obvod kláštera Sám
kněz Cíordceki v průvodu panu
mečníka sierudskčho a pana 1'etra
Czaniíckélio prohlíž(d bedlivě o
pevnění náspy u příkopy polože
né po obou slťimich hradeliuí zdi
'l'u i tam poručeno provést i opra
vu ' kovářům ve městě poručeno
uby připravili železné hroty ni
lloiihá kopl kolnu' kosy na dlou
há držadla a klády tózké pointe
velkými hřeby A poněvadž bylo
známo že i už v kláštere je značné
množství podobného nářadí ihned
bylo po celém měsló vyprávěno
žo klášter očekává náhlé přepade
ní Stále nová iiaíizeiií zdála se
potvrzovali zprávu tu
Do noci ji ilvé slé lidí praco
lo podél zdi Ihanái t těžkých
I jež ještě před obležením
Krakovu kasteján krakovský pan
Varšieki poslal položeno na no
vé lufety a připraveno k případ
nému použiti —
Z klášterních sklopení vynášeli
mniši i čeloiP koule jež rovnány
byly podél zdi prosíván prach
rozvazovány swiky mušket jež
rozdávány byly mezi posádku Na
věžích a na hlídkách rozestaveny
byly Mraze Ji7 Vc dne i v iioct
pilně měly pozorovat i okolí kro
mě toho rnchláiii bvli lidé na
zvědy do JVLstiijné Klolmeka
Křepie b Krušiny a do Mstovu
Uo hojně zásobených spíži klá-
Étemích docházely zásoby z mě
Mm Censtut lunks i z jiných
vi ktl klášteru náli zejících
ZprávH o cli(Vhtiicm útoku jako
hrom udeřila du reichu ukuli - j
Měšťttlté i sedláci po 'iilt se selul
tv a radit i Mtnt nevoitti -i--J
by kterýkoliv licpt jil hiuťl se od !
vtiti xtťhtututt na Ja-uum Umu
(PokraěovÁiti)
Dr B DIEI1STBIER
I)01iĚ PIVO JliST ZNAMENITÝ LĚK
FREMONT BREWING CO
FREMONT NEBRASKA
vyrábí a lahvuje Plzeimkě pivo Co ho týée chutí a jakostí
jest ncjbližší importovanému
Součástky tohoto pivu mjlcpší slad dělán z nejlepSího
'ý jeěnieiio v nnšcni pivovaře n pravý český žatecký chmel jest
í používán Obsahuje '1 procentu líhu a jest doporučován mno-
liými lékaři
í Clieelc li K(dč pociiutnati rbjfdiiojtc obč jednu bednu
E 3B Vrífunri &c Co
architekti i inženýři
Vjliiluviijí lAny mi Hiho linliii liiďy viU olinlv(loiii(3 obchodní
budovy skoty koulely n jiní I oio' ikou inYíci jíiko nioby u tiodobnc
úřadovna 875 77 Brandula E!(" OMAHA N£EIt
BlI!-Hj„j:II:::: 'JJJ :'jk -HWMKM~M'+-M-M'+'Ml-M'Í
Rectální nemoci — vyléčeny
Wfrní oSijtřovAnt ktdré líóí píítSt zliitnu žílu tmho jiná rofiUilnt nemoci
hen lókahkílio raliroífení ŽAduý cblorofonn ctčr ani jiný jirostřcdek up&
vniíl tiouílvftn Vyloccnt ziijiSlíno v uihVm pfíirndo který jot přljnt pro lé
fioní a žldnó pouizo dokud uomoc noodejrio Plito pro knihu o Koct&lfiích
tiomopoch 8 dosvňdčoní rul Dř E B TAERY 210 Boo Eldtf OMAHA NEB
Sáňkování a hroudová
ní sněhem
Pra vú rozkoš u potó
áeui po celou ZÍmil Z
každého kotlíku
Paxton
plynem pražené
kávy
2 lij krabice 60c
Paxton h Gallaghsr Co
LOUIS BERKA
český právník n veřejný notář
ltň Huo Itlda- Oniuha
Vynifthtt ilťilírtvl u MrovuuvA imijutek
ulo i v CoťhAťh LA viní dolrou nulu
u Hxtiiul vílí v víocli (toiniiilcti jiftjia
duch — Tel DougUii 6907
Dr V Atiy
lúkuř a ranhojič
bývaly voloittAr ktiuiliy dvomiho
rttily irof dru ťnwllku ru utno
ťl iiMmlsé m itiruri-kd ktiuíky rot
dm Kukuly v ťuu
Líit víMilmy leiwk iitarU
nstum 1
líky i vliulnt tjtuif íit 'tu n4tuu
n ii2áitiiil
IŮU litu IUu4 Av- C'UU'o Ul
Í Caský zubní lékař
kipevt JvjlvU KU MUW p
Í4io%ki tťkh
pofíujw nřiiMnu
%
S 1
fc" r I
:
c } Ncjffoiernijil ťi
1 IUM1 tr wolt í r
tockía lití- !
Pí RQSIE KRETSCHMER
ratiliojiílu a vyrábitclka prordulé
čobUo bylinná a koi winó mastil
'i DRUHY
Mi l' lnu iit imniiiivn innii mmt
l-iv 111 Iříl tin MIIIWI1M l'Wlt4 url u
ll l I4l iil t:il 111411 rlMlaU illll ilflil
j mIp nt ii„j ii 'ct ii44i v 1 1 eur i
iiiiii n 4itliitlu iirnwt iirmaii mM
j I !! 4llllll II 1-1 lnj„ ťUI l)íM 4
i li Sa „„„i lí atil llJl ti [II
i A-li i nil
MRS ItOElE KRETSCHMER
302X 6u 13 St Omaliiv Nob iKlm
j
I-M4-M-H í 'l"t! {-i ! -l-l-J-r-H-l
íau Yiník
tesky loatiukový u poJUty
vnt JtUnatol
i k
kl t (! ni MI "ll
11 i mí Vtim 14 til
'! 1 4 tltflt VM'M
I'-
I- It il 1 t„4l Vit
k i -kl
Clu) K IIII i tu kuW !
i' i i4 I! MM 44
1 MťM
iHtll4l l'IÍ lt I klWt
liia iivi 4
Nlll t m Cil' IKIsMlIak
ttt ttIWltllil
i
jffi-M fliiSť pi Clias Rosewatcr
ÍJ i Uh! J Imi m t44 OMAMA
I T tii(tutM(„éMAa x ui Miny ► tt 4 j kmt dtuuVt
tf
l4tiii lvi iXtigU JU
IWHHti f r+Js i+-r k H H~
4
t ií ) 4 i-iji HStt du 1 „i
Hí V 4ťit ta 4i la t4