Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 15, 1915, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V
í t
7 } P 9 ' - ' '' Č - i--'"' ' -' 'I' ' ' t ' ' ' '
Htrnrja 4
I 0K KOK )S'M MJOMINCBIOIS
M£ZlNAItODNl VLÁDA
zmoudří nu tolik aby své spory i dme by ' n j--v 1 1 na postupu
o Hranice a kusy (iimUIio povr- i v ♦ -1 j I J ' pince
hli ll'V TÍovalo vražděním ný
biž klidnou dohodou a podrobc-
Jlíill Se MllílcímU SOtldU i'l' H tu
však jc zajímavo slyH vynikají
pobb'ujc otro )(' iiír uvolnily 1 nul alf iičidlí jejíchž' první ň
by milliardy dms obětovaní"1 1 hlavní KMilíříkifi by byla oprav-
() budoucí tm zinároiflií vládě (i j'ua vojdo n obrál dy ly se na dov a laiku k dětem a Za druhé J
jejím vv Víjí iJfi-iíiiiílťi iíoi'4: k u S 'nnru i'in"' itullutiii jiviic í 1 1 1 hn aliy V' vollu" iiiiiližťhi lijifl
iiciviii íiíií-ÍM-ký [ďtU kt"' K'iinvlu viiiliH í'l -iU v i-jini'iiiíli % I i vi rozčilil
ii Stíiil-y JKim V'vo ly j' lio Hvolmlly ly m íily mí lui ii'm ! v Mi-Íilní jot íi v jij i iiuijclkiií
jwil ivkt-vt jiiili-iní inu?íikiiií i'!-' '' z'I'kv) li'fí ili'' lin i jirv "lny a oluíí i
u ni'l''j lni i- lí-lhivi nkiúi ' "m 'lvf íi v l-ti ii ii ii v Ziijfti '►'fi-ií iiim- j-nico vniky inyh'iír
! íi ('iIioikmIiicc iihy jíiíjíili ly
in vi' i'iklaln( pnivily it ur-ínili
hí níi li vhiIi-í luřzdy nvýVli mmli
lijxv ttlnly zhioi'iih jioslini 1!1
hl vi lui piuvi' cívílÍHíiei a po pr
vť' v i'jmíi'li ("Inv''!'! dkI va liii!
(lianiklcp ji-lio zilokoiinlovuii vol
ným híc nic jistým vliv in ryzí ii
ltťÍMií' řiiriiiy přirození-!!) vOďrn
vyliírn (tí'iý íiiliiulc pííHnliit lii
jcni u mntf ile liralrsl vím a lV
-knu
i K hlllll VMillt! 11 ZilH'll)
jjMiu ncin iii Kniileuvlý (ItHlOI'
čího iniize ineíin uoy jix m
]ť( ilolitvuji' I i ! i 1 í vinvii ini
Jiiniii pro které i!'Mii'l lulilvo
trpíln ingkriifgi a pro k t i ♦' Ji'l
liiaií-a iiiiimI oliéovat ivé knnli a
krev aby několik fniníi nalioi'
]'klie v !í'jici í daleko o Hinrtl
eícll htíel yí luolilo itlilát o Zi né
a ZHiuéky
Jevons má zu to že představy
jeho o mezinárodním parlaiucntí"
li kiiť'éní w do wdmdeisálí I't
arei je niilno nly { íúlelé míru a
jiti vi ženci myšlénky odzbrojení k
tomu nraeovali dle sil 'c}io na
tllto elivili ji Jli jvjc třeiiíl je t
1o: [lOsílil- význam rozliodéího
Kuidu Jlaajíu aliy vyřizování xpo
ru před tím bylo nueeiié nejprve
v ureitýeli prípadei li pozdéji ve
liaje
laeZinaroOjii
e 7 to
sýkmi-
vw-elj takže
bo vyvinula
liá viáda Toť j'iiin e-sla db
soudil levensova jids d p i
mír i zjednat dnvéiii nní náro
dy l:t'l'í'i je i' Vřieobeeliémll )!
zbrojení lna
-Meiiiároduí vláda se híiilem v
HuajíU áiežel bude (pi' Jc
voiisj ze í-boru zikoii(Kbu'néiio éj
li Heiiátu výkoimébo a houdcov
ského S jiat je v juíntúa hmVhhi
jiejvyšAí svndiovunou moeí "!' -Jiy
j( lu jou zástupci (a tu vysí
lají velmoci po dvou M-náloivii
iieiisí clálv !o iedimiu takžt
wiiál eítal a-i bÓ eienui Hena!
lozbodiije o újravé bráni a o
iluležit!jíiilio o Jnedálií území ji
němu státu tehdy jedí donava dní
vláda jeho hjadná zavinují í pov
stání a bídu nebo kdy (O pro
cent voliěíi doi'Hli'llO území zádi
1'el'ereiMji'iu ( všeobecným blařiOVu
ním luluj za změnu nebo je-li u
zemí [ríli řídce jako kolonie osí
dleno Až dosud všecky takové
zméiiy bývaly Kpiihobovány vál
kou ]ak budou yřizovány bz
vraždění doeehi hladce prošití na
základě Mtaiiov Jednání v k'hA
1é konána budou iranťouzhky ne
bo ťKperanthky Hcjiát ze hibe vo
lí prvního íutuintra klerý vy
bere ostatní niiiiÍKtry ze řlmu se
nátu éb-novéí kabinetu jmou Np
leéne a kiiždý zvlášť senátu od
povřdní za své výkony Není zde
nijakého presidentu vladaře ani
jiné "hlavy pro ozdobu" Soudce
ustanovuje první minislr a potvr
zuje senát k odvolání jejich j''
Iřeba dvoutřetinové vétiny sená
tu Zákony usnes né senátem po
Indiují ku plalmli většiny bia
sfi zástupců KÚěaxírn uýeli slátO
Kalúnet opatřující výkon usnene
ní HcnáhnVh rozpadá se v oddé
letií práva a spravedlnosti obec
ného míru obchodu u íiuamr
Oddělení idieeného míru j jcI
tmk pief'lituroii pnlierjní jedmili
miiiihtersfvíni války udržuji po
řádek mezí iirody a tuyaniMije
iievylinutelué KÍly vá!'ené
luoeí jeho je slálá oliranim ar
máda záležející z částí bývalých
velikých aiinád národních a říze
ná mezinárodním £jibcm l)o lé
to ariuády vyxilu kazila velmoc
pouze pHHio aiiiZii mnU země
lne V pi ipudr potřeby pří obrcllé
liiolili%uei liieiuáriNloí povinu)
jfoii vtimmi do iaeiee vjpťaviti
jeié ihií tdktivé tábory inuie stá
ty pak voje o (l)M) muti l'o
dtdiié ta íiuUmaiio je íud itvo
toho patino jita JťViui liepoLláibt
nj5tté odzbrojeni n vymUtiH
áHy in iscfui 1 mitté nýbrž
tťdlvujť ni 1 1 44 tutxto le all
nýeit aiioiil js !mt!ivýťh sUitu
Ma kt de ihajtei li jedinou Miaudn
l b T oiu pi ' v ' et I nbjtiie
pi ipitdío k vnil'' ni pti !(íioi í
t illl j li b JtiíbodMOii s io bi
no inúriMlitítio iii hi"l ď! i
v i!n t p-ijo'ií o ij o!- i jcí-m'
ispíd to i tuád t i i by Idavio
Mi ! I úei I t--ktiKil ífcý lHth'
lV W V Viteji' li Ujnt4 p'!Í II
budoucí vlády mcziimrodní liz
du'H zasedá jako rozhodci soud v
I laau„ ZákonouHi nrý sbor (re
nil mohl by zuilnoiil z'eln pil
lozené kdyby koni' reime diplo
itii v llaaj(u s- UHiieAiif ž'1 binie
Se scházet pllividelllé lll)J!M:i!
sty za ti i b ta polom kdoioé
né A šém' výkonie'' moeí I n
douei nmzinárodní vlály je In
loviiež: je jím sekli laríat Iiicmii
konIVrenee haagské Není )o
(hyby dí IcvoiiH dlouhá to cc-da
která vede k tivalému míiu a od
brojení a mnoha roku bude za
potielií aby (kil-d vzruší zbrojeni
íihpoii byl zadiželi nb— kraUÍ ee
'ty i ii i í
POKBACUJE LIDSTVO
NEBO NEPOKRAČUJE'
Tulo otázku položil hi stirnký
U"eiiee aliilieký ptolt ssor Allr'I
liussel Wiillaee (iiar 2'' a ol
pOVÍdá 111 UÍ --Zápíll ne Je co:
hluboee zariiiucuiíi ího v toiulu
přiznání starého m eijec kť rý ee
lý život věnoval zkouináuS prače
lidské zákoini eiviliíie a pokro
ku aby dosel na závěru zívoli
klíčujícího výsbdku ze -pokroku
v lidstvu není ( Wallace urej
nerozumí ( pokrokem leebnieký
j-okrok nýln miíuuí rozvoj lid
ké poiidiy k vyššímu a dokmia-
I lejsillill i IVOIieeiie smol V al
i 'V -
aceovy Jou nio: v m ih em
b mi u li í že naši' ohi-uiiiiii' pnkro
ky e véd' a ov ládáoi )rí ii ody jsou
diikiizem it-iKt duchovni povýšeno
:i I Had Jidi lllill liý-l Veiil jl' lili
p eKlo neodůvodněno I ! i-J oi ii'li
doklady a mjdá vucí p unálky
-fejio iikazlji že nas" innum
vá a mriviu b io povabj n- -jiokroeíla
v nijakřin paiiuěm
slupni
7é druhé: shli'dáváiii' dolil
u lá veliká biš"vni inferiorita di
vochu je zrovna lak nedokázána
t ím víc je s opravovoii sympatii
sludrtjeuie lim viď nulézúin'
podobají se nám ve svý li vroze
ných sílat li duchovních íoi i Au
strahuié lak dlouho zahiuovuui
naším posměchem — lidé tet sko
ro ncjiiízo stojící co do hmotného
pokroku — přcM to svou s'ožitou
řt ěí propracovanými řády spole
čenskými zhusta i vrozenou u
šleehtiblstí Mvaliy j-v1 přízna
ky Viu1 íni povahy vclie- podob
né povaze naší Mají ii méně li
losolu a moriilistii ne iny jou
za to prošli lak velikého množ
ství Idbeu a šílenců které umme
mezi s bon my Na ilruhé' sírane
Nhledavátue Ve VVhsil h lypeeh tli
vosskýeh ostrovanu v Tichém oce
iiué že ačkoli jsou divochy po
Nlránec bmoliiého pokroku přec
tělesné rozumové nad nás n vy
irikají A tyto lidi my pravé kvap
né liuUíme působením naší vv
ehvahivané eivilisa-' !
Y41 Iretí nemáme praádiu ho
ŽENA VE SPARTĚ
důkazu a tom že i lidé kamenné
doby by bylí bývali líuievné ne
bo nu a viit- stali nJe nž my l'il
piii ti( boiiioiských ti-xlrovatiil U
kazuje že prosta iiuiéní a pitiil
koiiiitriikei tli bas In psítin ho
jazyka lotkytají ádnťiio lukuu
in'i ioi ily v tomto tlrido iu pií
ptdť — pokud jde o m juáv ně j-1
pialiytllit lc o ji jidu t AÍ-1' uri
Vllbce lliáliie bezpei tlýi h iíiaV u
kazuje se že 114 měli vyši Mu
mové esiju litké a imavni sein p
luiNti které později v plném roz
kvetu nalézáme f slté llelit I
t p' U íítckit
Za sto U'Íe lei 1dy lidUu se
vu'te iieilokoinililo stínili W d
lei by to trmddivé p
iiáiii tdvliv liťiiu inelu h I 4'it-
V IOV do ' aoi V bu ttUilOl
' S t 1 '-! v i im-i ní ) ' di-
m e j- sl
"U-lH
kě!u uj ?" H ' lv s t-k ídáií
1 lun lot s'( 1 tis j( 1 Ni il
š-ti V i bib li pjíittii {'
iu'jlit di pnle4iiioo MUad tm j je'ti mttttd 1 1 btiiVuliHao lui-
l-ykuiKos jaistíiral se i o vyeho
vuií pohlaví žiiiskťho 1 j év
éiita musila eviéiti hc v běhání
skákání zápasu v házení diskem
a ošdipiiu v tanci a zpěvu Míita
k tělocviku jim vyhrazená nebyla
každému přístupna l'ri veng
ných však hrách a zápasech dí
vali se mladíci dívkám a dívky
mládencům Odstranivše rozina
lenost a choulonti vosi zvykali
-pari ane dévéata nemené iiez
n ladíky aby nahé pri jistých
via viiosťch tančily a zpívaly l'rl
brach veiejnýeh pronášely dívky
0 mladících slova au b i jo vy tu
posměšně' lu pochvalné čímž o
všem veliká ctižádost a horlivost
mužské mládeži se všttpovala t)-
latďíui lukům u nichž ženy a
ívlášté panny skryté žily a muž
kébo pohlaví se vzdalovaly by-
o vychování sparlskýcli děvětil
esniés na urážku a i oděv jejicli
dával jim příčinu tu k posiuť-t hu
11 k pohané I ns ( však byly
rý pr ee nad míru mravné a ctní
ié I j neví se aspoú že by bý
vaiv 'mzbedué! 1'azdoii mě-ron
dosáhl zákoiimbii ( c toho ze byly
lejsjlnější a liejklásnejší z cele
1 li 'Hady a že rodily snadno :idé
1 z !ravé dílky Krása jejich Jmi
Ida závisí Jíekyii ostalníeh iu'Ž
nořit vsik zt ns' ny ie liym pi'i
nich l uším iiabvlo praniáio
Vny ve říparlé jiozívaly věíši
vaznosti než družky jejii ii v kte
rémkoli kraji ostatního lúcla
'y'hoviiny byvše tak jako mužo
é v kázni veřejné uvykly jíž z
mládí cílit se jako obéaiiky a mí
ti v záležitostech vefeinvch živé
účastenství 1'cliié pak piikbuly
jsou loho důkazem že srtliiatotí
i' vlaj1eiieet vím rovnaly se mu
um 1'roto a pak ovšem i jako?
lo matky binloiieího pokobní jio
Áívaly úcty 11 váhy veliké ( hvá
'i ludi hiina jich plalila mnoho a
hlasu jich všímáno si i tam kam
v obci jiné soud ženský najirosto
iii-donikal 1'usobení jich na po
hlaví luiížské bylo lak veliké že
ostatní fíekové Sparťaniím tlokon--e
vyěílali žeiiovládil
V pravilé vě-ak nebyla "ženo
sláda" títto leé přirozený násle
dek bpšího postavení jehož se
iiiáin ve řpohěnosfi spartské z
'ííěiii sviehii iiibiJiýeli tloslávalo
ena spartská byla v pravdíi stře
dem ibuiui jelikož manžel o veci
tloiiiáci starali se nemohl
Svobodněji ještě nežli Želiy pro
vtbuié nmhly si naproti uiužiím
poéiuali ilívky 'o ulici na přl
kbnt směly chodili iiezastrciié
ny však vdané nejinak než v zá
Voji 1'lít'ilioU loho aby prý si
mohly dívky muže nalťzli a ž ny
svým mužuiii se uchovali! 'a po
měru takových mohl si v Spařit)
jinoch tlévu k manželství oblibi
ii u vy volili sam— -mohl st iž'iull
lásky což v ostatním Kecku
kde panny iřastřciiě v prtivodi
siit ii h žt 11 choddy t ilkeiu sío
lo poláde jed tbona Se tllítlVil-
ly téiiiér bylo in iiioué lúsUa
pak lato jí Á stál 4 dobrých pi í
lín podporoval litbylu osnn lá
kolt blottuivtoi lásktll 1'OlliUiiti
1 Lu l liýhf íi bv U t láska iltivé
ho piisitho t smysliiéito mladí
k lc St ntltt iuv 1 U 1 léjui
lit t ka
MAJÍ SK ZENY VDÁ
VATI Z LA3KY?
o- : ii Nuprtk tm j- iiipb :i ttion
ltilV poitok bii l itie stite i I 4 l
t iiH ptliattSU! 1 íhi ptV % í ltJ-tilř jelet pl ul
) iiit Oe - Ol I tslo ! tt (toytlet i t
locřiiiáio lisí vln I t I nti'
ItlK p ! t-i oé Míll b
nim ibm4'i'u í v
! pto utě-di j diotiliv c
V y !oi
'Uilťii!-
lit bo Mitt ik t lásky t
lásky ncjvlcfl íbhájefj tebtt U
se nikb neodváží odsoudili sbu
lek z Jašky Jdi Hanili Jíernhard
lová vřé-né temp tam ni ní uměl
knř liší se ol véliiny Ve vé ol
iíná pravé to vládli loziimovýeli
hkiiiz 'Islyl zviwiých -laiTiaj(f
de convcnf ion'' a vsliipuje lz
výhrady pro maiizelství Jašky
Aiciť že íliiicil vyskylujt! se 0
taka: co jest láska? "Jsou lidé
usoudí Sarali líriiliarltov4 —
kteří mají zcela neobyčejnou
schopnost náklonnosti k někomu
11 přece lásky v pruvciii slovu smy
slu nejsou schopiii Iáska Ve vyš
ším slova smyslu je vyšší formou
iiáklounosti a životní svazek kte
rý je založen na basi lakové kn
iriiuálské lásky má vrtní a vysál
něžnost štěstí AI na každý způ
sob je pochybím zhl-lí vášnivé
hnulí mysli mú že být základem
šlasliiého iiiaiiželsl ví Mibistim
vašeii podobá se obéasiiému sílen-
siví omámí dokud trvá lile jako
iiejpyšnéjsí oheň a jiejlcpší dout
ník dohořívá 11 nezanechává nic
jiného než chlad bílý popel a při
iiejjciiinějšíiii doteku se rozjuidá
vá Když smyslná vášeň kterou
véišiiui Litli omylem nazývá lá
skou iiohiisiie dostavuje se na je
jí místo slrašlivý pocit prázdnu
ravá náklonnost zodpovědné
kamarádství silný pocit hluboké
vá jemné sympatie zdají se ml
hýli j-rvky které umožňují šřasi-
lie IliallClSl V) OHltZClH VI ZlllO-
zeiié jen na vášni snadno bývá
ol řešeno bouřemi skut éného života"
JJezpodiníiieěně pr) sňatek z lá
sky vyslovuje se také známý ob
hájce cuK'iiickýťh ideí dr (' J
saleeby přcjiotlklátlaje ovsem Ze
láska nebude ztimeiiováua s onou
uiyslovo 1 jiřílažli vostí pohlaví
kterou i 1 kf lusky neschopni po
kládají za lásku Manželství kle-
i se opírají o silnou moc smysiiié
laklouiiosl i jsou ve svém výziui
mi zloéineiu proli spnlei-uosti a
proti příslím pokolením láskil
vestihl Shaki-snearil luinsav že
tsláva pouze z vétiioslí a otlda
msti V tomto iiejvyšiím siny-
'11 je ovšem mnoho lidí hudiy vil-
1 - - í
oce ncKCIloiiUO H "ti llieu 1110110
é'kati jen kompromis! Jest liz
oíímzi cuji nikové lit povazují lá
'ku za j'liný a nejlepší pmlklutl
iiianzťlsl ví mýlí se 1'ravá láska
skrývá in-veiloiiiky vždy elementy
přirozeného pěstění rassy a v tom
lo smyslní je také láska z eiigeiii
kého slanoviska jediným ztira
vým základem ifianžclst ví ťku
ilje se na Kranetiiizc že z man
želství ěislé rozumových dovetlli
učinili sídla Štěstí a blahobytu
Ale prozíravý pozorovatel ví že
Irancouská ras-i prodělává krisí
'e jioéet arolii hrozné hlesá a
Žl' liejvftší lltbt'Z)eéí pro 1'l'llJI-
mužskou rassii spoéívá v mleplá
ní manželství y lásky
V tom souhlasí také s Anuliéi
'irru Klleii Koyová: manželství z
íásky a jen tuto přináší jcduotliv
ei i eeb' rassi' požehnání Měla
jsem vždy dojem ž' nové teiie
aee pomocí rodiéii kteří se vzá
jemné miluji vždy získávají ()
'iu ze také rozumové manžel
ství spočívající na sympatii mů
ře být i harmonické že také na
podklade úcty a iiáklouiiosti 1111V
vykvést i Štěstí ale je lo štítil
nižšího řádu luh u rok maiúel-
-kéliO slěslí je však lepši IK ž píli
století klidné spokojí noxli
klí wiHfifo m co do vbwiosl!
rovnali lmjíckť-mu prastarému 1
vynAlcu oricittHiiiluiti -AU In
dle n ( lun iiťvtilly záadiii uvít
jen v oboru íemoilnéiM a piůniy
šlovém nýbrž í v livézdářslvl
lěkařstvl Klilélii ((l-Hříckén záko
nlarsl ví iScjslaríí jiředstiiva o
dusí odlišné ol těla vyškytá se ve
starých písmech indických
ŽIVOT V MODERNÍM HARÉMU
Auilícká dámu Miss (iraee Kl
litoiiová odebrala sc do í aíihra
liil aby v tloiné sjířátcleiiň vzne
šené Turky né studovala z přímého
prumeiii! život v moderním turec
kém harému Miss Kllíiouová ži
je tam jakoby namu byla Turky
ní stroji se h turecku a zahalu
je si tvář "éaréafcm" tureckou
kápí se závojem Miss Jillísoiio
vá vypravuj! Tiyní velmi zajíma
vé v "Daily TelcKiujiIui" o svýcii
zkušenostech z harému a snahách
lureckýcb žen specifická toto til
lecké zuřízení — harém odstru-
nit 1
CO DALA ASIE EVROPÉ?
Na tuto otiuku odpovídá In
dián Ktvnw následovně Skoro
vše čím se thu-H honoki zápotlui
svcl vyšlo (uivotlmi z Asie a jnif
unvitě liulie Vinná re Vrt do
slula se tlo zupatlliít ll Jteinl k! Ii
dtí lliumbiji t Indie piišly tdi
vu tík IlOléiee illtlyt ll Utitšelíll
bethábi všecky léčivé plMsllťd
ly luívutié v rujplc Uteku a Ui
ťié lyly tiováitny 4 ludit a mito
I o i ničil vy v i se t ní podin
I tipir by l vyiialeítu v ( lité i
ktai-t v iolu tilhny lotllii vtoi
tmi pryslynei kstlollo mllid
Isilváitn julí itivaitt) bylo pil
1 4btt iidei tilijiiduh v Hypn'
Krtku u lítme kNvtmy itpoli--i
tivtteé put výáJoby t hrámu ru
Mnoho vyjmdá posud v moder
ním harému jako dříve — vypra
vuj' Miss Kllísotiovií Tak na iř
je neobyčejné obtížné napsat do
pis tlo vlastí Miss Kllisonová ne
smí zůstali ani okamžik o samotě
poněvadž samota dle výroku hu
lemových dam je néeíiu hrozným
10 musí býli od hostu odvráceno
Když se ledy odebere do svého
pokoje následuje jí ěcliiá služeb
ná vbiHtné otrokync jnieii 111
Áirlhem Ilair a snaží se vyzvcdS-
li jaký rozkaz pro ni dámu tulí
Tli že se po turecku "Ksbah?"
což znamená: "ustrojili?" Vr
tím hlavou Ne nechci se oblí
kat Služebnice se lá že má li ří
nésli vodu "j'ét vrtím hlavou
Vždyť jsem se pléd krátkol do
bou myla Táže se: ''Saě?"
(Vlas) Nikoliv také nifj vlas
)' úplné v jiorádku Přejíždím
nikou Jiřnt čelo a pohybují ve
vzduchu prsty abych Ji nazna
čila že chci psát To piisobí 1111
ni tak jako bych byla nemocna
a běží hned pro pinií domu aby
w mne zeptala co mi jest Ab
liiké tato nemůže pochopil proě
jdu psát do své ložnice když
bych mohla ]sát na krásném pul
te v saloně mezi ostatními dáma
mi Je veliká propast mezí ženami
starého města cařihradského
vlstního Stunibulii a společními!
evropské čtvrti Tera Ale ženy
ve Stambulii rmoutí se velmi niA
lo proto že h evropskými žena
mi nejiřijibiu tlohromudy Tur
kynó nemiluj! ženy a muže z Pe
ry Nenávidí hlasité iiiluvéní žen
v 1'eíe Vy chování předpisuje
Turkyni mluvili mčkkým tlume
ným hlasem Tato pravidlu ve
dou tuk daleko že turecké slu
žebné vůbec jcit šeptají místo li
hy mluvily leště menší zálibu
nacházejí Turky né ze Staiabulu
ve zvyku Kvrnpanek klást i indis
kretní otázky Nebol turecká že
na nechce býti lázána lívné
tak nenávidí zvědavé muže t Pe
ry kteří zeny fixirují jakoby
chtěli jich závoje zraky svými
proniknout i A když se Miss Jíl
lisoiiová jednoho dne zeptidu
proě vlastně Tuikyné luk nenávi
dí ženy z 1'ery tHlpovMé-lu ture
tká dámu: "Poněvadž luajjl ve
svých žilách krev šesti národu
ale ne jejich duši chyby šesti ná
rtslú ule žádnou jejich ctnost"
Miss ' Jíllisouová soudí lak že
většinu líčeni o životě v harému
která neodpovídají skutečnosti
poehái tul curihritdskýeh Kvio
pani k
Miss lillistitová udtlala si v
Muuibiilu velmi -tajimavou zua
most Seznámila se vudky ni lu
let kébo hnut ( It iiského puiii u
lidé llanuni Tulo dumu stoji v
čele tureckého fnntitismu luhu
tťpe ieveiio potímtjiet vituuicipu
tu tUtvťá žuv Tolo hnuli je
pili n né et lt itoVtloV d ílu a
souvis! h proklamaci tulukv iuU
vy Od st vri ní MU to! ui ku a
titpu-rui AbtluU IluoHibt sm
lurkyio' jimly lubylo tlovo
bto kttina ttsiťvH a nuvilhtti
íi iuť o klt iyth Ittlik tttbt Ib -hťiu
pulrttitiv ptit b l vyvtnuU
e tttHk4 ÍH4 UHVIVí Ut?4ít
sínoit do pokladen pro národní u
bránu
"Jest jíž cas" konéí Miss Jí!
lištnová svfij zajímavý článek
"aby Kvropa vhléla tureckou že
nu lakovou jaknu skutcénl jc
Měla by vílét skvěle ornísovi-
lloil spoleěuost ('VrVellélio pflllné-
líce a měla by si všimnou tí žen
okch klu bří listu vydávaného
ženou prop ku mly pro národní
bíj-íenu ku vzdělány osetřovalc
14 nemocných a lékiiřft a také
mela by si jiovííiiinoiilí i 1cef'o
nis'k Turecká Ž na jirolualíla
se tmy"
A Miss Jíllisonová cituje výrok
"turecké sulTniKetty" uW
Ilanum který tulo učinila -když
m jí Miss líllisonová tázala jak
díllece mohou liýli nni(lieké Jeiuí
níslky pokroku tureckých ž'i) ná
pomocny "fíeknět! anlickým
iiojovnícíiu za ženská práva"
prohlásila Jlaliilé JIhiiuiii "aby
o zbavily falešných představ o
harému 11 začaly mluvili o domác
nosti Turkyné Vyliéujte náš ži
vot tak jakým skutečně! jest a ne
s onou ošklivou příchutí k1cré!
slovo harém ve skutečnosti s sc-
1011 přináší"
OD NAŠICH DOPISOVATELŮ
' 1
Ih lit
# Miblká IVliKajtki Jeiiokké
v 'tbtSHaki AltbUtk4 li!it 11
thiljll lili IIlVllt I ďt I iU litou kMktxlt lilattttl ň U:4 1
: oniiiMvi roainovťHt lubmwutýt " bylm p isy ftv hni iHtiovtf MrOJ H4 HÍ
i I lb 1 11 í
l a pt dbil tasopN -(uid M i Ae indv V tu ie-
v-uuc" dé Mmvh fnlt„MHHMji o hmls kun rypký l I'1' ih pilhMHoMI V
Ve řMlHli V AHilU ♦hVUUúii IHPMMO Tétélk il j 'U'4 Wt4 H4UU Hbuo
i „ 'li- fc 1 _ li 1 itl LAlLk I 1 1 l' k 11
í n Ulv nlm1 i-k- VVVii-U il i-iiuiu š m te t- IV '"JJ m%
it ih t iii-iii) wi'vi"l I - jíiko li l y 'j I s íit(4íi
ltuitf braioity y i pup Vul -j mi ruin tbi-usť v v i- ti-'
1 Hí II ř 4É liiíti- ls I Ii ttii i it!tťi't lif l'Uť í
m ií- ' ' ! 1 i _ i " Iil v L I I 1 1 il li k' ilk lil I I lil n ll
Wr f ro- wkt) ty - ! viriti4i 'ky u4tUv4íu if tt iul mu iívmm nunývU náiotlů ji pint lim ti byla ndiMt i4hwv# ieu nub lVuu v ia-i U 4 tvi
fcrtA4 uai wíUouh lti# řita tjktvrMi jíš ú § í ru um miMH ruam si #♦ #44i ti m ti a a-wuiy mův$ t-tut
Clete N'h M prosince
vyd iSalinského pokroku!
— Tak každého týdne pozonijí
bedlivě zjuúvy v tomto listu obsa
žené a musím loznil ž' nyní Sn
liuský pokrok jest značné zvele
ben Obzvhišlé nul élu zprávy z
Wilbcr a okolí kliré jsou ssiá
vaně sl rupiié bez pochlt bování
'erad clu zprávy domácí kh' se
'š'cko chválí ať již to je clivá
'y hodno a nebo ne Něco po
lobného má příchuť buďlo nevř
domosti anebo ramenát sl ví
— Časopis ma také občas pm
il na chyby a m dostatky ať
iz se lo třeba někomu nezamlou
vá a in'' pořade uinziili med kolem
úst
— Ntinohu opoiucnoiili inu
zprávu Wilbcr minulého týdne
uveřejni nou ohledně bazáru jež
iiyporádul jihtý kosici a j'inuž
čistého výlězkll zbylo iflHÓ lest
lo takto pěkný obnos za jeden ve
čer nashromážděný však není jej
možno porovnali s obnošeni jenž
od vzdán byl klubem ( r teských
Dám zdejšímu Sokolu Castka
kterou lámy získaly pri baaru a
odevzdaly Sokolu ve prospěch no
vé síně obnášela něco přes !jó7")
a ž' něco podobného stojí značné
ho namáhání to také uznal výbor
Sokola Usnesl se t dy po král
itá 'porad') že 11a ilúkaz uznáni a
oceněni práce Dámského výboru
pohosti lení) chutnou večeří My
šlenka vzkutku dobrá a dámy léž
plnou měrou zasluhují hýli poho
něny za tak dobře vykonanou
práci Pozvánky byly tedy roze
slané a výbor Sokola se všemožná
přičinil by pohoštění toto plnou
měrou zasluhovalo názvu banket
1 hutných jídel bylo hojnost pil
lomným věnována ta in-jvč-UÍ po
zoruoft a na dítka hlubokého u
znání za odevzdaných +070 a v ne
zapi iueiiutelnou upomínku na toto
pohoštěni účtovalo se pak přítom
ným pti jednom tlolálku Na zdar!
leden z pi ílomiiých jemuž se to
moc zamlouvalo
Planý cíl
Ve vši in co konáme co podni
káme máme míli určitý til pieii
sebou jinak jist prut e naše pla
nou loni cil nahodilý To pluti
zvláště v léčení chorob Vuly itia
uie věděli proě luívauie toho kle
lébo léku a pioe ne jiného máme
věděli čeho chti iiie určitým Íč
kem tbit-lliU u má li tukové vlast
llosli Někh lýt li b kil in niek Jet
ovšem sVťlouámy 111 tiktdt ti něm
nelij tu hy buoslt Takovým b
keill jest ut píikbol Tlllielovti
láťivé lloiké Vino v cLrubáeh
iaiívacit li v bťltshťli íalmUu v
ác % v kulice ve v i 1 1 ech v r
linuti v intiobývh bobsleih lili
VV v nemučet ( snijrtiýet ) j
t pttti v 10 rvtsiittti v in spavooii
V ťboduittvviti [ Ttl vinte téměř
114 jisto nám pououe d nmi ti
dV IiIm oltlÍ4í se m leku j)
lont Ihl bv to pUuy vil t ela
Ht V bkátna- h lo 'Vniter
velkovýroby h ku 1 1 i t ! 1 "--i
AbUUtl Vf 1 bit é) 1U
entu si viybu Tiiuíhv tmi
loni s jinými nFb i!k sihttlto
ivt bU it oikujn ibo bktt 1 1!
inle Jttltuá koulit 4 v boje
lelt vvmltiívib lot init iul
U mI-oh t ny b plrVld 1
5 f'