Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 15, 1915, CAST REDAKCNI EDITORIAL SECTION, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    VOKUOK hSK i" MlOKIVCj i&ir
n -jí
I :
í
Vlil pýchou nvoii nešťastnému kr1
li lunu Kazimírovi mi hrozimířnou
že bo míiže vysvobídítl nebo zníéi
11 docela
Král - - uprchlík neděl v lllobo-
vé H (llMkoU vélllýrll kteří sdíleli
jeho loM stále 1)1) někdo OpOllílěl
li ke MvéMúm přebíhal
Tak sc slabí lámou Vr dnech ne
Slčstí niií I li kterýmž kázalo prv
ní hnulí srdce jílí cestou podivou
tříbil llllíloil Klll'1'l (JllstflV přljb
lnul je h otevřenou náruél odmě
ňoval ji mIÍIiv zaxypával zbytky
věrných kazil a k sobě lákal ii
Málo VÍCH pllhovállí SVl' '0HÍÍ'OVIll
a utvrzoval ii mi mu 1'orlumi odklí
clu před nim všeliké překážky
J'oImI(VIIII hlllllllí 1'olslcil pOťáŽel II
I)i' boji! Vítězil
Celé řady vojevúdeíi kastelánu
íílcdníluí koruniiícli i lilevskýeh
celé duvy ozbrojené šlechty celé
prapory ncvyrnvhiitrlhé jízdy pol
ské stály v jeho tábore hledíce nu
oči nového pána ii by připraveny
byly na každý jebo pokyn
Zbytky vojsk korunních stále
naléhavěji volaly na svéjio helmu
na : "Mi ! skloú šedivou hlavu
svou pícd majestátem K n clu Uil
lna ldi! nebol' chceme Švédům
háheti!"
K Švédům ! K Švédům !
A na podporu těchto slov blýs
knlo se na lišíce šavlí
Zároveň vřela slále vojna na vý
chodě Strašlivý ('limeiiidý zno
vu oblehl Lvov a zásl upy jeho spo
jenců proudíce vedle nedobyl ný eh
zdí Zátnoslí rozlévaly se po celém
vojvodství laibelském už k samé
um Lublinu dosahujíce
Litva byla v rukou švédských a
v rukou Cliovanského líadzivill
zapinml vojnu na Podlesí kurfirsl
otálel nic luidou chvíli luolil do
konávající Republice zasadili ránu
poslední l'řo len čas se v 1'rusíeh
krá lovskýe li upevňoval
I'oelslva sjížděla se se všech
stran ku králi švédskému hluhu
přejíce mu ke šťastnému výboji
Itlížila si zima listí j mi I ti I se
stromu stáda havranu vran a ki
vek opouštěla lesy vznášela se nad
vesnicemi ii městy Republiky
Xn 1'ioli kovem niirail Kinilic o
pél na Švédské oddíly které napl
ňovaly všecky silnice a cesty Né-
kleré oddíly po dobyli Krdkova
byly na pochodu k 'aršavc říka
lo se že Karel (lustav přijav holil
jižních a východních vojvodství a
podepsav " kapitulaci " écká jen
ješté na to aby se inu poddaly
zbytky vojska stojící pod panem
'o!oi Kmh a lanckororiským na
eež huni do 1'rus pojede a proto
vojsko napřed posílá 1'auii On
dřejovi nikdo cestu nezastupoval
neboť Šlechta zde vidíce nevzbuzo
vala pndcreiií a množství ozbro
jených poctil táhlo spolu se Švédy
jiní jidi do Krakova buď poklonili
kc novému pánu lnul' získat i od
uélio nějaké v'liody nikoho se
]i'olo nikdo neptal po prnuuluíeh
listeeb a to tím spiše )v okuli
Karlově jen laskavost předstíral
nesměl být nikdo obtěžován
1'oslední iioclci h před přícho
dem do ( 'ciislochovy bylo panu On
dřeji trávili v Krušině Sotva se
usudd přišli tam hosté- Wjprvé
přijel odilil švédský ěitijici UU slo
koni vedený několika důstojníky
a vážným jakunsi kupitáueai Uyl
to muž prostn-dnicli b-t postavy
pť-luié urostly silný širokých ple
ci s by -lr' mi očima Jakkoli byl
lnici eízim krojem nedál se bsti
ciinceiii ešed lo krémy pro
mhivd na pana Kmilicc uejčistší
Jtidšl iuoil v ptá aje se lo kdo jest
a kam jede
Pan Ondřej lekl tentokráte 'e
mu zlatu mulč!á nclnť v tét zemi
nikde j" doHlnfl livhw
—V této zemí f Jen umřli! ruku
liiitáhnoul A Ninflostl neiriífiio
ďalalck lífikiiz tolm ht piinnjc
mc 1'ravdal 1'rnvibt! - odpově
děl Kmilii! — vidící- jxiai! lomu pa
nováni rádi zcjnní-wi iiik potíšítc
naučíte í iiih lomu jakým zpíso
bcin lze peníze do pytlfi sbírtit
Ty zpfmoby byly ve vaSÍ mo
cí ale vy byste bylí raději hladem
umřelí ikv ňhystc na jediný z tťícli
trroŇu sáhli
Kmilíi! byslfc hc na diislojiiíku
podíval
— - I Sii jsou taková jiiísla na něž
I Tataři mají strach ruku vztáh
nout) Jste hodná diimyMlný — patm
— odpověděl důstojník ale ptimu
tujlc ži! iu'ji'dcte pro peníze k Tu
tariuii nýbrž ke Švédííin
l)alSÍ rozmluvu přerušil příchod
nového oddělení J)íístojník ialr
1 1 6 jc oéekáviťl neboť rychli! vy
běhl z krémy Kmitic vyšel a ním
a postavil se ve dveřích HÍné aby
se poilívul kdo přijíždí
Niipri
uzavřený kočár do
něhož zapřážrni byli čtyři koně
obklopmiý oddělením švédských
jezdcii i zastavil ho před krčmou
Onen důstojník kteiý s Kmiliccin
rozmlouval živě přikročil ke ko
čáru otevřel dvířka a hluboce se
poklonil osobě uvnitř sedící
Miiní to být někdo vznešený
- pomyslil Kmit ic
Zatím z krčmy vynesli planoucí
pochodilé ' kočáru vystoupil váž
ný magnát po cizozemsku černě o
děuý v dlouhý plášť po kolena ko
žešinou podsilý a m péry na klobou
ku Důstojník uchopil pochodeň v
ruky jezdec n ukloniv se ještě jed
nou řekl
- Tudy exelleiice !
Kmitic co nejrychleji ustoupil
do zájezdu a oni vešli hned za ním
V jizbě se důstojník poklonil po
třetí a řekl
Kxelleiicc i Jsem Vejhartl
Yíešéovié ordinarius proviant ma-j-isler
jeho královské milosti Kar
la dostavil vyslaný eskortou v ú
střety vnši CNelleiiei ! '
- Těší mne že poznávám' lak
vzácného šlechtice - řekl pán čer
né oděný platě poklonu poklonou
- - Ráčí se vaše eXelleiicc zdrželi
déle nebo ráčí dále jeli ? Jeho
královská milost pilně si přeje
mluvit i h vaii exelleneí
Měl jsem úmysl zastavili se
vVciisloehovc k vůli pobožnosti —
odpověděl nový příchozí — ale ve
Véliini dověděl jsem se že jeho
královská milost pWotiéf abych
pospíšil odpočinuvše si tedy tro
clili pojedeme dále zatím odešlete
předešlou eskortu pane a podě
kujte kapitánovi který ji vedl
líiislojník odešel aby vydal pří
slušné rozkazy Pan Ondřej ho za
stavil Kdo je to ? - zeptal se
Pařioi Lisola vyslanci! císař
ský který z hrandenbtirského dvo
ra jede k našemu pánu
To ika odešel a pochvíli se vrá
til Rozkazy vaší cxellence jsou
-plněny íekl baronovi!
Kokuji odpověděl lisola
A s velikou aé velmi panskou
srdečností ukázal V rešéovičovi mí
slo naprnt tsobé
Vítr počíná venku svišléli a
dává se do ihšté Snad nám bude
zde déle krmili Zatím si před ve
ěeři poropráv íme Co je tu nové
ho' Slyšel jsem ze se inalopoKká
vojvodství poddala jeho švéiUké
milosti
- - Tak jest cNclleuec Jeho krá-
j- st šlechticem ze Soehii evska ue-j (lV!ká milost čeká jen ještě ni se
buť soudit že by mohlo důstojní J p„ j hviky vojsk a pak hned
kov i bv ti s pudivcidm Idvby pod-ji aišavy a do Prus vtrhne
daný kurlilstuv se puMd do lak Ucpulu! e vjeoskc jsou jii v
"íllriilýcli koočiii I Krakově OMutně nemohou jinak
I' liavililo oltáře modlil se! ucugi udbv Jestli k nám nepře
-hisí i dobu řiinlc puie k V ! jdou v ludd jc t iiuo loit ký tbi po
méllill kláli jedete licho!' ě tisíce ( „ieilniiot vojáka
vt i n: hhaé j-tiu b i peee niko j ji sUsú MU( llť(„llltu„
mu slysui i tieedepiii a vmt vám j )(av u tj jsjl
šle hte je itk ti-kav vám Sw'- Stmilie 101 Itaité iill -dov'
á idi v
K u uliv peiiue [ i poklad j KuAicblVu idcua bytu nčm'ck
' ' KntttU lil hl!'uld Ulit slilVU
hiuvl dosta to není VtU 1'Ui lU iHc - - ilpoVidíl Víťš
Jn K-íiinnir kť i I 'i jeuvi u m-stalo im%iio sa ktiltl
tí s- v y pil jcuutd milici ptiiloic - MiUC byt téikii V k Mcloit
IsiUiil titlid plVlililU pl Oii- in :M sHtliist k IlOH i ktli pl d lUlŠi
dtt O Mni' l ad ic It ti dut do i''nta kb ! n kvlo to ni S
i-si v tti t-i j ] -o ť pmie S m ' ib iii mu d lolto 4i b ti- j
kiidtc J nejetu (Svíceni tiU" kdyi
t I „Ms Ml tb tMH "V tti lubiV (tC j iJIIMi IVU" tollM tl ífll HOCttUU k
p iu J j ttoiul pt MUlie-tt litké jV — Mlpo
! i m luinw- i It iiotil v nul kIv#
ti ' iti(ii i i!i tVti' j o iSj t pubb d! 114 lul O im
% k l I A í í 1
yilko vkoJ j-tc putini Jte pmlUliV
I 1 !!' ttt Ui V 'kvltll ?
tv id b hy WU iti-lAi — d-'wl ívut rtvt}4AiUht(
siMktiu t-uU- t il tví
VMlt'l-U% A
řovid n ňklonon
— NVcIícl liřií (lont inilo id n
úkor U' xlužhy odpovřdC-l Lího
In — fllo lakovtí služby bývujl po
míjející I jmi podaným uuMut mí
loMtívbo pAm byť byt kdekoli
komukoli loužíl pfovv nikoho jí
něho ncinfižctu zh přirozeného pá
na Nvébo pokládali
— - To iiepopírám
— Ti-jy liikí upřiutni vám po
vím že pán tiňfí želí pádu Jíejmhlí
ky že Jíluji! osudu jejího panovní
ku u že nemůže laskavým okem
hleděli nu ty vá podané kteří pří
(-pívají li úplné zkázo řpíátt lené l í
še Co vám uěínílí Poláci že lit
kovou nepřízeň k ním jevíte f
— líxclleucel mnoho bych mohl
na til otázku odpověděli ab- bojím
se midiižívut vaší trpělivostí
- VnšnoHt zdá m mi být i nclolí
ko zniimcnítým důhlojníkcni ale i
rozumným élověkcm a mne úřad
můj přikazuje hleděli slyšíte po
Úsudcích sc vyptá vnt i raéle tedy
mluvili třeba sebe obšírněji a ne
obávejte se že byste vyčerpal mo
ji trpělivost Ovšem jestli se pří
hlásíte někdy do služby císařské
což vám upřímné! přeji naleznete
ve mně) přítele který ván omluví
u názory vaše vyhvřtlí mřla li by
váni puk nynější vaši! služba ve zlé
byli vykládána
Povím ledy vše co na mysli
mám Jako mnohý šlechtic jsa z
mladších syníí musil jsem štěstí
hledat i za hranicemi přišel jsem
tedy není kde cizozemec rádi do
služeb přijímají
--- ňpalně vás přijali!
Nalezl jsem přístup k chlebu
k lidem i k samému králi Nyní
sloužím Švédům avšak musil bych
se opřít i kdyby mne někdo chtěl
za nevděčníku pokládali
— A Z jaké příčiny '
— Z jaké příčiny lze ode mne
žádali více než od Poláků? Kde
jsou dnes Polácj? Kde jsou senálo
rové tohoto království knížata
magnáti šlechtu rytířstvo ne li v
táobcř švédském? A píci ni pře
devším věděli mají co jim je či
uíli kde je spasenj a kde záhuba
jejich otčiny Já je následuji nu
že kdo z nich má právo nazvali
mne nevděčníkem' Proč já cizo
zemec mám být věrnějším králi
polskému a Republice než oni sa
mí? Proč já bych měl pohrdali
službou o kterou oni sami prosí'
Lisola nic neodpověděl Opn
hlavu o ruku a zamyslil se Zdálo
bv se že naslouchal svištěni větní
a šumění podzimního deště kléry
počal doráželi na okna krčmy
- Mluvte dále punc — řekl ko
neéiié — zajislé o zvláštních vě
cech mi vyprávíte
-- Hledám štěstí tam kde je na
lézl mohu — řekl VřcSčovié - n
o to že hyne leulo národ nemu
síni se více starali než on sám O
statné i kdybych se staral' nepo
mohlo by to neboť oni zahyiimiti
musí'
~- A proč?
-- Především proto ze tomu su
mi chtějí podruhé proto Žc to Za
sbíhají Kxclleiice ! Je na světě ze
mě kde by bylo tolik neladu tolik
svévolnosti jako zde? Jaká jc
to vláda Král nevládni' protože
inu vládnout i nedají Sněmy ne-
Muilnou Iiřoloze se rvou ciii
vojska protože dané platili ne
chtějí není poslušnosti proto zi
se poslušnost volnosti oriei ncin
spravedlnosti protože není niko
ho kdo by rozsudky prováděl a
každý zámožnější po nich Slape
lieui v tomto národe věrnosti ne
boť všichni pána svého opustili
není In lásky k vlasti neboť ji
Švédovi obětovali za to že jim ne
překáži aby žili v bývalé svévoli
Kde by se inohlo něco lakového ib
li? Který ve světě národ by po
inohl k zabrání vlastni sve mr
ueplitcli? Který by krále lak o
pustil a to nikoli pro ty ian-lv i ni
ktdi pro b činy ab' pinto cpi
Sel druhy silnější Kde je luilod
který by svuj piie-péeh více nulu
val a prospěchy veíejné více sla
pat 1 ' nugi cm lb ic c 1 Net hť no
někdo aspuů Jcdiunu i lnied vy jun
niije jestli statečnost loíiun vy
tl Valusl llvbo s uhvtist ? Cu in
ji ? Jidit dutooil f Atm a lne v ic
A fi'ké Nnuudove siui ji doU l
unii i tUtloAt' jik -e t"lm v lim
skyvh lUslutltlh lbtelí liaUlUU'
(Úl H sbiVltě ňi it kde JmUIÍ Za
tyuuh J iko i tůu íuh v nutili tiiio-i
Kdtt j" vluf ivkťaiUtl lni jdi nu
nnitui' sltttťj ti io boť um ttiu
mi hti ll se iťkuuuti Jciuti ji
tltU SVťVlihif h U pHtiblJui (titi
4 ui nby jt
co v plotl ll tvtlu %tU
y trtlUl IHIMVIstt U tďsttU st
tH'tlSll l'lUUt4l Uul ll!
Vi' c ( i abi nH
tm u a i # v
nu iiddu umu sidiuu5uy a bmimmy
mmfimwtm tm mm mmttmautmaĚmmmmmmmmammmmmtmmmmm mmm i nimi wt i m:vi-:mmt~+
sílicím a osvěžujícím jost — Theophoiíne bylinné M
jest (o přípravek složený z Jééívých bylíl ' nichž kuŽdí Mahodární prisobí na různé Jídiiké
úiílrojí 11 vši-chny dohrominly puk jiokíIuJÍ u ouvřžují celé lilo JJodávi ryi-IM Mrvy pí
zácp6 11 ol ní pocházející kyolotl v žaludku Žluínatonti obtížnému trávení ňiíiA tlaku
v žaludku obtížnému dechu bolcutcch hlavy nobo v zádech vtmáhuonú zirídé cliutí k jí'
úlu naiítuxfcní zlatí žílo vyrážce a Jak četni ivédectvi dokazují mpmakhi a podivuhodné
o oavídóuje při lóéení různých případů revmatlimu a řetných Jiných raných dnhú ne
mocí Tbcopbolíne Jiylíniá Tliéf jest JÍjemn5 k wžfváií mírně (íénkujo u éíoí ntolící Jc
houékou a bezbolestnou Cena velké krabíce $100 menií 60c Zasílám vyplacené
Nemělo by chybět v žádné domácností ~
Míl5 pHlcIkyaé:
í'iul prii Idy byla jsem neiaocnA u obiYiUlu jseia nu k Véna s došlí po
kroéíloa iiciiiocí 11 ohjcdaiihi jscii si uíti léky které jscia užívala dle Va
šeho návodu 11 Vuíí (lohré nuly J)ies jseta zdréivu zaccž Ví") vzdávám
(nlcié díky Jécní Thcopliolííie pro ženy inoliu každé trpící 'm(: odporu-'
cítí Kcchcí hytí hc Vašich lékfi v doiné lilitvaé bez Tlicopliolíne Jíylía
nélio Thé které ly nemělo chybět v židié doinéicnoKlí neb jest to ncjlepn
léj{ proti zicpé který jioaiftže nejen Žciiím ale také imižioii a dílkénu Mo
jí Klidí lodiéi! mí ho neaiohoii vynaclivédítí a'otože poinííže odxlrfifnlí i-
slnríí žiibnlck lieiiiůžc strávili a lictniijí pak lidných ohlíží Hc nrdcénýi
poilriivcai zrmlávéiiii Vuíe Marie K Homoláí Munden Kanu
J'oziiétnikii Mfižcle tento dopis déilí do vcřťjnoxti
' ' "
Vzorky Theoidiolina Uylínného Tlié zdarma na zkoiíňku jakož i na prodej k iosti'ní v
lékárnách a 11 jodnatclú Trpící starouškové JibiHto ne vždy jen o Theophoiíne Tylí nié 'I hé
které jest v prodeji již p -'10 let a jehož užívání přináší sebou svezeat a zdraví Hlactc řc o
vzorky zdarma přcsvčdée uc než koupíte Kd není k dowtání píňtj jdímo na mou adresu
zinlu Váni je ohnitém posly
Mil in též domácí levné lééení pro muže a ženy trpící revrnatlsmeM katrrcm žaludeč
ními nomocomi zastaraloa natituzcninou zlatou žílou a jinými nemocemi Nemocné matiéky
žen a dívky pište si o knícékii o ženských chorobách zašlu Vám jí jakož i vzorky léku pro
Vaší nemoc úplné dumu Všichni trpící krajané jsou obslouženi poctivé a pcélivé l'ii'te d
ješlé dnes o vzorky lékíi zdurma na zkoušku jakož i o seznam lé-kíi Další potřebné lééení
zasílám pouze na Vaši výslovnou objednávku Pište česky nebo niifíluky na adresu:
I
fiiARIE VOTYPKA
Dept 10 So Band Ind
slovní lile zeptal se náhle
1'aue 'cjharde ráéítc býlí
katolík?
Vřešéovié odpovédél rozpaéil é :
Ano cxellence !
Slyšel jseln Ve Véliini žc ně
klecí přemlouvají jeho královskou
iniloxt Karlu Oiislava aby se zmo
cnil kláštera lasuohorského de lo
pravdu '
Mxellciicc ! Klášter leží blízko
slezské hranice a dan Kaziiníi' od
tud lauuluo zásilky dostávali mří
že Musíme se ho zmocnit i aby
chom tomu předešli 1'pozoruíl
jsem na to jeho milost krále pro
In mi In funkci svéřil
Tu Vřešéovié náhle 1 1 si til připo
menuli' si Kmit iec jenž na druhé
st raná jizby seděl a pnpošed k ně
mu cpi lil se
- Kácíle punc rozuměli néiiic
cké řeéi '
Ani slova neznáni kdybyste
mi zuby t rhali ! - odpověděl jian
I bidřej
- To je škoda chtěli jsme si s
vámi pořnzprá vél i
Tu rka ohnil il sc k Lisolovi :
de tu cizí šlechtic ale něme
cky nciiini miieiue zcela volné
milí vil i
Neiiiáni co bych lajného řekl
- odpov edel hisula - ale proto
e jsem také katolík nechtěl bych
aby se svatému místu nějaká křiv
da stala dcliko pak jsem jist
'e i nejjasiiéjší císař límžc čilou
c proniknu! budu prosil i jeho mi
lost krále aby mnichy ušetřil A
vy neračle spěchali na zabrání klá-'-Icra
do nového rohoduul i !
Mám urěilé ale lajné instruk
ce t ni i b u vaši celleiiei je nezata
jím neboť císaři pánu svému vzdy
věrně slouiti chci ' tom mohu
Wlši cellenci upokojili ze svaté
místo nikterak znesvěcenu nebude
Iscin katolík
liisola se usiind a chtěje ravdu
věděli ptal se málo zhošeného
díl slojliíki žertovné
Ale nieseeiii iiinichll zaklepe
ic " i'i é Itliti lieodejdcle helii li
(iravdt
To se UHOe plil udili od
pilVťilél n-'ole - NcjsVěléjhi
Malina tolaru v přerovské síni ne
potu-buje Kdy l u hui plati
ucelil plat í umísí také
A bu-liiti li se bránit 1
I cscltV c e ii-esuial
- V Icti kraj né se m liitle brá
vech cizozemcových pravdu straš
nou palčivou jako oheň nle zřclcl
nou - Co bych mu inohl říci 1 - -
řekl si — é-íni kromě pěstí oppono
vii 1 i ? daké důvody bych mohl 11
vésl ' Mrnvilu říkal ! líodcjz ho za
bili! A i onen císařský státník mu
přiznal že už je po všem a že je
na všelikou obranu pozdě
Kmitic velíce trpěl právě proto
že ono pozdě bylo orlclcia netoliko
pro oléiiiit ale i pro jeho sou kro
Iné šlólí A přece již trápení je
ho bylo přespříliš již sc mu nedo
stávalo sil k snášení útrap dalších
po celé týdny neslyšel nic jiného
než žc jc po všem že už není éasii
na zachránění že je pozdě #ádný
paprsek naděje nepadl mu nikde
do duše
del stále dál a spěchal lak ve
dne i v noci jakoby chtěl utéci
před zlými věštbami aby konečné
nalezl nějaké okolí nějakého élo
věka jenž by mu do mysli vlil as
pon krůpěj útěchy Ale nacházel
tilále větší úpadek stále vtěší zou
falství Koncem slova Vřcšéovi
ěova přeplnila ten kalich hořkosti
ukázala mu jasně co bylo mu do
sud nezřetelným jenom pocitem
že netoliko Švédové neplen! riono
vé a Kozáci vlas! zuiéíli nic žc lak
iiěinil celý' národ
Ztřeštěnci svévolníci zlí a
prodá j n í tuto zemi obývají -- opa
koval po Vřešéoviéovi pan Kmitic
a není jiných ! Krále neposlou
chají sněmy ruší daní neplatí ne
příteli sami k poražení tělo země
pomáhají M usí zahyinnili !
Mro lioha! Kdy by aspoň jedi
nou lež bylo iiiožno mu vyěísti Což
kromě jízdy není u nás nic dobré
ho žádné ctnosti jen samo zlo?
Man Kmitic hledal v duši odpo
věď Tak byl už znaven i cestou
i trápením i vším eo už přestál že
se mu myšlénky počaly v hlavě
mást i Cílil že je chorý zmocnila
se ho smrtelná únava V mozku
vzmáhal se mu stále větší zmiilck
Sunuly se před ním tváře známé i
niviiamé ty které znal dříve 1 ty
steré lepi vé ny ní cestou potkal
Tvare ty rozprávěly jakoby na
sněmu vyslovovaly sentence pro
roctví a stále šlo o (Meliku Ona
éckiila spá u od pana Kinitice ale
Vícíiěovic ho držel a ramenu a
hledě mu ibi učí opakoval "Poz
dě! co je švéihké loj v švédské!"
cil! nikdo i dno e ut ani hranili a Itoiuislav Kadivill se smál a tn i
i '
iiciihim jiiui u lontu tv icu je
[ciídc!
lVdc i-n-kovi lisola
'l Ua sUooed se jv jo b ťti'iubtVíi
Mo Viceii iich KtuUie mulal v
Jutu- iu ly!a to piti ncl u ucj
Imikl tnu ze vtťh Jel ml vvlu
tidjcvbi i Kejdn ííUíl
t-toiuliiji' sbíMtiii Nťjliaubi
e ovn e musit se vdii' pů líte
I lft jttty iievykukl Ui! 11 tiby sc
(vil tu Itťlut lieskvicd dvstlUv tu
učtu tod bybí tonul tak i é pt t
uav év 4pstv díl a luitaVtil
Hďl i by U vdik44U Iai
VUknV(d VtTŠéoVtcoVÍ 1 'ttt 0111 po
éali Všit hni ki ieetii "Motbi! poz
dě! pndě!" ti in IlopiviC Otenktl
mi'cli ni kdi st v temnosti t li
trokiiicvivani)
Pouze pro ženy
Chcete li sc dočisti o různých
podmínkách na nichž zdi a ví žen
závisí dopíšte si přímo na W K
í-ícvera Co ''cdnr llapíds la a
žádejte o knížečku "Zdraví žen"
jest zdarma Kdybyste potřebova
ly dobrý lék zkuste Severín l{e~
Kulálnr Slojí pouze ifdOO a účin
ky jeho jsou blahodárné Jc na
sklade všude v lékárnách m-b pří
mo od VV Severa Co„ (Vdir Ra
pid la Adverti-icmcht
BUDETE p
se stěnovat a
Zda li ano zavolejte Tyler
J01Í0 W Stěhování a esprcHH
FRANK HAUMEK
24480 5 St i:il I'
X
Omaha !]'
NcjmodcrtějSí mi
KU JI ni t tra 11 1 ničulfi
m Beznický a Uz
1 aHMMttCflRA-iMHiťf rtřmrpiií
f nářský závad Si1-
t I W 1 f li H I IUI Mil
CYIbla HPOCTIEK
Anfttvá iiiikii iiiluC I vlrni 11 -111 r-H Ué
viliky 11 vA-aká dr m- aviiíi
Znvolrltv tsl Doiiutns lilfi
rt-H-M-H-!"!"!"!"!-!-!"!":-!-:-!-:-:-!-!-!!
X jvw M-
to %
t
I
i '
'-' i
i
v v"
V-s
'is
'v ™ 1
J
' í
i
-1
Dr J W NOVÁK
řciiUý íubní lókííř
1 m SIH Kut iv oi ni
It-vlini 'ki i -i n I I a 1114 -'(i
V l(tt ilií I j tilU( 11 -i v vl
lln ll Tvl '- ' i I' -IH
-4-I ♦ i 4 $ 1 l ♦ -
i Jamt:s Gorr Elsctilc Co
i Adolf A Tctioplr
f VTI TI ( i
VUl! Hlte
TtUít'! nitt t1T
I
+ ' I-
J i
♦
4
Nojb pii UlUtO V lilfsta k V'
tktrul ni lukttkkoho Ktiimfiitl
Aivtivto 10U v piipmlt) jttt4
t ni
tm aoj ju vi i
Oiuih NcU Tt bojft liliu
h tli hbv t tnitltitl tlltltlb V
lKiiulti piíi!ii-itU iň U 11 řui
kuli V titiílV v wUl idcUřlit)'