Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 01, 1915, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Btrtu 2
rOKUOK DSK 1'Mtt 19 15
BREST-LITEVSK LINIE
JE V MOCI TEUTONU
Rasové utpřtíríiU uitupují před
Uutonakyml armádami tu nové
poiic na vchodé
BZ&iLZHÝ NÁPOE V HALIČI
Ruská fronta na Zlaté Lípé v Ha
llči povolila — Jak daleko maji
Nímci v úmyslu jiti?
Tcutonátl ttpojciuí pokrajují ve
Nvé ÚMpcMriú kampaní v Mmiku
během minulých dul podařilo :
jim vytlačili Kuny druhé obrnu
nó Jíníc jejíž hlavní oporou byla
pcvnowt iireat Ijtcvk která litiny
byla vyklizenu TeutmiHfí Mpojcncí
dle pohledních práv z Jlcrlínu na
lézají mí na nepřetržitém postupu
ve vweh mí!cch h výjimkou h
verního Kurorinka kde armády
velkokuícte Mikuliic fetaví Ne na
vytrvalý odpor Jihovýchodní" od
Kovna kde jak lJerlín tvrdí Ném
ei zdolali ruský odpor a následo
vní přibližují se k Vilnč podél
řeky Ncmcu ku (Jrodnil a odtud
směrem jihovýchodním skrz bído
viískéí lesy a podél bažin při ře
ce 1'rípret Kusové nalézají se na
ústupu na své nové posice které
po nckolik posledníeh dní byly
připravovány a upevňovány
Nyní vyskytuje se otázka: Jak
daleko mají Nímci v úmyslu jítit
Aíají v zámíru následovat i Kusy
dále anebo připravit! si posice z
kterých mohli by udržeti Kusy v
žachu zatím co zahájili by ofen
hí vu na Italkánú anebo na západní
linii ve Francii a Belgii t Vojen
stí odborníci mají za to že tato
otázka musí být i co nejdříve roz
luštěna ježto léto blíží sc kli kon
ci a operace zamýšlené pro pod
zim mukí se co nejdříve vyvíje
ti
Pevnost Hrest-Litevsk jež byla
základnou ruských armád operu
jících při řece J Jupr byla teuton
skými hpojenci obsazenu ve čtvr
tek minulého týdne Nímci mluví
sice o "dobytí" této pevnosti ale
dle petrohradských zpráv o doby
tí tu nešlo ježto carská vojska
uznamenavše že pevnost je neu
držitelnou ji vyklidila aniž by tu
zanechala cokoliv co pro Nímcc
mohlo by rníti nějakou vojenskou
cenu Nímci jsou nyní pány celé
železniční linie od ('helmu až
Piílostoku Dle berlínské zprávy
také pevnost Ol i ta byla již vykli
zena a tak zbývá nu celé linii je
nom pevnost 0 rod no kterou prý
Kusoví mají v úmyslu také vykli
diti až proveden bude ústup na
nové posice nalézající se dále na
východ (i rudno nalézá se usi pa
desát mil jihovýchodní od dííleži
tího železničního uzle Vilny kte
rá leží na přímé železniční linii k
Petrohradu
Nyní kdy téměř všechny ruské
pevnosti nalézají se v moci Něm
ců polní manévrv budou zname
nat! pro Němce více nežli používá
ni tezkiho dclotielectva proti
pevnostem Tyto polní operace
Nímeii ale mohou býti zastaveny
rozhodnou li se Kusové utvořit i li
nie zákopové Jak silné jsou no
vé ruské linie není známo llin
denbur po několik posledních duí
kiuú! ao přfřínuuti ruský ústup
ale nedaíl Ke mu to perlín sice
několikráte v posledních dnech o
zuámil fa ruká fronta byla 'pro
ražena' a že armády vdkoknUu
10 iMiKtinue nuiczaji &e v novem
licbepcíí ale všechno nasvědčuje
tomu ž ústup rurských vojk je
spořádaný Zajatých Kunu v po
mleduieh ti ech týdnech od pádu
VuriUvy není inmdin lieilíu rád
píchán! a udává fa sajato bylo
'MKMMK) Kuhú kdyby tato íUti
ee tnlptitídaU prav de pak bylo
by to vetmi málo uválím li jak
íaitu dle bcrlln-ikých řpráv ru
ská fronta hU "proraicita
jak častit tflA ariuAttni nlmry na
Icíaly m v "piU i iUri tuby
lo uniknuli"
Koivl jk vie biiy inámky t
tnu iiédvujt d"p" id J'ti ť ho
pni dvpraoVMtt na k v u j nov A po
t tiťťhtHt i prtwiti n
ni'í vťhiH i vitt clni no
inilitm Nmvá ruk4 I Hit ilí' d
il k ipráV jí ii'CHi'iv Áh4 á
nejitťKÍj! h iin thcl #uAiýťK t
j nilij m iiilvnji rvUu U AA rtU
ly jwn dpMit iu $!uruiM a při
n!upu pod i'il j tu viti i'mH
sUn hh ilvta V JÍím ioí K
jUtMt(ťvh kri U'ík
pfťtuUlt lVnáidÍ d!r ipriiy
fa Utivé nují i'4d'íi ÍAti
pffitjh dnevh lfHa d'Uk
VtiijmUil íwlbiiM tU i iudt fa
ví J+oii nyní uchopní postavili
na odpor a zuifavití dall potiup
teufonských upojencu jožto ztrá-
ty leutoiotkých armád v poničil
nich třech týdnech mmrly být i
velké a následovní Jejích ofcniv
ní síla ochabuje
Tcutonkým kiojeiieúm jedná Mf
o úplní vyíitténl rakouského ú-
zemí od ruských vojk a z toho
důvodu v minulých dnech zahájí-
la rakoiiftká vojska za pomocí iié-
meekých ofensívu v llalííi jejíž ale způsobují nepříteli velké ytrá
východní roh nalézá se doposud vity a vysilují jej pře jeho techni
moci rusuycii armau Jíle zprávy
z iícrlína poilařílo se teutonským
spojeiieiim lOoiMzifí ruské linie nu
Zlaté JJpě v Haliči severní a již
né od liřezaii Od poslední časti
mísíce červnu panoval v těchto mí
stech poměrný klid ježto obé vál
éícj struny soustředily svojí hlav
ní sílu v jiných místech Zaháje
ní ořensívy v Jlaliéi nnsvědéiije to
mu Že Teutonfím jedná se o to a
by Kusy přiměli k ústupu na vlast
ní území do volyňské u podolské
iřubernio
V baltických provinciích v pří
tomné dobí jsou v proudu boje
nejvásnivéjší Kusové snaží se tu
ze vícch sil zastavítí německý po
stup ježto chránili chtějí železní-
vedoucí k Petrohradu Němci
ale tvrdí že pád Vilny jež je na
této železniční linii možno očeká
vat i v době nejkratší
Perlín snaží se namluvili světu
ze německa vítězství v l oisKu pů
sobí tísnivým dojmem na ruský lid
a že touha po míru se vzmáhá A-
e pravý opak je pravdou Kuský
přeje si aby ve válce bylo
pokračováno dokud vetřelci ne
budou vytlačeni z ruského území
Němcům nepodařilo se zdrtit i ru
ské armády což bylo hlavním ú
čclem jejich oťensivy Zdrtili si
ce ruské pevnosti a přinutili car
ské armády k ústupu ale území
ztracené míiže býti znovu doby
to Kuská válečná úřadovnu podo
týká: "Den kdy opětně začneme
rakousko německé armády hnát i k
vlastnímu jejich pomezí je nedů
čky Naše přítomné nesnáze byly
výsledkem omylu Ale důvěřuje
me pevné ze následovaný IMKIOU
úplným vítězstvím"
Kuský Invalid petrohradský ča
sopis nejlépe informovaný o vo
jenských věcech přinesl v minu-
ých dnech zujímavý článek v
kterém se praví že ve vojenských
plánech z roku 1910 bylo rozhod
nulo vyklizení ruského Polska
Před válkou praví jmenovaný ča
sopis mělo se za to že v případě
války Kakousko u Německo ná
sledkem možnosti provést i rychlou
mobil isaci věnuje první pozornost
Kiisku 'A toho důvodu polský vý
člcnck v teutouském úženu pocítil
by nejdříve sílu německého nápo
ru V předválečných plánech z
roku 1Í)10 bylo rozhodnuto nepři
pravovati toto území pro válku
1'zemí nalézající se dále na vý
chod bylo zvoleno k soustředění
ruských vojsk Hyb by bývalo
prý nebezpečným kdyby přičítala
se velká důležitost liniím na Nare
vu a Visle m opevněnými městy
Je prý daleko výhodnějším plá
nem lákuti německé armády dále
od jejich základen a přinutili je
aby se vysílily Za tím účelem
bylo nutnosti obítovati polský vý
élenek Tři mísíce uplynuly od té
doby co ruský generální štáb se
rozhodl provést i tyto původní ('lá
ny Nepřetržité pochody a boje
scslabují tcutoiiské armády Za
jatci němečtí prohlašují 2c v ně
meckých armádách je možno již
pozorovat! ochublost Píitomná
válka rozhodnuta bude velkou
bitvou a tu nezáleží mnoho na tom
kde tato bitvu se trhiu Z tuho
davikdu ruský úhip zajišťuje prý
carským ojum vítězství ježto ru
ské armády iui!iíiji e na počátku
v voje latím co dostat k střeli
va ceká v biíké budoucno!! dik
rychlí iuiibdistM-t národního pru
tiivshí íi objednávkám v čumí V
plitlOMlA ddA llt t (tel tir4 e
ve velká týhodA t!t tato vybudu
licbudi mu díiMiIm trvali
N4 pťčtttiku války Nímci vtldi
tavní voji tht dii francia J'{t„
s d fa K ivA ubij ti ňpí4-
uA válka a viukli d i ncpiálťKkí
li tUiHil vlážtA v IUIki Pud
lirjkuU ďilniil his Němci íturliji
rybt( Uklku a Víýkvěl vých ar
m'h villi plot K'ku UU% by
'ývala iiuritým ptytváuťm voj
i i I 4 i
ťfw k li i'V itvnf ioii4 - iiiv tm
A y k bij ij ol h pt"Vno4tÍ
tk4 U'ilih Uku4ilA ' ctil V
ih IíumívA rhtíji mtli pdivbltvA
arnUdv v IhIi i t(h( d vud-l
vyktiivU pUkA Ih:víhIÍ jdtsu 4
drubím V loihb rol vi!' kdy pa
H d!'Mbu V l VU )Hit i nuti
nemají takovou cenu pro obrano
jnko v dobách iJívíjsích
"V pítomné době" praví Jwie
novaný ciwopía "máme proti
bí vieclmu německou jfdil tímíř
celou rakouskou armádu a ví
!jak polovic) německé vojejjtkl f
ly um nedmdesát diviní - - a n
přátelské délouf řeleetvo má velký
počet dél vícch ráží Kuskč nr
mády staví se na hrdinský odpor
drží se nejenom v pekelném ohni
ckou ilokonaiosf jnsiavame
blíž k niiiim zásobám střeliva jímž
ly opravíme hvoji itnil a
lícme ncpítele zpěl Když pro ní
jiného pak již jen pro luto pří
činu můžeme íícj že vyklizení Var
íavy linie Visla Ivantforod a No
oeortfícvsk zajistí ze ruská ofen
siva ve vhodní bude bude defíní
tívní a nezastavitelná Na pruhu
druhého roku války Huško má de
línítivní plány pro nadcházejíc
kampaň zutím co zůstává pevno
v rozhodnutí věstí tento zápa až
do vítězného zakončení"
Boje na západé
Němci dle zpráv z Paříže upu
stilí již od útoků na přední zňko
pové linie chránící pevnost Vcr
dun když byli při bezvýsledných
útocích ztratili kolem 10íMK) mu
žů Za to Francouzové zahájili
olensivu proti německým posicím
v údolí řeky Fecht v Lotrinsku
Francouzské dílostřelectvo zaháji
lo tu bombardování německých
posic načež následoal útok pč
choty Francouzům podařilo hc tu
postoupili a získat i výhody kte
ré mohou zajistit jim postup další
V okolí Arrasii a východní od
Vpres došlo také k dosti prudkým
bojům Východně od Vpres po
dařilo se Angličanům dobýtí zjiět
zákopů které před tím obsadili
Němci Ale tyto postupy nemají
velkého významu Na ostatní čá
sti linie odehrávají se hlavní boj'
dělostřelecké a zákopové nle vel
kých postupů nebylo spojenci ni
kde docíleno
Balkánfiké státy muití se brzy
rozhodnouti
Italkánské národnosti nalézají
se blíže konečnému rozhodnutí
o svém stanovisku k válčícím moc
nostem ale až doposud nebylo u
činěno žádného kroku v zájmu ob
novení balkánské líjjry a postavení
se téže po bok spojenců Ture
cko nalézá se v situaci značně váž
né Nedá se mluvili o nedostatku
vojska přes to že Turci ztratili
čtvrt millionu mužů v bojích o
Dardanelly lile nedostává se stře
liva Turecko dosud je schopno
vyplnit i mezery ve svých armá
dách ale nemůže svoje armády do
stateéně zásobili střelivem Po
několik měsíců před vyhlášením
války Tureckem Německo posíla
lo do Ottomanskí říše zásoby stře
liva a dělu Ale tyto zásoby došly
a poněvadž bulkáieké státy odpí
rají dovolení průvozu střeliva
Turecko ocitlo M v postavení spat
ném Knihařsko ačkoliv již zmo
bilisovulo část své armády dopo
sud vyčkává se zakročením Ku-
muusko je ze všech zemí balkán
ských liejoehotliéjší ku spojen
cum aie nec ice zakročili i ive do
kud nedojde k dohodí inezi všem)
balkánskými národnostmi o spo
léčné akci
Boje na GalipoUkém poloostrově
Aiijíhcké vojsko docílilo v mi
milých tlnech nového pozoruhod
něho vítězství nu (iulipoNkém pe
hmatové dobyvši vé c jak půl mí
le tureckých zákopu Pomalý pt
stup spojenců v některých místech
je nepřetržitý přes to že Turci
kladou vytrvalý odpor Také útu
ky na pevnosti byly v minulých
dnech obnoveny Silné oddíly
vojk spojenců byly yiucuy v
Stivia sátocc V těchto luKte í
pudardo se spoj neum Ukuti vel
tu! dobré potíce luk fa jij itcal
třeba aby Jejich o'm i4 0 fy ly
("odporovány váteěnýini loděmi ~~
Austrabrtuě (tpwiuU tu v ij+ li
nic a doprav dt na ně dťrá díla
tak h lurccká Jé bota im ni uchop)
i a jich dobvtl
NiwscKé máty jhu JoooOCs)
tnuli
V ttdmdivh distrU L vvdiiu
V IondtiA aj!ai4Vá Iptái t-a
ěvtíll li' lom k n !l tUHad J!
jí StrlUcH My li-hola ifLUc
lil kohti H ěríVlo'! mhMÍ SAiitt'1
IH(1M Knž 1 14 íivt d t boji
'dm rilkcm VHnlHivl mni 1 Vť-
Pc liídtfckých tii Ul li v ! t
ybi tiA l lnim tiši %
iojb-b-h pn ii K'sůi Klonil
' u'n pH%t Mcit i ) ihíMa N
♦--k v pitvUlkiid iivnHfsh j
4 IlOijh klUHUOiVAVttkh "Jrt
j nemožno fíej" praví prohlásili
'do jaké ndiy jsou miifeké le
srny vyzbroj ny uk oáolnost Jodí nímeckýcli al ani liuncouz
že z ci Ikového počlu poijzí ká Joftvo liezaháh lo UiJižeio
(MK nalézá m na obou frontách lakouskč lo'ftvo zablokádovuno n
ukazuje že je lo asi íicjvřlsí po- kiomé toho pracovalo lodstn iu
éct muu kt ič Nimi i jou aehop- anglickým i v jiných mísleeh N
ni dokonale vypravili pro vabč ní pochybností o lom že Francie a
nou linií" Němci hned po vy j Anglie spolupracovali budou svor
puknuli války doplňovali meeiy ní až do zakoření války ale Fru
ve svých índách zálohami druhé cm je nakloní na požádali Anglii
a Inlí linie n proto možno ííci 'aby konala více uí dopoimd ko
žc nynější vojsko německé j asi ná Angli" piípouálí že J iuneíc
téže jakosti Jako v prvních mí lí
cích války Odhaduje w že voj
sko první linie mílo ztráty asi
pl ocelil u zálohy ui 2~ juocent
Nu vyrovnání tíchlo zlrát bylo
jmiižilo rekrulfi z roku PJU a
lí)l' Německé ztráty v zabitých
mněných a pohřešo váných dne :()
írrvna byly lti72lll muži íe
bfž i''i12'l bylo usmrceno 158'H
zemřelo následkem iicmeMÍ a f)
721 se iiohřiKiijí anebo bjli tak
vážní zraněni že nemohou býlí
poslání zpět na válečnou linii Od
51! ěirvna byly zvláště nu vý-
fhodni frontě prudké boje u pro
lo možno' kinčle fíci že nínu elí''
ztráty až do doby přítomné byly
OOOoVKl Kckncmcdi že pul
millionu mužů bylo ji nom b bee
raněno a pozdravilo ne pak zůsta
ne nám celková ztráta J 000000
mužů z nichž asi 500000 nalezu
►c doposud v nemocnicích Mczt
německými ztrátami je 100IKK) už
10001)0 usmrcených Němci jak
se odhaduje na počátku války
měli 8(MK)ř)íH) mužů schopných pro
službu vojenskou a počet ten mů
že zvýšen býti ještě o million jot
lize každý muž ve vojenském ví
ku je povolán do zbraně Z lo
lioto důvodu je možno si myslili
Že skutečnost že Němci mají je
nom '('JÍKtntli) mužů na válečných
frontách znamená že více jich
lo pole vypravili ncmoheni
Pronásledování Slovanů v Ita-
kousku
Ze Ženevy došla zpráva že
senní predincii jinosicv ansK v cu
vůdců bvlo odsouzeno v Kakousku
iro velezradu k smrti Mezi tě
mito k smrti odsouzenými je po-
lanec Vatiiov dr Vladimír Ku
lilovič dva jiní jihoslovanšlí lé
kaři a nimitiij Jankovský' kor-
sjíondcnt časopisu Novoje Vre-
mya vsicliiii odsouzeni nyn K
smrti provazem a ortel bude vy-
ionán ježto císař odeiiícl jim da-
mílost
Francouzové bombardovali QČme-
ckou zbrojovku
Dvaašedesát francouzských avi-
atiků bombardovalo německé to-
várny na Mřclivo v Dillíiigni v
iavorsku dle oznámení franeouz-
ské válečné úřadovny Vzducho-
lavci vrhli na továrnu ]"U bomb
nichž tiicet bylo velkého ka!i-
iru Ilyl to liejvelsl vzuucliopiu-
vecky naježil v pnlomiie: valee
'ziluchopIuvci vykonali cestu ví
e jak 1ÓD ioil dlouhou u opětiič
e vrátili do francouzského zdu-
hopluvcckého tábora
Ovace beljicktmu králi
Králi belgickému Albcitovi do
stalo se veikycli ovaci od lllli
sk vrh voiiuů na jeiio inspekční
cestě no fiancouské válečné fron
tě od A trasu a k Vogésám Král
Albert tak oplatil návštěvu fran
eouského presidenta na bclgiek--frciitc
V několika místech koná
la se přehlídka francouzského voj
sku v nových formacích Krá!
všude nadšené byl fiuneouskýnt
vojskem pozdravován
Počet německých ponorek
Německo má v přítomní době
oKiiuipud -sát poiioi i k dlu jisti hc
neutrálního koi i espuudvuta kle
tý v luitmlých dnech vrátil e i
Německa du Dutinka Nluiic!ě
baltické loifsívu dle lehol pranic
lie nestává válei llýcb hdl
l(HKl ii uiíitl liíkíl i Kielu bylo po
sKimi na východní fnntu k nesl
ični armády
Kdy bud vbutně AnU pilpm-
FraiMu prý mni dplné kpokojr
nv tim t AiivfUc ai dupotu 1
vykeiM'u a i Aiív' aué nški
}i-1 Ve Ktrra iiují 44 i fa la
i Hespc4ij Hl ji ťpráv ttí tO il
liIMCfliíové lil lOťbiOt tiuHtitiíi
!mIi kdy litii A o bil 1
llptVt!íj k t- t l t l řA lir
d"Vil(í kt-rtfi!!i"idti V ' i j o%l
Idv1 Wíliikv' pl iuhV slt nl-y %vli
li-vi" v d-%ttik klMiu! nUek(
vnjiki ve ' eiidi ebrlid fioot i
lil! Hol dKtuboU kdťÍM KtU
tKiuuv Krsr lif li nul dKm
lunt AitfHt prv (' ultMHoAldi'!!
lk m4 ly nl wbipH4
} d-'!treftí % I li I V l '
4-lv bvly Í'p % ei V W-
dotiti4 JiWI hl řiď U '4' V
nou frontu J íce pravdou že
unglícké lofíitvo očistilo molu od
mu plné právo si nU'žovuti ale
vymlouvá w fa za daných okol
notí neilulo he více vykomití A
kiie ale slibuje Že v bl Vký budoUb
nosti její njioji nce nebudu míli
piícín pro stínosti Franciu vy
týká Anglii že tato upevňuje Lou
dýn a koná jiná opatření ale ne
stará ke o to uby mohl býlí u
npěšiič ixlražcn nápor Némeíi ve
Fruncíi dojde li k nému ]o u
končení ruské kampaní Angli
čané prohlašují že opevnění Lon
dýna bylo nutným opatřením jež
lo vpád Némeú do Anglie je mož
ností Anglie připravuje se pro
tukový vpád již po delší dobu An
fJičané jsou rozhodnuti hranit i
alais kc všemi svými silami ( a-
lu ím je nice na francouzské pudí
nle je to brána k Anglii a prol-j
musí býti Angličany hájen co nej
více Slávky v průmyslových di-
striktech anglických do znaínč
níry zdržely výrobu střeliva al"
tyto nesnáze byly ji překonány
T posledním měsíci zřízeno bylo
šestadvacet nových arsenálů u
10I)(K)(! dělníků nabídlo své služ
by ve spojení k jejich otevřením
Nyní kdy uznamenáno bylo že
Anglie nalézá se ve vážném nebez
pečí dělníci rozhodli se zastaviti
sláv kov ní hnutí Anglie prohla
šuje ýe většina vojska jež nalézá
se ji po několik iiicsícíi Ve cviče
ní je opalťcna dobrými puškami
Zásoby pušek stále vzrůstají a ne
bude to dlouho trvali a celá armá
da anglická vyzbrojena bude do
konale Boje mezi Rakušany a Erby
Z Nise docházejí zprávy že bo
je mezi Kakušany a Srby na hra
nicích byly obnoveny což považu
je se za Nveilcctvi ze liakotisko
chystá c znovu zahájili kampaň
proti Srbsku Srbové až doposud
překuzili všechny pokusy Uakuša
íi ii opevnili se na břehu Sávy Dě
lostřelecké boje jsou v proudu té
měř po celé linii Kakusané ohuo
vili v minulých dnech bombardo
vání lícb hradu a Srbové odpoví
duli bombardováním rakouských
posic a Semlinu
"Válka až do konce" prohlásil
ruský car
Jcnn Cruppi bývalý franenuz
ský ministr zahraničních záležito
stí získal v minulých dnech au
dienci u ruského cara a telegra
foval paiížskému časopisu Matinu
'lže dostalo se mu od caru Mikuli
i se ujistclil ze UusKo lnuli' liojo
vati až do konečného vítězství
"Venkovský lid oplývá oddáno
stí a každého dne dostávaní množ
ství depeší žádajících abych se
trval pevně že všichni stoji zi
mnou" prohlásil car "řrainie
miiže poiitati na můj ncnhloouiv'
úmysl bojovali až do chvíle kdy
bude úplného vítězství docíleno"
Angličané nici nSmeckó ponorky
Angliéaué zničili v poslední do
bě velké mnežsiví německých po
norek ale veřejnosti zprávy o tom
sdělovány nebyly Skutečnost ta
to vy šla na jcvo v minutých dnech
když ladu oznámilu že m ineck
ponorku zničtnu bytu uidahko O
stcinle anglický ni vzduchoplav
cmii Admiralitu píi léto piibi
toti prohlásilu že zprávy o po
topení jiných pedmořnkvch laví
dt l německých n rvi lejaiije jeii
informace o tom mokly by miti ee
v i : i
ioi Ht senuiuo pojen iiift
př§ I i dávnm ívťdil od cestují
i íhi nu parníku t ymrie fa inm
!vl němce kých p-ti'H k bpeito
I vbi Anvhčii-y di i! a fa nyul
téebtti ponor k je' jMUuiviim An
Id
llodttt cui poručení
"lk jaku jest 8vrruv Ucgvi
litoř j -st lod ll ndpolUeld ilři
kým Vrtam „ln jiko Vvtečii'
pritfeďk t '' h v !iinbá h
fan" 'XA niui pU l M
t nrii ětdi l il) Wtkttuu
v l ín 4vo ii l'id ik
i lu i-'V lei k Mu' !v plili' Í i
ol bk leu íkUMtt I el jet i [
iml v b klniieK assřli piiiui
V )r4birl t M řě dosiid tn'
H'{ pi tH-:? kiňJť-kvt " b 1VÍ
i li" UpnlřtuJ MtC( fa ji tilol
oi t l #dHl4 bdti t pf
nov n W r Kcvr t Vv lYdtr l!i
pel n Adv vi itm ni
r
IULÍ OZNAMOVATEL
Pud Hnito olíimttulm uvtšjfio
ttlhi Uiěliti (liilIJÍ J
kot itijuia — Piwlá —
Koupi Bb ymul — IJInlé
m — nJ o 'láník r Ulíw
(imiMiitii uéit4iii tu jailnu
uvrlpjiiiil I t m bftiíM iluro
— Imťli fli' oitá m Itt r
tluvo Maji li i!uty bytí
ovio tm i rriioinlftel otimmv'
vnttil mimi puítuvnA 4m brnijiti
OnAiiik ut)oí Jco tutaly
Jeli olinut jfilnn — Jíímk (A
lunou nppovitÍMiiiijly — Mnniiib
izriAiiirli učí ra tiifljlifim
Nilt# ni o!iimkii jiít dlím
jkIIoJIk hIuvk ii illn tuliu k"lc
kr&t přejeto l mítí ogriftmku u
vi-!i'Jiiéiinu oliiioi pflloilr hiio
XiiAlutfi H fNlrdkom jit# lnel
t vire ni" upoknjiin Pupu
driijtn n: Pokrok Piihl
1417 1110 Ho 11 tftr Omniu
Nolirimkii
na rnoDEJ
VUrUE KOL WILLISTON N D
okrciiii Willwoni na útíe (írvul North
ern VlUut íj!iil ne Ht Pnul I 1'híca
j ein a tiťhoinoUkýfii pobřcííni Votom
Uy n pf kunu pololioii lioliiilá píila jí
lem vcnpnil ilnlirá vrnlíi Hojné úrol
ol ill liikufii'fl a vojtčnky Ilolivtkáf
Mil i mírkuclil prospívá Inciné u!iil
in vii- ilolirv oilliyt Akr il'— $'"
Ole znílciil neb vkiIIÍIcihmI i od ilriili
iSvernl Dřiloitn učinila velký pokrok itn
jnisli-liiídi 1(1 let věnujte jl viee yuťt
linuti krajíinčt 1'línivě plntflinl poj
minky' piMe- Cbnrlef Kflílckt 01
i' JO WlIliHton No Dak - AdviTimii
Mienl Kt
8EDM 1'BOCENT vyíhktfl
nu M mu peiiie nloriiA nu In?
ji n oi i jiHtotu ii liaiikiiiH i(nal
ty InvťNtiiient I niiipuiiy v O
muži1 HpnlcéniiNt ji-hI inkorpu
rovinní pud ikony hiátu Nu
linmku ii její úsjíéch junt nj
IcjihIiii tlukiwm n liyU zulo
íeiui nu riiruvýrli ňkluderli
Nynřjif iiiohovitoHt plen mílii
on ilnlllirň Iiviilni'ly junu vy-plii-i'iiy
il vak rňto za rok vdy
nu 1 lednu a I řf l vi-lire —
líližít pmlroliniisti na pn'nlAiií
sdrll I J KutAk nelni 1 C
iiy elinovN U ziiMtiipri Miiikcm
lieiilty InvcHlineiit ('oiiijiaiiy
Iniliiid Kliinr I'ei Itldi (Iiiib
lni Neti — ivrrtixi-iiii'nt 'ttf
mODA SE — pMmn miijitelcm —
dobrý nový niodorni dilm fvuld hoii
nedstvl IIIhuUi so v řÍHln 1702 jířnl fi
ullco Omulia — Ailvr rtiicrncnt 0 1c
j MÁLO potřebovaný 2 II P gasoltno
vý entílno za $3000 IJci Hnutli ll hi
Advertiiii'1111'nt tfc
i NA PKODEJ — lfi" nkró — m-jlep
il ffirniii v 1'onea ťídoll dvA mílu v
1 elioilné ml Lviu-li Neli IVutii rovuú
l 1 nkríi ho inňi yiivodnit r 1'oin-a po
toku iliiKr'- nt nviioxti Onu fS"O0
lilír Mulin vň III putlntiioti x lev-
ní j4itii piii-inky Itopišti' tulí pUjmít
nu: lidní ť KrevcMk Iyni-li Nidir — -ivi-rtÍM-ment
le
FftIJME RE
I'Í£IJME sn IHNED MUDLENA-
Ml jeden dill klkililio t(iiil !: fi
ilinie Xllid'te telefonem: iHmylu
w'itiM-llett l lř
DR LEE W i:DVAIlD8 - iíi iU
ctirélio ípŮHotni po kluleti v- ě'ii-tiúih
íiiAnolin "napravovinl" Teniu rpiV
uli léťtoif jo ťipinft líkú k ketků
vá se velkým ú-pěi -hfin S hAíl II
vám ntVo nei lito k "napravit" h
l ulettt řlkvěVui Ir Ie W
rN pukojH ml du 'JI Vmt
iim Mr Iinialiw A dser Iim-mi-iiV
41 Srn
TftlJMOU BB IHNKI) ÍENY NA
TRACI Ml d0J tVd4 !ie! %„
u Oiiiuha I tipuf hiuek pí a W'-y
ul Tel iMniltti J"' -- Adeitii ieuit
tí l
1 KAVNt rottAPU p řnii d U- h
'- ťtl-i'1 4 iliilnr liliittiti!U
1 ' řeiki i á n kA kicdAí
Ilt Mi-Mí (o liímujet '{ d
t t!l- ll ril !i ii„
ritNAJWB 8K IHNED -Uji
a kmprinn t4 „li hidn v „
V'U fi p'M jutoj n ui raii
lobltiA notu pni ů'livim lékM pl 4
ii - !k I id-li #4jitl
A beM vm ( (j (i
NAPlDNUfl K NÁTKU h
"' kna iivd 3 „vat (íjitiíUu
4řk jutu i-téH#
Nttř# li! if M
'l Hi4 #-k dKU( v
U b kte4 l M v„ %
' " l-KnU-m! S !% :
t il L
"Hulí
-v 14 ti cuh MW:„ut
t lit! I H i i M u% s
A 1 VH ( 'y
IKON UMU i'l'NHNt UKtttot
' - ! k
I i 4
'1 i4i
A 4
HK t l(
I8IIWU HíáStvMřMii feiVAKt
U H I t „ tw
♦ % t ij
by nohly byli píMiUntf im kM