Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 25, 1915, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    "Pokrok Západu"
FUBUKllJtX) WKJBEJLY
Bw4 ftt ti jPmí Ořtee t Owaba
)' m io4 ) mail atir
Pttiifcl í l'iřok l'ulItbii( Co
1417 -1419 ho 13tb Hl Owaha Nb
vtriptJoo ty — 160 pf yr
VjJ4v
VPAVATKJ-KA HI'UL IOKUuXU
OMAHA N KB
Vi Bur— L O Burtl mJiu!4
PriolWi ItJitf roh
Oj C- h I2S0 na rok
A4rujt JtnoJui:
POKROK 7APADU
OMAHA NEB
Omaha Nebr dne 25 srpna 1015
OMAHA)
Attrakce pro týden Ak-SarEen
slavností
l'ořad attrakeí jr týdcu Ak
Sar-lícn nlaviiontí od 2!J áří do
') října: Automobilová květinová
paráda UNpořádána bude v úterý
5 října odpoledne — Klektrieká
paráda ve Ktředti l října vtčr
— ÍJoHton Symplioiiy Orchehtra
budu koncertovat v čtvrtek 7
října večer — Korunovační ples
odbývati bude v pátek M říj
na večer — Worlhaniovy upoje
né eirkuKy budou ukazovat divy
celé zemé Mieíiené do Htředu ()
inaby na pozemku karnevalu —
každý den ve ilne v noei od 2Í)
zňrí do ') října - Na kvélinov'
parádě v úterý Ji října odp bu
Ib m podílet každý král a králov
na Hytířů Ak-Kar-lkn za rionled
ních 20 rokň
Obchodníci připravuji se pro vý
roční festival
Zdejhí obchodnicí a továrníci
hodlají svým zákazníkům z celého
okolí naňí metropole powkytnouti
pravého pohoHtinatví a dobrého
přátelství během Senti dnů ve vý
rodním "iržuím týdnu" který ne
bude v Oraazo od 'M srpna až do
4 září odbývat Výroční "tržní
týden" pořádaný V zájmu obcho
du{)inahy stal n v kruzích ob
chodních veledůležitou událontí
uáwledkem čehož i leton jitou neo
byčejné přípravy podniknuty —
Zvláštní pohoštění a zábavy k
nimž volný přístup budou mí ti
v&ichni obchodníci a jejich rodi
ny kteří sem v caae tom návStú
vou zavítají V iwidělí '{() srp
na Kytíři Ak-Sar-lien předvedou
ve svých mÍKtnoatech zvláňtní u
vádéci obřady a zároveň uapořá
dají pro vUechny hosty jn-knou zá
bavu kdežto pro jich manželky a
dítky bude dáváno v Hrandeinové
divadlo představení Na úterý 31
srpna určen jest výlet pro všech
ny k roíkofiněmu Manawa jezeru
Na Htředu 1 záři připravena bu
de velkolepá výstava mody jež
odbývati bude se v měst audito
rium Zde bude možno Kpatřiti o
tioby věsme dle nejnověji! mody
přiodčiič načež budu taneční zá
bava následovat Ve čtvrtek 2
záři budou návštěvníci pohosti
ni v 'Field (lubu' kde bude při
praven oběd a mimo to taneční zá
bava Omažstl obchodnici zvou
vieehny své venkovské zákazníky
aby jistě ttv)'ini rliunmi ve
výrwéním "tržním týdnu'' do ()
mahy ne dostavili
Naučila it prý milovat
Sltsčna Lueilltí Wťstova bývalá
ktenograťka prt litut iiundin &
Surety upotcěitoiit zadala v dUtc
koudu žalobu na riNN jako bal
nám n 4 (rančn4 iirdce proti Chat
W Hehaífťmvi tajemníku jtut-nn-vanA
pdlféitc%ti V l"bě jei
matlána (ivla prtMiiititťhítu Hro
iue a itrume právnU lt Utupn l
Vrtot im udav A nli cna llj
i4ři l'til amíitii4na jaku te
uurafka u in tiwmliiiit 4 Sufťty
Ziliy ti''U r piiiiiriuxtti p
Srhaífera ktriým V lljuté 1 1 1
byla prý poJádana by ia ni
pruvdaU t tu ďibu iuit'iU
ublaluvaitétid imlitwt ll v nž
hu %clkiu dvlrti klAUU lm
I Mna J'MV Uťna uUi do
}rmiťU tbiaKivaihi) di ťuun
ril Hluffa ide Uak mv n b)U
V m41elit Ita ktrrémJtrt jrhi
diiAnt nyní kUd4 pJa
Uvk li 1VU iklakthiitťhit M
Witttv laiuMnAtil u jfitn'
mlNMli laitfehal pM !t dnr
a tvrdt l la dďu n nl4
-
veřejných ndsUeh v upohičnoxli
rtchafferové ob jv víla
Obchodnici I Decatur koupi dalií
loď
Za účelem zvčfiení dopravní
služby meí ín-eatur a (niahou
nově ti tvořená v Jjecatur upoleč
nost j ž poiiede jdjéno "The J)e
ealur tt Omaha Trunspoftatíoii
' o„" rozhodla w zakoupit v Hi
oux Cíly další lof v ii ad č jí že pi í
padiě Jvě neb i více lodí bude v
brzku obchodní jjení mezí O-
mabou a Jieeatur atálu udržovat
"Julia" jak její kapitán hte
venx přípouítí jent sice poměniř
malá lof a pro tuto část řeky
MísHoiirí není ani náležité zbudo
tána přen dováži-ním zboží mezi
(rnaboii a Jncatur vydělává mě
Méjě čistých "Julia" o-
kružní cestu vykoná prúinčnié v
týdnu a vzdor tomu in vezme
pouze dvě třetiny nákladu vyzí
ská přen $110 Níimo to stále pět
krát tolik zboží co mňže naložit
v iJceatur pokaždé jet pro ni k
dopravě připraveno
Muaí se podvolit a dané zaplatit
Městský komisař Jardim uvé
domil Frank Kennarda li a I)ou
(ílaa ul (jco liakera 15 a líar
ney ul a správu 1'axton hotelu
nezaplatí li dlužné daně a pou
žívání podzemních prostor jež
měly býti již 1 října m r zajua
veny žť město výhody ty jim ode
jme Jardim oznámil že jmeno
vaní dluží po obno eh : 170 )
a WH) a mimo to dva z nich ne
platili daně za používání podzem
ních (nostor již po tři roky Záko
nem stanovená míra daní zakládá
m na odhadu přiléhajícího majel
ku a množství čtverec stop pro
story pod ulicemi a chodníky po
užívané
Vyučování némčiné na veřejných
školách
Učitelský výbor ikolní tady do
poručuje aby mt učničiiié — po
čínaje 7 zářím — vyučovalo v
Central Lothrop l'ark Lincoln a
Mou mou th 1'ark íkolách Výbor
Némcň pozůstávající z Val J l'c
lera a VV F Wappicha scscl se
výborem školní rady a záležitost
tu důkladně projednali Vyučo
vání německé řeči jest již v dese
ti jiných školách ve místě zave
deno V souhlasu státního záko
na před několika měsíci byly již
radě předloženy ve smyslu tom
petice v nichž Němci dožadovali
se by bylo v dodatečných jedená
cti ikolách jejich řeči vyučováno
nicméně nyní toliko na pěti Ško
lách pro přítomnou dobu se doho
dli — 1'rof Ferd Steding povede
dozor u vyučování němčině v
všech školách a bude mu rovněž
dostatečná výpomoc obstarána
Pojede bojovat za tvoji vlast
Jelikož jeho matka se na něho
odvolává a zároveň aby povin
nost vůči své vlasti vykonal Clau
dio Delitala který před několika
měsíci přijel do Omany redigovat
týdenní italský časopis se vyjá
dril že v září navrátí e do své
vlasti a přidá se k armádě "Más
dvě matky které tě žádají byi
přišel — Itálie a mne" psala mat
ka ' "Přeruší to sice tvé sny a
ctižádoatí toho jsem si vědoma
však tvojí Mvirinostl první zo
váceh jest sloužiti avé vlasti kte
rá ti věnovala vše eo máš H od
pórem musela bych vzpomínat žo
můj Claudio nedbal tohoto vy
zváni Znám tvůj umy! pro věr
uost a čest a vím jsi-li voláu ž
tičíníi zrovna to eo já st přeji —
zaneeh tam všeho a přijeď" —
Matka IMitalova který jest 21
rok stár a absolvoval universitu v
fíímě žije v Sardinii
Výměr dani okresu Douglas sta
noven na 166 mills
Okresní komisaři ve hvú schůzi
v min týdnu stanovili výměr o
kresitleh dani na lGfi milla o j l
nu milí výše nežli v re minu
lěm Výměr státničit dani stáno
ven jest lia tiH mííU o 1 miil opět
nu'iu lakžu výměr okresních a
ktátiď h tUnl na rok 1'Jlti KŮftane
tejný jako loni Výměr okr da
td jest roiděleU rtáaledovtlě) Vši
otarný řund ! utilit fond pro
fluid'' ishrnuj v ta peitw pro
matky i !7t fond na íapUemi
ttidkil d"-tliiiiit ho ii fifi tit 44
stravovaní vfiůu M fond na u
mofoiáni Koiid l fotu) u
mity t ftó iitoAtii! fond pru pi i
pad tiulitimlí fiO vý timHiiý
jiký fuiid AX Výměr mM
ttaot roivrlen jt m Mi tnilH
ti mtlU v miu rs
miř ikitlideh d4ii ktaimvt n J- t
Z toiUt o milU výi pruti r
ku iiitnn! ttiit el ěird dnhiomady
'' 'J unit a v píl4'U Imtde# di
datcéiiý zvlrfšlní výměr daní 2H
milU
JCvétíuová paráda při Ak-SarBen
slavootUtb
která v minulém rtu- byla ruse
na bude Jetou opět uspoádána a
sice v úterý 5 října Všichni dí
véjší králové a královny budoii
požádání by se v okrášlených
květinami automobilech průvodu
sěičastjiíjí a jest jistým že všichni
díívéjií Ak Sar lim juvernéí bu
dou tut na parádě podílet tuk že
(důvod pří květinové parádě tíí
bude býti nanejvýše imposantním
Starobylí prtteny odcíztny m
sbírky ve veřejné knihovné
V min týdnu odcizeny byly ve
Veřejné knihovně oddělení e
Kyptxkých kuriosit dva prsteny
velkosti pro muže a vysázen
vzácnými searaby Vůči krom
obyčejného stálí prstenů cena
každého odhaduje se na
Majitelé zattaváren zdují platit
Tony Hofman méstský licenční
JnHektor má na mušce 21 muže
zabývajících se obchodem zástav
ním pod lieensí obchodníku dru
hé ruky a majících v úmyslu u
šetřit tak fy')') roí'ně Na majíte
lích zastaváreit jožaduje hc totiž
íf 1 ročně kdežto liceltse obcllO'1-
níků z druhé ruky stojí pouze $
ročně
Auditorium pro zimní sporty
iJan lt liutler méhtský komi
sař který má pod svým dozorem
auditorium slíbil že auditorium
bude zdarma propůjčeno k růz
ným hráni míče jakož i jiným
zimním tělocvičným účelům "Mě
sto bude každým možným npůso
bem podporovat jakékoliv hnuti
směřující ku povznesení telix-víku
a zápasu" pravil liutler "Jsou-li
čety sorjřanizované a přejí si hrát
v Auditorium různé míčové hry
jakož i při jiných příležitostech
bude jim to dovoleno'' — Dále
liutler sděluje že se rozhodl zku
sit v auditorium pořádat veřejné
taneční zábavy Podlaha k tomu
cíli bude náležitě upravena a ko
lem Ak-Sar-llen slavností bude
započato h pořádáním zábav a sice
dvakrát až třikrát v týdnu Měst
ská správa spolu a managerem
Frankem povede nad tanci bedli
vý dozor Na krytí výloh jočíta
lo by se 5 centů za jeden tanec —
Městští komisaři vážně též pomý
šlí na uspořádání vánoční ho
stromku v auditorium při čemž
zároveň bylo by oslaveno forma
ni otevření auditoria jež přešlo ve
vlastnictví města
Rozděleni fondů pro řízeni správy
South Omahy
Osmdesát tisíc dollarů částka
to z povolených Hněz pro řízení
správy Větší Omahy na rok 1JJ10
jichž mi býti použito na vydržo
vání správy South Omahy pro
zbývající lhůtu tohoto roku byly
v pátek městskými radními pro
různé odbory Větší Omahy roz
děleny následovně Mayorova ú
řadovna obdrží z nich $l7'i poli
cejní soud $1000 městská radní
ce $2000 mést pokladník
+ 1ÍXKI policejní ml bor $12VM)
zdravotní odbor H2010 M)žánu
odbor )J22!tl( na osvětlování li
lie $Hí)"iptji na čistění ulic if2
Mi parkovnl odbor # I íiíi" s
veřejná knihovna $20Hd:i a zbý
vajíeí částka bude poměrně roz
dělena mezi ostatní odbory sprá
vy métké
Groceristé naléhají na zavírání
viech dílen během neděle
Ve čtvrtek m t večer ve švéd
ském auditorium odbývali členu
vé Sdruženi omažskýeh maloob
chodníků zvláštní schůzi a sice za
účelem vypracováni petice k rou
by mČHtská ruda byla žádána aby
přijmula ordinanci stanovící
vlrťuit všech trroccrnbh a íeiii
ekýeh olehili během ltdele tyl
jmenován výbor který ihmd dá
do oběhu ptttliéité tie naéel
brnlou H tyto ilistt'čnýiu pnětem
ptsIpUu opatřeny bude ijidnAili
spolehlivý právník ku entav n
(iidinanee k ttU pnk piiděhiiy
biebni m ttee a celá ál žitt hit
ilc iuétké koiivisi předloží na
Mito vyd4 $10 000 na lariient
nového imttUlé
V schftťl inětkě rady v min
týdnu předloJnia byla ordinanc
ktanotbt povtitiid #10 tam ii #a
iÍ4rt! ttovéhti ttiětUkřho itiottšlě
V ordinanci dÁle se uvádí i jet
tuhu hutni rttřrha jeitu píltuiit
lié kiuftiitl ttáaledkrin ftomlidho
itaiixeii! měla býlí jtl před 21
srpitfitt iruletKv Oidmattcn tut
jkmdi iud přijU ve ji ihned
v pUtnMt podmínkami utanove
nými v irdinne) VotnUuft joi
Ta
Pouze ve
2 lb krabicích
Plynem pražení přímo v plameni rychle — nikoliv zdlou
havé v troubě — zachová vám lilu a jemnou libo vůní — to Jt
hoipodárnoití Potom koupení 2 lb krabic za COc — za cenu
ve vétáím množit ví — jest úsporou — Krabice na zkoušku vál
přesvédči
(právnéní vypůjčili tu 10000 z
kteréhokoli městského fondu v
němž totiž dosti peněz bude se na
lézat Dvoudollarová bankovka podro
bena zkouke
Ve Falla City Nebr žije muž
který buďto má nadbytek důvěry
v lidskou poctivost nebo tak málo
víry v ní že byl ochoten ztratit
Í2 aby dokázal že ničeho tako
vého jako vzdorováni pokušení u
lílí ncHtává K W North kol
l ktor vnitrozemníeh důchodů ob
drží I proMřcdnietvím pošty $2
bankovku přišpendlenou k ob
jednávce na berní kolky vytiště
né na proužku papíru a bez obál
ky Poštovní známka byla přile
jHiia v robu proužku papíru a
hrubě narýsovaná ručička směřo
vala k adresné kollektorové jež
na proužku tom jest vytištěna
Ovoudollar nebyl tedy pouze jen
viditelným nýbrž byl též jen le
dabylc přispi ndlený a co hlavního
- došel cíle svého určení
l)r Jo M ňrámek chvalné"
pověsti nejen v kruzích krajan
ských ale [io celé Omazi těšící nu
éeský lékař přišel té k poznání
že není dobře býti člověku samot
nému a mimo to že i to miádenc
cké obydlí ticha sebe skvostněji
zařízené jest přece jen chmurným
útulkem llýval doma toho svěd
kem a všude jinde 'pozoroval jak
zcela jinak zrovna jako ve sva
tyni lo vyhlíží kde milovaná by
toht — pečlivá mladistvá žínka
příchod stáje pilně zaměstnaného
uuinžela očekává Proto mládene
cký stav jedmxluše pověsil na
hřebík a předminulou Kobotu —
opatrně aby zpráva příliš záhy
se nerozncsla — pojmul za man
želku slečnu Irmu Fayovou jejíž
domov jest v La Crosae h Po
obřadním aktu novomanželé vy
dali se na svatební cestu a za tý
den opět do Omahy se navrátili
Šťastným novomanželům přejeme
vše to nejlepší
V sobotu a v neděli ráno četa
borců Těl Jed Sokol Tyrš z Oma
by četa borců Těl Jed Sokol
Fuegiter Tyrš ze South Omahy a
osm činných členky li Sboru Soko
lek Tyrš z Omahy odejeli do
Dodge Nebr aby tamním sokol
ským sborem pořádaného veřej
něho cvičení se súčastnilí Četa
Sboru Sokolek Tyrš z Omahy po
zůstávala z lllVsleilujleíeh Soko
lek : líožnia Trcjbalova I ložena
Přibylova Josefku Vaničková
Joscfka Prchalova Marie Kyselo
vá Karolina Vaňkova Anna Vaň
kov a a Marie Victorova Mimo
jmenované jelo so do I)odg podl
vat též několik zdejších krajanu
— příznivců Sokola Jak se do
vídáme následkem deště který
l)islge v neděli navštívit účasten
štvi při veřejném cvičen! bylo po
někiid slabší Jinak ale hostě t
Omahy a South Omahy byli velud
srdečné vítáni a skvostně poho
fcléui
Co člověku isud jednou Uřél
tomu se také nevyhne a Že tomu
skutečně tak jest ochotné du
svědčí vám plltel Kudolf Zik
mund známý sdejšl Hučný" stroj
nik 4aiiHttiti(uý v dílnách P
dráhy a horlivý Sokol na liělmJ
jako výborného bte a vioiným
ehoviiitm vyiitainenávajh íhn
eluia nejen evičSei čtty eelý
sbor Těl Jed Skol Umalí iielitA
lo juni Indy líudolf Zikmund
kdvi m jtl sdÁlo i ílvot svtij ta
svěll mUdrlteekému hlavu po
stedld dobou pněni hf viék tajem
liA itsntival pil rml jakoby si V
duchu íikals "Jrii počkejte iu-i
shik j4 vám ten rybník )pA
Itml" A skutrčiiá lludy l de
poulí dl pliety dl toho M
ihovat Vy blednul i spanilou d
Mt di lilí v lem niruiii s
miloval a kdtl byl ujtiln I v
viln4 klfcita Anna HAjkov j-t
tshiitna tt drAii dUli llvwteitv
tísporná káva"
krá
vy
bíce
jej provázet jednoluše ve středu
ni t zašlí si na kopeček tam vy
zvedli si povolení k sňatku a dav
í" e ještě toho dne těmi sladkými
manželskými pouty sloučili ode
jeli po přátelské — však velmi li
ché — hostině na svatební centu
na kteréž přejeme blaženým no
vomanželům hojného pobavení a
šťastný návrat v kruh četných
zdejších jejích přátel V' nové je
jích domácnosti nechť pak je lá
ka zdraví a štěstí slále provází!
# ť 'i l & ' p '! i
v
Z Omahy do Chicaga '
%ř
UPÍlíIdNÉ
+ BLAHOPŘÁNÍ K SŇATKU '
i!lllll
Dru Frank Josef Kotalíkovi
lín mIciiiiii I
Růženou Eleonorou
BaAtáiovou
♦
který kii olliývul
v ( liniijíu ve ntďilii H riiiu 'l"i
l 'j
V tirtiocti sluilké mlíianoKti '
žijln svorné vocjiolťk ť
íívot Vil ptyn tiei! hořkosti %
' ti'f i v ilal ií jioilul vi k
4
IílMklI vctlliml liililiž IdlíiťMi 'f
Jiovíily v Viiícoi inaiiželhlvi
'v af Mikoji'noit nemi rmloft
inei VHM-hin iliteltvl
i
Lena Miakovaká
OmuJiii :: Brjnii lil i
' 'i 4- ii '§ -- ij 4 ': 'i i - 4
Sbirka pro
Cesko-Slovan Pomocný
Výbor
ve prospěch nouzi trpících kraja
nů v Cechách
Č S P V Vydavatelé ' Po
kroku' odvedli celkem ♦5831 C
Dne U srpna oznámeno PlOO
Pí Anna Machová Sibley
Illinois 100
Celkem 1100
Krajané kdo jste ještě nepři
spěli na umírněni bídy válkou ne
vinně postižených spolubratři ve
starých vlastech neodkládejte a
pomozte jakýmkoliv obnosem na
kterýž závod "Pokroku" bude
Ván v časopise kvitovat Postiže
ni spolubratři v Cechách nyní
denně stává hrozivějším nehoř
nesmilná drahota životních po
třeb veškeré úspory a prameny
pMjmft jejich úplné jil vyčerpala
a nedostane li su jim včasné po
mocí nebud jun ne! hladem hy
nou ti
Nul dbmhtiletA prV
pr4 K á b 1'iirttilímu Vám jVA hodinky m Itudji lir jU (h yx
V4 i4intiiánl
Minií n kUdí rhtné lruhv jaku Ktnín Walllam tt
luií Ibtttttrd luniUtiut
juiAit ita iiudru idarma
A ČECHA
hodlnlí ilataik
' tyt ií i:
' "M '
VY JSTE
OPERÁTOREM
Dobré zacházeni i telefo
nem jent vzájemnou zaležito
ití Operátoři uiiní chyby
Váak i užívatcló jo činí
Stále činí o pokuoy míiitl
chyby při telefonování na
míru nejnižiíí a pomocí ná
vodů v našich adresářích i
poučným oznamováním do
máháme bo podpory naáich
zákazníků
Několik problému
Na čtvereční atopě tabule
nn mnohonáBobnó přcunova
cí desce 1000 telefonních
drátu končí v malých příatro
jích ("Jackí") neb jamkách
V její kvapu dostat vaáo či
dlo časem operátorka zachy
tí číslo chybné obyčejná je
véak až úžasně přcBnou
Můžete býti operátorce
nápomocni Dáto-li jí správ
né číslo a při tom mluvíte
volně a zřetelné jest velmi
nemožným aby no zmýlila
HEBRASKA TELEPHONE
COMPANY
Důležité oznámeni
véem čtenářům!
Každý kilu 1'licn min nš4 nový in
ský oliriíkový kutitlog vm-Iiu Hoí
Krori-rie liiťinó oliuvi hiMi[iuJ4tiikých
strojí) u (iiitřch n víilec vínlin iI41n f
Nkýrh kinMi liiiileliiiin ilivitilul util A
vypluti nn Y&in Ul i o jititnn míttl — -Mimliii
1 Ac f a 'i'' nrDky jitku nikiJ
jimli' — Jiolirfl íiNkA kosy t urpy pnu
H II II Am k (lont&lll l'(ll(lOIUjtll NV
krsjuiiyt 0 2
ČESKO BLOV MAIL OEDEB HOUSE
AilrfUMi: A T Hobotka A Byn
IHwthorne bt Chlcao IU
Dr F A Sodláiok
j OMAHA MFH
I ČflAlMlVNAt 1870 Ho lh j
i jiroll IKii lu pm((oi
ti lu-ii mt 1
I llF4ltN('Ki 8V0rt UUi Htmrt!
I Th Ismu la UQ
UuI4m ttf AllltMtM I Mk4tkh t
j V CftAlHjVVří wtl J 4 bod I
V itetnMt od II 4 1 1 tiod dil I
KUPUJTE
ovó hodinky
— OD— — —
HODINÁŘE
Vám uputí ihiiuIui dilUrft 114
tta 11 lt 0MAU4 Mt% 1